Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об одобрении Стратегии реформирования государственной службы и службы в органах местного самоуправления в Украине на период до 2017 года и утверждении плана мер по ее реализации

КМ Украины
Распоряжение КМ от 18.03.2015 № 227-р
действует с 18.03.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 березня 2015 р. N 227-р

Київ

Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації

1. Схвалити Стратегію реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року, що додається.

2. Затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року, що додається.

3. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, та Національній академії державного управління при Президентові України (за згодою) і органам місцевого самоврядування (за згодою) подавати щороку до 1 лютого Національному агентству з питань державної служби інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 19

 

СТРАТЕГІЯ
реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року

Загальна частина

Невід'ємною складовою стратегічних перетворень, започаткованих в Україні, є наближення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування до європейських принципів, які висуваються до країн - кандидатів на вступ до ЄС, а також принципів "належного врядування", які закріплені рішеннями Ради Європи.

Ратифікувавши Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, Україна отримала інструмент для втілення своїх перетворень.

Комплексні системні зміни законодавства та послідовні кроки в імплементації законодавства в процесі державного регулювання покладені в основу Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року (далі - Стратегія).

Стратегія визначає проблеми, які потребують розв'язання, мету, шляхи реалізації, індикатори реформи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування та містить комплекс першочергових завдань і заходів, спрямованих на забезпечення розвитку державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, враховуючи основні положення:

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р. N 1678-VII;

Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 р. N 26-VIII;

Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. N 5.

Координація роботи, проведення моніторингу та здійснення контролю за реалізацією Стратегії покладається на Нацдержслужбу.

Проблеми, які потребують розв'язання

Сучасний стан розвитку державної служби та служби в органах місцевого самоврядування вимагає нормативно-правового удосконалення та актуалізації положень законодавства щодо:

запобігання проявам корупції серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

відкритого конкурсного відбору на усі посади державної служби; просування по службі державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов'язків;

визначення вимог до посад державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

чіткого і прозорого механізму відповідальності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі, за порушення вимог законодавства, невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків;

соціального захисту державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

удосконалення системи оплати праці державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

відповідності системи державних органів та органів місцевого самоврядування повноваженням та функціям, що вони виконують;

інституційної спроможності державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

кардинального оновлення змісту діяльності кадрових служб державних органів та органів місцевого самоврядування, посилення їх ролі в управлінні персоналом відповідного органу;

удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

налагодження тісного взаємозв'язку наукових досліджень з практичними потребами державних органів та органів місцевого самоврядування.

Окремого розгляду потребує проблема престижності державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Мета Стратегії

Метою Стратегії є створення у середньостроковій перспективі належних умов для ефективного впровадження в Україні реформи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Стратегія спрямована на підвищення якості державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, що сприятиме оптимізації функцій інститутів державної влади, ефективному розподілу повноважень і сфер відповідальності.

Основні напрями реалізації Стратегії

Основними напрямами реалізації Стратегії є:

гарантування політичної нейтральності державної служби та служби в органах місцевого самоврядування шляхом розмежування політичних та адміністративних посад;

забезпечення рівного доступу громадян до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, усунення корупційного механізму шляхом проведення виключно відкритого конкурсу на зайняття вакантних посад;

формування ефективної системи управління людськими ресурсами на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, що базуватиметься на врахуванні знань, умінь, навичок, а також особистісних якостей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

підвищення ефективності професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування шляхом оптимізації системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, зокрема у сфері державного та регіонального управління, запровадження індивідуальних програм розвитку персоналу та планування кар'єри;

встановлення прозорої моделі оплати праці та уніфікація порядку встановлення розмірів посадових окладів відповідно до юрисдикції державного органу та органу місцевого самоврядування;

гармонізація державної служби та служби в органах місцевого самоврядування шляхом відповідності законодавства у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування міжнародним стандартам та нормам ЄС;

організаційно-методичне забезпечення проведення комплексного функціонального обстеження системи центральних та місцевих органів виконавчої влади з метою розвитку інституційної спроможності державного апарату;

забезпечення прозорості, відкритості та підзвітності державних органів та органів місцевого самоврядування шляхом залучення організацій громадянського суспільства, наукових та експертних установ до розгляду питань з формування та реалізації державної політики у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Очікувані результати

