Идет загрузка документа (6780 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренними водными путями (ВОПНВ) (Продолжение)

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (не СНГ), Правила от 26.05.2000

(Продовження Європейської Угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ)

(Частини 1 - 2 Правил, доданих до Європейської Угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ), див. окремо в базі)

ЧАСТИНА 3
Перелік небезпечних вантажів, спеціальні положення й звільнення, що стосуються перевезення небезпечних вантажів, упакованих в обмежених кількостях

ГЛАВА 3.1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1.1 Вступ

Крім положень, згаданих або наведених у таблицях цієї глави, повинні виконуватися загальні вимоги кожної частини, кожної глави та/або кожного розділу. Ці загальні вимоги не наведені в таблицях. Коли яка-небудь загальна вимога суперечить якому-небудь спеціальному положенню, переважну силу має спеціальне положення.

3.1.2 Відповідне відвантажувальне найменування

ПРИМІТКА: Стосовно відповідних відвантажувальних найменувань, що використовуються під час перевезення зразків, див. пункт 2.1.4.1

3.1.2.1 Відповідним відвантажувальним найменуванням є та частина позиції, зазначеної в таблиці A або C в главі 3.2, яка найбільш точно описує вантаж та яка надрукована великими літерами (з додаванням будь-яких цифр, літер грецького алфавіту, префіксів "втор-", "трет-", "м-", "н-", "о-", "n-", які є невід'ємною частиною найменування). Вказівки стосовно тиску парів (т. п.) і температури кипіння (tкип.), наведені у стовпчику 2 таблиці C глави 3.2, є частиною відповідного відвантажувального найменування. Після основного відповідного відвантажувального найменування може бути зазначено в дужках альтернативне відповідне відвантажувальне найменування (наприклад, ЕТАНОЛ (СПИРТ ЕТИЛОВИЙ)). Частини позиції, які надруковані маленькими літерами, не вважаються частиною відповідного відвантажувального найменування.

3.1.2.2 Якщо такі сполучники, як "і" чи "або", надруковані маленькими літерами або якщо частини найменування розділені комами, то немає необхідності обов'язково зазначати повністю всі найменування у транспортному документі або на упаковці. Це стосується, зокрема, випадків, коли під одним номером ООН перелічено декілька окремих позицій. Нижче наводяться приклади вибору відповідного відвантажувального найменування у разі таких позицій:

a) N ООН 1057 ЗАПАЛЬНИЧКИ чи БАЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВЛЕННЯ ЗАПАЛЬНИЧОК - відповідним відвантажувальним найменуванням є найбільш придатна з таких можливих комбінацій:

ЗАПАЛЬНИЧКИ

БАЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВЛЕННЯ ЗАПАЛЬНИЧОК;

b) N ООН 3207 МЕТАЛООРГАНІЧНА СПОЛУКА або МЕТАЛООРГАНІЧНОЇ СПОЛУКИ РОЗЧИН або ДИСПЕРСІЯ, ЩО РЕАГУЮТЬ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. - відповідним відвантажувальним найменуванням є найбільш придатна з таких можливих комбінацій:

МЕТАЛООРГАНІЧНА СПОЛУКА, ЩО РЕАГУЮЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К.

МЕТАЛООРГАНІЧНОЇ СПОЛУКИ РОЗЧИН, ЩО РЕАГУЮЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К.

МЕТАЛООРГАНІЧНОЇ СПОЛУКИ ДИСПЕРСІЯ, ЩО РЕАГУЮЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К.,

кожна з яких доповнюється технічною назвою вантажу (див. пункт 3.1.2.8.1).

3.1.2.3 Відповідні відвантажувальні найменування можуть, залежно від необхідності, використовуватися в однині або множині. Крім того, коли визначальні слова використовуються як частина відповідного відвантажувального найменування, порядок їхнього зазначення в документації або в маркуванні упаковок є довільним. Наприклад, замість "ДИМЕТИЛАМІНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН" можна зазначати "ВОДНИЙ РОЗЧИН ДИМЕТИЛАМІНУ". Для вантажів класу 1 можуть використовуватися комерційні або військові назви, що містять відповідне відвантажувальне найменування з додатковим описом.

3.1.2.4 Уточнююче слово "РІДКИЙ" або "ТВЕРДИЙ" (залежно від конкретного випадку), якщо воно вже не зазначене великими літерами в найменуванні, що міститься в таблиці A або C глави 3.2, повинне бути додане як частина відповідного відвантажувального найменування речовини з конкретно зазначеним найменуванням, яка через різні фізичні стани своїх ізомерів може бути або рідкою, або твердою (наприклад, ДИНІТРОТОЛУОЛИ РІДКІ; ДИНІТРОТОЛУОЛИ ТВЕРДІ).

3.1.2.5 Уточнююче слово "РОЗПЛАВЛЕНИЙ", якщо воно вже не зазначене великими літерами в найменуванні, що міститься в таблиці A або C глави 3.2, повинне бути додане як частина відповідного відвантажувального найменування, коли речовина, що є твердою відповідно до визначення, наведеного в розділі 1.2.1, пред'явлена до перевезення у розплавленому стані (наприклад, АЛКІЛФЕНОЛ ТВЕРДИЙ, Н.З.К., РОЗПЛАВЛЕНИЙ).

3.1.2.6 Якщо слово "СТАБІЛІЗОВАНИЙ", надруковане великими літерами, не фігурує вже у найменуванні, зазначеному у стовпчику 2 таблиці A глави 3.2, воно повинне бути додане як складова частина відповідного відвантажувального найменування речовини - за винятком самореактивних речовин і органічних пероксидів, - яка без стабілізації була б заборонена для перевезення відповідно до пунктів 2.2.X.2 через її здатність вступати у небезпечну реакцію у звичайних умовах перевезення (наприклад, "ТОКСИЧНА РІДИНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К., СТАБІЛІЗОВАНА").

Якщо для стабілізування таких речовин з метою запобігання виникненню небезпечного надмірного тиску застосовується регулювання температури, то:

a) у випадку рідин, в яких ТРСП менше 50° C, застосовуються положення пункту 2.2.41.1.17, спеціальні положення V8 глави 7.2, спеціальне положення S4 глави 8.5 та вимоги глави 9.6; у разі перевезення в КСВМВ та цистернах застосовуються всі положення, що стосуються N ООН 3239 (див., зокрема, підрозділ 4.1.7.2 ДОПНВ, інструкцію з упакування контейнерів ІВС 520 та пункт 4.2.1.13 ДОПНВ);

b) у випадку газів умови перевезення повинні бути затверджені компетентним органом.

3.1.2.7 Гідрати можуть перевозитися під відповідним відвантажувальним найменуванням відповідної безводної речовини.

3.1.2.8 Узагальнені або "не зазначені конкретно" (Н.З.К.) найменування

3.1.2.8.1 Узагальнені або "не зазначені конкретно" відповідні відвантажувальні найменування речовин, для яких у стовпчику 6 таблиці A глави 3.2 визначене спеціальне положення 274 або у стовпчику 20 таблиці C глави 3.2 зазначено зауваження 27, повинні бути доповнені технічною назвою вантажу, якщо національне законодавство чи будь-яка міжнародна конвенція не забороняють її відкритого згадування у випадку, коли мова йде про контрольовану речовину. Що стосується вибухових речовин класу 1, то до опису небезпечних вантажів може додаватися додатковий описовий текст для зазначення комерційних або військових назв. Технічні назви повинні указуватися в дужках відразу після відповідного відвантажувального найменування. У разі необхідності можуть також використовуватися такі визначення, як "містить" або "що містить" або інші визначальні слова, наприклад "суміш", "розчин" тощо, а також зазначатися процентний вміст технічного компонента. Наприклад: "N ООН 1993 ЛЕГКОЗАЙМИСТА РІДИНА, Н.З.К. (МІСТИТЬ КСИЛОЛ ТА БЕНЗОЛ), 3, II".

3.1.2.8.1.1 Технічна назва повинна бути визнаною хімічною назвою, якщо доцільно - біологічною назвою, або іншою назвою, яка використовується на цей час в науково-технічних довідниках, періодичних виданнях та публікаціях. З цією метою не повинні застосовуватися комерційні назви. У випадку пестицидів можна використовувати тільки загальне(і) найменування ІСО, інше(і) найменування, що міститься (тяся) у виданні Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) "Рекомендована класифікація пестицидів за видами небезпеки та керівні принципи класифікації" або найменування активної(их) речовини (речовин).

3.1.2.8.1.2 Коли яка-небудь суміш небезпечних вантажів описується однією з позицій "Н.З.К." або "узагальнених позицій", для яких у стовпчику 6 таблиці A глави 3.2 зазначене спеціальне положення 274 або у стовпчику 20 таблиці C глави 3.2 зазначене зауваження 27, необхідно зазначити не більше двох компонентів, які в найбільшій мірі обумовлюють небезпечну властивість або небезпечні властивості суміші за винятком контрольованих речовин, якщо їхнє відкрите згадування забороняється національним законодавством або якою-небудь міжнародною конвенцією. Якщо упаковка, що містить суміш, має який-небудь знак додаткової небезпеки, то однією з двох зазначених у дужках технічних назв повинна бути назва того компонента, який потребує використання цього знаку додаткової небезпеки.

ПРИМІТКА: див. пункт 5.4.1.2.2.

3.1.2.8.1.3 Як ілюстрацію того, як відповідне відвантажувальне найменування доповнюється технічною назвою вантажу в таких позиціях "Н.З.К. ", можна навести такі приклади:

N ООН 2003 АЛКІЛ МЕТАЛУ, ЩО РЕАГУЮЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. (триметилгалій)

N ООН 2902 ПЕСТИЦИД РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. (дразоксолон).

3.1.2.8.1.4 Як ілюстрацію того, як відповідне відвантажувальне найменування доповнюється із зазначенням тиску парів або температури кипіння в позиціях "Н.З.К." під час перевезення танкерами, можна навести такі приклади:

N ООН 1268 НАФТИ ДИСТИЛЯТИ, Н.З.К. 110 кПа < т. п. 50 Ј 150 кПа

N ООН 1993 ЛЕГКОЗАЙМИСТА РІДИНА, Н.З.К. (АЦЕТОН, ЩО МІСТИТЬ БІЛЬШ НІЖ 10 % БЕНЗОЛУ), т. п. 50 Ј 110 кПа, 85° C < tкип. Ј 115° C

3.1.2.9 Суміші та розчини, які містять одну небезпечну речовину

Коли суміші та розчини повинні розглядатися як небезпечна речовина, яка зазначена за найменуванням, відповідно до класифікаційних вимог підрозділу 2.1.3.3, до відповідного вивантажувального найменування як його частина повинне бути додане уточнююче слово "РОЗЧИН" або "СУМІШ", залежно від конкретного випадку, наприклад: "АЦЕТОНУ РОЗЧИН". Крім того, можна також зазначати концентрацію розчину або суміші, наприклад: "АЦЕТОНУ РОЗЧИН 75 %".

ГЛАВА 3.2
ПЕРЕЛІК НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ

3.2.1 Таблиця A: Перелік небезпечних вантажів

Пояснення до таблиці A:

Як правило, кожний рядок таблиці A цієї глави присвячений речовині (речовинам) або виробу (виробам), яка(і) охоплюється(ються) окремим номером ООН. Однак у тому разі, коли речовини або вироби, які відносяться до того й того самого номера ООН або ідентифікаційного номера речовини, мають різні хімічні або фізичні властивості або для них визначені різні умови перевезення, для цього номера ООН або ідентифікаційного номера речовини можуть використовуватися декілька послідовно розташованих рядків.

Кожний стовпчик таблиці A присвячений окремому питанню, як це зазначено в пояснювальних примітках нижче. У місті перетинання стовпчиків та рядків (клітинці) міститься інформація з того питання, якому присвячений цей стовпчик, для речовини (речовин) або виробу (виробів), що зазначені в цьому рядку:

- у перших чотирьох клітинках міститься інформація, що ідентифікує речовину (речовини) або виріб (вироби), якій(им) присвячений цей рядок (додаткова інформація з цього приводу може міститься в спеціальних положеннях, що наведені у стовпчику 6);

- у наступних клітинках зазначені застосовні спеціальні положення - або у вигляді докладної інформації, або у вигляді коду. Код відсилає до докладної інформації, що міститься в пунктах, які зазначені в пояснювальних примітках нижче. Незаповнена клітинка означає або те, що ніякого спеціального положення не передбачено і застосовуються лише загальні приписи, або те, що діє обмеження на перевезення, яке зазначене в пояснювальних примітках.

