Идет загрузка документа (83 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Программе реформирования государственной статистики на период до 2002 года

КМ Украины
Постановление КМ от 27.06.1998 № 971
редакция действует с 26.09.2002

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 червня 1998 р. N 971

Київ

Про Програму реформування державної статистики на період до 2002 року

(Термін виконання заходів, зазначених у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. N 1417, передбачених Програмою реформування державної статистики на період до 2002 року, що затверджена даною постановою, продовжено до 1 січня 2004 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 року N 1417)

На виконання Указу Президента України від 22 листопада 1997 р. N 1299 "Про заходи щодо розвитку державної статистики" та з метою забезпечення підвищення ролі статистики у реалізації економічної політики держави і завершення переходу на міжнародну систему обліку та статистики Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Програму реформування державної статистики на період до 2002 року (далі - Програма), що додається.

2. Визначити Державний комітет статистики генеральним замовником виконання Програми.

3. Міністерству фінансів за поданням Державного комітету статистики щороку передбачати в проекті Державного бюджету України видатки на фінансування заходів, пов'язаних з реалізацією Програми.

4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади:

забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою, та цільове і ефективне використання виділених для цього коштів;

подавати до 1 лютого наступного за звітним року Державному комітетові статистики інформацію про хід виконання заходів, передбачених Програмою.

5. Державному комітетові статистики подавати до 15 лютого наступного за звітним року Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про хід реалізації заходів, передбачених Програмою.

6. Національному агентству з питань розвитку та європейської інтеграції, Міністерству економіки сприяти залученню в установленому порядку кредитів Світового банку та коштів інших міжнародних фінансових організацій для реалізації Програми.

7. Контроль за виконанням Програми покласти на Державний комітет статистики.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 66

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 1998 р. N 971

 

 

 

ПРОГРАМА
реформування державної статистики на період до 2002 року

1. Концепція Програми

Ця Програма визначає завдання із завершення переходу державної статистики України на міжнародну систему обліку та статистики.

Перший етап реформування, який було в основному завершено у 1997 році відповідно до Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики, характеризувався концентрацією ресурсів у найважливіших галузях статистики або у таких, що не відповідали міжнародній практиці. Протягом 1993 - 1997 років було створено основні елементи системи національних рахунків та платіжного балансу, статистику зовнішньої торгівлі, грошово-кредитну та банківську статистику, нову статистику ринку праці. Відповідно до міжнародних стандартів запроваджено розрахунок індексів інфляції, значно удосконалено галузеву статистику, започатковано моніторинг фінансового стану підприємств та організацій, у тому числі таких нових формувань, як довірчі товариства, страхові організації, позабюджетні фонди тощо. Організовано статистичне обстеження фондового ринку, створено Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), розроблено основні положення Державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації, розпочато роботу із створення банку статистичних даних та комп'ютерної мережі органів державної статистики.

У процесі реформування статистики протягом 1998 - 2002 років необхідно:

завершити створення моделі державної статистики, яка б відповідала умовам розвитку ринкових відносин;

посилити інтегруючу та координуючу роль органів державної статистики у процесі інформаційного відображення тенденцій соціально-економічних явищ;

створити єдину методологічну основу галузевих систем статистичної інформації;

підвищити роль регіональної статистики шляхом перерозподілу функцій центрального та місцевого рівня статистичної системи;

забезпечити високий науковий, програмно-технологічний та технічний рівень статистичної інформаційної системи;

створити належні умови для роботи спеціалістів органів державної статистики.

Головна мета Програми - завершення системного реформування статистики для найбільш повного задоволення потреб органів державної влади та інших користувачів у об'єктивній статистичній інформації щодо соціально-економічного розвитку країни, її регіонів, галузей, секторів економіки та господарюючих суб'єктів.

Основними шляхами її досягнення є:

удосконалення системи статистичних показників з метою забезпечення об'єктивного відображення змін у суспільстві та економіці і створення на цій основі статистичної інформаційної бази, у тому числі для регіонів;

розроблення цілісної і комплексної системи проведення аналізу соціально-економічного розвитку країни;

запровадження уніфікованої технології збирання та опрацювання статистичної інформації, а також системи її розповсюдження;

запровадження прогресивних технологічних підходів до формування державних статистичних інформаційних ресурсів;

зміцнення матеріально-технічної бази органів державної статистики;

удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів, підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики;

активізація співробітництва з міжнародними статистичними організаціями та статистичними службами розвинутих країн у галузі методології та практики статистики, у тому числі з метою обміну досвідом роботи та інформацією.

Реалізація Програми повинна забезпечити остаточний перехід до загальноприйнятих у міжнародній практиці методів збирання, опрацювання, аналізу та розповсюдження статистичної інформації, створення статистичної системи, адаптованої до ринкових умов, що діють в Україні, міжнародних стандартів і методології.

Зміни у статистичній системі носитимуть наскрізний характер і торкатимуться всіх стадій інформаційного процесу: від збирання первинної інформації до взаємовідносин із користувачами.

2. Комплекс заходів і завдань

Заходи Програми передбачають завершення переходу системи обліку та методів статистичного спостереження до міжнародних стандартів і спрямовані на розв'язання завдань з удосконалення всіх етапів державного статистичного спостереження: починаючи із системи статистичних показників, методів збирання звітної інформації і закінчуючи її опрацюванням, аналізом і розповсюдженням.

Особливий акцент зроблено на розширенні відображення у статистичних розробках актуальних проблем соціально-економічних процесів, у тому числі в регіональному аспекті.

Реалізація програмних заходів передбачає зміни у порядку збирання та опрацювання статистичної звітності - перехід до несуцільних методів спостереження з оптимальною періодичністю надання інформації, використання спеціальних моніторингів, переписів та опитувань. Крім того, планується уніфікація статистичної звітності незалежно від галузей економіки і видів економічної діяльності, форм власності та господарювання. Це означає, що відмова від галузевого принципу формування інформаційних потоків повинна поєднуватися із запровадженням уніфікованого методологічного підходу до статистичного спостереження за об'єктами дослідження.

Розроблення удосконаленої системи показників і методів організації статистичного спостереження за діяльністю юридичних осіб та домашніх господарств дозволить забезпечити порівнянність статистичних даних у регіональному і галузевому розрізі, здійснювати міждержавний обмін інформацією на основі впровадження системи взаємоузгоджених класифікацій техніко-економічної та соціальної інформації.

Інтегрована інформаційна статистична база, яка також широко використовуватиме фінансову, податкову, банківську та інші види адміністративної статистики, дасть змогу комплексно оцінювати соціально-економічне становище країни. Створення єдиної системи формування інформаційних ресурсів передбачає розроблення та практичну реалізацію принципово нового підходу до використання обчислювальної техніки, коли статистична база даних стане ефективним інструментом комплексного аналізу та прогнозування соціально-економічних процесів.

Реформування системи статистичних показників

Основним завданням Програми є реформування існуючого масиву статистичних показників і створення на його основі цілісної, динамічної, науково обгрунтованої системи показників. Оптимальний набір показників, включених до системи, повинен задовольняти потреби в об'єктивних даних усіх користувачів статистичної інформації - від керівників держави до учасників виробничого процесу, науковців та громадськості. Система показників має охоплювати всі основні процеси, що формують стан і тенденції соціально-економічного розвитку країни в умовах ринкової економіки. Реформування системи статистичних показників підвищить практичну значимість та аналітичну цінність статистичної інформації для органів виконавчої влади.

