Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области конкурентной политики

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 29.08.2002

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі конкурентної політики

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 29.08.2002
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 15.05.2003*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 15.07.2003

Кабінет Міністрів України та Уряд Азербайджанської Республіки, надалі - Сторони,

керуючись Договором між Україною та Азербайджанською Республікою про економічне співробітництво на 2000 - 2009 роки від 16 березня 2000 року,

вважаючи за необхідне співробітництво між Сторонами щодо недопущення та припинення дій господарюючих суб'єктів та органів державної влади, які чинять негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках України та Азербайджанської Республіки,

вважаючи, що співробітництво між Сторонами повинно здійснюватись на добровільних засадах та принципу поваги суверенітету їх держав,

визнаючи право Сторін на ухвалення остаточних рішень відповідно до національних інтересів у галузі конкуренції,

погодились про наступне:

Стаття 1
Цілі Угоди

Метою цієї Угоди є співробітництво Сторін у галузі розвитку та сприяння конкуренції, спрямоване на:

забезпечення умов для ефективного функціонування товарних ринків України та Азербайджанської Республіки;

створення механізму взаємодії, щодо недопущення та припинення дій, які чинять негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках України та Азербайджанської Республіки;

спільний розгляд дій, які чинять негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках України та Азербайджанської Республіки.

Стаття 2
Сфера застосування

1. Положення цієї Угоди застосовуються при розгляді дій господарюючих суб'єктів, які чинять негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках України та Азербайджанської Республіки, у випадках, якщо:

у цих діях беруть участь один або більше господарюючих суб'єктів, які здійснюють свою підприємницьку діяльність на товарних ринках України та Азербайджанської Республіки;

ці дії здійснюються на товарних ринках однієї держави і можуть чинити негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках іншої держави.

2. Положення цієї Угоди застосовуються при розгляді дій органів державної влади однієї держави, які чинять негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках іншої держави.

3. При оцінюванні дій, які чинять негативний вплив на конкуренцію, враховують факт їхнього сприяння технічному та економічному прогресу, насиченню товарних ринків, поліпшенню споживчих властивостей товарів, підвищенню їхньої конкурентоспроможності.

Стаття 3
Поняття та їхні визначення

1. Поняття та їхні визначення встановлюються відповідно до національного законодавства кожної із держав.

2. При винекненні розбіжностей стосовно визначення понять Сторони взаимодіють відповідно до порядку, передбаченного цією Угодою.

3. Для цілей цієї Угоди під поняттям "дії, які чинять негативний вплив на конкуренцію" розуміють:

зловживання домінуючим становищем;

угоди господарюючих суб'єктів та інші узгоджені дії, які призводять або можуть призвести до обмеження конкуренції;

дії (бездіяльність) органів державної влади, які призводять чи можуть призвести до обмежень конкуренції;

недобросовісна конкуренція;

економічна концентрація, яка чинить негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках однієї чи обох держав.

Стаття 4
Принципи і форми співробітництва

1. Співробітництво Сторін здійснюється на таких принципах:

ухвалення рішень відповідно до національного законодавства;

врегулювання розбіжностей при ухваленні рішень шляхом застосування узгоджувальних процедур;

своєчасність при здійсненні співробітництва;

ініціативний обмін інформацією з урахуванням заінтересованості Сторін.

2. Співробітництво здійснюється у формах, які дозволяють своєчасно та максимально враховувати інтереси Сторін у галузі конкуренції, в тому числі:

надсилання повідомлень;

запит інформації;

консультації;

обмін інформацією;

обмін досвідом;

проведення спільних досліджень.

Стаття 5
Повідомлення

1. Якщо одна із Сторін встановить, що дії господарюючих суб'єктів або органів державної влади на території її держави можуть чинити негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках іншої держави, то вона надсилає повідомлення про це іншій Стороні.

2. Якщо одна зі Сторін встановлює, що на конкуренцію на товарних ринках її держави негативний вплив можуть чинити дії господарюючих суб'єктів або органів державної влади, які здійснюються на території іншої держави, то вона надсилає повідомлення про це іншій Стороні.

3. Повідомлення надсилається у письмовій формі у термін, що дозволяє врахувати позицію іншої Сторони, і повинно містити коротку характеристику суті справи та, за необхідності, посилання на національні правові норми, а також інші відомості, які Сторона, що надсилає повідомлення, вважатиме за можливе надати.

