Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Условий продажи пакета акций ОАО "Завод "Маяк" вместе с земельным участком

КМ Украины
Условия, Распоряжение КМ от 05.03.2008 № 421-р
редакция действует с 20.05.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 5 березня 2008 р. N 421-р

Київ

Про затвердження Умов продажу пакета акцій ВАТ "Завод "Маяк" разом із земельною ділянкою

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 11 травня 2011 року N 483

1. Затвердити Умови продажу пакета акцій ВАТ "Завод "Маяк" разом із земельною ділянкою, що додаються.

Пакет складається з 80770000 акцій, що становить 100 відсотків статутного капіталу, номінальною вартістю 20192,5 тис. гривень (за винятком частки, що підлягає пільговому продажу).

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. N 483)

2. Фондові державного майна:

разом з Державним комітетом із земельних ресурсів здійснити в установленому порядку та визначені законодавством строки заходи щодо внесення земельної ділянки до статутного капіталу ВАТ "Завод Маяк" і забезпечити визначення початкової вартості пакета акцій товариства, що підлягає продажу на конкурсі;

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. N 483)

провести в установленому порядку конкурс з продажу пакета акцій зазначеного товариства з урахуванням затверджених цим розпорядженням Умов та із застосуванням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону;

установити контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу пакета акцій товариства відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про приватизацію державного майна";

інформувати щокварталу Кабінет Міністрів України про результати виконання покупцем договору купівлі-продажу.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 25

 

УМОВИ
продажу пакета акцій ВАТ "Завод "Маяк" разом із земельною ділянкою

1. У конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ "Завод "Маяк" (далі - товариство) разом із земельною ділянкою мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об'єктів приватизації згідно із статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного майна" з урахуванням обмежень, установлених Земельним кодексом України.

Покупці зобов'язані в установлені Фондом державного майна, Антимонопольним комітетом, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку строк та в порядку, що опубліковані в інформаційному повідомленні Фонду державного майна про проведення конкурсу з продажу пакета акцій товариства (далі - конкурс), подати відомості про осіб, пов'язаних з ними відносинами контролю за господарською діяльністю відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали відомості про зазначених осіб або про осіб, в інтересах яких придбавається пакет акцій, на підставі яких неможливо встановити суб'єктів господарювання, що контролюватимуть подальшу діяльність товариства.

Компанії, що зареєстровані в офшорній зоні, до участі в конкурсі не допускаються.

2. Покупець зобов'язаний забезпечити:

1) щодо земельної ділянки:

а) використання ділянки за цільовим призначенням згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку, а в разі зміни цільового призначення ділянки, придбаної за договором купівлі-продажу пакета акцій товариства разом із земельною ділянкою (далі - договір купівлі-продажу), провадження економічної діяльності товариства в обсягах, визначених договором купівлі-продажу, на інших територіях та окремих земельних ділянках, які перебувають у власності або користуванні покупця;

б) своєчасну сплату земельного податку;

в) дотримання прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;

2) в економічній діяльності товариства:

а) нарахування та сплату до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності в 2007 році дивідендів, нарахованих на державну частку, у розмірі 35 відсотків чистого прибутку, що залишається у розпорядженні товариства, та перерахування їх до державного бюджету;

б) нарахування та сплату до державного бюджету дивідендів у розмірі 35 відсотків чистого прибутку, що залишається у розпорядженні товариства, за результатами його фінансово-господарської діяльності за час перебування у 2008 році пакета акцій у державній власності;

в) виконання вимог Закону України "Про державну таємницю" в частині провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, забезпечення роботи відділу безпеки і таємного діловодства, збереження та обліку матеріальних носіїв секретної інформації та функціонування приміщень для зберігання секретної інформації;

г) виконання вимог Закону України "Про захист економічної конкуренції";

ґ) нарахування та сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) у повному обсязі;

3) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:

а) освоєння виробництва нових видів продукції (послуг);

б) впровадження прогресивних технологій, механізацію та автоматизацію виробництва;

в) спрямування інвестицій відповідно до концепції розвитку товариства;

4) у соціальній діяльності товариства:

а) недопущення утворення простроченої заборгованості з виплати заробітної плати працівникам товариства та з платежів до державних цільових фондів;

б) підвищення рівня заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів та відповідно до умов галузевої тарифної угоди;

в) матеріальне стимулювання працівників залежно від результатів господарської діяльності товариства;

г) недопущення звільнення працівників з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення згідно з пунктом 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення згідно з пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статтею 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців після переходу права власності на пакет акцій товариства;

ґ) виконання колективного договору;

д) укладення нового колективного договору протягом трьох місяців після переходу права власності на пакет акцій товариства;

е) здійснення витрат на охорону праці;

є) проведення атестації робочих місць згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. N 442 "Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" (ЗП України, 1992 р., N 9, ст. 211);

ж) збереження та раціональне використання робочих місць;

з) виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до вимог Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством;

и) зниження частки виробництва з небезпечними та шкідливими умовами праці і зменшення їх впливу на працівників;

5) у природоохоронній діяльності товариства:

а) дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо користування об'єктами товариства;

б) здійснення заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

6) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:

а) неголосування протягом п'яти років після переходу права власності на пакет акцій на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акцій, перетворення в інші господарські товариства у разі включення таких пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів, а також неголосування у разі вирішення зазначених питань у господарських товариствах, у яких товариство володіє корпоративними правами;

(підпункт 6 "а" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. N 483)

б) недопущення продажу (відчуження) майна товариства протягом п'яти років після переходу права власності на пакет акцій без попереднього погодження з Фондом державного майна;

в) належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі, а також недопущення відчуження такого майна.

(підпункт 6 "в" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. N 483)

3. Покупець подає Фондові державного майна концепцію післяприватизаційного розвитку товариства, яка повинна містити:

зобов'язання учасника конкурсу щодо виконання умов конкурсу та плану реалізації довгострокових інтересів товариства стосовно підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників його діяльності;

бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку товариства, що включає план зайнятості його працівників, пропозицію інвестора із зазначенням максимального розміру інвестицій, строку та порядку їх внесення.

4. Строк дії зобов'язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду реалізації, становить п'ять років після переходу права власності на пакет акцій товариства.

5. Протягом періоду здійснення контролю за виконанням зобов'язань за договором купівлі-продажу покупець не повинен допускати поділу земельної ділянки на частини та їх продажу.

6. У разі невиконання або неналежного виконання покупцем зобов'язань, визначених умовами конкурсу, Фонд державного майна має право на припинення зобов'язань за договором купівлі-продажу, укладеним за результатами конкурсу, відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України з подальшим поверненням пакета акцій та земельної ділянки у державну власність.

7. Договір купівлі-продажу, укладений за результатами конкурсу, діє до повного виконання всіх визначених ним зобов'язань.

____________

Опрос