Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Временного положения об отделе таможенных платежей региональной таможни, таможни

Государственная таможенная служба
Положение, Приказ от 25.03.2009 № 260
Утратил силу

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 березня 2009 року N 260

Про затвердження Тимчасового положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 3 червня 2009 року N 525)

З метою вдосконалення роботи митних органів з організації справляння митних платежів наказую:

1. Затвердити Тимчасове положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, що додається.

2. Начальникам регіональних митниць, митниць створити відповідні умови для забезпечення працівниками митного органу визначених у цьому Тимчасовому положенні завдань і функцій.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Піковського І. О.

 

Голова Державної
митної служби України
 

 
А. В. Макаренко
 

 

Тимчасове положення
про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Тимчасове положення (далі - Положення) визначає правовий статус відділу митних платежів регіональної митниці, митниці.

2. Терміни в цьому Положенні вживаються в таких значеннях:

відділ митних платежів (далі - Відділ) - структурний підрозділ митного органу, діяльність якого пов'язана із виконанням основних завдань, покладених на митні органи в частині забезпечення контролю за своєчасністю, достовірністю та повнотою нарахування митних платежів, погашенням податкових зобов'язань і податкового боргу за цими платежами, а також контролю за надходженням передоплати (доплати) на відповідні рахунки митного органу від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (далі - суб'єкти ЗЕД), митних брокерів, декларантів, фізичних осіб і своєчасністю розрахунків з держбюджетом за митними платежами;

підрозділ митного оформлення (далі - ПМО) - підрозділ митного органу, посадові особи якого здійснюють митний контроль і митне оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації (далі - ВМД) чи іншого документа, що використовується як ВМД відповідно до законодавства.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Митному та Бюджетному кодексах України, Законі України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", наказі Державної митної служби України та Міністерства фінансів України від 24.01.2006 N 25/44 "Про затвердження Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25.01.2006 за N 64/11938.

3. Відділ підпорядковується першому заступникові начальника митного органу відповідно до розподілу обов'язків між начальником митниці та його заступниками.

4. Посадові особи Відділу при виконанні покладених на них завдань та функцій взаємодіють з іншими підрозділами митного органу в порядку, що визначається Держмитслужбою та начальником митниці.

5. Посадові особи Відділу в своїй діяльності керуються Конституцією, законами України, Митним кодексом України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, наказами Держмитслужби України та цим Положенням.

6. Функціональні обов'язки посадових осіб Відділу визначаються їх посадовими інструкціями, які затверджуються начальником митного органу.

7. Посадові особи Відділу, які працюють на постійній основі в ПМО, і посадові особи ПМО, уповноважені Відділом на виконання функцій, віднесених до компетенції Відділу, підпорядковуються:

з організаційних питань - керівництву ПМО;

з методологічних питань та з питань забезпечення виконання покладених функцій - керівництву Відділу.

8. Начальник Відділу зобов'язаний координувати та контролювати оперативну діяльність посадових осіб Відділу, які працюють на постійній основі в ПМО митного органу, та посадових осіб ПМО митного органу, уповноважених Відділом на виконання функцій, віднесених до компетенції Відділу, шляхом:

8.1 надання таким посадовим особам розпоряджень щодо їх оперативної діяльності;

8.2 методичного забезпечення за основними напрямами роботи;

8.3 здійснення періодичних перевірок і контролю за роботою посадових осіб у частині виконання вимог законодавчих і нормативних актів відповідно до напрямів роботи Відділу.

9. Посадові особи ПМО, уповноважені здійснювати контроль за справлянням митних платежів за ВМД, проходять стажування у Відділі.

10. Положення про відділ митних платежів митного органу та зміни до нього затверджуються наказом митного органу після погодження з Департаментом митних платежів (далі - Департамент) й Управлінням митно-тарифного регулювання (далі - Управління) Держмитслужби України.

2. КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

1. Структура та штатна чисельність Відділу формуються з урахуванням обсягів роботи у межах граничної чисельності працівників митного органу.

2. Зміна структури або штатної чисельності Відділу здійснюється за погодженням із Департаментом та Управлінням.

3. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом митного органу за письмовим погодженням із Департаментом та Управлінням.

4. На посаду начальника Відділу призначається спеціаліст, який відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик посадових осіб Державної митної служби України 1998 р., погодженим Міністерством праці та соціальної політики України.

5. Начальник Відділу може мати заступника.

6. Посадові особи Відділу призначаються на посади та звільняються з посад наказом митного органу за поданням начальника Відділу.