У відповідних клітинках не міститься посилань на загальні застосовні положення.

Пояснювальні примітки до кожного стовпчика:

Стовпчик 1 "Номер ООН / Ідентифікаційний номер речовини"

У цьому стовпчику зазначений номер ООН або ідентифікаційний номер речовини:

- небезпечної речовини або виробу, якщо цій речовині або виробу присвоєно окремий номер ООН або ідентифікаційний номер речовини, або

- узагальненої позиції або позиції "н.з.к.", до якої відносяться небезпечні речовини або вироби, які не були згадані за найменуванням, відповідно до критеріїв ("схеми прийняття рішень") частини 2.

Стовпчик 2 "Найменування та опис"

У цьому стовпчику великими літерами наведено найменування речовини або виробу, якщо цій речовині або виробу присвоєний окремий номер ООН або ідентифікаційний номер речовини, або найменування узагальненої позиції чи позиції "н.з.к", до якої були віднесені небезпечні речовини або вироби відповідно до критеріїв ("схеми прийняття рішень") частини 2. Це найменування повинне використовуватися як відповідне відвантажувальне найменування або, коли це є застосовним, як частина відповідного відвантажувального найменування (додаткові дані про відповідне відвантажувальне найменування див. в розділі 3.1.2)

Після відповідного відвантажувального найменування малими літерами наводиться опис, який уточнює сферу охоплення відповідної позиції, якщо за визначених обставин ця речовина або виріб може бути класифікована інакше або для неї можуть бути визначені інші умови перевезення.

Стовпчик 3a "Клас"

У цьому стовпчику зазначений номер класу, назва якого охоплює цю небезпечну речовину або виріб. Цей номер класу присвоюється відповідно до процедур та критеріїв частини 2.

Стовпчик 3b "Класифікаційний код"

У цьому стовпчику зазначений класифікаційний код небезпечної речовини або виробу.

- Для небезпечних речовин або виробів класу 1 код складається з номера підкласу та літери групи сумісності, які присвоєні відповідно до процедур та критеріїв, що викладені в пункті 2.2.1.1.4.

- Для небезпечних речовин або виробів класу 2 код складається з цифри та літери(р), яка(і) позначає(ють) групу небезпечних властивостей; відповідні пояснення містяться в пунктах 2.2.2.1.2 та 2.2.2.1.3.

- Для небезпечних речовин або виробів класів 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 та 9 пояснення стосовно кодів містяться в пунктах 2.2.x.1.2.1

____________
1 x = номер класу небезпечної речовини або виробу, за необхідності без розділової крапки

- Небезпечні речовини або вироби класу 7 не мають класифікаційного коду.

Стовпчик 4 "Група упаковки"

У цьому стовпчику зазначений(і) номер(и) групи упаковки (I, II або III), що призначені цій небезпечній речовині. Ці номери групи упаковки присвоюються на основі процедур та критеріїв частини 2. Деякі вироби й речовини не віднесені до груп упаковки.

Стовпчик 5 "Знаки небезпеки"

У цьому стовпчику зазначений номер зразка знаків небезпеки/інформаційних табло (див. підрозділи 5.2.2.2 та 5.3.1.7), що повинні бути розміщені на упаковках, контейнерах, контейнерах-цистернах, переносних цистернах, БЕГК і транспортних засобах. Однак:

- для речовин та виробів класу 7, "7X" позначає знак небезпеки зразка N 7A, 7B або 7C, залежно від відповідної категорії (див. пункти 2.2.7.8.4 та 5.2.2.1.11.1) або інформаційне табло N 7D (див. пункти 5.3.1.1.3 та 5.3.1.7.2);

- знаки зразка N 11 не зазначені у цьому стовпчику; у кожному разі слід звертатися до пункту 5.2.2.1.12.

Загальні положення, що стосуються розміщення знаків небезпеки/інформаційних табло (наприклад, кількість знаків небезпеки, їхнє розташування), викладені в підрозділі 5.2.2.1 для упаковок та в розділі 5.3.1 для контейнерів, контейнерів-цистерн, БЕГК, переносних цистерн і транспортних засобів.

ПРИМІТКА: Спеціальні положення, що зазначені у стовпчику 6, можуть містити вимоги, які змінюють згадані вище положення, що стосуються розміщення знаків.

Стовпчик 6 "Спеціальні положення"

У цьому стовпчику зазначені цифрові коди спеціальних положень, які повинні виконуватися. Ці положення охоплюють широке коло питань, в основному пов'язаних зі змістом стовпчиків 1 - 5 (наприклад, заборона перевезення, звільнення від дії приписів, пояснення щодо класифікації деяких видів відповідних небезпечних вантажів та додаткові положення, що стосуються розміщення знаків небезпеки або маркування), та наводяться в главі 3.3 в порядку їхніх номерів. Якщо стовпчик 6 не заповнений, то до змісту стовпчиків 1 - 5 для відповідних небезпечних вантажів не застосовується ніяких спеціальних положень. Спеціальні положення, що стосуються тільки внутрішнього судноплавства, починаються з номера 800.

Стовпчик 7 "Обмежені кількості"

У цьому стовпчику зазначений буквено-цифровий код, що має таке значення:

- "LQ0" означає, що до цього небезпечного вантажу, що упакований в обмежених кількостях, не існує будь-якого звільнення від дії положень ВОПНВ;

- усі інші буквено-цифрові коди, що починаються з літер "LQ", означають, що положення ВОПНВ не застосовуються, якщо виконані умови, що зазначені в главі 3.4 (загальні умови розділу 3.4.1 та умови розділів 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 та 3.4.6 до відповідного коду залежно від конкретного випадку).

Стовпчик 8 "Дозволений спосіб перевезення"

У цьому стовпчику зазначені буквено-цифрові коди, що позначають дозволений спосіб перевезення суднами внутрішнього плавання.

Якщо стовпчик 8 не заповнений, то відповідна речовина або виріб дозволяється перевозити лише в упаковках.

Якщо у стовпчику 8 зазначений код "B", то дозволяється перевезення в упаковках та навалом/насипом (див пункт 7.1.1.11).

Якщо у стовпчику 8 зазначений код "T", то дозволяється перевезення в упаковках і танкерами. У разі перевезення танкерами застосовуються приписи таблиці C (див. пункт 7.2.1.21).

Якщо у стовпчику 8 зазначено "заборонено", то перевезення не дозволяється.

Якщо у стовпчику 8 зазначено "без обмежень", то відповідна речовина не підпадає під дію приписів ВОПНВ.

Стовпчик 9 "Необхідне обладнання"

У цьому стовпчику зазначені буквено-цифрові коди, що позначають обладнання, яке необхідне для перевезення відповідної небезпечної речовини або виробу (див. розділ 8.1.5).

Стовпчик 10 "Вентиляція"

У цьому стовпчику зазначені буквено-цифрові коди застосовних до перевезення спеціальних приписів щодо вентиляції, які мають таке значення:

- буквено-цифрові коди, які починаються з літер "VE" означають, що до перевезення застосовуються додаткові спеціальні приписи. Ці приписи викладені в пункті 7.1.6.12 та передбачають особливі вимоги.

Стовпчик 11 "Положення, що стосуються навантаження, розвантаження та перевезення"

У цьому стовпчику зазначені буквено-цифрові коди застосовних до перевезення спеціальних приписів, які мають таке значення:

- буквено-цифрові коди, які починаються з літер "CO", "ST" та "RA", означають, що до перевезення навалом/насипом застосовуються додаткові спеціальні приписи. Ці приписи викладені в пункті 7.1.6.11 та передбачають особливі вимоги;

- буквено-цифрові коди, які починаються з літер "LO", означають, що перед навантаженням застосовуються додаткові спеціальні приписи. Ці приписи викладені в пункті 7.1.6.13 та передбачають особливі вимоги;

- буквено-цифрові коди, які починаються з літер "HA", означають, що стосовно обробки й укладання вантажу застосовуються додаткові спеціальні приписи. Ці приписи викладені в пункті 7.1.6.14 та передбачають особливі вимоги;

- буквено-цифрові коди, які починаються з літер "IN", означають, що стосовно перевірки трюмів під час перевезення застосовуються додаткові спеціальні приписи. Ці приписи викладені в пункті 7.1.6.16 та передбачають особливі вимоги.

Стовпчик 12 "Кількість синіх конусів/вогнів"

У цьому стовпчику зазначена кількість конусів/вогнів, з яких повинна складатися сигналізація судна під час перевезення цієї небезпечної речовини або виробу (див. розділ 7.5.1).

Стовпчик 13 "Додаткові вимоги/зауваження"

У цьому стовпчику зазначені додаткові вимоги або зауваження, що стосуються перевезення цієї небезпечної речовини або виробу.

Номер ООН або іденти-
фіка-
ційний номер 

Найменування та опис 

Клас 

Класи-
фіка-
ційний код 

Група упаковки 

Знаки небез-
пеки 

Спе-
ціальні поло-
ження 

Обмежені кількості 

Дозволений спосіб перевезення 

Необхідне облад-
нання 

Венти-
ляція 

Положення, що стосується навантаження, розвантаження та перевезення 

Кіль-
кість конусів, вогнів 

Зауваження 

 

3.1.2 

2.2 

2.2 

2.1.1.3 

5.2.2 

3.3 

3.4.6 

3.2.1 

8.1.5 

7.1.6 

7.1.6 

7.1.5 

3.2.1 

(1) 

(2) 

(3a) 

(3b) 

(4) 

(5) 

(6)

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

 

0004 

АМОНІЮ ПІКРАТ сухий або з масовою часткою води менше ніж 10 % 

1.1D 

 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0005 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ з розривним зарядом 

1.1F 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0006 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ з розривним зарядом 

1.1E 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0007 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ з розривним зарядом 

1.2F 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0009 

БОЄПРИПАСИ ЗАПАЛЬНІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом 

1.2G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0010 

БОЄПРИПАСИ ЗАПАЛЬНІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом 

1.3G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0012 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ З ІНЕРТНИМ СНАРЯДОМ або ПАТРОНИ ДЛЯ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0014 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ ХОЛОСТІ або ПАТРОНИ ДЛЯ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ ХОЛОСТІ 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0015 

БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом 

1.2G 

 

204 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0016 

БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом 

1.3G 

 

204 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0018 

БОЄПРИПАСИ СЛЬОЗОТОЧИВІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом 

1.2G 

 

1+6.1+8 

802 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0019 

БОЄПРИПАСИ СЛЬОЗОТОЧИВІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом 

1.3G 

 

1+6.1+8 

802 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0020 

БОЄПРИПАСИ З ОТРУЙНИМИ РЕЧОВИНАМИ з розривним, вибивним чи метальним зарядом 

1.2K 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗАБОРОНЕНЕ 

0021 

БОЄПРИПАСИ З ОТРУЙНИМИ РЕЧОВИНАМИ з розривним, вибивним або метальним зарядом 

1.3K 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗАБОРОНЕНЕ 

0027 

ПОРОХ ДИМНИЙ (ПОРОХ ЧОРНИЙ) гранульований або в порошку 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0028 

ПОРОХ ДИМНИЙ (ПОРОХ ЧОРНИЙ) ПРЕСОВАНИЙ або ПОРОХ ДИМНИЙ (ПОРОХ ЧОРНИЙ) У ШАШКАХ 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0029 

ДЕТОНАТОРИ НЕЕЛЕКТРИЧНІ для підривних робіт 

1.1B 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0030 

ДЕТОНАТОРИ НЕЕЛЕКТРИЧНІ для підривних робіт 

1.1B 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0033 

БОМБИ з розривним зарядом 

1.1F 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0034 

БОМБИ з розривним зарядом 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0035 

БОМБИ з розривним зарядом 

1.2D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0037 

ФОТОАВІАБОМБИ 

1.1F 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0038 

ФОТОАВІАБОМБИ 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0039 

ФОТОАВІАБОМБИ 

1.2G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0042 

ДЕТОНАТОРИ ВТОРИННІ без первинного детонатора 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0043 

ЗАРЯДИ РОЗРИВНІ вибухові 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0044 

КАПСУЛІ-ЗАПАЛЬНИКИ 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0048 

ЗАРЯДИ ПІДРИВНІ 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0049 

ПАТРОНИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ 

1.1G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0050 

ПАТРОНИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ 

1.3G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0054 

ПАТРОНИ СИГНАЛЬНІ 

1.3G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0055 

ГІЛЬЗИ ПАТРОННІ ПОРОЖНІ З КАПСУЛЯМИ 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0056 

БОМБИ ГЛИБИННІ 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0059 

ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ без детонатора 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0060 

