Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор между Правительством Украины и Правительством Грузии о сотрудничестве в области конкурентной политики

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 17.07.2002

ДОГОВІР
між Урядом України та Урядом Грузії про співробітництво в галузі конкурентної політики

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 17.07.2002
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 15.05.2003*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 06.10.2003

Уряд України та Уряд Грузії (Виконавча Влада), надалі - Сторони,

керуючись Договором між Україною та Грузією про економічне співробітництво на 1999 - 2008 роки від 16 квітня 1999 року,

усвідомлюючи, що дії суб'єктів господарювання та (або) органів державної влади на товарних ринках однієї держави можуть чинити негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках іншої держави,

вважаючи за необхідне розвивати співробітництво між Сторонами щодо недопущення та припинення дій суб'єктів господарювання та органів державної влади, які чинять негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках України та (або) Грузії,

бажаючи розвивати співробітництво в галузі конкурентної політики з метою подолання обмежень конкуренції, якщо вони зачіпають економічні інтереси України та (або) Грузії і негативно впливають на торговельні відносини між ними,

вважаючи, що співробітництво між Сторонами повинно здійснюватись на добровільних засадах та принципу суверенної рівності держав,

враховуючи законні інтереси суб'єктів господарювання щодо захисту комерційної та іншої, що охороняється національним законодавством України та (або) Грузії, таємниці,

визнаючи право Сторін на ухвалення остаточних рішень відповідно до національних інтересів у галузі конкуренції,

домовились про наступне:

Стаття 1
Цілі Договору

Метою цього Договору є співробітництво Сторін у галузі розвитку та сприяння конкуренції, спрямоване на:

забезпечення умов для ефективного функціонування товарних ринків України та (або) Грузії;

створення механізму взаємодії, спрямованого на недопущення та припинення дій, які чинять негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках України та (або) Грузії;

вирішення питань гармонізації законодавств України та Грузії у галузі конкуренції;

спільний розгляд дій, які чинять негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках України та (або) Грузії.

Стаття 2
Сфера застосування

1. Положення цього Договору застосовуються при розгляді дій суб'єктів господарювання, які чинять негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках Грузії та (або) України, у випадках, якщо:

у цих діях беруть участь один або більше суб'єктів господарювання, які здійснюють свою підприємницьку діяльність на товарних ринках Грузії та (або) України;

ці дії здійснюються на товарних ринках однієї держави і можуть чинити негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках іншої держави.

2. Положення цього Договору застосовуються при розгляді дій органів державної влади однієї держави, які чинять негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках іншої держави.

3. При оцінюванні дій, які чинять негативний вплив на конкуренцію, враховують факт їхнього сприяння технічному або економічному прогресу, насиченню товарних ринків, поліпшенню споживацьких властивостей товарів, підвищенню їхньої конкурентоспроможності.

Стаття 3
Поняття та їхні визначення

1. Поняття та їхні визначення встановлюються відповідно до національного законодавства кожної із держав.

2. Для цілей цього Договору під поняттям "дії, які чинять негативний вплив на конкуренцію" розуміють:

зловживання домінуючим становищем;

угоди суб'єктів господарювання та інші узгоджені дії, які призводять чи можуть призвести до обмеження конкуренції;

дії (бездіяльність) органів державної влади, які призводять чи можуть призвести до обмежень конкуренції;

недобросовісна конкуренція;

економічна концентрація (створення, реорганізація. ликвідація, отримання прямого чи опосередкованого контролю над діяльністю суб'єктів господарювання), яка чинить негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках однієї та (або) іншої держави.

Стаття 4
Принципи і форми співробітництва

1. Співробітництво Сторін здійснюється на таких принципах:

ухвалення рішень відповідно до національного законодавства;

врегулювання розбіжностей при ухваленні рішень шляхом застосування узгоджувальних процедур;

своєчасність при здійсненні співробітництва;

ініціативний обмін інформацією з урахуванням зацікавленості Сторін.

2. Співробітництво здійснюється у формах, які дозволяють своєчасно та максимально враховувати інтереси Сторін у галузі конкуренції, в тому числі:

надсилання повідомлень;

запит інформації;

консультації;

обмін інформацією;

обмін досвідом;

проведення спільних досліджень.

Стаття 5
Повідомлення

1. Якщо одна із Сторін встановить, що дії суб'єктів господарювання або органів державної влади на території її держави можуть чинити негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках іншої держави, то вона надсилає повідомлення про це іншій Стороні.

2. Якщо одна зі Сторін встановлює, що на конкуренцію на товарних ринках її держави негативний вплив можуть чинити дії суб'єктів господарювання або органів державної влади, які здійснюються на території іншої держави, то вона надсилає повідомлення про це іншій Стороні.

