Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

По делу по конституционному обращению гражданина Субботы Артема Анатольевича относительно официального толкования положений части пятой статьи 127 Конституции Украины в системной связи с частью третьей настоящей статьи, статьи 65 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей"

Конституционный Суд
Решение от 12.06.2013 № 4-рп/2013

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

у справі за конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень частини п'ятої статті 127 Конституції України у системному зв'язку з частиною третьою цієї статті, статті 65 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"

м. Київ
12 червня 2013 року
N 4-рп/2013

Справа N 1-9/2013

Конституційний Суд України у складі суддів:

Головіна Анатолія Сергійовича - головуючого,

Бауліна Юрія Васильовича,

Бринцева Василя Дмитровича,

Вдовіченка Сергія Леонідовича,

Винокурова Сергія Маркіяновича - доповідача,

Гультая Михайла Мирославовича,

Запорожця Михайла Петровича,

Кампа Володимира Михайловича,

Колоса Михайла Івановича,

Литвинова Олександра Миколайовича,

Маркуш Марії Андріївни,

Пасенюка Олександра Михайловича,

Сергейчука Олега Анатолійовича,

Стецюка Петра Богдановича,

Тупицького Олександра Миколайовича,

Шаптали Наталі Костянтинівни,

Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень частини п'ятої статті 127 Конституції України у системному зв'язку з частиною третьою цієї статті, статті 65 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 року N 2453-VI (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 45, ст. 529) (далі - Закон).

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 42, 43 Закону України "Про Конституційний Суд України" стало конституційне звернення Суботи А. А.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 94 Закону України "Про Конституційний Суд України" є наявність неоднозначного застосування вказаних положень Конституції України та Закону.

Заслухавши суддю-доповідача Винокурова С. М. та дослідивши матеріали справи, у тому числі позиції Президента України, Голови Верховної Ради України, Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Міністерства юстиції України, науковців Національного університету "Одеська юридична академія", Національної академії прокуратури України, Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", Національної школи суддів України, Конституційний Суд України установив:

1. Суб'єкт права на конституційне звернення - громадянин Субота Артем Анатолійович - порушив питання про офіційне тлумачення окремих положень Конституції України та Закону, а саме:

- частини п'ятої статті 127 Конституції України у системному зв'язку з частиною третьою цієї статті щодо того, чи можуть вимоги до кандидата на посаду судді (далі - кандидат) встановлюватися іншими нормативно-правовими актами, крім Конституції і законів України;

- частини першої статті 65 Закону стосовно того, чи є перелік вимог до кандидата, встановлений частиною третьою статті 127 Конституції України та частинами першою, другою статті 64 Закону, вичерпним;

- частин другої, третьої статті 65 Закону щодо того, чи є певні особисті чи морально-етичні якості кандидата підставою для усунення його від участі у доборі кандидатів.

Необхідність в офіційному тлумаченні зазначених положень автор клопотання обґрунтовує різним їх застосуванням судами України та Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (далі - Комісія), що, на його думку, призвело до порушення його права на рівний доступ до державної служби (роботи на посаді судді), передбаченого частиною другою статті 38 Конституції України.

Громадянин Субота А. А., підтверджуючи неоднозначне застосування положень Конституції України та Закону, навів відповідні рішення Вищого адміністративного суду України і Комісії.

2. Вирішуючи порушене в конституційному зверненні питання, Конституційний Суд України виходить з такого.

Україна є правовою державою, в якій визнається і діє принцип верховенства права; Конституція України має найвищу юридичну силу, закони приймаються на її основі і повинні відповідати їй; державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (стаття 1, частина перша статті 6, частини перша, друга статті 8 Основного Закону України).

Органи державної влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 6, частина друга статті 19 Основного Закону України).

3. Згідно з Конституцією України судоустрій, судочинство, статус суддів визначаються виключно законами України (пункт 14 частини першої статті 92), які приймає єдиний орган законодавчої влади в Україні - Верховна Рада України (стаття 75, пункт 3 частини першої статті 85, стаття 91); правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні (частина перша статті 127). Суддею є громадянин України, який у встановленому Конституцією України і Законом порядку призначений чи обраний суддею, займає штатну суддівську посаду в одному із судів України і здійснює правосуддя на професійній основі; судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судів загальної юрисдикції чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді (стаття 51 Закону).

