Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Порядке взятия проб и образцов товаров и прочих предметов для проведения исследований, необходимых для их таможенного оформления

КМ Украины
Постановление КМ от 21.10.1998 № 1665
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 жовтня 1998 р. N 1665

Київ

Про Порядок взяття проб і зразків товарів та інших предметів для проведення досліджень, необхідних для їх митного оформлення

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2002 року N 1862)

 

Відповідно до статті 40 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок взяття проб і зразків товарів та інших предметів для проведення досліджень, необхідних для їх митного оформлення (додається).

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 52

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 1998 р. N 1665

 

 

 

ПОРЯДОК
взяття проб і зразків товарів та інших предметів для проведення досліджень, необхідних для їх митного оформлення

1. Взяття проб і зразків товарів та інших предметів для проведення їх досліджень (далі - взяття проб і зразків) здійснюється вибірково митними органами в рамках процедур митного контролю та митного оформлення. Метою досліджень зразків товарів та інших предметів є встановлення їх виду та найменування при вирішенні питань класифікації товарів згідно з Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності.

Зразки відбираються у разі виникнення сумнівів у правильності декларування товарів чи неподання до митних органів необхідних для митного оформлення документів, пов'язаних з досягненням мети досліджень зразків товарів та інших предметів.

2. Процедура взяття проб і зразків провадиться уповноваженою посадовою особою митного органу на підставі письмового розпорядження керівника цього митного органу або посадової особи, яка його заміщує, у присутності власника вантажу чи уповноваженої ним особи або двох понятих.

3. У складних випадках (невідомий об'єкт дослідження, необхідність застосування спеціальних пристроїв або спеціальних знань тощо) керівник митного органу або посадова особа, яка його заміщує, може залучати до взяття проб і зразків спеціалістів та експертів відповідних митних лабораторій та інших організацій.

4. Проби і зразки беруться в мінімальній кількості (масі), необхідній для дослідження, враховуючи можливість проведення у разі потреби повторних досліджень (далі - контрольні проби і зразки), на основі нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ГСТУ тощо) та згідно із законодавством.

5. На взяті проби і зразки накладається митне забезпечення.

6. Взяття проб і зразків оформляється актом установленого зразка (додається).

Цей акт складається у чотирьох примірниках, які підписуються посадовою особою митного органу, що взяла проби і зразки, представниками відправника (одержувача) та перевізника вантажу, спеціалістом лабораторії, якщо він бере участь у процедурі взяття проб і зразків, залученими до процедури понятими.

Один примірник акта додається до взятих проб і зразків, один - передається представникові відправника (одержувача) вантажу, один - перевізникові, один - залишається у справах митного органу.

7. Взяття проб і зразків здійснюється з обов'язковим дотриманням правил техніки безпеки та пожежної безпеки.

8. Взяті проби і зразки під митним забезпеченням разом з актом про їх відбір доставляються службовим транспортом у супроводженні посадової особи митного органу до митної лабораторії або лабораторії іншої установи (організації) для проведення дослідження.

9. Дослідження проб і зразків здійснюється у необхідний для його проведення термін, який не повинен перевищувати одного місяця з дня надходження проб і зразків до лабораторії, а також терміну зберігання товару.

Дослідження проб і зразків товарів, що швидко псуються, здійснюється негайно.

10. Рішення, прийняте митним органом на підставі результатів проведеного лабораторного дослідження, доводиться до відома власника вантажу.

11. Контрольні проби і зразки опломбовуються (запечатуються) і зберігаються у лабораторії протягом двох місяців.

Протягом цього терміну власник вантажу має право оскаржити рішення митного органу у судовому порядку.

Контрольні проби і зразки товарів з обмеженим терміном зберігання (продукти харчування тощо) зберігаються у лабораторії протягом терміну, який не перевищує терміну їх зберігання.

12. Контрольні проби і зразки товару після закінчення терміну зберігання списуються в установленому порядку.

13. Після закінчення дослідження непошкоджені проби і зразки товарів (з урахуванням термінів, зазначених у пункті 11 цього Порядку) повертаються власникові або уповноваженій ним особі з оформленням відповідного акта.

Проби і зразки, дослідження яких неможливе без їх пошкодження, знищуються лабораторією з оформленням відповідного акта та надісланням його копії власнику вантажу. При цьому їх вартість власникові не відшкодовується.

14. Вартість проб і зразків, використаних під час дослідження, відноситься на підставі акта їх знищення до складу виробничих витрат суб'єктів господарської діяльності, у яких ці проби і зразки бралися.

15. Митне оформлення товарів, проби і зразки яких бралися на дослідження, може бути закінчене тільки після отримання митним органом, де зберігаються ці товари, результатів дослідження.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток
до Порядку взяття проб і зразків товарів
для проведення досліджень,
необхідних для їх митного оформлення

 

Зразок

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
_______________________________________________
(назва митного органу)

Акт
взяття проб і зразків товарів та інших предметів

від _____ _____________ ____ р.

На _______________________________________________________________
  (місце взяття проб і зразків, назва та адреса підприємства,
__________________________________________________________________
           організації, установи)
 
мною _____________________________________________________________
      (посада, назва підрозділу, прізвище та ініціали
__________________________________________________________________
          працівника митного органу)
 
у присутності ____________________________________________________
          (посада, місце роботи, прізвище та ініціали
__________________________________________________________________
     працівника підприємства, організації, установи)
 
відібрано для перевірки на відповідність вимогам _________________
__________________________________________________________________
 
такі проби і зразки:
 
*************************************************************************************
* N *Назва проб та зразків*Назва організації- *Одиниця*Обсяг* Дата*Номер * Кількість*
*пп *   товарів, що   *виробника продукції* виміру*парти*виго-*партії* або маса *
*  *  досліджуються  *          *    *   * тов-*   *відібраних*
*  *           *          *    *   *лення*   * проб та *
*  *           *          *    *   *   *   * зразків *
*************************************************************************************
*************************************************************************************
*************************************************************************************
*************************************************************************************
*************************************************************************************
 
Перелічені в пунктах ___________________ цього акта проби і зразки
упаковано в ______________________________________________________
          (вид упаковки, тари, кількість упаковок)
 
на упаковку накладено митне забезпечення _________________________
                    (тип митного забезпечення,
                        його номер)
 
Інспектор митної служби _______________ __________________________
              (підпис)    (прізвище та ініціали)
Присутні:        _______________ __________________________
              (підпис)    (прізвище та ініціали)
            _______________ __________________________
              (підпис)    (прізвище та ініціали)
            _______________ __________________________
              (підпис)    (прізвище та ініціали)
            _______________ __________________________
              (підпис)    (прізвище та ініціали)
 

Опрос