Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об усовершенствовании порядка назначения и предоставления населению субсидий для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и печного бытового (жидкого) топлива

КМ Украины
Постановление КМ от 14.05.1999 № 822
редакция действует с 15.05.2003

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 травня 1999 р. N 822

Київ

Про вдосконалення порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2003 року N 717

З метою вдосконалення порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива, посилення соціального захисту малозабезпечених верств населення та ефективного використання бюджетних асиґнувань, передбачених для надання житлових субсидій, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. N 1156 "Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива у разі надання житлової субсидії" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 30, ст. 1129) доповнити абзацами такого змісту:

"Розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг у межах норм споживання та розмір субсидій визначаються окремо за кожний вид послуг пропорційно до його частки у загальній сумі вартості цих послуг. У випадках коли протягом терміну призначення субсидії фактична плата за окремий вид послуг змінюється, перерахунок розміру витрат та розміру субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у межах норм споживання здійснюється лише за цим окремим видом послуг.

Якщо обсяг витрачання води, тепла, газу та електроенергії вимірюється засобами їх обліку, при підтвердженні права на отримання субсидії на наступний термін розмір витрат громадян на оплату житлово-комунальних послуг (20 чи 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу прописаних у житловому приміщенні (будинку)) зменшується на 1 відсоток, але не більше ніж на 5 відсотків відповідно за кожні 10 відсотків зменшення загальної суми вартості фактично використаних послуг у попередньому періоді проти суми їх вартості за встановленими нормами споживання".

2. Затвердити зміни і доповнення до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 р. N 1050 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17; 1998 р., N 19, ст. 683, N 34, ст. 1277), що додаються.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям у місячний термін розглянути і затвердити нормативи доходів громадян від земельних ділянок, наданих їм для потреб городництва, сінокосіння і випасання худоби, для врахування їх у сукупному доході громадян під час призначення субсидій на підставі рекомендацій Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства агропромислового комплексу від 8 вересня 1998 року.

4. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству агропромислового комплексу, Міністерству праці та соціальної політики, Державній податковій адміністрації завершити у III кварталі поточного року розробку методичних рекомендацій щодо врахування в сукупному доході громадян під час призначення субсидій економічно обгрунтованих, диференційованих за регіонами нормативів доходів від земельної частки, виділеної громадянам унаслідок розпаювання землі.

5. Міністерству праці та соціальної політики разом з Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Державним комітетом з питань житлово-комунального господарства, Міністерством енергетики привести свої нормативно-правові акти щодо надання субсидій у відповідність із цією постановою.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 р. N 717)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 34

 

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива

1. У пункті 4:

абзац перший після слів "побутове (рідке) паливо" доповнити словами "у межах норм споживання з урахуванням пільг, які надаються відповідно до чинного законодавства";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі коли у житлових приміщеннях (будинках) прописані і проживають тільки непрацюючі пенсіонери та інші непрацездатні громадяни, джерелом існування яких є лише доходи від особистого підсобного господарства, земельних ділянок, наданих для потреб городництва, сінокосіння і випасання худоби, пенсія та інші соціальні виплати, і середньомісячний сукупний дохід на одного прописаного не перевищує вартісної величини межі малозабезпеченості, за рішеннями районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних рад або утворених ними комісій можливе звільнення цих громадян від сплати визначеної частки витрат на оплату твердого або пічного побутового (рідкого) палива з одночасним відповідним зменшенням норми забезпечення цим паливом".

2. У пункті 6 абзац перший доповнити реченням такого змісту: "В окремих випадках на підставі рішень районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних рад або утворених ними комісій відділи (управління) можуть, як виняток, призначати субсидію іншій особі, прописаній у житловому приміщенні (будинку)".

3. У пункті 8:

підпункти 1, 4 і 5 викласти у такій редакції:

"1) нарахована заробітна плата, в тому числі за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі і вихідні дні та роботу за сумісництвом; плата за роботу в колективному сільськогосподарському підприємстві, надбавки і доплати всіх видів; премії, встановлені системами оплати праці на підприємстві, в установі, організації незалежно від періодичності і джерел їх виплати; відсоткові надбавки і щорічна винагорода з фонду матеріального заохочення за підсумками роботи за рік підприємства, установи чи організації. Премії та щорічні винагороди включаються до сукупного доходу на час їх нарахування, при цьому за рік ураховується не більше однієї винагороди за вислугу років";

"4) доходи від особистого підсобного господарства, земельних ділянок, наданих для потреб городництва, сінокосіння і випасання худоби за нормативами, які визначаються місцевими органами виконавчої влади. При цьому враховуються доходи, отримані із земельної ділянки площею понад 0,06 гектара;

5) доходи від підприємницької діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, в тому числі доходи адвокатів, приватних нотаріусів, та від заняття літературною, художньою, музичною, артистичною та іншою творчою діяльністю. Доходи осіб, які займаються зазначеною діяльністю, визначаються на підставі даних державних податкових інспекцій. Доходи осіб, які сплачують фіксований податок, визначаються на підставі прибуткового податку і розраховуються за шкалою ставок прогресивного оподаткування";

підпункт 6 доповнити словами "працівників, зайнятих у галузях економіки";

підпункт 7 виключити;

у підпункті 16 слова "зайнятих роботою в окремих громадян або колективах громадян" замінити словами "які працюють у фізичних осіб";

доповнити пункт підпунктом 16-1 такого змісту:

"16-1) суми індексації грошових доходів населення та компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів їх виплати".

4. Пункт 10 після слів "пунктами 8 - 9 цього Положення" доповнити словами "крім премій та щорічних винагород".

5. Абзаци п'ятий, шостий і сьомий пункту 12 викласти у такій редакції:

"Розмір середньомісячного доходу громадян, зайнятих на сезонних роботах, відповідно до Списку сезонних робіт, затвердженого Кабінетом Міністрів України, обчислюється виходячи з доходів за попередній повний сезон, поділених на 12 з урахуванням коефіцієнта зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки.

Середньомісячний дохід громадян, які мають фермерське господарство, визначається на підставі даних державних податкових інспекцій про обсяги доходів за попередній календарний рік, поділених на 12 з урахуванням коефіцієнта зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки.

Для обчислення доходу непрацюючих громадян, яким призначено пенсію вперше або якщо вони залишили роботу в період, за який ураховуються доходи, і не мають інших доходів, крім пенсії та доходів від особистого підсобного господарства, земельних ділянок, наданих для потреб городництва, сінокосіння і випасання худоби, в сукупному доході на розсуд пенсіонера враховується дохід за зазначений період або розмір призначеної щомісячної пенсії та доходи від земельних ділянок". 

6. Перше речення останнього абзацу пункту 14 викласти у такій редакції:

"Якщо обсяг витрачання газу, води, електричної та теплової енергії вимірюється засобами їх обліку, розмір субсидії для відшкодування їх оплати розраховується виходячи з фактичного споживання послуг, але не більше від встановлених норм споживання".

7. Пункт 15 доповнити абзацом такого змісту:

"Громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов'язані щомісячно сплачувати свою обов'язкову частку витрат на оплату цих послуг, крім випадків, передбачених пунктом 13 цього Положення. У разі коли вартість фактично використаної послуги менша ніж обов'язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість". 

8. Останнє речення останнього абзацу пункту 19 виключити.

____________

 

Опрос