Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об одобрении Концепции создания и функционирования автоматизированной системы "Единое окно представления электронной отчетности"

КМ Украины
Распоряжение КМ, Концепция от 07.08.2013 № 587-р
действует с 07.08.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 7 серпня 2013 р. N 587-р

Київ

Про схвалення Концепції створення та функціонування автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності"

1. Схвалити Концепцію створення та функціонування автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності", що додається.

2. Міністерству доходів і зборів, Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації разом з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством юстиції, Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, державними колегіальними органами та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади у двомісячний строк розробити і подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України план заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 49

 

КОНЦЕПЦІЯ
створення та функціонування автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності"

Проблема, на розв'язання якої спрямована Концепція

На сьогодні в Україні відсутні єдині уніфіковані стандарти та механізми електронної взаємодії центральних органів виконавчої влади та суб'єктів подання звітності, обов'язковість подання якої встановлено законодавством. Разом з тим суб'єкти подання звітності, що здійснюють наповнення інформаційних ресурсів центральних органів виконавчої влади для забезпечення супроводження функціональних процесів з подання електронної звітності, є основним джерелом формування державного бюджету.

Недостатній рівень технологічного розвитку та уніфікованості діючих систем подання звітності, зокрема в електронній формі, не задовольняє повною мірою потреб суб'єктів подання звітності та центральних органів виконавчої влади, яким подається звітність. Процес подання більшості звітів не є автоматизованим. На державному рівні відсутній єдиний механізм методологічного керівництва та координації процесу подання електронної звітності, що зумовлює такі проблеми:

відсутність єдиного підходу до подання електронної звітності та неуніфікованість правил її подання до центральних органів виконавчої влади;

паралельне подання значної частини ідентичних звітних даних одним суб'єктом подання звітності до різних центральних органів виконавчої влади, що призводить до дублювання інформації у державних інформаційних системах;

відсутність можливості подання за єдиною адресою необхідних звітів, які повинні подаватись до різних центральних органів виконавчої влади одним суб'єктом подання звітності.

Недостатнє використання сучасних інформаційних технологій у процесі звітування зумовлює наявність значного обсягу звітності, яка подається у паперовій формі, що призводить до:

надмірних операційних витрат та витрат часу на підготовку, подання, приймання і оброблення звітності;

невиправданих матеріальних витрат на придбання бланків;

впливу людського фактору - наявності помилок у звітності, суб'єктивізму, корупційних проявів тощо.

Процес формування, подання, приймання, оброблення, зберігання і використання звітності на сьогодні характеризується:

відсутністю ефективного зворотного зв'язку між суб'єктами подання звітності та центральними органами виконавчої влади, неможливістю оперативного реагування на проблемні ситуації (виправлення помилок, чітке тлумачення змін у звітності тощо);

відсутністю ефективного механізму взаємодії між інформаційними системами центральних органів виконавчої влади та організації доступу кожного з таких органів до звітних даних, необхідних для виконання покладених на них функцій, у тому числі неможливістю звіряння ідентичних даних, що містяться в інформаційних системах різних центральних органів виконавчої влади.

Отже, існує нагальна потреба в узагальненні та упорядкуванні процесів, пов'язаних з формуванням, поданням, обробленням, зберіганням та використанням звітності, обов'язковість якої встановлена законодавством, забезпеченні подальшого удосконалення зазначених процесів на базі сучасних інформаційних технологій з використанням автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" (далі - автоматизована система) як одного з інструментів розвитку інформаційного суспільства, важливої складової електронного урядування, впровадження якої сприятиме створенню умов для відкритого і прозорого державного управління, покращення бізнес-середовища та інвестиційного клімату в країні.

Мета створення автоматизованої системи та її завдання

Метою створення автоматизованої системи є впорядкування механізму електронної взаємодії центральних органів виконавчої влади та суб'єктів подання звітності через впровадження уніфікованих стандартів подання, оброблення, використання та зберігання звітності, належне нормативно-правове, методологічне, організаційне та технологічне забезпечення учасників процесу подання електронної звітності.

Основними завданнями автоматизованої системи є забезпечення:

уніфікації електронної звітності, яка подається до центральних органів виконавчої влади, що передбачає впровадження єдиних стандартів та механізмів електронної взаємодії центральних органів виконавчої влади із суб'єктами подання звітності, у тому числі єдиних правил подання електронної звітності до центральних органів виконавчої влади, використання єдиної методології, форматів складення і подання електронної звітності, єдиних програмних засобів, що забезпечують електронне звітування;

спрощення процедури подання електронної звітності, що передбачає можливість її дистанційного подання до центральних органів виконавчої влади через одну точку доступу, налагодження оперативного зворотного зв'язку із центральними органами виконавчої влади та запровадження уніфікованої форми звітності, що сприятиме зменшенню часу та обсягу витрат на її підготовку і подання;

максимального залучення суб'єктів подання звітності до використання автоматизованої системи з дотриманням принципу добровільності її використання, зменшення часу, спрощення і підвищення рівня прозорості відповідних процедур, а також зменшення кількості помилок;

загальнодоступності інформації про процедури формування, приймання, оброблення і використання електронної звітності;

збалансованого розподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади, а також їх відповідальності у процесі приймання та оброблення електронної звітності;

відкритості діяльності центральних органів виконавчої влади у процесі приймання та оброблення електронної звітності;

оптимізації обсягу адміністративних витрат, пов'язаних з формуванням, прийманням, обробленням, зберіганням і використанням електронної звітності;

комплексного захисту інформації, пов'язаної з формуванням, поданням, прийманням, обробленням, зберіганням і використанням електронної звітності.

