Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Фонда гарантирования вкладов физических лиц

КМ Украины, Национальный банк
Постановление КМ от 21.01.1999 № 70
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ І
 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 січня 1999 р. N 70

Київ

Питання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 і Національного банку України
 від 30 серпня 2002 року N 1301/268)

На виконання Указу Президента України від 10 вересня 1998 р. N 996 "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб-вкладників комерційних банків України" Кабінет Міністрів України і Національний банк України ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Затвердити Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (додається).

2. Вирішення питання про виділення приміщення для розміщення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб покладається на Національний банк України.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Голова
Національного банку України
 

 
В. ЮЩЕНКО
 

Інд. 22

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
і Національного банку України
від 21 січня 1999 р. N 70 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) утворено відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 1998 р. N 996 "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України"

2. Фонд є юридичною особою, функціонує як державна, економічно самостійна, спеціалізована організація, яка не має на меті отримання прибутку.

Фонд має самостійний баланс, печатку із своїм найменуванням, штамп, емблему та інші реквізити.

Місцезнаходженням Фонду є м. Київ.

3. Основними завданнями Фонду є:

забезпечення захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України, що сплачують збори до Фонду (далі - вкладники), шляхом відшкодування за рахунок коштів Фонду втрат за вкладами;

здійснення організаційно-управлінських заходів щодо забезпечення виплати вкладникам сум відшкодування;

забезпечення надходження та акумуляції сум зборів з комерційних банків, що сплачуються до Фонду, та інших коштів, призначених для здійснення відшкодування вкладникам втрат у разі недоступності вкладів;

забезпечення цільового використання коштів, що знаходяться на рахунках Фонду.

4. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

гарантує кожному вкладнику комерційного банку, що сплачує збори до Фонду, відшкодування за вкладом, включаючи відсотки, у розмірі вкладу, але не більше 500 гривень станом на день, коли вклад став недоступним;

здійснює за встановленими формами звітності перевірки розрахунків та контроль за своєчасним і повним надходженням зборів з комерційних банків, що сплачуються до Фонду;

стягує з комерційних банків, що сплачують збори до Фонду, несвоєчасно або неповністю перераховані суми зборів згідно з законодавством;

проводить стягнення пені з комерційних банків, що сплачують збори до Фонду, за несвоєчасне або неповне перерахування зборів до Фонду у порядку, визначеному інструкцією, затвердженою адміністративною радою;

здійснює використання коштів Фонду за їх цільовим призначенням;

публікує у засобах масової інформації звіт про свою діяльність станом на 1 липня та 1 січня, а також річний звіт Фонду, достовірність якого підтверджено незалежною аудиторською фірмою;

веде облік і звітність відповідно до законодавства;

отримує позики;

набуває право кредитора стосовно комерційних банків, що сплачували збори до Фонду, на всю суму, що підлягає відшкодуванню, з дня її виплати вкладникам;

надає Національному банку інформацію про невиконання комерційними банками, що сплачують збори до Фонду, зобов'язання щодо внесення зборів;

отримує від Національного банку інформацію, необхідну для виконання ним функцій щодо забезпечення відшкодування коштів вкладникам;

отримує інформацію та відповідні документи від ліквідаторів комерційних банків, що сплачували збори до Фонду, для виконання своїх функцій щодо забезпечення відшкодування коштів вкладникам;

забезпечує вимоги законодавства про збереження банківської таємниці щодо інформації, отриманої із зазначених вище джерел.

5. Кошти Фонду формуються за рахунок:

внеску держави;

початкового збору з комерційних банків;

регулярних зборів з комерційних банків;

спеціальних зборів з комерційних банків;

доходів, отриманих від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери;

позик від комерційних банків України (тільки у разі вичерпання фінансових можливостей Фонду для виконання покладених на нього завдань);

позик від міжнародних фінансових інститутів та іноземних банків (у разі прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією та погодження його з адміністративною радою); 

пені, яка стягується з комерційних банків, що сплачують збори до Фонду, за несвоєчасне або неповне перерахування сум зборів до Фонду;

інших джерел, не заборонених законодавством України.

6. Фонд є єдиним розпорядником коштів, акумульованих у процесі його діяльності.

Кошти Фонду не включаються до Державного бюджету України.

Кошти Фонду зберігаються на розрахунковому та інших рахунках, відкритих у Національному банку. Касове обслуговування Фонду здійснює Національний банк.

Кошти Фонду використовуються тільки за цільовим призначенням, а саме:

для відшкодування коштів фізичним особам - вкладникам у разі недоступності вкладів;

для інвестування в державні цінні папери;

для виконання кошторису витрат Фонду.

Підставою для перерахування вкладникам коштів Фонду з його рахунків є рішення виконавчої дирекції Фонду про відшкодування вкладів.

