Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании при Кабинете Министров Украины Межведомственного координационного совета по вопросам этнополитики

КМ Украины
Постановление КМ от 29.04.1999 № 745
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 квітня 1999 р. N 745

Київ

Про утворення при Кабінеті Міністрів України Міжвідомчої координаційної ради з питань етнополітики

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2005 року N 753)

З метою сприяння реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, розроблення пропозицій щодо створення необхідних умов для задоволення етнокультурних та освітньо-інформаційних потреб національних меншин, координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади з цих питань Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити при Кабінеті Міністрів України Міжвідомчу координаційну раду з питань етнополітики.

Установити, що до складу зазначеної Ради за посадою входять Віце-прем'єр-міністр України з питань гуманітарної політики (голова Ради), Голова Державного комітету у справах національностей та міграції (заступник голови Ради), заступник Міністра закордонних справ, заступник Міністра освіти, заступник Міністра культури і мистецтв, заступник Міністра фінансів, заступник Міністра юстиції, заступник Голови Державного комітету у справах національностей та міграції, (секретар Ради), заступник Голови Державного комітету інформаційної політики, заступник Голови Державного комітету у справах релігій, заступник Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення, заступник Голови Служби безпеки України, заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідальні працівники Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України, які займаються питаннями етнополітики, а також за згодою члени Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної Ради України, віце-президент Національної академії наук, провідні вчені, представники громадських об'єднань національних меншин.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань етнополітики (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу координаційну раду з питань етнополітики при Кабінеті Міністрів України

1. Міжвідомча координаційна рада з питань етнополітики при Кабінеті Міністрів України (далі - Рада) є постійно діючим дорадчим органом.

Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

2. Основними завданнями Ради є:

розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення основних засад державної етнополітики, забезпечення фінансування заходів, спрямованих на її реалізацію;

координація та аналіз діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов'язаної з процесом етнічного відродження корінних народів та національних меншин;

попередній розгляд проектів законодавчих та інших нормативних актів у сфері регулювання етнополітичних процесів, міжнародних договорів з цих питань та державних програм;

регулярне інформування Кабінету Міністрів України про етнополітичну ситуацію в Україні та її регіонах і про діяльність центральних і Місцевих органів виконавчої влади з питань етнополітики;

сприяння співробітництву центральних та місцевих органів виконавчої влади з громадськими організаціями національних меншин у питаннях задоволення їхніх освітніх, інформаційних та культурних потреб.

3. Рада має право:

одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати спеціалістів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань за погодженням з їх керівниками до підготовки та участі в засіданнях Ради, проведення інших заходів.

4. Раду очолює Віце-прем'єр-міністр України.

5. Персональний склад Ради затверджується її головою за погодженням з керівниками центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових установ, громадських організацій, представники яких входять до складу Ради.

6. Голова Ради здійснює керівництво роботою Ради, несе персональну відповідальність за організацію роботи Ради і прийняті нею рішення, дає окремі доручення її членам.

У разі відсутності голови Ради його обов'язки виконує заступник голови.

7. Підготовку засідань Ради здійснює її секретар, який також виконує інші організаційні функції.

На засідання Ради в разі потреби можуть запрошуватися представники Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, органів місцевого самоврядування.

8. Члени Ради беруть участь у підготовці рішень Ради, інформують своїх керівників про роботу Ради і подають їм пропозиції щодо реалізації прийнятих нею рішень.

9. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на півріччя. Робота Ради проводиться за планами, затвердженими на її засіданнях.

Засідання Ради вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше половини її складу.

10. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів її членів. У разі рівної кількості голосів голос голови Ради є вирішальним.

11. Рішення Ради оформляється протоколом, який підписує голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

12. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

13. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Ради покладається на Держкомнацміграції.

____________  

Опрос