Идет загрузка документа (135 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Дополнительный протокол к Соглашению между Украиной и Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 15.08.2000

ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ
до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 15.08.2000 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 16.11.2005 р.

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Україна та Міжнародне агентство з атомної енергії (далі іменоване "Агентством") є учасниками Угоди про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (далі іменованої "Угода про гарантії"), яка введена в дію 22 січня 1998 року;

ВРАХОВУЮЧИ бажання міжнародного співтовариства ще більш зміцнити режим ядерного нерозповсюдження шляхом підвищення дієвості й ефективності системи гарантій Агентства;

НАГАДУЮЧИ, що Агентство при здійсненні гарантій повинно враховувати необхідність: уникати створення перешкод економічному і технологічному розвитку України або міжнародному співробітництву в галузі мирної ядерної діяльності; додержуватися діючих положень в галузі охорони здоров'я, безпеки, фізичного захисту, а також інших вимог безпеки і прав окремих осіб; і приймати усі заходи для захисту комерційних, технологічних і промислових секретів, а також іншої конфіденційної інформації, що стане відома Агентству;

ПРИЙМАЮЧИ ДО УВАГИ, що частота проведення і інтенсивність заходів, зазначених у цьому Протоколі, будуть підтримуватися на мінімальному рівні, що відповідає цілі підвищення дієвості й ефективності гарантій Агентства;

ЦИМ Україна і Агентство погодилися про таке:

ЗВ'ЯЗОК МІЖ ДІЙСНИМ ПРОТОКОЛОМ І УГОДОЮ ПРО ГАРАНТІЇ

Стаття 1

Положення Угоди про гарантії застосовуються до цього Протоколу в тій мірі, в якій вони відповідають положенням цього Протоколу і сумісні з ними. У випадку протиріччя між положеннями Угоди про гарантії і положеннями дійсного Протоколу застосовуються положення цього Протоколу.

НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 2

a. Україна надає Агентству заяву, що містить:

b. Україна докладає всі розумні зусилля, для того щоб надати Агентству наступну інформацію:

c. За запитом Агентства Україна дає уточнення або роз'яснення будь-якої інформації, наданої відповідно до цієї статті, в тій мірі, в якій вона має відношення до мети гарантій.

Стаття 3

a. Україна надає Агентству протягом 180 днів після вступу в силу цього Протоколу інформацію, яка визначена в Статті 2. a. i), iii), iv), v), vi) a), vii) і x) і в Статті 2. b. i). 

b. Україна надає Агентству до 15 травня кожного року обновлену інформацію, яка визначена в пункті a. вище, за період, що охоплює попередній календарний рік. Якщо раніше надана інформація залишилася без змін, Україна повідомляє про це.

c. Україна надає Агентству до 15 травня кожного року інформацію, яка визначена в Статті 2. a. vi) b) і c), за період, що охоплює попередній календарний рік.

d. Україна щокварталу надає Агентству інформацію, яка визначена в Статті 2. a. ix) a). Ця інформація дається на протязі шістдесяти днів після закінчення кожного кварталу.

e. Україна надає Агентству інформацію, визначену в Статті 2. a. viii), за 180 днів до подальшої обробки, і до 15 травня кожного року інформацію про зміни місця знаходження за період, що охоплює попередній календарний рік.

f. Україна і Агентство домовляються про час і періодичність надання інформації, яка визначена в Статті 2. a. ii).

g. Україна надає Агентству інформацію, яка визначена в Статті 2. a. ix) b), на протязі шістдесяти днів після надходження запиту від Агентства.

ДОДАТКОВИЙ ДОСТУП

Стаття 4

Нижченаведене застосовується в зв'язку зі здійсненням додаткового доступу в відповідності зі статтею 5. цього Протоколу:

a. Агентство не ставить мети механістично або систематично перевіряти інформацію, про яку йдеться в статті 2., проте Агентство має доступ до:

b. i) За винятком випадків, зазначених у пункті ii) нижче, Агентство надає Україні попереднє повідомлення про доступ принаймні за 24 години;

c. Попереднє повідомлення направляється в письмовому виді і в ньому конкретно вказуються причини доступу і діяльність, що буде здійснюватись під час такого доступу.

d. У випадку питання або невідповідності, Агентство надає Україні можливість дати роз'яснення і сприяти рішенню цього питання або усуненню цієї невідповідності. Така можливість буде надаватися до подання запиту про доступ, якщо тільки Агентство не буде вважати, що затримка в наданні доступу, можливо, завдасть шкоди меті, з якою запитується цей доступ. В усякому випадку Агентство не робить будь-яких висновків у відношенні питання або невідповідності доти, доки Україні не буде надана така можливість.

e. Якщо з Україною не досягнуто іншої домовленості, доступ здійснюється тільки протягом звичайного робочого дня.

f. Україна має право на супровід інспекторів Агентства під час доступу представниками України за умови, що це не затримує виконання інспекторами своїх функцій або іншим способом не перешкоджає цьому.

Стаття 5

Україна надає Агентству доступ до:

a. i) будь-якого місця на майданчику;

ii) будь-якого місця знаходження, визначеного Україною у відповідності зі статтею 2. a. v) - viii); 

iii) будь-якої знятої з експлуатації установки або знятого з експлуатації місця знаходження поза установками, де раніше звичайно використовувався ядерний матеріал. 

b. Будь-якого місця знаходження, визначеному Україною у відповідності зі статтею 2. a. i); із статтею 2. a. iv); із статтею 2. a. ix) b) або зі статтею 2. b., крім тих, про які йдеться в пункті a. i) вище, за умови, якщо Україна не має можливості надати такий доступ, Україна докладає всі розумні зусилля для негайного задоволення вимог Агентства за допомогою інших засобів.

c. Будь-якого місця знаходження, визначеному Агентством, крім тих місць знаходження, про які йдеться в пунктах a. і b. вище, з метою відбору проб довкілля в конкретному місці знаходження за умови, якщо Україна не має можливості надати такий доступ, Україна докладає всі розумні зусилля для негайного задоволення вимог Агентства в місцях, суміжних до місць знаходження або за допомогою інших засобів.

Стаття 6

При виконанні статті 5. Агентство може виконувати такі види діяльності:

a. відносно доступу у відповідності зі статтею 5. a. i) або iii): візуальне спостереження, відбір проб довкілля, використання пристроїв для виявлення і вимірювання радіації; опечатування і застосування інших пристроїв, що ідентифікують і указують на втручання, визначених у Додаткових положеннях; і застосування інших об'єктивних заходів, технічна здійснимість яких була підтверджена і використання яких було узгоджено Радою керуючих (надалі іменованою "Радою") і після консультацій між Агентством і Україною;

b. відносно доступу у відповідності зі статтею 5. a. ii): візуальне спостереження; підрахунок облікових одиниць ядерного матеріалу; неруйнуючі вимірювання, і відбір проб; використання пристроїв для виявлення і вимірювань радіації; вивчення облікових документів, що стосуються кількості, походження і розміщення матеріалу; відбір проб довкілля; і використання інших об'єктивних заходів, технічна здійснимість яких була підтверджена і використання яких було узгоджено Радою і після консультацій між Агентством і Україною;

c. відносно доступу у відповідності зі статтею 5. b.: візуальне спостереження; відбір проб довкілля; використання пристроїв для виявлення і вимірювань радіації; вивчення виробничих і відвантажувальних облікових документів, які стосуються гарантій; і застосування інших об'єктивних заходів, технічна здійснимість яких була підтверджена і використання яких було узгоджено Радою і подальших консультацій між Агентством і Україною;

d. відносно доступу у відповідності зі статтею 5. c.: відбір проб довкілля і в випадку, якщо результати не дозволяють вирішити питання або усунути невідповідність у місці знаходження, визначеному Агентством у відповідності зі статтею 5. c., використання в цьому місці знаходження візуального спостереження, пристроїв для виявлення і вимірювання радіації і застосування за узгодженням між Україною і Агентством інших об'єктивних заходів.

Стаття 7

a. На прохання України Агентство і Україна домовляються відносно регульованого доступу в рамках цього Протоколу з метою запобігання розкриття інформації, важливої з погляду ядерного розповсюдження, виконання вимог безпеки або фізичного захисту або з метою забезпечення захисту інформації, що знаходиться в приватній власності або може бути віднесена до комерційної. Такі домовленості не перешкоджають Агентству здійснювати діяльність, що є необхідною для забезпечення переконливої впевненості у відсутності незаявлених ядерного матеріалу і діяльності у відповідному місці знаходження, включаючи вирішення будь-якого питання, що стосується правильності і повноти інформації, про яку йдеться в статті 2., або усунення невідповідності, що стосується цієї інформації.

b. Україна може, при наданні інформації, про яку йдеться в Статті 2., інформувати Агентство про місця на майданчику або в місці знаходження, на яких може застосовуватися регульований доступ.

c. До надання чинності будь-яких необхідних Додаткових положень Україна може удатися до регулювання доступу відповідно до положень пункту а. вище.

Стаття 8

Ніщо в цьому Протоколі не перешкоджає Україні надавати Агентству доступ до місць знаходження в доповнення до тих, про які йдеться в статтях 5. і 9., або просити Агентство про проведення діяльності з перевірки в конкретному місці знаходження. Агентство негайно прикладає всі розумні зусилля для здійснення дій відповідно до такого прохання.

Стаття 9

Україна надає Агентству доступ до місць знаходження, які визначені Агентством для відбору проб довкілля на великій території, за умови, якщо Україна не зможе надати такий доступ, то Україна прикладає всі розумні зусилля для задоволення вимог Агентства в альтернативних місцях знаходження. Агентство не запитує такий доступ доти, доки відбір проб довкілля на великій території і процедурні заходи для його проведення не схвалені Радою і не проведені консультації між Агентством і Україною.

Стаття 10

Агентство інформує Україну про:

a. Діяльність, яка виконується в рамках цього Протоколу, включаючи діяльність відносно будь-яких питань або невідповідностей, які Агентство довело до відома України, в межах шістдесяти днів після здійснення Агентством цієї діяльності;

b. Результати діяльності у відношенні будь-яких питань або невідповідностей, що Агентство довело до відома України, по можливості скоріше, але в будь-якому випадку в межах тридцяти днів після одержання Агентством цих результатів;

c. Висновки, що воно зробило в результаті своєї діяльності відповідно до цього Протоколу. Такі висновки надаються щорічно.

ПРИЗНАЧЕННЯ ІНСПЕКТОРІВ АГЕНТСТВА

Стаття 11

a. i) Генеральний директор повідомляє Україну про затвердження Радою будь-якої посадової особи Агентства інспектором з гарантій. Якщо Україна не сповіщає Генерального директора про своє відхилення цієї посадової особи, як інспектора для України протягом трьох місяців після одержання повідомлення про затвердження Радою, інспектор, про якого у такий спосіб повідомлена Україна, вважається призначеним в Україну;

b. Повідомлення, про яке йдеться в пункті a. вище, вважається отриманим Україною через сім днів після дати відправлення Агентством такого повідомлення Україні рекомендованою кореспонденцією.

ВІЗИ

Стаття 12

Україна протягом одного місяця після одержання запиту про це, при необхідності, надає зазначеному в такому запиті призначеному інспектору відповідну багаторазову в'їзну/виїзну і/або транзитну візи, які потрібні для забезпечення інспектору можливості в'їзду і перебування на території України з метою виконання його/її функцій. Будь-які візи, які були запитані, дійсні протягом, не менше, одного року і, при необхідності, поновлюються на період призначення інспектора в Україну.

ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 13

a. У тих випадках, коли Україна або Агентство вказують на необхідність визначити в Додаткових положеннях, яким чином треба застосовувати заходи, викладені в цьому Протоколі, Україна і Агентство узгоджують такі Додаткові положення протягом дев'яносто днів після надання чинності цьому Протоколу або, у тих випадках, коли вказівка на необхідність таких Додаткових положень дається після надання чинності цьому Протоколу, - протягом дев'яносто днів після дати такої вказівки.

b. До надання чинності яких-небудь необхідних Додаткових положень, Агентство має право застосовувати заходи, викладені в цьому Протоколі.

СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗКУ

Стаття 14

a. Україна дає дозвіл Агентству вільно використовувати для службових цілей системи зв'язку між інспекторами Агентства в Україні і Центральними установами Агентства і/або Регіональними бюро, включаючи передавання в неавтономному або автономному режимі інформації, що надходить від пристроїв, які установлені Агентством з метою зберігання і/або спостереження або вимірювання і забезпечує захист такого зв'язку. Агентство, після консультацій з Україною, має право використовувати встановлені на міжнародному рівні системи прямого зв'язку, включаючи супутникові системи та інші види дальнього зв'язку, які не використовуються в Україні. На прохання України або Агентства подробиці, що стосуються здійснення цього пункту у відношенні передавання в неавтономному або автономному режимі інформації, що надходить від пристроїв зберігання і/або спостереження або вимірювань, які установлені Агентством, визначаються в Додаткових положеннях.

b. При встановленні зв'язку і передаванні інформації, як це передбачається в пункті a. вище, належним чином враховується необхідність забезпечення захисту інформації, що знаходиться в приватній власності або може бути віднесена до комерційної, або тієї інформації про конструкцію, що Україна вважає особливо важливою.

ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 15

a. Агентство забезпечує суворий режим для забезпечення ефективного захисту від розкриття комерційних, технологічних і промислових секретів і іншої конфіденційної інформації, що стає йому відомою, включаючи таку інформацію, що стає відомою Агентству при виконанні цього Протоколу.

b. Режим, про який йдеться в пункті a. вище, включає, зокрема, положення, що мають відношення до:

c. Режим, про який йдеться в пункті a. вище, затверджується і періодично розглядається Радою.

ДОДАТКИ

Стаття 16

a. Додатки до цього Протоколу є його невід'ємною частиною. За винятком мети внесення поправок у Додатки, термін "Протокол", як він вживається в цьому документі, означає Протокол і Додатки, взяті разом.

b. У перелік видів діяльності, зазначених у Додатку I, і перелік устаткування і матеріалу, зазначених у Додатку II, Радою можуть вноситися поправки за рекомендацією створеної Радою робочої групи експертів відкритого складу. Будь-яка така поправка набуває чинності протягом чотирьох місяців після її прийняття Радою.

НАБУТТЯ ЧИННОСТІ

Стаття 17

a. Цей Протокол набуває чинності в той день, коли Агентство отримає від України письмове повідомлення про виконання всіх встановлених законом і Конституцією України вимог, необхідних для набуття чинності цим Додатковим Протоколом.

b. Україна може в будь-який час до того, як цей Протокол набуде чинності, заявити, що вона буде застосовувати цей Протокол на тимчасовій основі.

c. Генеральний директор негайно інформує всі держави-члени Агентства про будь-яку заяву про застосування цього Протоколу на тимчасовій основі і про набуття ним чинності його.

ВИЗНАЧЕННЯ

Стаття 18

Для цілей цього Протоколу:

a. Науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, які мають відношення до ядерного паливного циклу означають діяльність, що конкретно стосується будь-якого аспекту розробки процесу або системи будь-якого з наступного:

- конверсії ядерного матеріалу,

- збагачення ядерного матеріалу,

- виготовлення ядерного палива,

- реакторів,

- критичних збірок,

- переробки ядерного палива,

- обробки (не включаючи перепакування або кондиціювання, яке не передбачає розділення елементів, для зберігання або поховання) відходів середнього або високого рівня активності, що містять плутоній, високозбагачений уран або уран-233, але не включають діяльність, що стосується теоретичних або фундаментальних наукових досліджень або науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з промислових застосувань радіоізотопів, медичних, гідрологічних і сільськогосподарських застосувань, вивчення наслідків для здоров'я людей і довкілля і з удосконалення технічного обслуговування.

b. Майданчик означає територію, межі якої визначені Україною у відповідній інформації про конструкцію установки, включаючи зупинену установку, а також у відповідній інформації про місце знаходження поза установками, де звичайно використовується ядерний матеріал, включаючи закрите місце знаходження поза установками, де раніше використовувався ядерний матеріал (які обмежуються місцями знаходження, де є гарячі камери або здійснювалася діяльність, пов'язана з конверсією, збагаченням, виготовленням або переробкою палива). Майданчик включає також всі об'єкти, спільно розміщені зі згаданими вище установкою або місцем знаходження, з метою надання або використання суттєвих засобів забезпечення, включаючи: гарячі камери для обробки опромінених матеріалів, що не містять ядерний матеріал; установки для обробки, зберігання і поховання відходів; а також будівлі, які пов'язані з узгодженою діяльністю, визначеною Україною у відповідності зі статтею 2. a. iv) вище.

c. Знята з експлуатації установка або зняте з експлуатації місце знаходження поза установками означають об'єкт або місце знаходження, на яких демонтовані або зроблені непридатними до експлуатації конструкції, що залишилися, і устаткування, важливі для її(його) використання, так що вона(воно) не використовується для збереження ядерного матеріалу і не може далі використовуватися для поводження з ядерним матеріалом, його обробки або використання.

d. Зупинена установка або закрите місце знаходження поза установками означають об'єкт або місце знаходження, експлуатація яких припинена і з яких був вилучений ядерний матеріал, але якісно зняті з експлуатації.

e. Високозбагачений уран означає уран із збагаченням 20 % або більше по ізотопу урану-235.

f. Відбір проб довкілля в конкретному місці знаходження означає взяття проб навколишнього середовища (наприклад, повітря, води, рослинності, грунту, забруднень) в конкретно визначеному Агентством місці знаходження і в безпосередній близькості від нього з метою сприяння Агентству в підготовці висновків про відсутність незаявлених ядерного матеріалу або ядерної діяльності в цьому конкретному місці знаходження.

g. Відбір проб довкілля на великій території означає взяття проб довкілля (наприклад, повітря, води, рослинності, грунту, забруднень) у ряді конкретно визначених Агентством місць знаходження з метою сприяння Агентству в підготуванні висновків про відсутність незаявлених ядерного матеріалу або ядерної діяльності на великій території.

h. Ядерний матеріал відповідно до визначення, даному в статті XX Статуту, означає будь-який вихідний матеріал або будь-який спеціальний матеріал, що розщеплюється. Термін вихідний матеріал не повинен тлумачитись стосовно руди або відходів руди. Будь-яке визначення, дане Радою у відношенні статті XX Статуту Агентства після надання чинності цьому Протоколу, яке розширює список матеріалів, що вважаються вихідним матеріалом або спеціальним матеріалом, що розщеплюється, набирає чинності в рамках цього Протоколу тільки після прийняття Україною.

i. Установка означає:

j. Місце знаходження поза установками означає будь-який об'єкт або будь-яке місце знаходження, що не є установкою, де звичайно використовується ядерний матеріал у кількостях одного ефективного кілограма або менше.

ВЧИНЕНО у Відні 15 дня серпня місяця 2000 року в двох примірниках українською та англійською і англійською українською мовами, при чому обидва тексти мають однакову силу за виключенням того, що у випадку розбіжностей, англійський текст матиме переважну силу.

 

За УКРАЇНУ 

За МІЖНАРОДНЕ АГЕНТСТВО
З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ 

 

ДОДАТОК I
ПЕРЕЛІК ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ, ПРО ЯКІ ЙДЕТЬСЯ В СТАТТІ 2. A. IV) ЦЬОГО ПРОТОКОЛУ

i) Виготовлення роторних труб для центрифуг або складання газових центрифуг.

Роторні труби для центрифуг означають тонкостінні циліндри, опис яких наведено в розділі 5.1.1. b) Додатка II.

Газові центрифуги означають центрифуги, опис яких наведено у вступному зауваженні до розділу 5.1. Додатка II. 

ii) Виготовлення дифузійних бар'єрів.

Дифузійні бар'єри означають тонкі пористі фільтри, опис яких наведено в розділі 5.3.1. a) Додатка II.

iii) Виготовлення або складання систем, що використовують лазери.

Системи, що використовують лазери, означають системи, що включають ті предмети, опис яких наведено в розділі 5.7. Додатка II.

iv) Виготовлення або складання електромагнітних сепараторів ізотопів.

Електромагнітні сепаратори ізотопів означають ті предмети, про які йдеться в розділі 5.9.1. Додатка II і які містять джерела іонів, опис яких наведено в розділі 5.9.1. a) Додатка II.

v) Виготовлення або складання колон або екстракційного устаткування.

Колони або екстракційне устаткування означають ті предмети, опис яких наведено в розділах 5.6.1., 5.6.2., 5.6.3., 5.6.5., 5.6.6., 5.6.7. і 5.6.8. Додатка II.

vi) Виготовлення розділових сопел або вихрових трубок для аеродинамічного збагачення.

Розділові сопла або вихрові трубки для аеродинамічного збагачення означають розділові сопла і вихрові трубки, опис яких наведено відповідно в розділах 5.5.1. і 5.5.2. Додатка II.

vii) Виготовлення або складання систем генерації уранової плазми.

Системи генерації уранової плазми означають системи для генерації уранової плазми, опис яких наведено в розділі 5.8.3. Додатка II.

viii) Виготовлення цирконієвих труб.

Цирконієві труби означають труби, опис яких наведено в розділі 1.6. Додатка II.

ix) Виробництво або підвищення якості важкої води або дейтерію.

Важка вода або дейтерій означають дейтерій, важку воду (оксид дейтерію) і будь-яке інше з'єднання дейтерію, в якому відношення числа атомів дейтерію до числа атомів водню перевищує 1:5000.

x) Виготовлення графіту ядерної чистоти.

Графіт ядерної чистоти означає графіт, рівень чистоти якого більше 5 мільйонних часток борного еквіваленту, а щільність перевищує 1,50 г/см3.

xi) Виготовлення контейнерів для опроміненого палива.

Контейнер для опроміненого палива означає ємність для перевезення і/або збереження опроміненого палива, що забезпечує хімічний, термічний і радіологічний захист, а також відвід тепла розпаду під час переміщення, перевезення і збереження.

xii) Виготовлення реакторних управляючих стержнів.

Реакторні управляючі стержні означають стержні, опис яких наведено в розділі 1.4. Додатка II.

xiii) Виготовлення безпечних, з точки зору критичності, баків і резервуарів.

Безпечні, з точки зору критичності, баки і резервуари означають ті предмети, опис яких наведено в розділах 3.2. і 3.4. Додатка II.

xiv) Виготовлення машин для рубки опромінених паливних елементів.

Машини для рубки опромінених паливних елементів означають устаткування, опис якого наведено в розділі 3.1. Додатки II.

xv) Спорудження гарячих камер.

Гарячі камери означають камеру або ряд сполучених між собою камер загальним об'ємом не менше 6 м3, обладнані захистом, що дорівнює або перевищує еквівалент 0,5 м бетонну щільністю 3,2 г/см3 або більше, укомплектовані устаткуванням для проведення операцій із використанням дистанційного керування.

 

ДОДАТОК II
ПЕРЕЛІК УЗГОДЖЕНОГО УСТАТКУВАННЯ І НЕЯДЕРНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ЗВІТНОСТІ ПРО ЕКСПОРТ І ІМПОРТ У ВІДПОВІДНОСТІ ЗІ СТАТТЕЮ 2. a. ix)

1. Реактори і реакторне устаткування

1.1. Комплектні ядерні реактори

Ядерні реактори, спроможні працювати в режимі контрольованої самопідтримуваної ланцюгової реакції поділу, крім реакторів нульової потужності, що визначаються як реактори з проектним максимальним рівнем виробництва плутонію, що не перевищує 100 грамів на рік.

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

"Ядерний реактор" в основному включає вузли, що знаходяться всередині корпусу реактора або прилеглі безпосередньо до нього, устаткування, що контролює рівень потужності в активній зоні, і компоненти, що звичайно містять теплоносій першого контуру активної зони реактора, або вступають з ним у безпосередній контакт або керують ним.

Не передбачається виключення реакторів, що належним чином могли б підлягати модифікації для виробництва значно більшої кількості, чим 100 грамів плутонію на рік. Реактори, призначені для тривалої експлуатації на значних рівнях потужності, незалежно від ступеню їхніх можливостей виробництва плутонію, не розглядаються як "реактори нульової потужності".

1.2. Реакторні корпуси високого тиску

Металеві корпуси в зборі або їхні основні частини заводського виготовлення, що спеціально призначені або підготовлені для розміщення в них активної зони ядерних реакторів, як вони визначені в пункті 1.1. вище, і спроможні витримувати робочий тиск теплоносію першого контуру.

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Верхня плита корпусу високого тиску реактора охоплюється пунктом 1.2. як основна, заводського виготовлення, частина корпуса високого тиску.

Внутрішні частини реактора (наприклад, що підтримують колони і плити активної зони та інші внутрішні частини корпуса, що спрямовують труби для регулюючих стержнів, теплові екрани, перегородки, трубні штахети активної зони, пластини дифузора і т. д.) звичайно поставляються постачальником реактора. У деяких випадках певні внутрішні опорні компоненти включаються у виготовлення корпуса високого тиску. Ці предмети є досить важливими з погляду безпеки і надійності експлуатації реакторів (і отже, з погляду гарантійних зобов'язань і відповідальності постачальника реактора), щоб їхнє постачання поза рамками основної угоди про постачання самого реактора не стала б звичайною практикою. Тому, хоча окреме постачання цих унікальних, спеціально призначених і підготовлених, важливих, значних і дорогих предметів не обов'язково буде розглядатися як таке, що випадає з сфери інтересів, такий спосіб постачання вважається малоймовірним.

