Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Пенсионным фондом Украины и Государственным агентством социального страхования Латвийской Республики о порядке перевода и выплаты пенсий

Страны - участницы
Акт, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 04.07.2001

УГОДА
між Пенсійним фондом України і Державним агентством соціального страхування Латвійської Республіки про порядок переказу і виплати пенсій

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 04.07.2001
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 04.07.2001

Пенсійний фонд України і Державне агентство соціального страхування Латвійської Республіки (далі - "Сторони"),

враховуючи положення Договору між Україною та Латвійською Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення від 26 лютого 1998 року;

керуючись нормами національного законодавства України і Латвійської Республіки та принципами рівності і взаємної вигоди;

прагнучи розвивати співробітництво в галузі соціального забезпечення;

домовились про таке:

Стаття 1

Ця Угода визначає порядок переказу і виплати пенсій, передбачених розділом IV Договору між Україною і Латвійською Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення від 26 лютого 1998 року.

Стаття 2

Переказ і виплата пенсій здійснюються на підставі заяви одержувача пенсії та офіційного підтвердження Компетентної установи держави про легальне проживання одержувача пенсії на її території.

Заява про переказ пенсії за вибором одержувача пенсії може подаватися:

в Україні - у Пенсійний фонд України;

в Латвійській Республіці - у Державне агентство соціального страхування.

Стаття 3

Після прибуття на місце постійного проживання одержувач пенсії звертається в установи, зазначені в статті 2 цієї Угоди.

Стаття 4

По одержанні заяви про прибуття одержувача пенсії Сторона перебування одержувача пенсії спрямовує Стороні, яка виплачуватиме пенсію, заяву одержувача пенсії та документ, що підтверджує проживання із зазначенням адреси і поштового індексу.

Стаття 5

Виплата пенсії Сторонами провадиться починаючи з наступного місяця, до якого виплачена пенсія за попереднім місцем проживання, але не більше, ніж за 3 (три) роки з моменту звернення за отриманням пенсії.

Стаття 6

Сторони щоквартально здійснюють виплату призначених пенсій.

Стаття 7

Сторони складають платіжні відомості на виплату пенсій у 2-х примірниках і не пізніше 15 (п'ятнадцятого) числа другого місяця кварталу спрямовують одна одній:

українська Сторона - квартальну відомість,

латвійська Сторона - відомість окремо за кожний місяць кварталу.

Розмір пенсії у платіжній відомості зазначається в національній валюті і доларах США.

Платіжні відомості підписуються уповноваженими особами Сторін і засвідчуються печаткою.

Виплата пенсій здійснюється до останнього числа кварталу, за який подані списки на виплату пенсій.

Не виключаються випадки, коли можуть бути додаткові списки у зв'язку з невиплаченими сумами в разі смерті одержувача пенсії, а також для виплати допомог на поховання.

Другий примірник відомостей з відміткою про виплату пенсій Сторони повертають одна одній до 15 числа місяця, що настає за відповідним кварталом.

Примірник відомості на виплату пенсій наведений у Додатку 1.

Невиплачені суми пенсій зараховуються в рахунок наступних виплат.

Стаття 8

До 31 січня року, який прямує за роком таксації, Сторони надають одна одній Порівнювальні акти в 2-х (двох) примірниках. Другий примірник затвердженого акту до 15 лютого року, який прямує за роком таксації, Сторони повертають одна одній.

Примірник Порівнювального акту наведений у Додатку 2.

Стаття 9

Додаток 1 та Додаток 2 становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 10

Сторони щоквартально, одночасно з платіжними відомостями, в строки, які зазначені в статті 7 цієї Угоди, перераховують на взаємопогоджені рахунки в банках кошти в доларах США на виплату пенсій.

Стаття 11

Переказ коштів на виплату пенсій проводиться Сторонами на рахунки обслуговуючих банків у доларах США в розмірах, зазначених в платіжних відомостях, за курсом, що встановлюється відповідно Національним банком України і Державним банком Латвійської Республіки:

для української Сторони - на день складання відомості на виплату,

для латвійської Сторони - на день здійснення операції.

Номера рахунків обслуговуючих банків Сторони доводять до відома одна одній.

Стаття 12

Виплата пенсій провадиться в національній валюті держави, на території якої проживає одержувач пенсії, за курсом долара США, що встановлюється:

для української Сторони - на день конвертації долара США в національну валюту,

для латвійської Сторони - на день складання відомостей на виплату.

Курс долара вказується в кожній відомості.

Стаття 13

Виплата недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю її одержувача провадиться за законодавством держави, Сторона якої здійснювала виплату пенсії.

