Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 29.12.2010 N 1221 (Продолжение)

Киевская городская государственная администрация
Распоряжение от 25.01.2011 № 75

 Продовження додатка "Тарифи та структура тарифів на послуги з утримання будинків і споруд комунальної власності та прибудинкових територій, які надаються суб'єктами господарювання по кожному будинку окремо"

(Позиції 2211 - 4161 див. окремо в базі)

Додатково див. постанову
 Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 24 листопада 2011 року

Загаль-
на поряд-
кова нумера-
ція по місту Києву 

Поряд-
кова нумера-
ція по району 

Суб'єкт господарювання 

Назва вулиці (бульвару, провулку, проспекту, площі, узвозу та ін.) 

Номер будин-
ку 

Структура тарифу, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири за місяць 

Оплата послуг після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим 

Оплата послуг не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим 

Приби-
рання прибу-
дин-
кової тери-
торії 

Приби-
рання сходових кліток 

Виве-
зення побу-
тових відходів (зби-
рання, збері-
гання, пере-
везен-
ня, пере-
роб-
лення, утилі-
зація,
знеш-
кодже-
ння та захоро-
нення) 

При-
биран-
ня під-
валу, техніч-
них повер-
хів та пок-
рівлі 

Тех-
нічне обслу-
гову-
ван-
ня ліф-
тів 

Обслу-
гову-
ван-
ня сис-
тем дис-
петче-
риза-
ції 

Тех-
ніч-
ного обслу-
гову-
ван-
ня внут-
рішньо-
будин-
кових сис-
тем ГВП і ХВП,
водо-
відве-
дення, тепло-
поста-
чання та зли-
вової кана-
ліза-
ції 

Дера-
тиза-
ція 

Дезін-
сек-
ція 

Обслу-
гову-
ван-
ня димо-
венти-
ляцій-
них кана-
лів 

Тех-
ніч-
не обслу-
гову-
ван-
ня та поточ-
ний ре-
монт сис-
тем проти-
пожеж-
ної авто-
мати-
ки й димо-
вида-
лення, а також інших внут-
рішньо-
будин-
кових інже-
нер-
них сис-
тем у разі їх наяв-
ності 

По-
точ-
ний ре-
монт конст-
руктив-
них еле-
мен-
тів внут-
рішньо-
будин-
кових сис-
тем гаря-
чого і холод-
ного водо-
поста-
чання, водо-
відве-
дення, тепло-
поста-
чання та зливо-
вої кана-
ліза-
ції і техніч-
них прист-
роїв будин-
ків та еле-
ментів зовніш-
нього упоряд-
ження 

Поли-
ван-
ня дво-
рів, клумб і газо-
нів 

Приби-
рання і виве-
зення снігу, поси-
пання части-
ни прибу-
динко-
вої тери-
торії, призна-
ченої для про-
ходу та проїз-
ду, проти-
ожелед-
ними сумі-
шами 

Екс-
плуата-
ція номер-
них знаків будин-
ків 

Освіт-
лен-
ня місць загаль-
ного корис-
туван-
ня, під-
валів, підка-
чува-
ння води 

Енер-
гопоста-
чання для ліфтів 

При-
буток 

Тариф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної площі квар-
тири за мі-
сяць (в тому числі прибу-
ток та ПДВ), крім квар-
тир пер-
шого повер-
ху 

Та-
риф, грн. за 1 кв. м за-
галь-
ної площі квар-
тири пер-
шого по-
верху за місяць
(в тому числі при-
буток та ПДВ) 

Та-
риф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної площі квар-
тири за місяць (з ПДВ), крім квар-
тир пер-
шого повер-
ху 

Та-
риф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної пло-
щі квар-
тири пер-
шого повер-
ху за мі-
сяць (з ПДВ) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

4162 

647 

КП "Печерськжитло" 

вул. Мирного Панаса 

0,9172 

0,4408 

0,2952 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4548 

0,0062 

0,0000 

0,0550 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0968 

0,0000 

0,22 

2,99 

2,99 

2,72 

2,72 

4167 

652 

КП "Печерськжитло" 

вул. Німанська 

0,7228 

0,5654 

0,2277 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4275 

0,0067 

0,0000 

0,0235 

0,0000 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0688 

0,0000 

0,20 

2,70 

2,70 

2,45 

2,45 

4169 

654 

КП "Печерськжитло" 

вул. Німанська 

0,8106 

0,2911 

0,3308 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6128 

0,0002 

0,0000 

0,0879 

0,0000 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1065 

0,0000 

0,22 

2,96 

2,96 

2,69 

2,69 

4170 

655 

КП "Печерськжитло" 

вул. Німанська 

0,7840 

0,2414 

0,4040 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5915 

0,0086 

0,0000 

0,0647 

0,0000 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0779 

0,0000 

0,21 

2,87 

2,87 

2,61 

2,61 

4171 

656 

КП "Печерськжитло" 

вул. Німанська 

0,8525 

0,3290 

0,3633 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6021 

0,0061 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0803 

0,0000 

0,22 

2,95 

2,95 

2,68 

2,68 

4177 

662 

КП "Печерськжитло" 

вул. Підвисоцького професора 

12А 

0,6148 

0,2748 

0,3708 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6951 

0,0043 

0,0000 

0,0759 

0,0000 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1020 

0,0000 

0,21 

2,82 

2,82 

2,57 

2,57 

4180 

665 

КП "Печерськжитло" 

вул. Підвисоцького професора 

18 

0,5959 

0,2700 

0,3250 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7429 

0,0003 

0,0000 

0,0855 

0,0000 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1006 

0,0000 

0,21 

2,80 

2,80 

2,54 

2,54 

4181 

666 

КП "Печерськжитло" 

вул. Підвисоцького професора 

19 

1,0725 

0,4589 

0,2136 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2346 

0,0066 

0,0000 

0,0432 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0633 

0,0000 

0,21 

2,76 

2,76 

2,51 

2,51 

4198 

683 

КП "Печерськжитло" 

бульв. Українки Лесі 

29 

0,9205 

0,3849 

0,3021 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4191 

0,0012 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0675 

0,0000 

0,21 

2,77 

2,77 

2,51 

2,51 

Подільський район 

4206 

КП "Центральний" 

вул. Андріївська 

8-12 

0,3816 

0,2744 

0,3831 

0,0023 

0,3134 

0,0000 

0,6549 

0,0333 

0,0377 

0,0245 

0,0000 

0,2716 

0,0000 

0,0122 

0,0003 

0,1524 

0,0889 

0,26 

3,47 

2,94 

3,16 

2,67 

4207 

КП "Центральний" 

вул. Андріївська 

9А 

0,3898 

0,3185 

0,4812 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,8554 

0,0000 

0,0000 

0,0546 

0,0000 

0,3294 

0,0000 

0,0124 

0,0012 

0,1586 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,12 

3,12 

4208 

КП "Центральний" 

вул. Андріївська 

11/7А 

0,1548 

0,2616 

0,2837 

0,0023 

0,5235 

0,2521 

0,7084 

0,0197 

0,0226 

0,0592 

0,0000 

0,1214 

0,0000 

0,0116 

0,0011 

0,1731 

0,0532 

0,26 

3,50 

2,40 

3,18 

2,18 

4210 

КП "Центральний" 

узвіз. Андріївський 

2В 

0,1184 

0,2985 

0,2152 

0,0016 

0,9166 

0,1632 

0,6219 

0,0119 

0,0137 

0,0482 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0124 

0,0011 

0,1342 

0,0336 

0,26 

3,42 

1,95 

3,11 

1,77 

4216 

11 

КП "Центральний" 

узвіз. Андріївський 

34А 

0,2565 

0,2179 

0,1255 

0,0017 

0,6892 

0,2047 

0,4163 

0,0129 

0,0147 

0,0352 

0,0000 

0,3701 

0,0000 

0,0113 

0,0005 

0,1417 

0,1289 

0,26 

3,47 

2,12 

3,15 

1,93 

4217 

12 

КП "Центральний" 

вул. Борисоглібська 

4А 

0,5039 

0,2226 

0,2933 

0,0014 

0,0000 

0,0000 

0,9120 

0,0044 

0,0051 

0,0520 

0,0000 

0,4038 

0,0000 

0,0124 

0,0010 

0,1593 

0,0000 

0,26 

3,39 

3,39 

3,09 

3,09 

4218 

13 

КП "Центральний" 

вул. Борисоглібська 

8/13А 

0,5216 

0,4795 

0,3357 

0,0030 

0,0000 

0,0000 

0,8164 

0,0000 

0,0000 

0,0587 

0,0000 

0,2306 

0,0000 

0,0121 

0,0010 

0,1607 

0,0000 

0,26 

3,46 

3,46 

3,14 

3,14 

4219 

14 

КП "Центральний" 

вул. Борисоглібська 

9/15А 

0,4407 

0,4536 

0,3433 

0,0027 

0,0000 

0,0000 

0,8551 

0,0089 

0,0102 

0,0660 

0,0000 

0,2631 

0,0000 

0,0124 

0,0010 

0,1714 

0,0000 

0,26 

3,47 

3,47 

3,15 

3,15 

4220 

15 

КП "Центральний" 

вул. Борисоглібська 

16Б 

0,6062 

0,2992 

0,1813 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,8046 

0,0259 

0,0285 

0,0455 

0,0000 

0,4038 

0,0000 

0,0124 

0,0024 

0,1374 

0,0000 

0,25 

3,37 

3,37 

3,06 

3,06 

4223 

18 

КП "Центральний" 

вул. Борисоглібська 

17/1А 

0,4992 

0,3833 

0,3162 

0,0035 

0,0000 

0,0000 

0,7229 

0,0067 

0,0077 

0,0447 

0,0000 

0,4521 

0,0000 

0,0139 

0,0008 

0,1469 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,12 

3,12 

4225 

20 

КП "Центральний" 

вул. Боричів Тік 

30 

0,4735 

0,4782 

0,1344 

0,0024 

0,3682 

0,0000 

0,5576 

0,0022 

0,0022 

0,0222 

0,0000 

0,4038 

0,0000 

0,0124 

0,0008 

0,1092 

0,0425 

0,26 

3,44 

2,90 

3,13 

2,64 

4227 

22 

КП "Центральний" 

вул. Братська 

0,6263 

0,2066 

0,3048 

0,0021 

0,0000 

0,0000 

0,7601 

0,0085 

0,0098 

0,0501 

0,0000 

0,4157 

0,0000 

0,0127 

0,0007 

0,1562 

0,0000 

0,26 

3,37 

3,37 

3,06 

3,06 

4228 

23 

КП "Центральний" 

вул. Братська 

5А 

0,2941 

0,2078 

0,3382 

0,0007 

0,2893 

0,4905 

0,6560 

0,0120 

0,0131 

0,0221 

0,0000 

0,0614 

0,0000 

0,0124 

0,0013 

0,1164 

0,0505 

0,26 

3,39 

2,29 

3,08 

2,08 

4233 

28 

КП "Центральний" 

вул. Введенська 

6А 

0,5144 

0,3183 

0,4182 

0,0038 

0,0000 

0,0000 

0,6852 

0,0161 

0,0185 

0,0569 

0,0000 

0,3986 

0,0000 

0,0122 

0,0020 

0,1596 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,12 

3,12 

4245 

40 

КП "Центральний" 

вул. Ігоревська 

2/6 

0,2624 

0,1667 

0,2720 

0,0010 

0,4959 

0,1797 

0,6708 

0,0076 

0,0084 

0,0638 

0,0000 

0,1257 

0,0000 

0,0124 

0,0004 

0,1862 

0,1107 

0,26 

3,38 

2,35 

3,08 

2,13 

4247 

42 

КП "Центральний" 

вул. Ігоревська 

12А' 

0,1903 

0,3574 

0,4663 

0,0036 

0,0000 

0,0000 

0,9005 

0,0678 

0,0778 

0,0446 

0,0000 

0,2146 

0,0000 

0,0124 

0,0038 

0,2889 

0,0000 

0,26 

3,47 

3,47 

3,15 

3,15 

4249 

44 

КП "Центральний" 

вул. Ігоревська 

16А 

0,5015 

0,1692 

0,3443 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,9154 

0,0000 

0,0000 

0,0690 

0,0000 

0,4038 

0,0000 

0,0124 

0,0017 

0,1862 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,13 

3,13 

4267 

62 

КП "Центральний" 

вул. Костянтинівська 

27А 

0,3707 

0,2365 

0,2458 

0,0017 

0,6520 

0,0000 

0,5974 

0,0064 

0,0073 

0,0431 

0,0000 

0,2573 

0,0000 

0,0106 

0,0010 

0,1402 

0,0541 

0,26 

3,46 

2,53 

3,15 

2,30 

4272 

67 

КП "Центральний" 

вул. Костянтинівська 

43 

0,4402 

0,2261 

0,3169 

0,0010 

0,1578 

0,1457 

0,7996 

0,0133 

0,0149 

0,0702 

0,0000 

0,1916 

0,0000 

0,0124 

0,0006 

0,1870 

0,0482 

0,26 

3,47 

3,00 

3,15 

2,73 

4275 

70 

КП "Центральний" 

вул. Костянтинівська 

46-52 

0,1455 

0,1439 

0,3913 

0,0024 

0,9325 

0,1090 

0,5539 

0,0040 

0,0038 

0,0411 

0,0000 

0,0531 

0,0000 

0,0124 

0,0003 

0,1425 

0,0633 

0,26 

3,43 

1,97 

3,12 

1,79 

4276 

71 

КП "Центральний" 

вул. Костянтинівська 

51 

0,6258 

0,1644 

0,2720 

0,0021 

0,0000 

0,0000 

0,8516 

0,0385 

0,0441 

0,0417 

0,0000 

0,4038 

0,0000 

0,0124 

0,0020 

0,1298 

0,0000 

0,26 

3,42 

3,42 

3,11 

3,11 

4282 

77 

КП "Центральний" 

вул. Костянтинівська 

59/5 

0,5397 

0,1495 

0,4464 

0,0015 

0,0000 

0,0000 

0,8569 

0,0078 

0,0090 

0,0440 

0,0000 

0,3982 

0,0000 

0,0122 

0,0003 

0,1402 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,13 

3,13 

4284 

79 

КП "Центральний" 

вул. Костянтинівська 

63/12 

0,5647 

0,1092 

0,4389 

0,0016 

0,0000 

0,0000 

0,8208 

0,0000 

0,0179 

0,0659 

0,0000 

0,3836 

0,0000 

0,0118 

0,0003 

0,1831 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,12 

3,12 

4286 

81 

КП "Центральний" 

вул. Межигірська 

3/7Б 

0,0000 

0,2191 

0,1299 

0,0041 

1,2455 

0,0000 

0,7524 

0,0036 

0,0041 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0218 

0,0024 

0,0989 

0,0745 

0,26 

3,37 

1,63 

3,07 

1,48 

4287 

82 

КП "Центральний" 

вул. Межигірська 

5В 

0,5514 

0,4517 

0,3904 

0,0024 

0,0000 

0,0000 

0,7601 

0,0143 

0,0164 

0,0439 

0,0000 

0,2266 

0,0000 

0,0124 

0,0017 

0,1483 

0,0000 

0,26 

3,46 

3,46 

3,14 

3,14 

4288 

83 

КП "Центральний" 

вул. Межигірська 

57/17 

0,1712 

0,3033 

0,4221 

0,0049 

0,6329 

0,1308 

0,6027 

0,0006 

0,0000 

0,0411 

0,0000 

0,0131 

0,0000 

0,0113 

0,0006 

0,1367 

0,0951 

0,26 

3,39 

2,25 

3,08 

2,05 

4292 

87 

КП "Центральний" 

вул. Набережно-Хрещатицька 

3А 

0,5205 

0,1347 

0,3614 

0,0013 

0,0000 

0,0000 

0,9191 

0,0068 

0,0078 

0,0641 

0,0000 

0,3812 

0,0000 

0,0117 

0,0004 

0,1778 

0,0000 

0,26 

3,41 

3,41 

3,10 

3,10 

4296 

91 

КП "Центральний" 

вул. Набережно-Хрещатицька 

17/18А 

0,4639 

0,7519 

0,3472 

0,0022 

0,0000 

0,0000 

0,6155 

0,0104 

0,0120 

0,0492 

0,0000 

0,2985 

0,0000 

0,0092 

0,0014 

0,0503 

0,0000 

0,26 

3,45 

3,45 

3,13 

3,13 

4304 

99 

КП "Центральний" 

вул. Нижньоюрківська 

13 

0,0419 

0,4097 

0,4868 

0,0011 

0,1422 

0,0000 

0,9704 

0,0149 

0,0168 

0,1184 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0124 

0,0005 

0,2718 

0,0558 

0,25 

3,36 

3,09 

3,05 

2,81 

4307 

102 

КП "Центральний" 

вул. Оболонська 

7А 

0,5280 

0,2478 

0,3649 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,7763 

0,0344 

0,0395 

0,0483 

0,0000 

0,4038 

0,0000 

0,0124 

0,0006 

0,1441 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,12 

3,12 

4309 

104 

КП "Центральний" 

вул. Оболонська 

13-15 

0,1882 

0,2337 

0,4031 

0,0015 

0,5104 

0,1604 

0,6412 

0,0100 

0,0110 

0,0503 

0,0000 

0,0159 

0,0000 

0,0119 

0,0002 

0,1558 

0,1906 

0,26 

3,41 

2,27 

3,10 

2,07 

4310 

105 

КП "Центральний" 

вул. Оленівська 

0,4347 

0,3279 

0,3009 

0,0016 

0,4324 

0,0000 

0,6557 

0,0114 

0,0124 

0,0462 

0,0000 

0,1905 

0,0000 

0,0124 

0,0005 

0,1406 

0,0466 

0,26 

3,45 

2,82 

3,14 

2,56 

4319 

114 

КП "Центральний" 

