Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах государственного регулирования космической деятельности

КМ Украины
Постановление КМ от 04.06.1998 № 798
редакция действует с 15.06.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 червня 1998 р. N 798

Київ

Про заходи державного регулювання космічної діяльності

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 4 січня 1999 року N 6
,
 від 7 лютого 2001 року N 131
,
 від 6 червня 2012 року N 500

Відповідно до Законів України "Про космічну діяльність" та "Про внесення змін до Закону України "Про підприємництво" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок видачі ліцензій суб'єктам підприємницької діяльності на право здійснення космічної діяльності;

Положення про порядок надання дозволів суб'єктам космічної діяльності на проведення переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності щодо дослідження і використання космічного простору, виробництва і експлуатації космічної техніки та укладення договорів купівлі-продажу космічної техніки і технологій, реєстрації договорів, предметом яких є космічна діяльність, укладених суб'єктами підприємницької діяльності України з іноземними суб'єктами господарської діяльності.

2. Установити, що раніше видані суб'єктам підприємницької діяльності сертифікати на право здійснення космічної діяльності діють протягом зазначеного в них терміну.

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 06.06.2012 р. N 500)

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1996 р. N 376 "Про додаткові заходи щодо державного регулювання космічної діяльності".

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 30

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 1998 р. N 798

ПОРЯДОК
видачі ліцензій суб'єктам підприємницької діяльності на право здійснення космічної діяльності

1. Цей Порядок регулює відносини, що виникають у процесі видачі ліцензій суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють або мають намір здійснювати космічну діяльність в Україні чи під юрисдикцією України поза її межами.

2. Без ліцензії, що видається НКАУ, не можуть здійснюватися:

наукові дослідження, пов'язані із створенням і використанням космічної техніки та технологій (крім ракет-носіїв);

розроблення, випробування, виробництво і експлуатація космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем, за винятком систем телерадіомовлення;

передача, отримання, розповсюдження та використання даних з космічних об'єктів, крім питань, віднесених до компетенції Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

надання інших космічних послуг, пов'язаних з орендою ресурсів національних і міжнародних систем супутникового зв'язку та мовлення операторами і окремими користувачами, гарантійним обслуговуванням та авторським наглядом за космічною технікою, реалізацією космічної техніки та технологій.

3. Для отримання ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності подає до НКАУ заяву за формою додатка 1, копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та установчих документів.

Суб'єкт підприємницької діяльності несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність відомостей, викладених у заяві та доданих до неї документах.

4. У ліцензії зазначаються такі відомості: найменування та ідентифікаційний код органу, що видав ліцензію; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код суб'єкта космічної діяльності; вид діяльності, на яку видається ліцензія, місце її здійснення; особливі умови та правила здійснення даного виду діяльності (ліцензійні умови); номер реєстрації ліцензії, дата її видачі та термін дії, який встановлюється НКАУ, але не може бути менший ніж 3 роки.

За рішенням НКАУ дія ліцензії може бути продовжена на новий термін за заявою суб'єкта підприємницької діяльності.

Ліцензія підписується уповноваженою особою та засвідчується печаткою НКАУ.

5. НКАУ приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі не пізніше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів.

Рішення про відмову у видачі ліцензії надсилається заявнику протягом 2 днів із зазначенням підстави. Підставою для відмови може бути факт виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником, а також відсутність можливості для здійснення заявником космічної діяльності відповідно до ліцензійних умов, визначених з дотриманням законодавства України та її міжнародних зобов'язань.

6. НКАУ веде реєстр виданих ліцензій у порядку, встановленому Ліцензійною палатою.

7. Видача ліцензії провадиться лише після подання документа, що підтверджує внесення плати за ліцензію.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 04.01.99 р. N 6)

8. Дія ліцензії може бути зупинена на певний період у разі невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у визначений термін розпоряджень НКАУ щодо дотримання ліцензійних умов.

У разі усунення порушень, які призвели до зупинення дії ліцензії, НКАУ приймає рішення про її поновлення.

Порядок зупинення та поновлення дії ліцензії визначає НКАУ.

9. Ліцензія може бути анульована у разі:

виявлення недостовірних даних у заяві про отримання ліцензії на право здійснення космічної діяльності або в доданих до неї документах;

передачі ліцензії суб'єктом підприємницької діяльності іншій особі;

повторного або грубого порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов.

Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення щодо її анулювання або з дати скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання доводиться до відома суб'єкта підприємницької діяльності у п'ятиденний термін.

10. У разі втрати ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності у десятиденний термін повідомляє про це НКАУ та подає заяву про видачу дубліката ліцензії.

У разі зміни місцезнаходження або найменування юридичної особи (якщо зміна найменування пов'язана з її реорганізацією) чи зміни відомостей, зазначених у ліцензії, суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний в десятиденний термін подати заяву до НКАУ про переоформлення ліцензії та додати до заяви документи, що підтверджують відповідні зміни.

Переоформлення ліцензії проводиться протягом десяти днів з дати подання заяви та необхідних документів.

11. Рішення про відмову у видачі, зупинення дії або анулювання ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності має право оскаржити у порядку, визначеному законодавством.

12. Кошти за видачу ліцензії або її переоформлення використовуються у порядку, визначеному законодавством.

13. Суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють космічну діяльність без ліцензії, несуть відповідальність згідно із законодавством.

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Порядку видачі ліцензії суб'єктам підприємницької діяльності на право здійснення космічної діяльності

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на право здійснення космічної діяльності

_____________________________________________________________________________________
                                                                         (назва суб'єкта підприємницької діяльності,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 його організаційно-правова форма,
_____________________________________________________________________________________
                                                                       ідентифікаційний код, адреса, телефон, факс,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           банківські реквізити)

просить видати ліцензію на право здійснення космічної діяльності:
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (вид (види) космічної діяльності)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

на період з "___" ____________ ____ р. до "___" ____________ ____ р.

