Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Государственные санитарные нормы производственной общей и локальной вибрации (ГСН 3.3.6.039-99)

Главное санитарно-эпидемиологическое управление
Постановление, Нормы от 01.12.1999 № 39

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Державні санітарні норми
виробничої загальної та локальної вібрації
ДСН 3.3.6.039-99

Терміни та визначення

Гігієнічна оцінка 

Вивчення небезпечності для здоров'я людини певного чинника навколишнього середовища з метою обгрунтування системи профілактичних та оздоровчих заходів. 

Гігієнічний норматив 

Кількісний показник, який характеризує оптимальний чи допустимий рівень фізичних, хімічних, біологічних факторів навколишньою і виробничого середовища. 

Вібрація 

Механічні коливання твердого тіла. 

Вібрація загальна 

Вібрація, яка передається людині через опорні поверхні тіла. 

Вібрація локальна 

Вібрація, яка передається через руки працюючих при контакті з ручним механізованим інструментом, органами керування машинами і обладнанням, деталями, які обробляються та ін. 

Обладнання, що вібрує 

Обладнання, під час роботи з яким виникає вібрація, рівень якої становить не менше 20 % від гігієнічного норматива. 

Період вібрації 

Найменший інтервал часу, через який під час періодичної вібрації повторюється кожне значення величини, яка характеризує вібрацію. 

Частота вібрації 

Величина, обернена до періоду вібрації. 

Середнє квадратичне значення (коливної величини) 

Квадратний корінь із середнього арифметичного або середнього інтегрального значення квадрата коливної величини в певному інтервалі часу. 

Пікове значення (коливної величини) 

Найбільше абсолютне значення коливної величини в певному інтервалі часу. 

Вібропереміщення 

Миттєве значення кожної з координат, які описують положення тіла, чи матеріальної точки під час вібрації. 

Віброшвидкість (V) 

Кінематичний параметр, що дорівнює швидкості переміщення (перша похідна вібропереміщення) точки, яка коливається з певною частотою. 

Віброприскорення (a) 

Кінематичний параметр, що дорівнює прискоренню переміщення (друга похідна вібропереміщення) точки, яка коливається з певною частотою. 

Спектр частот (1-n) 

Діапазон середньогеометричних частот октавних або третинооктавних смуг (ni), в якому вимірюється даний кінематичний параметр (V, a). 

Ваговий коефіцієнт (Ki

Числова поправка до абсолютного або логарифмічного значення кінематичного параметра, що відображає вібраційну чутливість організму в i-тій смузі частот. 

Коректований рівень вібрації (Lкор.) 

Інтегральна оцінка виміряних по спектру значень кінематичного параметра (V, a), з урахуванням вагових коефіцієнтів Ki

Еквівалентний коректований рівень вібрації (Lкор.екв.) 

Інтегральний показник вібраційного "навантаження" на працюючого за робочу зміну, що відповідає рівню (L) постійної вібрації, яка має таку ж саму енергію при дії протягом зміни 8 год. 

1. Призначення та галузь застосування

1.1. Санітарні норми поширюються на загальну та локальну вібрацію, що впливає на людину у процесі її трудової діяльності, за винятком робіт на залізничному, водному та повітряному транспорті.

1.2. Санітарні норми встановлюють:

- класифікацію виробничих вібрацій;

- методи гігієнічної оцінки виробничих вібрацій;

- параметри, які нормуються та їх допустимі величини;

- вимоги до вимірювань на робочих місцях;

- основні заходи профілактики.

1.3. Санітарні норми є обов'язковими для всіх міністерств, відомств, підприємств, об'єднань, організацій, установ, незалежно від відомчої приналежності та форм власності; організацій, громадян, які проектують, виготовляють та експлуатують вібронебезпечне устаткування, механізми і інструменти; які розробляють та впроваджують заходи щодо зниження шкідливого впливу виробничих вібрацій; які виконують державний санітарний нагляд за умовами праці.

1.4. Вимоги цих норм повинні бути враховані у нормативно-технічних документах: стандартах, будівельних нормах, технічних умовах, інструкціях, методичних вказівках та ін., які регламентують конструктивні та експлуатаційні вимоги до вібронебезпечних машин, устаткування, обладнання та інструменту, технологічних процесів і регламентів, зарубіжних виробів.

1.5. Галузеві (відомчі) документи повинні бути приведені у відповідність до положень даних норм.

1.6. З введенням в дію цих санітарних правил втрачають силу: Санитарные нормы и правила при работе с машинами и оборудованием, создающими локальную вибрацию, передающуюся на руки работающих N 3041-84, Санитарные нормы вибрации рабочих мест N 3044-84, Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций N 3911-85, Методические указания к разработке режимов труда работников виброопасных профессий N 4013-85, Методические рекомендации по измерению импульсной локальной вибрации N 2946-83, Методы и критерии гигиенической оценки импульсной локальной вибрации (1987).

Опрос