Загальний порядок призначення на посаду професійного судді в судах загальної юрисдикції та підстави звільнення з цієї посади передбачені Основним Законом України (пунктом 27 частини першої статті 85, частинами четвертою, п'ятою статті 126, частиною третьою статті 127, частиною першою статті 128). Зміст зазначених положень щодо процедури, порядку призначення і обрання на посаду судді конкретизовано в Законі, в якому, зокрема, встановлено вимоги до осіб, що виявили бажання звернутись до Комісії з заявою про участь у доборі кандидатів, та до кандидатів, які вже проходять відповідний добір.

Згідно з частиною третьою статті 127 Конституції України на посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою.

Аналогічні вимоги до кандидатів щодо громадянства, віку, стажу, строку проживання в Україні та володіння державною мовою встановлено в частині першій статті 64 Закону. У частині другій цієї статті передбачено, що не можуть бути рекомендовані на посаду судді громадяни:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків судді;

3) які мають не зняту чи не погашену судимість.

Конституційний Суд України вважає, що дія частини третьої статті 127 Конституції України, частин першої, другої статті 64 Закону поширена на громадян України, які не мають статусу професійного судді, а лише виявили бажання стати суддями.

Частина п'ята статті 127 Конституції України, щодо офіційного тлумачення якої звернувся автор клопотання, передбачає, що "додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, віку та їх професійного рівня встановлюються законом". Це положення Основного Закону України спрямоване на запровадження спеціалізації суддів з розгляду конкретних категорій справ та формування судів вищих рівнів і спеціалізацій професійними суддями, а тому його дію поширено на осіб, які вже мають статус професійного судді, а не на кандидатів. Аналогічну позицію Конституційний Суд України висловив у Рішенні від 5 квітня 2011 року N 3-рп/2011 (підпункт 3.5 пункту 3 мотивувальної частини). Таким чином, положення частини п'ятої статті 127 Конституції України не стосується питання, порушеного суб'єктом права на конституційне звернення, і не потребує офіційного тлумачення у цій справі.

Отже, положення статті 65 Закону у системному зв'язку з частиною четвертою статті 68 цього закону (згідно з якою особи, які відповідають установленим вимогам до кандидата, допускаються до складення іспиту) слід розуміти так, що для звернення до Комісії із заявою про участь у доборі кандидатів перелік вимог, визначений частиною третьою статті 127 Конституції України та частинами першою, другою статті 64 вказаного закону, є вичерпним. Це означає, що кожен, хто відповідає вимогам до кандидата, передбаченим частиною третьою статті 127 Конституції України, частинами першою, другою статті 64 Закону, може звернутися до Комісії із заявою про участь у доборі кандидатів.

4. Комісія є постійно діючим у системі судоустрою України органом, до повноважень якого належить проведення добору кандидатів і внесення рекомендації Вищій раді юстиції про їх призначення на посаду судді для подальшого внесення відповідного подання Президентові України (статті 66, 90, 91 Закону).

При доборі кандидатів, яких Комісія повноважна рекомендувати для призначення на посаду судді, висуваються, крім вказаних в частині третій статті 127 Конституції України та частинах першій, другій статті 64 Закону, вимоги, встановлені й іншими положеннями Закону.

Конституційний Суд України у Рішенні від 5 квітня 2011 року N 3-рп/2011 наголосив: "Професійні судді виконують конституційну функцію - здійснення правосуддя, чим обумовлений їх спеціальний правовий статус. При його визначенні законодавець повноважний установлювати спеціальні вимоги для зайняття таких посад" (абзац третій пункту 4 мотивувальної частини).

Відповідно до Закону кандидат повинен пройти анонімне тестування (іспит) з метою виявлення рівня його загальних теоретичних знань, спеціальну перевірку (частина перша статті 68), спеціальну підготовку (навчання) (стаття 69) та скласти кваліфікаційний іспит, який є атестуванням особи, яка пройшла спеціальну підготовку і виявила бажання бути рекомендованою для призначення на посаду судді, і полягає у виявленні належних теоретичних знань та рівня професійної підготовки кандидата, ступеня його готовності здійснювати правосуддя з питань юрисдикції відповідного суду, а також особистих і моральних якостей кандидата (стаття 70).

