Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении типовых положений об управлениях и отделах по делам семьи и молодежи

КМ Украины
Постановление КМ от 25.11.1999 № 2138
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 листопада 1999 р. N 2138

Київ

Про затвердження типових положень про управління та відділи у справах сім'ї та молоді

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 грудня 2000 року N 1879)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Типове положення про управління у справах сім'ї та молоді обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації і Типове положення про відділи у справах сім'ї та молоді районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації (додаються).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 28

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про управління у справах сім'ї та молоді обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації

1. Управління у справах сім'ї та молоді обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, який утворюється головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, підзвітний і підконтрольний відповідно голові обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та Держкомсім'ямолоді.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомсім'ямолоді, рішеннями голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування.

3. Основними завданнями управління є:

реалізація на відповідній території державної політики з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді, охорони материнства і дитинства;

підготовка інформаційно-аналітичних, статистичних матеріалів, організація проведення досліджень становища сім'ї, дітей та молоді і ролі жінок у політичному, економічному, культурному і соціальному житті суспільства, демографічного розвитку області, міст Києва та Севастополя;

визначення пріоритетних напрямів у справах сім'ї, жінок, дітей та молоді, сприяння фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку дітей та молоді, підвищенню ролі жінок у суспільстві, забезпечення рівних можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному, культурному і соціальному житті;

організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

розроблення і забезпечення здійснення разом з іншими місцевими органами виконавчої влади заходів, спрямованих на поліпшення становища сім'ї, жінок, дітей та молоді;

підготовка і перепідготовка кадрів підрозділів у справах сім'ї та молоді.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення на відповідній території становища сім'ї, жінок, дітей та молоді, охорони материнства і дитинства, фізичного, інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді, підвищення статусу сім'ї та ролі жінок у суспільстві;

2) здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи із забезпечення змістовного оздоровлення, відпочинку, дозвілля, трудового виховання дітей та молоді, їх фізичного і духовного розвитку, реалізації індивідуальних здібностей;

3) готує пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів щодо поліпшення становища сім'ї, жінок, дітей та молоді, заохочення материнства, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

4) готує і подає в установленому порядку узагальнені дані про становище сім'ї, жінок, дітей та молоді і пропозиції щодо відродження історичних, культурних духовних традицій сім'ї, заохочення материнства, поліпшення демографічної ситуації, забезпечення здорового, всебічного розвитку і виховання дітей та молоді, створення умов для рівної участі жінок і чоловіків у політичному, економічному, культурному і соціальному житті на відповідній території;

5) спрямовує діяльність відділів у справах сім'ї та молоді районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, обласного, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб для молоді щодо реалізації державної політики у справах сім'ї, жінок, дітей та молоді, забезпечення їх прав та інтересів;

6) організовує у межах своєї компетенції розроблення і реалізацію обласних (міських) комплексних та цільових програм і концепцій на основі вітчизняного і світового досвіду в сфері правового та соціального захисту сім'ї, жінок, дітей та молоді, охорони материнства і дитинства;

7) розробляє і подає на розгляд обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів стосовно сім'ї, жінок, дітей та молоді; 

8) сприяє в установленому порядку фінансовій підтримці програм (проектів) дитячих, молодіжних, жіночих, інших громадських організацій та благодійних фондів, суспільно корисних ініціатив щодо соціальної допомоги найменш захищеним сім'ям з дітьми, жінкам та молоді;

9) сприяє діяльності молодіжних житлових комплексів і наданню пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла та придбання товарів довготермінового користування, розвиткові молодіжного, жіночого і сімейного підприємництва;

10) здійснює заходи щодо морально-духовного та патріотичного виховання підростаючого покоління і сприяє створенню та наданню підтримки молодіжним центрам, клубам за інтересами за місцем проживання, службам соціальної допомоги і розвиткові та зміцненню їх матеріально-технічної бази;

11) сприяє працевлаштуванню молоді;

12) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність про становище сім'ї, жінок, дітей та молоді;

13) вдосконалює систему пошуку і відбору талановитих і обдарованих дітей та молоді, сприяє їх розвитку, зростанню інтелектуального і культурного рівня;

14) забезпечує розвиток нових форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом сприяння утворенню та функціонуванню дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей тощо;

15) залучає самостійно або разом з іншими місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян на договірних засадах кошти для соціальної підтримки сім'ї, жінок, дітей та молоді;