4. Сторона, яка отримала повідомлення, розглядає можливість застосування відповідних заходів згідно з вимогами законодавства своєї держави і про результати сповіщає іншу Сторону.

Стаття 6
Запит інформації

1. При розгляді дій, які чинять негативний вплив на конкуренцію, одна Сторона має право надіслати іншій Стороні запит про надання інформації, що стосується підприємницької діяльності суб'єктів господарювання. Інша Сторона має право відмовити в наданні інформації, що запитується, якщо така інформація уже надавалась, або може бути надана безпосередньо господарюючим суб'єктом згідно з її національним законодавством або визнається конфіденційною.

2. У своєму запиті Сторона повинна зазначити його мету, а також викласти основні обставини справи із застосуванням якомога точніших термінів.

3. Інформація, щодо якої робиться запит, надається не пізніше строку, обумовленого Сторонами.

Стаття 7
Консультації

1. Сторони, з метою ухвалення узгоджених рішень, проводять консультації з питань, що належать до сфери застосування цієї Угоди.

2. Запит щодо проведення консультації має містити обґрунтування її необхідності та пропозиції щодо умов її проведення.

3. Сторони здійснюють консультації у термін не пізніше 3-х місяців з моменту отримання запиту або в окремо обумовлені терміни.

Стаття 8
Обмін інформацією

1. Сторони сприяють одна одній в отриманні необхідної інформації, що становить обопільний інтерес або інтерес для будь-якої зі Сторін, яка:

могла б допомогти підвищенню ефективності застосування конкурентного законодавства України та Азербайджанської Республіки;

містила б відомості, пов'язані із застосуванням конкурентного законодавства.

2. Сторони можуть надавати у розпорядження одна одній будь-яку інформацію щодо дій, які чинять негативний вплив на конкуренцію, якщо вона може слугувати підставою для вжиття заходів впливу.

Стаття 9
Обмін досвідом

Для ефективного застосування цієї Угоди Сторони здійснюють обмін досвідом у таких формах:

обмін правовими, методичними, науковими та інформаційними матеріалами, необхідними для цілей цієї Угоди;

організація підготовки та перепідготовки кадрів шляхом стажувань, навчальних семінарів, симпозіумів і конференцій.

Стаття 10
Проведення спільних досліджень

Заінтересована Сторона має право звернутися з пропозицією щодо проведення спільного дослідження у певній галузі економіки, якщо у ній виявляються ознаки дій, які чинять негативний вплив на конкуренцію.

Про результати проведення досліджень Сторони обмінюються відповідною інформацією.

Стаття 11
Захист інформації

Інформація, отримана в результаті застосування цієї Угоди, не підлягає розголошенню, якщо Сторони не домовилися про інше.

При здійсненні співробітництва в межах цієї Угоди Сторони враховують інтереси своїх держав щодо захисту комерційної та іншої таємниці, яка охороняється національним законодавством України та Азербайджанської Республіки.

Стаття 12
Компетентні органи

1. Компетентними органами щодо реалізації цієї Угоди є:

від Української Сторони - Антимонопольний комітет України

від Азербайджанської Сторони - Міністерство економічного розвитку Азербайджанської Республіки

2. За потребою Сторони вживатимуть відповідних заходів щодо забезпечення координації дій між компетентними органами Сторін та іншими органами державної влади, які можуть бути залучені до реалізації цілей цієї Угоди.

Стаття 13
Врегулювання спорів

Спори щодо тлумачення і застосування положень цієї Угоди підлягають врегулюванню шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 14
Заключні положення

1. Ця Угода набирає чинності від дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

2. До цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення, які оформлюються міжурядовими протоколами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди та набувають чинності згідно з пунктом 1 цієї статті.

3. Ця Угода укладається терміном на п'ять років та буде автоматично продовжуватися на наступні п'ятирічні періоди, доки жодна із Сторін не повідомить у письмовій формі іншу Сторону не менше, ніж за шість місяців до закінчення наступного строку про свій намір припинити її дію.

4. Реалізація положень цієї Угоди не зачіпає прав та зобов'язань, які випливають з інших міжнародних договорів Сторін.

Вчинено у місті Баку "29" серпня 2002 року у двох дійсних примірниках, кожний українською, азербайджанською та російською мовами, при цьому усі тексти мають однакову силу.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди Сторони використовується текст російською мовою.

____________
* Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 року N 725 ("Офіційний вісник України", 2003 р., N 21, ст. 943)

 

За Кабінет Міністрів України

За Уряд Азербайджанської Республіки

Опрос