Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Программы реформирования системы бухгалтерского учета с применением международных стандартов

КМ Украины
Постановление КМ от 28.10.1998 № 1706

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 жовтня 1998 р. N 1706

Київ

Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів

На виконання завдань, визначених у щорічному Зверненні Президента України до народу, Верховної Ради України від 24 червня 1998 року, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Програму реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів (додається).

2. Міністерству фінансів передбачати у проектах Державного бюджету України на 1999 - 2001 роки кошти, необхідні для розроблення, експертизи та запровадження положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 67

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 1998 р. N 1706

ПРОГРАМА
реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів

Реформування системи бухгалтерського обліку є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. Головне завдання трансформації національної системи бухгалтерського обліку полягає у прискоренні процесу її приведення у відповідність з вимогами ринкової економіки та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, наданні суб'єктам господарювання можливостей визначати межі та форми внутрішньовиробничого (управлінського) обліку.

Завданнями реформи є:

створення системи національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і звітності, яка забезпечить потрібною інформацією користувачів, передусім інвесторів;

забезпечення зв'язку реформування бухгалтерського обліку з основними тенденціями гармонізації стандартів на міжнародному рівні та станом економічно-правового середовища і ринкових відносин в Україні;

надання методичної допомоги у впровадженні та використанні реформованої моделі бухгалтерського обліку.

Приведення національної системи бухгалтерського обліку у відповідність з вимогами ринкової економіки і міжнародними стандартами бухгалтерського обліку здійснюється за такими напрямами:

законодавче закріплення принципів ведення бухгалтерського обліку. З цією метою проводитиметься пояснювальна, експертна та інша робота щодо опрацювання у комітетах Верховної Ради України поданого Кабінетом Міністрів України законопроекту "Про систему бухгалтерського обліку і звітності в Україні" та сприяння прийняттю його Верховною Радою України;

формування нормативної бази - положення (стандарти);

методичне забезпечення (інструкції, методичні вказівки, коментарі);

кадрове забезпечення (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів бухгалтерського обліку);

міжнародне співробітництво (вступ і активна робота в міжнародних спеціалізованих професійних організаціях).

Заходи щодо реформування і запровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку здійснюватимуться за планом згідно з додатком.

Метою нормативного регулювання бухгалтерського обліку є забезпечення доступу всіх заінтересованих користувачів до інформації та звітності, яка дає об'єктивну картину фінансового становища і результатів діяльності суб'єкта господарювання. Регулюванню з боку держави підлягають аспекти бухгалтерського обліку, пов'язані з узагальненням інформації та складанням звітності, потрібної зовнішнім користувачам. Порядок, форми, строки і структура інформації та звітності для внутрішніх користувачів регулюються суб'єктом господарювання.

Врегулювання бухгалтерського обліку дасть змогу забезпечити зважене використання міжнародних стандартів з урахуванням економічно-правового середовища та стану ринкових відносин в Україні.

Важливим аспектом нормативного забезпечення буде збереження стабільності розвитку системи бухгалтерського обліку і створення належних умов для послідовного та раціонального здійснення нею притаманних бухгалтерському обліку функцій у конкретному економічно-правовому середовищі, для чого проводитимуться консультації експертів міжнародних організацій та використовуватимуться їх висновки.

Буде забезпечена відповідність національної системи бухгалтерського обліку загальновизнаним підходам до ведення бухгалтерського обліку, створена модель взаємодії систем бухгалтерського обліку та оподаткування, переглянуто допустимі способи оцінки майна та зобов'язань, створено умови для поглиблення аналітичності облікової інформації та забезпечення доступності (публічності) бухгалтерської (фінансової) звітності.

Для цього передбачається:

розробити першочергові та вдосконалити (переглянути) діючі положення (стандарти) бухгалтерського обліку, що гармоніювали б з основними принципами і вимогами міжнародних стандартів. План розроблення (перегляду) та впровадження кожного положення (стандарту) бухгалтерського обліку Мінфін затверджує у місячний термін;

переглянути первинні облікові документи, регістри бухгалтерського обліку та інші носії обліково-економічної інформації, що належать до уніфікованої системи бухгалтерської облікової та звітної документації;

затвердити План рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності підприємств, організацій та фінансових інституцій;

удосконалити методику бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва;

внести зміни до структури затрат і порядку формування собівартості продукції (робіт, послуг).

Успішні кроки з розроблення і застосування гармонізованих з міжнародними стандартами положень, інструкцій, рекомендацій з бухгалтерського обліку заохочуватимуться у різних формах, включаючи присвоєння почесного звання "Заслужений економіст України" та державні нагороди.