7. Порядок відшкодування Фондом коштів вкладникам визначається Національним банком.

8. Фінансове управління діяльністю Фондом здійснюється на підставі річного кошторису витрат, який складається виконавчою дирекцією і затверджується адміністративною радою Фонду до початку фінансового року. Фінансовим роком є календарний рік.

Фонд веде бухгалтерський облік і зберігає регістри бухгалтерського обліку відповідно до вимог законодавства.

Звіт про діяльність Фонду складається раз на півріччя виконавчою дирекцією Фонду і подається нею на затвердження адміністративної ради, яка за підсумками розгляду звіту приймає відповідне рішення.

9. Фонд має право придбавати майно, необхідне для виконання його функцій у межах кошторису, затвердженого адміністративною радою.

Фонд несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, за винятком того, на яке не може бути накладено стягнення відповідно до законодавства України.

10. Фонд у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства України видає накази і розпорядження, організує та контролює їх виконання.

11. Керівними органами Фонду є адміністративна рада і виконавча дирекція.

12. Загальне керівництво Фондом здійснює адміністративна рада у складі п'яти осіб, які повинні мати вищу фінансово-економічну чи юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше ніж 5 років.

Адміністративна рада Фонду формується шляхом делегування до її складу двох представників Кабінету Міністрів України, двох представників Національного банку, одного представника Асоціації українських банків.

Представник Асоціації українських банків не може бути членом органів управління будь-якого комерційного банку, що сплачує збори до Фонду.

Термін повноважень членів адміністративної ради становить 4 роки і може бути продовжений на наступні 4 роки.

Очолює адміністративну раду голова, який призначається з числа її членів терміном на 4 роки спільним рішенням Кабінету Міністрів України і Національного банку. Голова адміністративної ради може призначатися не більше ніж на два терміни підряд.

Достроково повноваження членів адміністративної ради припиняються за рішенням органів, які їх делегували, у разі:

подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

неможливості виконання обов'язків (у тому числі за станом здоров'я);

вчинення злочину, встановленого вироком суду, що набрав законної сили;

прийняття рішення про це органами, які делегували їх до складу адміністративної ради.

Адміністративна рада Фонду діє на громадських засадах.

Порядок роботи адміністративної ради визначається регламентом.

13. Метою діяльності адміністративної ради є організація та координація роботи Фонду, пов'язаної із захистом інтересів вкладників комерційних банків, що сплачують збори до Фонду, та здійснення контролю за своєчасним нарахуванням і повнотою сплати комерційними банками зборів до Фонду.

14. Адміністративна рада Фонду:

затверджує регламент своєї роботи;

затверджує кошторис витрат Фонду;

призначає виконавчого директора і членів виконавчої дирекції та приймає рішення про їх звільнення;

затверджує положення про виконавчу дирекцію та порядок оплати праці її членів;

встановлює форми оплати праці інших працівників Фонду;

здійснює нагляд за діяльністю виконавчої дирекції;

розглядає і затверджує звіти виконавчої дирекції не менше ніж два рази на рік;

визначає щороку незалежну аудиторську фірму, яка проводить аудит діяльності Фонду;

призначає у разі необхідності позачергові аудиторські перевірки і визначає аудиторську фірму;

делегує окремі свої повноваження виконавчій дирекції;

вносить пропозиції Національному банку щодо запобігання негативним явищам, які можуть загрожувати інтересам вкладників комерційних банків, що сплачують збори до Фонду;

встановлює за погодженням з Національним банком форми звітності та порядок її подання до Фонду комерційними банками, що сплачують до нього збори;

приймає за попереднім погодженням з Національним банком та Кабінетом Міністрів України рішення щодо збільшення розміру відшкодування за рахунок коштів Фонду;

приймає за погодженням з Національним банком рішення щодо запровадження внесення спеціального збору комерційними банками, що сплачують збори до Фонду;

приймає за поданням виконавчої дирекції рішення про отримання позик Фондом;

бере у разі необхідності участь у засіданнях виконавчої дирекції;

приймає рішення з інших питань, що належать до її компетенції.

15. Рішення адміністративної ради приймаються на засіданнях простою більшістю голосів за умови участі в засіданні не менше ніж чотирьох її членів. У разі рівного розподілу голосів голос голови адміністративної ради є вирішальним.

Рішення адміністративної ради, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання комерційними банками, що сплачують збори до Фонду.

16. Адміністративна рада Фонду проводить чергові засідання не менше одного разу на місяць.

Адміністративна рада може скликатися на позачергове засідання за ініціативою її голови на вимогу не менше ніж трьох її членів або на вимогу виконавчої дирекції.

17. Голова адміністративної ради Фонду:

головує на засіданнях ради;

підписує протоколи засідань ради;

розподіляє обов'язки між членами ради;

приймає рішення з усіх питань, крім віднесених виключно до компетенції ради.

