Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об одобрении Концепции Государственной целевой программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере европейской и евроатлантической интеграции Украины на 2008 - 2011 годы

КМ Украины
Распоряжение КМ, Концепция от 04.06.2008 № 798-р
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 4 червня 2008 р. N 798-р

Київ

Про схвалення Концепції Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008 - 2011 роки

Розпорядження втратило чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 березня 2014 року N 71)

1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008 - 2011 роки, що додається.

Визначити Головдержслужбу державним замовником Програми.

2. Головдержслужбі разом з МОН та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати до 10 червня 2008 р. Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008 - 2011 роки.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 52

 

КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008 - 2011 роки

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Однією з умов набуття Україною членства в ЄС і НАТО є забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування висококваліфікованими фахівцями, що здатні розробити і реалізувати державну політику у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, сприяти інноваційним процесам у суспільстві для утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів.

Фахівцем у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (далі - фахівець) є особа, яка володіє знаннями і навичками, необхідними для виконання завдань з реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців передбачає навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, до посадових обов'язків яких належить вирішення питань, пов'язаних з європейською та євроатлантичною інтеграцією, а також осіб, які можуть бути залучені як державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування до вирішення зазначених питань.

На даний час не визначено ефективний механізм забезпечення на постійній основі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, унаслідок чого рівень кадрового забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування не дає змоги виконати у повному обсязі завдання з реалізації державної політики у такій сфері. Досвід країн Центральної та Східної Європи свідчить, що для поліпшення ситуації, яка склалася, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з відповідних питань повинні пройти не менш як 30 відсотків державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

Основними причинами недостатньої кількості висококваліфікованих фахівців є:

відсутність єдиного розпорядника державних коштів, що спрямовуються на проведення заходів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також мовної підготовки фахівців;

недостатній обсяг надання і неефективне використання міжнародної технічної допомоги, зокрема відсутність системи накопичення та використання навчально-методичних матеріалів, навчальних програм і модулів, розроблених у рамках відповідних проектів міжнародної технічної допомоги, їх застосування під час професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

невикористання інструментів інституціональної розбудови програм Twinning та ТАІЕХ як механізмів співпраці між державними органами та органами місцевого самоврядування України та держав - членів ЄС, пов'язаної із застосуванням елементів державного управління, що необхідні для адаптації законодавства України до законодавства ЄС;

неналежний рівень співпраці між вітчизняними вищими навчальними закладами, що діють у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, і зарубіжними установами у зазначеній сфері з метою вивчення та впровадження іноземного досвіду;

невідповідність тематики розроблених навчальних програм і модулів потребам практичної діяльності державних службовців;

неналежний рівень координації діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування через відсутність державного органу, що відповідає за координацію їх діяльності з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Визначення Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України пріоритетності курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, підготовка нової базової Угоди між Україною та ЄС про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами, приєднання у 2005 році України до Болонського процесу потребують проведення подальшої роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців.

Зазначена проблема може бути розв'язана шляхом розроблення Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008 - 2011 роки (далі - Програма) та її виконання.

Мета Програми

Метою Програми є досягнення належного кадрового забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування фахівцями, що здатні компетентно і відповідально на державному, регіональному і місцевому рівні виконувати завдання з реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, а також створення дієвої національної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, запровадження якої сприятиме задоволенню потреби державних органів та органів місцевого самоврядування у висококваліфікованих кадрах.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Розв'язання проблеми можливе за такими варіантами:

розроблення і прийняття нормативно-правових актів з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції з метою створення умов для реалізації кожним державним органом та органом місцевого самоврядування самостійної політики щодо задоволення власних потреб у фахівцях. Вибір зазначеного варіанта не забезпечить розв'язання проблем, які виникли під час виконання Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004 - 2007 роки, а також створення дієвої національної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

розроблення і виконання Програми, визначення Головдержслужби органом, відповідальним за координацію роботи з виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування Програми, що забезпечить послідовність дій такими органами під час підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців. Виконання Програми дасть можливість задовольнити у повному обсязі потребу державних органів та органів місцевого самоврядування у фахівцях. Зазначений варіант є оптимальним, оскільки в результаті його вибору збільшуються фінансові та технічні можливості для досягнення мети Програми.

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строки виконання Програми

Розв'язання проблеми передбачається здійснити шляхом:

визначення Головдержслужби органом, відповідальним за координацію роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, який забезпечить:

- упорядкування структури та обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців відповідно до потреб державних органів та органів місцевого самоврядування;

- узагальнення підготовлених державними органами та органами місцевого самоврядування пропозицій щодо формування і виконання державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти, зокрема мовну підготовку державних службовців;

- включення до навчальних програм Національної академії державного управління при Президентові України та вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями в освітній галузі "Державне управління", планів з вивчення іноземних мов;

- складання щороку плану-графіка підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців відповідно до потреб і з урахуванням пропозицій державних органів та органів місцевого самоврядування з чітким визначенням у плані-графіку трьох складових форм навчання (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації), а також двох основних складових навчання (європейська та євроатлантична інтеграція), у рамках яких уточнюватимуться напрями навчання цільових груп державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

покладення на МОН завдань щодо:

- удосконалення системи вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти і створення у таких закладах відповідних кафедр для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з урахуванням потреб державних органів та органів місцевого самоврядування;

- організації підготовки та видання навчально-методичних посібників, періодичних видань, збірників нормативно-правових актів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, комплектування ними бібліотек вищих навчальних закладів, державних органів та органів місцевого самоврядування;

- забезпечення посиленого вивчення іноземних мов студентами вищих навчальних закладів, які проходять навчання за відповідними спеціальностями;

- створення бази даних про випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за бюджетні кошти за відповідними спеціальностями, з метою залучення їх на державну службу;

- сприяння діяльності вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти стосовно налагодження партнерських зв'язків з відповідними навчальними закладами держав - членів ЄС і НАТО, громадськими організаціями з метою обміну студентами і викладачами, проведення їх стажування;

залучення на конкурсній основі до виконання завдань Програми Національної академії державного управління при Президентові України, а також вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та установ, перелік яких щороку визначатиметься Головдержслужбою разом з МОН.

Виконання завдань і заходів Програми здійснюватиметься у рамках використання інструментів інституціональної розбудови програм Twinning та ТАІЕХ, координацію роботи із застосування яких провадить Головдержслужба.

Оцінка фінансових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми передбачається здійснити за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел. Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів становить 78 млн. гривень (2008 рік - 10,4; 2009 рік - 12,5; 2010 рік - 13,6; 2011 рік - 14,5), у тому числі за рахунок державного бюджету - 51 млн. гривень, місцевих бюджетів - 22 млн., інших джерел - 5 млн. гривень.

Починаючи з 2009 року головним розпорядником бюджетних коштів є Головдержслужба.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми дасть змогу:

створити дієву національну систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

досягти належного рівня кадрового забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування фахівцями, кількість яких до 2011 року становитиме приблизно 112700 осіб (30 відсотків загальної кількості державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування);

розробити механізм постійного проведення підвищення кваліфікації у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції державних службовців в усіх державних органах та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

визначити оптимальну мережу вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, структуру і обсяги підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

удосконалити механізм забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування фахівцями, що здатні компетентно і відповідально на державному, регіональному і місцевому рівні виконувати завдання з реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

____________

Опрос