1.3. Машини для завантаження і розвантаження реакторного палива

Маніпуляторне устаткування, спеціально призначене або підготовлене для завантаження або витягнення палива з ядерних реакторів, як вони визначені в пункті 1.1. вище, що може використовуватися, коли реактор знаходиться під навантаженням, або має технічні можливості для точного наведення або орієнтування, що дозволяють проводити на зупиненому реакторі складні роботи з перевантаження палива, коли звичайно неможливе безпосереднє спостереження або прямий доступ до палива.

1.4. Реакторні управляючі стержні

Стержні, спеціально призначені або підготовлені для управління швидкістю реакції в ядерних реакторах, як вони визначені в пункті 1.1. вище.

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Сюди ж включаються, крім частини, що поглинає нейтрони, її опорні і підвісні конструкції, якщо постачання проводиться роздільно.

1.5. Реакторні труби високого тиску

Труби, що спеціально призначені або підготовлені для розміщення в них паливних елементів і теплоносію першого контуру в реакторах, як вони визначені в пункті 1.1. вище, при робочому тиску, що перевищує 5,1 МПа (740 фунт/кв. дюйм).

1.6. Цирконієві труби

Труби або збірки труб із металевого цирконію або його сплавів, вагою, що перевищує 500 кг протягом будь-якого 12-місячного періоду, що спеціально призначені або підготовлені для використання в реакторах, як вони визначені в пункті 1.1. вище, і в який відношення ваги гафнію до цирконію менше чим 1:500.

1.7. Насоси першого контуру теплоносію

Насоси, спеціально призначені або підготовлені для підтримки циркуляції теплоносію першого контуру ядерних реакторів, як вони визначені в пункті 1.1. вище.

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Спеціально призначені або підготовлені насоси можуть включати складні, ущільнені або багаторазово ущільнені системи для запобігання відпливу теплоносію першого контуру, герметичні насоси і насоси із системами інерційної маси. Це визначення стосується насосів, атестованих по класу NC-1 або еквівалентним стандартам.

2. Неядерні матеріали для реакторів

2.1. Дейтерій і важка вода

Дейтерій, важка вода (оксид дейтерію) і будь-яке інша сполука дейтерію, в якій відношення дейтерію до атомів водню перевищує 1:5000, призначені для використання в ядерних реакторах, як вони визначені в пункті 1.1. вище, в кількостях, що перевищують 200 кг атомів дейтерію для будь-якої однієї країни-одержувача протягом будь-якого 12-місячного періоду.

2.2. Ядерно-чистий графіт

Графіт, що має ступінь чистоти вище 5-мільйонних борного еквівалента, із щільністю більше 1,50 г/см, призначений для використання в ядерних реакторах, як вони визначені в пункті 1.1. вище, у кількостях, що перевищують 3 х 104 кг (30 метричних тонн) для будь-якої однієї країни-одержувача протягом будь-якого 12-місячного періоду.

ПРИМІТКА

Для цілей експортного контролю уряд визначає, чи будуть експортні партії графіту, який відповідає вищевказаним характеристикам, використовуватися в ядерних реакторах.

3. Установки для переробки опромінених паливних елементів і устаткування, спеціально призначене або підготовлене для цього

ВСТУПНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

При переробці опроміненого ядерного палива плутоній і уран відокремлюються від високоактивних продуктів ділення і інших трансуранових елементів. Для такого розділення можуть використовуватися різноманітні технологічні процеси. Проте з часом процес "Пурекс" став найбільше поширеним і прийнятним. Цей процес включає розчинення опроміненого ядерного палива в азотній кислоті з наступним виділенням урану, плутонію і продуктів ділення екстракцією розчинником за допомогою трибутилфосфату в органічному розріджувачі.

Технологічні процеси на різноманітних установках типу "Пурекс" аналогічні і включають: здрібнювання опромінених паливних елементів, розчинення палива, екстракцію розчинником і збереження технологічної рідини. Може бути також устаткування для теплової денітрації нітрату урану, конверсії нітрату плутонію в оксид або метал, а також для обробки рідких відходів, що містять продукти ділення, до одержання форми, придатної для тривалого збереження або поховання. Проте конкретні типи і конфігурація устаткування, що виконує ці функції, можуть різнитися на різноманітних установках типу "Пурекс" з деяких причин, включаючи тип і кількість опроміненого ядерного палива, що підлягає переробці, і вірогідний процес осадження матеріалів, що витягаються, а також принципи забезпечення безпеки і технічного обслуговування, властиві конструкції даної установки.

"Установка для переробки опромінених паливних елементів" включає устаткування і компоненти, що звичайно знаходяться в прямому контакті з опроміненим паливом і основними технологічними потоками ядерного матеріалу і продуктів розподілу, і безпосередньо керують ними.

Ці процеси, включаючи повні системи для конверсії плутонію і виробництва металевого плутоннію, можуть бути ідентифіковані по заходах, прийнятим для запобігання небезпеці в зв'язку з критичністю (наприклад, заходами, пов'язаними з геометрією), опроміненням (наприклад, шляхом захисту від опромінення) і токсичністю (наприклад, заходами для утримання).

Предмети устаткування, на які, як вважається, поширюється значення фрази "і устаткування, спеціально призначене або підготовлене" для переробки опромінених паливних елементів, включають:

3.1. Машини для рубки опромінених паливних елементів

ВСТУПНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Це устаткування використовується для розкривання оболонки палива з метою наступного розчинення опроміненого ядерного матеріалу. Як правило, використовуються спеціально призначені, сконструйовані для рубки металу пристрої, хоча може використовуватися і більш досконале устаткування, наприклад лазери.

Устаткування, що керується дистанційно, спеціально призначене або підготовлене для використання на установці по переробці, як вона визначена вище, для різання, рубки або нарізки зборок, пучків або стержнів опроміненого ядерного палива.

3.2. Дисольвери

ВСТУПНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

У дисольвери звичайно надходить здрібнене відпрацьоване паливо. У цих безпечних з точки зору критичності резервуарах опромінений ядерний матеріал розчиняється в азотній кислоті, і обрізки оболонок, що залишаються, виводяться з технологічного потоку.

Безпечні з погляду критичності резервуари (наприклад, малого діаметра, кільцеві або прямокутні резервуари), спеціально призначені або підготовлені для використання на установці по переробці, як вони визначені вище, для розчинення опроміненого ядерного палива, що спроможні витримувати гарячу, висококорозійну рідину і можуть дистанційно завантажуватися і технічно обслуговуватися.

3.3. Екстрактори і устаткування для екстракції розчинником

ВСТУПНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

У екстрактори з розчинником надходить як розчин опроміненого палива з дисольверів, так і органічний розчин, за допомогою якого розділяються уран, плутонній і продукти ділення. Устаткування для екстракції розчинником звичайно конструюється таким чином, щоб воно задовольняло жорстким експлуатаційним вимогам, таким, як тривалий термін служби без технічного обслуговування або легка замінність, простота в експлуатації і керуванні, а також гнучкість у відношенні зміни параметрів процесу.

Спеціально призначені або підготовлені екстрактори з розчинником, такі, як насадочні або пульсаційні колони, місильно-відстійні апарати або відцентрові контактні апарати для використання на установці по обробці опроміненого палива. Екстрактори з розчинником повинні бути стійкі до корозійного впливу азотної кислоти. Екстрактори з розчинником звичайно виготовляються з дотриманням надзвичайно високих вимог (включаючи застосування спеціальних методів зварювання, інспекцій, забезпечення і контроль якості) із маловуглецевих нержавіючих сталей, титану, цирконію або інших високоякісних матеріалів.

3.4. Хімічні резервуари для витримування або збереження

ВСТУПНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

На етапі екстракції розчинником утворюються три основні технологічні потоки рідини. Резервуари для витримування або збереження використовуються в подальшій обробці всіх трьох потоків таким чином:

a) розчин чистого азотнокислого урану концентрується випарюванням і відбувається процес денітрації, де він перетворюється в оксид урану. Цей оксид повторно використовується в ядерному паливному циклі;

b) розчин високоактивних продуктів розподілу звичайно концентрується випарюванням і зберігається у виді концентрованої рідини. Цей концентрат може згодом пройти випарювання або бути перетворений у форму, придатну для збереження або поховання;

c) розчин чистого нітрату плутоннію концентрується і зберігається до надходження на подальші етапи технологічного процесу. Зокрема, резервуари для витримування або збереження розчинів плутоннію конструюються таким чином, щоб уникнути пов'язаних із критичністю проблем, що виникають в результаті змін у концентрації або формі даного потоку.

Спеціально призначені або підготовлені резервуари для витримування або збереження для використання на установці по переробці опроміненого палива. Резервуари для витримування або збереження повинні бути стійкі до корозійного впливу азотної кислоти. Резервуари для витримки або зберігання звичайно виготовляють з таких матеріалів, як маловуглецеві нержавіючі сталі, титан або цирконій або інші високоякісні матеріали. Резервуари для витримки або зберігання мають бути сконструйовані таким чином, щоб їх експлуатація і технічне обслуговування виконувались дистанційно, і можуть мати наступні особливості з точки зору контролю за ядерною критичністю:

1) борний еквівалент стінок або внутрішніх конструкцій дорівнює щонайменше 2 %, або

2) циліндричні резервуари мають максимальний діаметр 175 мм (7 дюймів), або

3) прямокутний або кільцевий резервуари мають максимальну ширину 75 мм (3 дюйми).

3.5. Система конверсії нітрату плутонію в оксид

ВСТУПНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

На більшості установок по переробці цей кінцевий процес включає конверсію розчину нітрату плутонію в двоокис плутонію. В перелік основних операцій цього процесу входять: зберігання й уточнення початкового технологічного матеріалу, осадження і розділення твердої і рідкої фази, розжарювання, поводження з продуктом, вентиляція, поводження з відходами й управління процесом.

Замкнуті системи, спеціально призначені або підготовлені для конверсії нітрату плутонію в оксид плутонію, окремо, обладнані таким чином, щоб уникнути досягнення критичності і радіаційних ефектів, а також звести до мінімуму небезпеку, пов'язану з токсичністю.

3.6. Система перетворення оксиду плутонію в метал

ВСТУПНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Цей процес, який може бути пов'язаний з установкою по переробці, включає фторування двоокису плутонію, звичайно з застосуванням високоактивного фтористого водню, з метою отримання фториду плутонію, який потім відновлюється за допомогою металевого кальцію високої чистоти до отримання металевого плутонію і фториду кальцію у вигляді шлаку. В число основних операцій даного процесу входять: фторування (наприклад, з застосуванням обладнання, яке вміщує благородні метали або захисне покриття з них), відновлення металу (наприклад, із застосуванням керамічних тиглів), відновлення шлаку, поводження з продуктом, вентиляція, поводження з відходами і керування процесом.

Замкнуті системи, спеціально призначені або підготовлені для виробництва металевого плутонію, зокрема, обладнані таким чином, щоб уникнути досягнення критичності і радіаційних ефектів, а також звести до мінімуму небезпеку, пов'язану з токсичністю.

4. Установки для виготовлення паливних елементів

"Установка для виготовлення паливних елементів" включає устаткування:

a) яке звичайно знаходиться в безпосередньому контакті з технологічним потоком ядерного матеріалу або безпосередньо обробляє його, або ж управляє ним, або,

b) яке герметизує ядерний матеріал всередині оболонки.

5. Установки для розділення ізотопів урану та устаткування, крім аналітичних приладів, спеціально призначене або підготовлене для цього

Предмети устаткування, на які, як вважається, поширюється значення фрази "устаткування, крім аналітичних приладів, спеціально призначене або підготовлене" для розділення ізотопів урану, включають в себе:

5.1. Газові центрифуги і вузли і компоненти, спеціально призначені або підготовлені для використання в газових центрифугах.

ВСТУПНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Газова центрифуга звичайно складається з тонкостінного(их) циліндра(ів) діаметром від 75 мм (3 дюйма) до 400 мм (16 дюймів) із вертикальною центральною віссю, який (які) розміщений(і) у вакуумі і крутиться із високою окружною швидкістю порядку 300 м/сек. або більш. Для досягнення великої швидкості конструкційні матеріали обертових компонентів повинні мати високе значення відношення міцності до щільності, а роторна зборка і, отже, окремі її компоненти повинні виготовлятися з високим ступенем точності, щоб незбалансованість була мінімальною. На відміну від інших центрифуг, газова центрифуга для збагачення урану має усередині роторної камери перегородку(и) в формі диска, яка крутиться, і нерухому систему подачі і відведення газу UF6, яка складається, якнайменше, з трьох окремих каналів, два з яких з'єднані з лопатками, що відходять від осі ротора до периферійної частини роторної камери. У вакуумі знаходиться також ряд важливих елементів, що не обертаються, що, хоча і мають особливу конструкцію, не складні у виготовленні і не виготовляються з унікальних матеріалів. Центрифужна установка, проте, потребує великого числа цих компонентів, так що їхня кількість може служити важливим індикатором кінцевого використання.