вул. Сагайдачного Петра 

16Б 

0,5384 

0,2797 

0,2787 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,8306 

0,0045 

0,0052 

0,0578 

0,0000 

0,3974 

0,0000 

0,0122 

0,0011 

0,1563 

0,0000 

0,26 

3,38 

3,38 

3,08 

3,08 

4324 

119 

КП "Центральний" 

вул. Сковороди Григорія 

7Б 

0,1477 

0,5000 

0,6251 

0,0046 

0,0000 

0,0000 

0,8095 

0,0127 

0,0145 

0,0000 

0,0000 

0,2415 

0,0000 

0,0124 

0,0033 

0,2598 

0,0000 

0,26 

3,47 

3,47 

3,16 

3,16 

4327 

122 

КП "Центральний" 

вул. Спаська 

6А 

0,2840 

0,2263 

0,3282 

0,0016 

0,6223 

0,0000 

0,5662 

0,0095 

0,0105 

0,0379 

0,0000 

0,3182 

0,0000 

0,0110 

0,0008 

0,1199 

0,0511 

0,26 

3,42 

2,53 

3,10 

2,30 

4331 

126 

КП "Центральний" 

вул. Спаська 

10В 

0,4409 

0,0000 

0,3331 

0,0042 

0,0000 

0,0000 

0,7180 

0,0656 

0,0753 

0,0292 

0,0000 

0,3155 

0,0000 

0,0124 

0,0031 

0,6088 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,13 

3,13 

4333 

128 

КП "Центральний" 

вул. Спаська 

11 

0,5012 

0,2327 

0,4647 

0,0034 

0,0000 

0,0000 

0,8501 

0,0083 

0,0095 

0,0648 

0,0000 

0,3677 

0,0000 

0,0113 

0,0028 

0,0509 

0,0000 

0,26 

3,39 

3,39 

3,08 

3,08 

4334 

129 

КП "Центральний" 

вул. Спаська 

18-20 

0,4937 

0,5461 

0,3566 

0,0046 

0,0000 

0,0000 

0,7465 

0,0112 

0,0113 

0,0478 

0,0000 

0,2260 

0,0000 

0,0124 

0,0015 

0,1484 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,13 

3,13 

4335 

130 

КП "Центральний" 

вул. Спаська 

21-23 

0,5124 

0,2271 

0,2909 

0,0014 

0,0000 

0,0000 

0,9521 

0,0020 

0,0012 

0,0476 

0,0000 

0,4038 

0,0000 

0,0124 

0,0005 

0,1430 

0,0000 

0,26 

3,42 

3,42 

3,11 

3,11 

4337 

132 

КП "Центральний" 

вул. Спаська 

25/17 

0,6237 

0,2312 

0,2684 

0,0028 

0,0000 

0,0000 

0,7606 

0,0249 

0,0273 

0,0463 

0,0000 

0,4038 

0,0000 

0,0124 

0,0025 

0,1446 

0,0000 

0,25 

3,36 

3,36 

3,06 

3,06 

4338 

133 

КП "Центральний" 

вул. Спаська 

25Д 

0,4543 

0,1290 

0,4825 

0,0014 

0,0000 

0,0000 

0,9327 

0,0000 

0,0000 

0,0763 

0,0000 

0,2955 

0,0000 

0,0124 

0,0010 

0,1975 

0,0000 

0,26 

3,41 

3,41 

3,10 

3,10 

4340 

135 

КП "Центральний" 

вул. Фрунзе 

2/9А 

0,5255 

0,1672 

0,3268 

0,0040 

0,0000 

0,0000 

0,8868 

0,0107 

0,0123 

0,0556 

0,0000 

0,4038 

0,0000 

0,0124 

0,0016 

0,1534 

0,0000 

0,26 

3,38 

3,38 

3,07 

3,07 

4343 

138 

КП "Центральний" 

вул. Фрунзе 

24Б 

0,5655 

0,1948 

0,2363 

0,0019 

0,0000 

0,0000 

0,9005 

0,0296 

0,0340 

0,0395 

0,0000 

0,4038 

0,0000 

0,0124 

0,0014 

0,1381 

0,0000 

0,26 

3,38 

3,38 

3,07 

3,07 

4348 

143 

КП "Центральний" 

вул. Фрунзе 

34-38А 

0,5273 

0,2685 

0,3189 

0,0023 

0,0000 

0,0000 

0,8313 

0,0332 

0,0381 

0,0396 

0,0000 

0,4038 

0,0000 

0,0124 

0,0003 

0,1268 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,12 

3,12 

4353 

148 

КП "Центральний" 

вул. Хорива 

15/8 

0,5448 

0,2853 

0,2253 

0,0032 

0,0000 

0,0000 

0,8259 

0,0000 

0,0000 

0,0621 

0,0000 

0,4038 

0,0000 

0,0008 

0,0010 

0,2170 

0,0000 

0,26 

3,39 

3,39 

3,08 

3,08 

4357 

152 

КП "Центральний" 

вул. Хорива 

18/10А' 

0,4846 

0,1523 

0,5321 

0,0016 

0,0000 

0,0000 

0,6200 

0,0178 

0,0205 

0,0699 

0,0000 

0,4038 

0,0000 

0,0124 

0,0020 

0,2495 

0,0000 

0,26 

3,39 

3,39 

3,08 

3,08 

4362 

157 

КП "Центральний" 

вул. Юрківська 

12/59 

0,5895 

0,1282 

0,3713 

0,0014 

0,0000 

0,0000 

0,8905 

0,0086 

0,0099 

0,0379 

0,0000 

0,4038 

0,0000 

0,0124 

0,0016 

0,1109 

0,0000 

0,26 

3,39 

3,39 

3,08 

3,08 

4369 

164 

КП "Введенське" 

вул. Введенська 

42 

0,3344 

0,4318 

0,3946 

0,0000 

0,3733 

0,0000 

0,6602 

0,0003 

0,0008 

0,0825 

0,0000 

0,0002 

0,0000 

0,0127 

0,0005 

0,2034 

0,0359 

0,25 

3,34 

2,80 

3,04 

2,55 

4372 

167 

КП "Введенське" 

вул. Верхній Вал 

40Б 

0,2741 

0,2675 

0,6180 

0,0007 

0,0000 

0,0000 

0,9943 

0,0046 

0,0109 

0,0483 

0,0000 

0,2284 

0,0000 

0,0127 

0,0047 

0,1458 

0,0000 

0,26 

3,45 

3,45 

3,13 

3,13 

4519 

314 

КП "Куренівське" 

вул. Захарівська 

0,0361 

0,0481 

0,3658 

0,0014 

1,1795 

0,0000 

0,6994 

0,0031 

0,0104 

0,0460 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0122 

0,0002 

0,1351 

0,0723 

0,26 

3,44 

1,79 

3,13 

1,63 

4520 

315 

КП "Куренівське" 

вул. Захарівська 

0,0667 

0,0124 

0,3787 

0,0006 

1,1029 

0,0000 

0,7045 

0,0024 

0,0080 

0,0473 

0,0000 

0,0535 

0,0000 

0,0122 

0,0002 

0,1386 

0,0736 

0,26 

3,43 

1,88 

3,12 

1,71 

4521 

316 

КП "Куренівське" 

вул. Захарівська 

0,1903 

0,3225 

0,4110 

0,0010 

0,2802 

0,0806 

0,8970 

0,0006 

0,0017 

0,0942 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0122 

0,0004 

0,2068 

0,0393 

0,25 

3,35 

2,82 

3,05 

2,57 

4523 

318 

КП "Куренівське" 

вул. Захарівська 

0,4659 

0,2530 

0,4400 

0,0010 

0,3349 

0,0535 

0,8016 

0,0003 

0,0007 

0,0514 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0122 

0,0001 

0,1484 

0,0791 

0,26 

3,49 

2,87 

3,17 

2,61 

4524 

319 

КП "Куренівське" 

вул. Захарівська 

10 

0,3903 

0,2519 

0,4259 

0,0025 

0,3981 

0,0573 

0,6869 

0,0055 

0,0188 

0,0460 

0,0000 

0,1477 

0,0000 

0,0113 

0,0001 

0,1278 

0,0455 

0,26 

3,45 

2,79 

3,14 

2,54 

4525 

320 

КП "Куренівське" 

вул. Захарівська 

14 

0,3315 

0,2247 

0,4528 

0,0012 

0,5221 

0,0772 

0,6791 

0,0023 

0,0078 

0,0530 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0122 

0,0002 

0,1456 

0,0492 

0,26 

3,38 

2,52 

3,07 

2,29 

4530 

325 

КП "Куренівське" 

вул. Копилівська 

10А 

0,1173 

0,1262 

0,5233 

0,0015 

0,2798 

0,1534 

0,9275 

0,0019 

0,0055 

0,1132 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0122 

0,0005 

0,2464 

0,0568 

0,26 

3,39 

2,74 

3,08 

2,49 

4531 

326 

КП "Куренівське" 

вул. Копилівська 

10Б 

0,1512 

0,1755 

0,5138 

0,0015 

0,2743 

0,0751 

0,9191 

0,0019 

0,0055 

0,1111 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0122 

0,0005 

0,2429 

0,0566 

0,25 

3,35 

2,82 

3,05 

2,56 

4532 

327 

КП "Куренівське" 

вул. Копилівська 

12Б 

0,2437 

0,2941 

0,4932 

0,0013 

0,2744 

0,0752 

0,7874 

0,0012 

0,0035 

0,0958 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0104 

0,0004 

0,2081 

0,0491 

0,25 

3,35 

2,82 

3,05 

2,57 

4533 

328 

КП "Куренівське" 

вул. Копилівська 

12А 

0,1990 

0,1129 

0,4749 

0,0013 

0,2738 

0,1501 

0,9206 

0,0013 

0,0033 

0,1115 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0122 

0,0005 

0,2421 

0,0549 

0,26 

3,38 

2,74 

3,07 

2,50 

4536 

331 

КП "Куренівське" 

вул. Копилівська 

31 

0,3667 

0,2800 

0,3408 

0,0018 

0,6175 

0,0684 

0,7190 

0,0029 

0,0097 

0,0470 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0120 

0,0002 

0,1332 

0,0471 

0,26 

3,49 

2,53 

3,18 

2,30 

4537 

332 

КП "Куренівське" 

вул. Копилівська 

65 

0,1623 

0,2410 

0,4809 

0,0022 

0,6938 

0,0913 

0,6399 

0,0041 

0,0138 

0,0502 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0114 

0,0003 

0,1421 

0,0489 

0,26 

3,41 

2,31 

3,10 

2,10 

4543 

338 

КП "Куренівське" 

вул. Новокостянтинівська 

0,7236 

0,1115 

0,4906 

0,0013 

0,0000 

0,0000 

0,8362 

0,0008 

0,0027 

0,0707 

0,0000 

0,1675 

0,0000 

0,0122 

0,0004 

0,1777 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,11 

3,11 

4545 

340 

КП "Куренівське" 

вул. Петропавлівська 

11 

0,4323 

0,2504 

0,4081 

0,0010 

0,4857 

0,0718 

0,7073 

0,0002 

0,0006 

0,0507 

0,0000 

0,0267 

0,0000 

0,0113 

0,0002 

0,1388 

0,0462 

0,26 

3,47 

2,68 

3,16 

2,43 

4546 

341 

КП "Куренівське" 

вул. Петропавлівська 

12 

0,4021 

0,2326 

0,3669 

0,0006 

0,5247 

0,0677 

0,6799 

0,0007 

0,0023 

0,0523 

0,0000 

0,1111 

0,0000 

0,0105 

0,0002 

0,1382 

0,0482 

0,26 

3,48 

2,64 

3,17 

2,40 

4547 

342 

КП "Куренівське" 

вул. Петропавлівська 

13/8 

0,0668 

0,0000 

0,6716 

0,0032 

0,2864 

0,0000 

1,0098 

0,0056 

0,0192 

0,1331 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0122 

0,0011 

0,2984 

0,0677 

0,26 

3,40 

2,93 

3,09 

2,67 

4548 

343 

КП "Куренівське" 

вул. Петропавлівська 

14 

0,3342 

0,3196 

0,4159 

0,0021 

0,3945 

0,0817 

0,7042 

0,0034 

0,0115 

0,0731 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0107 

0,0000 

0,1599 

0,0333 

0,25 

3,36 

2,69 

3,05 

2,44 

4549 

344 

КП "Куренівське" 

вул. Петропавлівська 

15 

0,3979 

0,2273 

0,3640 

0,0021 

0,6572 

0,0700 

0,6842 

0,0035 

0,0118 

0,0461 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0113 

0,0002 

0,1302 

0,0453 

0,27 

3,50 

2,48 

3,18 

2,25 

4550 

345 

КП "Куренівське" 

вул. Петропавлівська 

26 

0,2474 

0,3289 

0,4464 

0,0022 

0,1905 

0,0822 

0,8562 

0,0045 

0,0152 

0,0960 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0122 

0,0004 

0,2100 

0,0431 

0,25 

3,35 

2,93 

3,04 

2,66 

4557 

352 

КП "Куренівське" 

вул. Петропавлівська 

51 

0,5515 

0,1144 

0,7094 

0,0047 

0,0000 

0,0000 

0,9636 

0,0009 

0,0030 

0,0741 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0122 

0,0021 

0,1657 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,12 

3,12 

4559 

354 

КП "Куренівське" 

вул. Петропавлівська 

56 

1,0447 

0,1185 

0,4802 

0,0018 

0,0000 

0,0000 

0,7549 

0,0009 

0,0031 

0,0475 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0108 

0,0026 

0,1116 

0,0000 

0,26 

3,40 

3,40 

3,09 

3,09 

4561 

356 

КП "Куренівське" 

вул. Рилєєва 

7/11 

0,3628 

0,2108 

0,3364 

0,0009 

0,2787 

0,0000 

0,6004 

0,0002 

0,0005 

0,5802 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0104 

0,0002 

0,1327 

0,0496 

0,26 

3,38 

2,95 

3,08 

2,68 

4563 

358 

КП "Куренівське" 

вул. Теліги Олени 

51 

0,1564 

0,1559 

0,5839 

0,0011 

0,3456 

0,0000 

0,9108 

0,0001 

0,0003 

0,1092 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0122 

0,0003 

0,2369 

0,0468 

0,26 

3,38 

2,86 

3,07 

2,60 

4564 

359 

КП "Куренівське" 

вул. Теліги Олени 

53 

0,2067 

0,2281 

0,5459 

0,0011 

0,3766 

0,0000 

0,8187 

0,0002 

0,0005 

0,1006 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0107 

0,0003 

0,2170 

0,0480 

0,26 

3,37 

2,81 

3,07 

2,56 

4565 

360 

КП "Куренівське" 

вул. Теліги Олени 

55 

0,3734 

0,1814 

0,3724 

0,0010 

0,6958 

0,0000 

0,6546 

0,0003 

0,0009 

0,0424 

0,0000 

0,1055 

0,0000 

0,0110 

0,0003 

0,1209 

0,0456 

0,26 

3,44 

2,46 

3,13 

2,24 

4566 

361 

КП "Куренівське" 

вул. Теліги Олени 

57 

0,1903 

0,2876 

0,5477 

0,0014 

0,3266 

0,0000 

0,8205 

0,0016 

0,0049 

0,1008 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0107 

0,0000 

0,2175 

0,0417 

0,26 

3,37 

2,88 

3,06 

2,62 

4567 

362 

КП "Куренівське" 

вул. Терьохіна Олексія 

0,6605 

0,1145 

0,5185 

0,0032 

0,0000 

0,0000 

0,9134 

0,0006 

0,0022 

0,0746 

0,0000 

0,1276 

0,0000 

0,0122 

0,0014 

0,1728 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,12 

3,12 

4568 

363 

КП "Куренівське" 

вул. Терьохіна Олексія 

14А 

0,7446 

0,1163 

0,4857 

0,0019 

0,0000 

0,0000 

0,8290 

0,0006 

0,0021 

0,0693 

0,0000 

0,1502 

0,0000 

0,0122 

0,0004 

0,1745 

0,0000 

0,26 

3,41 

3,41 

3,10 

3,10 

4569 

364 

КП "Куренівське" 

вул. Терьохіна Олексія 

14Б 

0,7310 

0,1187 

0,4850 

0,0023 

0,0000 

0,0000 

0,8385 

0,0003 

0,0012 

0,0712 

0,0000 

0,1546 

0,0000 

0,0122 

0,0004 

0,1781 

0,0000 

0,26 

3,42 

3,42 

3,11 

3,11 

4570 

365 

КП "Куренівське" 

вул. Терьохіна Олексія 

14 

0,7837 

0,1161 

0,4890 

0,0020 

0,0000 

0,0000 

0,8312 

0,0006 

0,0021 

0,0696 

0,0000 

0,1116 

0,0000 

0,0122 

0,0004 

0,1750 

0,0000 

0,26 

3,42 

3,42 

3,11 

3,11 

4571 

366 

КП "Куренівське" 

вул. Тульчинська 

0,7449 

0,1176 

0,5345 

0,0020 

0,0000 

0,0000 

0,8031 

0,0009 

0,0029 

0,0635 

0,0000 

0,1442 

0,0000 

0,0122 

0,0000 

0,1657 

0,0000 

0,26 

3,42 

3,42 

3,11 

3,11 

4572 

367 

КП "Куренівське" 

вул. Тульчинська 

0,7158 

0,1165 

0,5014 

0,0019 

0,0000 

0,0000 

0,8335 

0,0003 

0,0012 

0,0701 

0,0000 

0,1577 

0,0000 

0,0122 

0,0004 

0,1762 

0,0000 

0,26 

3,41 

3,41 

3,10 

3,10 

4573 

368 

КП "Куренівське" 

вул. Тульчинська 

9А 

0,7152 

0,1176 

0,5696 

0,0019 

0,0000 

0,0000 

0,8042 

0,0004 

0,0012 

0,0637 

0,0000 

0,1448 

0,0000 

0,0122 

0,0004 

0,1664 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,12 

3,12 

4574 

369 

КП "Куренівське" 

