Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении условий продажи государственного пакета акций публичного акционерного общества "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань" по конкурсу с открытостью предложения цены по принципу аукциона

КМ Украины
Распоряжение КМ от 27.11.2013 № 937-р
действует с 27.11.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 листопада 2013 р. N 937-р

Київ

Про затвердження умов продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань" за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

1. Затвердити умови продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань" (далі - товариство) за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, що додаються.

Пакет складається з 103349021 акції, що становить 50 відсотків плюс одна акція статутного капіталу товариства, номінальною вартістю 5167,45105 тис. гривень.

2. Фондові державного майна:

провести в установленому порядку конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій товариства з урахуванням затверджених цим розпорядженням умов продажу;

установити контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу пакета акцій товариства відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про приватизацію державного майна";

інформувати щокварталу Кабінет Міністрів України про результати виконання покупцем договору купівлі-продажу пакета акцій товариства.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

УМОВИ
продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань"

1. У конкурсі з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань" (далі - товариство) мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об'єктів приватизації згідно із статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного майна" та відповідають одній з таких кваліфікаційних вимог:

провадження протягом не менш як трьох останніх років основної економічної діяльності з виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування;

провадження протягом не менш як трьох останніх років основної економічної діяльності з виробництва продукції, яка використовується для виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування;

споживання протягом не менш як трьох останніх років в основній економічній діяльності повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування;

здійснення протягом не менш як одного року безпосереднього контролю над підприємствами, що провадять економічну діяльність, визначену в абзацах другому - четвертому цього пункту.

До участі в конкурсі не допускаються:

юридичні особи та об'єднання, що не мають статусу юридичної особи і уклали договір про спільну діяльність на основі об'єднання вкладів або без такого об'єднання, у статутному капіталі (внесеному у спільну діяльність майні) яких частка (внесок, вклад тощо), що належить державі Україна чи іншій державі або їх державним підприємствам (установам, організаціям, господарським товариствам тощо), становить більш як 25 відсотків;

особи, що прямо або опосередковано контролюються особами, у статутному капіталі (внесеному у спільну діяльність майні) яких частка (внесок, вклад тощо), що належить державі Україна чи іншій державі або їх державним підприємствам (установам, організаціям, господарським товариствам тощо), становить більш як 25 відсотків;

компанії, зареєстровані в офшорних зонах та країнах, що внесені FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

юридичні особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, зазначеними в абзацах сьомому - дев'ятому цього пункту.

Відомості про потенційного покупця відповідно до вимог абзаців сьомого та восьмого цього пункту повинні бути підтверджені витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, довідкою з іноземного судового чи торговельного реєстру, реєстру акціонерів або листом міжнародної аудиторської компанії.

2. Початкова ціна державного пакета акцій товариства у кількості 103349021 штука, або 50 відсотків плюс одна акція статутного капіталу товариства (далі - пакет акцій), становить 14160 тис. гривень.

3. Покупець пакета акцій товариства зобов'язаний забезпечити:

1) в економічній діяльності товариства:

збереження основних видів економічної діяльності товариства;

погашення простроченої заборгованості товариства, яка наявна на день переходу права власності на пакет акцій до покупця:

- протягом одного місяця від дати переходу права власності на пакет акцій - перед бюджетом із сплати податків та зборів (обов'язкових платежів);

- протягом трьох місяців від дати переходу права власності на пакет акцій - із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

недопущення виникнення податкового боргу та простроченої заборгованості товариства із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

виконання зобов'язань за укладеними державними контрактами з державного замовлення та державними контрактами з оборонного замовлення;

виконання вимог Закону України "Про захист економічної конкуренції";

дотримання вимог законодавства щодо охорони державної таємниці;

2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:

освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та/або послуг;

здійснення заходів з технологічного переоснащення, модернізації виробництва, в тому числі шляхом впровадження прогресивних технологій, механізації та автоматизації виробництва;

удосконалення виробництва, організації праці та управління;

економію матеріалів, пального та електроенергії;

проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

3) у соціальній діяльності товариства:

протягом одного місяця від дати переходу права власності на пакет акцій погашення простроченої заборгованості товариства із заробітної плати, яка наявна на день переходу права власності на пакет акцій до покупця;

недопущення утворення простроченої заборгованості товариства перед працівниками із заробітної плати та інших виплат, передбачених колективним договором;

поетапне підвищення заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів та матеріального стимулювання працівників товариства залежно від результатів його господарської діяльності відповідно до умов колективного договору;

недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 зазначеного Кодексу) протягом шести місяців з дати переходу права власності на пакет акцій;

виконання в повному обсязі чинного колективного договору протягом строку його дії, після завершення якого укладення нового або внесення змін до зазначеного колективного договору в установленому законодавством порядку;

підготовка, навчання і підвищення кваліфікації працівників товариства за рахунок коштів товариства відповідно до програм його розвитку;

здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України "Про охорону праці", розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань;

працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення належних умов праці для таких осіб з урахуванням їх особливих потреб, відповідного облаштування виробництв та забезпечення доступу до них зазначених осіб;

4) у природоохоронній діяльності товариства:

дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;

виконання заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

5) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:

з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій товариства голосування на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу товариства, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна. У разі неотримання такої згоди на день проведення загальних зборів акціонерів товариства покупець зобов'язаний голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу товариства, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства;

недопущення з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій товариства без попередньої згоди Фонду державного майна вчинення правочину щодо відчуження майна товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів щодо відчуження майна товариства, яке здійснюється в межах звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутних (складених) капіталів інших господарських товариств;

до 1 липня 2014 р. спрямування за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році частини чистого прибутку (за наявності) в розмірі не менш як 30 відсотків на виплату дивідендів та перерахування до державного бюджету дивідендів, нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій товариства, яким володіла до його продажу держава в особі Фонду державного майна.

4. Строк дії зобов'язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, становить п'ять років від дати переходу права власності на пакет акцій товариства.

____________

Опрос