ЗАРЯДИ ДОДАТКОВІ ВИБУХОВІ 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0065 

ШНУР ДЕТОНУЮЧИЙ гнучкий 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0066 

ШНУР ВОГНЕПРОВІДНИЙ 

1.4G 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0070 

РІЗАКИ КАБЕЛЬНІ ВИБУХОВІ 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0072 

ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИ-НІТРАМІН (ГЕКСОГЕН, ЦИКЛОНІТ, RDX) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше ніж 15 % 

1.1D 

 

266 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0073 

ДЕТОНАТОРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ 

1.1B 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0074 

ДИАЗОДИНІТРОФЕНОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води або суміші спирту й води не менше ніж 40 % 

1.1A 

 

266 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0075 

ДИЕТИЛЕНГЛІКОЛЬДИНІТРАТ ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНИЙ з масовою часткою нелеткого нерозчинного у воді флегматизатора не менше ніж 25 % 

1.1D 

 

266 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0076 

ДИНІТРОФЕНОЛ сухий або зволожений з масовою часткою води менше ніж 15 % 

1.1D 

 

1+6.1 

802 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0077 

ДИНІТРОФЕНОЛЯТИ лужних металів сухі або зволожені з масовою часткою води менше ніж 15 % 

1.3C 

 

1+6.1 

802 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0078 

ДИНІТРОРЕЗОРЦИН сухий або зволожений з масовою часткою води менше ніж 15 % 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0079 

ГЕКСАНІТРОДИФЕНІЛАМІН (ДИПІКРИЛАМІН, ГЕКСИЛ) 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0081 

ВИБУХОВА РЕЧОВИНА БРИЗАНТНА, ТИП A 

1.1D 

 

616
617 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0082 

ВИБУХОВА РЕЧОВИНА БРИЗАНТНА, ТИП B 

1.1D 

 

617 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0083 

ВИБУХОВА РЕЧОВИНА БРИЗАНТНА, ТИП C 

1.1D 

 

267
617 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0084 

ВИБУХОВА РЕЧОВИНА БРИЗАНТНА, ТИП D 

1.1D 

 

617 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0092 

РАКЕТИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ, ЩО ЗАПУСКАЮТЬСЯ ІЗ ЗЕМЛІ 

1.3G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0093 

РАКЕТИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ АВІАЦІЙНІ 

1.3G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0094 

ПОРОХ ДЛЯ ПІРОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 

1.1G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0099 

ТОРПЕДИ ВИБУХОВІ для нафтосвердловин без детонатора 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0101 

ПІДРИВНИК НЕДЕТОНУЮЧИЙ 

1.3G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0102 

ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНУЮЧИЙ в металевій оболонці 

1.2D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0103 

ЗАПАЛ трубчастий в металевій оболонці 

1.4G 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0104 

ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНУЮЧИЙ СЛАБКОЇ ДІЇ в металевій оболонці 

1.4D 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0105 

ШНУР ВОГНЕПРОВІДНИЙ БЕЗПЕЧНИЙ 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0106 

ТРУБКИ ДЕТОНАЦІЙНІ ручні або рушничні 

1.1B 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0107 

ТРУБКИ ДЕТОНАЦІЙНІ 

1.2B 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0110 

ГРАНАТИ ПРАКТИЧНІ ручні або рушничні 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0113 

ГУАНІЛНІТРОЗОАМІНО-ГУАНІЛІДЕНГІДРАЗИН ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше ніж 30 % 

1.1A 

 

266 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0114 

ГУАНІЛНІТРОЗОАМІНО-ГУАНІЛІДЕНГІДРАЗИН ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води або суміші спирту й води не менше ніж 30 % 

1.1A 

 

266 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0118 

ГЕКСОЛІТ (ГЕКСОТОЛ) сухий або зволожений з масовою часткою води менше ніж 30 %. 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0121 

ЗАПАЛЬНИКИ 

1.1G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0124 

СНАРЯДИ ПЕРФОРАТОРНІ для нафтосвердловин без детонатора 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0129 

СВИНЦЮ АЗИД ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води або суміші спирту й води не менше ніж 20 % 

1.1A 

 

266 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0130 

СВИНЦЮ СТИФНАТ (СВИНЦЮ ТРИНІТРОРЕЗОРЦИНАТ) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води або суміші спирту й води не менше ніж 20 % 

1.1A 

 

266 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0131 

ЗАПАЛЬНИКИ ВОГНЕПРОВІДНОГО ШНУРА 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0132 

СОЛІ МЕТАЛІВ ДЕФЛАГРУЮЧІ, НІТРОПОХІДНІ АРОМАТИЧНОГО РЯДУ, Н.З.К. 

1.3C 

 

274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0133 

МАНІТГЕКСАНІТРАТ (НІТРОМАНІТ) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води або суміші спирту й води не менше ніж 40 % 

1.1D 

 

266 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0135 

РТУТЬ ГРИМУЧА ЗВОЛОЖЕНА з масовою часткою води або суміші спирту й води не менше ніж 20 % 

1.1A 

 

266 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0136 

МІНИ з розривним зарядом 

1.1F 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0137 

МІНИ з розривним зарядом 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0138 

МІНИ з розривним зарядом 

1.2D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0143 

НІТРОГЛІЦЕРИН ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНИЙ з масовою часткою нелеткого і нерозчинного у воді флегматизатора не менше ніж 40 % 

1.1D 

 

1+6.1 

266
271
802 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0144 

НІТРОГЛІЦЕРИНУ СПИРТОВИЙ РОЗЧИН з масовою часткою нітрогліцерину більше 1 %, але не більше ніж 10 % 

1.1D 

 

500 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0146 

НІТРОКРОХМАЛЬ сухий або зволожений з масовою часткою води менше ніж 20 % 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0147 

НІТРОСЕЧОВИНА 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0150 

ПЕНТАЕРИТРИТТЕТРАНІТРАТ (ПЕНТАЕРИТРИТОЛ ТЕТРАНІТРАТ, ПЕТН) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше ніж 25 % або ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНИЙ з масовою часткою флегматизатору не менше ніж 15 % 

1.1D 

 

266 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0151 

ПЕНТОЛІТ сухий або зволожений з масовою часткою води менше ніж 15 % 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0153 

ТРИНІТРОАНІЛІН (ПІКРАМІД) 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0154 

ТРИНІТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПІКРИНОВА) сухий або зволожений з масовою часткою води менше ніж 30 % 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0155 

ТРИНІТРОХЛОРБЕНЗОЛ (ПІКРИЛХЛОРИД) 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0159 

ПОРОХ У БРИКЕТАХ (ПАСТА ПОРОХОВА) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше ніж 25 % 

1.3C 

 

266 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0160 

ПОРОХ БЕЗДИМНИЙ 

1.1C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0161 

ПОРОХ БЕЗДИМНИЙ 

1.3C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0167 

СНАРЯДИ з розривним зарядом 

1.1F 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0168 

СНАРЯДИ з розривним зарядом 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0169 

СНАРЯДИ з розривним зарядом 

1.2D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0171 

БОЄПРИПАСИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом 

1.2G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0173 

ПРИСТРОЇ РОЗЧІПЛЮВАННЯ ВИБУХОВІ 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0174 

ЗАКЛЕПКИ ВИБУХОВІ 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0180 

РАКЕТИ з розривним зарядом 

1.1F 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0181 

РАКЕТИ з розривним зарядом 

1.1E 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0182 

РАКЕТИ з розривним зарядом 

1.2E 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0183 

РАКЕТИ з інертною головкою 

1.3C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0186 

ДВИГУНИ РАКЕТНІ 

1.3C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0190 

ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН ЗРАЗКИ, крім ініціюючих ВР 

 

 

 

16
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0191 

ПРИСТРОЇ СИГНАЛЬНІ РУЧНІ 

1.4G 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0192 

ПЕТАРДИ ЗАЛІЗНИЧНІ ВИБУХОВІ 

1.1G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0193 

ПЕТАРДИ ЗАЛІЗНИЧНІ ВИБУХОВІ 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0194 

СИГНАЛИ ЛИХА суднові 

1.1G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0195 

СИГНАЛИ ЛИХА суднові 

1.3G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0196 

СИГНАЛИ ДИМОВІ 

1.1G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0197 

СИГНАЛИ ДИМОВІ 

1.4G 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0204 

СИГНАЛИ ЗВУКОВІ ВИБУХОВІ 

1.2F 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0207 

ТЕТРАНІТРОАНІЛІН 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0208 

ТРИНІТРОФЕНІЛМЕТИЛНІТРАМІН (ТЕТРИЛ) 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0209 

ТРИНІТРОТОЛУОЛ (ТНТ) сухий або зволожений з масовою часткою води менше ніж 30 % 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0212 

ТРАСЕРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ 

1.3G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0213 

ТРИНІТРОАНІЗОЛ 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0214 

ТРИНІТРОБЕНЗОЛ сухий або зволожений з масовою часткою води менше ніж 30 % 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0215 

КИСЛОТА ТРИНІТРОБЕНЗОЙНА суха або зволожена з масовою часткою води менше ніж 30 % 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0216 

ТРИНІТРО-м-КРЕЗОЛ 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0217 

ТРИНІТРОНАФТАЛІН 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0218 

ТРИНІТРОФЕНЕТОЛ 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0219 

ТРИНІТРОРЕЗОРЦИН (КИСЛОТА СТИФНІНОВА) сухий або зволожений з масовою часткою води або суміші спирту й води менше ніж 20 % 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0220 

СЕЧОВИНИ НІТРАТ сухий або зволожений з масовою часткою води менше ніж 20 % 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0221 

БОЄГОЛОВКИ ТОРПЕД з розривним зарядом 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0222 

АМОНІЮ НІТРАТ, що містить більше ніж 0,2 % горючих речовин, у тому числі будь-яку органічну речовину, що розрахована за вуглецем, за винятком домішок будь-якої іншої речовини 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0224 

БАРІЮ АЗИД сухий або зволожений з масовою часткою води менше ніж 50 % 

1.1A 

 

1+6.1 

802 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0225 

ДЕТОНАТОРИ ВТОРИННІ З ПЕРВИННИМ ДЕТОНАТОРОМ 

1.1B 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0226 

ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНІТ РАМІН (НМХ, ОКТОГЕН) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше ніж 15 % 

1.1D 

 

266 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0234 

НАТРІЮ ДИНІТРО-о-КРЕЗОЛЯТ сухий або зволожений з масовою часткою води менше ніж 15 % 

1.3C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0235 

НАТРІЮ ПІКРАМАТ сухий або зволожений з масовою часткою води менше ніж 20 % 

1.3C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0236 

ЦИРКОНІЮ ПІКРАМАТ сухий або зволожений з масовою часткою води менше ніж 20 % 

1.3C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0237 

ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ ГНУЧКІ ПОДОВЖЕНІ 

1.4D 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0238 

РАКЕТИ ТРОСОМЕТАЛЬНІ 

1.2G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0240 

РАКЕТИ ТРОСОМЕТАЛЬНІ 

1.3G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0241 

ВИБУХОВА РЕЧОВИНА БРИЗАНТНА, ТИП E 

1.1D 

 

617 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0242 

ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ ДЛЯ ГАРМАТ 

1.3C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0243 

БОЄПРИПАСИ ЗАПАЛЬНІ З БІЛИМ ФОСФОРОМ з розривним, вибивним чи метальним зарядом 

1.2H 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0244 

БОЄПРИПАСИ ЗАПАЛЬНІ З БІЛИМ ФОСФОРОМ з розривним, вибивним чи метальним зарядом 

1.3H 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0245 

БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ З БІЛИМ ФОСФОРОМ з розривним, вибивним чи метальним зарядом 

1.2H 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0246 

БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ З БІЛИМ ФОСФОРОМ з розривним, вибивним чи метальним зарядом 

1.3H 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0247 

БОЄПРИПАСИ ЗАПАЛЬНІ, споряджені рідиною або гелем з розривним, вибивним чи метальним зарядом 

1.3J 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0248 

ПРИСТРОЇ, ЩО АКТИВУЮТЬСЯ ВОДОЮ, з розривним, вибивним чи метальним зарядом 

1.2L 

 

274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0249 

ПРИСТРОЇ, ЩО АКТИВУЮТЬСЯ ВОДОЮ, з розривним, вибивним чи метальним зарядом 

1.3L 

 

274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0250 

ДВИГУНИ РАКЕТНІ З ГІПЕРГОЛІЧНОЮ РІДИНОЮ з вибивним зарядом чи без нього 

1.3L 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0254 

БОЄПРИПАСИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом 

1.3G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0255 

ДЕТОНАТОРИ ЕЛЕКТРИЧНІ для підривних робіт 

1.4B 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0257 

ТРУБКИ ДЕТОНАЦІЙНІ 

1.4B 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0266 

ОКТОЛІТ (ОКТОЛ) сухий або зволожений з масовою часткою води менше ніж 15 % 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0267 