вул. Тульчинська 

9Б 

0,8235 

0,1190 

0,4698 

0,0019 

0,0000 

0,0000 

0,8078 

0,0004 

0,0012 

0,0645 

0,0000 

0,1086 

0,0000 

0,0122 

0,0004 

0,1679 

0,0000 

0,26 

3,40 

3,40 

3,09 

3,09 

4576 

371 

КП "Куренівське" 

вул. Фрунзе 

89 

0,0616 

0,1520 

0,5235 

0,0022 

0,3210 

0,1154 

0,9166 

0,0119 

0,0402 

0,1105 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0122 

0,0005 

0,2400 

0,0536 

0,26 

3,38 

2,73 

3,07 

2,49 

4581 

376 

КП "Куренівське" 

вул. Фрунзе 

110 

0,6069 

0,1400 

0,6441 

0,0019 

0,0000 

0,0000 

0,9153 

0,0004 

0,0015 

0,0880 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0122 

0,0007 

0,2127 

0,0000 

0,26 

3,46 

3,46 

3,15 

3,15 

4583 

378 

КП "Куренівське" 

вул. Фрунзе 

115/3 

0,3927 

0,1938 

0,3525 

0,0017 

0,5340 

0,0000 

0,8135 

0,0033 

0,0109 

0,0661 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0122 

0,0008 

0,1694 

0,0677 

0,26 

3,46 

2,66 

3,14 

2,42 

4585 

380 

КП "Куренівське" 

вул. Фрунзе 

115/2 

0,4172 

0,1919 

0,3460 

0,0020 

0,5954 

0,1168 

0,6868 

0,0024 

0,0080 

0,0518 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0107 

0,0002 

0,1403 

0,0549 

0,26 

3,46 

2,45 

3,15 

2,23 

4586 

381 

КП "Куренівське" 

вул. Фрунзе 

116 

0,5051 

0,1428 

0,4812 

0,0019 

0,0000 

0,0000 

0,9211 

0,0040 

0,0138 

0,0892 

0,0000 

0,2020 

0,0000 

0,0122 

0,0007 

0,2150 

0,0000 

0,26 

3,42 

3,42 

3,11 

3,11 

4587 

382 

КП "Куренівське" 

вул. Фрунзе 

116А 

0,4849 

0,1994 

0,3508 

0,0021 

0,5137 

0,0853 

0,7229 

0,0034 

0,0111 

0,0523 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0110 

0,0002 

0,1419 

0,0494 

0,26 

3,47 

2,61 

3,15 

2,38 

4588 

383 

КП "Куренівське" 

вул. Фрунзе 

117 

0,4205 

0,1846 

0,3888 

0,0021 

0,4938 

0,0669 

0,6850 

0,0030 

0,0099 

0,0506 

0,0000 

0,0844 

0,0000 

0,0108 

0,0001 

0,1423 

0,0537 

0,26 

3,43 

2,62 

3,12 

2,38 

4589 

384 

КП "Куренівське" 

вул. Фрунзе 

118/2 

1,0264 

0,2041 

0,3554 

0,0030 

0,0000 

0,0000 

0,6955 

0,0035 

0,0121 

0,0454 

0,0000 

0,0758 

0,0000 

0,0116 

0,0004 

0,1299 

0,0000 

0,26 

3,38 

3,38 

3,08 

3,08 

4590 

385 

КП "Куренівське" 

вул. Фрунзе 

118 

0,9296 

0,1949 

0,3683 

0,0011 

0,0000 

0,1467 

0,6040 

0,0004 

0,0013 

0,0471 

0,0000 

0,0929 

0,0000 

0,0092 

0,0004 

0,1252 

0,0472 

0,26 

3,39 

3,13 

3,08 

2,85 

4593 

388 

КП "Куренівське" 

вул. Фрунзе 

122/1 

0,3974 

0,1665 

0,3569 

0,0017 

0,5555 

0,0843 

0,6700 

0,0029 

0,0095 

0,0535 

0,0000 

0,1350 

0,0000 

0,0101 

0,0002 

0,1424 

0,0492 

0,26 

3,48 

2,57 

3,16 

2,34 

4595 

390 

КП "Куренівське" 

вул. Фрунзе 

124 

0,3444 

0,1580 

0,4370 

0,0011 

0,5373 

0,0725 

0,7999 

0,0003 

0,0007 

0,0628 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0122 

0,0002 

0,1695 

0,0556 

0,27 

3,50 

2,62 

3,18 

2,38 

4620 

415 

КП "Вітряні гори" 

вул. Межова 

0,4149 

0,1570 

0,3573 

0,0038 

0,0000 

0,0000 

0,8124 

0,0000 

0,0000 

0,0687 

0,0000 

0,6293 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0999 

0,0000 

0,25 

3,36 

3,36 

3,05 

3,05 

4621 

416 

КП "Вітряні гори" 

вул. Межова 

3Б 

0,3697 

0,1599 

0,4165 

0,0038 

0,0000 

0,0000 

0,8194 

0,0000 

0,0000 

0,0696 

0,0000 

0,6303 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1013 

0,0000 

0,26 

3,39 

3,39 

3,08 

3,08 

4624 

419 

КП "Вітряні гори" 

вул. Межова 

0,6138 

0,1854 

0,3738 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,8491 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4100 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1270 

0,0000 

0,26 

3,38 

3,38 

3,07 

3,07 

4625 

420 

КП "Вітряні гори" 

вул. Межова 

0,5594 

0,1263 

0,4147 

0,0019 

0,0000 

0,0000 

0,8365 

0,0000 

0,0000 

0,0819 

0,0000 

0,4285 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1302 

0,0000 

0,26 

3,40 

3,40 

3,10 

3,10 

4626 

421 

КП "Вітряні гори" 

вул. Межова 

0,5739 

0,1859 

0,3835 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,8444 

0,0000 

0,0000 

0,0867 

0,0000 

0,3729 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1271 

0,0000 

0,26 

3,40 

3,40 

3,09 

3,09 

4628 

423 

КП "Вітряні гори" 

вул. Межова 

15 

0,5489 

0,1887 

0,3943 

0,0033 

0,0000 

0,0000 

0,7729 

0,0097 

0,0231 

0,0545 

0,0000 

0,4304 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1357 

0,0000 

0,26 

3,38 

3,38 

3,07 

3,07 

4630 

425 

КП "Вітряні гори" 

вул. Межова 

19А 

0,5628 

0,1299 

0,3787 

0,0008 

0,0000 

0,0000 

0,8398 

0,0000 

0,0000 

0,0855 

0,0000 

0,4449 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1321 

0,0000 

0,26 

3,40 

3,40 

3,09 

3,09 

4635 

430 

КП "Вітряні гори" 

вул. Межова 

21А 

0,4616 

0,1175 

0,4620 

0,0050 

0,0000 

0,0000 

0,8639 

0,0000 

0,0000 

0,0918 

0,0000 

0,4470 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1324 

0,0000 

0,26 

3,41 

3,41 

3,10 

3,10 

4636 

431 

КП "Вітряні гори" 

вул. Межова 

23 

0,6333 

0,0924 

0,2616 

0,0008 

0,4770 

0,0863 

0,6608 

0,0051 

0,0122 

0,0433 

0,0000 

0,1797 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1083 

0,0404 

0,26 

3,43 

2,64 

3,12 

2,40 

4643 

438 

КП "Вітряні гори" 

вул. Осиповського 

21 

0,5729 

0,1855 

0,4514 

0,0031 

0,0000 

0,0000 

0,8464 

0,0046 

0,0106 

0,0872 

0,0000 

0,2851 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1263 

0,0000 

0,26 

3,40 

3,40 

3,09 

3,09 

4645 

440 

КП "Вітряні гори" 

вул. Осиповського 

25 

0,5105 

0,1847 

0,3337 

0,0024 

0,0000 

0,0000 

0,8451 

0,0000 

0,0000 

0,0869 

0,0000 

0,4658 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1260 

0,0000 

0,26 

3,37 

3,37 

3,07 

3,07 

4648 

443 

КП "Вітряні гори" 

вул. Осиповського 

31 

0,4663 

0,1471 

0,4334 

0,0023 

0,0000 

0,0000 

0,8380 

0,0000 

0,0000 

0,0756 

0,0000 

0,4347 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1605 

0,0000 

0,26 

3,38 

3,38 

3,07 

3,07 

4650 

445 

КП "Вітряні гори" 

просп. Правди 

62А 

0,6257 

0,3117 

0,3605 

0,0010 

0,3431 

0,0917 

0,6793 

0,0035 

0,0082 

0,0378 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1276 

0,0448 

0,26 

3,48 

2,84 

3,16 

2,59 

4651 

446 

КП "Вітряні гори" 

просп. Правди 

64 

0,5986 

0,2220 

0,2892 

0,0013 

0,5136 

0,0681 

0,6926 

0,0369 

0,0064 

0,0388 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1119 

0,0483 

0,26 

3,47 

2,64 

3,15 

2,40 

4652 

447 

КП "Вітряні гори" 

просп. Правди 

64Б 

0,5872 

0,0996 

0,2985 

0,0016 

0,3135 

0,1014 

0,8934 

0,0049 

0,0115 

0,0771 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1572 

0,0846 

0,26 

3,47 

2,81 

3,16 

2,56 

4654 

449 

КП "Вітряні гори" 

вул. Світлицького 

19 

0,5296 

0,1164 

0,3742 

0,0014 

0,0000 

0,0000 

0,7620 

0,0000 

0,0000 

0,0523 

0,0000 

0,5719 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1339 

0,0000 

0,25 

3,36 

3,36 

3,05 

3,05 

4656 

451 

КП "Вітряні гори" 

вул. Світлицького 

23А 

0,5701 

0,1168 

0,3988 

0,0014 

0,0000 

0,0000 

0,7789 

0,0000 

0,0000 

0,0555 

0,0000 

0,4846 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1379 

0,0000 

0,25 

3,36 

3,36 

3,05 

3,05 

4658 

453 

КП "Вітряні гори" 

вул. Світлицького 

25 

0,5339 

0,1298 

0,3613 

0,0014 

0,0000 

0,0000 

0,7623 

0,0000 

0,0000 

0,0523 

0,0000 

0,5846 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1348 

0,0000 

0,26 

3,38 

3,38 

3,07 

3,07 

4659 

454 

КП "Вітряні гори" 

вул. Світлицького 

27 

0,5526 

0,1131 

0,4611 

0,0014 

0,0000 

0,0000 

0,7898 

0,0000 

0,0000 

0,0576 

0,0000 

0,4655 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1404 

0,0000 

0,26 

3,41 

3,41 

3,10 

3,10 

4660 

455 

КП "Вітряні гори" 

вул. Світлицького 

29/18 

0,5712 

0,1188 

0,3867 

0,0014 

0,0000 

0,0000 

0,7732 

0,0000 

0,0000 

0,0565 

0,0000 

0,4296 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2470 

0,0000 

0,26 

3,41 

3,41 

3,10 

3,10 

4661 

456 

КП "Вітряні гори" 

просп. Свободи 

1/60 

0,6144 

0,1821 

0,2978 

0,0013 

0,5401 

0,0780 

0,6914 

0,0042 

0,0098 

0,0387 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1148 

0,0509 

0,26 

3,46 

2,58 

3,15 

2,35 

4662 

457 

КП "Вітряні гори" 

просп. Свободи 

1А 

0,5784 

0,1741 

0,3119 

0,0013 

0,5508 

0,0796 

0,6974 

0,0044 

0,0102 

0,0396 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1161 

0,0508 

0,26 

3,45 

2,55 

3,14 

2,32 

4663 

458 

КП "Вітряні гори" 

просп. Свободи 

0,6189 

0,1757 

0,2803 

0,0014 

0,5509 

0,0791 

0,6926 

0,0041 

0,0093 

0,0394 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1156 

0,0502 

0,26 

3,45 

2,56 

3,14 

2,32 

4664 

459 

КП "Вітряні гори" 

просп. Свободи 

0,5714 

0,2214 

0,2809 

0,0014 

0,5526 

0,0865 

0,6897 

0,0047 

0,0109 

0,0388 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1140 

0,0666 

0,26 

3,48 

2,55 

3,17 

2,32 

4667 

462 

КП "Вітряні гори" 

просп. Свободи 

14 

0,5407 

0,1128 

0,3545 

0,0014 

0,0000 

0,0000 

0,7904 

0,0000 

0,0000 

0,0577 

0,0000 

0,5780 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1404 

0,0000 

0,26 

3,40 

3,40 

3,09 

3,09 

4672 

467 

КП "Вітряні гори" 

вул. Українки Лесі 

15 

0,5608 

0,1035 

0,5445 

0,0035 

0,0000 

0,0000 

0,9019 

0,0000 

0,0000 

0,0890 

0,0000 

0,2858 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1222 

0,0000 

0,26 

3,45 

3,45 

3,13 

3,13 

4673 

468 

КП "Вітряні гори" 

вул. Українки Лесі 

15А 

0,6132 

0,1030 

0,3921 

0,0035 

0,0000 

0,0000 

0,5466 

0,0000 

0,0000 

0,0886 

0,0000 

0,6870 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1209 

0,0000 

0,26 

3,37 

3,37 

3,07 

3,07 

4674 

469 

КП "Вітряні гори" 

вул. Українки Лесі 

17 

0,6569 

0,2737 

0,5368 

0,0042 

0,0000 

0,0000 

0,9210 

0,0000 

0,0000 

0,0938 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1293 

0,0000 

0,26 

3,45 

3,45 

3,14 

3,14 

4675 

470 

КП "Вітряні гори" 

вул. Українки Лесі 

19 

0,5164 

0,3243 

0,3525 

0,0026 

0,0000 

0,0000 

0,8224 

0,0053 

0,0126 

0,0531 

0,0000 

0,3767 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1392 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,13 

3,13 

4676 

471 

КП "Вітряні гори" 

вул. Червонопільська 

3А 

0,6468 

0,0581 

0,4573 

0,0015 

0,0000 

0,0000 

0,9412 

0,0102 

0,0242 

0,0867 

0,0000 

0,2087 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1740 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,13 

3,13 

4677 

472 

КП "Вітряні гори" 

вул. Червонопільська 

6/26 

0,5562 

0,1370 

0,4028 

0,0015 

0,0000 

0,0000 

0,7616 

0,0011 

0,0027 

0,0522 

0,0000 

0,4947 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1345 

0,0000 

0,25 

3,36 

3,36 

3,05 

3,05 

4684 

479 

КП "Вітряні гори" 

вул. Червонопільська 

14/14 

0,5438 

0,1185 

0,3695 

0,0015 

0,0000 

0,0000 

0,7606 

0,0003 

0,0008 

0,0554 

0,0000 

0,5590 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1350 

0,0000 

0,25 

3,36 

3,36 

3,05 

3,05 

4686 

481 

КП "Вітряні гори" 

вул. Червонопільська 

16 

0,5533 

0,1159 

0,3956 

0,0014 

0,0000 

0,0000 

0,7922 

0,0000 

0,0000 

0,0581 

0,0000 

0,5203 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1409 

0,0000 

0,26 

3,40 

3,40 

3,09 

3,09 

4687 

482 

КП "Вітряні гори" 

вул. Червонопільська 

20/15 

0,5636 

0,1158 

0,3185 

0,0014 

0,0000 

0,0000 

0,7873 

0,0000 

0,0000 

0,0571 

0,0000 

0,5916 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1412 

0,0000 

0,26 

3,40 

3,40 

3,09 

3,09 

4688 

483 

КП "Вітряні гори" 

вул. Червонопільська 

21 

0,5321 

0,1164 

0,3650 

0,0013 

0,0000 

0,0000 

0,8873 

0,0000 

0,0000 

0,0549 

0,0000 

0,4886 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1382 

0,0000 

0,26 

3,41 

3,41 

3,10 

3,10 

4690 

485 

КП "Вітряні гори" 

пров. Чигиринський 

0,5176 

0,1296 

0,4153 

0,0014 

0,0000 

0,0000 

1,0416 

0,0000 

0,0000 

0,0781 

0,0000 

0,2910 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1346 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,13 

3,13 

4692 

487 

КП "Галицьке" 

пров. Бестужева Олександра 

13 

0,7719 

0,1315 

0,4187 

0,0035 

0,0000 

0,0000 

0,8389 

0,0149 

0,0342 

0,0695 

0,0000 

0,1554 

0,0000 

0,0000 

0,0029 

0,1557 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,12 

3,12 

4693 

488 

КП "Галицьке" 

пров. Бестужева Олександра 

15 

0,6736 

0,1231 

0,3883 

0,0034 

0,0000 

0,0000 

0,8616 

0,0143 

0,0327 

0,0699 

0,0000 

0,2741 

0,0000 

0,0000 

0,0029 

0,1566 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,12 

3,12 

4694 

489 

КП "Галицьке" 

пров. Бестужева Олександра 

17 

0,8784 

0,1471 

0,3154 

0,0054 

0,0000 

0,0000 

0,6873 

0,0228 

0,0521 

0,0344 

0,0000 

0,3243 

0,0000 

0,0000 

0,0043 

0,0946 

0,0000 

0,26 

3,39 

3,39 

3,08 

3,08 

4695 

490 

КП "Галицьке" 

пров. Бестужева Олександра 

19 

1,2354 

0,1827 

0,1136 

0,0059 

0,0000 

0,0000 

0,5736 

0,0189 

0,0432 

0,0285 

0,0000 

0,2525 

0,0000 

0,0000 

0,0035 

0,0789 

0,0000 

0,25 

3,35 

3,35 

3,04 

3,04 

4696 

491 

КП "Галицьке" 