Стаття 70 Закону кореспондується зі статтею 55 цього закону, яка передбачає набуття повноважень судді особою, вперше призначеною на цю посаду, тільки після складення присяги, відповідно до якої суддя зобов'язаний дотримуватися морально-етичних принципів поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді та принижують авторитет судової влади.

4.1. Згідно з пунктом 7 частини першої статті 67 Закону кандидат надає Комісії письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді та проведення щодо нього спеціальної перевірки. За частинами другою, третьою статті 68 Закону організації та громадяни мають право подавати до Комісії інформацію про кандидатів, а Комісія повноважна збирати інформацію про кандидатів для проведення спеціальної перевірки. Аналіз частини другої статті 70 Закону в системному зв'язку зі статтями 66, 68, 71, 91 цього закону дає підстави для висновку, що закон пов'язує виявлення особистих і моральних якостей кандидатів з проведенням добору та їх призначенням на посаду судді вперше.

Конституційний Суд України вважає, що ці повноваження Комісії не обмежені строками чи стадіями проходження кандидатом процедури добору і призначення на посаду судді, тобто Комісія повноважна виявляти особисті й моральні якості кандидата як під час складення ним кваліфікаційного іспиту, так і протягом строку перебування кандидата в резерві на заміщення вакантних посад суддів, у тому числі й під час вирішення питання про рекомендацію кандидата - переможця конкурсу - на зайняття посади судді.

Таким чином, правовий механізм добору кандидатів, установлений Законом, забезпечує об'єктивне оцінювання не лише їх професійних, а й особистих і моральних якостей.

4.2. Врегулювання передбаченого Законом порядку набуття статусу судді узгоджується з вимогами міжнародних актів. Так, у Європейській хартії про закон "Про статус суддів" від 10 липня 1998 року зазначено, що "закон встановлює обставини, за яких попередня діяльність кандидата або ж діяльність його близьких родичів з причин законних об'єктивних сумнівів, породжуваних такою діяльністю, щодо неупередженості та незалежності цього кандидата, може бути перешкодою для призначення його на посаду судді" (пункт 3.2). У пункті 10 Основних принципів незалежності судових органів, схвалених резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада 1985 року та 13 грудня 1985 року, закріплено, що особи, відібрані для судових посад, повинні мати високі моральні якості і здібності, а також відповідну добору кваліфікацію в галузі права. У Бангалорських принципах поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалених Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 27 липня 2006 року N 2006/23, зазначено, що довіра суспільства до судової системи, а також до авторитету судової системи в питаннях моралі, чесності та непідкупності судових органів посідає першочергове місце в сучасному демократичному суспільстві.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції України, статтями 51, 62, 63, 66, 69, 95 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України вирішив:

1. В аспекті питань, порушених у конституційному зверненні, положення:

- частини третьої статті 127 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 14 частини першої статті 92 Основного Закону України слід розуміти так, що вичерпний перелік вимог до осіб, які виявили бажання стати суддею, та до кандидатів на посаду судді встановлюється виключно Конституцією та законами України;

- статті 65 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 року N 2453-VI слід розуміти так, що під час проведення добору кандидатів на посаду судді до них висуваються вимоги, що передбачені частиною третьою статті 127 Конституції України, частинами першою, другою статті 64 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 року N 2453-VI, іншими положеннями цього закону, зокрема статтею 70 щодо виявлення особистих і моральних якостей кандидатів на посаду судді, оцінка яких Вищою кваліфікаційною комісією суддів України може бути підставою для відмови у наданні рекомендації про призначення кандидатів на посаду судді.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.