Заходами щодо реалізації Програми передбачається:

доповнити існуючу систему соціально-економічних показників новими показниками, які характеризують процес здійснення ринкових реформ (формування багатоукладної економіки, ринків праці та капіталу, створення конкурентного ринкового середовища та механізму його регулювання, процеси демонополізації економіки, розвиток малого бізнесу, хід реалізації податкової політики, трансформація відносин власності та системи розподілу доходів, політичні процеси, що відбуваються у суспільстві, тощо);

удосконалити відповідно до міжнародної практики систему індикаторів соціального розвитку суспільства з метою забезпечення об'єктивного відображення умов життя різних груп населення;

продовжити роботу з удосконалення макроекономічних показників з метою складення повносистемних національних рахунків для економіки України та подальшого впровадження основних елементів валового внутрішнього продукту на регіональному рівні.

Використання науково обгрунтованої системи соціально-економічних показників сприятиме створенню в державі сучасних інформаційних систем та докорінному поліпшенню організації статистичної роботи.

Реформування системи статистичних показників передбачає створення таких їх блоків, які дадуть змогу характеризувати, по-перше, стан реформування господарського механізму, по-друге - процеси функціонування національної економіки, її розвиток та ефективність, по-третє - соціальне становище країни.

Статистичні показники першого блоку системи дадуть можливість проаналізувати процеси, що відбуваються під час становлення ринкових відносин і, що дуже важливо, відстежити наслідки реалізації рішень органів державної влади щодо реформування господарського механізму. Запровадження цього блоку показників забезпечить користувачів інформацією щодо зміни ефективності функціонування економіки внаслідок прийняття нових управлінських рішень.

Другий блок передбачає удосконалення показників, які характеризують процеси функціонування національної економіки, а також економічні зв'язки України з іншими державами, наповнення споживчого ринку, у тому числі товарами вітчизняного виробництва, стан ринкових відносин між виробниками та споживачами, фінансово-економічні результати діяльності підприємств та економіки в цілому, розміри і структуру національного багатства. Особливу увагу буде приділено показникам ефективності роботи, які останніми роками з об'єктивних причин відійшли на другий план.

Третій блок включає статистичні показники, які є своєрідними індикаторами рівня соціального розвитку суспільства. Передусім реформування стосується різноманітних показників статистики рівня життя населення: вартісних (доходів, заробітної плати), натуральних (рівня споживання окремих продуктів та товарів, забезпеченості житлом і соціально важливими послугами тощо) та соціальних (смертності, очікуваної тривалості життя, рівня безробіття, використання вільного часу, розвитку освіти, культури тощо).

Реформування системи статистичних показників передбачається здійснювати одночасно із розв'язанням проблеми реалізації сучасних підходів до організації системи статистичного обліку (запровадження нових форм державного статистичного спостереження, удосконалення існуючих форм звітності, скасування показників, які втратили актуальність, тощо).

Перехід до нових форм державного статистичного спостереження

Основна форма державного статистичного спостереження, що базується на суцільній статистичній звітності, не повною мірою відповідає сучасним вимогам. Розвиток нових форм господарювання та розв'язання завдань статистики у період економічних реформ зумовлює необхідність застосування поряд із суцільним обліком більш сучасних форм статистичного спостереження.

Великого значення у практичній діяльності органів статистики набувають вибіркові обстеження, широке запровадження яких дозволить отримувати більш детальну і якісну інформацію у коротші терміни та за менші кошти. Наукові основи вибіркових обстежень забезпечують більшу надійність інформації, ніж суцільний облік, особливо в питаннях вивчення економічної активності населення, сімейних бюджетів, діяльності суб'єктів малого бізнесу.

В умовах значного скорочення суцільної звітності важливу роль відіграватимуть різноманітні переписи. Запровадженню економічних переписів повинна передувати типізація одиниць спостереження та розрахунки стійких співвідношень між статистичними показниками. Економічні переписи, які містять детальну інформацію про об'єкти дослідження, дозволять здійснювати різноманітні дорахунки показників у період між окремими переписами.

Впровадження несуцільних методів спостереження та зменшення звітного навантаження на підприємства та організації робить необхідним застосування так званих комбінованих методів. Такі методи передбачають використання всіх можливих джерел статистичної інформації (як державної, так і відомчої звітності) та потребують здійснення певних дорахунків, які мають базуватися на серйозному науковому підгрунті. У цьому контексті повинна зрости координуюча роль органів державної статистики щодо єдиної методології та вимог до статистичної діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Порівняно новим для органів державної статистики України є такий відомий у світі метод спостереження, як моніторинг. Планується удосконалення існуючих та запровадження нових видів моніторингу: рівня життя населення, соціально-економічного становища сільських населених пунктів, ділової активності підприємств тощо.

Одним із напрямів реформування державної статистики є перехід до статистики підприємств, яка являє собою всебічне статистичне спостереження за діяльністю різних типів підприємств на основі інтегрованих уніфікованих форм статистичної звітності. Статистика підприємств передбачає інтеграцію потоків інформації для організації наскрізного спостереження за процесами виробництва та продажу продукції, за фінансово-майновим становищем підприємств, за витратами на виробництво і реалізацію товарів та послуг, станом розрахунків, інвестиціями, наявністю персоналу та його використанням.

Успішне запровадження нових форм статистичного спостереження базується на удосконаленні інформації ЄДРПОУ. Його актуалізація і наближення до статистичного реєстру є необхідною умовою формування генеральної сукупності для проведення вибіркових обстежень, створення галузевих субреєстрів (малих підприємств, підприємств з іноземним капіталом тощо), надання користувачам інтегрованої інформації щодо результатів роботи підприємств окремих галузей та видів діяльності, форм власності та організаційно-правових форм господарювання.

Удосконалення методології комплексного аналізу соціально-економічного розвитку України

Аналіз соціально-економічних явищ і процесів має виняткове значення для підготовки і прийняття урядових рішень, визначення стратегії і тактики розвитку країни, широкого інформування з цих питань громадськості. Без відповідного аналізу статистична інформація не може задовольняти ці потреби. Особливого значення набуває аналіз соціально-економічної інформації в умовах реформування економіки на ринкових засадах та відповідної трансформації законодавчих процесів.

Основним завданням органів державної статистики стає створення якісно нової системи аналізу соціально-економічного розвитку України та окремих її регіонів (тенденцій та закономірностей, структурних зрушень, наслідків змін у законодавстві, прийняття управлінських рішень, економічної внутрішньої, зовнішньої та валютно-фінансової політики тощо).

Особливого значення у створенні цієї системи набуває методологія комплексного аналізу показників, які характеризують соціально-економічну ситуацію в країні. Така методологія базуватиметься на міжнародних стандартах ведення національних рахунків. Її застосування в кінцевому результаті надасть змогу створити статистичну та аналітичну інформаційну базу для прогнозування макроекономічних показників - індикаторів різних сфер економічної кон'юнктури та розвитку грошово-кредитного ринку.