5.1.1. Компоненти, що обертаються

a) Повні роторні зборки:

Тонкостінні циліндри або ряд з'єднаних між собою тонкостінних циліндрів, виготовлених з одного або більше матеріалів із високим значенням відношення міцності до щільності, зазначених у ПОЯСНЮВАЛЬНОМУ ЗАУВАЖЕННІ до цього розділу. З'єднання циліндрів між собою здійснюється за допомогою гнучких сильфонів або кілець, описаних у частині 5.1.1. c) нижче. Зібраний ротор має внутрішню(і) перегородку(и) і кінцеві вузли, описані в частинах 5.1.1. d) і e) нижче. Проте повна зборка може бути поставлена замовнику в частково зібраному виді.

b) Роторні труби:

Спеціально призначені або підготовлені тонкостінні циліндри з товщиною стінки 12 мм (0,50 дюйма) або менше, діаметром від 75 мм (3 дюйма) до 400 мм (16 дюймів), виготовлених з одного або більш матеріалів із високим значенням відношення міцності до щільності, зазначених у ПОЯСНЮВАЛЬНОМУ ЗАУВАЖЕННІ до цього розділу.

c) Кільця або сильфоні:

Компоненти, спеціально призначені або підготовлені для створення місцевої опори для роторної труби або з'єднання ряду роторних труб. Сильфони являють собою короткі циліндри з товщиною стінки 3 мм (0,125 дюйма) або менше, діаметром від 75 мм (3 дюйма) до 400 мм (16 дюймів), що мають один гофр і виготовлені з одного із матеріалів, що мають високе значення відношення міцності до щільності, зазначених у ПОЯСНЮВАЛЬНОМУ ЗАУВАЖЕННІ до цього розділу.

d) Перегородки:

Компоненти у формі диска діаметром від 75 мм до 400 мм (від 3 до 16 дюймів), спеціально призначені або підготовлені для установки усередині роторної труби центрифуги з метою ізолювати випускну камеру від головної камери поділу і в деяких випадках для поліпшення циркуляції газу UF6 усередині головної розділювальної камери роторної труби і виготовлених із одного з матеріалів із високим значенням відношення міцності до щільності, зазначених у ПОЯСНЮВАЛЬНОМУ ЗАУВАЖЕННІ до цього розділу.

e) Верхні/нижні кришки:

Компоненти у формі диска діаметром від 75 мм (3 дюйма) до 400 мм (16 дюймів), спеціально призначені або підготовлені таким чином, щоб точно відповідати діаметру кінців роторної труби і завдяки цьому утримувати UF6 усередині її. Ці компоненти використовуються для того, щоб підтримувати, утримувати або містити в собі, як складову частину, елементи верхнього підшипника (верхня кришка) або служити в якості несучої частини елементів електродвигуна, що крутяться, та елементів нижнього підшипника (нижня кришка), і виготовляються з одного із матеріалів, що мають високе значення відношення міцності до щільності, зазначених у ПОЯСНЮВАЛЬНОМУ ЗАУВАЖЕННІ до цього розділу.

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Для компонентів центрифуг, що крутяться, використовуються такі матеріали:

a) мартенситостаріючі сталі, що мають максимальну межу міцності на розтяг

2,05 х 10 Н/м2 (300000 фунт/кв. дюйм) або більше;

b. алюмінієві сплави, що мають максимальну межу міцності на розтяг

0,46 х 10 Н/м2 (67000 фунт/кв. дюйм) або більше;

c) волокнисті (ниткоподібні) матеріали, придатні для використання в композитних структурах що мають значення питомого модуля пружності 12,3 х 10 м або більше і максимальної питомої межі міцності на розтяг 0,3 х 106 м або більше ("питомий модуль пружності" - це модуль Юнга в Н/м2, поділений на питому вагу в Н/м3; "максимальна питома межа міцності на розтяг" - це максимальна межа міцності на розтяг в Н/м2, поділений на питому вагу в Н/м3.

5.1.2. Статичні компоненти

a) Підшипники з магнітною підвіскою:

Спеціально призначені або підготовлені підшипникові вузли, що складаються з кільцевого магніту, підвішеного в обоймі, що містить середовище, що демпфірує. Обойма виготовляється із стійкого до UF6 матеріалу (див. ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ до розділу 5.2.). Магніт з'єднується з полюсним наконечником або другим магнітом, установленим на верхній кришці, описаної в розділі 5.1.1. e). Магніт може мати форму кільця з співвідношенням між зовнішнім і внутрішнім діаметрами, меншим або рівним 1,6:1. Магніт може мати форму, що забезпечує початкову проникність 0,15 Гн/м (120000 одиниць СГС) або більше, або залишкову намагніченість 98,5 % або більше, або добуток індукції на максимальну напруженість поля більше 80 кДж/м3 (10 Гс.Е). Крім звичайних властивостей матеріалу, необхідною попередньою умовою є обмеження дуже малими допусками (менше 0,1 мм або 0,004 дюйма), відхилення магнітних осей від геометричних осей або забезпечення особливої гомогенності матеріалу магніту.

b) Підшипники/демпфери:

Спеціально призначені або підготовлені підшипники, що містять вузол вісь/ущільнююче кільце, змонтований на демпфері. Вісь звичайно являє собою вал із загартованої сталі з одним кінцем у формі півсфери, і з засобами під "єднання до нижньої кришки, описаної в розділі 5.1.1. e). Вал, проте, може бути з'єднаний з гідродинамічним підшипником. Кільце має форму таблетки з напівсферичним заглибленням на одній поверхні. Ці компоненти часто поставляються окремо від демпферу.

c) Молекулярні насоси:

Спеціально призначені або підготовлені циліндри з виточеними або видавленими всередині спіральними канавками і з висвердленими всередині отворами. Типовими розмірами є такі: внутрішній діаметр від 75 мм (3 дюйма) до 400 мм (16 дюймів), товщина стінки 10 мм (0,4 дюйма) або більше, з довжиною, рівною діаметру або більше. Канавки звичайно мають прямокутний поперечний розріз і глибину 2 мм (0,08 дюйма) або більше.

d) Статори двигунів:

Спеціально призначені або підготовлені статори кільцевої форми для високошвидкісних багатофазних гістерезисних (або реактивних) електродвигунів перемінний струм для синхронної роботи в умовах вакууму в діапазоні частот 600 - 2000 Гц і в діапазоні потужностей 50 - 1000 ВА. Статори складаються з багатофазних обмоток на багатошаровому залізному сердечнику з низькими втратами, складеному з тонких пластин, звичайно товщиною 2,0 мм (0,08 дюйма) або менше.

e) Корпуси/приймачі центрифуги

Компоненти, спеціально призначені або підготовлені для розміщення в них зборки роторної труби газової центрифуги. Корпус складається з жорсткого циліндра з товщиною стінки до 30 мм (1,2 дюйма) із прецизійно обробленими кінцями для встановлення підшипників і з одним або декількома фланцями для монтажу. Оброблені кінці паралельні між собою і перпендикулярні поздовжній осі циліндра в межах 0,05 градуса або менше. Корпус може також бути конструкцією даринкового типу для розміщення в ньому декількох роторних труб. Корпуси виготовляються з матеріалів, корозійностійких до UF6, або з захисним покриттям.

f) Пастки:

Спеціально призначені або підготовлені трубки внутрішнім діаметром до 12 мм (0,5 дюйма) для витягу газу UF6 із роторної труби по методу трубки Піто (тобто з отвором, спрямованим на круговий потік газу в роторній трубі, приміром, за допомогою вигину кінця радіально розташованої трубки), що можна прикріпити до центральної системи витягу газу. Трубки виготовлені з матеріалів, корозійностійких до UF6 або з захисним покриттям.

5.2. Спеціально призначені або підготовлені допоміжні системи, устаткування і компоненти для використання на газоцентрифужній установці по збагаченню

ВСТУПНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Допоміжні системи, устаткування і компоненти газоцентрифужної установки по збагаченню, являють собою системи установки, необхідні для подачі UF6 у центрифуги, для зв'язку окремих центрифуг між собою з метою утворення каскадів (або рівнів), щоб досягти більш високого збагачення і витягнути "продукт" і "хвости" UF6 із центрифуг, а також устаткування, необхідне для приведення в дію центрифуг або для керування установкою. Звичайно UF6 випаровується з твердих речовин, розміщених всередині автоклавів, що підігріваються, і подається в газоподібній формі до центрифуг через систему колекторних трубопроводів каскаду.

"Продукт" і "хвости" UF6, що надходять із центрифуг у вигляді газоподібних потоків, також проходять через систему колекторних трубопроводів каскаду до холодних пасток (що працюють при температурі біля 203 K (-70° C)), де вони конденсуються і потім розміщуються в відповідних контейнерах для транспортування або збереження. Оскільки установка по збагаченню складається з багатьох тисяч центрифуг, зібраних у каскади, створюються багатокілометрові колекторні трубопроводи каскадів із тисячами зварювальних швів, причому схема основної частини їхніх з'єднань багаторазово повторюється. Устаткування, компоненти і системи трубопроводів виготовляються з дотриманням високих вимог до вакуумної щільності і чистоти обробки.

5.2.1. Системи подачі/системи відводу "продукту" і "хвостів"

Спеціально призначені або підготовлені технологічні системи, що містять:

автоклави, що живлять, (або станції), що використовуються для подачі UF6 у каскади центрифуг тиском до 100 кПа (15 фунт/кв. дюйм) і швидкістю 1 кг/год або більше;

десублиматори (або холодні пастки), що використовуються для виведення UF6 із каскадів тиском до 3 кПа (0,5 фунт/кв. дюйм). Десублиматори спроможні охолоджуватися до 203 K (-70° C) і нагріватися до 343 K (70° C);

станції "продукту" і "хвостів", що використовуються для переміщення UF6 в контейнери.

Ця установка, устаткування і трубопроводи повністю виготовляються із стійких до UF6 матеріалів або із захисним покриттям із них (див. ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ до даного розділу) з дотриманням високих вимог до вакуумної щільності і чистоти обробки.

5.2.2. Машинні системи колекторних трубопроводів

Спеціально призначені або підготовлені системи трубопроводів і колекторів для утримання UF6 всередині центрифужних каскадів. Ця мережа трубопроводів звичайно представляє собою систему з "потрійним" колектором, і кожна центрифуга з'єднана з кожним із колекторів. Отже, схема основної частини їх з'єднання багаторазово повторюється. Вона повністю виготовляється зі стійких до UF6 матеріалів (див. ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ до даного розділу) із дотриманням високих вимог до вакуумної щільності і чистоти обробки.

5.2.3. Мас-спектрометри/джерела іонів для UF6

Спеціально призначені або підготовлені магнітні або квадрупольні мас-спектрометри, спроможні робити прямий відбір проб маси що подається, "продукту" або "хвостів" з газових потоків UF6 і які мають повний набір наступних характеристик:

1. питома роздільна здатність по масі понад 320;

2. містять джерела іонів, які виготовлені з ніхрому або з монелю або із захисним покриттям із них, або нікельовані;

3. містять іонізаційні джерела з бомбардуванням електронами;

4. містять колекторну систему, придатну для ізотопного аналізу.

5.2.4. Перетворювачі частоти

Перетворювачі частоти (також відомі як конвертори або інвертори), спеціально призначені або підготовлені для живлення статорів двигунів, визначених у підпункті 5.1.2. d), або частини, компоненти і підзборки таких перетворювачів частоти, що мають повний набір таких характеристик:

1. багатофазний вихід в діапазоні від 600 до 2000 Гц;

2. висока стабільність (контроль частоти краще 0,1 %);

3. низькі гармонійні спотворення (менше 2 %);

4. коефіцієнт корисної дії понад 80 %.

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Перераховане вище устаткування вступає в безпосередній контакт із технологічним газом UF6 або безпосередньо управляє роботою центрифуг і проходженням газу від центрифуги до центрифуги і з каскаду в каскад.

Корозієстійкі до UF6 матеріали включають нержавіючу сталь, алюміній, алюмінієві сплави, нікель або сплави, що містять 60 % і більш нікелю.

5.3. Спеціально призначені або підготовлені зборки і компоненти для використання при газодифузійному збагаченню

ВСТУПНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

При газодифузійному методі розділення ізотопів урану основним технологічним складанням є спеціальний пористий газодифузійний бар'єр, теплообмінник для охолодження газу (який нагрівається в процесі стиснення), щільні клапани і регулюючі клапани, а також трубопроводи. Оскільки в газодифузійній технології використовується UF6, все устаткування, трубопроводи і поверхні вимірювальних приладів (які вступають в контакт із газом) повинні виготовлятися з матеріалів, що зберігають стабільність при контакті з UF6. Газодифузійна установка складається з ряду таких зборок, так що їхня кількість може бути важливим показником кінцевого призначення.