16) організовує і бере участь у проведенні фестивалів, конкурсів, виставок, змагань та інших заходів, що сприяють розвиткові ініціативи і задоволенню всебічних інтересів сім'ї, жінок, дітей та молоді;

17) здійснює в установленому порядку інформаційно-пропагандистську діяльність, підтримує молодіжні, жіночі та дитячі періодичні та інші видання, заохочує засновників, видавців і журналістів до співпраці;

18) забезпечує виконання на відповідній території зобов'язань за міжнародними договорами України у сфері поліпшення становища та захисту інтересів сім'ї, жінок, дітей та молоді;

19) розробляє пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів та в установленому порядку вносить їх на розгляд Держкомсім'ямолоді, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації;

20) організовує навчання працівників підрозділів у справах сім'ї та молоді місцевих органів виконавчої влади, центрів соціальних служб для молоді, соціальних працівників, педагогів - організаторів роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання;

21) забезпечує своєчасний розгляд в установленому порядку заяв, звернень і скарг громадян з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді і вживає заходів до усунення причин, що їх породжують;

22) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в управлінні;

23) здійснює інші функції, які випливають з покладених на нього завдань, відповідно до законодавства.

5. Управління має право:

1) отримувати в установленому порядку від інших підрозділів обласної, районної, міської держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 

2) залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, підприємств, установ, організацій, наукових установ, об'єднань громадян та фондів (за погодженням з їх керівниками);

3) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними і дитячими громадськими та благодійними організаціями;

5) створювати творчі авторські колективи для підготовки та проведення молодіжних і дитячих фестивалів, конкурсів тощо.

6. Управління в межах своєї компетенції забезпечує реалізацію державної політики на відповідній території з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді через відділи у справах сім'ї та молоді районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації.

7. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами. 

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за погодженням з Держкомсім'ямолоддю.

9. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань та прийняті ним рішення, а також за роботу установ і організацій, що належать до сфери його управління, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників структурних підрозділів;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

подає на затвердження голові обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників; 

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління та реалізацію цільових програм;

забезпечує підготовку в межах своєї компетенції проектів рішень голів відповідних державних адміністрацій з питань реалізації державної політики стосовно сім'ї, жінок, дітей та молоді.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, в ньому може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), його заступників за посадою.

До складу колегії можуть входити керівники органів освіти, охорони здоров'я, внутрішніх справ, соціального захисту населення, культури та інших структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, керівники районних відділів у справах сім'ї та молоді і служб у справах неповнолітніх, директори центрів соціальних служб для молоді.

Склад колегії затверджується головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.

11. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань в управлінні можуть створюватися наукові ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник управління.

12. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання відповідної місцевої держадміністрації.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління затверджуються головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

Матеріально-технічне забезпечення управління здійснює обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація.

Кошторис доходів і видатків та штатний розпис управління затверджуються головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації в межах установленої граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділ у справах сім'ї та молоді районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації

1. Відділ у справах сім'ї та молоді районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, який утворюється головою районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, підзвітний і підпорядковується районній, районній у містах Києві та Севастополі держадміністрації та управлінню у справах сім'ї та молоді відповідно обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомсім'ямолоді, рішеннями голови обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, наказами начальника управління у справах сім'ї та молоді обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

3. Основними завданнями відділу є:

реалізація на відповідній території державної політики з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді, охорони материнства і дитинства;

підготовка інформаційно-аналітичних, статистичних матеріалів, організація проведення досліджень становища сім'ї, дітей та молоді і ролі жінок у політичному, економічному, культурному і соціальному житті суспільства, демографічного розвитку району;

організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

визначення пріоритетних напрямів роботи у справах сім'ї, жінок, дітей та молоді, сприяння фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку дітей та молоді, підвищенню ролі жінок у суспільстві, створення рівних можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному, соціальному, культурному і суспільному житті;

розроблення і забезпечення здійснення разом з іншими місцевими органами виконавчої влади заходів, спрямованих на поліпшення становища сім'ї, жінок, дітей та молоді;

організація підготовки і перепідготовки кадрів підрозділів у справах сім'ї та молоді.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення на відповідній території становища сім'ї, жінок, дітей та молоді, охорони материнства і дитинства, фізичного, інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді, підвищення статусу сім'ї та ролі жінок у суспільстві;

2) здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи із забезпечення змістовного оздоровлення, відпочинку, дозвілля, трудового виховання дітей та молоді, їх фізичного і духовного розвитку, реалізації індивідуальних здібностей;

3) подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів щодо поліпшення становища сім'ї, жінок, дітей та молоді, заохочення материнства, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

4) розробляє проекти концепцій, комплексних і цільових програм району, району в містах Києві та Севастополі з питань, що належать до його компетенції, та контролює їх виконання;

5) координує роботу і здійснює організаційно-методичне керівництво діяльністю районного, районного у містах Києві та Севастополі центрів соціальних служб для молоді;

6) готує і подає в установленому порядку статистичну звітність про становище сім'ї, жінок, дітей та молоді, охорону материнства і дитинства, оздоровлення та відпочинок дітей у районі;

7) організовує навчання працівників центрів соціальних служб для молоді, соціальних працівників, педагогів - організаторів роботи з підлітками і молоддю за місцем проживання;

8) залучає в установленому порядку жіночі, дитячі, молодіжні, інші громадські та благодійні організації до реалізації соціальних програм і проектів, спрямованих на поліпшення становища сім'ї, жінок, дітей та молоді;

9) сприяє в установленому порядку фінансовій підтримці програм (проектів) дитячих, молодіжних, жіночих, інших громадських організацій та благодійних фондів, суспільно корисних ініціатив щодо соціальної допомоги найменш захищеним сім'ям з дітьми, жінкам та молоді; 

10) сприяє діяльності молодіжних житлових комплексів, наданню пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла та на придбання товарів довготермінового користування, розвиткові молодіжного, жіночого та сімейного підприємництва;

11) здійснює заходи щодо морально-духовного та патріотичного виховання підростаючого покоління, сприяє розширенню та функціонуванню мережі молодіжних центрів, клубів за інтересами за місцем проживання, служб соціальної допомоги і розвиткові та зміцненню їх матеріально-технічної бази;

12) сприяє працевлаштуванню молоді;

13) разом з органами освіти, внутрішніх справ, соціального захисту населення, центрами соціальних служб для молоді та за участю громадськості виявляє і веде облік сімей, які не забезпечують необхідних умов для життя, навчання та виховання дітей, а також вживає заходів до їх соціальної підтримки;

14) сприяє органам освіти у передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку чи піклування, на усиновлення або влаштування на виховання в сім'ї громадян (прийомна сім'я), в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу;

15) забезпечує умови для інтелектуального і культурного розвитку талановитих дітей та молоді;

16) організовує і бере участь у проведенні фестивалів, конкурсів, виставок, змагань та інших заходів, що сприяють розвиткові ініціативи і задоволенню всебічних інтересів сім'ї, жінок, дітей та молоді;

17) координує на відповідній території діяльність, спрямовану на організацію дозвілля, відпочинку і оздоровлення підростаючого покоління;

18) розглядає в установленому порядку заяви, звернення і скарги громадян з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді і вживає заходів до усунення причин, що їх породжують;

19) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі;

20) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань, відповідно до законодавства.

5. Відділ має право:

1) отримувати в установленому порядку від інших підрозділів районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших підрозділів районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, підприємств, установ та організацій, наукових установ і об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками);

3) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з жіночими, молодіжними, дитячими громадськими та благодійними організаціями.

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

7. Відділ очолює завідуючий, який призначається  на посаду та звільняється з посади головою районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації за погодженням з управлінням у справах сім'ї та молоді обласної (міської) держадміністрації.

8. Завідуючий відділом:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та прийняті ним рішення;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу;

подає на затвердження голові районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис відділу в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників відділу;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу та реалізацію регіональних цільових програм.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у відділі можуть утворюватися дорадчий орган, наукові ради і комісії у складі завідуючого відділом (голова), його заступників за посадою.

До складу дорадчого органу можуть входити керівники відділів освіти, охорони здоров'я, внутрішніх справ, соціального захисту населення, культури та інших підрозділів районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, директори центрів соціальних служб для молоді та начальники служб у справах неповнолітніх.

Склад дорадчого органу затверджується головою районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації за поданням завідуючого відділом.

Рішення дорадчого органу провадяться в життя наказами завідуючого відділом.

10. Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання відповідної держадміністрації.

Матеріально-технічне забезпечення відділу здійснює районна, районна у містах Києві та Севастополі держадміністрація.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання відділу затверджуються головою районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації.

11. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

___________

Опрос