ДЕТОНАТОРИ НЕЕЛЕКТРИЧНІ для підривних робіт 

1.4B 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0268 

ДЕТОНАТОРИ ВТОРИННІ З ПЕРВИННИМ ДЕТОНАТОРОМ 

1.2B 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0271 

ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ 

1.1C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0272 

ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ 

1.3C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0275 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗАПУСКУ МЕХАНІЗМІВ 

1.3C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0276 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗАПУСКУ МЕХАНІЗМІВ 

1.4C 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0277 

ПАТРОНИ ДЛЯ НАФТОСВЕРДЛОВИН 

1.3C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0278 

ПАТРОНИ ДЛЯ НАФТОСВЕРДЛОВИН 

1.4C 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0279 

ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ ДЛЯ ГАРМАТ 

1.1C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0280 

ДВИГУНИ РАКЕТНІ 

1.1C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0281 

ДВИГУНИ РАКЕТНІ 

1.2C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0282 

НІТРОГУАНІДИН (ПІКРИТ) сухий або зволожений з масовою часткою води менше ніж 20 % 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0283 

ДЕТОНАТОРИ ВТОРИННІ без первинного детонатора 

1.2D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0284 

ГРАНАТИ ручні або рушничні з розривним зарядом 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0285 

ГРАНАТИ ручні або рушничні з розривним зарядом 

1.2D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0286 

БОЄГОЛОВКИ РАКЕТ з розривним зарядом 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0287 

БОЄГОЛОВКИ РАКЕТ з розривним зарядом 

1.2D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0288 

ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ ГНУЧКІ ПОДОВЖЕНІ 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0289 

ШНУР ДЕТОНУЮЧИЙ гнучкий 

1.4D 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0290 

ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНУЮЧИЙ в металевій оболонці 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0291 

БОМБИ з розривним зарядом 

1.2F 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0292 

ГРАНАТИ ручні або рушничні з розривним зарядом 

1.1F 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0293 

ГРАНАТИ ручні або рушничні з розривним зарядом 

1.2F 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0294 

МІНИ з розривним зарядом 

1.2F 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0295 

РАКЕТИ з розривним зарядом 

1.2F 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0296 

СИГНАЛИ ЗВУКОВІ ВИБУХОВІ 

1.1F 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0297 

БОЄПРИПАСИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом 

1.4G 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0299 

ФОТОАВІАБОМБИ 

1.3G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0300 

БОЄПРИПАСИ ЗАПАЛЬНІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом 

1.4G 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0301 

БОЄПРИПАСИ СЛЬОЗОТОЧИВІ з розривним, вибивним чи метальним зарядом 

1.4G 

 

1.4+6.1+8 

802 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0303 

БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом 

1.4G 

 

1.4 

204 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0305 

ПОРОХ ДЛЯ ПІРОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 

1.3G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0306 

ТРАСЕРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ 

1.4G 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0312 

ПАТРОНИ СИГНАЛЬНІ 

1.4G 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0313 

СИГНАЛИ ДИМОВІ 

1.2G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0314 

ЗАПАЛЬНИКИ 

1.2G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0315 

ЗАПАЛЬНИКИ 

1.3G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0316 

ТРУБКИ ЗАПАЛЬНІ 

1.3G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0317 

ТРУБКИ ЗАПАЛЬНІ 

1.4G 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0318 

ГРАНАТИ ПРАКТИЧНІ ручні або рушничні 

1.3G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0319 

ВТУЛКИ КАПСУЛЬНІ 

1.3G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0320 

ВТУЛКИ КАПСУЛЬНІ 

1.4G 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0321 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ з розривним зарядом 

1.2E 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0322 

ДВИГУНИ РАКЕТНІ З ГІПЕРГОЛІЧНОЮ РІДИНОЮ з вибивним зарядом чи без нього 

1.2L 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0323 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗАПУСКУ МЕХАНІЗМІВ 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0324 

СНАРЯДИ з розривним зарядом 

1.2F 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0325 

ЗАПАЛЬНИКИ 

1.4G 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0326 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ ХОЛОСТІ 

1.1C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0327 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ ХОЛОСТІ або ПАТРОНИ ДЛЯ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ ХОЛОСТІ 

1.3C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0328 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ З ІНЕРТНИМ СНАРЯДОМ 

1.2C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0329 

ТОРПЕДИ з розривним зарядом 

1.1E 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0330 

ТОРПЕДИ з розривним зарядом 

1.1F 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0331 

ВИБУХОВА РЕЧОВИНА БРИЗАНТНА,
ТИП B 

1.5D 

 

1.5 

617 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0332 

ВИБУХОВА РЕЧОВИНА БРИЗАНТНА,
ТИП E 

1.5D 

 

1.5 

617 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0333 

ЗАСОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ 

1.1G 

 

645 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0334 

ЗАСОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ 

1.2G 

 

645 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0335 

ЗАСОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ 

1.3G 

 

645 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0336 

ЗАСОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ 

1.4G 

 

1.4 

645 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0337 

ЗАСОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ 

1.4S 

 

1.4 

645 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0338 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ ХОЛОСТІ або ПАТРОНИ ДЛЯ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ ХОЛОСТІ 

1.4C 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0339 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ З ІНЕРТНИМ СНАРЯДОМ або ПАТРОНИ ДЛЯ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ 

1.4C 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0340 

НІТРОЦЕЛЮЛОЗА суха або зволожена з масовою часткою води (або спирту) менше ніж 25 % 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0341 

НІТРОЦЕЛЮЛОЗА немодифікована або пластифікована з масовою часткою пластифікатора менше ніж 18 % 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0342 

НІТРОЦЕЛЮЛОЗА ПРОСОЧЕНА з масовою часткою спирту не менше ніж 25 % 

1.3C 

 

105 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0343 

НІТРОЦЕЛЮЛОЗА ПЛАСТИФІКОВАНА з масовою часткою пластифікатора не менше ніж 18 % 

1.3C 

 

105 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0344 

СНАРЯДИ з розривним зарядом 

1.4D 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0345 

СНАРЯДИ інертні з трасером 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0346 

СНАРЯДИ з розривним чи вибивним зарядом 

1.2D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0347 

СНАРЯДИ з розривним чи вибивним зарядом 

1.4D 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0348 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ з розривним зарядом 

1.4F 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0349 

ВИБУХОВІ ВИРОБИ, Н.З.К. 

1.4S 

 

1.4 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0350 

ВИБУХОВІ ВИРОБИ, Н.З.К. 

1.4B 

 

1.4 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0351 

ВИБУХОВІ ВИРОБИ, Н.З.К. 

1.4C 

 

1.4 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0352 

ВИБУХОВІ ВИРОБИ, Н.З.К. 

1.4D 

 

1.4 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0353 

ВИБУХОВІ ВИРОБИ, Н.З.К. 

1.4G 

 

1.4 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0354 

ВИБУХОВІ ВИРОБИ, Н.З.К. 

1.1L 

 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0355 

ВИБУХОВІ ВИРОБИ, Н.З.К. 

1.2L 

 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0356 

ВИБУХОВІ ВИРОБИ, Н.З.К. 

1.3L 

 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0357 

ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, Н.З.К. 

1.1L 

 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0358 

ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, Н.З.К. 

1.2L 

 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0359 

ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, Н.З.К. 

1.3L 

 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0360 

ДЕТОНАТОРІВ ЗБОРКИ НЕЕЛЕКТРИЧНІ для підривних робіт 

1.1B 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0361 

ДЕТОНАТОРІВ ЗБОРКИ НЕЕЛЕКТРИЧНІ для підривних робіт 

1.4B 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0362 

БОЄПРИПАСИ ПРАКТИЧНІ 

1.4G 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0363 

БОЄПРИПАСИ ВИПРОБУВАЛЬНІ 

1.4G 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0364 

ДЕТОНАТОРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ 

1.2B 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0365 

ДЕТОНАТОРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ 

1.4B 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0366 

ДЕТОНАТОРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0367 

ТРУБКИ ДЕТОНАЦІЙНІ 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0368 

ТРУБКИ ЗАПАЛЬНІ 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0369 

БОЄГОЛОВКИ РАКЕТ з розривним зарядом 

1.1F 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0370 

БОЄГОЛОВКИ РАКЕТ з розривним чи вибивним зарядом 

1.4D 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0371 

БОЄГОЛОВКИ РАКЕТ з розривним чи вибивним зарядом 

1.4F 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0372 

ГРАНАТИ ПРАКТИЧНІ ручні або рушничні 

1.2G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0373 

ПРИСТРОЇ СИГНАЛЬНІ РУЧНІ 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0374 

СИГНАЛИ ЗВУКОВІ ВИБУХОВІ 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0375 

СИГНАЛИ ЗВУКОВІ ВИБУХОВІ 

1.2D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0376 

ВТУЛКИ КАПСУЛЬНІ 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0377 

КАПСУЛІ-ЗАПАЛЬНИКИ 

1.1B 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0378 

КАПСУЛІ-ЗАПАЛЬНИКИ 

1.4B 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0379 

ГІЛЬЗИ ПАТРОННІ ПОРОЖНІ З КАПСУЛЯМИ 

1.4C 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0380 

ВИРОБИ ПІРОФОРНІ 

1.2L 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0381 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗАПУСКУ МЕХАНІЗМІВ 

1.2C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0382 

ЕЛЕМЕНТИ ЛАНЦЮГА ПІДРИВАННЯ, Н.З.К. 

1.2B 

 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0383 

ЕЛЕМЕНТИ ЛАНЦЮГА ПІДРИВАННЯ, Н.З.К. 

1.4B 

 

1.4 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0384 

ЕЛЕМЕНТИ ЛАНЦЮГА ПІДРИВАННЯ, Н.З.К. 

1.4S 

 

1.4 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0385 

5-НІТРОБЕНЗОТРИАЗОЛ 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0386 

КИСЛОТА ТРИНІТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВА 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0387 

ТРИНІТРОФТОРЕНОН 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0388 

ТРИНІТРОТОЛУОЛУ (ТНТ) І ТРИНІТРОБЕНЗОЛУ СУМІШ або ТРИНІТРОТОЛУОЛУ (ТНТ) І ГЕКСАНІТРОСТИЛЬБЕНУ СУМІШ 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0389 

ТРИНІТРОТОЛУОЛУ (ТНТ) СУМІШ, ЩО МІСТИТЬ ТРИНІТРОБЕНЗОЛ ТА ГЕКСАНІТРОСТИЛЬБЕН 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0390 

ТРИТОНАЛ 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0391 

ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНІТРАМІНУ (ГЕКСОГЕНУ, ЦИКЛОНІТУ, RDX) ТА ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНІТРАМІНУ (НМХ; ОКТОГЕН) СУМІШ ЗВОЛОЖЕНА з масовою часткою води не менше ніж 15 % або ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА з масовою часткою флегматизатора не менше ніж 10 % 

1.1D 

 

266 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0392 

ГЕКСАНІТРОСТИЛЬБЕН 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0393 

ГЕКСАТОНАЛ 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0394 

ТРИНІТРОРЕЗОРЦИН (КИСЛОТА СТИФНІНОВА) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води або суміші спирту й води не менше ніж 20 % 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0395 

ДВИГУНИ РАКЕТНІ РІДИННІ, ЗАПРАВЛЕНІ ПАЛИВОМ 

1.2J 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0396 

ДВИГУНИ РАКЕТНІ РІДИННІ, ЗАПРАВЛЕНІ ПАЛИВОМ 

1.3J 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0397 

РАКЕТИ, ЗАПРАВЛЕНІ РІДКИМ ПАЛИВОМ з розривним зарядом 

1.1J 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0398 

РАКЕТИ, ЗАПРАВЛЕНІ РІДКИМ ПАЛИВОМ, з розривним зарядом 

1.2J 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0399 

БОМБИ З ЛЕГКОЗАЙМИСТОЮ РІДИНОЮ з розривним зарядом 

1.1J 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0400 

БОМБИ З ЛЕГКОЗАЙМИСТОЮ РІДИНОЮ з розривним зарядом 

1.2J 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0401 

ДИПІКРИЛСУЛЬФІД сухий або зволожений з масовою часткою води менше ніж 10 % 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0402 

АМОНІЮ ПЕРХЛОРАТ 

1.1D 

 

152 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0403 

РАКЕТИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ АВІАЦІЙНІ 

1.4G 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0404 

РАКЕТИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ АВІАЦІЙНІ 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0405 

