Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Концепцию развития Государственной информационной системы регистрационного учета физических лиц и их документирования

КМ Украины
Распоряжение КМ от 01.08.2012 № 530-р
действует с 01.08.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 1 серпня 2012 р. N 530-р

Київ

Про внесення змін до Концепції розвитку Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування

Внести до Концепції розвитку Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 711 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 48, ст. 1628, N 59, ст. 2073; 2010 р., N 51, ст. 1696; 2011 р., N 80, ст. 2947, N 91, ст. 3301), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Концепції розвитку державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування

1. В абзаці дев'ятому розділу "Мета створення ДІС" слова ", зокрема прийняття законодавчого акта з питань збирання, обробки, використання, зберігання та захисту інформації про особу (персональні дані)" виключити.

2. Розділ "Структура, склад і функції ДІС" викласти в такій редакції:

"Структура, склад і функції ДІС

ДІС створюється як інтегрована інформаційно-телекомунікаційна система з модульною організацією і можливістю розширення її функцій.

Складовими ДІС є:

вузли, що створюються замовниками і суб'єктами формування ДІС як програмно-технічні комплекси, призначені для автоматизації певних процесів;

транспортна телекомунікаційна мережа, яка створюється на основі відомчих мереж.

З урахуванням адміністративно-територіального устрою України, а також організаційної структури замовників та суб'єктів формування ДІС створюються вузли:

центрального рівня - у структурному підрозділі ДМС та державному підприємстві "Державний центр персоналізації документів";

регіонального рівня - у територіальних органах ДМС, у МЗС та територіальних органах суб'єктів формування ДІС;

місцевого рівня - у територіальних органах і підрозділах ДМС, МЗС, дипломатичних представництвах та консульських установах України за кордоном, територіальних органах суб'єктів формування ДІС;

спеціалізовані - у МЗС та дипломатичних представництвах і консульських установах України за кордоном відповідно до узгоджених технічних рішень щодо формування бази даних реєстраційного обліку та документування фізичних осіб і порядку передачі зазначеної інформації.

До складу вузла центрального рівня також входять Центральне сховище даних і резервний банк даних ДІС.

Створення та введення в експлуатацію зазначених вузлів здійснюється замовниками ДІС, на яких актами Президента України та Кабінету Міністрів України покладено завдання із створення та розвитку ДІС.

Обробка інформації в ДІС, у тому числі її збирання і зберігання, здійснюється відповідно до Законів України "Про громадянство України", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", "Про імміграцію", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", "Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про телекомунікації" та інших законодавчих актів, що регулюють питання громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб, виготовлення документів, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус. У разі внесення змін до законодавства з питань обробки інформації відповідно змінюватиметься перелік інформації, що обробляється в ДІС, та порядок її обробки.

Інформаційне наповнення баз даних Центрального сховища даних ДІС здійснюється шляхом введення інформації, яка міститься в документах, виданих на ім'я фізичної особи, і відомостей, що надаються фізичною особою на підставі її письмової згоди за визначеною МВС формою, та яка надходить від вузлів регіонального і місцевого рівнів, а також спеціалізованих вузлів під час документування та реєстраційного обліку, що ведеться замовниками та суб'єктами формування ДІС.

Введення і контроль за достовірністю первинної інформації про фізичну особу (прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідним органам державної влади, що підтверджується відміткою в паспорті), стать, відомості щодо реєстрації за місцем проживання та місцем перебування, про громадянство або його відсутність і підстави набуття громадянства України, щодо зміни прізвища, імені та по батькові, видачі документів, сімейного стану, відомості про батьків і дітей), даних біометричної ідентифікації у цифровому вигляді (графічного образу особи та особистого підпису), а також інформації про подані особою інші документи здійснюються замовниками та суб'єктами формування ДІС у вузлах регіонального і місцевого рівня, а також спеціалізованих вузлах.

В інтегрованій базі даних Центрального сховища даних ДІС також зберігаються відомості про документи, виготовлені та видані замовниками та суб'єктами формування ДІС, зокрема ті, що втрачені та оголошені недійсними.

З метою забезпечення гарантованого збереження, резервування та безперервного доступу до інформаційних ресурсів ДІС створюється резервний банк даних, територіально віддалений від Центрального сховища даних ДІС. Інформація, яка зберігається в інтегрованій базі даних Центрального сховища даних ДІС, періодично передається до резервного банку даних через телекомунікаційну мережу ДІС.

У Центральному сховищі даних ДІС здійснюється обробка, верифікація, накопичення, узагальнення, аналіз інформації та управління вузлами ДІС, а також забезпечується взаємодія з іншими суб'єктами формування ДІС та інформаційними системами центральних органів виконавчої влади. Персоналізація документів, оформлення яких здійснюється з використанням засобів ДІС, проводиться суб'єктом господарювання, який визначається ДМС відповідно до законодавства.

У спеціалізованих вузлах формуються бази даних дипломатичних представництв і консульських установ України за кордоном, у яких зазначені вузли створені. Структура і порядок формування таких баз даних, характеристики та архітектура телекомунікаційних мереж визначаються в технічних завданнях, що погоджуються замовниками ДІС.

Забезпечення виконання функцій, покладених на ДІС, потребує системного об'єднання в єдину мережу відповідних засобів телекомунікацій, а також обов'язкового використання складових Національної системи конфіденційного зв'язку. Організація обміну інформацією між вузлами ДІС здійснюється шляхом забезпечення:

дистанційного управління вузлами мережі ДІС з вузлів центрального рівня ДІС;

надання користувачам доступу до інформаційних ресурсів ДІС та захисту інформації в ДІС;

підтримання взаємодії між вузлами ДІС, побудованими на різних програмно-технічних платформах, за принципом відкритих систем;

нарощування ресурсів мережі ДІС.

У разі коли законодавством визначена необхідність створення державних реєстрів, для ведення яких може використовуватися інформація, що зберігається в ДІС, надання такої інформації з ДІС здійснюється в установленому законодавством порядку.".

3. У розділі "Принципи побудови та забезпечення функціонування ДІС":

1) абзац другий викласти в такій редакції:

"Інформаційне середовище ДІС створюється на основі баз даних, які формуються та використовуються в процесах реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування, зокрема щодо:";

2) друге речення абзацу сьомого виключити;

3) в абзаці восьмому слова ", зокрема центр технічного обслуговування вузлів місцевого рівня, створених у дипломатичних представництвах та консульських установах України за кордоном" виключити.

4. У розділі "Захист інформації в ДІС":

1) в абзаці першому:

перше речення викласти в такій редакції: "Інформація про фізичних осіб, що обробляється в ДІС, є інформацією з обмеженим доступом і підлягає захисту відповідно до закону.";

у другому реченні слова "для кожного рівня ДІС" замінити словами "для вузлів кожного рівня ДІС";

2) у першому реченні абзацу одинадцятого слова "Для кожного рівня ДІС" замінити словами "Для вузлів кожного рівня ДІС".

____________

Опрос