Застосування суб'єктами господарювання найважливіших принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку включає в себе відповідні зміни в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів бухгалтерського обліку.

Буде забезпечено підвищення рівня та якості навчання фахівців бухгалтерського обліку в вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти.

Система професійного навчання зазначеної категорії спеціалістів відповідатиме державним стандартам освіти. Навчання здійснюватиметься на основі кваліфікаційних характеристик та професійних вимог до фахівців бухгалтерського обліку.

Перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку неможливий без активної співпраці з відповідними спеціалізованими міжнародними організаціями.

Необхідно за 1 - 2 роки забезпечити організацію активної роботи громадської інституції бухгалтерів, зокрема здійснення заходів, спрямованих на дотримання норм професійної етики, організацію громадського контролю за професійною діяльністю, заохочення до професійного вдосконалення та усвідомлення значення бухгалтерської професії для сталого розвитку економіки.

 

 

 

 

 

Додаток
до Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів

План заходів
з виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні виконавці

I. Розроблення та затвердження положень (стандартів) бухгалтерського обліку

 

 

1. Розроблення першочергових положень (стандартів) бухгалтерського обліку

листопад 1998 р. - червень 1999 р.

Мінфін

2. Удосконалення (перегляд) діючих:

 

 

загальних положень (інструкцій) бухгалтерського обліку

1999 р.

- " -

типових положень з формування собівартості продукції

березень 1999 р.

Мінпромполітики
Мінагропром (робіт, послуг)
Міннауки
Держбуд
МЗЕЗторг

3. Розроблення положень (стандартів) бухгалтерської звітності підприємств та консолідованої бухгалтерської звітності організацій

- " -

Мінфін
Державна податкова адміністрація
Держкомстат

4. Підготовка для затвердження Кабінетом Міністрів України положень з формування собівартості робіт (послуг) транспорту, зв'язку

- " -

Мінтранс
Держкомзв'язку

5. Розроблення Плану рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності підприємств, організацій та фінансових інституцій

червень 1999 р.

Мінфін
Державна податкова адміністрація
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Укрстрахнагляд

II. Розроблення та затвердження інструкцій та методичних вказівок

 

 

1. Розроблення інструкцій, методичних вказівок і рекомендацій із застосування окремих положень (стандартів) бухгалтерського обліку

у тримісячний термін після затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку

Мінфін

2. Підготовка методичних галузевих рекомендацій з обліку витрат на виробництво продукції (робіт, послуг)

червень 1999 р.

Мінпромполітики
Мінагропром
Мінвуглепром
Держкомгеології
Міненерго
Мінінформ
Мінкультури
Держрибгосп
Держнафтогазпром
Держкомтуризм

3. Установлення правил спрощеної організації бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва

березень 1999 р.

Мінфін

4. Розроблення регістрів бухгалтерського обліку для підприємств з урахуванням запровадження положень (стандартів) і Плану рахунків бухгалтерського обліку

грудень 2000 р.

- " -

5. Удосконалення (перегляд) первинної облікової документації з урахуванням умов ринкової економіки і міжнародних стандартів бухгалтерської (фінансової) звітності

грудень 1999 р.

Держкомстат

III. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів бухгалтерського обліку

 

 

1. Удосконалення (перегляд) навчальних програм закладів освіти з підготовки та перепідготовки спеціалістів, бакалаврів і магістрів бухгалтерського обліку та аудиту

березень 1999 р.

Міносвіти
Мінфін

2. Розроблення і видання навчально-методичної літератури, що висвітлює трансформовану до міжнародних стандартів систему бухгалтерського обліку

1999 - 2001 роки

- " -

3. Запровадження підготовки спеціалістів з бухгалтерського обліку та аудиту за новими навчальними програмами, що передбачають вивчення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та механізм їх інтеграції до національної системи бухгалтерського обліку

1999 - 2000 навчальний рік

Міносвіти

4. Розроблення кваліфікаційних характеристик і професійних вимог до фахівців бухгалтерського обліку

червень 2000 р.

Мінфін
Мінпраці
Міносвіти

IV. Міжнародне співробітництво

 

 

1. Заснування робочої експертної групи консультантів із сприяння трансформації до міжнародних стандартів системи бухгалтерського обліку

грудень 1998 р.

Мінфін

2. Організація взаємодії з міжнародними спеціалізованими організаціями

1999 - 2001 роки

- " -

3. Забезпечення взаємодії з Координаційною радою з методології бухгалтерського обліку держав СНД

- " -

- " -

____________

Опрос