ПАТРОНИ СИГНАЛЬНІ 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0406 

ДИНІТРОБЕНЗОЛ 

1.3C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0407 

КИСЛОТА ТЕТРАЗОЛ-1-ОЦТОВА 

1.4C 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0408 

ТРУБКИ ДЕТОНАЦІЙНІ із захисними елементами 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0409 

ТРУБКИ ДЕТОНАЦІЙНІ із захисними елементами 

1.2D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0410 

ТРУБКИ ДЕТОНАЦІЙНІ із захисними елементами 

1.4D 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0411 

ПЕНТАЕРИТРИТТЕТРАНІТРАТ (ПЕНТАЕРИТРОЛ ТЕТРАНІТРАТ, ПЕТН) з масовою часткою парафіну не менше ніж 7 % 

1.1D 

 

131 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0412 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ з розривним зарядом 

1.4E 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0413 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ ХОЛОСТІ 

1.2C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0414 

ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ ДЛЯ ГАРМАТ 

1.2C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0415 

ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ 

1.2C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0417 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ З ІНЕРТНИМ СНАРЯДОМ або ПАТРОНИ ДЛЯ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ 

1.3C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0418 

РАКЕТИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ, ЩО ЗАПУСКАЮТЬСЯ ІЗ ЗЕМЛІ 

1.1G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0419 

РАКЕТИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ, ЩО ЗАПУСКАЮТЬСЯ ІЗ ЗЕМЛІ 

1.2G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0420 

РАКЕТИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ АВІАЦІЙНІ 

1.1G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0421 

РАКЕТИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ АВІАЦІЙНІ 

1.2G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0424 

СНАРЯДИ інертні з трасером 

1.3G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0425 

СНАРЯДИ інертні з трасером 

1.4G 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0426 

СНАРЯДИ з розривним чи вибивним зарядом 

1.2F 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0427 

СНАРЯДИ з розривним чи вибивним зарядом 

1.4F 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0428 

ВИРОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ для технічних цілей 

1.1G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0429 

ВИРОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ для технічних цілей 

1.1G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0430 

ВИРОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ для технічних цілей 

1.3G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0431 

ВИРОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ для технічних цілей 

1.4G 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0432 

ВИРОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ для технічних цілей 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0433 

ПОРОХ У БРИКЕТАХ (ПАСТА ПОРОХОВА), ПРОСОЧЕНИЙ не менше ніж 17 % спирту за масою 

1.1C 

 

266 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0434 

СНАРЯДИ з розривним чи вибивним зарядом 

1.2G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0435 

СНАРЯДИ з розривним чи вибивним зарядом 

1.4G 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0436 

РАКЕТИ з вибивним зарядом 

1.2C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0437 

РАКЕТИ з вибивним зарядом 

1.3C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0438 

РАКЕТИ з вибивним зарядом 

1.4C 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0439 

ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ без детонатора 

1.2D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0440 

ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ без детонатора 

1.4D 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0441 

ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ без детонатора 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0442 

ЗАРЯДИ ВИБУХОВІ ПРОМИСЛОВІ без детонатора 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0443 

ЗАРЯДИ ВИБУХОВІ ПРОМИСЛОВІ без детонатора 

1.2D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0444 

ЗАРЯДИ ВИБУХОВІ ПРОМИСЛОВІ без детонатора 

1.4D 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0445 

ЗАРЯДИ ВИБУХОВІ ПРОМИСЛОВІ без детонатора 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0446 

ГІЛЬЗИ СПАЛЕННІ ПОРОЖНІ БЕЗ КАПСУЛЯ 

1.4C 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0447 

ГІЛЬЗИ СПАЛЕННІ ПОРОЖНІ БЕЗ КАПСУЛЯ 

1.3C 

 

802 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0448 

КИСЛОТА 5-МЕРКАПТОТЕТРАЗОЛ-1-ОЦТОВА 

1.4C 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0449 

ТОРПЕДИ З РІДКИМ ПАЛИВОМ, споряджені або не споряджені розривним зарядом 

1.1J 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0450 

ТОРПЕДИ З РІДКИМ ПАЛИВОМ з інертною головкою 

1.3J 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0451 

ТОРПЕДИ з розривним зарядом 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0452 

ГРАНАТИ ПРАКТИЧНІ ручні або рушничні 

1.4G 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0453 

РАКЕТИ ТРОСОМЕТАЛЬНІ 

1.4G 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0454 

ЗАПАЛЬНИКИ 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0455 

ДЕТОНАТОРИ НЕЕЛЕКТРИЧНІ для підривних робіт 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0456 

ДЕТОНАТОРИ ЕЛЕКТРИЧНІ для підривних робіт 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0457 

ЗАРЯДИ РОЗРИВНІ ПЛАСТИФІКОВАНІ 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0458 

ЗАРЯДИ РОЗРИВНІ ПЛАСТИФІКОВАНІ 

1.2D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0459 

ЗАРЯДИ РОЗРИВНІ ПЛАСТИФІКОВАНІ 

1.4D 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0460 

ЗАРЯДИ РОЗРИВНІ ПЛАСТИФІКОВАНІ 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0461 

ЕЛЕМЕНТИ ЛАНЦЮГА ПІДРИВАННЯ, Н.З.К. 

1.1B 

 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0462 

ВИБУХОВІ ВИРОБИ, Н.З.К. 

1.1C 

 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0463 

ВИБУХОВІ ВИРОБИ, Н.З.К. 

1.1D 

 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0464 

ВИБУХОВІ ВИРОБИ, Н.З.К. 

1.1E 

 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0465 

ВИБУХОВІ ВИРОБИ, Н.З.К. 

1.1F 

 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0466 

ВИБУХОВІ ВИРОБИ, Н.З.К. 

1.2C 

 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0467 

ВИБУХОВІ ВИРОБИ, Н.З.К. 

1.2D 

 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0468 

ВИБУХОВІ ВИРОБИ, Н.З.К. 

1.2E 

 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0469 

ВИБУХОВІ ВИРОБИ, Н.З.К. 

1.2F 

 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0470 

ВИБУХОВІ ВИРОБИ, Н.З.К. 

1.3C 

 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0471 

ВИБУХОВІ ВИРОБИ, Н.З.К. 

1.4E 

 

1.4 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0472 

ВИБУХОВІ ВИРОБИ, Н.З.К. 

1.4F 

 

1.4 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0473 

ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, Н.З.К. 

1.1A 

 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0474 

ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, Н.З.К. 

1.1C 

 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0475 

ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, Н.З.К. 

1.1D 

 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0476 

ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, Н.З.К. 

1.1G 

 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0477 

ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, Н.З.К. 

1.3C 

 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0478 

ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, Н.З.К. 

1.3G 

 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0479 

ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, Н.З.К. 

1.4C 

 

1.4 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0480 

ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, Н.З.К. 

1.4D 

 

1.4 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0481 

ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, Н.З.К. 

1.4S 

 

1.4 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05, 
HA06 

 

 

0482 

ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ ДУЖЕ НИЗЬКОЇ ЧУТЛИВОСТІ (ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ ДНЧ), Н.З.К. 

1.5D 

 

1.5 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0483 

ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИ-НІТРАМІН (ГЕКСОГЕН, ЦИКЛОПІТ, RDX) ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНИЙ 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0484 

ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕН-ТЕТРАНІТРАМІН (ОКТОГЕН; НМХ), ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНИЙ 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0485 

ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, Н.З.К. 

1.4G 

 

1.4 

178
274 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0486 

ВИБУХОВІ ВИРОБИ НАДЗВИЧАЙНО НИЗЬКОЇ ЧУТЛИВОСТІ (ВИБУХОВІ ВИРОБИ ННЧ) 

1.6N 

 

1.6 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0487 

СИГНАЛИ ДИМОВІ 

1.3G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0488 

БОЄПРИПАСИ ПРАКТИЧНІ 

1.3G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0489 

ДИНІТРОГЛІКОЛЬУРИЛ (ДИНГУ) 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0490 

НІТРОТРИАЗОЛОН (НТО) 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0491 

ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ 

1.4C 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0492 

ПЕТАРДИ ЗАЛІЗНИЧНІ ВИБУХОВІ 

1.3G 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0493 

ПЕТАРДИ ЗАЛІЗНИЧНІ ВИБУХОВІ 

1.4G 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0494 

СНАРЯДИ ПЕРФОРАТОРНІ для нафтосвердловин без детонатора 

1.4D 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0495 

ВИБУХОВА РЕЧОВИНА МЕТАЛЬНА РІДКА 

1.3C 

 

224 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0496 

ОКТОНАЛ 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0497 

ВИБУХОВА РЕЧОВИНА МЕТАЛЬНА РІДКА 

1.1C 

 

224 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0498 

ВИБУХОВА РЕЧОВИНА МЕТАЛЬНА ТВЕРДА 

1.1C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0499 

ВИБУХОВА РЕЧОВИНА МЕТАЛЬНА ТВЕРДА 

1.3C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0500 

ДЕТОНАТОРІВ ЗБОРКИ НЕЕЛЕКТРИЧНІ для підривних робіт 

1.4S 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0501 

ВИБУХОВА РЕЧОВИНА МЕТАЛЬНА ТВЕРДА 

1.4C 

 

1.4 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0502 

РАКЕТИ з інертною головкою 

1.2C 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0503 

ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ НАДУВНИХ ПОДУШОК або МОДУЛІ НАДУВНИХ ПОДУШОК або ПРИСТРОЇ ПОПЕРЕДНЬОГО НАТЯГУВАННЯ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ 

1.4G 

 

1.4 

235
289 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

0504 

1Н-ТЕТРАЗОЛ 

1.1D 

 

 

LQ0 

 

PP 

 

LO01 

HA01, HA02, HA03, HA04, HA05,
HA06 

 

 

1001 

АЦЕТИЛЕН РОЗЧИНЕНИЙ 

4F 

 

2.1 

 

LQ0 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1002 

ПОВІТРЯ СТИСНЕНЕ 

1A 

 

2.2 

292 

LQ1 

 

PP 

 

 

 

 

 

1003 

ПОВІТРЯ ОХОЛОДЖЕНЕ РІДКЕ 

3O 

 

2.2+5.1 

 

LQ0 

 

PP 

 

 

 

 

 

1005 

АМІАК БЕЗВОДНИЙ 

2TC 

 

2.3+8 

23 

LQ0 

PP, EP, TOX, A 

VE02 

 

 

 

 

1006 

АРГОН СТИСНЕНИЙ 

1A 

 

2.2 

 

LQ1 

 

PP 

 

 

 

 

 

1008 

БОРУ ТРИФТОРИД 

2TC 

 

2.3+8 

 

LQ1 

 

PP, EP, TOX, A 

VE02 

 

 

 

 

1009 

БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 13B1) 

2A 

 

2,2 

 

LQ1 

 

PP 

 

 

 

 

 

1010 

1,2-БУТАДІЄН СТАБІЛІЗОВАНИЙ або 1,3-БУТАДІЄН СТАБІЛІЗОВАНИЙ або 1,3-БУТАДІЄНУ ТА ВУГЛЕВОДНІВ СУМІШІ СТАБІЛІЗОВАНІ, які мають при 70° C тиск парів, що не перевищує 1,1 МПа (11 бар) та які мають при 50° C густину не менше ніж 0,525 кг/л 

2F 

 

2.1 

618 

LQ0 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1011 

БУТАН 

2F 

 

2.1 

618 

LQ0 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1012 

БУТИЛЕНІВ СУМІШ або 1-БУТИЛЕН або ЦИС-2-БУТИЛЕН або ТРАНС-2-БУТИЛЕН 

2F 

 

2.1 

618 

LQ0 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1013 

ВУГЛЕЦЮ ДИОКСИД 

2A 

 

2.2 

584 

LQ1 

 

PP 

 

 

 

 

 

1014 

ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИДУ ТА КИСНЮ СУМІШ СТИСНЕНА 

1O 

 

2.2+5.1 

 

LQ0 

 

PP 

 

 

 

 

 

1015 

ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИДУ ТА АЗОТУ ОКСИДУ СУМІШ 

2A 

 

2.2 

 

LQ1 

 

PP 

 

 

 

 

 

1016 

ВУГЛЕЦЮ МОНООКСИД СТИСНЕНИЙ 

1TF 

 

2.3+2.1 

 

LQ0 

 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1017 

ХЛОР 

2TC 

 

2.3+8 

 

LQ0 

 

PP, EP, TOX, A 

VE02 

 

 

 

 

1018 

ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 22) 

2A 

 

2.2 

 

LQ1 

 

PP 

 

 

 

 

 