 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

 

ОКРЕМА ДУМКА

судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень частини п'ятої статті 127 Конституції України у системному зв'язку з частиною третьою цієї статті, статті 65 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"

Конституційний Суд України постановив Рішення від 12 червня 2013 року N 4-рп/2013 (далі - Рішення), у якому визнав, що в "аспекті питань, порушених у конституційному зверненні, положення:

- частини третьої статті 127 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 14 частини першої статті 92 Основного Закону України слід розуміти так, що вичерпний перелік вимог до осіб, які виявили бажання стати суддею, та до кандидатів на посаду судді встановлюється виключно Конституцією та законами України;

- статті 65 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 року N 2453-VI слід розуміти так, що під час проведення добору кандидатів на посаду судді до них висуваються вимоги, що передбачені частиною третьою статті 127 Конституції України, частинами першою, другою статті 64 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 року N 2453-VI, іншими положеннями цього закону, зокрема статтею 70 щодо виявлення особистих і моральних якостей кандидатів на посаду судді, оцінка яких Вищою кваліфікаційною комісією суддів України може бути підставою для відмови у наданні рекомендації про призначення кандидатів на посаду судді".

Стосовно такого трактування висловлюю окрему думку па підставі статті 64 Закону України "Про Конституційний Суд України".

Певні положення такого роз'яснення містять концептуальні похибки щодо суті предмета тлумачення, що обумовлює необхідність висвітлення іншого погляду в трактуванні зазначених норм Конституції України і Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 року N 2453-VI (далі - Закон).

1. Верховна Рада України, відображаючи у статті 6 Конституції України організацію державної влади в Україні на основі концепції поділу її на автономно функціонуючі інституціональні структури (законодавча, виконавча, судова) з притаманними лише їм правомочностями, уконституціювала не лише положення щодо гарантування незалежності і недоторканності носіїв судової влади - професіональних суддів. Не менш важливим для формування в інтересах суспільства кадрово-належного суддівського корпусу є встановлення в Конституції України вимог до осіб, які виявили бажання бути рекомендованими для зайняття посади судді вперше. Загальні вимоги до таких осіб вичерпно визначені у частині третій статті 127 Конституції України, а саме: бути громадянином України; мати вік, не молодший 25-ти років, вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менш як 3 роки; проживати в Україні не менш як 10 років; володіти державною мовою, яка відповідно до частини першої статті 10 Конституції України є українською.

Для осіб, які претендують на посади суддів у спеціалізованих судах, допускається на підставі частини четвертої статті 127 у системному зв'язку з положеннями частини п'ятої цієї ж статті Конституції України, як альтернативний варіант, можливість брати участь у доборі кандидатів на посаду судді тим особам, які не мають юридичної освіти, але відповідають вимозі щодо наявності вищої освіти і фахової підготовки з предметної юрисдикції таких судів. Варто зазначити, що це положення Конституції України було розвинуте і конкретизоване у частині третій статті 59 раніше чинного Закону України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 року N 3018-III. Зважаючи на імперативний припис частини другої статті 19 Конституції України положення Основного Закону України не можуть бути проігноровані, як це зроблено у чинному Законі.

Інших, крім зазначених, вимог до осіб, які виявили бажання звернутися до кваліфікаційної комісії суддів за рекомендацією для призначення на посаду суддів вперше, Конституція України не встановила. У ній також не міститься будь-якої відсильної норми, відповідно до якої в законах можна було б встановлювати додаткові вимоги до таких осіб.

Крім перелічених персональних вимог до вказаних осіб, у частині третій статті 127 Конституції України також зазначено, що громадянин, який претендує на посаду судді, має бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів. Законом такі повноваження надано Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (далі - кваліфікаційна комісія). Варто зазначити, що цей припис про рекомендаційну діяльність кваліфікаційної комісії не можна розглядати як вимогу до кандидата на посаду судді. Природа діяльності кваліфікаційної комісії пов'язана з обов'язком держави перед суспільством сформувати такий за індивідуальною якістю суддівський корпус, представники якого не викликали б недовіри у громадян України. Вказаному функціональному обов'язку кваліфікаційної комісії кореспондує зобов'язання особи пройти це "чистилище", щоб бути рекомендованим на посаду судді. Виходячи із цього, законодавець на підставі пункту 14 частини першої статті 92 Основного Закону України, унормовуючи організацію судівництва, має право встановлювати в законі "параметри" роботи кваліфікаційної комісії. Якщо орієнтуватися на зміст преамбули Закону, то є підстави вважати, що законодавець розуміє поняття "судоустрій" значно ширше, включаючи до нього не лише систему судів, а й сукупність інших державних органів, компетенційна діяльність яких перебуває у безпосередньому системному зв'язку із судами і спрямована на формування й забезпечення функціонування корпусу суддів, - Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, органи суддівського самоврядування, Державну судову адміністрацію України тощо. Зазначене дає підстави вважати, що Закон не встановлював додаткових вимог до кандидатів на посаду судді, він установив напрями роботи кваліфікаційної комісії, за якими вона оцінює постать кандидата з метою, що особа, яку вона рекомендує для призначення на посаду судді, має бути бездоганним і репрезентативним носієм судової влади.

