Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Азербайджанской Республики о взаимной охране секретной информации

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 26.04.2004

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про взаємну охорону секретної інформації

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 26.04.2004 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 07.09.2005 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 28.10.2005 р.

Кабінет Міністрів України та Уряд Азербайджанської Республіки (далі - Сторони),

маючи намір забезпечити взаємну охорону секретної інформації, засекреченої в державі однієї Сторони та переданої в державу іншої Сторони,

підтверджуючи, що дана Угода не впливатиме на зобов'язання обох Сторін, що випливають з інших міжнародних Угод, учасницями яки вони є, а також те, що вона не використовуватиметься проти інтересів, безпеки та територіальної цілісності інших держав,

враховуючи взаємну заінтересованість у реалізації Угоди про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 22 січня 1993 року,

керуючись прагненням встановити правила передачі та взаємної охорони секретної інформації, які повинні поширюватися на всі угоди про співробітництво та контракти, що укладаються між Сторонами та організаціями, які передбачають обмін секретною інформацією,

домовились про таке:

Стаття 1
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цій Угоді терміни вживаються у такому значенні:

1. "Секретна інформація" - інформація у будь-якій формі та будь-які документи, вироби, речовини або фізичні поля, на/в яких інформація міститься і які в інтересах національної безпеки держав Сторін, згідно з їх чинним законодавством, підлягають охороні від несанкціонованого доступу і засекречені відповідним чином, включаючи ті, що створені спільно організаціями держав Сторін у рамках співробітництва та засекречені на основі чинного законодавства держав Сторін та спільно узгоджених критеріїв;

2. "Сторона-джерело" - Сторона, яка передає секретну інформацію;

3. "Сторона-одержувач" - Сторона, якій передається секретна інформація;

4. "Організація" - міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, юридична або фізична особа, що має право займатися діяльністю, пов'язаною з державною таємницею, та що бере участь у міждержавному співробітництві або виконує контрактів в рамках цієї Угоди;

5. "Компетентний орган" - центральний орган виконавчої влади держави Сторони, відповідальний за виконання цієї Угоди та визначений як такий згідно зі статтею 10;

6. "Секретний контракт" - контракт між організаціями держав Сторін, в рамках якого здійснюється міждержавна передача секретної інформації або створюється секретна інформація;

7. "Третя сторона" - уряди держав, які не визначені цією Угодою як "Сторони", й фізичні та юридичні особи цих держав, а також особи без громадянства та міжнародні організації.

Стаття 2
СТУПЕНІ СЕКРЕТНОСТІ

Ступені секретності інформації, що підлягає обміну в рамках цієї Угоди визначаються такою таблицею еквівалентності грифів секретності:

Україна 

Азербайджанська Республіка 

Еквівалент російською мовою 

"Цілком таємно" 

  

Совершенно секретно 

"Таємно" 

 

Секретно 

Стаття 3
ЗАХОДИ ОХОРОНИ СЕКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1. Сторони у відповідності з цією Угодою та їх національним законодавством вживають всіх необхідних заходів щодо охорони секретної інформації, яка передається або створюється. Вони забезпечують стосовно такої секретної інформації таку саму охорону, яка передбачається при поводженні з власною секретною інформацією з відповідним ступенем секретності.

2. Сторона-одержувач зобов'язується не надавати отриману, а після використання таку, що зберігається в архіві, секретну інформацію третій стороні без попередньої письмової згоди Сторони-джерела. Секретна інформація повинна використовуватися виключно з метою, для якої її отримано.

3. Доступ до секретної інформації дозволяється надавати тільки особам, які мають відповідний допуск та для яких він необхідний у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

4. Сторони забезпечують на території власної держави проведення необхідних перевірок дотримання правил охорони секретної інформації.

Стаття 4
ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕДАЧІ СЕКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1. Якщо Сторона-джерело має намір передати секретну інформацію до організації Сторони-одержувача або доручає це зробити своїй організації, вона попередньо робить запит компетентному органу Сторони-одержувача щодо підтвердження того, що дана організація Сторони-одержувача має дозвіл на роботу з секретною інформацією необхідного ступеня секретності та має відповідні можливості для забезпечення охорони секретної інформації.

2. Компетентний орган Сторони-одержувача повинен забезпечити, щоб організація Сторони-одержувача поводилася з секретною інформацією іншої Сторони як з секретною інформацією відповідного ступеня секретності власної держави.

Якщо обмін секретною інформацією між Стороною-джерелом та Стороною-одержувачем здійснюється із застосування каналів електронного зв'язку, ці канали повинні мати рівень охорони, що відповідатиме ступеню секретності інформації, що передається, та бути підтверджені компетентними органами держав Сторін.

3. Конкретні особливості охорони секретної інформації в ході реалізації секретного контракту визначаються компетентними органами держав Сторін окремими додатками до секретного контракту.

