Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственной Межведомственной комиссии по проблемам потребительского рынка

КМ Украины
Постановление КМ от 09.11.1998 № 1761
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 листопада 1998 р. N 1761

Київ

Про затвердження Положення про Державну міжвідомчу комісію з проблем споживчого ринку

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 29 січня 2003 року N 142)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Державну міжвідомчу комісію з проблем споживчого ринку (додається).

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 43

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 1998 р. N 1761

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну міжвідомчу комісію з проблем споживчого ринку

1. Державна міжвідомча комісія з проблем споживчого ринку (далі - Міжвідомча комісія) утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1998 р. N 1249 з метою своєчасного реагування на процеси, що відбуваються на споживчому ринку.

2. Міжвідомча комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої комісії є:

координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, яка пов'язана із забезпеченням формування ринкової торгівельної інфраструктури, створенням ринково орієнтованої сфери оптової та роздрібної торгівлі, спрямованої на насичення споживчого ринку товарами широкого вжитку, в першу чергу вітчизняного виробництва;

координація роботи щодо нарощування випуску вітчизняних якісних і конкурентоспроможних товарів з урахуванням попиту населення і державних потреб;

проведення аналізу результатів маркетингових досліджень споживчого ринку (включаючи експортно-імпортні операції), розроблення конкретних пропозицій щодо захисту внутрішнього ринку із застосуванням заходів тарифного та нетарифного регулювання;

координація роботи щодо підготовки проектів законів України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів з питань розвитку споживчого ринку, проведення їх експертизи, а також забезпечення гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу;

сприяння залученню інвестицій для розвитку матеріально-технічної бази торгівельних підприємств;

забезпечення розв'язання проблем взаємовідносин оптової ланки торгівлі і роздрібних торгівельних підприємств та промислових підприємств-виробників;

визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень з проблем перспективного розвитку споживчого ринку.

4. Міжвідомча комісія має право:

залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для розгляду питань, що належать до їх компетенції;

одержувати від центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій статистичні дані та іншу інформацію відповідно до законодавства;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

5. Міжвідомчу комісію очолює голова, який призначається Кабінетом Міністрів України.

Голова Міжвідомчої комісії має двох заступників, у тому числі одного першого. Розподіл обов'язків між заступниками голови затверджується рішенням Міжвідомчої комісії.

6. Голова Міжвідомчої комісії:

керує діяльністю Міжвідомчої комісії, головує на засіданнях, здійснює загальний контроль за реалізацією прийнятих рішень;

звітує про діяльність Міжвідомчої комісії перед Кабінетом Міністрів України;

підписує від імені Міжвідомчої комісії необхідні документи.

7. До складу Міжвідомчої комісії входять представники міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, а також Національного банку та Укоопспілки (за згодою).

Персональний склад Міжвідомчої комісії затверджує Кабінет Міністрів України. Зміни до нього має право вносити її голова.

8. Організаційною формою роботи Міжвідомчої комісії є засідання, які проводяться не рідше ніж щокварталу.

Міжвідомча комісія провадить свою діяльність відповідно до планів, що затверджуються її головою.

У разі потреби скликаються позачергові засідання. Рішення про проведення позачергового засідання приймає голова Міжвідомчої комісії, а в разі його відсутності - перший заступник голови.

Засідання Міжвідомчої комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 75 відсотків її складу.

9. Рішення Міжвідомчої комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів, а у разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні.

Протокол засідання та інша інформація про діяльність Комісії доводяться до відома її членів та інших заінтересованих осіб протягом тижня після проведення засідання.

10. Рішення Міжвідомчої комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

11. Міжвідомча комісія має бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії покладається на МЗЕЗторг.
 
 
 

Опрос