1020 

ХЛОРПЕНТАФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 115) 

2A 

 

2.2 

 

LQ1 

PP 

 

 

 

 

 

1021 

1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 124) 

2A 

 

2.2 

 

LQ1 

 

PP 

 

 

 

 

 

1022 

ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 13) 

2A 

 

2.2 

 

LQ1 

 

PP 

 

 

 

 

 

1023 

ГАЗ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНИЙ СТИСНЕНИЙ 

1TF 

 

2.3+2.1 

 

LQ0 

 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1026 

ЦІАН 

2TF 

 

2.3+2.1 

 

LQ0 

 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1027 

ЦИКЛОПРОПАН 

2F 

 

2.1 

 

LQ0 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1028 

ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 12) 

2A 

 

2.2 

 

LQ1 

 

PP 

 

 

 

 

 

1029 

ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 21) 

2A 

 

2.2 

 

LQ1 

 

PP 

 

 

 

 

 

1030 

1,1-ДИФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ 152a) 

2F 

 

2.1 

 

LQ0 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1032 

ДИМЕТИЛАМІН БЕЗВОДНИЙ 

2F 

 

2.1 

 

LQ0 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1033 

ЕФІР ДИМЕТИЛОВИЙ 

2F 

 

2.1 

 

LQ0 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1035 

ЕТАН 

2F 

 

2.1 

 

LQ0 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1036 

ЕТИЛАМІН 

2F 

 

2.1 

 

LQ0 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1037 

ЕТИЛХЛОРИД 

2F 

 

2.1 

 

LQ0 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1038 

ЕТИЛЕН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ 

3F 

 

2.1 

 

LQ0 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1039 

ЕФІР ЕТИЛМЕТИЛОВИЙ 

2F 

 

2.1 

 

LQ0 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1040 

ЕТИЛЕНУ ОКСИД 

2TF 

 

2.3+2.1 

 

LQ0 

 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1040 

ЕТИЛЕНУ ОКСИД З АЗОТОМ при загальному тиску до 1 МПа при температурі 50° C 

2TF 

 

2.3+2.1 

 

LQ0 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1041 

ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ВУГЛЕЦЮ ДИОКСИДУ СУМІШ, що містить більше ніж 9 %, але не більше ніж 87 % етилену оксиду 

2F 

 

2.1 

 

LQ0 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1043 

ДОБРИВА АМІАЧНОГО РОЗЧИН, що містить вільний аміак 

2A 

 

2.2 

 

LQ1 

 

PP 

 

 

 

 

 

1044 

ВОГНЕГАСНИКИ, що містять стиснений або зріджений газ 

6A 

 

2.2 

225
594 

LQ0 

 

PP 

 

 

 

 

 

1045 

ФТОР СТИСНЕНИЙ 

1TO

 

2.3+5.1+8 

 

LQ0 

 

PP, EP, TOX, A 

VE02 

 

 

 

 

1046 

ГЕЛІЙ СТИСНЕНИЙ 

1A 

 

2.2 

 

LQ1 

 

PP 

 

 

 

 

 

1048 

ВОДЕНЬ БРОМИСТИЙ БЕЗВОДНИЙ 

2TC 

 

2.3+8 

 

LQ0 

 

PP, EP, TOX, A 

VE02 

 

 

 

 

1049 

ВОДЕНЬ СТИСНЕНИЙ 

1F 

 

2.1 

 

LQ0 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1050 

ВОДЕНЬ ХЛОРИСТИЙ БЕЗВОДНИЙ 

2TC 

 

2.3+8 

 

LQ0 

 

PP, EP, TOX, A 

VE02 

 

 

 

 

1051 

ВОДЕНЬ ЦІАНІСТИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ, що містить менше ніж 3 % води 

6.1 

TF1 

 

6.1+3 

603
802 

LQ0 

 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1052 

ВОДЕНЬ ФТОРИСТИЙ БЕЗВОДНИЙ 

CT1 

8+6.1 

802 

LQ0 

 

PP, EP, TOX, A 

VE02 

 

 

 

 

1053 

СІРКОВОДЕНЬ 

2TF 

 

2.3+2.1 

 

LQ0 

 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1055 

ІЗОБУТИЛЕН 

2F 

 

2.1 

 

LQ0 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1056 

КРИПТОН СТИСНЕНИЙ 

1A 

 

2.2 

 

LQ1 

 

PP 

 

 

 

 

 

1057 

ЗАПАЛЬНИЧКИ чи БАЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВЛЕННЯ ЗАПАЛЬНИЧОК, що містять легкозаймистий газ 

6F 

 

2.1 

 

LQ0 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1058 

ГАЗИ ЗРІДЖЕНІ незаймисті, що містять азот, вуглецю діоксид чи повітря 

2A 

 

2.2 

 

LQ1 

 

PP 

 

 

 

 

 

1060 

МЕТИЛАЦЕТИЛЕНУ ТА ПРОПАДІЄНУ СУМІШ СТАБІЛІЗОВАНА, така як суміш P1 або суміш P2 

2F 

 

2.1 

581 

LQ0 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1061 

МЕТИЛАМІН БЕЗВОДНИЙ 

2F 

 

2.1 

 

LQ0 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1062 

МЕТИЛБРОМІД, що містить не більше ніж 2 % хлорпікрину 

2T 

 

2.3 

23 

LQ0 

 

PP, EP, TOX, A 

VE02 

 

 

 

 

1063 

МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 40) 

2F 

 

2.1 

 

LQ0 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1064 

МЕТИЛМЕРКАПТАН 

2TF 

 

2.3+2.1 

 

LQ0 

 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1065 

НЕОН СТИСНЕНИЙ 

1A 

 

2.2 

 

LQ1 

 

PP 

 

 

 

 

 

1066 

АЗОТ СТИСНЕНИЙ 

1A 

 

2.2 

 

LQ1 

 

PP 

 

 

 

 

 

1067 

ДИАЗОТУ ТЕТРОКСИД (АЗОТУ ДИОКСИД) 

2TO

 

2.3+5.1+8 

 

LQ0 

 

PP, EP, TOX, A 

VE02 

 

 

 

 

1069 

НІТРОЗИЛХЛОРИД 

2TC 

 

2.3+8 

 

LQ0 

 

PP, EP, TOX, A 

VE02 

 

 

 

 

1070 

АЗОТУ ГЕМІОКСИД 

2O 

 

2.2+5.1 

584 

LQ0 

 

PP 

 

 

 

 

 

1071 

ГАЗ НАФТОВИЙ СТИСНЕНИЙ 

1TF 

 

2.3+2.1 

 

LQ0 

 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1072 

КИСЕНЬ СТИСНЕНИЙ 

1O 

 

2.2+5.1 

 

LQ0 

 

PP 

 

 

 

 

 

1073 

КИСЕНЬ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ 

3O 

 

2.2+5.1 

 

LQ0 

 

PP 

 

 

 

 

 

1075 

ГАЗИ НАФТОВІ ЗРІДЖЕНІ 

2F 

 

2.1 

274
583
639 

LQ0 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1076 

ФОСГЕН 

2TC 

 

2.3+8 

 

LQ0 

 

PP, EP, TOX, A 

VE02 

 

 

 

 

1077 

ПРОПІЛЕН 

2F 

 

2.1 

 

LQ0 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1078 

ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ, Н.З.К., такий як суміш F1, суміш F2 або суміш F3 

2A 

 

2.2 

274
582 

LQ1 

 

PP 

 

 

 

 

 

1079 

СІРКИ ДІОКСИД 

2TC 

 

2.3+8 

 

LQ0 

 

PP, EP, TOX, A 

VE02 

 

 

 

 

1080 

СІРКИ ГЕКСАФТОРИД 

2A 

 

2.2 

 

LQ1 

 

PP 

 

 

 

 

 

1081 

ТЕТРАФТОРЕТИЛЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

2F 

 

2.1 

 

LQ0 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1082 

ТРИФТОРХЛОРЕТИЛЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

2TF 

 

2.3+2.1 

 

LQ0 

 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1083 

ТРИМЕТИЛАМІН БЕЗВОДНИЙ 

2F 

 

2.1 

 

LQ0 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1085 

ВІНІЛБРОМІД СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

2F 

 

2.1 

 

LQ0 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1086 

ВІНІЛХЛОРИД СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

2F 

 

2.1 

 

LQ0 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1087 

ЕФІР ВІНІЛМЕТИЛОВИИ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

2F 

 

2.1 

 

LQ0 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1088 

АЦЕТАЛЬ 

Fl 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1089 

АЦЕТАЛЬДЕГІД 

Fl 

 

LQ3 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1090 

АЦЕТОН 

Fl 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1091 

МАСЛА АЦЕТОНОВІ 

Fl 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1092 

АКРОЛЕЇН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

6.1 

TF1 

6.1+3 

802 

LQ0 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01
VE02 

 

 

 

 

1093 

АКРИЛОНІТРИЛ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

FT1 

3+6.1 

802 

LQ0 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1098 

СПИРТ АЛІЛОВИЙ 

6.1 

TF1 

6.1+3 

802 

LQ0 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1099 

АЛІЛБРОМІД 

FT1 

3+6.1 

802 

LQ0 

 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1100 

АЛІЛХЛОРИД 

FT1 

3+6.1 

802 

LQ0 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1104 

АМІЛАЦЕТАТИ 

Fl 

III 

 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1105 

ПЕНТАНОЛИ 

Fl 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1105 

ПЕНТАНОЛИ 

Fl 

III 

 

LQ7 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1106 

АМІЛАМІНИ 

FC 

II 

3+8 

 

LQ4 

PP, EP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1106 

АМІЛАМІНИ 

FC 

III 

3+8 

 

LQ7 

 

PP, EP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1107 

АМІЛХЛОРИДИ 

Fl 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1108 

1-ПЕНТЕН (н-АМІЛЕН) 

Fl 

 

LQ3 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1109 

АМІЛФОРМІАТИ 

Fl 

III 

 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1110 

н-АМІЛМЕТИЛКЕТОН 

Fl 

III 

 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1111 

АМІЛМЕРКАПТАН 

Fl 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1112 

АМІЛНІТРАТ 

Fl 

III 

 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1113 

АМІЛНІТРИТ 

F1 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1114 

БЕНЗОЛ 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1120 

БУТАНОЛИ 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1120 

БУТАНОЛИ 

F1 

III 

 

LQ7 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1123 

БУТИЛАЦЕТАТИ 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1123 

БУТИЛАЦЕТАТИ 

F1 

III 

 

LQ7 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1125 

н-БУТИЛАМІН 

FC 

II 

3+8 

 

LQ4 

PP, EP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1126 

1-БРОМБУТАН 

F1 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1127 

ХЛОРБУТАНИ 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1128 

н-БУТИЛФОРМІАТ 

F1 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1129 

БУТИРАЛЬДЕГІД 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1130 

МАСЛО КАМФОРНЕ 

F1 

III 

 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1131 

СІРКОВУГЛЕЦЬ 

FT1 

3+6.1 

802 

LQ0 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1133 

КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (тиск парів при 50° C більше ніж 175 кПа) 

F1 

640A 

LQ3 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1133 

КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

640B 

LQ6 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1133 

КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

II 

640C 

LQ6 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1133 

КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (тиск парів при 50° C, але не більше ніж 110 кПа) 

F1 

II 

640D 

LQ6 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1133 

КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину 

F1 

III 

640E 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1133 

КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (що мають температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язкі відповідно до пункту 2.2.3.1.4) (тиск парів при 50° C більше ніж 175 кПа) 

Fl 

III 

640F 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1133 

КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (що мають температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язкі відповідно до пункту 2.2.3.1.4) (тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

Fl 

III 

640G 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1133 

КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (що мають температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язкі відповідно до пункту 2.2.3.1.4) (тиск парів при 50° C не більше ніж 110 кПа) 

Fl 

III 

640H 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1134 

ХЛОРБЕНЗОЛ 

Fl 

III 

 

LQ7 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1135 

ЕТИЛЕНХЛОРГІДРИН 

6.1 

TF1 

6.1+3 

802 

LQ0 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1136 

ДИСТИЛЯТИ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ 

Fl 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1136 

ДИСТИЛЯТИ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ 

Fl 

III 

 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1139 

РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (у тому числі розчини для обробки чи покриття поверхонь, що використовуються в промислових або інших цілях, наприклад для нанесення ґрунтувального покриття на корпус автомобілів, футерування барабанів чи бочок) (тиск парів при 50° C більше ніж 175 кПа) 

Fl 

640A 

LQ3 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1139 

РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (у тому числі розчини для обробки чи покриття поверхонь, що використовуються в промислових або інших цілях, наприклад для нанесення ґрунтувального покриття на корпус автомобілів, футерування барабанів чи бочок) (тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