3. Повідомлення надсилається у письмовій формі у термін, що дозволяє врахувати позицію іншої Сторони, і повинно містити коротку характеристику суті справи та, за необхідності, посилання на національні правові норми, а також інші відомості, які Сторона, що надсилає повідомлення, вважатиме за можливе надати.

4. Сторона, яка отримала повідомлення, розглядає можливість застосування відповідних заходів згідно з вимогами національного законодавства і про результати сповіщає іншу Сторону.

Стаття 6
Запит інформації

1. При розгляді дій, які чинять негативний вплив на конкуренцію, одна Сторона має право надіслати іншій Стороні запит про надання інформації, що стосується підприємницької діяльності суб'єктів господарювання. Інша Сторона має право відмовити в наданні інформації, що запитується, якщо така інформація уже надавалась або може бути надана суб'єктом господарювання згідно з національним законодавством або визнається конфіденційною.

2. У своєму запиті Сторона повинна зазначити його мету, а також викласти основні обставини справи із застосуванням якомога точніших термінів.

3. Інформація, щодо якої робиться запит, надається в терміни, узгоджені між Сторонами, але не пізніше трьох місяців із дня отримання запиту.

Стаття 7
Консультації

1. Сторони, з метою ухвалення узгоджених рішень, проводять консультації з питань, що належать до сфери застосування цього Договору.

2. Запит щодо проведення консультації має містити обґрунтування її необхідності і визначати умови її проведення.

3. Сторони здійснюють консультації у термін не пізніше трьох місяців з моменту отримання запиту або в окремо обумовлені терміни.

Стаття 8
Обмін інформацією

1. Сторони сприяють одна одній в отриманні необхідної інформації, що становить обопільний інтерес або інтерес для будь-якої зі Сторін, яка:

могла б допомогти підвищенню ефективності застосування конкурентного законодавства України та (або) Грузії;

містила б відомості, пов'язані із застосуванням конкурентного законодавства.

2. Сторони можуть надавати у розпорядження одна одній будь-яку інформацію щодо дій, які чинять негативний вплив на конкуренцію, якщо вона може слугувати підставою для вжиття заходів впливу.

Стаття 9
Обмін досвідом

Для ефективного застосування цього Договору Сторони здійснюють обмін досвідом у таких формах:

обмін правовими, методичними, науковими та інформаційними матеріалами, необхідними для цілей цього Договору;

організація підготовки та перепідготовки кадрів шляхом стажувань, навчальних семінарів, симпозіумів і конференцій.

Стаття 10
Проведення спільних досліджень

Зацікавлена Сторона має право звернутися з пропозицією щодо проведення спільного дослідження у певній галузі економіки, якщо у ній виявляються ознаки дій, які чинять негативний вплив на конкуренцію.

Про результати проведення досліджень Сторони обмінюються відповідною інформацією.

Стаття 11
Захист інформації

Інформація, отримана в результаті застосування цього Договору, не підлягає розголошенню, якщо Сторони не домовилися про інше.

При здійсненні співробітництва в межах цього Договору Сторони враховують інтереси своїх держав щодо захисту комерційної та іншої, яка охороняється національним законодавством України та (або) Грузії, таємниці.

Стаття 12
Компетентні органи

1. Компетентними органами щодо реалізації цього Договору є:

від Української Сторони - Антимонопольний комітет України;

від Грузинської Сторони - Державна Антимонопольна Служба Грузії.

2. За потребою Сторони вживатимуть відповідних заходів щодо забезпечення координації дій між компетентними органами Сторін та іншими державними органами, які можуть бути залучені до реалізації цілей цього Договору.

Стаття 13
Врегулювання спорів

Спори щодо тлумачення і застосування положень цього Договору підлягають врегулюванню шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 14
Заключні положення

1. Цей Договір набирає чинності від дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

2. До цього Договору можуть вноситися зміни та доповнення у формі протоколів, які є невід'ємною частиною цього Договору. Протоколи набувають чинності відповідно до порядку, передбаченого у пункті 1 цієї статті.

3. Цей Договір укладається терміном на п'ять років і його дія буде автоматично подовжуватися на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить у письмовій формі іншу Сторону не менше, ніж за 60 днів до закінчення відповідного періоду про свій намір припинити дію цього Договору.

4. Реалізація положень цього Договору не зачіпає прав та зобов'язань, які випливають з інших міжнародних договорів Сторін.

Вчинено у місті Тбілісі числа 17 місяця липня 2002 року у двох примірниках, кожний українською, грузинською та російською мовами, причому усі тексти є автентичними та мають однакову силу.

У випадку виникнення розбіжностей при тлумаченні чи застосуванні положень цього Договору, переважну силу буде мати текст російською мовою.

____________
* Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 року N 724 ("Офіційний вісник України", 2003 р., N 21, ст. 942)

 

За Уряд України

За Уряд Грузії

Опрос