Складовими частинами створення методології комплексного аналізу показників, що характеризують соціально-економічну ситуацію в країні, є:

розроблення методологічних основ макроекономічного аналізу економіки в цілому та її інституціональних секторів;

розроблення єдиної методологічної основи аналізу галузевих систем статистичної інформації відповідно до вимог і особливостей розвитку галузей на ринкових засадах;

розроблення методологічних основ статистичного аналізу та оцінки стану інвестиційного клімату в державі та її регіонах, а також умов, що визначають напрями інвестицій в національну економіку;

удосконалення методології аналізу платіжного балансу, даних фінансово-бюджетної, грошово-кредитної та банківської статистики відповідно до реформування системи бухгалтерського обліку підприємств, трансформації бухгалтерської та статистичної звітності до міжнародних вимог і запровадження сучасної системи розрахунків;

створення методології аналізу кон'юнктури товарних ринків, первинних і вторинних фондових ринків з урахуванням прийнятих у світовій практиці принципів системного аналізу.

Важливе місце відводиться заходам щодо розроблення методології комплексного аналізу показників, які характеризують соціально-економічну ситуацію регіонів.

У соціальній статистиці одним з першочергових завдань є поліпшення статистики рівня життя населення, удосконалення методики проведення соціально-демографічних обстежень і опитувань населення з використанням міжнародного досвіду формування вибіркової сукупності респондентів.

Потребує істотного удосконалення демографічна статистика. Необхідно розробити методику дорахунків поточних демографічних показників за наявними даними перепису населення. Створення та запровадження системи територіально-демографічних показників дасть можливість забезпечити розроблення даних перепису населення у регіональному розрізі і для так званих малих територій, що стане основою для впровадження та використання географічних інформаційних систем.

Комплексний аналіз соціально-економічного розвитку країни передбачає використання сучасних статистичних та економіко-математичних методів, імітаційного моделювання, прогнозування тощо.

Впровадження системи державних класифікацій і реєстрів

Реорганізація системи національної статистики вимагає продовження роботи із створення державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації, основною частиною якої є система статистичних класифікацій, гармонізованих з міжнародними.

Статистичні класифікації повинні базуватися на сучасних методологічних засадах економічної науки, забезпечувати інформаційну єдність та цілісність зібраної статистичної інформації, можливість інтегрування у процес міжнародного інформаційного обміну.

В той же час ці класифікації повинні сприяти об'єктивному відтворенню типології та особливостей нових соціально-економічних явищ і відносин.

Ведення системи державних статистичних класифікацій повинне базуватися на перспективних інформаційних технологіях, забезпечувати її актуальність та доступність.

Розроблення та впровадження нових статистичних класифікацій є однією з умов подальшої гармонізації державних інформаційних ресурсів, що дасть змогу підвищити рівень розв'язання завдань з проведення аналізу стану та прогнозування розвитку національної економіки, демографічної та соціальної ситуації в країні, вивчення багатьох міжвідомчих і міжгалузевих проблем.

Система статистичних реєстрів у сучасних умовах реформування економіки і суспільства в цілому набуває особливого значення. ЄДРПОУ є першим етапом та базою для створення системи статистичних реєстрів, які повинні стати надійним засобом обліку і контролю не тільки органів державної статистики, але й держави в цілому, механізмом обміну інформацією між органами державної влади та управління. Це вимагає проведення цілого ряду заходів законодавчого, організаційного та інформаційного характеру.

Статистичні реєстри повинні створюватися на сучасних методологічних засадах статистичної науки та інформатики з використанням досвіду найбільш розвинутих країн світу, мати ефективні засоби актуалізації, надійні системи захисту, сучасні інтерфейси та оперативні засоби обміну з іншими реєстрами. Система статистичних реєстрів повинна охопити весь обсяг статистичної інформації, стати інформаційною базою для подальшої організації несуцільних статистичних обстежень, у тому числі вибіркових.

Система статистичних класифікацій та реєстрів призначена для використання передусім органами державного і господарського управління, а також іншими суб'єктами господарювання в межах їхніх потреб і компетенції.

Державні статистичні класифікації та реєстри слід ефективно використовувати як для виконання статистичних робіт, так і для забезпечення функціонування систем оподаткування, ліцензування, квотування, у митній службі, банківській і фінансовій сфері, для формування галузевих каталогів продукції тощо.

Впровадження сучасних методів формування інформаційних фондів та інформаційних технологій

Виконання основних завдань Програми неможливе без застосування сучасних методів створення та ведення інформаційних фондів статистичних даних у рамках Автоматизованої системи збирання, опрацювання та аналізу даних державної статистики (далі - АС-держстат), яка має бути гармонізованою з Національною програмою інформатизації на 1998 - 2000 роки. Першочерговим завданням АС-держстат є створення системи інформаційних ресурсів Держкомстату та застосування сучасних інформаційних технологій шляхом:

створення інтегрованих баз статистичних даних центрального і регіонального рівня на основі єдиного фонду нормативно-довідкової інформації та каталогу показників;

створення відповідного програмного забезпечення із застосуванням промислових систем управління базами даних і систем телеоброблення даних, потужних локальних комп'ютерних мереж, які діють у режимі "клієнт-сервер";

широкої інтеграції з інформаційними мережами державних та громадських установ;

створення єдиної системи нормативно-довідкової інформації для електронного оброблення даних та формування інтегрованих інформаційних ресурсів Держкомстату. Основою створення єдиного фонду нормативно-довідкової інформації повинні стати ЄДРПОУ та система ведення класифікаторів.

Існуюча програмно-технічна база АС-держстат не дозволяє реалізувати в повному обсязі сучасні методи формування інформаційних ресурсів та інформаційних технологій. Особливої уваги потребують питання технічного і програмно-технологічного оснащення місцевих органів статистики та Головного обчислювального центру (ГОЦ) Держкомстату. На даний час місцеві органи статистики укомплектовано морально застарілими комп'ютерами єдиної системи ЕОМ і ПЕОМ класу АТ-386 і -286 та ЄС-1840. У значної частини районних відділів статистики взагалі відсутні ПЕОМ. Необхідно також вирішити питання технічного переоснащення наукових та навчальних закладів системи Держкомстату.

Посиленого розвитку вимагає система засобів обміну даними АС-держстат центрального і регіонального рівня на базі загальноукраїнської мережі "УкрПАК" із застосуванням сучасних загальноприйнятих протоколів передачі даних. У період до 2002 року слід забезпечити комплексне розв'язання завдань щодо обміну статистичними даними між Держкомстатом та місцевими органами статистики, а також між АС-держстат та основними користувачами статистичної інформації.

Кінцевим результатом технічного та програмно-технічного переоснащення АС-держстат повинен стати перехід на комплексну ресурсозберігаючу технологію збирання, оброблення, передачі, накопичення, аналізу та відображення статистичної інформації.

Впровадження нової комплексної технології оброблення статистичної інформації та створення в системі Держкомстату інтегрованих баз даних сприятимуть розвитку якісного обслуговування користувачів статистичної інформації.

Удосконалення системи розповсюдження статистичної інформації

Підвищення рівня достовірності даних статистики та ступеня їх зіставлення із міжнародними нормами потребує розширення тематики публікацій, значного удосконалення технології розповсюдження статистичної інформації.