Додаток: _____________________________________________________________________________
                                                                                                 (перелік документів)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Керівник суб'єкта
підприємницької діяльності

 
_____________
(підпис)
_____________
(дата)

 
_______________
(розшифрування)

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)
_____________
(дата)

______________
(розшифрування)

        М. П.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Порядку видачі ліцензії суб'єктам підприємницької діяльності на право здійснення космічної діяльності

РОЗМІР
плати за видачу (переоформлення) ліцензії на право здійснення космічної діяльності

Додаток 2 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 січня 1999 року N 6)

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 1998 р. N 798

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання дозволів суб'єктам космічної діяльності на проведення переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності щодо дослідження і використання космічного простору, виробництва і експлуатації космічної техніки та укладення договорів купівлі-продажу космічної техніки і технологій, реєстрації договорів, предметом яких є космічна діяльність, укладених суб'єктами підприємницької діяльності України з іноземними суб'єктами господарської діяльності

1. Це Положення визначає порядок надання дозволів суб'єктам космічної діяльності на проведення переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності щодо дослідження і використання космічного простору, виробництва і експлуатації космічної техніки та укладення договорів купівлі-продажу космічної техніки і технологій, а також порядок реєстрації в НКАУ договорів (угод, контрактів тощо), предметом яких є дослідження і використання космічного простору, виробництво і експлуатація космічної техніки, а також договорів купівлі-продажу космічної техніки і технологій, укладених українськими суб'єктами підприємницької діяльності з іноземними суб'єктами господарської діяльності.

2. Суб'єкт космічної діяльності для отримання дозволу на проведення переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності подає до НКАУ заяву, відомості про іноземного суб'єкта господарської діяльності і перелік питань, які виносяться для обговорення.

До документів, оформлених іноземною мовою, додається офіційний переклад.

3. Переговори, предметом яких є інформація, що належить до державної таємниці, проводяться відповідно до законодавства з питань охорони державної таємниці.

4. У разі проведення переговорів стосовно укладення договорів купівлі-продажу виробів ракетної техніки, а також обладнання, матеріалів і технологій, що використовуються для створення ракетної зброї, суб'єкт космічної діяльності зобов'язаний мати відповідний висновок НКАУ для отримання дозволу Держекспортконтролю.

5. НКАУ приймає рішення про надання дозволу на проведення переговорів або про відмову в його наданні не пізніше 5 робочих днів з дня надходження заяви та відповідних документів.

Рішення про відмову в його наданні надсилається заявнику протягом 2 робочих днів із зазначенням підстави.

Після проведення переговорів суб'єкт космічної діяльності не пізніше 3 днів надсилає до НКАУ письмовий звіт про їх результати.

6. Для реєстрації договорів (угод, контрактів тощо) про дослідження і використання космічного простору, виробництво і експлуатацію космічної техніки, а також договорів купівлі-продажу космічної техніки і технологій, укладених з іноземними суб'єктами господарської діяльності, суб'єкт космічної діяльності подає до НКАУ:

картку реєстрації (форму та порядок заповнення якої визначає НКАУ) у трьох примірниках;

оригінал договору або його копію, завірену підписом уповноваженої особи та засвідчену печаткою суб'єкта космічної діяльності;

довідку про призначення і використання космічної техніки і технологій.

7. НКАУ:

проводить експертизу поданого договору на відповідність законодавству, вживає заходів до правового захисту об'єктів інтелектуальної власності, захисту державних інтересів під час вирішення питань використання об'єктів, створених у космічній галузі за рахунок бюджетних коштів;

приймає рішення про реєстрацію договору або про відмову в його реєстрації протягом не більш як 10 робочих днів з дати надходження документів. 

(пункт 7 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.02.2001 р. N 131)

8. У разі реєстрації договору купівлі-продажу, пов'язаного із створенням і використанням космічної техніки та технологій, на які поширюється дія Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом виробів ракетної техніки, а також обладнання, матеріалів і технологій, що використовуються у створенні ракетної зброї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. N 563, суб'єкт космічної діяльності подає до НКАУ документи згідно з вимогами пунктів 10 та 11 зазначеного Положення.

9. За результатами розгляду поданих документів НКАУ проводить реєстрацію договору з одночасною видачею відповідного висновку Держекспортконтролю.

10. Документом, що підтверджує реєстрацію договору, є картка реєстрації-обліку договору, підписана уповноваженою особою НКАУ та засвідчена його печаткою, яка видається суб'єкту космічної діяльності у двох примірниках.

11. У реєстрації договору може бути відмовлено, якщо:

подано не всі необхідні документи;

суб'єктом космічної діяльності порушено законодавство України.

Рішення про відмову в реєстрації надсилається суб'єкту космічної діяльності протягом 5 робочих днів із зазначенням підстави.

12. Суб'єкт космічної діяльності має право оскаржити у порядку, визначеному законодавством, рішення НКАУ про відмову в наданні дозволу на проведення переговорів щодо дослідження і використання космічного простору, виробництва і експлуатації космічної техніки, про відмову у реєстрації договорів, предметом яких є космічна діяльність, а також договорів купівлі-продажу космічної техніки і технологій.

13. Суб'єкти космічної діяльності подають НКАУ звіт про виконання зареєстрованих договорів. Форма звіту і термін подання визначаються Агентством.

(Положення доповнено пунктом 13 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 р. N 131)

____________ 

Опрос