Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Временного порядка ведения учета и предоставления таможенным органам отчетности относительно товаров на складах временного хранения

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 27.02.2009 № 158
Утратил силу

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 лютого 2009 року N 158

Про затвердження Тимчасового порядку ведення обліку та подання митним органам звітності щодо товарів на складах тимчасового зберігання

Тимчасовий порядок втратив чинність
(у зв'язку із затвердженням Порядку ведення обліку та подання митним
 органам звітності щодо товарів на складах тимчасового зберігання
 згідно з наказом Державної митної служби України
 від 13 травня 2009 року N 443)

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 17 серпня 2009 року N 764)

З метою забезпечення автоматизації та уніфікації обліку товарів, що переміщуються через склади тимчасового зберігання, наказую:

1. Затвердити Тимчасовий порядок ведення обліку та подання митним органам звітності щодо товарів на складах тимчасового зберігання, що додається.

2. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С. А.):

2.1. Розробити опис структури та форматів передання даних щодо обліку товарів на складах тимчасового зберігання ("власник складу тимчасового зберігання (далі - СТЗ) - митний орган", "митний орган - Єдина автоматизована інформаційна система (далі - ЄАІС) Держмитслужби України").

2.2. Розробити програмне забезпечення для ведення електронного журналу обліку товарів на СТЗ митним органом.

2.3. Розробити програмно-інформаційний комплекс, призначений для здійснення контролю за рухом товарів на СТЗ з використанням ЄАІС Держмитслужби України.

3. Начальникам регіональних митниць, митниць інформувати про вимоги цього наказу суб'єктів господарської діяльності.

4. Установити, що цей наказ набирає чинності наступного дня після його підписання.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Онопенка П. В.

 

Голова Служби 

А. В. Макаренко 

 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
ведення обліку та подання митним органам звітності щодо товарів на складах тимчасового зберігання

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 6 розділу 2 "Тимчасове зберігання товарів" Спеціального додатка А до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур від 18.05.73 та статті 104 Митного кодексу України.

1.2. Факт розміщення товарів на складі тимчасового зберігання (далі - СТЗ) і прийняття їх на зберігання власником СТЗ засвідчується відбитком штампа "Під митним контролем" посадової особи митного органу, яка здійснила розміщення товарів на СТЗ, на товаротранспортних документах.

2. Порядок ведення обліку товарів, що переміщуються через СТЗ

2.1. Власник СТЗ веде електронний журнал обліку товарів, що розміщуються, зберігаються на СТЗ та видаються з нього, який містить такі графи:

"Номер і назва документа, на підставі якого товар був розміщений на СТЗ і форма якого наводиться у Порядку розміщення товарів і транспортних засобів на СТЗ, видачі їх з СТЗ відповідно до вимог пункту 1.9 Положення про СТЗ, затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.10.2003 N 674 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.11.2003 N 1061/8382";

"Дата розміщення товару на СТЗ";

"Коди документів, на підставі яких товар був розміщений на СТЗ, згідно з додатком 9 "Класифікатор документів" до наказу Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247";

"Номери й дати документів, на підставі яких товар був розміщений на СТЗ";

"Реквізити підприємства - одержувача (відправника) товару (найменування, місцезнаходження/проживання, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ДРФО)";

"Код товарної позиції товару згідно з УКТЗЕД";

"Найменування товару";

"Кількість місць";

"Вага нетто товару, розміщеного на СТЗ";

"Фактурна вартість товару, розміщеного на СТЗ (за її наявності в комерційних та/або товаротранспортних документах)";

"Кінцевий термін зберігання товару на СТЗ";

"Номер штампа "Під митним контролем" посадової особи, яка була присутня при розміщенні товарів на СТЗ";

"Дата видачі товару з СТЗ";

"Код документа, на підставі якого товар видано з СТЗ, згідно з додатком 9 "Класифікатор документів" до наказу Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247";

"Номер й дата документа, на підставі якого товар видано з СТЗ";

"Кількість місць";

"Вага нетто товару, виданого з СТЗ";

"Фактурна вартість товару, виданого з СТЗ (за її наявності в комерційних та/або товаротранспортних документах)";

"Номер особистого митного забезпечення посадової особи митного органу, яка засвідчила видачу товарів із СТЗ".