5.3.1. Газодифузійні бар'єри

a) Спеціально призначені або підготовлені тонкі пористі фільтри з розміром пор 100 - 1000 A (ангстрем), товщиною 5 мм, (0,2 дюйма) або менше, а для трубчастих форм діаметром 25 мм, (1 дюйм) або менше, виготовлені з металевих, полімерних або керамічних матеріалів, корозійностійких до UF6, і 

b) спеціально підготовлені з'єднання або порошки для виготовлення таких фільтрів. Такі з'єднання і порошки включають нікель або сплави, що містять 60 % або більш нікелю, оксид алюмінію або стійкі до UF6 повністю фторовані вуглеводні полімери з чистотою 99,9 % або більш, розміром частинок менше 10 мкм і високою однорідністю частинок, що спеціально підготовлені для виготовлення газодифузійних бар'єрів.

5.3.2. Камери дифузорів

Спеціально призначені або підготовлені герметичні циліндричні посудини діаметром більше 300 мм (12 дюймів) і довжиною більше 900 мм (35 дюймів), або прямокутні посудини розмірів, які можна порівняти, що мають один впускний і два випускних патрубки, діаметр кожного з яких більше 50 мм, (2 дюйма), для розміщення в них газодифузійних бар'єрів, виготовлені зі стійких до UF6 матеріалів або з захисним покриттям із них, і призначені для установки в горизонтальному або вертикальному положенні.

5.3.3. Компресори і газодувки

Спеціально призначені або підготовлені осьові, відцентрові або об'ємні компресори, або газодувки з продуктивністю на вході 1 м3/хв. або більше UF6, і з тиском на виході до декількох сотень кПа (100 фунт/кв. дюйм), призначені для довгострокової експлуатації в середовищі UF6, з електродвигуном відповідної потужності або без нього, а також окремі зборки таких компресорів і газодувок. Ці компресори і газодувки мають перепад тиску від 2:1 до 6:1 і виготовляються зі стійких до UF6 матеріалів або з захисним покриттям із них.

5.3.4. Ущільнення валів, що обертаються

Спеціально призначені або підготовлені вакуумні ущільнення, установлені з боку подачі і з боку виходу для ущільнення валу, що з'єднує ротор компресора або газодувки з приводним двигуном, із тим щоб забезпечити надійну герметизацію, що запобігає затіканню повітря у внутрішню камеру компресора або газодувки, що наповнена UF6. Такі ущільнення звичайно проектуються на швидкість затікання буферного газу менше 1000 см3/хв. (60 дюйм3/хв.).

5.3.5. Теплообмінники для охолодження UF6

Спеціально призначені або підготовлені теплообмінники, виготовлені зі стійких до UF6 матеріалів або з покриттям із них (за винятком нержавіючої сталі), або міддю, або будь-яким сполученням цих металів і розраховані на швидкість зміни тиску, що визначає витік, менше 10 Па (0,0015 фунт/кв. дюйм) на годину при перепаді тиску 100 кПа (15 фунт/кв. дюйм).

5.4. Спеціально призначені або підготовлені допоміжні системи, устаткування і компоненти для використання при газодифузійному збагаченню

ВСТУПНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Допоміжні системи, устаткування і компоненти для газодифузійних установок по збагаченню представляють собою системи установки, необхідні для подачі UF6 у газодифузійну зборку, для зв'язку окремих зборок між собою та утворення каскадів (або рівнів) з метою поступового досягнення більш високого збагачення і витягнення "продукту" і "хвостів" UF6 із дифузійних каскадів. Через високоінерційні характеристики дифузійних каскадів будь-яке переривання їхньої роботи, особливо їх зупинка, призводять до серйозних наслідків. Отже, на газодифузійній установці важливе значення мають сувора і постійна підтримка вакууму в усіх технологічних системах, автоматичний захист від аварій і точне автоматичне регулювання потоку газу. Все це призводить до необхідності оснащення установки великою кількістю спеціальних систем, що вимірюють, регулюють і управляють.

Звичайно UF6 випаровується з циліндрів, розміщених всередині автоклавів, і подається в газоподібній формі до вхідних точок через систему колекторних трубопроводів каскаду. "Продукт" і "хвости" UF6, що надходять із вихідних точок у виді газоподібних потоків, проходять через систему колекторних трубопроводів каскаду або до холодних пасток, або до компресорних станцій, де газоподібний потік UF6 скраплюється і потім поміщається у відповідні контейнери для транспортування або збереження. Оскільки газодифузійна установка по збагаченню має велику кількість газодифузійних зборок, зібраних у каскади, створюються багатокілометрові колекторні трубопроводи каскадів із тисячами зварюваних швів, причому схема основної частини їхніх з'єднань багаторазово повторюється. Устаткування, компоненти і системи трубопроводів виготовляються з дотриманням високих вимог до вакуумної щільності і чистоти обробки.

5.4.1. Системи подачі/системи відводу "продукту" і "хвостів"

Спеціально призначені або підготовлені технологічні системи, спроможні працювати при тиску 300 Па (45 фунт/кв. дюйм) або менше, включаючи:

живильні автоклави (або системи), що використовуються для подачі UF6 у газодифузійні каскади;

десублиматори (або холодні пастки), що використовуються для виведення UF6 із газодифузійних каскадів;

станція скраплення, де UF6 в газообразній формі із каскаду стискується і охолоджується до рідкого стану.

станції "продукту" або хвостів", що використовуються для переміщення UF6 у контейнери.

5.4.2. Системи колекторних трубопроводів

Спеціально призначені або підготовлені системи трубопроводів і системи колекторів для утримання UF6 всередині газодифузійних каскадів. Ця мережа трубопроводів звичайно представляє собою систему з "подвійним" колектором, де кожна даринка з'єднана з кожним із колекторів.

5.4.3. Вакуумні системи

a) Спеціально призначені або підготовлені значні вакуумні магістралі, вакуумні колектори і вакуумні насоси продуктивністю 5 м3/хв. (175 фут3/хв.) або більше.

b) Вакуумні насоси, спеціально призначені для роботи в атмосфері, що містить UF6, і виготовлені з алюмінію, нікелю або сплавів, що містять більше 60 % нікелю або покриті ними. Ці насоси можуть бути або ротаційними, або поршневими, можуть мати витіснюючі і фтористовуглецеві ущільнення, а також у них можуть бути присутні спеціальні робочі рідини.

5.4.4. Спеціальні стопорні і регулюючі клапани

Спеціально призначені або підготовлені ручні або автоматичні стопорні і регулюючі клапани сильфонного типу виготовлені зі стійких до UF6 матеріалів, діаметром від 40 до 1500 мм (від 1,5 до 59 дюймів) для встановлення в основних та допоміжних системах газодифузійних установок по збагаченню.

5.4.5. Мас-спектрометри/джерела іонів для UF6

Спеціально призначені або підготовлені магнітні або квадрупольні мас-спектрометри, спроможні робити прямий відбір проб маси, що подається, "продукту" або "хвостів" із газових потоків UF6 і які мають повний набір наступних характеристик:

1. питома роздільна здатність по масі понад 320;

2. містять джерела іонів, виготовлені з ніхрому або монелю або захищені покриттям із них, або нікельовані;

3. містять іонізаційні джерела з бомбардуванням електронами;

4. містять колекторну систему, що може бути використана для ізотопного аналізу.

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Перераховане вище устаткування вступає в безпосередній контакт із технологічним газом UF6, або безпосередньо регулює потік у межах каскаду. Всі поверхні, що вступають у контакт із технологічним газом, цілком виготовляються зі стійких до UF6 матеріалів або покриваються ними. Для цілей розділів, що відносяться до газодифузійних устаткувань, матеріали, корозійностійкі до UF6, включають нержавіючу сталь, алюміній, алюмінієві сплави, оксид алюмінію, нікель або сплави, що містять 60 % або більше нікелю, а також стійкі до UF6 повністю фторовані вуглеводні полімери.

5.5. Спеціально призначені або підготовлені системи, устаткування і компоненти для використання на установках аеродинамічного збагачення.

ВСТУПНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

У процесах аеродинамічного збагачення суміш газоподібного UF6 і легкого газу (водень або гелій) стискується і потім пропускається через елементи, що розділяють, в яких ізотопний розділення завершується за допомогою одержання великих відцентрових сил по геометрії криволінійної стінки. Успішно розроблені два процеси цього типу: процес соплового розділення і процес вихрової трубки. Для обох процесів основними компонентами каскаду розділення є циліндричні корпуса, у яких розміщені спеціальні розділювальні елементи (сопла або вихрові трубки), газові компресори і теплообмінники для відведення тепла, що утворюється при стиску. Для аеродинамічних установок потрібно цілий ряд таких каскадів, так що їхня кількість може служити важливим покажчиком кінцевого використання. Оскільки в аеродинамічному процесі використовується UF6, поверхні всього устаткування, трубопроводів і вимірювальних приладів (які вступають у контакт із газом) повинні виготовлятися з матеріалів, що зберігають стійкість при контакті з UF6.

ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Перераховані в даному розділі елементи вступають у безпосередній контакт із технологічним газом UF6, або безпосередньо регулюють потік у межах каскаду. Всі поверхні, що вступають у контакт із технологічним газом, повністю виготовляються зі стійких до UF6 матеріалів, або захищені покриттям із таких матеріалів. Для мети розділу, що відносяться до елементів аеродинамічного збагачення, корозійностійкі до UF6 матеріали, включають мідь, нержавіючу сталь, алюміній, алюмінієві сплави, нікель або сплави, що містять 60 % або більше нікелю, а також стійкі до UF6 цілком фторовані вуглеводні полімери.

5.5.1. Розділювальні сопла

Спеціально призначені або підготовлені розділювальні сопла і їхні зборки. Розділювальні сопла складаються з щілиновидних вигнутих каналів із радіусом вигину менше 1 мм (звичайно від 0,1 до 0,05 мм), корозійностійких до UF6, що мають внутрішню ріжучу крайку, що розділяє газ, що протікає через сопло, на дві фракції.

5.5.2. Вихрові трубки

Спеціально призначені або підготовлені вихрові трубки і їхні зборки. Вихрові трубки мають циліндричну або конусоподібну форму, виготовлені з корозійностійких до UF6 матеріалів або захищені покриттям із таких матеріалів і мають діаметр від 0,5 см до 4 см при відношенні довжини до діаметра 20:1 або менше, а також один або більше тангенціальний вхідний отвір. Трубки можуть бути оснащені відводами соплового типу на одному або на обох кінцях.

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Живильний газ надходить у вихрову трубку по дотичній з одного кінця або через лопатки, що закручують, або через численні тангенціальні вхідні отвори уздовж трубки.

5.5.3. Компресори і газодувки

Спеціально призначені або підготовлені осьові, ценрифужні або об'ємні компресори або газодувки, виготовлені з корозієстійких до UF6 матеріалів, або захищені покриттям із таких матеріалів, продуктивністю на вході 2 м3/хв. або більш суміші UF6 і несучого газу (водень або гелій).

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Такі компресори і газодувки звичайно мають перепад тисків від 1,2:1 до 6:1.

5.5.4. Ущільнення валів, що обертаються

Спеціально призначені або підготовлені ущільнення валів, що обертаються, встановлені збоку подачі і з боку виходу для ущільнення валу, що з'єднує ротор компресора або ротор газодувки з приводним двигуном, для того щоб забезпечити надійну герметизацію, що запобігає виходу технологічного газу або затіканню повітря або газу, що ущільнює, у внутрішню камеру компресора або газодувки, що заповнена сумішшю UF6 і несучого газу.

5.5.5. Теплообмінники для охолодження газу

Спеціально призначені або підготовлені теплообмінники, виготовлені з корозійностійких до UF6 матеріалів, або захищені покриттям із таких матеріалів.

5.5.6 Кожухи розділяючих елементів

Спеціально призначені або підготовлені кожухи розділяючих елементів, виготовлені з корозійностійких до UF6 матеріалів або захищені покриттям із таких матеріалів, для розміщення в них вихрових трубок або сопел, що розділяють.

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Ці кожухи можуть представляти собою циліндричні камери діаметром більше 300 мм і довжиною більше 900 мм або прямокутні камери порівнянних розмірів і можуть бути призначені для установки в горизонтальному або вертикальному положенні.

5.5.7. Системи подачі/системи відводу "продукту" і "хвостів"

Спеціально призначені або підготовлені технологічні системи або устаткування для збагачувальних установок, виготовлені з корозійностійких до UF6 матеріалів або захищених покриттям із таких матеріалів, що включають:

a) автоклави, що живлять, печі, або системи, що використовуються для подачі UF6 для процесу збагачення;

b) десубліматори (або холодні пастки), що використовуються для виведення нагрітого UF6 із процесу збагачення для наступного переміщення;

c) станції отвердження або скраплення, що використовуються для виведення UF6 із процесу збагачення шляхом стиску і перетворювання UF6 у рідку або тверду форму;

d) станції "продукту" або "хвостів", що використовуються для переміщення UF6 у контейнери.