Перехід на міжнародні стандарти в галузі статистики вимагає попереднього вивчення умов приєднання України до спеціального і загального стандартів розповсюдження статистичних даних МВФ. Такий перехід забезпечить дотримання міжнародних норм та високу якість статистичних публікацій, сприятиме використанню технічних носіїв для розповсюдження статистичних даних, відкриє доступ до фондів статистичної інформації, сформованих на оптичних дисках у вигляді електронних видань, а також через інформаційні мережі, у тому числі через систему Інтернет.

Модернізація технології і програмно-технологічної системи та формування інформаційної бази органів державної статистики дасть змогу споживачам ознайомлюватися із складом інформаційних фондів Держкомстату, умовами отримання інформації тощо. При цьому потребуватимуть визначення принципи регламентації доступу громадськості до статистичної інформації, які повинні сприяти покращенню інформованості всіх категорій користувачів щодо соціально-економічного становища країни. Це означатиме, що технологія збереження, опрацювання, аналізу, публікації та розповсюдження статистичної інформації враховуватиме досвід і стратегію міжнародних організацій.

Для підвищення ефективності функціонування системи розповсюдження статистичних даних важливо постійно вивчати попит на інформаційні ресурси, що вимагає проведення маркетингових досліджень.

Удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у галузі статистики

Однією з основних умов виконання заходів, передбачених Програмою, є підвищення рівня підготовки та перепідготовки кадрів у галузі статистики з урахуванням досвіду статистичних служб розвинутих країн. Це обумовлено необхідністю впровадження новітніх методологічних підходів збирання та опрацювання статистичної інформації, інтеграції отриманих результатів та подальшого аналізу з використанням сучасних економіко-математичних методів, які забезпечать належний рівень достовірності даних та їх об'єктивний аналіз. Визначені завдання будуть розв'язані шляхом створення системи безперервної підготовки та перепідготовки кадрів.

Ключовим заходом є розроблення кваліфікаційних вимог до випускників навчальних закладів та спеціалістів із статистики. В цілому заходи можуть бути згруповані за такими напрямами:

удосконалення існуючих та впровадження нових типових навчальних планів і програм у вищих закладах освіти та закладах післядипломної освіти на основі міжнародних вимог і методологічних принципів їх застосування для підготовки кадрів у галузі статистики;

підготовка та видання навчально-методичної літератури з питань статистики для всіх рівнів закладів освіти;

підготовка та підвищення кваліфікації кадрів із статистики.

Міжнародне співробітництво в галузі статистики

Міжнародне співробітництво в галузі статистики відіграє важливу роль у реалізації цієї Програми.

Основними завданнями міжнародного співробітництва є:

участь у роботі спеціалізованих міжнародних організацій;

обмін досвідом у галузі статистичної методології та практики із статистичними службами розвинутих країн;

вивчення досвіду та реалізація спільних проектів з країнами, в яких проводиться аналогічне реформування системи статистики;

отримання та раціональне використання технічної допомоги, що надається міжнародними організаціями за напрямами Програми, включаючи організацію стажування фахівців-статистиків за кордоном.

У процесі реалізації Програми Держкомстат виходячи з обов'язків, пов'язаних із членством України в ООН та її спеціалізованих організаціях, братиме участь у роботі засідань статистичних органів ООН та проектах, що виконуються цими органами, а також у рамках Угоди щодо партнерства та співробітництва між Україною та Європейським Союзом, у розробленні та виконанні міжнародних договорів з питань статистики.

Для підвищення ефективності технічного співробітництва істотне значення має безпосередня координація робіт між всіма розробниками державної статистичної інформації. На Держкомстат і Національне агентство з питань розвитку та європейської інтеграції покладається координаційна роль у сфері технічного співробітництва, що передбачає визначення пріоритетів і завдань цього співробітництва та механізмів контролю їх виконання.

Держкомстат здійснює заходи щодо налагодження контактів з міжнародними статистичними організаціями.

Передбачається проведення міжнародними статистичними організаціями експертизи обчислення основних макроекономічних показників.

3. Ресурсне забезпечення виконання Програми

Для забезпечення здійснення заходів Програми необхідні асигнування у розмірі 179,6 млн. гривень, зокрема:

 (млн. гривень, у цінах на 1 січня 1998 р.)
********************************************************************
*              *Фінансові*   Розподіл за роками  *
*      Напрям      * витрати *****************************
*              *     * 1999 * 2000 * 2001 * 2002 *
********************************************************************
*          Державний бюджет України            *
*                                 *
*Науково-дослідні роботи з                     *
*розвитку державної статис-                    *
*тики              27   11,2  8   3,9  3,9 *
*                                 *
*Створення та розвиток інте-                    *
*грованої інформаційної сис-                    *
*теми державної статистики    13,4   6   3,6  2,7  1,1 *
*                                 *
*  Позабюджетні кошти (кредити Світового банку реконструкції   *
*  та розвитку, кошти інших міжнародних фінансових організацій)  *
*                                 *
*Розвиток програмно-техніч-                    *
*ного комплексу, телекому-                     *
*нікаційної інфраструктури                     *
*інформаційної системи                       *
*державної статистики,                       *
*реалізація інших стратегіч-                    *
*них проектів та навчальних                    *
*програм            139,2  65,5  33,7 22,5  17,5 *
********************************************************************
*Усього                 82,7  45,3 29,1  22,5 *
********************************************************************
 

4. Механізм реалізації заходів Програми, організація управління, контроль виконання

Поточне управління реалізацією заходів Програми здійснює Держкомстат.

Держкомстат з урахуванням коштів, які виділяються на виконання Програми з Державного бюджету України, щороку проводить уточнення показників цільових витрат на здійснення програмних заходів.

У разі потреби виконавці Програми вносять Держкомстату пропозиції щодо уточнення заходів.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які беруть участь у реалізації Програми, розробляють щорічні плани виконання відповідних програмних заходів.

ЗАХОДИ реалізації Програми реформування державної статистики на період до 2002 року

***************************************************************************
*                     * Термін  * Відповідальні  *
*          Захід         *виконання, *    за    *
*                     *  роки  *   виконання  *
***************************************************************************
      I. Реформування системи статистичних показників
 
 1. Удосконалення системи показників    1998-1999  Держкомстат
   реформування власності               Мінекономіки
                            Фонд державного
                            майна
                            Мінпромполітики
 
 2. Удосконалення системи показників    1998-2000  Національний
   грошово-кредитної статистики у зв'яз-       банк
   ку з переходом з 1 січня 1998 р. бан-       Мінфін
   ківської системи України на бухгал-        Держкомстат
   терський облік, який відповідає між-
   народним вимогам
 
 3. Удосконалення системи показників    протягом  Держкомстат
   комплексної оцінки процесів демоно-  року після НДІ статистики
   полізації               запровад-  Держкомстату
                      ження    Мінекономіки
                      Державного Антимонополь-
                      класифі-  ний комітет
                      катора
                      продукції
                      та послуг
 
 4. Створення системи показників спо-   1998-1999  Державна подат-
   стереження за ходом реалізації подат-       кова адміністрація
   кової політики                   Мінекономіки
                            Мінфін
                            Держкомстат
 