вул. Вишгородська 

47Б 

0,6293 

0,1723 

0,1472 

0,0008 

0,4066 

0,0000 

0,8026 

0,0001 

0,0000 

0,0497 

0,0444 

0,1778 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,1126 

0,0665 

0,26 

3,45 

2,82 

3,13 

2,56 

4697 

492 

КП "Галицьке" 

вул. Вишгородська 

47В 

0,5410 

0,1663 

0,1533 

0,0008 

0,3956 

0,0000 

0,7435 

0,0033 

0,0073 

0,0479 

0,0429 

0,2810 

0,0000 

0,0127 

0,0004 

0,1448 

0,0603 

0,26 

3,43 

2,83 

3,12 

2,57 

4698 

493 

КП "Галицьке" 

вул. Вишгородська 

47А 

0,5975 

0,1663 

0,1420 

0,0009 

0,3923 

0,0000 

0,7434 

0,0033 

0,0073 

0,0479 

0,0428 

0,2935 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,1095 

0,0598 

0,26 

3,44 

2,84 

3,13 

2,59 

4700 

495 

КП "Галицьке" 

вул. Вітряні Гори 

2А 

0,9436 

0,0959 

0,2856 

0,0032 

0,0000 

0,0000 

0,7128 

0,0115 

0,0263 

0,0400 

0,0000 

0,3243 

0,0000 

0,0000 

0,0028 

0,1151 

0,0000 

0,26 

3,38 

3,38 

3,07 

3,07 

4701 

496 

КП "Галицьке" 

вул. Вітряні Гори 

0,8409 

0,1035 

0,3829 

0,0046 

0,0000 

0,0000 

0,7821 

0,0144 

0,0329 

0,0562 

0,0000 

0,2314 

0,0000 

0,0000 

0,0023 

0,1326 

0,0000 

0,26 

3,41 

3,41 

3,10 

3,10 

4702 

497 

КП "Галицьке" 

вул. Вітряні Гори 

0,6183 

0,1812 

0,2720 

0,0017 

0,4646 

0,0000 

0,6108 

0,0069 

0,0157 

0,0330 

0,0000 

0,2099 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,1066 

0,0855 

0,26 

3,44 

2,71 

3,13 

2,47 

4703 

498 

КП "Галицьке" 

вул. Вітряні Гори 

0,8559 

0,0823 

0,4657 

0,0037 

0,0000 

0,0000 

0,7328 

0,0132 

0,0301 

0,0478 

0,0000 

0,2284 

0,0000 

0,0000 

0,0018 

0,1228 

0,0000 

0,26 

3,41 

3,41 

3,10 

3,10 

4704 

499 

КП "Галицьке" 

вул. Вітряні Гори 

4А 

1,0248 

0,1101 

0,3889 

0,0045 

0,0000 

0,0000 

0,6675 

0,0000 

0,0000 

0,0312 

0,0000 

0,2448 

0,0000 

0,0000 

0,0021 

0,0887 

0,0000 

0,26 

3,38 

3,38 

3,08 

3,08 

4705 

500 

КП "Галицьке" 

вул. Вітряні Гори 

6А 

0,7626 

0,1302 

0,5145 

0,0050 

0,0000 

0,0000 

0,7839 

0,0000 

0,0000 

0,0441 

0,0000 

0,2405 

0,0000 

0,0000 

0,0055 

0,1059 

0,0000 

0,26 

3,42 

3,42 

3,11 

3,11 

4707 

502 

КП "Галицьке" 

вул. Вітряні Гори 

21/7 

0,4074 

0,1818 

0,2937 

0,0002 

0,4836 

0,0855 

0,7578 

0,0045 

0,0100 

0,0358 

0,0000 

0,1870 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,0968 

0,0870 

0,26 

3,47 

2,61 

3,16 

2,37 

4709 

504 

КП "Галицьке" 

вул. Галицька 

0,6465 

0,0963 

0,4016 

0,0036 

0,0000 

0,0000 

0,9554 

0,0149 

0,0341 

0,0688 

0,0000 

0,2284 

0,0000 

0,0000 

0,0019 

0,1568 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,13 

3,13 

4710 

505 

КП "Галицьке" 

вул. Галицька 

7А 

0,4771 

0,3021 

0,2113 

0,0024 

0,1922 

0,0995 

0,8616 

0,0057 

0,0129 

0,0713 

0,0000 

0,2147 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,1263 

0,0512 

0,26 

3,47 

3,02 

3,15 

2,74 

4711 

506 

КП "Галицьке" 

вул. Галицька 

0,5605 

0,1348 

0,3037 

0,0011 

0,3835 

0,1112 

0,6660 

0,0041 

0,0093 

0,0388 

0,0000 

0,1892 

0,0000 

0,0000 

0,0006 

0,1210 

0,0961 

0,26 

3,46 

2,68 

3,14 

2,43 

4712 

507 

КП "Галицьке" 

вул. Галицька 

0,4183 

0,3077 

0,2152 

0,0024 

0,2137 

0,0980 

0,8758 

0,0058 

0,0131 

0,0726 

0,0000 

0,2192 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,1369 

0,0523 

0,26 

3,47 

2,99 

3,16 

2,72 

4714 

509 

КП "Галицьке" 

вул. Галицька 

11 

0,4218 

0,3062 

0,2144 

0,0024 

0,2121 

0,1044 

0,8743 

0,0057 

0,0130 

0,0723 

0,0000 

0,2192 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,1367 

0,0519 

0,26 

3,48 

2,99 

3,16 

2,72 

4718 

513 

КП "Галицьке" 

вул. Западинська 

3А 

0,5679 

0,1908 

0,2709 

0,0011 

0,2543 

0,0000 

0,7355 

0,0042 

0,0096 

0,0451 

0,0000 

0,3005 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,1292 

0,0701 

0,26 

3,41 

2,98 

3,10 

2,71 

4719 

514 

КП "Галицьке" 

вул. Западинська 

3Б 

0,5635 

0,1885 

0,2960 

0,0011 

0,2514 

0,0000 

0,7332 

0,0042 

0,0095 

0,0446 

0,0000 

0,3005 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,1289 

0,0693 

0,26 

3,42 

3,00 

3,11 

2,72 

4722 

517 

КП "Галицьке" 

вул. Осиповського 

0,4714 

0,3067 

0,1242 

0,0015 

0,4375 

0,1037 

0,6694 

0,0039 

0,0086 

0,0358 

0,0634 

0,2302 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,0812 

0,0883 

0,26 

3,47 

2,64 

3,15 

2,40 

4723 

518 

КП "Галицьке" 

вул. Осиповського 

0,5162 

0,0737 

0,2568 

0,0025 

0,2683 

0,0000 

0,9509 

0,0060 

0,0137 

0,0866 

0,0000 

0,1965 

0,0000 

0,0000 

0,0005 

0,2129 

0,0413 

0,26 

3,47 

3,06 

3,15 

2,78 

4724 

519 

КП "Галицьке" 

вул. Осиповського 

3А 

0,5315 

0,0735 

0,2314 

0,0025 

0,2674 

0,0000 

0,9494 

0,0001 

0,0000 

0,0863 

0,0000 

0,2101 

0,0000 

0,0000 

0,0005 

0,2163 

0,0422 

0,26 

3,45 

3,04 

3,13 

2,76 

4725 

520 

КП "Галицьке" 

вул. Осиповського 

0,3151 

0,2594 

0,1858 

0,0015 

0,6210 

0,0732 

0,5641 

0,0030 

0,0069 

0,0370 

0,0681 

0,1611 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1132 

0,1714 

0,26 

3,41 

2,26 

3,10 

2,06 

4727 

522 

КП "Галицьке" 

просп. Правди 

6А 

0,3219 

0,2566 

0,1668 

0,0012 

0,4295 

0,1336 

0,6702 

0,0029 

0,0065 

0,0353 

0,0626 

0,3126 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,1254 

0,1394 

0,27 

3,52 

2,59 

3,20 

2,35 

4728 

523 

КП "Галицьке" (ЖБК "Мотозаводець-5") 

просп. Правди 

6А 

0,2770 

0,2331 

0,2971 

0,0009 

0,5297 

0,1318 

0,6588 

0,0029 

0,0065 

0,0350 

0,0620 

0,3095 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,1317 

0,1375 

0,28 

3,71 

2,66 

3,38 

2,42 

4729 

524 

КП "Галицьке" 

просп. Правди 

0,5999 

0,1969 

0,1931 

0,0022 

0,3151 

0,0868 

0,6758 

0,0053 

0,0119 

0,0360 

0,0000 

0,3066 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,0910 

0,0839 

0,26 

3,44 

2,80 

3,13 

2,54 

4730 

525 

КП "Галицьке" 

просп. Правди 

8А 

0,2166 

0,2667 

0,3328 

0,0012 

0,4322 

0,0716 

0,6712 

0,0029 

0,0066 

0,0354 

0,0628 

0,2878 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1063 

0,1403 

0,26 

3,48 

2,63 

3,16 

2,39 

4731 

526 

КП "Галицьке" 

просп. Правди 

0,6206 

0,1859 

0,1580 

0,0022 

0,3414 

0,0841 

0,6742 

0,0053 

0,0118 

0,0359 

0,0000 

0,3069 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,0909 

0,0835 

0,26 

3,43 

2,76 

3,12 

2,51 

4732 

527 

КП "Галицьке" 

просп. Правди 

10А 

0,2479 

0,2522 

0,3174 

0,0013 

0,5675 

0,0751 

0,5694 

0,0029 

0,0064 

0,0372 

0,0660 

0,3023 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1117 

0,1335 

0,27 

3,55 

2,53 

3,23 

2,30 

4734 

529 

КП "Галицьке" 

просп. Свободи 

2А 

0,5504 

0,1540 

0,1948 

0,0012 

0,3471 

0,0691 

0,6777 

0,0030 

0,0067 

0,0352 

0,0841 

0,2874 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,0993 

0,0940 

0,26 

3,44 

2,76 

3,13 

2,51 

4735 

530 

КП "Галицьке" 

просп. Свободи 

2В 

0,4350 

0,2570 

0,2972 

0,0011 

0,4099 

0,0593 

0,6471 

0,0026 

0,0059 

0,0297 

0,0437 

0,2173 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,1210 

0,0982 

0,26 

3,47 

2,72 

3,15 

2,47 

4736 

531 

КП "Галицьке" 

просп. Свободи 

0,5805 

0,2094 

0,1805 

0,0018 

0,3589 

0,0708 

0,6838 

0,0044 

0,0099 

0,0373 

0,0000 

0,2941 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0877 

0,0878 

0,26 

3,44 

2,76 

3,13 

2,51 

4737 

532 

КП "Галицьке" 

просп. Свободи 

4А 

0,5561 

0,1546 

0,1972 

0,0012 

0,3088 

0,0691 

0,6800 

0,0030 

0,0067 

0,0353 

0,0844 

0,2878 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,1238 

0,0939 

0,26 

3,44 

2,81 

3,12 

2,56 

4738 

533 

КП "Галицьке" 

просп. Свободи 

0,5684 

0,1864 

0,2081 

0,0018 

0,3598 

0,0731 

0,6885 

0,0045 

0,0099 

0,0376 

0,0000 

0,3005 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0817 

0,0880 

0,26 

3,44 

2,76 

3,13 

2,51 

4739 

534 

КП "Галицьке" 

просп. Свободи 

6А 

0,5684 

0,1555 

0,2061 

0,0012 

0,3106 

0,0735 

0,6822 

0,0030 

0,0068 

0,0355 

0,0849 

0,2878 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,0893 

0,0945 

0,26 

3,43 

2,80 

3,12 

2,55 

4741 

536 

КП "Галицьке" 

вул. Червонопільська 

0,5108 

0,1927 

0,1490 

0,0016 

0,3113 

0,1934 

0,7560 

0,0050 

0,0108 

0,0503 

0,0000 

0,2204 

0,0000 

0,0000 

0,0009 

0,1410 

0,0780 

0,26 

3,46 

2,69 

3,15 

2,45 

4742 

537 

КП "Галицьке" 

вул. Червонопільська 

1В 

0,8094 

0,0913 

0,3781 

0,0045 

0,0000 

0,0000 

0,8410 

0,0148 

0,0338 

0,0534 

0,0000 

0,2284 

0,0000 

0,0000 

0,0022 

0,1282 

0,0000 

0,26 

3,41 

3,41 

3,10 

3,10 

4743 

538 

КП "Галицьке" 

вул. Червонопільська 

1А 

0,5851 

0,1782 

0,1532 

0,0013 

0,3022 

0,1878 

0,7189 

0,0049 

0,0107 

0,0469 

0,0000 

0,2106 

0,0000 

0,0000 

0,0009 

0,1336 

0,0757 

0,26 

3,45 

2,70 

3,13 

2,45 

4744 

539 

КП "Галицьке" 

вул. Червонопільська 

2А 

0,3473 

0,3289 

0,2908 

0,0014 

0,2305 

0,0000 

0,9178 

0,0051 

0,0117 

0,0836 

0,0000 

0,2059 

0,0000 

0,0000 

0,0008 

0,1689 

0,0508 

0,26 

3,49 

3,12 

3,17 

2,83 

4745 

540 

КП "Галицьке" 

вул. Червонопільська 

0,6418 

0,1175 

0,3137 

0,0042 

0,0000 

0,0000 

0,9908 

0,0093 

0,0213 

0,0941 

0,0000 

0,2147 

0,0000 

0,0000 

0,0007 

0,2006 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,13 

3,13 

4746 

541 

КП "Галицьке" 

вул. Червонопільська 

2Б 

0,2215 

0,3003 

0,3761 

0,0022 

0,2338 

0,0000 

0,8591 

0,0060 

0,0137 

0,0884 

0,0000 

0,2238 

0,0000 

0,0000 

0,0008 

0,1646 

0,0343 

0,25 

3,33 

2,98 

3,03 

2,71 

4747 

542 

КП "Мостицький" 

вул. Білицька 

12А 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2856 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2132 

0,0000 

0,05 

0,66 

0,66 

0,60 

0,60 

4748 

543 

КП "Мостицький" 

вул. Бондарська 

0,4595 

0,3776 

0,2919 

0,0018 

0,2470 

0,0000 

0,7234 

0,0060 

0,0141 

0,0399 

0,0000 

0,1908 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1596 

0,0361 

0,25 

3,36 

2,99 

3,06 

2,72 

4751 

546 

КП "Мостицький" 

вул. Валківська 

0,4571 

0,3847 

0,3143 

0,0017 

0,2275 

0,0000 

0,7274 

0,0059 

0,0140 

0,0404 

0,0000 

0,1934 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1673 

0,0186 

0,26 

3,37 

3,04 

3,06 

2,77 

4753 

548 

КП "Мостицький" 

вул. Вишгородська 

29 

0,9591 

0,1983 

0,2608 

0,0043 

0,0000 

0,0000 

0,6599 

0,0116 

0,0275 

0,0189 

0,0000 

0,2971 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1282 

0,0000 

0,26 

3,39 

3,39 

3,08 

3,08 

4754 

549 

КП "Мостицький" 

вул. Вишгородська 

31 

1,0353 

0,1168 

0,3411 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,7030 

0,0024 

0,0056 

0,0280 

0,0000 

0,2240 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1427 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,12 

3,12 

4755 

550 

КП "Мостицький" 

вул. Вишгородська 

33 

0,9949 

0,2120 

0,3020 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,6352 

0,0023 

0,0055 

0,0204 

0,0000 

0,2617 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1479 

0,0000 

0,26 

3,41 

3,41 

3,10 

3,10 

4756 

551 

КП "Мостицький" 

вул. Вітчизняна 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3825 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1232 

0,0000 

0,05 

0,67 

0,67 

0,61 

0,61 

4757 

552 

КП "Мостицький" 

вул. Гомельська 

49 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4352 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0868 

0,0000 

0,05 

0,69 

0,69 

0,63 

0,63 

4758 

553 

КП "Мостицький" 

вул. Замковецька 

3А 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3956 

0,0000 

0,0127 

0,0000 

0,0829 

0,0000 

0,05 

0,65 

0,65 

0,59 

0,59 

4759 

554 

КП "Мостицький" 

пров. Квітневий 

0,2872 

0,3146 

0,2861 

0,0009 

0,6529 

0,0828 

0,5689 

0,0032 

0,0074 

0,0195 

0,0338 

0,1539 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1299 

0,0470 

0,26 

3,42 

2,38 

3,11 

2,17 

4760 

555 

КП "Мостицький" 

пров. Квітневий 

0,3413 

0,3115 

0,2573 

0,0009 

0,6465 

0,0820 

0,5674 

0,0032 

0,0074 

0,0194 

0,0335 

0,1152 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1281 

0,0646 

0,26 

3,40 

2,36 

3,09 

2,14 

4761 

556 

КП "Мостицький" 

пров. Квітневий 

12 

0,4030 

0,3123 

0,2370 

0,0009 

0,6524 

0,0827 

0,5678 

0,0032 

0,0074 

0,0194 

0,0336 

0,1042 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1277 

0,0298 

0,26 

3,41 

2,40 

3,10 

2,18 

4762 

557 

КП "Мостицький" 

вул. Мостицька 

0,2711 

0,3775 

0,3480 

0,0016 

0,3986 

0,0000 

0,8017 

0,0041 

0,0095 

0,0484 

0,0000 

0,1115 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1963 

0,0000 

0,26 

3,39 

2,86 

3,08 

2,60 

4763 

558 

КП "Мостицький" 

вул. Мостицька 

0,3001 

0,3788 

0,3212 

0,0017 

0,3986 

0,0000 

0,8011 

0,0058 

0,0137 

0,0405 

0,0000 

0,1111 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1638 

0,0000 

0,25 

3,35 

2,82 

3,04 

2,57 

4764 

559 

КП "Мостицький" 

вул. Мостицька 

10 

0,4815 

0,3040 

0,2564 

0,0008 

0,3428 

0,0551 

0,5713 

0,0028 

0,0065 

0,0199 

0,0308 

0,2842 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1335 

0,0651 

0,26 

3,37 

2,76 

3,07 

2,51 

4765 

560 

КП "Мостицький" 