5.5.8. Системи колекторних трубопроводів

Спеціально призначені або підготовлені системи колекторних трубопроводів, виготовлені з корозійностійких до UF6 матеріалів або захищені покриттям із таких матеріалів, для утримання UF6 всередині аеродинамічних каскадів. Ця мережа трубопроводів звичайно являє собою систему з "подвійним" колектором, де кожний каскад або група каскадів сполучені з кожним із колекторів.

5.5.9. Вакуумні системи і насоси

a) Спеціально призначені або підготовлені вакуумні системи що мають продуктивність на вході 5 м3/хв. або більше, складаються з вакуумних магістралей, вакуумних колекторів і вакуумних насосів, і призначені для роботи у газових середовищах, що містять UF6.

b) Вакуумні насоси, спеціально призначені або підготовлені для роботи в газових середовищах, що містять UF6 і виготовлені з корозійностійких до UF6 матеріалів або захищених покриттям із таких матеріалів. У цих насосах можуть використовуватись фтористовуглецеві ущільнення і спеціальні робочі рідини.

5.5.10. Спеціальні стопорні і регулюючі клапани

Спеціально призначені або підготовлені ручні або автоматичні стопорні і регулюючі клапани сильфонного типу, виготовлені з корозієстійких до UF6 матеріалів або захищених покриттям із таких матеріалів, діаметром від 40 до 1500 мм для монтажу в основних і допоміжних системах установок аеродинамічного збагачення.

5.5.11. Мас-спектрометри/джерела іонів для UF6

Спеціально призначені або підготовлені магнітні або квадрупольні мас-спектрометри, спроможні робити прямий відбір проб маси, що подається, "продукту" або "хвостів" із газових потоків UF6 і які мають повний набір наступних характеристик:

1. питома роздільна здатність по масі понад 320;

2. містять джерела іонів, що виготовлені з ніхрому або монелю або захищені покриттям із них, або нікельовані;

3. містять іонізаційні джерела з бомбардуванням електронами;

4. містять колекторну систему, що може бути використана для ізотопного аналізу.

5.5.12. Системи відділення UF6 від несучого газу

Спеціально призначені або підготовлені технологічні системи для відділення UF6 від несучого газу (водню або гелію).

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Ці системи призначені для скорочення вмісту UF6 у несучому газі до однієї частини на мільйон або менше і можуть включати таке устаткування, як:

a) криогенні теплообмінники і криосепаратори, спроможні створювати температури 120° C або менше, або

b) блоки криогенного охолодження, спроможні створювати температури - 20° C або менше, або

c) блоки розділювальних сопел або вихрових трубок для відділення UF6 від несучого газу, або

d) холодні пастки UF6, спроможні створювати температури - 20° C або менше.

5.6. Спеціально призначені або підготовлені системи, устаткування і компоненти для використання на установках хімічного обміну або іонообмінного збагачення

ВСТУПНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Незначна різниця ізотопів урану по масі призводить до невеликих змін у рівновазі хімічних реакцій, що можуть використовуватися як основа для розділення ізотопів. Успішно розроблено два процеси: рідинно-рідинний хімічний обмін і твердо-рідинний іонний обмін.

У процесі рідинно-рідинного хімічного обміну в противотечії відбувається взаємодія рідких фаз, що не перемішуються, (водяних або органічних), що призводить до ефекту каскадування тисяч стадій розділення. Водяна фаза складається з хлориду урану в розчині соляної кислоти; органічна фаза складається з екстрагенту, що містить хлорид урану в органічному розчиннику. Контактними фільтрами в розділювальному каскаді можуть бути рідинно-рідинні обмінні колони (такі, як імпульсні колони із сітчастими тарілками) або рідинні центрифужні контактні фільтри. На обох кінцях розділювального каскаду з метою забезпечення рефлюксу на кожному кінці необхідні хімічні перетворення (окислювання і відновлення). Головна задача конструкції складається в тому, щоб не допустити забруднення технологічних потоків деякими іонами металів. У зв'язку з цим використовуються пластикові, покриті пластиком (включаючи застосування фторованих вуглеводних полімерів) і/або покриті склом колони і трубопроводи.

У твердо-рідинному іонообмінному процесі збагачення досягається за допомогою адсорбції/десорбції урану на спеціальній швидкодіючій смолі або адсорбенті. Розчин урану в соляній кислоті і інші хімічні реагенти пропускаються через циліндричні збагачувальні колони, що містять ущільнені прошарки адсорбенту. Для підтримки непреривності процесу необхідна система рефлюкса з метою звільнення урану з адсорбенту назад в рідкий потік, із тим щоб можна було зібрати "продукт" і "хвости". Це досягається шляхом використання відповідних хімічних реагентів відновлення/окислювання, що цілком регенеруються в роздільних зовнішніх петлях і які можуть частково регенеруватися безпосередньо в ізотопних розподільних колонах. Присутність у процесі гарячих концентрованих розчинів соляної кислоти потребує, щоб устаткування було виготовлено зі спеціальних корозійностійких матеріалів або захищене покриттям із таких матеріалів.

5.6.1. Рідинно-рідинні обмінні колони (хімічний обмін)

Противотічні рідинно-рідинні обмінні колони, що мають механічне силове увід (тобто імпульсні колони із сітчастими тарілками, колони з тарілками, що здійснюють зворотно-поступальні рухи, і колони з внутрішніми турбінними змішувачами), спеціально призначені або підготовлені для збагачення урану з використанням процесу хімічного обміну. Для корозійної стійкості до концентрованих розчинів соляної кислоти ці колони і їхні внутрішні компоненти виготовлені з відповідних пластикових матеріалів (таких, як фторовані вуглеводні полімери) або скла або захищені покриттям із таких матеріалів. Колони спроектовані на короткий (30 секунд або менше) час проходження в каскаді.

5.6.2. Центрифужні рідинно-рідинні контактні фільтри (хімічний обмін)

Центрифужні рідинно-рідинні контактні фільтри, спеціально призначені або підготовлені для збагачення урану з використанням процесу хімічного обміну. У таких контактних фільтрах використовується обертання для одержання органічних і рідких потоків, а потім відцентрова сила для поділу фаз. Для корозійної стійкості до концентрованих розчинів соляної кислоти контактні фільтри виготовляються з відповідних пластикових матеріалів (таких, як фторовані вуглеводні полімери) або покриваються ними або склом. Центрифужні контактні фільтри спроектовані на короткий (30 секунд або менше) час проходження в каскаді.

5.6.3. Системи і устаткування для відновлення урану (хімічний обмін)

a) Спеціально призначені або підготовлені даринки електрохімічного відновлення для відновлення урану з одного валентного стану в друге для збагачення урану з використанням процесу хімічного обміну. Матеріали даринок, що знаходяться в контакті з технологічними розчинами, повинні бути корозійностійкі до концентрованих розчинів соляної кислоти.

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Катодний відсік даринки повинен бути спроектований таким чином, щоб запобігти повторному окислюванню урану до більш високого валентного стану. Для утримання урану в катодному відсіці осередок може мати непроникну діафрагменну мембрану, виготовлену зі спеціального катіонно-обмінного матеріалу. Катод складається з відповідного твердого провідника, такого, як графіт.

b) Спеціально призначені або підготовлені системи для витягнення U+4 з органічного потоку, регулювання концентрації кислоти і для заповнення даринок електрохімічного відновлення на виробничому виході каскаду.

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Ці системи складаються з устаткування екстракції розчинником для відгону U+4 з органічного потоку в рідкий розчин, устаткування випарювання і/або іншого устаткування для досягнення регулювання і контролю водневого показника, і насосів або іншого устаткування переносу для заповнення даринок електрохімічного відновлення. Основна задача конструкції полягає в тому, щоб уникнути забруднення потоку рідини іонами деяких металів. Отже, ті частини устаткування системи, що знаходяться в контакті з технологічним потоком, виготовляються з відповідних матеріалів (таких, як скло, фторовані вуглеводні полімери, сульфат поліфенілу, сульфон поліефіру і просочений смолою графіт), або захищені покриттям із таких матеріалів.

5.6.4. Системи підготовки живлення (хімічний обмін)

Спеціально призначені або підготовлені системи для виробництва живильних розчинів хлориду урану високої чистоти для установок по розділенню ізотопів урану методом хімічного обміну.

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Ці системи складаються з устаткування для розчинення, екстракції розчинником і/або іонообмінного устаткування для очищення, а також електролітичних даринок для відновлення U+6 або U+4 в U+3. У цих системах виробляються розчини хлориду урану, в яких міститься лише декілька частин на мільйон металевих включень, таких, як хром, залізо, ванадій, молібден і інших двовалентних їхніх катіонів або катіонів із більшою валентністю. Конструкційні матеріали для елементів системи, у якій обробляється U високої чистоти, включають скло, фторовані вуглеводні полімери, графіт, покритий полівиніл-сульфатним або поліефір-сульфонним пластиком і просочений смолою.

5.6.5. Системи окислювання урану (хімічний обмін)

Спеціально призначені або підготовлені системи для окислювання U+3 в U+4 для повернення в каскад розділення ізотопів урану в процесі збагачення методом хімічного обміну.

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Ці системи можуть включати такі елементи, як:

a) устаткування для контактування хлору і кисню з водяними ефлюентами з устаткування розділення ізотопів і екстракції U+4, що утворився, в збіднений органічний потік, що повертається з виробничого виходу каскаду;

b) устаткування, що відокремлює воду від соляної кислоти, щоб вода і концентрована соляна кислота могли б бути знову введені в процес у потрібних місцях.

5.6.6. Швидко реагуючі іонообмінні смоли/адсорбенти (іонний обмін)

Швидко реагуючі іонообмінні смоли, або адсорбенти, спеціально призначені або підготовлені для збагачення урану з використанням процесу іонного обміну, включаючи пористі смоли макросітчатої структури і/або мембранні структури, в яких активні групи хімічного обміну обмежені покриттям на поверхні неактивної пористої допоміжної структури, і інші композитні структури в будь-який прийнятній формі, включаючи частинки волокон. Ці іонообмінні смоли/адсорбенти мають діаметри 0,2 мм або менше і повинні бути хімічно стійкими відносно розчинів концентрованої соляної кислоти, а також достатньо міцні фізично, для того щоб їхні властивості не погіршувалися в обмінних колонах. Смоли/адсорбенти спеціально призначені для одержання кінетики дуже швидкого обміну ізотопів урану (тривалість півобміну менше 10 секунд) і мають можливість працювати при температурі в діапазоні від 100° C до 200° C.

5.6.7. Іонообмінні колони (іонний обмін)

Циліндричні колони діаметром більше 1000 мм для утримання і підтримки заповнених прошарків іонообмінних смол/адсорбентів, спеціально призначені або підготовлені для збагачення урану з використанням іонообмінного процесу. Ці колони виготовлені з матеріалів (таких, як титан або фторовані вуглеводні полімери), стійких до корозії, що спричиняється розчинами концентрованої соляної кислоти, або захищені покриттям із таких матеріалів і спроможні працювати при температурі в діапазоні від 100° C до 200° C і тисках вище 0,7 МПа (102 фунт/кв. дюйм).

5.6.8. Іонообмінні системи рефлюкса (іонний обмін)

a) Спеціально призначені або підготовлені системи хімічного або електрохімічного відновлення для регенерації реагенту(ів) хімічного відновлення, який(і) використовується(ються) в каскадах іонообмінного збагачення урану.

b) Спеціально призначені або підготовлені системи хімічного або електрохімічного окислювання для регенерації реагенту(ів) хімічного окислювання, який(і) використовується(ються) в каскадах іонообмінного збагачення урану.

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

У процесі іонообмінного збагачення в якості катіона, що відновлює, може використовуватися, наприклад, тривалентний титан (Ti+3), і в цьому випадку система, що відновлює, буде виробляти Ti+3 за допомогою відновлення Ti+4.

В процесі, в якості окислювача, може використовуватися, наприклад, тривалентне залізо (Fe+3), і в цьому випадку система окислювання буде виробляти Fe+3 за допомогою окислювання Fe+2.

5.7. Спеціально призначені або підготовлені системи, устаткування і компоненти для використання в лазерних збагачувальних установках

ВСТУПНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Існуючі системи для збагачувальних процесів із використанням лазерів діляться на дві категорії: ті, у яких робочим середовищем є пари атомарного урану, і ті, у яких робочим середовищем є пари уранової сполуки. Загальними назвами для таких процесів є: перша категорія -лазерне розділення ізотопів по методу атомарних парів (ALVIS або SILVA): друга категорія - молекулярний метод лазерного розділення ізотопів (MLIS або MOLIS) і хімічна реакція за допомогою вибіркова по ізотопах лазерної активації (CRISLA). Системи, устаткування і компоненти для установок лазерного збагачення включають: a) устаткування для подачі парів металевого урану (для вибіркової фотоіонізації) або устаткування для подачі парів уранової сполуки (для фотодисоціації або хімічної активації); b) устаткування для збору збагаченого й збідненого металевого урану в якості "продукту" і "хвостів" у першій категорії та устаткування для збору розкладених або вилучених із реакції сполук у якості "продукту" і неопрацьованого матеріалу в якості "хвостів" у другій категорії; c) робочі лазерні системи для вибіркового збудження ізотопів урану-235; і d) устаткування для підготування подачі і конверсії продукту. Внаслідок складності спектроскопії атомів і сполук урану може знадобитися використання будь-якої із ряду наявних лазерних технологій.