Fl 

640B 

LQ3 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1139 

РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (у тому числі розчини для обробки чи покриття поверхонь, що використовуються в промислових або інших цілях, наприклад для нанесення ґрунтувального покриття на корпус автомобілів, футерування барабанів чи бочок) (тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

Fl 

II 

640C 

LQ6 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1139 

РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (у тому числі розчини для обробки чи покриття поверхонь, що використовуються в промислових або інших цілях, наприклад для нанесення ґрунтувального покриття на корпус автомобілів, футерування барабанів чи бочок) (тиск парів при 50° C не більше ніж 110 кПа) 

Fl 

II 

640D 

LQ6 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1139 

РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (у тому числі розчини для обробки чи покриття поверхонь, що використовуються в промислових або інших цілях, наприклад для нанесення ґрунтувального покриття на корпус автомобілів, футерування барабанів чи бочок) 

Fl 

III 

640E 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1139 

РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (у тому числі розчини для обробки чи покриття поверхонь, що використовуються в промислових або інших цілях, наприклад для нанесення ґрунтувального покриття на корпус автомобілів, футерування барабанів чи бочок) (що має температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язкий відповідно до пункту 2.2.3.1.4) (тиск парів при 50° C більше ніж 175 кПа) 

Fl 

III 

640F 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1139 

РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (у тому числі розчини для обробки чи покриття поверхонь, що використовуються в промислових або інших цілях, наприклад для нанесення ґрунтувального покриття на корпус автомобілів, футерування барабанів чи бочок) (що має температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язкий відповідно до пункту 2.2.3.1.4) (тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

Fl 

III 

640G 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1139 

РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (у тому числі розчини для обробки чи покриття поверхонь, що використовуються в промислових або інших цілях, наприклад для нанесення ґрунтувального покриття на корпус автомобілів, футерування барабанів чи бочок) (що має температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язкий відповідно до пункту 2.2.3.1.4) (тиск парів при 50° C не більше ніж 110 кПа) 

Fl 

III 

640H 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1143 

КРОТОНАЛЬДЕГІД СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

6.1 

TF1 

6.1+3 

802 

LQ0 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1144 

КРОТОНІЛЕН 

Fl 

 

LQ3 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1145 

ЦИКЛОГЕКСАН 

Fl 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1146 

ЦИКЛОПЕНТАН 

Fl 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1147 

ДЕКАГІДРОНАФТАЛІН 

Fl 

III 

 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1148 

СПИРТ ДИАЦЕТОНОВИЙ 

Fl 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1148 

СПИРТ ДИАЦЕТОНОВИЙ 

Fl 

III 

 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1149 

ЕФІРИ ДИБУТИЛОВІ 

F1 

III 

 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1150 

1,2-ДИХЛОРПЕНТАНИ 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1152 

ДИХЛОРПЕНТАНИ 

F1 

III 

 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1153 

ЕФІР ДИЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ 

F1 

II 

 

LQ4 

[T] 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1153 

ЕФІР ДИЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ 

F1 

III 

 

LQ7 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1154 

ДИЕТИЛАМІН 

FC 

II 

3+8 

 

LQ4 

PP, EP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1155 

ЕФІР ДИЕТИЛОВИЙ (ЕФІР ЕТИЛОВИЙ) 

F1 

 

LQ3 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1156 

ДИЕТИЛКЕТОН 

F1 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1157 

ДИІЗОБУТИЛКЕТОН 

F1 

III 

 

LQ7 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1158 

ДИІЗОПРОПІЛАМІН 

FC 

II 

3+8 

 

LQ4 

 

PP, EP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1159 

ЕФІР ДИІЗОПРОПІЛОВИЙ 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1160 

ДИМЕТИЛАМІНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН 

FC 

II 

3+8 

 

LQ4 

PP, EP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1161 

ДИМЕТИЛКАРБОНАТ 

F1 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1162 

ДИМЕТИЛДИХЛОРСИЛАН 

FC 

II 

3+8 

 

LQ4 

 

PP, EP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1163 

ДИМЕТИЛГІДРАЗИН НЕСИМЕТРИЧНИЙ 

6.1 

TFC 

6.1+3+8 

802 

LQ0 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1164 

ДИМЕТИЛСУЛЬФІД 

F1 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1165 

ДІОКСАН 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1166 

ДІОКСОЛАН 

F1 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1167 

ЕФІР ДИВІНІЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

F1 

 

LQ3 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1169 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (тиск парів при 50° C більше ніж 175 кПа) 

F1 

640A 

LQ3 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1169 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

640B 

LQ3 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1169 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

II 

640C 

LQ6 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1169 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (тиск парів при 50° C не більше ніж 110 кПа) 

F1 

II 

640D 

LQ6 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1169 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ 

F1 

III 

640E 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1169 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (що мають температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язкі відповідно до пункту 2.2.3.1.4) (тиск парів при 50° C більше ніж 175 кПа) 

F1 

III 

640F 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1169 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (що мають температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язкі відповідно до пункту 2.2.3.1.4) (тиск парів при 50° C вбільше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

III 

640G 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1169 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (що мають температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язкі відповідно до пункту 2.2.3.1.4) (тиск парів при 50° C не більше ніж 110 кПа) 

F1 

III 

640H 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1170 

ЕТАНОЛ (СПИРТ ЕТИЛОВИЙ) або ЕТАНОЛУ РОЗЧИН (СПИРТУ ЕТИЛОВОГО РОЗЧИН) 

F1 

II 

144 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1170 

ЕТАНОЛУ РОЗЧИН (СПИРТУ ЕТИЛОВОГО РОЗЧИН) 

F1 

III 

144 

LQ7 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1171 

ЕФІР МОНОЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ 

F1 

III 

 

LQ7 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1172 

ЕФІР МОНОЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ ТА КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ 

F1 

III 

 

LQ7 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1173 

ЕТИЛАЦЕТАТ 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1175 

ЕТИЛБЕНЗОЛ 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1176 

ЕТИЛБОРАТ 

F1 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1177 

2-ЕТИЛБУТИЛАЦЕТАТ 

FI 

III 

 

LQ7 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1178 

2-ЕТИЛБУТИРАЛЬДЕГІД 

F1 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1179 

ЕФІР БУТИЛОВИЙ 

F1 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1180 

ЕТИЛБУТИРАТ 

F1 

III 

 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1181 

ЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ 

6.1 

TF1 

II 

6.1+3 

802 

LQ17 

 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1182 

ЕТИЛХЛОРФОРМІАТ 

6.1 

TFC 

6.1+3+8 

802 

LQ0 

 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1183 

ЕТИЛДИХЛОРСИЛАТ 

4.3 

WFC 

4.3+3+8 

 

LQ0 

 

PP, EP, EX, A 

VE01 

 

HA08 

 

 

1184 

ЕТИЛЕНДИХЛОРИД 

FT1 

II 

3+6.1 

802 

LQ0 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1185 

ЕТИЛЕНАМІН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

6.1 

TF1 

6.1+3 

802 

LQ0 

 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1188 

ЕФІР МОНОМЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ 

F1 

III 

 

LQ7 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1189 

ЕФІР МОНОМЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ ТА КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ 

F1 

III 

 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1190 

ЕТИЛФОРМІАТ 

F1 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1191 

АЛЬДЕГІДИ ОКТИЛОВІ 

F1 

III 

 

LQ7 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1192 

ЕТИЛЛАКТАТ 

F1 

III 

 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1193 

ЕТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЕТИЛКЕТОН) 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1194 

ЕТИЛНІТРИТУ РОЗЧИН 

FT1 

3+6.1 

802 

LQ0 

 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1195 

ЕТИЛПРОПІОНАТ 

F1 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1196 

ЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН 

FC 

II 

3+8 

 

LQ4 

 

PP, EP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1197 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (тиск парів при 50° C більше ніж 175 кПа) 

F1 

640A 

LQ3 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1197 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

640B 

LQ3 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1197 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

II 

640C 

LQ6 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1197 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (тиск парів при 50° C не більше ніж 110 кПа) 

F1 

II 

640D 

LQ6 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1197 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ 

F1 

III 

640E 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1197 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (що мають температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язкі відповідно до пункту 2.2.3.1.4) (тиск парів при 50° C більше ніж 175 кПа) 

F1 

III 

640F 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1197 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (що мають температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язкі відповідно до пункту 2.2.3.1.4) (тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

III 

640G 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1197 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (що мають температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язкі відповідно до пункту 2.2.3.1.4) (тиск парів при 50° C не більше ніж 110 кПа) 

F1 

III 

640H 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1198 

ФОРМАЛЬДЕГІДУ РОЗЧИН ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ 

FC 

III 

3+8 

 

LQ7 

PP, EP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1199 

ФУРАЛЬДЕГІДИ 

6.1 

TF1 

II 

6.1+3 

802 

LQ0 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1201 

МАСЛО СИВУШНЕ 

F1 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1201 

МАСЛО СИВУШНЕ 

F1 

III 

 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1202 

ГАЗОЙЛЬ або ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ або ПАЛИВО ПІЧНЕ ЛЕГКЕ (температура спалаху не більше ніж 61° C) 

F1 

III 

640K 

LQ7 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1202 

ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ, що відповідає стандарту EN 590:1993, або ГАЗОЙЛЬ або ПАЛИВО ПІЧНЕ ЛЕГКЕ з температурою спалаху, що зазначена в стандарті EN 590:1993 

F1 

III 

640L 

LQ7 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1202 

ГАЗОЙЛЬ або ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ або ПАЛИВО ПІЧНЕ ЛЕГКЕ (температура спалаху більше ніж 61° C, але не більше ніж 100° C) 

F1 

III 

640M 

LQ7 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1203 

БЕНЗИН МОТОРНИЙ або ГАЗОЛІН або ПЕТРОЛ 

F1 

II 

534 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1204 

НІТРОГЛІЦЕРИНУ СПИРТОВИЙ РОЗЧИН з часткою нітрогліцерину не більше ніж 1 % 

II 

 

LQ0 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1206 

ГЕПТАНИ 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1207 

ГЕКСАЛЬДЕГІД 

F1 

III 

 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1208 

ГЕКСАНИ 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1210 

ФАРБА ДРУКАРСЬКА, легкозаймиста, або МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ (у тому числі розріджувач або розчинник фарби друкарської), легкозаймистий
(тиск парів при 50° C більше ніж 175 кПа) 

F1 

163
640A 

LQ3 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1210 

ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ (у тому числі розріджувач або розчинник друкарської фарби), легкозаймистий
(тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

163
640B 

LQ3 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1210 

ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ (у тому числі розріджувач або розчинник друкарської фарби), легкозаймистий
(тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

Fl 

II 

163
640C 

LQ6 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1210 

ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ (у тому числі розріджувач або розчинник друкарської фарби), легкозаймистий
(тиск парів при 50° C не більше ніж 110 кПа) 

Fl 

II 

163
640D 

LQ6 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1210 

ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ (у тому числі розріджувач або розчинник друкарської фарби), легкозаймистий 

Fl 

III 

163
640E 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1210 

ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ (у тому числі розріджувач або розчинник друкарської фарби), легкозаймистий
(що мають температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язкі відповідно до пункту 2.2.3.1.4)
(тиск парів при 50° C більше ніж 175 кПа) 

Fl 

III 

163
640F 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1210 

ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ (у тому числі розріджувач або розчинник друкарської фарби), легкозаймистий
(що мають температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язкі відповідно до пункту 2.2.3.1.4)
(тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

III 

163
640G 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1210 

ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ (у тому числі розріджувач або розчинник друкарської фарби), легкозаймистий (що мають температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язкі відповідно до пункту 2.2.3.1.4)
(тиск парів при 50° C не більше ніж 110 кПа) 

F1 

III 

163
640H 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1212 

ІЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ІЗОБУТИЛОВИЙ) 

F1 

III 

 

LQ7 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1213 

ІЗОБУТИЛАЦЕТАТ 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1214 

ІЗОБУТИЛАМІН 

FC 

II 

3+8 

 

LQ4 

PP, EP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1216 

ІЗООКТЕНИ 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1218 

ІЗОПРЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

F1 

 

LQ3 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1219 

ІЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ІЗОПРОПІЛОВИЙ) 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1220 

ІЗОПРОПІЛАЦЕТАТ 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1221 

ІЗОПРОПІЛАМІН 

FC 

3+8 

 

LQ3 

PP, EP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1222 

ІЗОПРОПІЛНІТРАТ 

F1 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1223 

ГАС 

F1 

III 

 

LQ7 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1224 

КЕТОНИ РІДКІ, Н.З.К.
(тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

II 

274
640C 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1224 

КЕТОНИ РІДКІ, Н.З.К.
(тиск парів при 50° C не більше ніж 110 кПа) 

F1 

II 

274
640D 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1224 

КЕТОНИ РІДКІ, Н.З.К. 