Стаття 14

У відповідності зі статтею 18 Договору у випадку, якщо загальний розмір пенсії, призначеної обома Сторонами, менше мінімального розміру пенсії держави, на території якої проживає її одержувач, ця Сторона встановлює пенсіонеру доплату до передбаченого законодавством мінімуму, та виплачує зазначену суму одночасно з частиною пенсії, що фінансується іншою Стороною.

Стаття 15

Одержувачі пенсій не несуть ніяких витрат, пов'язаних із виплатою і доставкою пенсій.

Стаття 16

Пенсійний фонд України несе відповідні витрати, пов'язані:

- з переказом на банківський рахунок Державного агентства соціального страхування Латвійської Республіки коштів для виплати пенсій, призначених в Україні особам, які проживають на території Латвійської Республіки;

- з виплатою і доставкою пенсій, призначених у Латвійській Республіці особам, які проживають на території України, а також здійсненням конвертації валюти;

- з поверненням на банківський рахунок Державного агентства соціального страхування Латвійської Республіки невиплачених сум пенсій, призначених на території Латвійської Республіки.

Стаття 17

Державне агентство соціального страхування Латвійської Республіки несе відповідні витрати, пов'язані:

- з переказом на банківський рахунок Пенсійного фонду України коштів для виплати пенсій, призначених у Латвійській Республіці особам, які проживають на території України;

- з виплатою і доставкою пенсій, призначених в Україні особам, які проживають на території Латвійської Республіки, а також здійсненням конвертації валюти;

- з поверненням на банківський рахунок Пенсійного фонду України невиплачених сум пенсій, призначених на території України.

Стаття 18

Сторони несуть відповідальність за виплату пенсій в призначеному розмірі із врахуванням конвертації валюти.

Стаття 19

Сторони розглядають заяви громадян, обмінюються документами, необхідними для виплати пенсій, відомостями про роботу одержувача пенсії, своєчасно забезпечують інформацією про зміну місця проживання і смерті одержувача пенсії. Зазначені документи подаються українською і латиською мовами з перекладом на російську. Документи завіряються Пенсійним фондом України і Державним агентством соціального страхування Латвійської Республіки у відповідності з нормами, встановленими законодавством держави кожної Сторони.

Стаття 20

Сторони обмінюються нормативними документами, необхідними для забезпечення виконання цієї Угоди.

Стаття 21

За згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни і доповнення. Зміни та доповнення оформляються відповідними протоколами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 22

Всі спірні питання між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.

Стаття 23

Ця Угода набуває чинності з моменту ії підписання та діятиме протягом дії Договору між Україною та Латвійською Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення від 26 лютого 1998 року.

Кожна Сторона може припинити дію цієї Угоди шляхом направлення іншій Стороні відповідного письмового повідомлення не менш ніж за 6 місяців до дати припинення дії цієї Угоди.

Стаття 24

Вчинено в м. ___Рига___"4"___липня___2001 року у двох примірниках, кожний українською, латиською та російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У випадку розбіжностей щодо тлумачення положень Угоди, перевага надається тексту російською мовою.

 

За Пенсійний фонд України

За Державне агентство
соціального страхування
Латвійської Республіки

____________

____________

 

Відомість виплат пенсіонерам, які проживають

_________________________________________

N
п/п

N п/справи/код/громадянство

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження пенсіонера

Вид пенсії

Розмір пенсії в нац. валюті

Розмір доплати в нац. валюті

Період доплати

Загальна сума виплат в нац. валюті

Загальна сума виплат в дол. США

Відмітка про виплату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сума за листом: (сума прописом)

Сума за відомістю: (сума прописом)

Примітка: офіційний курс національної валюти і долара США, складений Національним банком ________________________ на ________ ______________ 200__________ р. 1 долар США =

Голова компетентного закладу ___________________________________

Печатка

ПІДПИСИ відповідальних осіб____________________________________

Дата складання відомості " __________ " ________________ 20 ________ р.

Підтвердження реалізації виплати

Доручено виплатити пенсії за відомістю в сумі ___________________________

Виплачено __________________ особам в сумі ___________________________________

Не виплачено ________________ особам в сумі ___________________________________

Печатка                                                 Підпис особи, відповідальної за виплату

 

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ПОРІВНЮВАЛЬНИЙ АКТ
по виплачених пенсіях за 20__ рік пенсіонерам Латвійської Республіки, які проживають в Україні

Залишок на 01.01.20__ года

сума в доларах США

Перерахована сума

сума в доларах США

За списками виплачена сума

сума в доларах США

Залишок на 01.01.20      года

сума в доларах США

Начальник управління (відділу)

Керівник

Начальник бюджетного управління

 

Печатка
Дата

Печатка
Дата

____________

Опрос