 5. Створення системи показників дер-   1999-2000  Мінекономіки
   жавного регулювання економіки та          Мінфін
   оцінки його ефективності              Національний
                            банк
                            Держкомстат
                            Мінпромполітики
 
 6. Удосконалення системи показників    1998-1999  Міннауки
   для комплексної оцінки реалізації         Мінекономіки
   науково-технічної та інноваційної         Мінфін
   політики                      Держкомстат
 
 7. Створення системи показників та ви-   - " -   Держкомстат
   значення методології політичної ста-        НДІ статистики
   тастики на державному та регіональ-        Держкомстату
   ному рівні
 
 8. Створення комплексної системи     1998-2000  Держкомстат
   показників регіональної статистики         НДІ статистики
                            Держкомстату
                            Мінекономіки
                            обласні
                            державні
                            адміністрації
 
 9. Удосконалення системи показників    1998-1999  Держкомстат
   діяльності суб'єктів малого бізнесу        Держпідприєм-
                            ництва
                            Мінекономіки
 
 10. Завершення роботи із створення сис-  1998-2002  Держкомстат
   теми національних рахунків та           НДІ статистики
   удосконалення показників і схем роз-        Держкомстату
   роблення міжгалузевих балансів за         Мінекономіки
   розширеною програмою                Мінфін
                            Національний
                            банк
                            Інститут еконо-
                            мічного прогно-
                            зування Націо-
                            нальної
                            академії
                            наук
 
 11. Створення комплексної системи уні-   1999-2000  Держкомстат
   фікованих показників статистичного         Мінекономіки
   спостереження за діяльністю суб'єктів       Мінпромполітики
   господарювання
 
 12. Створення комплексної системи по-   1998-1999  Держкомстат
   казників процесу виробництва та його        НДІ статистики
   ефективності за галузями економіки,        Держкомстату
   видами економічної діяльності регіо-        Мінпромполітики
   нів і країни в цілому
 
 13. Удосконалення системи показників    1998-2002  Держкомстат
   статистики енергетики згідно із між-        НДІ статистики
   народними вимогами                 Держкомстату
                            НДЕІ Мінеконо-
                            міки
 
 14. Створення системи статистичних по-   2000-2002  Держкомстат
   казників національного багатства          Мінекономіки
                            НДІ статистики
                            Держкомстату
                            Держкомгеології
                            Держкомзем
 
 15. Створення системи показників форму-  1998-2000  Мінекономіки
   вання та використання фінансових ре-        Мінфін
   сурсів держави                   Національний
                            банк
                            Держкомстат
 
 16. Удосконалення системи показників та   - " -   Національний
   схеми інформаційних потоків для          банк
   складання платіжного балансу            Держкомстат
                            МЗЕЗторг
                            Держмитслужба
                            Мінфін
                            Мінекономіки
 
 17. Створення системи показників оцінки  1998-1999  Держкомстат
   інвестиційних процесів               НДІ статистики
                            Держкомстату
                            Мінпромполітики
 
 18. Створення системи показників якості  1998-2001  Держкомстат
   життя населення та методології їх         Мінпраці
   визначення                     Мінекономіки
                            Мінсім'ямолодь
 
 19. Удосконалення інформаційної систе-   1998-2002  Держкомстат
   ми ринку праці                   НДІ статистики
                            Держкомстату
                            Мінпраці
 
 20. Удосконалення системи показників,   1998-1999  Держкомстат
   що характеризують умови та стан          Мінпраці
   безпеки праці                   Мінсім'ямолодь
 
 21. Створення системи показників та ме-  1998-1999  Держкомстат
   тодології гендерної статистики з ура-       Мінпраці
   хуванням міжнародної практики           Мінекономіки
                            Мінсім'ямолодь
 
 22. Створення системи статистичних по-   1998-2000  Держкомстат
   казників послуг, які надаються насе-        Мінпраці
   ленню недержавними організаціями та        Мінекономіки
   банківськими установами              Національний
                            банк
 
 23. Удосконалення системи показників,   1998-1999  Держкомстат
   що характеризують житлові умови на-        Мінпраці
   селення                      Мінекономіки
 
 24. Удосконалення системи показників    1998-2000  Держкомстат
   статистики освіти, культури, охорони        Міносвіти
   здоров'я, фізичної культури і спорту,       Мінкультури
   туризму з урахуванням міжнародної         Мінекономіки
   практики                      МОЗ
                            Держкомтуризм
                            Мінсім'ямолодь
                            Держкомспорт
 
    II. Перехід до нових форм статистичного спостереження
 
 1. Визначення організаційних принципів  1998-1999  Держкомстат
   та розроблення методики вибіркових         Мінекономіки
   статистичних спостережень з ураху-         НДІ статистики
   ванням міжнародної практики            Держкомстату
 
 2. Організація системи вибіркових ста-
   тистичних спостережень:
   1) за результатами діяльності суб'єк-  - " -   Держкомстат
   тів господарювання у відповідних          НДІ статистики
   галузях економіки, в тому числі малого       Держкомстату
   бізнесу                      Мінпромполітики
 
   2) з питань статистики сільського та  1998-2002  Держкомстат
   рибного господарства                Мінекономіки
                            НДІ статистики
                            Держкомстату
 
   3) за результатами діяльності підпри- 1998-2002  Держкомстат
   ємств торгівлі та громадського харчу-       Мінекономіки
   вання з питань роздрібного і оптового       НДІ статистики
   товарообороту                   Держкомстату
 
   4) у науково-технологічній сфері     - " -   Держкомстат
                            Міннауки
                            Національна
                            академія наук
                            НДІ статистики
                            Держкомстату
 
   5) за експортними цінами підпри-     - " -   Держкомстат
   ємств                       Мінекономіки
                            НДІ статистики
                            Держкомстату
                            Мінпромполітики
                            МЗЕЗторг
                            Держмитслужба
 
   6) за цінами у будівництві (за     1998-2000  Держкомстат
   видами робіт)                   НДІ статистики
                            Держкомстату
 
   7) з питань статистики праці      1998-2002  Держкомстат
                            НДІ статистики
                            Держкомстату
                            Мінсім'ямолодь
 
   8) із соціально-демографічних питань  1998-2000  Держкомстат
                            Мінекономіки
                            НДІ статистики
                            Держкомстату
 
   9) за станом товарних ринків      1998-2002  Держкомстат
                            Антимонополь-
                            ний комітет
                            НДЕІ Мінеконо-
                            міки
 
   10) за експортом та імпортом товарів,  - " -   Держмитслужба
   що перевозяться фізичними особами,         НДІ статистики
   які перетинають митний кордон           Держкомстату
   України                      Держкомстат
 
 3. Створення методології та впро-     1998-2000  Держкомстат
   вадження у практику проведення ви-         НДІ статистики
   біркових обстежень домашніх госпо-         Держкомстату
   дарств відповідно до міжнародних          Мінсім'ямолодь
   вимог з питань:
 
   1) вивчення сімейних бюджетів
 
   2) економічної активності населення
 
   3) сільськогосподарської діяльності
 
 4. Створення методології пооб'єктного   1998-2001  Держкомстат
   обліку у будівництві                Держбуд
                            НДІ статистики
                            Держкомстату
 