F1 

III 

274 

LQ7 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1228 

МЕРКАПТАНИ РІДКІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ТОКСИЧНІ, Н.З.К або МЕРКАПТАНІВ СУМІШ РІДКА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА, Н.З.К. 

FT1 

II 

3+6.1 

274
802 

LQ0 

 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1228 

МЕРКАПТАНИ РІДКІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ТОКСИЧНІ, Н.З.К або МЕРКАПТАНІВ СУМІШ РІДКА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА, Н.З.К. 

FT1 

III 

3+6.1 

274
802 

LQ7 

 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1229 

МЕЗИТИЛОКСИД 

F1 

III 

 

LQ7 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1230 

МЕТАНОЛ 

FT1 

II 

3+6.1 

279
802 

LQ0 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1231 

МЕТИЛАЦЕТАТ 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1233 

МЕТИЛАМІЛАЦЕТАТ 

F1 

III 

 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1234 

МЕТИЛАЛЬ 

F1 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1235 

МЕТИЛУ ВОДНИЙ РОЗЧИН 

FC 

II 

3+8 

 

LQ4 

PP, EP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1237 

МЕТИЛБУТИРАТ 

F1 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1238 

МЕТИЛХЛОРФОРМІАТ 

6.1 

TFC 

6.1+3+8 

802 

LQ0 

 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1239 

ЕТИЛ МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВИЙ 

6.1 

TF1 

6.1+3 

802 

LQ0 

 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1242 

МЕТИЛДИХЛОРСИЛАН 

4.3 

WFC 

4.3+3+8 

 

LQ0 

 

PP, EP, EX, A 

VE01 

 

HA08 

 

 

1243 

МЕТИЛФОРМІАТ 

F1 

 

LQ3 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1244 

МЕТИЛГІДРАЗИН 

6.1 

TFC 

6.1+3+8 

802 

LQ0 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1245 

МЕТИЛІЗОБУТИЛКЕТОН 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1246 

МЕТИЛІЗОПРОПЕНІЛКЕТОН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

F1 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1247 

МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1248 

МЕТИЛПРОПІОНАТ 

F1 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1249 

МЕТИЛПРОПІЛКЕТОН 

F1 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1250 

МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН 

FC 

3+8 

 

LQ3 

 

PP, EP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1251 

МЕТИЛВІНІЛКЕТОН СТАБІЛІЗОВАНИЙ 

6.1 

TFC 

6.1+3+8 

802 

LQ0 

 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1259 

НІКЕЛЮ КАРБОНІЛ 

6.1 

TF1 

6.1+3 

802 

LQ0 

 

PP, EP, EX, TOX, A 

VE01,
VE02 

 

 

 

 

1261 

НІТРОМЕТАН 

F1 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1262 

ОКТАНИ 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1263 

ФАРБА (у тому числі фарба, лак, емаль, барвник, шелак, оліфа, політура, рідкий наповнювач та рідка лакова основа) або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (у тому числі розчинник або розріджувач фарби) (тиск парів при 50° C більше ніж 175 кПа) 

F1 

163
640A 

LQ3 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1263 

ФАРБА (у тому числі фарба, лак, емаль, барвник, шелак, оліфа, політура, рідкий наповнювач та рідка лакова основа) або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (у тому числі розчинник або розріджувач фарби) (тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

Fl 

163
640B 

LQ3 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1263 

ФАРБА (у тому числі фарба, лак, емаль, барвник, шелак, оліфа, політура, рідкий наповнювач та рідка лакова основа) або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (у тому числі розчинник або розріджувач фарби) (тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

Fl 

II 

163
640C 

LQ6 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1263 

ФАРБА (у тому числі фарба, лак, емаль, барвник, шелак, оліфа, політура, рідкий наповнювач та рідка лакова основа) або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (у тому числі розчинник або розріджувач фарби) (тиск парів при 50° C не більше ніж 110 кПа) 

Fl 

II 

163
640D 

LQ6 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1263 

ФАРБА (у тому числі фарба, лак, емаль, барвник, шелак, оліфа, політура, рідкий наповнювач та рідка лакова основа)
або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (у тому числі розчинник або розріджувач фарби) 

Fl 

III 

163
640E 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1263 

ФАРБА (у тому числі фарба, лак, емаль, барвник, шелак, оліфа, політура, рідкий наповнювач та рідка лакова основа) або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (у тому числі розчинник або розріджувач фарби) (що мають температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язкі відповідно до пункту 2.2.3.1) (тиск парів при 50° C більше ніж 175 кПа) 

F1 

III 

163
640F 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1263 

ФАРБА (у тому числі фарба, лак, емаль, барвник, шелак, оліфа, політура, рідкий наповнювач та рідку лакову основу) або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (у тому числі розчинник або розріджувач фарби) (що мають температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язкі відповідно до пункту 2.2.3.1) (тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

III 

163
640G 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1263 

ФАРБА (у тому числі фарба, лак, емаль, барвник, шелак, оліфа, політура, рідкий наповнювач та рідка лакова основа) або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (у тому числі розчинник або розріджувач фарби) (що мають температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язкі відповідно до пункту 2.2.3.1) (тиск парів при 50° C не більше ніж 110 кПа) 

F1 

III 

163
640H 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1264 

ПАРАЛЬДЕГІД 

F1 

III 

 

LQ7 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1265 

ПЕНТАНИ рідкі 

F1 

 

LQ3 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1265 

ПЕНТАНИ рідкі 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1266 

ПАРФУМЕРНІ ПРОДУКТИ, що містять легкозаймисті розчинники (тиск парів при 50° C більше ніж 175 кПа) 

F1 

640A 

LQ3 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1266 

ПАРФУМЕРНІ ПРОДУКТИ, що містять легкозаймисті розчинники (тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

640B 

LQ3 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1266 

ПАРФУМЕРНІ ПРОДУКТИ, що містять легкозаймисті розчинники (тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

II 

640C 

LQ6 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1266 

ПАРФУМЕРНІ ПРОДУКТИ, що містять легкозаймисті розчинники (тиск парів при 50° C не більше ніж 110 кПа) 

F1 

II 

640D 

LQ6 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1266 

ПАРФУМЕРНІ ПРОДУКТИ, що містять легкозаймисті розчинники 

F1 

III 

640E 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1266 

ПАРФУМЕРНІ ПРОДУКТИ, що містять легкозаймисті розчинники (що мають температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язкі відповідно до пункту 2.2.3.1.4) (тиск парів при 50° C більше ніж 175 кПа) 

F1 

III 

640F 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1266 

ПАРФУМЕРНІ ПРОДУКТИ, що містять легкозаймисті розчинники (що мають температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язкі відповідно до пункту 2.2.3.1.4) (тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

III 

640G 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1266 

ПАРФУМЕРНІ ПРОДУКТИ, що містять легкозаймисті розчинники (що мають температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язкі відповідно до пункту 2.2.3.1.4) (тиск парів при 50° C не більше ніж 110 кПа) 

F1 

III 

640H 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1267 

НАФТА СИРА
(тиск парів при 50° C більше ніж 175 кПа) 

F1 

640A 

LQ3 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1267 

НАФТА СИРА
(тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

640B 

LQ3 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1267 

НАФТА СИРА
(тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

II 

640C 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1267 

НАФТА СИРА (тиск парів при 50° C не більше ніж 110 кПа) 

F1 

II 

640D 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1267 

НАФТА СИРА 

F1 

III 

 

LQ7 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1268 

НАФТИ ДИСТИЛЯТИ, Н.З.К. або НАФТОПРОДУКТИ, Н.З.К.
(тиск парів при 50° C більше ніж 175 кПа) 

F1 

274
640A 

LQ3 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1268 

НАФТИ ДИСТИЛЯТИ, Н.З.К. або НАФТОПРОДУКТИ, Н.З.К.
(тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

274
640B 

LQ3 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1268 

НАФТИ ДИСТИЛЯТИ, Н.З.К. або НАФТОПРОДУКТИ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

II 

274
640C 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1268 

НАФТИ ДИСТИЛЯТИ, Н.З.К. або НАФТОПРОДУКТИ, Н.З.К.
(тиск парів при 50° C не більше ніж 110 кПа) 

F1 

II 

274
640D 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1268 

НАФТИ ДИСТИЛЯТИ, Н.З.К. або НАФТОПРОДУКТИ, Н.З.К. 

F1 

III 

274 

LQ7 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1272 

МАСЛО ХВОЙНЕ 

F1 

III 

 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1274 

н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПІЛОВИЙ НОРМАЛЬНИЙ) 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1274 

н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПІЛОВИЙ НОРМАЛЬНИЙ) 

F1 

III 

 

LQ7 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1275 

ПРОПІОНАЛЬДЕГІД 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1276 

н-ПРОПІЛАЦЕТАТ 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1277 

ПРОПІЛАМІН 

FC 

II 

3+8 

 

LQ4 

PP, EP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1278 

1-ХЛОРПРОПАН 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1279 

1,2-ДИХЛОРПРОПАН 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1280 

ПРОПІЛЕНОКСИД 

F1 

 

LQ3 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1281 

ПРОПІЛФОРМІАТИ 

F1 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1282 

ПІРИДИН 

F1 

II 

 

LQ4 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1286 

МАСЛО СМОЛЯНЕ
(тиск парів при 50° C більше ніж 175 кПа) 

F1 

640A 

LQ3 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1286 

МАСЛО СМОЛЯНЕ
(тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

640B 

LQ3 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1286 

МАСЛО СМОЛЯНЕ
(тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

II 

640C 

LQ6 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1286 

МАСЛО СМОЛЯНЕ
(тиск парів при 50° C не більше ніж 110 кПа) 

F1 

II 

640D 

LQ6 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1286 

МАСЛО СМОЛЯНЕ 

F1 

III 

640E 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1286 

МАСЛО СМОЛЯНЕ
(що має температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язке відповідно до пункту 2.2.3.1.4) (тиск парів при 50° C більше ніж 175 кПа) 

F1 

III 

640F 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1286 

МАСЛО СМОЛЯНЕ
(що має температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язке відповідно до пункту 2.2.3.1.4) (тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

III 

640G 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1286 

МАСЛО СМОЛЯНЕ
(що має температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язке відповідно до пункту 2.2.3.1.4) (тиск парів при 50° C не більше ніж 110 кПа) 

F1 

III 

640H 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1287 

РОЗЧИН КАУЧУКУ
(тиск парів при 50° C більше ніж 175 кПа) 

F1 

640A 

LQ3 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1287 

РОЗЧИН КАУЧУКУ
(тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

640B 

LQ3 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1287 

РОЗЧИН КАУЧУКУ
(тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

II 

640C 

LQ6 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1287 

РОЗЧИН КАУЧУКУ
(тиск парів при 50° C не більше ніж 110 кПа) 

F1 

II 

640D 

LQ6 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1287 

РОЗЧИН КАУЧУКУ 

F1 

III 

640E 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1287 

РОЗЧИН КАУЧУКУ (що має температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язкий відповідно до пункту 2.2.3.1.4) (тиск парів при 50° C більше ніж 175 кПа) 

F1 

III 

640F 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1287 

РОЗЧИН КАУЧУКУ (що має температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язкий відповідно до пункту 2.2.3.1.4) (тиск парів при 50° C більше ніж 110 кПа, але не більше ніж 175 кПа) 

F1 

III 

640G 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1287 

РОЗЧИН КАУЧУКУ (що має температуру спалаху нижче ніж 23° C і в'язкий відповідно до пункту 2.2.3.1.4) (тиск парів при 50° C не більше ніж 110 кПа) 

F1 

III 

640H 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1288 

МАСЛО СЛАНЦЕВЕ 

F1 

II 

 

LQ4 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1288 

МАСЛО СЛАНЦЕВЕ 

F1 

III 

 

LQ7 

 

PP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1289 

НАТРІЮ МЕТИЛАТУ РОЗЧИН у спирті 

FC 

II 

3+8 

 

LQ4 

 

PP, EP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1289 

НАТРІЮ МЕТИЛАТУ РОЗЧИН у спирті 

FC 

III 

3+8 

 

LQ7 

PP, EP, EX, A 

VE01 

 

 

 

 

1292 

ТЕТРАЕТИЛСИЛІКАТ 

F1 

III 

 

LQ7