вул. Мостицька 

12 

0,5719 

0,3354 

0,2467 

0,0008 

0,3488 

0,0561 

0,6336 

0,0028 

0,0065 

0,0197 

0,0459 

0,2409 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1288 

0,0000 

0,26 

3,48 

2,95 

3,17 

2,68 

4767 

562 

КП "Мостицький" 

вул. Мостицька 

16/2 

0,8855 

0,3546 

0,0368 

0,0014 

0,1981 

0,0000 

0,7527 

0,0047 

0,0112 

0,0338 

0,0000 

0,1368 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1592 

0,0265 

0,26 

3,43 

3,14 

3,12 

2,85 

4768 

563 

КП "Мостицький" 

вул. Мостицька 

26 

0,5262 

0,3184 

0,3228 

0,0014 

0,3601 

0,0598 

0,5741 

0,0046 

0,0109 

0,0202 

0,0000 

0,1820 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1306 

0,0526 

0,26 

3,38 

2,76 

3,08 

2,51 

4769 

564 

КП "Мостицький" 

вул. Новомостицька 

2А 

0,3639 

0,3672 

0,3307 

0,0018 

0,2988 

0,1267 

0,7255 

0,0060 

0,0142 

0,0402 

0,0000 

0,0984 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1651 

0,0345 

0,26 

3,40 

2,79 

3,09 

2,54 

4770 

565 

КП "Мостицький" 

вул. Новомостицька 

2В 

0,4385 

0,3671 

0,2571 

0,0018 

0,2987 

0,1267 

0,7254 

0,0060 

0,0142 

0,0402 

0,0000 

0,0984 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1601 

0,0348 

0,26 

3,39 

2,78 

3,08 

2,53 

4771 

566 

КП "Мостицький" 

вул. Новомостицька 

2Б 

0,6820 

0,3506 

0,0281 

0,0017 

0,2933 

0,1244 

0,7147 

0,0059 

0,0139 

0,0391 

0,0000 

0,1176 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1479 

0,0176 

0,25 

3,35 

2,77 

3,04 

2,52 

4772 

567 

КП "Мостицький" 

вул. Новомостицька 

2Г 

0,5728 

0,2718 

0,2990 

0,0015 

0,4460 

0,0804 

0,5717 

0,0052 

0,0120 

0,0199 

0,0000 

0,1377 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1166 

0,0395 

0,26 

3,40 

2,65 

3,09 

2,41 

4773 

568 

КП "Мостицький" 

вул. Новомостицька 

0,4450 

0,3216 

0,3048 

0,0018 

0,2986 

0,1266 

0,7253 

0,0060 

0,0141 

0,0401 

0,0000 

0,1196 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1387 

0,0283 

0,26 

3,39 

2,79 

3,08 

2,54 

4774 

569 

КП "Мостицький" 

вул. Новомостицька 

0,4212 

0,3249 

0,3096 

0,0018 

0,2962 

0,1256 

0,7229 

0,0059 

0,0140 

0,0398 

0,0000 

0,0932 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1651 

0,0280 

0,25 

3,36 

2,77 

3,06 

2,52 

4775 

570 

КП "Мостицький" 

вул. Новомостицька 

0,7516 

0,0000 

0,2424 

0,0018 

0,2515 

0,1266 

0,7254 

0,0060 

0,0142 

0,0402 

0,0000 

0,1496 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2307 

0,0344 

0,26 

3,40 

2,85 

3,09 

2,59 

4776 

571 

КП "Мостицький" 

вул. Паркова 

25/27 

0,9378 

0,1138 

0,3630 

0,0042 

0,0000 

0,0000 

0,7728 

0,0124 

0,0296 

0,0308 

0,0000 

0,2167 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1404 

0,0000 

0,26 

3,46 

3,46 

3,15 

3,15 

4777 

572 

КП "Мостицький" 

просп. Правди 

0,3987 

0,3702 

0,2883 

0,0018 

0,3009 

0,0000 

0,7276 

0,0062 

0,0142 

0,0408 

0,0000 

0,1800 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1911 

0,0393 

0,26 

3,38 

2,93 

3,07 

2,66 

4778 

573 

КП "Мостицький" 

просп. Правди 

17 

0,3207 

0,3128 

0,2822 

0,0009 

0,5622 

0,0637 

0,5681 

0,0032 

0,0073 

0,0194 

0,0336 

0,1985 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1295 

0,0704 

0,26 

3,40 

2,48 

3,09 

2,25 

4779 

574 

КП "Мостицький" 

просп. Правди 

17А 

0,3824 

0,3129 

0,2359 

0,0009 

0,5621 

0,0637 

0,5681 

0,0032 

0,0074 

0,0194 

0,0336 

0,1758 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1297 

0,0699 

0,26 

3,39 

2,47 

3,08 

2,24 

4780 

575 

КП "Мостицький" 

просп. Правди 

31 

0,2890 

0,3118 

0,2811 

0,0009 

0,6463 

0,0820 

0,5676 

0,0032 

0,0073 

0,0194 

0,0335 

0,1526 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1277 

0,0575 

0,26 

3,41 

2,37 

3,10 

2,15 

4781 

576 

КП "Мостицький" 

просп. Правди 

35 

0,7026 

0,2220 

0,3340 

0,0017 

0,3231 

0,0665 

0,6215 

0,0060 

0,0139 

0,0184 

0,0000 

0,1696 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1160 

0,0517 

0,26 

3,49 

2,91 

3,18 

2,65 

4782 

577 

КП "Мостицький" 

просп. Правди 

35А 

0,6140 

0,2966 

0,2791 

0,0013 

0,4231 

0,0807 

0,6322 

0,0044 

0,0101 

0,0196 

0,0000 

0,1913 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0464 

0,0364 

0,26 

3,48 

2,77 

3,16 

2,51 

4783 

578 

КП "Мостицький" 

просп. Правди 

37Б 

0,2931 

0,3124 

0,2597 

0,0009 

0,6772 

0,0822 

0,5679 

0,0032 

0,0074 

0,0194 

0,0336 

0,1476 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1290 

0,0577 

0,26 

3,42 

2,34 

3,11 

2,13 

4784 

579 

КП "Мостицький" 

вул. Сирецька 

30/1 

1,0425 

0,1995 

0,2703 

0,0035 

0,0000 

0,0000 

0,6373 

0,0117 

0,0280 

0,0181 

0,0000 

0,2592 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1041 

0,0000 

0,26 

3,40 

3,40 

3,09 

3,09 

4785 

580 

КП "Мостицький" 

вул. Сирецька 

32/2 

0,8984 

0,1954 

0,4462 

0,0027 

0,0000 

0,0000 

0,6488 

0,0015 

0,0036 

0,0171 

0,0000 

0,2955 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0601 

0,0000 

0,26 

3,39 

3,39 

3,08 

3,08 

4786 

581 

КП "Мостицький" 

вул. Сирецька 

32-34 

0,9506 

0,1595 

0,3315 

0,0028 

0,0000 

0,0000 

0,7401 

0,0095 

0,0226 

0,0323 

0,0000 

0,2990 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0304 

0,0000 

0,26 

3,40 

3,40 

3,09 

3,09 

4787 

582 

КП "Мостицький" 

вул. Сирецька 

36 

0,2888 

0,1372 

0,5676 

0,0013 

0,7089 

0,0000 

0,4810 

0,0031 

0,0072 

0,0077 

0,0000 

0,2634 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0734 

0,0527 

0,26 

3,42 

2,42 

3,11 

2,20 

4789 

584 

КП "Мостицький" 

вул. Сирецька 

40 

0,3051 

0,3576 

0,3294 

0,0015 

0,2909 

0,0000 

0,8605 

0,0042 

0,0094 

0,0478 

0,0000 

0,1546 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1749 

0,0315 

0,26 

3,39 

2,96 

3,08 

2,69 

4790 

585 

КП "Мостицький" 

вул. Сирецька 

42/44 

0,7283 

0,2203 

0,3399 

0,0016 

0,3598 

0,0000 

0,6114 

0,0055 

0,0130 

0,0198 

0,0000 

0,1949 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0848 

0,0427 

0,26 

3,46 

2,93 

3,15 

2,66 

4791 

586 

КП "Мостицький" 

вул. Сирецька 

46 

0,6697 

0,1469 

0,4142 

0,0032 

0,0000 

0,0000 

0,8814 

0,0070 

0,0167 

0,0386 

0,0000 

0,3005 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1531 

0,0000 

0,26 

3,47 

3,47 

3,16 

3,16 

4792 

587 

КП "Мостицький" 

вул. Сирецька 

48А 

0,8274 

0,3078 

0,3434 

0,0055 

0,0000 

0,0000 

0,7301 

0,0145 

0,0344 

0,0252 

0,0000 

0,2370 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1052 

0,0000 

0,26 

3,47 

3,47 

3,16 

3,16 

4793 

588 

КП "Мостицький" 

вул. Сирецька 

48 

1,0673 

0,1515 

0,2958 

0,0035 

0,0000 

0,0000 

0,6896 

0,0109 

0,0259 

0,0217 

0,0000 

0,2062 

0,0000 

0,0000 

0,0024 

0,1135 

0,0000 

0,26 

3,42 

3,42 

3,11 

3,11 

4794 

589 

КП "Мостицький" 

вул. Сирецька 

50 

0,7287 

0,3117 

0,4173 

0,0055 

0,0000 

0,0000 

0,7603 

0,0142 

0,0338 

0,0256 

0,0000 

0,2400 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0905 

0,0000 

0,26 

3,47 

3,47 

3,15 

3,15 

4796 

591 

КП "Мостицький" 

вул. Ужвій Наталії 

0,3097 

0,3140 

0,2448 

0,0009 

0,6228 

0,0827 

0,5686 

0,0032 

0,0074 

0,0195 

0,0338 

0,1936 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1295 

0,0531 

0,26 

3,41 

2,41 

3,10 

2,19 

4797 

592 

КП "Мостицький" 

вул. Ужвій Наталії 

4Г 

0,2246 

0,3108 

0,2737 

0,0009 

0,6448 

0,0818 

0,6030 

0,0031 

0,0073 

0,0193 

0,0334 

0,1971 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1297 

0,0574 

0,26 

3,41 

2,38 

3,10 

2,16 

4798 

593 

КП "Мостицький" 

вул. Ужвій Наталії 

4В 

0,2623 

0,3140 

0,2448 

0,0009 

0,6231 

0,0827 

0,6047 

0,0032 

0,0074 

0,0195 

0,0338 

0,1878 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1253 

0,0697 

0,26 

3,40 

2,38 

3,09 

2,16 

4799 

594 

КП "Мостицький" 

вул. Ужвій Наталії 

6А 

0,2738 

0,3682 

0,4043 

0,0018 

0,2360 

0,1268 

0,7807 

0,0060 

0,0141 

0,0402 

0,0000 

0,1284 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1609 

0,0354 

0,26 

3,40 

2,88 

3,09 

2,61 

4800 

595 

КП "Мостицький" 

вул. Ужвій Наталії 

8А 

0,3540 

0,3222 

0,4084 

0,0017 

0,2823 

0,0000 

0,7245 

0,0058 

0,0137 

0,0400 

0,0000 

0,1916 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1849 

0,0337 

0,26 

3,38 

2,97 

3,08 

2,70 

4803 

598 

КП "Мостицький" 

вул. Ужвій Наталії 

10 

0,4817 

0,3461 

0,1554 

0,0015 

0,4976 

0,1431 

0,7294 

0,0050 

0,0119 

0,0212 

0,0567 

0,0946 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0538 

0,0521 

0,27 

3,50 

2,58 

3,18 

2,35 

4805 

600 

КП "Мостицький" 

вул. Фрунзе 

127А 

1,0402 

0,1182 

0,2925 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,6912 

0,0003 

0,0007 

0,0000 

0,0000 

0,3146 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1291 

0,0000 

0,26 

3,42 

3,42 

3,11 

3,11 

4806 

601 

КП "Мостицький" 

вул. Фрунзе 

127 

0,5923 

0,0000 

0,2968 

0,0013 

0,5180 

0,0000 

0,6946 

0,0027 

0,0059 

0,0270 

0,0000 

0,2964 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1454 

0,0359 

0,26 

3,45 

2,72 

3,14 

2,47 

4809 

604 

КП "Лісове" 

пров. Межовий 

3А 

0,4301 

0,1526 

0,3150 

0,0027 

0,1423 

0,0000 

0,9195 

0,0168 

0,0190 

0,0973 

0,0000 

0,2235 

0,0034 

0,0046 

0,0005 

0,2147 

0,0469 

0,26 

3,42 

3,17 

3,11 

2,88 

4811 

606 

КП "Лісове" 

пров. Межовий 

5А 

0,4061 

0,1568 

0,2766 

0,0027 

0,1402 

0,0787 

0,9670 

0,0168 

0,0191 

0,0961 

0,0000 

0,1379 

0,0066 

0,0046 

0,0005 

0,2413 

0,0462 

0,26 

3,43 

3,08 

3,12 

2,80 

4812 

607 

КП "Лісове" 

вул. Світлицького 

24А 

0,4718 

0,1392 

0,4083 

0,0027 

0,2537 

0,0000 

0,8247 

0,0167 

0,0191 

0,0236 

0,0000 

0,1376 

0,0234 

0,0043 

0,0002 

0,2252 

0,0482 

0,26 

3,43 

3,03 

3,12 

2,76 

4814 

609 

КП "Лісове" 

вул. Світлицького 

26А 

0,4738 

0,1712 

0,3324 

0,0023 

0,2636 

0,0555 

0,8046 

0,0149 

0,0169 

0,0521 

0,0000 

0,1587 

0,0237 

0,0046 

0,0003 

0,1755 

0,0365 

0,26 

3,41 

2,94 

3,10 

2,68 

4815 

610 

КП "Лісове" 

вул. Світлицького 

26Б 

0,4612 

0,1722 

0,3188 

0,0023 

0,3190 

0,0521 

0,8744 

0,0149 

0,0168 

0,0525 

0,0000 

0,1055 

0,0051 

0,0046 

0,0003 

0,1606 

0,0367 

0,26 

3,43 

2,89 

3,12 

2,63 

4816 

611 

КП "Лісове" 

вул. Світлицького 

28 

0,5805 

0,2837 

0,2881 

0,0028 

0,2945 

0,0000 

0,7029 

0,0179 

0,0203 

0,0429 

0,0000 

0,1604 

0,0050 

0,0045 

0,0002 

0,1201 

0,0471 

0,26 

3,39 

2,94 

3,09 

2,68 

4818 

613 

КП "Лісове" 

вул. Світлицького 

30/20А 

0,5542 

0,1693 

0,3422 

0,0022 

0,3123 

0,0510 

0,7690 

0,0142 

0,0160 

0,0556 

0,0000 

0,1081 

0,0060 

0,0046 

0,0003 

0,1487 

0,0370 

0,26 

3,42 

2,89 

3,11 

2,63 

4819 

614 

КП "Лісове" 

вул. Світлицького 

30/20Б 

0,5348 

0,1666 

0,2758 

0,0023 

0,3076 

0,0503 

0,8194 

0,0145 

0,0164 

0,0550 

0,0000 

0,1326 

0,0262 

0,0046 

0,0002 

0,1467 

0,0365 

0,26 

3,42 

2,90 

3,11 

2,63 

4820 

615 

КП "Лісове" 

вул. Світлицького 

30/20 

0,6531 

0,1679 

0,2843 

0,0023 

0,2739 

0,0528 

0,7680 

0,0147 

0,0167 

0,0554 

0,0000 

0,0896 

0,0086 

0,0046 

0,0002 

0,1479 

0,0369 

0,26 

3,40 

2,92 

3,09 

2,66 

4823 

618 

КП "Лісове" 

просп. Свободи 

24Б 

0,6421 

0,2068 

0,2332 

0,0020 

0,5496 

0,0000 

0,6207 

0,0125 

0,0140 

0,0394 

0,0000 

0,0712 

0,0104 

0,0046 

0,0002 

0,1640 

0,1007 

0,27 

3,53 

2,67 

3,21 

2,43 

4825 

620 

КП "Лісове" 

просп. Свободи 

28Б 

0,4854 

0,2018 

0,2591 

0,0025 

0,3927 

0,0600 

0,7689 

0,0160 

0,0180 

0,0457 

0,0000 

0,1746 

0,0086 

0,0046 

0,0002 

0,1168 

0,0370 

0,26 

3,42 

2,77 

3,11 

2,52 

4826 

621 

КП "Лісове" 

просп. Свободи 

28А 

0,5473 

0,2017 

0,2872 

0,0025 

0,4175 

0,0600 

0,7204 

0,0160 

0,0180 

0,0457 

0,0000 

0,1115 

0,0085 

0,0046 

0,0002 

0,1167 

0,0370 

0,26 

3,42 

2,75 

3,11 

2,50 

4829 

624 

КП "Лісове" 

просп. Свободи 

30А 

0,4470 

0,1104 

0,2299 

0,0015 

0,3879 

0,0904 

0,8087 

0,0093 

0,0104 

0,0530 

0,0430 

0,1225 

0,0050 

0,0046 

0,0004 

0,1889 

0,0822 

0,26 

3,43 

2,69 

3,11 

2,44 

4830 

625 

КП "Лісове" 

просп. Свободи 

30 

0,5923 

0,1109 

0,2367 

0,0015 

0,3126 

0,0926 

0,7037 

0,0093 

0,0105 

0,0532 

0,0432 

0,1231 

0,0097 

0,0046 

0,0004 

0,1898 

0,0826 

0,26 

3,40 

2,76 

3,09 

2,51 

4831 

626 

КП "Лісове" 

просп. Свободи 

32 (під'їзд 3 - 4) 