18. Члени адміністративної ради зобов'язані зберігати інформацію, що становить банківську таємницю.

19. Усі питання, пов'язані з поточною діяльністю Фонду, вирішує виконавча дирекція на чолі з виконавчим директором, кількісний і персональний склад якої затверджується адміністративною радою.

Члени виконавчої дирекції повинні мати вищу фінансово-економічну чи юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше ніж 5 років.

20. Виконавча дирекція Фонду: 

приймає рішення про відшкодування коштів вкладникам у разі настання недоступності вкладів;

виконує усі процедури, пов'язані з виплатою відшкодування;

складає кошторис витрат та подає його на затвердження адміністративній раді до початку нового фінансового року;

подає на затвердження адміністративній раді звіти про діяльність Фонду за кожне півріччя;

вимагає скликання позачергового засідання адміністративної ради;

розглядає звернення вкладників комерційних банків, що сплачують збори до Фонду, щодо відшкодування вкладів за рахунок коштів Фонду;

вивчає та аналізує тенденції розвитку ринку ресурсів, залучених комерційними банками, що сплачують збори до Фонду, від вкладників;

здійснює контроль за своєчасним перерахуванням і повнотою сплати комерційних банків зборів до Фонду та має право проводити перевірки банків з питань правильності та повноти нарахування і своєчасного внесення початкового, регулярного та спеціального зборів до Фонду;

визначає процедуру надання банками, що сплачують збори до Фонду, інформації з питань правильного і повного нарахування та своєчасного внесення початкового, регулярного та спеціального зборів до Фонду;

визначає перелік вкладників та суму вкладів, що підлягає відшкодуванню;

оголошує через засоби масової інформації про недоступність вкладів та порядок їх відшкодування;

визначає розмір зобов'язань комерційного банку перед Фондом після виплати Фондом відшкодування вкладникам;

здійснює аналіз інформації стосовно фінансового становища комерційних банків, що сплачують внески до Фонду;

має право отримувати від Національного банку інформацію про прийняті рішення щодо застосування відповідно до законодавства санкцій до окремих комерційних банків, що сплачують збори до Фонду;

інформує Національний банк про результати проведених у межах її повноважень перевірок комерційних банків, що сплачують збори до Фонду;

веде бухгалтерський облік і зберігає регістри бухгалтерського обліку відповідно до вимог законодавства;

інвестує наявні ресурси Фонду у державні цінні папери;

веде реєстр комерційних банків, що сплачують збори до Фонду, та вносить відповідні зміни до нього;

публікує початковий список банків, що сплачують збори до Фонду, та відповідні зміни до нього;

вносить на розгляд адміністративної ради пропозиції щодо внесення спеціального збору комерційними банками, що сплачують збори до Фонду, збільшення розміру відшкодування за рахунок коштів Фонду, отримання Фондом позик;

приймає рішення з інших питань, що належать до її компетенції.

21. Виконавчий директор Фонду:

керує діяльністю Фонду;

діє від імені Фонду і представляє його інтереси без доручення у відносинах з органами державної влади та управління, з комерційними банками, міжнародними організаціями, іншими установами та організаціями;

головує на засіданнях виконавчої дирекції;

підписує протоколи засідань виконавчої дирекції, накази та розпорядження, а також угоди, що укладаються Фондом;

розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

приймає рішення з усіх питань, крім віднесених до компетенції адміністративної ради та виконавчої дирекції;

несе персональну відповідальність за діяльність Фонду та виконання покладених на нього завдань;

бере участь у засіданнях адміністративної ради з правом дорадчого голосу.

22. Виконавча дирекція Фонду підзвітна адміністративній раді і організує виконання її рішень.

Засідання виконавчої дирекції Фонду проводяться у міру необхідності, але не менше ніж один раз на місяць.

Виконавча дирекція має право вирішувати винесені на її розгляд питання у випадку, якщо в засіданні бере участь більше половини її членів.

Рішення на засіданнях виконавчої дирекції Фонду приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос виконавчого директора є вирішальним.

Виконавчий директор Фонду організує ведення протоколів засідань виконавчої дирекції. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися будь-якому члену адміністративної ради на його вимогу.

23. Утримання виконавчої дирекції здійснюється за рахунок коштів Фонду.

Право підпису фінансових документів від імені Фонду мають виконавчий директор і головний бухгалтер або уповноважені належним чином інші особи.

24. Члени виконавчої дирекції несуть відповідальність згідно із законодавством України за нецільове використання коштів Фонду.

25. Фонду забороняється провадити діяльність, не передбачену цим Положенням.

26. Ліквідація Фонду здійснюється на підставі окремого законодавчого акта, яким визначається порядок ліквідації.

Опрос