7. Накладення та зняття дисциплінарного стягнення на начальника Відділу здійснюються наказом митного органу за погодженням з Департаментом та Управлінням.

8. Відділ митного органу в залежності від його штатної чисельності може складатися з таких секторів:

сектору оформлення;

сектору оперативного обліку та звітності;

сектору контролю та аналізу;

сектору визначення походження товарів;

сектору апеляцій.

Кількість секторів може встановлюватися залежно від обсягів роботи митного органу.

9. Кожен із секторів очолює начальник сектору.

10. За погодження з Департаментом та Управлінням, з метою оптимізації роботи Відділу, допускається об'єднання секторів за умови виконання функцій, установлених цим Положенням.

11. Перерозподіл функцій повинен бути відображений у посадових інструкціях працівників об'єднаних секторів, затверджених начальником митного органу.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

Основними завданнями посадових осіб Відділу є:

1. Забезпечення реалізації митним органом економічної політики держави в частині оподаткування зовнішньоекономічних операцій.

2. Захист економічних інтересів України та забезпечення виконання митним органом дохідної частини Державного бюджету України.

3. Організація роботи з контролю за додержанням платниками податків положень податкового законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності та правильністю нарахування митних платежів.

4. Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати митних та інших платежів за ВМД чи іншим документом, що використовується як ВМД відповідно до законодавства (у тому числі у разі невиконання перевізниками зобов'язань щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення при застосуванні механізму фінансових гарантій), уніфікованими митними квитанціями МД-1 (далі - квитанції МД-1), оглядовими розписами М-15 та М-16.

5. Контроль за правильністю визначення країни походження товарів.

6. Організація заходів, пов'язаних з контролем за своєчасною сплатою митних та інших платежів, у т. ч. при виявлених порушеннях правильності їх нарахування в ході будь-яких перевірок.

7. Здійснення організаційних та контрольних заходів щодо погашення платниками податків податкових боргів за митними та іншими платежами в установленому законодавством порядку.

8. Розгляд скарг платників податків при проведенні процедури апеляційного узгодження податкових зобов'язань, нарахованих митним органом.

9. Організація заходів, пов'язаних з повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами.

10. Ведення оперативного обліку коштів передоплати, сум нарахованих та сплачених митних та інших платежів, сум визначених податкових зобов'язань платників податків та сум погашених податкових боргів.

11. Підготовка для подання керівництвом митного органу до Держмитслужби пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань оподаткування зовнішньоекономічної діяльності та порядку організації нарахування та справляння митних та інших платежів.

12. Контроль діяльності ПМО з питань, що належать до компетенції Відділу.

13. Координація дій підрозділів митниці з питань, що належать до компетенції Відділу.

14. Інформування та надання податкових роз'яснень платникам податків з питань справляння митних платежів у порядку, визначеному Держмитслужбою.

4. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

Відділ, згідно з покладеними на нього завданнями, виконує регулятивну, контрольну, організаційну, координаційну та аналітичну функції.

Відповідно до покладених на Відділ завдань, на посадових осіб Відділу покладено наступні функції:

1. Функції сектору оформлення Відділу

Посадові особи сектору оформлення згідно з покладеними на них обов'язками забезпечують повноту справляння митних та інших платежів за ВМД чи іншим документом, що використовується як ВМД відповідно до законодавства, зокрема:

здійснюють контроль за правильністю даних, зазначених у 23, 34, 36, 44 (у частині, що стосується компетенції Відділу), 47, 48, B, C графах ВМД. З метою здійснення такого контролю Відділ використовує інформацію, достовірність якої перевіряється іншими підрозділами митного органу, у тому числі за 12, 15а, 22, 24, 31, 33, 37, 41, 45 графами ВМД;

перевіряють правильність застосування офіційного курсу іноземної валюти до національної валюти України;

перевіряють правильність застосування пільг зі сплати митних та інших платежів відповідно до чинного законодавства в порядку, визначеному нормативними документами Держмитслужби;

перевіряють правильність застосування вексельної форми розрахунку за митними та іншими платежами згідно з чинним законодавством;

здійснюють перевірку правильності визначення країни походження товарів, митне оформлення яких здійснюється із застосуванням ВМД чи іншого документа, що використовується як ВМД відповідно до законодавства;

перевіряють правильність нарахування та своєчасність сплати митних та інших платежів за ВМД чи іншим документом, що використовується як ВМД відповідно до законодавства;

контролюють правомірність надання відстрочок і своєчасність та повноту сплати митних та інших платежів за наданими відстрочками відповідно до чинного законодавства України;

щоденно надають до сектору оперативного обліку та звітності Відділу дані про суми нарахованих і належних до перерахування в Держбюджет митних та інших платежів.