0,3936 

0,2281 

0,1729 

0,0019 

0,5439 

0,0780 

0,6887 

0,0124 

0,0139 

0,0391 

0,0625 

0,1161 

0,0078 

0,0046 

0,0002 

0,1554 

0,0959 

0,26 

3,45 

2,50 

3,14 

2,28 

4834 

629 

КП "Лісове" 

просп. Свободи 

38 

0,3982 

0,2287 

0,2556 

0,0019 

0,5516 

0,0636 

0,6312 

0,0122 

0,0137 

0,0392 

0,0626 

0,1166 

0,0045 

0,0045 

0,0002 

0,1284 

0,0860 

0,26 

3,43 

2,50 

3,12 

2,28 

4838 

633 

КП "Синьоозерне" 

просп. Гонгадзе Георгія 

1/102 

0,4587 

0,1090 

0,3328 

0,0011 

0,3167 

0,0504 

0,8771 

0,0035 

0,0079 

0,0604 

0,0435 

0,1188 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1526 

0,0797 

0,26 

3,45 

2,86 

3,13 

2,60 

4839 

634 

КП "Синьоозерне" 

просп. Гонгадзе Георгія 

3Б 

0,6192 

0,1088 

0,2901 

0,0011 

0,3159 

0,0514 

0,8763 

0,0035 

0,0079 

0,0602 

0,0434 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1525 

0,0798 

0,26 

3,45 

2,86 

3,13 

2,60 

4840 

635 

КП "Синьоозерне" 

просп. Гонгадзе Георгія 

0,5306 

0,1093 

0,3132 

0,0011 

0,3164 

0,0503 

0,9581 

0,0035 

0,0080 

0,0603 

0,0435 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1525 

0,0797 

0,26 

3,47 

2,88 

3,15 

2,62 

4841 

636 

КП "Синьоозерне" 

просп. Гонгадзе Георгія 

3А 

0,6297 

0,1074 

0,2791 

0,0011 

0,3164 

0,0503 

0,8766 

0,0035 

0,0080 

0,0603 

0,0435 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1525 

0,0796 

0,26 

3,44 

2,85 

3,13 

2,59 

4843 

638 

КП "Синьоозерне" 

просп. Гонгадзе Георгія 

0,6419 

0,1969 

0,2882 

0,0019 

0,3535 

0,0574 

0,8048 

0,0067 

0,0142 

0,0462 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1269 

0,0520 

0,26 

3,42 

2,81 

3,11 

2,55 

4847 

642 

КП "Синьоозерне" 

просп. Гонгадзе Георгія 

18Б 

0,3730 

0,2376 

0,3012 

0,0011 

0,5383 

0,0758 

0,7831 

0,0049 

0,0110 

0,0432 

0,0618 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1256 

0,0865 

0,26 

3,49 

2,56 

3,17 

2,33 

4854 

649 

КП "Синьоозерне" 

вул. Порика Василя 

11Б 

0,4896 

0,2393 

0,3055 

0,0015 

0,5156 

0,0618 

0,7847 

0,0037 

0,0079 

0,0435 

0,0622 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0808 

0,0360 

0,26 

3,47 

2,66 

3,16 

2,42 

4855 

650 

КП "Синьоозерне" 

вул. Порика Василя 

15А 

0,4725 

0,2809 

0,3557 

0,0016 

0,3703 

0,0543 

0,8270 

0,0057 

0,0120 

0,0512 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1383 

0,0551 

0,26 

3,46 

2,83 

3,15 

2,57 

4856 

651 

КП "Синьоозерне" 

вул. Порика Василя 

15 

0,1063 

0,3376 

0,3601 

0,0017 

0,6986 

0,0667 

0,7395 

0,0054 

0,0119 

0,0506 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1061 

0,0666 

0,26 

3,37 

2,27 

3,06 

2,06 

4857 

652 

КП "Синьоозерне" 

вул. Порика Василя 

17Б 

0,7274 

0,1525 

0,2576 

0,0010 

0,3116 

0,0447 

0,7903 

0,0034 

0,0078 

0,0445 

0,0429 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1274 

0,0775 

0,26 

3,42 

2,84 

3,11 

2,59 

4859 

654 

КП "Синьоозерне" 

просп. Правди 

80В 

0,5559 

0,1557 

0,3324 

0,0014 

0,3820 

0,0573 

0,8564 

0,0056 

0,0120 

0,0566 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1479 

0,0567 

0,26 

3,46 

2,80 

3,14 

2,55 

4860 

655 

КП "Синьоозерне" 

просп. Правди 

80Б 

0,6246 

0,1544 

0,3458 

0,0014 

0,3146 

0,0582 

0,8538 

0,0055 

0,0116 

0,0561 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1459 

0,0552 

0,26 

3,47 

2,90 

3,15 

2,64 

4861 

656 

КП "Синьоозерне" 

просп. Правди 

80А 

0,5713 

0,1574 

0,3399 

0,0013 

0,4088 

0,0582 

0,8104 

0,0056 

0,0117 

0,0531 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1405 

0,0539 

0,26 

3,45 

2,76 

3,13 

2,51 

4862 

657 

КП "Синьоозерне" 

просп. Правди 

80 

0,6735 

0,1401 

0,3518 

0,0014 

0,3535 

0,0675 

0,7152 

0,0063 

0,0137 

0,0453 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0974 

0,1371 

0,26 

3,44 

2,70 

3,12 

2,45 

4863 

658 

КП "Синьоозерне" 

просп. Правди 

88Б 

0,1737 

0,2234 

0,4701 

0,0015 

0,2010 

0,0642 

1,0194 

0,0066 

0,0144 

0,1071 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2002 

0,0444 

0,25 

3,33 

2,93 

3,03 

2,66 

4864 

659 

КП "Синьоозерне" 

просп. Правди 

88 

0,2135 

0,2555 

0,3717 

0,0015 

0,2053 

0,0765 

1,1442 

0,0068 

0,0147 

0,1102 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2046 

0,0447 

0,26 

3,50 

3,07 

3,18 

2,79 

4865 

660 

КП "Синьоозерне" 

просп. Правди 

88А 

0,1098 

0,2267 

0,5106 

0,0015 

0,2045 

0,0653 

1,0271 

0,0067 

0,0146 

0,1086 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2032 

0,0452 

0,25 

3,33 

2,92 

3,03 

2,65 

4866 

661 

КП "Синьоозерне" 

просп. Правди 

92 

0,5936 

0,1409 

0,3587 

0,0014 

0,3871 

0,0667 

0,7184 

0,0063 

0,0136 

0,0457 

0,0000 

0,0867 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1301 

0,0511 

0,26 

3,43 

2,77 

3,12 

2,51 

4867 

662 

КП "Синьоозерне" 

просп. Правди 

94 

0,5010 

0,1409 

0,3578 

0,0014 

0,3600 

0,0659 

0,7294 

0,0063 

0,0137 

0,0464 

0,0000 

0,1969 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1318 

0,0512 

0,26 

3,44 

2,81 

3,12 

2,55 

4869 

664 

КП "Синьоозерне" 

просп. Правди 

96 

0,4375 

0,1463 

0,4288 

0,0013 

0,3549 

0,0960 

0,7683 

0,0059 

0,0129 

0,0488 

0,0000 

0,1287 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1044 

0,0572 

0,26 

3,42 

2,75 

3,11 

2,50 

4871 

666 

КП "Виноградар" 

просп. Гонгадзе Георгія 

20Ж 

0,6639 

0,1042 

0,2674 

0,0008 

0,3484 

0,0491 

0,7735 

0,0031 

0,0070 

0,0501 

0,0425 

0,0894 

0,0062 

0,0071 

0,0004 

0,1388 

0,0538 

0,26 

3,44 

2,84 

3,13 

2,59 

4874 

669 

КП "Виноградар" 

просп. Гонгадзе Георгія 

20К 

0,5697 

0,1053 

0,1824 

0,0008 

0,3520 

0,0496 

0,8917 

0,0031 

0,0070 

0,0506 

0,0429 

0,0899 

0,0057 

0,0071 

0,0004 

0,1577 

0,1049 

0,26 

3,46 

2,79 

3,15 

2,54 

4875 

670 

КП "Виноградар" 

просп. Гонгадзе Георгія 

20В 

0,2397 

0,2182 

0,1841 

0,0011 

0,5972 

0,0702 

0,7052 

0,0040 

0,0089 

0,0376 

0,0632 

0,0888 

0,0025 

0,0071 

0,0001 

0,1411 

0,2605 

0,26 

3,47 

2,25 

3,16 

2,04 

4876 

671 

КП "Виноградар" 

просп. Гонгадзе Георгія 

20Б 

0,4085 

0,2173 

0,3036 

0,0007 

0,5100 

0,0708 

0,7044 

0,0042 

0,0091 

0,0429 

0,0630 

0,1005 

0,0061 

0,0071 

0,0002 

0,1284 

0,0547 

0,26 

3,47 

2,63 

3,16 

2,39 

4877 

672 

КП "Виноградар" 

просп. Гонгадзе Георгія 

20Д 

0,3375 

0,2180 

0,2958 

0,0011 

0,5999 

0,0722 

0,7050 

0,0041 

0,0092 

0,0375 

0,0632 

0,1298 

0,0041 

0,0071 

0,0002 

0,0931 

0,0660 

0,26 

3,49 

2,52 

3,17 

2,29 

4878 

673 

КП "Виноградар" 

просп. Гонгадзе Георгія 

24Б 

0,6612 

0,0790 

0,2909 

0,0008 

0,3541 

0,0521 

0,7780 

0,0031 

0,0071 

0,0509 

0,0432 

0,0837 

0,0062 

0,0071 

0,0004 

0,1493 

0,0412 

0,26 

3,44 

2,85 

3,13 

2,59 

4881 

676 

КП "Виноградар" 

просп. Гонгадзе Георгія 

30 

0,4378 

0,2171 

0,2277 

0,0011 

0,4660 

0,0386 

0,7405 

0,0043 

0,0096 

0,0441 

0,0000 

0,2824 

0,0043 

0,0071 

0,0006 

0,1202 

0,0133 

0,26 

3,45 

2,77 

3,14 

2,52 

4884 

679 

КП "Виноградар" 

просп. Гонгадзе Георгія 

32 

0,6087 

0,1833 

0,3033 

0,0014 

0,3934 

0,0490 

0,7590 

0,0052 

0,0117 

0,0392 

0,0000 

0,1113 

0,0066 

0,0071 

0,0002 

0,0908 

0,0259 

0,26 

3,43 

2,81 

3,12 

2,55 

4885 

680 

КП "Виноградар" 

просп. Гонгадзе Георгія 

32В 

0,6699 

0,1293 

0,2495 

0,0015 

0,4624 

0,0909 

0,6922 

0,0062 

0,0139 

0,0457 

0,0000 

0,0982 

0,0093 

0,0071 

0,0006 

0,1063 

0,0163 

0,26 

3,43 

2,68 

3,12 

2,44 

4886 

681 

КП "Виноградар" 

просп. Гонгадзе Георгія 

32Б 

0,5685 

0,1507 

0,2980 

0,0015 

0,4620 

0,0857 

0,7490 

0,0057 

0,0000 

0,0456 

0,0000 

0,0981 

0,0042 

0,0071 

0,0006 

0,0861 

0,0523 

0,26 

3,45 

2,66 

3,14 

2,42 

4887 

682 

КП "Виноградар" 

просп. Гонгадзе Георгія 

32А 

0,5636 

0,1977 

0,2703 

0,0014 

0,4242 

0,0835 

0,7287 

0,0053 

0,0117 

0,0419 

0,0000 

0,0936 

0,0127 

0,0071 

0,0055 

0,1143 

0,0432 

0,26 

3,44 

2,71 

3,13 

2,46 

4888 

683 

КП "Виноградар" 

просп. Гонгадзе Георгія 

32Г 

0,4897 

0,2146 

0,2701 

0,0015 

0,4605 

0,0855 

0,7719 

0,0057 

0,0127 

0,0455 

0,0000 

0,0980 

0,0130 

0,0071 

0,0006 

0,1162 

0,0299 

0,26 

3,46 

2,70 

3,15 

2,46 

4889 

684 

КП "Виноградар" 

вул. Порика Василя 

3А 

0,6928 

0,2091 

0,3182 

0,0011 

0,2206 

0,0705 

0,7359 

0,0042 

0,0091 

0,0436 

0,0000 

0,1390 

0,0295 

0,0071 

0,0004 

0,0778 

0,0525 

0,26 

3,45 

2,99 

3,13 

2,72 

4890 

685 

КП "Виноградар" 

вул. Порика Василя 

0,6215 

0,2053 

0,2080 

0,0011 

0,4360 

0,0705 

0,7361 

0,0041 

0,0089 

0,0431 

0,0000 

0,1104 

0,0036 

0,0071 

0,0004 

0,0775 

0,0647 

0,26 

3,43 

2,68 

3,12 

2,43 

4891 

686 

КП "Виноградар" 

вул. Порика Василя 

0,6722 

0,1713 

0,2532 

0,0009 

0,2945 

0,0515 

0,7037 

0,0028 

0,0063 

0,0382 

0,0520 

0,1527 

0,0246 

0,0071 

0,0004 

0,1397 

0,0398 

0,26 

3,45 

2,94 

3,13 

2,67 

4897 

692 

КП "Виноградар" 

вул. Порика Василя 

12 

0,4101 

0,0481 

0,1958 

0,0010 

0,6577 

0,0716 

0,7282 

0,0039 

0,0087 

0,0418 

0,1407 

0,1085 

0,0034 

0,0071 

0,0008 

0,1459 

0,0712 

0,26 

3,49 

2,43 

3,17 

2,21 

4898 

693 

КП "Виноградар" 

вул. Порика Василя 

14Б 

0,6171 

0,1327 

0,2628 

0,0015 

0,2824 

0,0572 

0,8085 

0,0055 

0,0124 

0,0566 

0,0000 

0,0961 

0,0496 

0,0071 

0,0004 

0,1246 

0,0597 

0,26 

3,40 

2,87 

3,09 

2,61 

4899 

694 

КП "Виноградар" 

вул. Порика Василя 

14А 

0,5081 

0,1824 

0,3297 

0,0015 

0,3610 

0,0616 

0,7115 

0,0058 

0,0129 

0,0387 

0,0000 

0,1928 

0,0098 

0,0071 

0,0003 

0,1011 

0,0515 

0,26 

3,40 

2,77 

3,09 

2,52 

4900 

695 

КП "Виноградар" 

вул. Порика Василя 

14 

0,4786 

0,1358 

0,1961 

0,0011 

0,6282 

0,0719 

0,6395 

0,0039 

0,0087 

0,0419 

0,1409 

0,1086 

0,0070 

0,0071 

0,0004 

0,1430 

0,0148 

0,26 

3,47 

2,52 

3,15 

2,30 

4901 

696 

КП "Виноградар" 

вул. Порика Василя 

16 

0,4424 

0,1063 

0,1943 

0,0010 

0,6667 

0,0716 

0,7278 

0,0039 

0,0087 

0,0417 

0,1404 

0,1084 

0,0062 

0,0071 

0,0008 

0,0846 

0,0157 

0,26 

3,47 

2,47 

3,15 

2,25 

4902 

697 

КП "Виноградар" 

вул. Порика Василя 

18 

0,3120 

0,1064 

0,3326 

0,0010 

0,6672 

0,0717 

0,6820 

0,0040 

0,0087 

0,0418 

0,1405 

0,0744 

0,0215 

0,0071 

0,0004 

0,1489 

0,0287 

0,26 

3,50 

2,48 

3,18 

2,26 

4903 

698 

КП "Виноградар" 

просп. Правди 

68 

0,6696 

0,1792 

0,3380 

0,0015 

0,2533 

0,0534 

0,7078 

0,0056 

0,0125 

0,0381 

0,0000 

0,1665 

0,0114 

0,0071 

0,0001 

0,0977 

0,0240 

0,26 

3,39 

2,95 

3,08 

2,68 

4904 

699 

КП "Виноградар" 

просп. Правди 

68Б 

0,5031 

0,1181 

0,3583 

0,0007 

0,2320 

0,0463 

0,9116 

0,0055 

0,0123 

0,0755 

0,0000 

0,1189 

0,0075 

0,0071 

0,0002 

0,1498 

0,0720 

0,26 

3,46 

2,99 

3,14 

2,72 

4905 

700 

КП "Виноградар" 

просп. Правди 

68А 

0,7296 

0,1077 

0,2887 

0,0017 

0,2287 

0,0000 

0,9140 

0,0062 

0,0140 

0,0377 

0,0000 

0,0881 

0,0054 

0,0071 

0,0004 

0,1699 

0,0105 

0,26 

3,44 

3,13 

3,13 

2,84 

4906 

701 

КП "Виноградар" 

просп. Правди 

68В 

0,6895 

0,1768 

0,2457 

0,0015 

0,3764 

0,0743 

0,7058 

0,0055 

0,0122 

0,0377 

0,0000 

0,1106 

0,0106 

0,0071 

0,0003 

0,1320 

0,0260 

0,26 

3,45 

2,82 

3,13 

2,56 

4907 

702 

КП "Виноградар" 

просп. Правди 

70Б 

0,5073 

0,1560 

0,3135 

0,0013 

0,2277 

0,0000 

0,9123 

0,0054 

0,0122 

0,0756 

0,0000 

0,1816 

0,0123 

0,0071 

0,0003 

0,1769 

0,0344 

0,26 

3,46 

3,12 

3,15 

2,83 

4909 

704 

КП "Виноградар" 

просп. Правди 

70 

0,6780 

0,0984 

0,1809 

0,0009 

0,3551 

0,0487 

0,7767 

0,0032 

0,0072 

0,0510 

0,0432 

0,0836 

0,0065 

0,0071 

0,0004 

0,1250 

0,1294 

0,26 

3,43 

2,72 

3,11 

2,47 

4910 

705 

КП "Виноградар" 