Основні організаційно-технологічні засади, принципи побудови та структура автоматизованої системи

Користувачами автоматизованої системи є державні органи та суб'єкти подання звітності, обов'язковість подання якої встановлено законодавством.

Створення автоматизованої системи здійснюється на таких принципах:

централізації, що передбачає:

- уніфікованість застосування нормативно-правових актів, стандартів, технологій подання звітності, надання відповідних сервісів;

- достовірність та коректність (легітимність) процесів у рамках функціонування автоматизованої системи, а також інформаційних потоків звітних даних та систем їх оброблення і зберігання;

- керованість автоматизованої системи, забезпечення її життєздатності, ефективну організацію контрольних функцій;

- впровадження єдиної системи комплексного захисту інформації та забезпечення необхідного рівня такого захисту;

- відсутність необхідності побудови автономних інформаційних систем, що дублюються, у центральних органах виконавчої влади;

уніфікації і стандартизації, що передбачають:

- впровадження єдиних стандартів і технологій формування та подання електронної звітності;

- створення єдиної точки доступу для приймання та опрацювання електронної звітності;

- запобігання паралельному поданню звітних даних одним суб'єктом подання звітності до різних центральних органів виконавчої влади;

- надання суб'єктам подання звітності безкоштовного спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення з формування та подання звітності засобами автоматизованої системи;

- впровадження єдиних стандартів і технологій ідентифікації користувачів автоматизованої системи;

- формування єдиних вимог до системи підтвердження отримання та оброблення звітної інформації (квитанцій);

державного адміністрування, що забезпечує:

- можливість підтримання життєздатності та контрольованості автоматизованої системи;

- застосування встановлених законодавством вимог до захисту інформації в автоматизованій системі, у тому числі персональних даних, а також правил користування засобами технічного та криптографічного захисту інформації;

- єдиний підхід до нормативно-правового, фінансового, кадрового, організаційного забезпечення функціонування автоматизованої системи;

- підтримку роботи засобів електронного цифрового підпису акредитованих центрів сертифікації ключів, що провадять діяльність на ринку України, за їх зверненням;

єдиного інформаційного простору, який забезпечує можливість:

- оперативного доступу суб'єктів подання звітності до необхідних сервісів та інформації, підтримання з ними ефективного зворотного зв'язку;

- надійного та оперативного доступу центральних органів виконавчої влади до звітних даних;

універсальності та масштабованості, які забезпечують:

- можливість використання автоматизованої системи для будь-якої форми звітності незалежно від обсягу та змісту;

- можливість функціонування автоматизованої системи на базі інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (із забезпеченням взаємодії інформаційних систем центральних органів виконавчої влади без їх докорінної зміни);

- побудову універсальної системи обміну звітними даними між центральними органами виконавчої влади.

Під час створення автоматизованої системи використовуються сучасні підходи, спрямовані на забезпечення модульності побудови, що сприятиме її подальшому масштабуванню.

Автоматизована система складається з таких основних організаційно-технологічних елементів:

програмного забезпечення для підготовки звітів з можливістю використання іншого програмного забезпечення за стандартизованими протоколами;

спеціалізованого програмного забезпечення, апаратних, телекомунікаційних засобів та захищених каналів обміну інформацією, включаючи наявні;

служби захисту інформації, яка, зокрема, забезпечує організацію робіт із захисту інформації, адміністрування та управління засобами захисту інформації, контроль за подіями в автоматизованій системі та оперативний аудит несанкціонованих дій;

комплексної системи захисту інформації, яка забезпечує:

- захист від несанкціонованого доступу;

- конфіденційність, цілісність, доступність і достовірність інформації, що обробляється в автоматизованій системі;

- можливість підтвердження авторства, цілісності та неспростовності поданої електронної звітності;

- цілісність спеціалізованого функціонального та системного програмного забезпечення.

Етапи реалізації Концепції створення та функціонування автоматизованої системи

Концепція реалізується трьома етапами.

На першому етапі передбачається уніфікація електронної звітності, що подається до центральних органів виконавчої влади, а також нормативно-правової бази з питань підготовки та подання електронної звітності, розроблення технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації.

На другому етапі передбачається впровадження єдиних стандартів формування і подання електронної звітності, створення та впровадження відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

На третьому етапі передбачається впровадження автоматизованої системи в промислову експлуатацію з поетапним приєднанням до неї центральних органів виконавчої влади та забезпечення захисту інформації, що перебуває у володінні держави, і персональних даних відповідно до законодавства.

Очікувані результати створення та функціонування автоматизованої системи

Створення та функціонування автоматизованої системи забезпечить:

спрощення процедури підготовки та подання звітів в електронній формі з можливістю дистанційного їх подання до центральних органів виконавчої влади через єдину точку, оперативний зворотний зв'язок із центральними органами виконавчої влади, що сприятиме спрощенню в цілому умов провадження господарської діяльності;

оптимізацію і систематизацію процесів подання звітності до центральних органів виконавчої влади, скорочення часу опрацювання звітності, зменшення кількості помилок, впливу людського фактору, поступове зменшення обсягу видатків, пов'язаних з адмініструванням процесу подання електронної звітності до центральних органів виконавчої влади.

Обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції

Фінансування заходів, необхідних для реалізації Концепції, здійснюється в межах видатків, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Структура видатків включає фінансування створення програмно-технічного комплексу автоматизованої системи та його функціонування, кадрового забезпечення, інформаційно-роз'яснювальної роботи тощо.

Обсяг робіт, їх перелік та етапи реалізації Концепції можуть бути скориговані з урахуванням затвердженого плану заходів на першому етапі без зміни кінцевого строку реалізації Концепції.

____________

Опрос