2. Функції сектору оперативного обліку та звітності Відділу

У своїй діяльності посадові особи сектору обліку та звітності:

2.1 здійснюють облік сум:

коштів передоплати (доплати), які надходять на відповідні рахунки митного органу, на підставі банківських виписок (прибуткових касових документів);

за податковими векселями, які надані суб'єктами ЗЕД у рахунок оплати податку на додану вартість;

за простими векселями;

митних та інших платежів, звільнення від сплати яких передбачено чинними законодавчими актами;

наданих платникам податків відстрочок і розстрочок зі сплати митних та інших платежів;

коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата та повертаються на вимогу платника податків;

митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, які підлягають поверненню;

податкових зобов'язань та податкових боргів платників податків;

погашених податкових зобов'язань та податкових боргів.

2.2 готують і подають відповідно до затвердженого графіка звітування до Служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності зведені по митному органу щоденні реєстри належних до перерахування сум митних та інших платежів, нарахованих у торговому та неторговому обігу за оформленими в повному обсязі ВМД, квитанціями МД-1, оглядовими розписами М-15 та М-16;

2.3 здійснюють звірення зі Службою фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сум митних та інших платежів, справлених у торговому та неторговому обігу, які підлягали перерахуванню та фактично перераховані до Держбюджету. Результати звірки оформлюються відповідним актом;

2.4 здійснюють звірення з відділом інформаційної роботи та митної статистики митного органу сум митних та інших платежів, що були нараховані за ВМД і фактично списані з особових рахунків платників податків;

2.5 забезпечують контроль за повнотою та достовірністю інформації щодо митних та інших платежів, яка направляється до Держмитслужби;

2.6 здійснюють підготовку звітів про митні та інші платежі в зоні діяльності митного органу в порядку, за формами та в терміни, що визначаються Держмитслужбою;

2.7 забезпечують проведення щорічної інвентаризації залишків коштів передоплати платників податку;

2.8 здійснюють контроль за строком перебування коштів суб'єктів ЗЕД на відповідному рахунку митного органу та їх перерахуванням до держбюджету в разі прострочення терміну позовної давності;

2.9 забезпечують проведення щомісячної звірки даних митного органу щодо обсягів оформлених податкових векселів.

3. Функції сектору контролю та аналізу Відділу

У своїй діяльності посадові особи сектору контролю та аналізу:

3.1 контролюють діяльність співробітників ПМО митного органу щодо додержання ними чинного законодавства під час справляння митних та інших платежів за ВМД чи іншим документом, що використовується як ВМД відповідно до законодавства, у випадках, коли до митного оформлення посадові особи Відділу не залучаються;

3.2 здійснюють контроль за правильністю нарахування та повнотою справляння митних та інших платежів за квитанціями МД-1, оглядовими розписами М-15 та М-16;

3.3 здійснюють аналіз стану справляння митних та інших платежів за ВМД, квитанціями МД-1, оглядовими розписами М-15 та М-16 з метою виявлення резервів;

3.4 контролюють та здійснюють заходи щодо своєчасної сплати митних та інших платежів, у т. ч. складають податкові повідомлення при виявлених порушеннях правильності їх нарахування в ході будь-яких перевірок, здійснюють розрахунок сум податків і зборів, на які при ввезенні товарів в Україну на підставі книжки (карнета) А.Т.А. надавалось умовне повне звільнення від оподаткування;

3.5 надсилають до податкових органів за місцем реєстрації платників податків подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу через несплату платниками податків у встановлені строки узгоджених сум податкових зобов'язань;

3.6 здійснюють заходи, пов'язані з поверненням платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами;

3.7 інформують та надають податкові роз'яснення платникам податків з питань справляння митних платежів у порядку, визначеному Держмитслужбою;

3.8 беруть участь у спільних з іншими структурними підрозділами перевірках роботи ПМО;

3.9 розробляють методичні матеріали для вдосконалення організації справляння митних платежів та подають методичну допомогу посадовим особам ПМО;

3.10 проводять роботу з прогнозування показників надходжень митних та інших платежів до держбюджету;

3.11 здійснюють аналіз наслідків змін у ставках податків і за потреби готують пропозиції щодо їх оптимізації;

3.12 розробляють і подають на розгляд Держмитслужби пропозиції щодо вдосконалення організації митно-тарифного та економічних методів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