просп. Правди 

72 

0,6593 

0,0987 

0,2268 

0,0009 

0,3469 

0,0530 

0,7774 

0,0032 

0,0072 

0,0511 

0,0433 

0,0837 

0,0112 

0,0071 

0,0004 

0,1941 

0,0331 

0,26 

3,43 

2,86 

3,12 

2,60 

4913 

708 

КП "Виноградар" 

просп. Свободи 

15/1 

0,6403 

0,1940 

0,3081 

0,0016 

0,4145 

0,0502 

0,7062 

0,0060 

0,0135 

0,0397 

0,0000 

0,1063 

0,0068 

0,0070 

0,0002 

0,1083 

0,0177 

0,26 

3,46 

2,82 

3,14 

2,57 

4914 

709 

КП "Виноградар" 

просп. Свободи 

17Б 

0,4896 

0,1873 

0,3193 

0,0014 

0,4018 

0,0500 

0,7185 

0,0053 

0,0118 

0,0400 

0,0000 

0,2366 

0,0086 

0,0071 

0,0004 

0,0779 

0,0611 

0,26 

3,45 

2,78 

3,14 

2,52 

4915 

710 

КП "Виноградар" 

просп. Свободи 

17 

0,6975 

0,1536 

0,2973 

0,0014 

0,4151 

0,0516 

0,7115 

0,0056 

0,0126 

0,0400 

0,0000 

0,0726 

0,0081 

0,0070 

0,0004 

0,0752 

0,0664 

0,26 

3,45 

2,75 

3,14 

2,50 

4916 

711 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

0,7531 

0,2541 

0,2799 

0,0009 

0,2847 

0,1232 

0,6785 

0,0035 

0,0035 

0,0000 

0,0000 

0,1170 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0823 

0,0394 

0,26 

3,46 

2,87 

3,14 

2,61 

4917 

712 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

0,6955 

0,2586 

0,2971 

0,0009 

0,1974 

0,0933 

0,7836 

0,0035 

0,0035 

0,0000 

0,0000 

0,1204 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1020 

0,0427 

0,26 

3,43 

2,99 

3,12 

2,72 

4918 

713 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

0,6998 

0,2561 

0,3125 

0,0009 

0,1967 

0,1208 

0,7333 

0,0035 

0,0035 

0,0000 

0,0000 

0,1574 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0873 

0,0427 

0,26 

3,45 

2,98 

3,14 

2,71 

4919 

714 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

8Г 

0,6735 

0,1379 

0,3771 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,8746 

0,0062 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,4659 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0832 

0,0000 

0,26 

3,47 

3,47 

3,15 

3,15 

4920 

715 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

8В 

0,6997 

0,1246 

0,3358 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,8923 

0,0062 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,4453 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0984 

0,0000 

0,26 

3,45 

3,45 

3,13 

3,13 

4921 

716 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

0,6721 

0,1445 

0,3433 

0,0010 

0,0000 

0,0000 

0,8005 

0,0036 

0,0040 

0,0000 

0,0000 

0,5616 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0954 

0,0000 

0,26 

3,47 

3,47 

3,15 

3,15 

4922 

717 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

8Б 

0,7768 

0,1240 

0,3343 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,8908 

0,0063 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,3736 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0898 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,12 

3,12 

4923 

718 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

8Д 

0,7345 

0,1242 

0,3698 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,8922 

0,0062 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,3631 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1017 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,12 

3,12 

4924 

719 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

0,7077 

0,2218 

0,4257 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8956 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2098 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1465 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,13 

3,13 

4925 

720 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

10 

0,7342 

0,1451 

0,3427 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,8099 

0,0039 

0,0043 

0,0000 

0,0000 

0,4713 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0911 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,12 

3,12 

4926 

721 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

11А 

0,6274 

0,2745 

0,2852 

0,0009 

0,2832 

0,0000 

0,7375 

0,0041 

0,0035 

0,0000 

0,0000 

0,2283 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0988 

0,0667 

0,26 

3,45 

2,98 

3,13 

2,71 

4927 

722 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

12Д 

0,7207 

0,1243 

0,3664 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,9579 

0,0060 

0,0067 

0,0000 

0,0000 

0,3619 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0941 

0,0000 

0,26 

3,48 

3,48 

3,17 

3,17 

4928 

723 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

12 

0,6348 

0,1321 

0,3592 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,8826 

0,0062 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,4454 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0937 

0,0000 

0,25 

3,38 

3,38 

3,08 

3,08 

4929 

724 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

12В 

0,7833 

0,1253 

0,3674 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,8922 

0,0063 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,3219 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0916 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,12 

3,12 

4930 

725 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

12Г 

0,7407 

0,1377 

0,4048 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,8738 

0,0063 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,3752 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0804 

0,0000 

0,26 

3,47 

3,47 

3,15 

3,15 

4931 

726 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

16 

0,6999 

0,2619 

0,3297 

0,0009 

0,1858 

0,0721 

0,7480 

0,0047 

0,0035 

0,0000 

0,0000 

0,1453 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1059 

0,0527 

0,26 

3,45 

3,04 

3,13 

2,76 

4932 

727 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

18Б 

0,7086 

0,1250 

0,4178 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,8897 

0,0063 

0,0070 

0,0000 

0,0000 

0,3482 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0996 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,12 

3,12 

4933 

728 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

18Д 

0,6483 

0,1248 

0,1700 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

1,0278 

0,0063 

0,0070 

0,0000 

0,0000 

0,5561 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0951 

0,0000 

0,26 

3,48 

3,48 

3,16 

3,16 

4934 

729 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

18А 

0,7246 

0,1244 

0,3600 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,8608 

0,0063 

0,0070 

0,0000 

0,0000 

0,4404 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0882 

0,0000 

0,26 

3,45 

3,45 

3,14 

3,14 

4935 

730 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

18В 

0,6850 

0,1249 

0,4187 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,8571 

0,0063 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,3823 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0965 

0,0000 

0,25 

3,40 

3,40 

3,10 

3,10 

4936 

731 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

18 

0,7663 

0,1324 

0,3921 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,8790 

0,0060 

0,0067 

0,0000 

0,0000 

0,3446 

0,0000 

0,0127 

0,0000 

0,0810 

0,0000 

0,26 

3,46 

3,46 

3,15 

3,15 

4937 

732 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

18Г 

0,6377 

0,1328 

0,3936 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,8188 

0,0061 

0,0067 

0,0000 

0,0000 

0,5275 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0794 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,13 

3,13 

4938 

733 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

20Б 

0,8002 

0,1245 

0,3758 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,8576 

0,0062 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,3260 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0980 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,12 

3,12 

4939 

734 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

20Г 

0,7742 

0,1250 

0,3760 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,8935 

0,0062 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,3267 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0984 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,13 

3,13 

4940 

735 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

20В 

0,6589 

0,1243 

0,3683 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,8908 

0,0063 

0,0070 

0,0000 

0,0000 

0,4400 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0979 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,11 

3,11 

4941 

736 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

20 

0,7011 

0,1383 

0,4354 

0,0009 

0,0000 

0,0000 

0,8018 

0,0031 

0,0034 

0,0000 

0,0000 

0,4146 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0977 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,12 

3,12 

4942 

737 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

20А 

0,6198 

0,1541 

0,3035 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6970 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6811 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,24 

3,24 

3,24 

2,95 

2,95 

4943 

738 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

24А 

0,5972 

0,1615 

0,3001 

0,0010 

0,2417 

0,0000 

0,8380 

0,0036 

0,0039 

0,0000 

0,0000 

0,3320 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0716 

0,0530 

0,26 

3,44 

3,05 

3,12 

2,77 

4944 

739 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

24 

0,6482 

0,4141 

0,3868 

0,0009 

0,1668 

0,0000 

0,7444 

0,0037 

0,0036 

0,0000 

0,0000 

0,0922 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1236 

0,0484 

0,26 

3,48 

3,19 

3,16 

2,90 

4945 

740 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

24В 

0,5337 

0,1600 

0,2947 

0,0010 

0,2963 

0,0000 

0,8381 

0,0036 

0,0039 

0,0000 

0,0000 

0,3409 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0767 

0,0531 

0,26 

3,43 

2,97 

3,12 

2,70 

4946 

741 

КП "Нивки" 

вул. Гречка маршала 

26 

0,6212 

0,4417 

0,2593 

0,0009 

0,3117 

0,0000 

0,7599 

0,0037 

0,0036 

0,0000 

0,0000 

0,0541 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1201 

0,0583 

0,26 

3,48 

2,99 

3,16 

2,72 

4947 

742 

КП "Нивки" 

вул. Котовського 

43 

0,6321 

0,2805 

0,3532 

0,0008 

0,2727 

0,0000 

0,8029 

0,0030 

0,0032 

0,0000 

0,0000 

0,1200 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1030 

0,0786 

0,26 

3,50 

3,03 

3,18 

2,76 

4948 

743 

КП "Нивки" 

вул. Котовського 

47 

0,4985 

0,3447 

0,1836 

0,0008 

0,2832 

0,0420 

0,7042 

0,0030 

0,0033 

0,0000 

0,0000 

0,3161 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1165 

0,1300 

0,26 

3,47 

2,87 

3,15 

2,60 

4949 

744 

КП "Нивки" 

вул. Стеценка 

2А 

0,6008 

0,1363 

0,3424 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,8805 

0,0062 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,4515 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0986 

0,0000 

0,25 

3,33 

3,33 

3,03 

3,03 

4950 

745 

КП "Нивки" 

вул. Стеценка 

0,7771 

0,1245 

0,3716 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,8916 

0,0062 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,3283 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0938 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,12 

3,12 

4951 

746 

КП "Нивки" 

вул. Стеценка 

4А 

0,7744 

0,1241 

0,3696 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,8898 

0,0062 

0,0681 

0,0000 

0,0000 

0,2601 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0963 

0,0000 

0,26 

3,42 

3,42 

3,11 

3,11 

4952 

747 

КП "Нивки" 

вул. Стеценка 

0,7000 

0,1245 

0,3523 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,8562 

0,0062 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,4618 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0928 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,12 

3,12 

4953 

748 

КП "Нивки" 

вул. Стеценка 

0,7202 

0,1239 

0,3567 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,8913 

0,0061 

0,0068 

0,0000 

0,0000 

0,3967 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0938 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,12 

3,12 

4954 

749 

КП "Нивки" 

вул. Стеценка 

10 

0,6871 

0,2627 

0,3310 

0,0009 

0,3175 

0,1206 

0,6846 

0,0012 

0,0014 

0,0000 

0,0000 

0,0625 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1049 

0,0521 

0,26 

3,47 

2,82 

3,15 

2,56 

4955 

750 

КП "Нивки" 

вул. Тираспільська 

43Б 

0,7205 

0,3918 

0,3900 

0,0010 

0,1352 

0,0000 

0,7996 

0,0057 

0,0063 

0,0000 

0,0000 

0,0130 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1168 

0,0431 

0,26 

3,46 

3,23 

3,15 

2,93 

4956 

751 

КП "Нивки" 

вул. Тираспільська 

43А 

0,6450 

0,1231 

0,3962 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,8482 

0,0005 

0,0006 

0,0000 

0,0000 

0,4271 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1133 

0,0000 

0,26 

3,37 

3,37 

3,07 

3,07 

Святошинський район 

5117 

160 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Корольова академіка 

0,7960 

0,1806 

0,4429 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6630 

0,0055 

0,0060 

0,0000 

0,0000 

0,0184 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1112 

0,0000 

0,22 

2,94 

2,94 

2,67 

2,67 

5273 

316 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Коласа Якуба 

1Б 

0,1556 

0,1006 

0,5774 

0,0000 

0,7544 

0,0000 

0,8003 

0,0011 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1491 

0,0268 

0,26 

3,40 

2,37 

3,09 

2,15 

5274 

317 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Коласа Якуба 

1А 

0,2099 

0,0854 

0,5455 

0,0000 

0,7417 

0,0000 

0,8017 

0,0013 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,0167 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1322 

0,0237 

0,26 

3,38 

2,37 

3,07 

2,15 

5405 

448 

Філія N 810 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

15 

0,2443 

0,0000 

0,3267 

0,0000 

0,3021 

0,0446 

0,3740 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4965 

0,0000 

0,0042 

0,0001 

0,0935 

0,0280 

0,19 

2,53 

2,03 

2,30 

1,85 

5406 

449 

Філія N 810 (КП РЕО-8) 

вул. Краснова Миколи 

17 

0,0916 

0,0876 

0,1038 

0,0000 

0,2592 

0,0327 

0,3171 

0,0013 

0,0083 

0,0000 

0,0409 

0,8945 

0,0000 

0,0046 

0,0002 

0,0978 

0,0707 

0,20 

2,65 

2,17 

2,41 

1,98 

5408 

451 

Філія N 810 (КП РЕО-8) 

пл. Святошинська 

0,0952 

0,0697 

0,1655 

0,0000 

0,4868 

0,0224 

0,1719 

0,0117 

0,0111 

0,0000 

0,0000 

0,7157 

0,0000 

0,0029 

0,0001 

0,1226 

0,0536 

0,19 

2,55 

1,80 

2,31 

1,64 

5409 

452 

Філія N 810 (КП РЕО-8) 

вул. Семашка 

15 

0,2070 

0,0639 

0,2967 

0,0000 

0,3106 

0,0442 

0,1908 

0,0328 

0,0310 

0,0000 

0,0000 

0,9009 

0,0000 

0,0047 

0,0002 

0,0411 

0,0234 

0,21 

2,83 

2,34 

2,58 

2,12 

5411 

454 

Філія N 810 (КП РЕО-8) 

вул. Стуса Василя 

0,2546 

0,0000 

0,2990 

0,0000 

0,2932 

0,0418 

0,2209 

0,0201 

0,0191 

0,0000 

0,0000 

0,5916 

0,0000 

0,0079 

0,0003 

0,0643 

0,0464 

0,18 

2,45 

1,95 

2,23 

1,77 

5412 

455 

Філія N 810 (КП РЕО-8) 

вул. Стуса Василя 

26 

0,2523 

0,1061 

0,3203 

0,0000 

0,3193 

0,0139 

0,3816 

0,0098 

0,0092 

0,0000 

0,0000 

0,3332 

0,0000 

0,0055 

0,0002 

0,0724 

0,0180 

0,18 

2,43 

1,97 

2,21 

1,79 

5413 

456 

Філія N 810 (КП РЕО-8) 

вул. Стуса Василя 

28 

0,2175 

0,0937 

0,3495 

0,0000 

0,3078 

0,0137 

0,2201 

0,0109 

0,0102 

0,0000 

0,0000 

0,5199 

0,0000 

0,0055 

0,0002 

0,0542 

0,0318 

0,18 

2,42 

1,96 

2,20 

1,78 

5422 

465 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Булаховського академіка 

30Б 

0,4774 

0,0807 

0,4073 

0,0000 

0,7720 

0,2134 

0,5215 

0,0024 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,0197 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0854 

0,0352 

0,26 

3,46 

2,11 

3,14 

1,92 

5425 

468 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Булаховського академіка 

34А 

0,5106 

0,0539 

0,4046 

0,0000 

0,7726 

0,1894 

0,5217 

0,0024 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,0190 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0973 

0,0448 

0,26 

3,46 

2,13 

3,14 

1,93 

5428 

471 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Булаховського академіка 

38 

0,4757 

0,0405 

0,3929 

0,0000 

0,7182 

0,2136 

0,5218 

0,0024 

0,0025 

0,0000 

0,0711 

0,0179 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1369 

0,0341 

0,26 

3,47 

2,19 

3,15 

1,99 

5443 

486 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Наумова генерала 

31 

0,4813 

0,0571 

0,3659 

0,0000 

0,7742 

0,2136 

0,5019 

0,0024 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,0664 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1044 

0,0654 

0,26 

3,48 

2,09 

3,16 

1,90 

5444 

487 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Наумова генерала 

31А 

0,4580 

0,0324 

0,4134 

0,0000 

0,7145 

0,2024 

0,6017 

0,0024 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,0177 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1614 

