Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Казахстан о военно-техническом сотрудничестве

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 18.11.2005

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про військово-технічне співробітництво

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 18.11.2005 р.  
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 03.07.2006 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 27.07.2006 р.

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Казахстан (далі - Сторони),

підтверджуючи свою прихильність цілям і принципам Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Казахстан від 20 січня 1994 року,

керуючись Угодою про спільне забезпечення збереження міждержавних секретів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 22 січня 1993 року,

прагнучи до взаємовигідного довгострокового співробітництва, заснованого на взаємній повазі, довірі та врахуванні держав Сторін,

виходячи з необхідності зміцнення обороноздатності держав Сторін, домовилися про таке:

Стаття 1

Метою цієї Угоди є розвиток та регулювання військово-технічного співробітництва між державами Сторін.

Стаття 2

Сторони розглядають військово-технічне співробітництво як засновану на положеннях національних законодавств держав Сторін узгоджену діяльність у сфері наукового, виробничого та матеріально-технічного забезпечення національної безпеки й обороноздатності держав Сторін.

Стаття 3

Сторони здійснюють військово-технічне співробітництво за такими напрямами:

1) здійснення узгоджених розробок, виробництва, модернізації і ремонту озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів для збройних сил, інших військ і військових формувань держав Сторін, заходів із спільного раціонального використання наявних ремонтних підприємств оборонно-промислового комплексу в цілях модернізації існуючих зразків озброєння і військової техніки, спеціальних засобів індивідуального захисту та освоєння їхніх нових видів;

2) постачання озброєння, військової техніки, запасних частин, технічної документації і військово-технічного майна згідно з переліками, затвердженими відповідно до національних законодавств держав Сторін;

3) збереження і розвиток виробничих та мобілізаційних потужностей, науково-експериментальної бази підприємств і організацій, що беруть участь у спільному створенні і виробництві озброєння і військової техніки та інших матеріальних засобів;

4) проведення на договірній основі однією Стороною для іншої Сторони або спільно фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень, перспективних науково-технічних і технологічних розробок, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт відповідно до цієї Угоди;

5) взаємодія в галузі стандартизації та уніфікації озброєння і військової техніки, метрологічного забезпечення збройних сил, інших військ і військових формувань держав Сторін;

6) взаємодія в підтримці озброєння і військової техніки в стані боєздатності;

7) спільне проведення робіт з утилізації непридатних до бойового використання озброєння і військової техніки;

8) співробітництво в сфері реалізації озброєння та військової техніки і надання послуг військового і спеціального призначення;

9) використання однією із Сторін елементів військової і виробничої інфраструктури, можливостей діючих і новостворених полігонів, науково-дослідних центрів і лабораторій держави іншої Сторони чи спільно на договірній основі відповідно до цієї Угоди;

10) співробітництво в галузі військової топогеодезії;

11) підготовка і навчання військово-технічних кадрів і фахівців;

12) співробітництво у сфері використання уніфікованих програм і технічних засобів перспективних інформаційних технологій, які застосовуються або плануються до застосування при автоматизації управління процесами, управління і технічного забезпечення військ, військово-технічного співробітництва за згодою сторін.

Відносини між Сторонами в рамках цієї Угоди, що пов'язані з фінансовими зобов'язаннями, будуть регулюються окремими договорами.

Стаття 4

Уповноваженими органами держав Сторін з реалізації цієї Угоди є:

з української сторони - Міністерство оборони України, Міністерство промислової політики України;

з казахстанської сторони - Міністерство оборони Республіки Казахстан, Міністерство внутрішніх справ Республіки Казахстан, Комітет національної безпеки Республіки Казахстан, Міністерство індустрії і торгівлі Республіки Казахстан.

З метою реалізації цієї Угоди Сторони утворять спільну Міжурядову українсько-казахстанську комісію з питань військово-технічного співробітництва (далі - Комісія).

Комісія протягом установленого Сторонами строку розробить Положення про свою діяльність і подасть для затвердження Сторонами.

Стаття 5

Сторони здійснюють співробітництво у таких формах:

укладення міжнародних договорів, розробка військово-технічних програм між уповноваженими органами держав Сторін;

проведення засідань Комісії та її робочих органів з оформленням протоколів;

укладення договорів (контрактів) між уповноваженими органами та/або підприємствами та організаціями держав Сторін відповідно до національних законодавств держав Сторін;

проведення консультацій, запрошення фахівців із конкретних питань військово-технічного співробітництва, обмін досвідом і інформацією.

Стаття 6

Постачання продукції, виконання робіт і надання послуг у рамках цієї Угоди здійснюється на договірній основі підприємствами та організаціями через уповноважені органи держав Сторін відповідно до національних законодавств держав Сторін.

Обсяг і порядок постачання, проведення робіт і надання послуг регулюються окремими договорами (контрактами).

Відповідальність за виконання зобов'язань за договорами (контрактами) несуть суб'єкти, які їх уклали.

Стаття 7

Сторони відповідно до укладених договорів і наданих військовим представництвам держав Сторін повноважень здійснюють на підприємствах своєї держави приймання продукції військового призначення і комплектуючих до цієї продукції згідно з діючою технічною і нормативною документацією держав Сторін та взаємно визнають результати приймання.

Стаття 8

Сторони здійснюють обмін секретною інформацією тільки після набуття чинності міжурядовою угодою про взаємну охорону секретної інформації.

Стаття 9

Сторони зобов'язуються забезпечувати ефективний захист прав інтелектуальної власності.

Жодна із Сторін не буде продавати, передавати третій стороні без попередньої письмової згоди Сторони, що передає озброєння, військову техніку чи технічну документацію з їх виробництва, інформацію з дослідних та конструкторських робіт у військово-технічній галузі, отриману від Сторони, що їх передала, чи спільно створена в рамках цієї Угоди.

Питання про обмін інформацією та захист прав інтелектуальної власності будуть врегульовані окремою Угодою. До укладення такої Угоди питання обміну інформацією та захист прав інтелектуальної власності будуть оговорюватися в кожному окремому договорі (контракті).

Стаття 10

Положення цієї Угоди не зачіпають прав і зобов'язань Сторін, які випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких є держави Сторін.

Стаття 11

До цієї Угоди за взаємною згодою Сторін можуть вноситися зміни і доповнення, що оформляються окремими протоколами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

У разі виникнення спорів щодо тлумачення і застосування положень цієї Угоди Сторони будуть розв'язувати їх шляхом переговорів і консультацій.

Стаття 12

Ця Угода укладається строком на п'ять років і буде автоматично продовжуватися на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін дипломатичними каналами письмово не повідомить іншу Сторону не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення чергового п'ятирічного періоду, про свій намір припинити її дію.

Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання договорів (контрактів), програм і проектів, розпочатих раніше у рамках цієї Угоди, крім випадків, коли щодо них є інша письмова домовленість.

У разі припинення дії цієї Угоди кожна із Сторін продовжує дотримуватися положень статті 9 цієї Угоди.

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про військово-технічне співробітництво від 20 січня 1994 року припиняє свою дію з дня набрання чинності цією Угодою.

Вчинено в м. Києві 18 листопада 2005 року в двох дійсних примірниках, кожний українською, казахською і російською мовами, причому всі тексти мають однакову силу.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди Сторони будуть звертатися до тексту російською мовою.

 

За Кабінет Міністрів
України
 

За Уряд
Республіки Казахстан
 

Опрос