4. Функції сектору визначення походження товарів Відділу

У своїй діяльності посадові особи сектору визначення походження товарів:

4.1 беруть участь у підготовці пропозицій з удосконалення законодавчих і нормативно-правових актів з питань визначення країни походження товару та верифікації (установлення достовірності) сертифікатів про походження товару;

4.2 приймають рішення про визначення країни походження товару в порядку та за формою, що встановлені наказом Держмитслужби;

4.3 формують базу даних про прийняті рішення з питань визначення країни походження товару;

4.4 здійснюють перевірку сертифікатів про походження товарів, що ввозяться на митну територію України на умовах угод про вільну торгівлю, укладених Україною;

4.5 здійснюють верифікацію сертифікатів про походження товарів з України;

4.6 здійснюють підготовку аналітичної та звітної інформації про результати перевірки визначення країни походження товарів у порядку, за формами та в термін, що визначаються Держмитслужбою;

4.7 контролюють стан дотримання підрозділами митного органу порядку визначення країни походження товарів і подають методичну й практичну допомогу структурним підрозділам у цьому напрямі.

5. Функції сектору апеляцій Відділу

У своїй діяльності посадові особи сектору апеляцій:

5.1 розглядають скарги платників податків при проведенні процедури апеляційного узгодження податкових зобов'язань, нарахованих митним органом;

5.2 готують рішення за скаргами платників податків при проведенні процедури апеляційного узгодження податкових зобов'язань, нарахованих митним органом;

5.3 інформують Держмитслужбу про стан розгляду апеляційних справ;

5.4 здійснюють аналіз ситуації з питань, які порушуються при розгляді скарг платників податків та надають пропозиції щодо підвищення ефективності роботи в зазначеному напрямі;

5.5 готують пояснення та додаткові матеріали, необхідні для розгляду скарг платників податків Державною митною службою України.

5. ПРАВА ВІДДІЛУ

Посадові особи Відділу мають право:

1. За дорученням Держмитслужби брати участь у розробці проектів законодавчих і нормативно-правових актів і в реалізації заходів, що готуються підрозділами Держмитслужби.

2. Давати доручення посадовим особам ПМО митного органу щодо вжиття заходів чи здійснення дій, спрямованих на виконання завдань, поставлених перед Відділом, і вимагати звітів про їх виконання.

3. Отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів митного органу, інших митних органів інформацію й матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4. Залучати (за згодою керівництва митниці та керівників структурних підрозділів митного органу) відповідних фахівців для вирішення завдань, поставлених перед Відділом, митним органом.

5. Брати участь у встановленому Держмитслужбою порядку в перевірках діяльності митних органів (їх підрозділів), здійснювати цільові та тематичні перевірки їх діяльності та подавати методичну допомогу.

6. Вимагати від суб'єктів ЗЕД, митних брокерів (декларантів) подання до Відділу необхідних для митного оформлення документів, виконання діючого законодавства щодо сплати митних платежів.

7. Запитувати та отримувати від установ, підприємств, організацій необхідні матеріали та інформацію з питань, які належать до компетенції Відділу.

8. Звертатися до Держмитслужби в установленому порядку.

9. Користуватися в установленому порядку ЄАІС Держмитслужби, створювати та використовувати інформаційні бази даних митниці.

10. Уносити на розгляд керівництва митного органу, Департаменту, Управління пропозиції щодо:

призначення, переміщення, звільнення, підвищення кваліфікації працівників Відділу, а також щодо їх заохочення або накладання на них стягнень;

удосконалення митної справи, структури та штатної чисельності підрозділів митних органів, запровадження міжнародного досвіду в роботі митних органів, а також плану діяльності Держмитслужби;

необхідності роз'яснення положень окремих нормативно-правових актів Держмитслужби.

11. Проводити наради, семінари з працівниками Відділу, суб'єктами ЗЕД.

12. За дорученням Держмитслужби представляти інтереси Держмитслужби в державних та інших органах, міжнародних установах, організаціях і митних службах іноземних країн.

13. Виходити з пропозиціями до керівництва митного органу, Департаменту, Управління, направленими на збільшення надходжень до Держбюджету, захист економічних інтересів України, удосконалення чинних законодавчих і нормативно-правових актів.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Начальник Відділу несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням. Відповідальність інших працівників Відділу визначається їх посадовими інструкціями.

2. За невиконання або неналежне виконання завдань і функцій, передбачених цим Положенням та посадовими інструкціями, працівники Відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Директор Департаменту
митних платежів
 

 
С. О. Джигалов
 

Опрос