Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об создании при Кабинете Министров Украины Межведомственного координационного совета по вопросам миграции

КМ Украины
Постановление КМ от 10.07.1998 № 1056
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 липня 1998 р. N 1056

Київ

Про утворення при Кабінеті Міністрів
України Міжвідомчої координаційної
ради з питань міграції

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 вересня 2003 року N 1402

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2005 року N 753)

З метою розроблення пропозицій щодо основних засад державної міграційної політики та координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з питання її реалізації Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити при Кабінеті Міністрів України Міжвідомчу координаційну раду з питань міграції.

Установити, що до складу зазначеної Ради за посадою входять: Віце-прем'єр-міністр України (голова Ради), голова Державного комітету у справах національностей та міграції (заступник голови Ради), заступник Міністра закордонних справ, заступник Міністра внутрішніх справ, заступник Міністра праці та соціальної політики, заступник Міністра освіти, заступник Міністра охорони здоров'я, заступник Міністра економіки, заступник Міністра фінансів, заступник Міністра юстиції, заступник Голови Державної прикордонної служби, заступник голови Державного комітету у справах національностей та міграції (секретар Ради), заступник Голови Державної митної служби, заступник Голови Служби безпеки, відповідальні працівники Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України, які займаються питаннями міграції, начальник Управління міграції при Раді міністрів Автономної Республіки Крим.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 р. N 1402)

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань міграції, що додається.

 

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України

 
А. ГОЛУБЧЕНКО

Інд. 28

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 липня 1998 р. N 1056

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу координаційну раду з питань
міграції при Кабінеті Міністрів України

1. Міжвідомча координаційна рада з питань міграції при Кабінеті Міністрів України (далі - Рада) є постійнодіючим дорадчим органом.

Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

2. Завданнями Ради є:

розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення основних засад державної міграційної політики, а також щодо фінансування та матеріально-технічного забезпечення розв'язання міграційних проблем;

аналіз діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної міграційної політики в України;

попередній розгляд проектів законодавчих актів у сфері регулювання міграційних процесів, міжнародних угод з цих питань та державних міграційних програм;

регулярне інформування Кабінету Міністрів України щодо міграційної ситуації в Україні та діяльності центральних органів виконавчої влади з питань міграцій;

сприяння співробітництву міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з міжнародними організаціями у сфері міграції.

3. Рада має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від установ та організацій, відповідальних за реалізацію державної міграційної політики, необхідні для діяльності Ради відомості й документи;

звертатися в установленому порядку до міжнародних організацій з питань, що належать до її компетенції;

залучати спеціалістів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань за погодженням з їх керівниками до підготовки та участі в засіданнях Ради, проведення інших заходів, здійснюваних за її рекомендаціями.

4. Голова Ради:

здійснює керівництво роботою Ради;

несе персональну відповідальність за організацію роботи Ради і прийняті нею рішення;

дає окремі доручення її членам.

У разі відсутності голови Ради його функції виконує заступник голови.

5. На засідання Ради в разі необхідності можуть запрошуватися представники Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, працівники дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв МЗС, які діють на території України.

6. Підготовку засідань Ради здійснює її секретар, який також виконує інші обов'язки організаційного характеру.

7. Члени Ради беруть участь у підготовці рішень Ради, інформують керівництво міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, представниками яких вони є, про роботу Ради і подають йому пропозиції щодо реалізації прийнятих нею рішень.

8. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на півріччя. Робота Ради проводиться за планами, затвердженими на її засіданнях.

Засідання Ради вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше половини її складу.

9. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі рівної кількості голосів голос голови Ради є вирішальним.

10. Рішення Ради оформляються протоколами, які підписує голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

11. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади.

12. Фінансове забезпечення роботи Ради здійснюється за рахунок коштів, передбачених для центральних органів виконавчої влади, представники яких входять до її складу.

_____________ 

 
 
 

Опрос