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Багато які компоненти, перераховані в цьому розділі, вступають у безпосередній контакт із парами металевого урану або з рідиною, або з технологічним газом, що складається з UF6 або суміші з UF6 і інших газів. Всі поверхні, що вступають у контакт з ураном або UF6, повністю виготовлені з корозійностійких матеріалів або захищені покриттям із таких матеріалів. Для мети розділу, що стосується компонентів устаткування для лазерного збагачення, матеріали, стійкі до корозії, що спричиняється парами або рідинами, що містять металевий уран або уранові сплави, включають покритий оксидом ітрію графіт і тантал; і матеріали, стійкі до корозії, що спричиняється UF6, включають мідь, нержавіючу сталь, алюміній, алюмінієві сплави, нікель або сплави, що містять 60 % нікелю і більше, і стійкі до UF6 повністю фторовані вуглеводні полімери.

5.7.1. Системи випарювання урану (ALVIS)

Спеціально призначені або підготовлені системи випарювання урану, що містять високоміцні смугові або растрові електронно-променеві пушки з потужністю, що передається на мішень, більше 2,5 кВт/см.

5.7.2. Системи для обробки рідкометалевого урану (ALVIS)

Спеціально призначені або підготовлені системи для опрацювання рідкого металу для розплавленого урану або уранових сплавів, що складаються з тиглів і охолоджуючого устаткування для тиглів.

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Тиглі і інші компоненти цієї системи, що контактують із розплавленим ураном або урановими сплавами, виготовлені з корозійностійких і термостійких матеріалів або захищених покриттям із таких матеріалів. Прийнятні матеріали включають тантал, покритий оксидом ітрію графіт, графіт, покритий окислами інших рідкоземельних елементів (див. INFCIRC/254/Rev. I/Part 2, пункт 2.7.) або їхніми сумішами.

5.7.3. Агрегати для збору "продукту" і "хвостів" металевого урану (ALVIS)

Спеціально призначені або підготовлені агрегати для збору "продукту" і "хвостів" металевого урану в рідкій або твердій формі.

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Компоненти цих агрегатів виготовлені з матеріалів, стійких до нагрівання і корозії, що спричиняються парами металевого урану або рідиною, або захищені покриттям із таких матеріалів (таких, як покритий оксидом ітрію графіт або тантал) і можуть містити в собі трубопроводи, клапани, штуцера, "жолоби", уводи, теплообмінники і колекторні пластини для магнітного, електростатичного або інших методів розділення.

5.7.4. Кожухи розділювального модуля (ALVIS)

Спеціально призначені або підготовлені циліндричні або прямокутні камери для розміщення в них джерела парів металевого урану, електронно-променевої пушки і колекторів "продукту" і "хвостів".

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Ці кожухи мають велику кількість вхідних отворів для подачі електроживлення і води, вікна для лазерних пучків, з'єднань вакуумних насосів, а також для діагностики і контролю контрольно-вимірювальних приладів. Вони мають пристосування для відкриття і закриття, щоб забезпечити обслуговування внутрішніх компонентів.

5.7.5. Надзвукові розширювальні сопла (MLIS)

Спеціально призначені або підготовлені надзвукові розширювальні сопла для охолодження сумішей UF6 і несучого газу до 150° K або нижче і корозійностійкі до UF6.

5.7.6. Колектори продукту п'ятифтористого урану (MLIS)

Спеціально призначені або підготовлені колектори твердого продукту п'ятифтористого урану (UF5), що складаються з фільтру, колекторів ударного або циклонного типу або їхніх сполучень і корозійностійкі до середовища UF5/UF6.

5.7.7. Компресори UF6/несучого газу (MLIS)

Спеціально призначені або підготовлені компресори для сумішей UF6 і несучого газу для тривалої експлуатації в середовищі UF6. Компоненти цих компресорів, що вступають у контакт із несучим газом, виготовлені з корозійностійких до UF6 матеріалів або захищені покриттям із таких матеріалів.

5.7.8. Ущільнення валів, що обертаються (MLIS)

Спеціально призначені або підготовлені ущільнення валів, що обертаються, установлені з боку подачі і з боку виходу для ущільнення валу, що з'єднує ротор компресора з приводним двигуном, для того, щоб забезпечити надійну герметизацію, що запобігає виходу технологічного газу або протіканню повітря або газу, що ущільнює, у внутрішню камеру компресора, що заповнені сумішшю UF6 і несучого газу.

5.7.9. Системи фторування (MLIS)

Спеціально призначені або підготовлені системи для фторування UF5 (у твердому стані) в UF6 (газ).

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Ці системи призначені для фторування зібраного порошку UF5 у UF6 з метою наступного збору в контейнерах продукту або для подачі в блоки MLIS для додаткового збагачення. При застосуванні одного підходу, реакція фторування може бути завершена в межах системи розділення ізотопів, де йде реакція і безпосередній вилучення із колекторів "продукту". При застосуванні іншого підходу, порошок UF5 може бути вилучений/переміщений із колекторів "продукту" у відповідний реактор (наприклад, реактор із псевдорідким прошарком каталізатор, гелікоїдальний реактор або жарова башта) із метою фторування. В обох випадках використовується устаткування для збереження і переносу фтору (або інших прийнятних реагентів, що фторують) і для збору і переносу UF6.

5.7.10. Мас-спектрометри/джерела іонів UF6 (MLIS)

Спеціально призначені або підготовлені магнітні або квадрупольні мас-спектрометри, спроможні робити прямий добір проб подаваної маси, "продукту" або "хвостів" із газових потоків UF6, і які мають повний набір наступних характеристик:

1. питома роздільна здатність по масі понад 320;

2. містять джерела іонів, виготовлені з ніхрому або монелю або захищені покриттям із них, або нікельовані;

3. містять іонізаційні джерела з бомбардуванням електронами;

4. містять колекторну систему, придатну для ізотопного аналізу.

5.7.11. Системи подачі/системи відводу "продукту" і "хвостів" (MLIS)

Спеціально призначені або підготовлені технологічні системи або устаткування для збагачувальних установок, виготовлені з корозійностійких до UF6 матеріалів, або захищені покриттям із таких матеріалів, що включають:

a) автоклави, що живлять, печі або системи, що використовуються для подачі UF6 для процесу збагачення;

b) десублиматори (або холодні пастки), що використовуються для виведення нагрітого UF6 із процесу збагачення для наступного переміщення;

c) станції отвердження та скраплення, що використовуються для виведення UF6 із процесу збагачення шляхом стиску і перетворювання UF6 у рідку або тверду форму;

d) станції "продукту" або "хвостів", що використовуються для переміщення UF6 у контейнери.

5.7.12. Системи відділення UF6 від несучого газу (MLIS)

Спеціально призначені або підготовлені технологічні системи для відділення UF6 від несучого газу. Несучим газом може бути азот, аргон або інший газ.

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Ці системи можуть включати таке устаткування, як:

a) криогенні теплообмінники або криосепаратори, спроможні створювати температури -120° C або менше, або

b) блоки криогенного охолодження, спроможні створювати температури -120° C або менше, або

c) холодні пастки UF6, спроможні створювати температури -20° C або менше.

5.7.13. Лазерні системи (ALVIS, MLIS і CRISLA)

Лазери або лазерні системи, спеціально призначені або підготовлені для розділення ізотопів урану.

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Лазери і важливі компоненти лазерів при лазерному процесі збагачення включають ті, що визначені в пункті 3.6. документу INFCIRC/254/Rev. I/Part 2. Лазерна система процесу ALVIS звичайно складається з двох лазерів: лазеру на парах міді і лазеру на барвниках. Лазерна система для MLIS звичайно складається з лазеру, що працює на CO2 або ексімерного лазеру і багатоходової оптичної даринки з обертовими дзеркалами, що обертаються по обидва боки. Для лазерів або лазерних систем при обох процесах потрібен стабілізатор частоти спектру для роботи протягом тривалих періодів часу.

5.8. Спеціально призначені або підготовлені системи, устаткування і компоненти для використання на збагачувальних установках з плазменним розділенням

ВСТУПНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

При процесі плазменного розділення плазма, що складається з іонів урану, проходить через електричне поле, настроєне на частоту іонного резонансу U235, для того, щоб вони в першу чергу поглинали енергію і збільшувався діаметр їхніх штопороподібних орбіт. Іони, при проходженні по більшому діаметру, захоплюються для утворення продукту, збагаченого U235. Плазма, що утворена за допомогою іонізації уранового пару, утримується у вакуумній камері з магнітним полем високої напруженості, утвореним за допомогою надпровідного магніту. Основні технологічні системи процесу включають систему генерації уранової плазми, розділювальний модуль із надпровідним магнітом, (див. пункт 3.10 документа INFCIRC/254/Rev. I/Part 2) і системи вилучення металу для збору "продукту" і "хвостів".

5.8.1. Мікрохвильові джерела енергії й антени

Спеціально призначені або підготовлені мікрохвильові джерела енергії та антени для генерації або прискорення іонів що мають такі характеристики: частота вище 30 ГГц і середня вихідна потужність для генерації іонів більше 50 кВт.

5.8.2. Соленоїди для збудження іонів

Спеціально призначені або підготовлені соленоїди для радіочастотного збудження іонів у діапазоні частот більше 100 кГц і спроможні працювати при середній потужності більше 40 кВт.

5.8.3. Системи генерації уранової плазми

Спеціально призначені або підготовлені системи генерації уранової плазми, що можуть містити високопотужні смугові або растрові електронно-променеві пушки з потужністю, що передається на мішень більш 2,5 кВт/см.

5.8.4. Системи для обробки рідко металевого урану

Спеціально призначені або підготовлені системи для обробки рідкого металу для розплавленого урану або уранових сплавів, що складаються з тиглів і устаткування для охолодження тиглів.

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Тиглі й інші компоненти цієї системи, що вступають у контакт із розплавленим ураном або урановими сплавами, виготовлені з корозійностійких і термостійких матеріалів або захищені покриттям із таких матеріалів. Прийнятні матеріали включають тантал, покритий оксидом ітрію графіт, графіт, покритий окислами інших рідкоземельних елементів (див. INFCIRC/254/Rev.I/Part 2, пункт 2.7.) або їхніми сумішами.

5.8.5. Агрегати для збору "продукту" і "хвостів" металевого урану

Спеціально призначені або підготовлені агрегати для збору "продукту" і "хвостів" для металевого урану в твердій формі. Ці агрегати для збору виготовлені з матеріалів, стійких до нагрівання і корозії, що спричиняються парами металевого урану, таких, як графіт, покритий оксидом ітрію, або тантал, або захищені покриттям із таких матеріалів.

5.8.6. Кожухи розділювального модулю

Циліндричні камери, спеціально призначені або підготовлені для використання на збагачувальних установках з плазменним розділенням, для розміщення в них джерела уранової плазми, енергетичного соленоїду радіочастоти і колекторів "продукту" і "хвостів".

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Ці кожухи мають велику кількість вхідних отворів для подачі електроживлення, з'єднань дифузійних насосів, а також для діагностики і контролю контрольно-вимірювальних приладів. Вони мають пристосування для відкриття і закриття, щоб забезпечити обслуговування внутрішніх компонентів і виготовлені з відповідних немагнітних матеріалів, таких, як нержавіюча сталь.

5.9. Спеціально призначені або підготовлені системи, устаткування і компоненти для використання на установках електромагнітного збагачення.

ВСТУПНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

При електромагнітному процесі іони металевого урану, отримані за допомогою іонізації матеріалу для живлення із солей (звичайно UCl4), прискорюються і проходять через магнітне поле, що змушує іони різних ізотопів проходити по різних напрямках. Основними компонентами електромагнітного ізотопного сепаратора є: магнітне поле для відхилення/розділення ізотопів іонного пучка, джерела іонів із його системою прискорення, і системи збору відділених іонів. Допоміжні системи для цього процесу включають систему постачання магнітною енергією, системи високовольтного живлення джерела іонів, вакуумну систему і великі системи хімічної обробки для відновлення продукту та очищення/регенерації компонентів.