 5. Розроблення програм та проведення
   переписів з окремих питань:
 
   1) відповідно до Програми всесвітньо- 1998-2000  Держкомстат
   го сільськогосподарського перепису         НДІ статистики
   2000 року                     Держкомстату
 
   2) наявності багаторічних насаджень в   1998     - " -
   усіх категоріях господарств та пого-
   лів'я худоби у господарствах приват-
   ного сектору
 
   3) діяльності суб'єктів підприєм-   1998-2000    - " -
   ницької діяльності у сфері послуг
 
   4) діяльності підприємств оптової   1998-1999  НДІ статистики
   торгівлі                      Держкомстату
                            Держкомстат
                            ГОЦ Держком-
                            стату
 
   5) діяльності готельно-ресторанного   - " -     - " -
   господарства
 
   6) будівництва дачних і садових бу-   - " -   Держкомстат
   динків, гаражів                  Держбуд
                            НДІ статистики
                            Держкомстату
 
 6. Розроблення методології комбінова-   2000-2001  Держкомстат
   них статистичних спостережень та
   організація їх впровадження у практи-
   ку статистики
 
 7. Розвиток моніторингу соціально-
   економічної сфери:
 
   1) моніторингу економічної та со-   1998-2002  Мінекономіки
   ціальної безпеки України              Держкомстат
                            Державний науко-
                            во-дослідний ін-
                            ститут імітаційно-
                            го моделювання
                            економіки Націо-
                            нального агентства
                            з питань інформа-
                            тизації при Прези-
                            дентові України
                            Національна
                            академія наук
 
   2) моніторингу екологічного стану   1998-2001  Мінекобезпеки
   навколишнього природного середо-          Держкомстат
   вища                        НДІ статистики
                            Держкомстату
 
   3) моніторингу рівня життя населення  1998-2000  Держкомстат
   на базі показників якості життя насе-       Мінпраці
   лення                       Мінсім'ямолодь
 
   4) моніторингу соціально-трудових   1998-2002  Держкомстат
   відносин                      НДІ статистики
                            Держкомстату
                            Мінпраці
 
   5) моніторингу соціально-       1998-2000  Держкомстат
   економічного становища сільських
   населених пунктів
 
   6) моніторингу ділової активності    - " -   Держкомстат
   підприємств                    НДІ статистики
                            Держкомстату
 
 8. Створення рейтингової системи оцін-    1999   Національний
   ки ризиків у діяльності комерційних        банк
   банків
 
 9. Формування на основі ЄДРПОУ ло-      1999   Держкомстат
   кальних регістрів (субрегістрів) юри-
   дичних осіб та приватних підприємців
   за видами економічної діяльності
 
    III. Удосконалення методології комплексного аналізу
       соціально-економічного розвитку України
 
 1. Створення методології комплексного   1998-2002  Мінекономіки
   аналізу соціально-економічного роз-        Держкомстат
   витку економіки України з урахуван-        Національний банк
   ням міжнародних вимог               Мінфін
                            Мінпраці
                            Міннауки
                            НДІ статистики
                            Держкомстату
 
 2. Розроблення матриці фінансових по-   1998-1999  Національний банк
   токів за інструментами та секторами
   економіки в банківській системі
 
 3. Розроблення методологічних основ    2000-2002  Мінекономіки
   аналізу розвитку інституціональних         Держкомстат
   секторів економіки                 НДІ статистики
                            Держкомстату
 
 4. Розроблення методології прогнозу-   1998-2000    - " -
   вання основних макроекономічних
   показників та аналізу економічної
   кон'юнктури
 
 5. Опрацювання економіко-         1998-1999  Національний банк
   математичних моделей розвитку еко-         Мінекономіки
   номіки України та виконання прог-         Держкомстат
   нозних показників грошово-             Мінфін
   кредитного ринку
 
 6. Удосконалення статистичного аналі-   1998-2000  Держкомстат
   зу інформації бюджетної та грошово-        НДІ статистики
   кредитної системи                 Держкомстату
 
 7. Розроблення методологічних реко-    1998-2000  Національний банк
   мендацій для аналізу платіжного ба-        Мінекономіки
   лансу, а також аналізу його взає-         Держкомстат
   мозв'язку з системою національних
   рахунків
 
 8. Розроблення методології аналізу ста-   1998   Держкомстат
   тистичних показників, що характери-
   зують умови життя населення
 
 9. Удосконалення методики обліку та    1999-2002  Держкомстат
   аналізу даних про механічний рух на-        НДІ статистики
   селення                      Держкомстату
 
 10. Створення методики імпутації демо-   1998-2000    - " -
   графічних показників за даними пере-
   пису населення
 
 11. Розроблення згідно з міжнародними   1998-1999  Держкомстат
   вимогами методики розрахунку індек-
   су:
    промислового виробництва в регіо-
    нах та країни в цілому;
    оптових цін на промислову продук-
    цію
 
 12. Розроблення та удосконалення мето-   1998-2001  Держкомстат
   дології комплексного аналізу розвитку       НДІ статистики
   сільського, рибного та лісового госпо-       Держкомстату
   дарства, а також навколишнього при-
   родного середовища
 
 13. Формування методологічних підходів    - " -   Держкомстат
   до прогнозування урожаю з викорис-         НДІ статистики
   танням методів дистанційного зонду-        Держкомстату
   вання площ посівів сільськогосподар-        НКАУ
   ських культур
 
 14. Розроблення методологічних основ    1998-2002  Держкомстат
   статистичного аналізу діяльності          Мінекономіки
   транспорту, зв'язку, ринку послуг на
   державному і регіональному рівні
 
 15. Розроблення методологічних поло-    1998-2002  Держкомстат
   жень із статистики зовнішньої торгівлі       НДІ статистики
   товарами                      Держкомстату
                            МЗЕЗторг
                            Держмитслужба
                            Мінекономіки
 
 16. Розроблення методологічних принци-   1999-2000  НДІ статистики
   пів розрахунку індексів фізичного об-       Держкомстату
   сягу товарів у зовнішньоекономічній        Держкомстат
   діяльності
 
 17. Підготовка методичних рекомендацій   1998-2000  Держкомстат
   щодо розрахунку індексів умов зов-         НДІ статистики
   нішньої торгівлі                  Держкомстату
 
 18. Підготовка до проведення моніторин-  1998-2002  Держкомстат
   гу діяльності підприємств оптової         НДІ статистики
   торгівлі та стану товарних ринків і        Держкомстату
   розроблення методології їх аналізу         НДЕІ Мінекономіки
 
 19. Розроблення методики розрахунку    2000-2002  Держкомстат
   рівня концентрації товарних ринків         Антимонопольний
                            комітет
                            НДЕІ Мінекономіки
                            НДІ статистики
                            Держкомстату
 
 20. Розроблення методики спостереження   1999-2002  Держкомстат
   за обсягами продажу товарів населен-        НДІ статистики
   ню за усіма каналами реалізації          Держкомстату
 
 21. Розроблення методологічних поло-    1998-1999  Держкомстат
   жень аналізу функціонування мережі         Київський дер-
   роздрібної торгівлі та громадського        жавний торгі-
   харчування                     вельно-економіч-
                            ний університет
 