0,0406 

0,26 

3,49 

2,23 

3,18 

2,03 

5454 

497 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

59 

0,4214 

0,0000 

0,3242 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3872 

0,0397 

0,0377 

0,0000 

0,0000 

0,5218 

0,0000 

0,0175 

0,0006 

0,0492 

0,0000 

0,18 

2,37 

2,37 

2,16 

2,16 

5455 

498 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

61 

0,7079 

0,0000 

0,4448 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8089 

0,0653 

0,0653 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0319 

0,0011 

0,1576 

0,0000 

0,22 

3,01 

3,01 

2,74 

2,74 

5456 

499 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

63 

0,5835 

0,0000 

0,4966 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6807 

0,0552 

0,0526 

0,0000 

0,0000 

0,1612 

0,0000 

0,0258 

0,0009 

0,1979 

0,0000 

0,22 

2,98 

2,98 

2,71 

2,71 

5458 

501 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

67 

0,4024 

0,0000 

0,5010 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7228 

0,0571 

0,0544 

0,0000 

0,0000 

0,3997 

0,0000 

0,0266 

0,0009 

0,1027 

0,0000 

0,22 

2,99 

2,99 

2,72 

2,72 

5459 

502 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

69 

0,6684 

0,0000 

0,4958 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5611 

0,0577 

0,0548 

0,0000 

0,0000 

0,2637 

0,0000 

0,0264 

0,0009 

0,1266 

0,0000 

0,22 

2,98 

2,98 

2,71 

2,71 

5461 

504 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

71 

0,8994 

0,0000 

0,3276 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3862 

0,0055 

0,0051 

0,0000 

0,0000 

0,5161 

0,0000 

0,0275 

0,0010 

0,0727 

0,0000 

0,22 

2,96 

2,96 

2,69 

2,69 

5463 

506 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

73 

0,6319 

0,0000 

0,3753 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4484 

0,0055 

0,0051 

0,0000 

0,0000 

0,6905 

0,0000 

0,0276 

0,0010 

0,0903 

0,0000 

0,22 

3,00 

3,00 

2,73 

2,73 

5466 

509 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

75 

0,6881 

0,0000 

0,4342 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6121 

0,0251 

0,0239 

0,0000 

0,0000 

0,3464 

0,0000 

0,0277 

0,0010 

0,1029 

0,0000 

0,22 

2,99 

2,99 

2,71 

2,71 

5473 

516 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

0,6092 

0,0000 

0,3675 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5702 

0,0720 

0,0686 

0,0000 

0,0000 

0,4758 

0,0000 

0,0317 

0,0011 

0,0822 

0,0000 

0,22 

3,01 

3,01 

2,73 

2,73 

5474 

517 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

0,4546 

0,0000 

0,3531 

0,0000 

0,3125 

0,0182 

0,1091 

0,0376 

0,0358 

0,0000 

0,0000 

0,8502 

0,0000 

0,0170 

0,0006 

0,0946 

0,0204 

0,23 

3,04 

2,58 

2,76 

2,34 

5475 

518 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

0,4823 

0,0000 

0,3953 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3947 

0,0045 

0,0042 

0,0000 

0,0000 

0,8759 

0,0000 

0,0259 

0,0009 

0,0808 

0,0000 

0,22 

2,99 

2,99 

2,72 

2,72 

5477 

520 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

0,7883 

0,0000 

0,4694 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4484 

0,0603 

0,0574 

0,0000 

0,0000 

0,3452 

0,0000 

0,0276 

0,0010 

0,0935 

0,0000 

0,23 

3,02 

3,02 

2,75 

2,75 

5479 

522 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

0,7675 

0,0000 

0,4448 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1649 

0,0608 

0,0578 

0,0000 

0,0000 

0,7192 

0,0000 

0,0274 

0,0010 

0,0291 

0,0000 

0,22 

3,00 

3,00 

2,73 

2,73 

5481 

524 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

10 

1,0969 

0,0000 

0,3010 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5769 

0,0320 

0,0303 

0,0000 

0,0000 

0,1351 

0,0000 

0,0360 

0,0013 

0,0879 

0,0000 

0,23 

3,03 

3,03 

2,76 

2,76 

5484 

527 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

12 

0,8060 

0,0000 

0,2291 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4452 

0,0608 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5825 

0,0000 

0,0274 

0,0000 

0,0978 

0,0000 

0,22 

2,97 

2,97 

2,70 

2,70 

5485 

528 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

14 

0,6293 

0,0000 

0,5023 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5025 

0,0548 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5266 

0,0000 

0,0274 

0,0000 

0,0941 

0,0000 

0,23 

3,08 

3,08 

2,80 

2,80 

5487 

530 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

26 

0,8115 

0,0000 

0,5175 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5730 

0,0475 

0,0452 

0,0000 

0,0000 

0,0678 

0,0000 

0,0271 

0,0009 

0,1580 

0,0000 

0,22 

2,97 

2,97 

2,70 

2,70 

5488 

531 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

28 

0,8637 

0,0000 

0,4830 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5660 

0,0521 

0,0496 

0,0000 

0,0000 

0,1787 

0,0000 

0,0268 

0,0009 

0,0854 

0,0000 

0,23 

3,04 

3,04 

2,77 

2,77 

5495 

538 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Пушиної Феодори 

0,2763 

0,0000 

0,2846 

0,0000 

0,4642 

0,0415 

0,1939 

0,0288 

0,0273 

0,0000 

0,0486 

0,4800 

0,0000 

0,0035 

0,0001 

0,0487 

0,1000 

0,20 

2,64 

1,84 

2,40 

1,67 

5496 

539 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Семашка 

0,5016 

0,0000 

0,4606 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4543 

0,0038 

0,0036 

0,0000 

0,0000 

0,6109 

0,0000 

0,0203 

0,0007 

0,1036 

0,0000 

0,21 

2,85 

2,85 

2,59 

2,59 

5498 

541 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Семашка 

10 

0,7813 

0,0000 

0,4525 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6199 

0,0560 

0,0533 

0,0000 

0,0000 

0,1790 

0,0000 

0,0205 

0,0007 

0,0814 

0,0000 

0,22 

2,96 

2,96 

2,69 

2,69 

5501 

544 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Семашка 

21 

0,3239 

0,0000 

0,2529 

0,0000 

0,3836 

0,0439 

0,1739 

0,0372 

0,0352 

0,0000 

0,0000 

0,5957 

0,0000 

0,0060 

0,0002 

0,0409 

0,0326 

0,19 

2,54 

1,93 

2,31 

1,76 

5521 

564 

Філія N 813 (КП РЕО-9) 

вул. Верховинна 

38/9 

1,1755 

0,0000 

0,3898 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4327 

0,0014 

0,0015 

0,1013 

0,0000 

0,0039 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1030 

0,0000 

0,22 

2,92 

2,92 

2,65 

2,65 

5624 

667 

Філія N 814 (КП РЕО-10) 

вул. Кулібіна 

4/2 

0,4022 

0,0000 

0,3004 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4827 

0,0057 

0,0000 

0,1183 

0,0000 

0,4580 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1203 

0,0000 

0,19 

2,49 

2,49 

2,27 

2,27 

5636 

679 

Філія N 814 (КП РЕО-10) 

просп. Перемоги 

77/1 

0,6823 

0,0000 

0,2844 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5381 

0,0065 

0,0000 

0,1314 

0,0000 

0,3535 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1227 

0,0000 

0,21 

2,80 

2,80 

2,54 

2,54 

5644 

687 

Філія N 814 (КП РЕО-10) 

вул. Стрийська 

1,1527 

0,1366 

0,5992 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5955 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2855 

0,0000 

0,28 

3,66 

3,66 

3,32 

3,32 

5645 

688 

Філія N 814 (КП РЕО-10) 

вул. Стрийська 

12/3 

0,3177 

0,0000 

0,2822 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5363 

0,0000 

0,0000 

0,1305 

0,0000 

0,5359 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1212 

0,0000 

0,19 

2,54 

2,54 

2,31 

2,31 

5665 

708 

Філія N 814 (КП РЕО-10) 

вул. Туполєва академіка 

15Є 

0,8760 

0,0726 

0,4753 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8577 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2870 

0,0000 

0,26 

3,39 

3,39 

3,08 

3,08 

Солом'янський район 

5694 

ВСП "Залізничний" 

вул. Антонова авіаконструктора 

2/32 к.4А 

0,1864 

0,1204 

0,3974 

0,0000 

1,1774 

0,0000 

0,5802 

0,0009 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0261 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0590 

0,0535 

0,26 

3,43 

1,81 

3,12 

1,64 

5704 

13 

ВСП "Залізничний" 

вул. Антонова авіаконструктора 

0,4483 

0,1248 

0,2549 

0,0000 

0,7985 

0,0938 

0,6618 

0,0002 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0827 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0739 

0,1093 

0,26 

3,50 

2,17 

3,18 

1,98 

5711 

20 

ВСП "Залізничний" 

вул. Богданівська 

0,9672 

0,0742 

0,3508 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7289 

0,0009 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3528 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0858 

0,0000 

0,26 

3,38 

3,38 

3,07 

3,07 

5746 

55 

ВСП "Залізничний" 

вул. Єреванська 

28А 

0,2120 

0,1770 

0,2969 

0,0000 

0,8153 

0,0413 

0,6634 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0488 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1428 

0,1811 

0,26 

3,40 

2,03 

3,09 

1,85 

5747 

56 

ВСП "Залізничний" 

вул. Єреванська 

28 

0,1945 

0,1806 

0,3063 

0,0000 

0,7609 

0,0416 

0,6351 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,1043 

0,0336 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1421 

0,1828 

0,26 

3,41 

2,11 

3,10 

1,92 

5751 

60 

ВСП "Залізничний" 

вул. Єреванська 

32 

0,2193 

0,2145 

0,2972 

0,0000 

0,8204 

0,0415 

0,7246 

0,0002 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0390 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1126 

0,1822 

0,27 

3,50 

2,12 

3,18 

1,93 

5762 

71 

ВСП "Залізничний" 

вул. Іскрівська 

12 

0,8670 

0,0691 

0,4166 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7613 

0,0073 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3349 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1141 

0,0000 

0,26 

3,39 

3,39 

3,08 

3,08 

5768 

77 

ВСП "Залізничний" 

вул. Калінінградська 

1/7 

0,4029 

0,1260 

0,2845 

0,0000 

0,8558 

0,0520 

0,6633 

0,0014 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0707 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0883 

0,0242 

0,26 

3,39 

2,16 

3,08 

1,96 

5769 

78 

ВСП "Залізничний" 

вул. Калінінградська 

8А 

1,1301 

0,0686 

0,3111 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8311 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0794 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1503 

0,0000 

0,26 

3,39 

3,39 

3,08 

3,08 

5782 

91 

ВСП "Залізничний" 

вул. Курська 

13 

0,5930 

0,1083 

0,2940 

0,0000 

0,6340 

0,0614 

0,7178 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0458 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1365 

0,0486 

0,26 

3,48 

2,50 

3,17 

2,27 

5798 

107 

ВСП "Залізничний" 

вул. Островського Миколи 

1,0733 

0,1398 

0,3601 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7478 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0804 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1230 

0,0000 

0,25 

3,33 

3,33 

3,03 

3,03 

5799 

108 

ВСП "Залізничний" 

вул. Островського Миколи 

1,1749 

0,0819 

0,4338 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5160 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1959 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1251 

0,0000 

0,25 

3,34 

3,34 

3,03 

3,03 

5801 

110 

ВСП "Залізничний" 

вул. Островського Миколи 

14А 

0,9221 

0,0710 

0,3230 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6940 

0,0031 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3930 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1044 

0,0000 

0,25 

3,31 

3,31 

3,01 

3,01 

5843 

152 

ВСП "Залізничний" 

просп. Повітрофлотський 

48/2 

0,0324 

0,0000 

0,2543 

0,0000 

1,3966 

0,2823 

0,5317 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1151 

0,0249 

0,26 

3,48 

1,23 

3,16 

1,12 

5853 

162 

ВСП "Залізничний" 

вул. Сурікова Василя 

5А 

1,2770 

0,2066 

0,1871 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6951 

0,0116 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0440 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1349 

0,0000 

0,26 

3,37 

3,37 

3,07 

3,07 

5855 

164 

ВСП "Залізничний" 

вул. Тополева 

0,1588 

0,1364 

0,2197 

0,0000 

1,1683 

0,1712 

0,6106 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0335 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0686 

0,0229 

0,26 

3,42 

1,62 

3,11 

1,47 

5874 

183 

ВСП "Залізничний" 

вул. Урицького 

14/18 

1,1391 

0,1029 

0,3083 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8041 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0777 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1254 

0,0000 

0,26 

3,38 

3,38 

3,07 

3,07 

5876 

185 

ВСП "Залізничний" 

вул. Урицького 

24 

0,4289 

0,1761 

0,2478 

0,0000 

0,5158 

0,0294 

0,7682 

0,0002 

0,0000 

0,0000 

0,0433 

0,1689 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1675 

0,0426 

0,26 

3,42 

2,64 

3,11 

2,40 

5877 

186 

ВСП "Залізничний" 

вул. Урицького 

30 

0,4559 

0,1802 

0,2833 

0,0000 

0,5586 

0,0303 

0,7664 

0,0002 

0,0000 

0,0000 

0,0439 

0,0357 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1576 

0,1331 

0,26 

3,49 

2,54 

3,17 

2,31 

5878 

187 

ВСП "Залізничний" 

вул. Урицького 

32 

0,4539 

0,1751 

0,2495 

0,0000 

0,5545 

0,0300 

0,7662 

0,0002 

0,0000 

0,0000 

0,0436 

0,0984 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1413 

0,1317 

0,26 

3,49 

2,55 

3,17 

2,31 

5886 

195 

ВСП "Залізничний" 

вул. Фучика Юліуса 

13 

0,4736 

0,1808 

0,2826 

0,0000 

0,7101 

0,0375 

0,7105 

0,0030 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0366 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0938 

0,0928 

0,26 

3,46 

2,35 

3,15 

2,14 

5890 

199 

ВСП "Залізничний" 

бульв. Чоколівський 

0,4772 

0,1411 

0,2656 

0,0000 

0,4013 

0,1051 

0,7203 

0,0027 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2228 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1166 

0,1758 

0,26 

3,47 

2,57 

3,15 

2,34 

5892 

201 

ВСП "Залізничний" 

бульв. Чоколівський 

0,1191 

0,1275 

0,2774 

0,0000 

1,1384 

0,0000 

0,6522 

0,0022 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0469 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1562 

0,0649 

0,26 

3,41 

1,82 

3,10 

1,66 

5895 

204 

ВСП "Залізничний" 

бульв. Чоколівський 

14 

0,2559 

0,0544 

0,4720 

0,0000 

0,3240 

0,1954 

0,9363 

0,0014 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0976 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1579 

0,0522 

0,25 

3,36 

2,61 

3,06 

2,37 

5907 

216 

ВСП "Залізничний" 

вул. Шовкуненка 

0,4924 

0,1630 

0,2513 

0,0000 

0,8837 

0,0251 

0,6893 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0269 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0549 

0,0632 

0,26 

3,50 

2,21 

3,18 

2,01 

5908 

217 

ВСП "Залізничний" 

вул. Шовкуненка 

8/20 

0,1028 

0,0982 

0,2440 

0,0000 

1,3040 

0,1339 

0,5664 

0,0050 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1142 

0,0469 

0,26 

3,45 

1,49 

3,14 

1,36 

5922 

231 

ВСП "Чоколівський" 

вул. Васильченка 

10А 

0,4041 

0,2473 

0,2382 

0,0000 

0,6707 

0,0938 

0,7237 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0360 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1342 

0,0974 

0,26 

3,49 

2,35 

3,17 

2,14 

5923 

232 

ВСП "Чоколівський" 

вул. Васильченка 

12 

0,1783 

0,2550 

0,3919 

0,0000 

0,6116 

0,0000 

0,9145 

0,0010 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1165 

0,0868 

0,26 

3,37 

2,45 

3,07 

2,23 

5938 

247 

ВСП "Чоколівський" 

вул. Волинська 

31 

1,1907 

0,0996 

0,3331 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7463 

0,0013 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0648 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0917 

0,0000 

0,25 

3,34 

3,34 

3,03 

3,03 

5943 

252 

ВСП "Чоколівський" 

вул. Глінки 

1,1135 

0,0702 

0,3473 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8213 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0694 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1013 

0,0000 

0,25 

3,33 

3,33 

3,03 

3,03 

5944 

253 

ВСП "Чоколівський" 

вул. Глінки 

1,0177 

0,1075 

0,4638 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8081 

0,0106 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0280 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1069 

0,0000 

0,25 

3,36 

3,36 

3,05 

3,05 

5979 

288 

ВСП "Чоколівський" 

вул. Мартиросяна 

2/6 

0,2189 

0,2867 

0,4983 

0,0000 

0,3442 

0,0000 

1,0383 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1437 

0,1161 

0,26 

3,50 

2,89 

3,18 

2,63 

5981 

290 

ВСП "Чоколівський" 

вул. Мартиросяна 

0,5627 

0,1647 

0,2912 

0,0000 

0,6088 

0,1575 

0,6704 

0,0045 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0143 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0734 

0,0882 

0,26 

3,48 

2,35 

3,16 

2,14 

5999 

308 

ВСП "Чоколівський" 

вул. Мишина Михайла 

17 

0,1923 

0,2899 

0,3765 

0,0000 

0,6315 

0,0000 

0,9622 

0,0029 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1301 

0,0582 

0,26 

3,49 

2,58 

3,17 

2,34 

6007 

316 

ВСП "Чоколівський" 

вул. Молодогвардійська 

15 

0,3958 

0,1978 

0,2676 

0,0000 

0,5717 

0,1151 

0,7364 

0,0010 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1041 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1376 

0,1017 

0,26 

3,47 

2,43 

3,15 

2,21 

6008 

317 

ВСП "Чоколівський" 

вул. Молодогвардійська 

16 

0,1872 

0,2873 

0,3226 

0,0000 

0,8979 

0,0000 

0,7426 

0,0021 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1101 

0,0893 

0,26 

3,48 

2,18 

3,17 

1,98 

6014 

323 

ВСП "Чоколівський" 

вул. Новгородська 

0,7808 

0,2012 

0,2792 

0,0000 

0,3733 

0,0000 

0,6948 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0371 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1209 

0,1185 

0,26 

3,44 

2,79 

3,13 

2,54 

6025 

334 

ВСП "Чоколівський" 

пров. Очаківський 

1,0808 

0,1432 

0,2807 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7163 

0,0104 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2515 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0599 

0,0000 

0,25 

3,36 

3,36 

3,05 

3,05 

6026 

335 

ВСП "Чоколівський" 

пров. Очаківський 

1,1047 

0,1368 

0,3624 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7408 

0,0056 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0857 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0846 

0,0000 

0,25 

3,33 

3,33 

3,02 

3,02 

6035 

344 

ВСП "Чоколівський" 

просп. Повітрофлотський 

62 

0,2024 

0,2668 

0,4179 

0,0000 

0,4823 

0,1497 

0,8269 

0,0029 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0120 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1340 

0,0430 

0,25 

3,35 

2,46 

3,05 

2,24 

6044 

353 

ВСП "Чоколівський" 

вул. Радченка Петра 

0,5880 

0,1902 

0,2661 

0,0000 

0,5198 

0,0000 

0,6800 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,0866 

0,1325 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0745 

0,0650 

0,26 

3,44 

2,66 

3,12 

2,42 

6045 

354 

ВСП "Чоколівський" 

вул. Радченка Петра 

0,3757 

0,1889 

0,2698 

0,0000 

0,8067 

0,0000 

0,6381 

0,0006 

0,0000 

0,0000 

0,0000