Саме до таких напрямів діяльності кваліфікаційної комісії віднесено перевірку обставин, які характеризують особу, про що йдеться у частині другій статті 64, статті 70 Закону, які законодавець, як випливає з наведеного аналізу частини третьої статті 127 Конституції України, помилково назвав вимогами. Вже сама вказівка, що не можуть бути рекомендовані на посаду судді громадяни, які: визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними; мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків судді; мають не зняту чи не погашену судимість (частина друга статті 64 Закону), підтверджує, що це не вимоги до громадян, а перестороги, якими має керуватися кваліфікаційна комісія, щоб унеможливити в інтересах суспільства потрапляння до судового корпусу осіб із зазначеними характеристиками. Виходячи саме із такого цільового призначення кваліфікаційної комісії, вона зобов'язана перевірити відповідність кандидата на посаду судді конституційним вимогам, а також здійснити перевірку його якісних характеристик, передбачених Законом.

До кваліфікаційної комісії може звернутися із заявою про участь у доборі кандидатів на посаду судді кожен, хто формально відповідає вимогам, встановленим частиною третьою статті 127 Конституції України. Проте не кожен може бути рекомендованим для розгляду питання про призначення на посаду судді. Саме тому приписи частини другої статті 64 Закону містять не вимоги до кандидата, а фільтраційні обов'язки для кваліфікаційної комісії, які застерігають її від рекомендування особи на посаду судді через наявність указаних обставин.

На жаль, зазначену поняттєву помилку законодавця Конституційний Суд України фактично уконституціював у абзаці другому пункту 1 резолютивної частини Рішення роз'ясненням, "що вичерпний перелік вимог до осіб, які виявили бажання стати суддею, та до кандидатів на посаду судді встановлюється виключно Конституцією та законами України".

2. Викликає також здивування логічна помилка законодавця, що міститься у частині другій статті 70 Закону, за якою до змістової структури кваліфікаційного іспиту віднесено оцінку "особистих і моральних якостей кандидата". Відповідно до змісту частин першої, другої цієї статті кваліфікаційним іспитом є атестування особи на наявність теоретичних знань та рівня професійної підготовки кандидата на посаду судді, ступеня його придатності здійснювати правосуддя з питань юрисдикції відповідного суду, що і є суттю кваліфікаційного іспиту.

Оцінка моральних якостей кандидата є важливою і вкрай необхідною умовою аналізування постаті кандидата, але це має бути не в контексті оцінювання рівня його теоретичних знань права і професійної діяльності. Зведення всього вказаного до купи, як це зробив законодавець у частині другій статті 70 Закону, не відповідає логіці, а також сутності цієї статті. Раніше діючий Закон України "Про статус суддів" від 15 грудня 1992 року N 2862-XII не з'єднував в одній нормативній формулі ці два різнопланових поняття. Оскільки оцінювання особистих і моральних якостей кандидата на посаду судді не може перебувати у логічній сув'язі з оцінкою рівня предметних знань права і не повинно на неї впливати, то Конституційний Суд України мав би висловити свою позицію щодо правової визначеності сукупності тих складників оцінювання кандидата на посаду судді на кваліфікаційному іспиті, які законодавець заклав у частині другій статті 70 Закону, пов'язавши в ній різноціннісні категорії.

 

Суддя
Конституційного Суду України

В. І. ШИШКІН

Опрос