Стаття 5
НАДАННЯ ТА ЗМІНА ГРИФІВ СЕКРЕТНОСТІ

1. Сторона-одержувач надає отриманій секретній інформації грифи секретності згідно зі статтею 2 цієї Угоди.

2. Копіям та перекладам секретної інформації Сторони-джерела надаються такі самі грифи секретності, як і оригіналам.

3. Секретній інформації, яка створюється в державі Сторони-одержувача на основі секретної інформації, переданої Стороною-джерелом, надається гриф секретності не нижче грифа секретності переданої секретної інформації.

4. Сторона-одержувач має право змінити або скасувати гриф секретності переданої секретної інформації лише з письмової згоди Сторони-джерела.

Стаття 6
ПЕРЕДАЧА СЕКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1. Рішення про допуск до конкретної секретної інформації та про її передачу приймаються Сторонами у кожному конкретному випадку у відповідності до законів та нормативно-правових актів України та Азербайджанської Республіки.

2. Секретна інформація передається з однієї держави в іншу, як правило, дипломатичними або військовими кур'єрами. Компетентний орган Сторони-одержувача підтверджує одержання секретної інформації та забезпечує її доставку згідно з національними правилами поводження з секретною інформацією.

3. За домовленістю компетентні органи можуть використовувати інші способи доставки секретної інформації, в тому числі з використанням технічних засобів обробки та передачі секретної інформації.

Стаття 7
ВІЗИТИ

1. Посадовим особам, які здійснюють візит на територію держави іншої Сторони (далі - відвідувачі), надається доступ до секретної інформації відповідного ступеню секретності та на об'єкти, на яких зберігається та обробляється секретна інформація, тільки за наявністю попереднього письмового дозволу компетентного органу Сторони, що приймає. Дозвіл надається тільки особам, яким після необхідної перевірки в їх державі оформлено відповідний допуск до секретної інформації.

2. Запит щодо здійснення візиту направляється компетентному органу держави, що приймає, не менш ніж за 25 днів до передбаченої дати візиту.

3. Запит на візит повинен містити такі відомості про відвідувача:

а) ім'я, прізвище, дата і місце народження, номер паспорта;

б) громадянство;

в) посада та назва організації, представником якої він є;

г) наявність у відвідувача допуску до секретної інформації відповідного ступеня секретності;

д) мета поїздки та її передбачувана дата;

е) якщо відомо, імена та прізвища осіб, з якими відвідувач планує зустрітися.

Зазначена інформація розголошенню не підлягає.

Стаття 8
ДІЇ СТОРІН У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ОХОРОНИ СЕКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Про всі випадки втрати або розголошення секретної інформації негайно сповіщається Сторона-джерело, їх розслідування проводяться державними органами та розглядаються судами держави Сторони, на території якої вони мали місце, а винні в них особи притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством цієї держави. Інша Сторона за наявністю запиту надає допомогу під час проведення розслідування та має бути сповіщена про результати розслідування.

Стаття 9
ВИТРАТИ

Витрати однієї Сторони на здійснення охорони секретної інформації не підлягають відшкодуванню іншою Стороною.

Стаття 10
КОМПЕТЕНТНІ ОРГАНИ

Компетентними органами, що відповідають за виконання цієї Угоди, є:

в Україні - Служба безпеки України;

в Азербайджанській Республіці - Міністерство Національної Безпеки.

Стаття 11
ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення або застосування положень цієї Угоди вони будуть вирішені шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.

Стаття 12
КОНСУЛЬТАЦІЇ

1. З метою забезпечення тісного співробітництва при виконанні цієї Угоди представники Сторін надають консультації за запитом однієї зі Сторін, ознайомлюються з правилами охорони секретної інформації, чинними на території держави іншої Сторони.

2. Кожна Сторона дозволяє представникам іншої Сторони здійснювати візити на територію своєї держави для обговорення методів та засобів захисту секретної інформації.

Стаття 13
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, що оформляються окремими протоколами, і які складають невід'ємну частину цієї Угоди та набувають чинності відповідно до статті 14.

Стаття 14
НАБУТТЯ ЧИННОСТІ, ТЕРМІН ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення по дипломатичних каналах про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності. Термін дії цієї Угоди не обмежується. Кожна Сторона може припинити дію цієї Угоди, письмово повідомивши про це іншу Сторону. В такому випадку ця Угода припиняє свою дію через 6 (шість) місяців з дати повідомлення про припинення дії, при цьому вся передана секретна інформація підлягає подальшій охороні відповідно до цієї Угоди і після припинення її дії.

Складено у м. Києві 26 квітня 2004 року у двох примірниках, кожний українською, азербайджанською та російською мовами, причому всі тексти мають однакову силу. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні або застосуванні положень цієї Угоди, Сторони звертатимуться до тексту, викладеному російською мовою.

 

За Кабінет Міністрів
України
 

За Уряд
Азербайджанської Республіки
 

Опрос