 22. Розроблення методологічних основ    1998-2000  Мінекономіки
   статистичного аналізу діяльності          Держкомстат
   установ освіти, культури, туризму,         Міносвіти
   охорони здоров'я відповідно до між-        Мінкультури
   народної практики                 Держкомтуризм
                            МОЗ
 
        IV. Створення і впровадження системи
        державних класифікацій та реєстрів
 
 1. Розроблення і впровадження автома-   1998-2002  Держкомстат
   тизованої системи управління взаємо-        Національне
   узгодженими державними класифіка-         агентство з питань
   ціями                       інформатизації при
                            Президентові
                            України
                            Міннауки
                            ГОЦ та НДІ стати-
                            стики Держком-
                            стату
 
 2. Створення системи ведення ЄДРПОУ    1998-2000  Держкомстат
   на базі сучасних інформаційних тех-        ГОЦ та НДІ ста-
   нологій і технічних засобів            тистики Держком-
                            стату
 
 3. Розроблення на базі європейської    1998-1999  Держкомстат
   класифікації державної класифікації        Держстандарт
   статусу зайнятості                 НДІ статистики
                            Держкомстату
                            Мінпраці
 
 4. Розроблення на базі європейської кла-   1998   Держкомстат
   сифікації державної класифікації          Держбуд
   об'єктів будівництва                Держстандарт
                            НДІ статистики
                            Держкомстату
 
 5. Створення системи класифікацій для    - " -   Держкомстат
   системи національних рахунків           Мінекономіки
                            НДІ статистики
                            Держкомстату
                            Держстандарт
 
 6. Розроблення Державного класифіка-    1999   Мінекобезпеки
   тора забруднюючих речовин, що ви-         МОЗ
   кидаються в атмосферне повітря           Держстандарт
                            Держкомстат
 
 7. Складення і видання на базі міжна-   1998-1999  МОЗ
   родної статистичної класифікації хво-       Держкомстат
   роб та споріднених проблем охорони         НДІ статистики
   здоров'я (МКХ-10) скороченого пе-         Держкомстату
   реліку причин смертності
 
 8. Розроблення державної класифікації   1998-2000  МОЗ
   медичних процедур                 Держстандарт
 
 9. Визначення національного рівня дер-  1999-2001  Держкомстат
   жавної класифікації товарів            НДІ статистики
   зовнішньоекономічної діяльності          Держкомстату
   (ДКТЗЕД)                      Держмитслужба
                            МЗЕЗторг
                            Мінекономіки
                            Держкомзв'язку
                            Мінпромполітики
                            Держстандарт
 
 10. Розроблення і видання номенклатури   1999-2000  Держкомстат
   промислової продукції та пояснень до        міністерства та
   неї на базі державної класифікації         інші центральні
   продукції та послуг (ДКПП)             органи виконавчої
                            влади,
                            науково-дослідні
                            інститути
 
 11. Розроблення і видання номенклатури    - " -   Держкомстат
   продукції військового призначення на        Міноборони
   базі державної класифікації оборонної       Мінпромполітики,
   продукції (ДКОП)                  міністерства та
                            інші центральні
                            органи виконавчої
                            влади
 
 12. Розроблення схем відповідності кодів 1999-2002  НДЕІ Мінекономіки
   державної класифікації продукції та        Держмитслужба
   послуг кодам державної класифікації        Держстандарт
   товарів зовнішньоекономічної діяль-        НДІ статистики
   ності                       Держкомстату
 
 13. Підготовка і видання для проведення
   Всеукраїнського перепису населення
   переліків:
 
   національностей та мов         1998-1999  Національна
                            академія наук
                            Держкомстат
 
   видів економічної діяльності       - " -   Держкомстат
                            НДІ статистики
                            Держкомстату
 
   навчальних закладів           - " -   Міносвіти
                            Держкомстат
                            НДІ статистики
                            Держкомстату
 
   алфавітного та системного словників   - " -   Держкомстат
   професій                      Мінпраці
 
 14. Розроблення державних реєстрів:
 
   посад службовців, центральних і міс-   2000   Головдержслужба
   цевих органів державної виконавчої         Мінекономіки
   влади                       Мінпраці
                            Держкомстат
                            Держстандарт
                            НДІ статистики
                            Держкомстату
                            НДІ праці
                            Мінпраці
 
   домашніх господарств           - " -   НДІ статистики
                            Держкомстату
                            Держкомстат
 
 15. Перегляд державної класифікації від-   - " -   Мінекобезпеки
   ходів у частині конкретизації відне-        МОЗ
   сення відходів до категорії небезпеч-       Держстандарт
   них                        Держкомстат
 
 16. Розроблення методики перерахунку     1998   Держкомстат
   динамічних рядів основних показни-         НДІ статистики
   ків галузей економіки за видами          Держкомстату
   діяльності згідно із державною кла-
   сифікацією видів економічної діяль-
   ності
 
 17. Перерахунки та формування динаміч-   1999-2000  Держкомстат
   них рядів основних показників галу-        ГОЦ та НДІ ста-
   зей економіки за видами діяльності         тистики Держком-
   згідно із державною класифікацією         стату
   видів економічної діяльності
 
 18. Ведення державних класифікацій     1998-2002  Держкомстат
                            Держстандарт
                            Мінпраці
                            Держкомгеології
                            Мінекобезпеки,
                            інші центральні
                            органи виконавчої
                            влади
 
 19. Видання державних класифікацій     1999-2002  Держстандарт
                            Держкомстат
 
      V. Впровадження сучасних методів формування
     інформаційних фондів та інформаційних технологій
 
 1. Опрацювання керівних документів із   1998-2002  Держкомстат
   створення автоматизованої системи         ГОЦ і НДІ статис-
   збирання, опрацювання і аналізу да-        тики Держком-
   них державної статистики (АС-держ-         стату
   стат)                       Національне агент-
                            ство з питань ін-
                            форматизації при
                            Президентові
                            України
                            Мінфін
                            Міннауки
                            Головне управління
                            урядового зв'язку
                            СБУ
 
 2. Створення концепції інформатизації    1998   Держкомстат
   органів державної статистики в умовах       ГОЦ і НДІ статис-
   її реформування                  тики
                            Держкомстату
                            Національне агент-
                            ство з питань ін-
                            форматизації при
                            Президентові
                            України
                            Мінфін
                            Міннауки
 
 3. Розроблення технічного завдання     - " -   Держкомстат
   "Автоматизована система збирання,         ГОЦ і НДІ статис-
   опрацювання і аналізу даних держав-        тики Держкомстату
   ної статистики (АС-держстат)"           Національне агент-
                            ство з питань
                            інформатизації при
                            Президентові
                            України
                            Мінфін
                            Міннауки
                            Головне управління
                            урядового зв'язку
                            СБУ
 
 4. Розроблення окремих технічних      1999     - " -
   завдань "Автоматизована система зби-
   рання, опрацювання і аналізу даних
   державної статистики (АС-держстат)
   для центрального апарату та місцевих
   органів державної статистики"
 