2.2. Власник СТЗ зберігає всю документацію, пов'язану зі здійсненням своєї діяльності, протягом строку, установленого законодавством України.

3. Порядок подання митному органу звітності про товари, що зберігалися на СТЗ

3.1. У разі надходження або випуску товарів із СТЗ його власник не пізніше наступного робочого дня подає до митного органу звіт про рух товарів на СТЗ (у паперовому й електронному вигляді), форму якого наведено в додатку до цього Порядку, за структурою та форматом передання даних, які визначені Держмитслужбою України.

3.2. Посадова особа митного органу приймає та перевіряє звіт про рух товарів на СТЗ, поданий його власником, завіряє його правильність своїм підписом і проставляє дату перевірки, а в разі необхідності вносить до нього зміни, які також завіряє своїм підписом, і проставляє дату перевірки.

Після перевірки звіту про рух товарів на СТЗ посадова особа митного органу вносить інформацію зі звіту до електронного журналу обліку товарів на СТЗ, який ведеться митним органом за допомогою відповідного програмного забезпечення.

Протягом доби вся інформація про рух товарів на СТЗ засобами електронного зв'язку передається до Єдиної автоматизованої інформаційної системи (далі - ЄАІС) Держмитслужби України за структурою та форматом передання даних, які визначені Держмитслужбою України.

3.3. У разі продовження митним органом строків зберігання товарів на СТЗ посадова особа митного органу вносить змінену дату кінцевого строку тимчасового зберігання на СТЗ до електронного журналу обліку товарів на СТЗ, який ведеться митним органом за допомогою відповідного програмного забезпечення, а також в оперативному режимі вносить відповідні зміни до ЄАІС Держмитслужби України.

4. Прикінцеві положення

4.1. Митний орган, який видав дозвіл на використання приміщення, резервуара, майданчика як СТЗ, має право проводити планові (один раз на рік) і позапланові інвентаризаційні перевірки діяльності СТЗ.

4.2. За недотримання або невиконання вимог даного наказу власник СТЗ несе відповідальність, установлену законодавством України.

 

Директор Департаменту організації
та контролю за діяльністю підприємств,
що надають митні послуги
 

 
 
В. П. Мелюх
 

 

Форма

ЗВІТ
про рух товарів на складі тимчасового зберігання

__________________________________________________
(назва складу тимчасового зберігання)

за "___" ____________ 20__ р.

Розміщення товарів на СТЗ 

Видача товарів із СТЗ 

Залишок товарів на СТЗ 

Кінцевий термін зберігання 

номер доку-
мента, що був підста-
вою для розмі-
щення товарів на СТЗ 

дата розмі-
щення товарів на СТЗ 

документ, на підставі якого товари розміщено на СТЗ 

код товар-
ної пози-
ції 

найме-
нуван-
ня това-
рів 

кількість товару 

вар-
тість, грн. 

номер штам-
па "Під мит-
ним конт-
ролем" 

дата видачі товарів з СТЗ 

документ, на підставі якого товари видано з СТЗ 

кількість товару 

вар-
тість, грн. 

номер особис-
того митного забезпе-
чення 

кількість товару 

вар-
тість, грн. 

три місяці з дати розмі-
щення товарів на СТЗ 

продов-
жений митним органом 

код 

но-
мер 

дата 

код оди-
ниці ви-
міру 

кіль-
кість 

код 

но-
мер 

дата 

код оди-
ниці ви-
міру 

кіль-
кість 

код оди-
ниці ви-
міру 

кіль-
кість 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Усього (по графах 9, 10, 17, 18, 21, 22) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

_______________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові власника СТЗ) 

________________
(підпис, дата) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

  

____________

Опрос