Реалізація Стратегії у визначені строки з використанням кращого міжнародного, зокрема європейського досвіду, дасть змогу забезпечити:

реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для подальшого удосконалення державного та регіонального управління з урахуванням демократичних цінностей і принципів урядування;

запровадження сучасних технологій управління людськими ресурсами на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, які ґрунтуються на врахуванні знань, умінь, навичок, а також особистісних якостей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що надасть можливість реалізувати їх потенціал на практиці;

створення узгодженої системи взаємозв'язку кількості державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з функціями та повноваженнями державних органів та органів місцевого самоврядування;

впровадження у діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування кращих прикладних досліджень і наукових розробок у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, їх адаптації до стандартів ЄС;

оперативне реагування на ускладнення, що можуть виникати, шляхом проведення моніторингу результативності та ефективності реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Критеріями досягнення результатів є:

призначення виключно за відкритим конкурсом на вакантні посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі;

оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацдержслужби систематизованої інформації про оголошення, умови та переможців конкурсів на усі вакантні посади державних службовців в державних органах та посади в органах місцевого самоврядування, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі;

зменшення плинності кадрів на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування;

трансформація кадрових служб у служби управління персоналом шляхом оволодіння працівниками служб персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування сучасними технологіями та практичними інструментами управління людськими ресурсами;

забезпечення дієвості системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, підвищення рівня їх професійної компетентності;

підвищення рівня суспільної підтримки реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, довіри громадян до професійної діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Нормативно-правове та фінансове забезпечення реалізації Стратегії

Правове забезпечення реалізації Стратегії здійснюватиметься шляхом підготовки та прийняття відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходів, міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

Стратегія реалізовуватиметься шляхом залучення до виконання заходів працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ, організацій та фахівців у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року

1. Забезпечити підготовку проектів:

Закону України "Про державну службу" (нова редакція).

Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (нова редакція).

нормативно-правових актів, спрямованих на впровадження Законів України "Про державну службу" (нова редакція) та "Про службу в органах місцевого самоврядування" (нова редакція).

2. Забезпечити організацію навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема керівників та працівників служб персоналу, в державних органах та органах місцевого самоврядування з питань впровадження законодавства у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

3. Розробити та затвердити методичні рекомендації з питань застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.

4. Розробити та впровадити методики єдиних стандартів управління персоналом в державних органах та органах місцевого самоврядування.

5. Забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацдержслужби систематизованої інформації про оголошення, умови та переможців конкурсів на вакантні посади державних службовців у державних органах та посади в органах місцевого самоврядування, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі.

6. Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення аналізу функцій, повноважень, структури та чисельності працівників центральних органів виконавчої влади та за результатами узагальнення інформації розробити пропозиції щодо оптимізації органів виконавчої влади та дерегуляції функцій держави.

7. Забезпечити підготовку проектів постанов Кабінету Міністрів України:

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. N 316 "Про затвердження Порядку підготовки та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейського Союзу у рамках TAIEX" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 28, ст. 877).

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 р. N 154 "Про затвердження Порядку організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 10, ст. 361).

8. Забезпечити проведення конкурсу щодо визначення кращих наукових робіт у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, їх адаптації до стандартів ЄС.

9. Розробити:

галузеву рамку кваліфікацій у галузі знань "Державне управління" відповідно до Національної рамки кваліфікацій.

державні стандарти освіти щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у галузі знань "Державне управління" з урахуванням вимог до професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби та посад в органах місцевого самоврядування, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі.

10. Розробити та впровадити методику оцінювання (аудиту) ефективності підвищення професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування.

11. Розробити та здійснити комплекс заходів щодо забезпечення підвищення ефективності діяльності Нацдержслужби з урахуванням пропозицій проекту Twinning "Підтримка розвитку державної служби в Україні".

12. Вивчити громадську думку з метою оцінювання діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

13. Забезпечити проведення інформаційної кампанії щодо підвищення привабливості державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, а також їх популяризації серед молоді.

14. Розробити методичні рекомендації для служб персоналу державних органів, органів місцевого самоврядування щодо організації самоосвіти державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, відповідні навчальні модулі з використанням інтерактивних технологій.

____________

Опрос