 5. Розроблення техноробочого проекту   1999-2002  Держкомстат
   "Автоматизована система збирання,         ГОЦ і НДІ статис-
   опрацювання і аналізу даних держав-        тики
   ної статистики (АС-держстат) для          Держкомстату
   центрального апарату та місцевих ор-        Національне агент-
   ганів державної статистики"            ство з питань
                            інформатизації при
                            Президентові
                            України
                            Мінфін
                            Міннауки
                            Головне управління
                            урядового зв'язку
                            СБУ
 
 6. Реорганізація технічного та програм-  1998-2002  Держкомстат
   но-технологічного комплексу            ГОЦ і НДІ статис-
   "Автоматизована система збирання,         тики Держком-
   опрацювання і аналізу даних держав-        стату
   ної статистики (АС-держстат)"           Національне агент-
                            ство з питань
                            інформатизації при
                            Президентові
                            України
                            Міннауки
 
 7. Створення системи інформаційних ре-   - " -    - " -
   сурсів Держкомстату
 
 8. Удосконалення системи ведення єди-   1998-2002  Держкомстат
   ної бази даних про зовнішньоторгі-         Держмитслужба
   вельні операції на основі уніфікованих       Національний банк
   стандартів і класифікаторів та з вико-       Державна податко-
   ристанням сучасних засобів телекому-        ва адміністрація
   нікації для забезпечення її інтеграції       Мінекономіки
   в інформаційну мережу центральних         Мінфін
   органів виконавчої влади              МЗЕЗторг
                            Національне агент-
                            ство з питань роз-
                            витку та європейсь-
                            кої інтеграції
                            Мінінформ,
                            інші центральні
                            органи виконавчої
                            влади
 
 9. Розроблення системи архівування ін-   - " -   Держкомстат
   формаційних фондів Держкомстату          ГОЦ і НДІ статис-
                            тики Держкомстату
 
       VI. Удосконалення системи розповсюдження
           статистичної інформації
 
 1. Організація моніторингу інформацій-  1999-2000  Держкомстат
   них послуг і забезпечення статистич-        НДІ статистики
   ною інформацією органів законодав-         Держкомстату
   чої та виконавчої влади, засобів масо-
   вої інформації та різних груп користу-
   вачів внутрішнього і зовнішнього
   ринку
 
 2. Удосконалення тематики та змісту ста- 1998-2002  Держкомстат
   тистичних публікацій, які відповідають       НДІ статистики
   міжнародній практиці, статистичних         Держкомстату,
   щорічників та збірників, оперативних        міністерства та
   статистичних видань (доповідей, бю-        інші центральні
   легенів, експрес-доповідей та експрес-       органи виконав-
   інформацій), періодичних видань          чої влади
 
 3. Підготовка і видання статистичного    1999   Держкомстат
   словника                      Асоціація
                            статистиків
 
 4. Формування фонду статистичних ви-   1999-2002  Держкомстат
   дань міжнародних організацій та на-
   ціональних статистичних служб,
   оснащеного сучасними бібліографіч-
   ними засобами пошуку і розпов-
   сюдження статистичної інформації
 
 5. Удосконалення методів та технологій  1998-2002  Держкомстат
   розповсюдження статистичної інфор-         Національне
   мації                       агентство з пи-
                            тань інформати-
                            зації при Прези-
                            дентові України
                            Міннауки
                            Мінінформ
 
 6. Створення сторінки Держкомстату у   1998-1999  ГОЦ і НДІ стати-
   міжнародній комп'ютерній мережі Ін-        стики Держком-
   тернету                      стату
                            Держкомстат
 
 7. Впровадження геоінформаційних тех-   1999-2001  НДІ статистики і
   нологій для підготовки та випуску         ГОЦ Держком-
   статистичних публікацій              стату
                            Держкомстат
 
 8. Видання та розповсюдження статис-    2000   Держкомстат
   тичних публікацій у вигляді елект-         НДІ статистики і
   ронних видань                   ГОЦ Держкомстату
 
 9. Створення засобів візуалізації інфор- 1999-2002  НДІ статистики і
   мації, включаючи використання муль-        ГОЦ Держком-
   тимедійних технологій               стату
                            Держкомстат
 
 10. Вивчення можливості приєднання     1998-1999  Мінекономіки
   України до спеціального та загального       Мінінформ
   стандартів МВФ щодо розповсюд-           Мінфін
   ження статистичних даних              НДІ статистики
                            Держкомстату
                            Держкомстат
 
    VII. Удосконалення системи підготовки, перепідготовки
    та підвищення кваліфікації кадрів у галузі статистики
 
 1. Розроблення кваліфікаційних вимог    1999   Держкомстат
   до випускників вищих навчальних за-        Міносвіти
   кладів та спеціалістів із статистики        НДІ статистики і
                            Інститут підго-
                            товки спеціаліс-
                            тів статистики
                            та ринку
                            Держкомстату
 
 2. Визначення потреби органів держав-    1998   Держкомстат
   ного управління у підготовці, перепід-       НДІ статистики і
   готовці та підвищенні кваліфікації         Інститут підго-
   спеціалістів із статистики             товки спеціаліс-
                            тів статистики та
                            ринку Держком-
                            стату
                            Київський націо-
                            нальний еконо-
                            мічний університет
 
 3. Розроблення і впровадження нових
   навчальних планів і програм:
 
    для підготовки спеціалістів з вищою 1998-2002  Міносвіти
   освітою із статистики               Держкомстат
 
    для підготовки спеціалістів з вищою  - " -     - " -
   освітою економічного профілю
 
    для перепідготовки працівників ор-   - " -     - " -
   ганів державної статистики
 
    для підвищення кваліфікації праців-  - " -   Міносвіти
   ників органів державної статистики на       Держкомстат
   базі Інституту підготовки спеціалістів       Інститут підго-
   статистики та ринку, регіональних         товки спеціаліс-
   навчальних центрів Держкомстату          тів статистики
                            та ринку
                            Держкомстату
 
 4. Підготовка і видання навчально-    1998-2002  Міносвіти
   методичної літератури з питань ста-        Держкомстат
   тистики для вищих навчальних закла-        НДІ статистики
   дів                        Держкомстату
                            Інститут підго-
                            товки спеціаліс-
                            тів статистики та
                            ринку Держком-
                            стату
 
 5. Організація цільової підготовки спеці-  - " -   Головдерж-
   алістів із статистики для забезпечення       служба
   потреби органів державної статистики        Держкомстат
 
 6. Організація підвищення кваліфікації   - " -   Держкомстат
   та перепідготовки працівників органів       Інститут підго-
   державної статистики                товки спеціаліс-
                            тів статистики
                            та ринку
                            Держкомстату
 
 7. Співробітництво з міжнародними ор-    - " -   Держкомстат
   ганізаціями та іноземними спеціаліс-
   тами з підготовки спеціалістів із
   статистики
 
 8. Перепідготовка викладачів статистики   - " -   Міносвіти
   навчальних закладів                Держкомстат
 
 9. Навчання спеціалістів органів дер-    - " -   Держкомстат
   жавної виконавчої влади з питань          НДІ статистики
   складання звітності та використання        Держкомстату
   статистичної інформації              Інститут підго-
                            товки спеціаліс-
                            тів статистики та
                            ринку Держкомстату
 
 10. Зміцнення матеріально-технічної бази   - " -   Держкомстат
   навчальних закладів органів держав-
   ної статистики
 

 
 
 

Опрос