5.9.1. Електромагнітні сепаратори ізотопів

Електромагнітні сепаратори ізотопів, спеціально призначені або підготовлені для поділу ізотопів урану, устаткування і компоненти для цього, включаючи:

a) Джерела іонів

Спеціально призначені або підготовлені окремі або численні джерела іонів урану, що складаються з джерела пару, іонізатора і прискорювача пучка, виготовлені з відповідних матеріалів, таких, як графіт, нержавіюча сталь або мідь, і спроможних забезпечувати загальний струм у пучку іонів 50 мА або більше.

b) Колектори іонів

Колекторні пластини, що мають дві або більш щілини і паза, спеціально призначені або підготовлені для збору пучків іонів збагаченого та збідненого урану і виготовлені з відповідних матеріалів, таких, як графіт або нержавіюча сталь.

c) Вакуумні кожухи

Спеціально призначені або підготовлені вакуумні кожухи для електромагнітних сепараторів урану, виготовлені з відповідних немагнітних матеріалів, таких, як нержавіюча сталь, і призначені для роботи при тисках 0,1 Па або нижче.

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Ці кожухи спеціально призначені для розміщення в них джерела іонів, колекторних пластин і водоохолоджуючих вкладишів і мають пристосування для з'єднань дифузійних насосів і пристосування для відкриття і закриття з метою вилучення і заміни цих компонентів.

d) Магнітні полюсні наконечники

Спеціально призначені або підготовлені магнітні полюсні наконечники, що мають діаметр більш 2 м, що використовуються для забезпечення постійного магнітного поля в електромагнітному сепараторі ізотопів і для переносу магнітного поля між розташованими поруч сепараторами.

5.9.2. Високовольтні джерела живлення

Спеціально призначені або підготовлені високовольтні джерела живлення для джерел іонів, що мають повний набір таких характеристик: можуть працювати в безперервному режимі, вихідна напруга 20000 В або більше, вихідний струм 1 А або більше і стабілізація напруги менше 0,01 % протягом 8 годин.

5.9.3. Джерела живлення електромагнітів

Спеціально призначені або підготовлені потужні джерела живлення постійного струму для електромагнітів, що мають повний набір таких характеристик:

вихідний струм у безперервному режимі 500 А або більше при напрузі 100 В або більше, при стабілізації по струму або напрузі менше 0,01 % протягом 8 годин.

6. Установки для виробництва важкої води, дейтерію і дейтерієвих сполук і устаткування, спеціально призначене або підготовлене для цього

ВСТУПНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Важку воду можна робити, використовуючи різноманітні процеси. Проте комерційно вигідними є два процеси: процес ізотопного обміну води і сірководню (процес GC) і процес ізотопного обміну аміаку і водню.

Процес GC заснований на обміні водню і дейтерію між водою і сірководнем у системі колон, що експлуатуються з холодною верхньою секцією і гарячою нижньою секцією. Вода тече вниз по колонах, у той час як сірководневий газ циркулює від дна до вершини колон. Для сприяння змішуванню газу і води використовується ряд дірчастих лотків. Дейтерій переміщається у воду при низьких температурах і в сірководень при високих температурах. Збагачені дейтерієм газ або вода виводяться з колон першого рівня на стику гарячих і холодних секцій, і процес повторюється в колонах другого рівню. Продукт останньої фази - вода, збагачена дейтерієм до 30 %, направляється в дистиляційну установку для виробництва реакторно-чистої важкої води, тобто 99,75 % окису дейтерію.

У процесі обміну між аміаком і воднем можна вилучати дейтерій із синтез-газу за допомогою контакту з рідким аміаком в присутності каталізатора. Синтез-газ подається в обмінні колони і потім в аміачний конвертер. Всередині колон газ піднімається від дна до вершини, у той час як рідкий аміак тече від вершини до дна. Дейтерій у синтез-газі позбавляється водню і концентрується в аміаку. Аміак надходить потім в установку для крекінгу аміаку на дні колони, тоді як газ збирається в аміачному конвертері на вершині. На наступних рівнях відбувається подальше збагачення, і шляхом остаточній дистиляції виробляється реакторно-чиста важка вода. Подача синтез-газу може бути забезпечена аміачною установкою, що у свою чергу може бути споруджена разом з установкою для виробництва важкої води шляхом ізотопного обміну аміаку і водню. В процесі аміачно-водневого обміну в якості джерела вихідного дейтерію може також використовуватися звичайна вода.

Багато предметів ключового устаткування для установок по виробництву важкої води, що використовують процеси GC або аміачно-водневого обміну, широко поширені в деяких галузях нафтохімічної промисловості. Особливо це стосується невеликих установок, що використовують процес GC. Проте деякі предмети устаткування є стандартними. Процеси GC і аміачно-водневого обміну потребують обробки великих кількостей займистих, корозійних і токсичних рідин при підвищеному тиску. Відповідно при розробці стандартів по проектуванню й експлуатації для установок і устаткування, що використовують ці процеси, варто приділяти велику увагу добору матеріалів і їхніх характеристик для того, щоб забезпечити тривалий термін служби при зберіганні високої безпеки і надійності. Визначення масштабів обумовлюється головним чином розуміннями економіки і необхідності. Таким чином, велика частина предметів устаткування виготовляється відповідно до вимог замовника.

Нарешті, слід зазначити, що як у процесі GC, так і в процесі аміачно-водневого обміну, предмети устаткування, що окремо не призначені або підготовлені спеціально для виробництва важкої води, можуть збиратися в системи, спеціально призначені або підготовлені для виробництва важкої води. Прикладами таких систем, які застосовуються в обох процесах, є система каталітичного крекінгу, яка використовується в процесі обміну аміаку і водню, і дистиляційні системи, які використовуються в процесі остаточної концентрації важкої води, що доводить її до рівня реакторно-чистої.

Предмети устаткування, що спеціально призначені або підготовлені для виробництва важкої води шляхом використання або процесу обміну води і сірководню, або процесу обміну аміаку і водню, включають:

6.1. Водо-сірководні обмінні колони

Обмінні колони, що виготовляються з дрібнозернистої вуглецевій сталі (наприклад, ASTM A516), діаметром від 6 м (20 футів) до 9 м (30 футів), що можуть експлуатуватися при тисках понад або рівним 2 МПа (300 фунт/кв. дюйм) і мають корозійний допуск у 6 мм або більше, спеціально призначені або підготовлені для виробництва важкої води шляхом використання процесу ізотопного обміну води і сірководню.

6.2. Газодувки і компресори

Одноступінчаті, малонапірні (тобто 0,2 МПа або 30 фунт/кв. дюйм) відцентрові газодувки або компресори для циркуляції сірководневого газу (тобто газу, що містить більш 70 % H2S), спеціально призначені або підготовлені для виробництва важкої води шляхом використання процесу обміну води і сірководню. Ці газодувки або компресори мають продуктивність, що перевищує або рівну 56 м3/с.(120000 SSFM) при експлуатації під тиском, понад або рівним 1,8 МПа (260 фунт/кв. дюйм) на вході, і споряджені сальниками, стійкими до впливу H2S.

6.3. Аміачно-водневі обмінні колони

Аміачно-водневі обмінні колони висотою більше або рівної 35 м (114,3 футів) діаметром від 1,5 м (4,9 футів) до 2,5 м (8,2 футів), що можуть експлуатуватися під тиском, що перевищує 15 МПа (2225 фунт/кв. дюйм), спеціально призначені або підготовлені для виробництва важкої води шляхом використання процесу обміну аміаку і водню. Ці колони мають також, щонайменше, один відбортований осьовий отвір того ж діаметру, що і циліндрична частина, через яку можуть вставлятися або вийматися внутрішні частини колони.

6.4. Внутрішні частини колони і ступінчаті насоси

Внутрішні частини колони і ступінчаті насоси, спеціально призначені або підготовлені для колон для виробництва важкої води шляхом використання процесу аміачно-водневого обміну. Внутрішні частини колони включають спеціально призначені контактори між ступенями, що сприяють тісному контакту газу і рідини. Ступінчаті насоси включають спеціально призначені насоси, що занурюються в рідину для циркуляції рідкого аміаку в межах обсягу контакторів, що знаходяться всередині ступенів колон.

6.5. Установки для крекінгу аміаку

Установки для крекінгу аміаку, що експлуатуються під тиском, що перевищує або рівним 3 МПа (450 фунт/кв. дюйм), спеціально призначені або підготовлені для виробництва важкої води шляхом використання процесу ізотопного обміну аміаку і водню.

6.6. Інфрачервоні аналізатори поглинання

Інфрачервоні аналізатори поглинання, спроможні здійснювати аналіз співвідношення між воднем і дейтерієм у реальному масштабі часу, коли концентрації дейтерію рівні або перевищують 90 %.

6.7. Каталітичні печі

Каталітичні печі для переробки збагаченого дейтерієвого газу у важку воду, спеціально призначені або підготовлені для виробництва важкої води шляхом використання процесу ізотопного обміну аміаку і водню.

7. Установки для конверсії урану і устаткування, спеціально призначене або підготовлене для цього

ВСТУПНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

В установках і системах для конверсії урану може здійснюватися одне або декілька перетворень з одного хімічного ізотопу урану в інший, включаючи: конверсію концентратів уранової руди в UO3, конверсію UO3 в UO2, конверсію оксидів урану в UF4 або UP6, конверсію UF4 в UF6, конверсію UF6 в UF4, конверсію UF4 в металевий уран і конверсію фторидів урану в UO2. Багато ключових компонентів устаткування установок для конверсії урану характерні для деяких секторів хімічної обробної промисловості. Наприклад, види устаткування, що використовується в цих процесах, можуть включати: печі, карусельні печі, реактори з псевдоскрапленим прошарком каталізатора, жарові реакторні башти, рідинні центрифуги, дистиляційні колони і рідинно-рідинні екстракційні колони. Проте не багато компонентів устаткування є в "готовому виді"; більшість із них повинні бути підготовлені відповідно до вимог і специфікацій замовника. У деяких випадках потрібно враховувати спеціальні проектні і конструкторські особливості для захисту від агресивних властивостей деяких з оброблюваних хімічних речовин (HF, F2, ClF3 і фториди урану). Нарешті, слід зазначити, що у всіх процесах конверсії урану компоненти устаткування, що окремо спеціально не призначені або підготовлені для конверсії урану, можуть бути об'єднані в системи, що спеціально призначені або підготовлені для використання з метою конверсії урану.

7.1. Спеціально призначені або підготовлені системи для конверсії концентратів уранової руди в UO3

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Конверсія концентратів уранової руди в UO3 може здійснюватися спочатку за допомогою розчинення руди в азотній кислоті та екстракції очищеного гексагідрату уранілдінітрату за допомогою такого розчинника, як трибутіл фосфат. Потім гексагідрат уранілдінітрата перетвориться в UO3 або за допомогою концентрації і денітрації, або за допомогою нейтралізації газоподібним аміаком для одержання діуранату амонію з наступною фільтрацією, сушінням і кальцинуванням.

7.2. Спеціально призначені або підготовлені системи для конверсії UO3 в UF6

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Конверсія UO3 в UF6 може здійснюватися безпосередньо за допомогою фторування. Для процесу потрібно джерело газоподібного фтору або трифтористого хлору.

7.3. Спеціально призначені або підготовлені системи для конверсії UO3 в UO2;

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Конверсія UO3 в UO2 може здійснюватися за допомогою відновлення UO3 газоподібним крекінг-аміаком або воднем.

7.4. Спеціально призначені або підготовлені системи для конверсії UO2 в UF4

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Конверсія UO2 в UF4 може здійснюватися за допомогою реакції UO2 із газоподібним фтористим воднем (HF) при температурі 300 - 500° C.

7.5. Спеціально призначені або підготовлені системи для конверсії UF4 в UF6

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Конверсія UF4 в UF6 здійснюється за допомогою екзотермічної реакції з фтором у реакторній башті. UF6 конденсується з гарячих летучих газів за допомогою пропускання потоку газу через холодну пастку, охолоджену до -10° С. Для процесу потрібно джерело газоподібного фтору.

7.6. Спеціально призначені або підготовлені системи для конверсії UF4 у металевий уран

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Конверсія UF4 у металевий уран здійснюється за допомогою його відновлення магнієм (значні партії) або кальцієм (малі партії). Реакція здійснюється при температурах вище точки плавлення урану (1130 C).

7.7. Спеціально призначені або підготовлені системи для конверсії UF6 у UO2

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Конверсія UF6 у UO2 може здійснюватися за допомогою одного з трьох процесів. У першому процесі UF6 відновлюється і гідролізується в UO2 із використанням водню і пару. В другому процесі UF6 гідролізується розчиненням у воді, для осадження діуранату амонію добавляється аміак, а діуранат відновляється в UO2 воднем при температурі 820° C. При третьому процесі газоподібні UF6, CO2 і NH3 змішуються у воді, осаджуючи уранілкарбонат амонію. Уранілкарбонат амонію змішується з паром і воднем при температурі 500 - 600° C для виробництва UO2.

Конверсія UF6 в UO2 часто здійснюється на першому рівні установки по виготовленню палива.

7.8. Спеціально призначені або підготовлені системи для конверсії UF6 в UF4

ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Конверсія UF6 в UF4 здійснюється за допомогою відновлення воднем.

____________

Опрос