Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке образования и государственной регистрации Авиационного страхового бюро и Морского страхового бюро

КМ Украины
Постановление КМ от 27.04.1998 № 561
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 квітня 1998 р. N 561

Київ
 

Про порядок утворення та державної
реєстрації Авіаційного страхового
бюро і Морського страхового бюро

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 18 жовтня 1999 року N 1919
,
 від 28 вересня 2000 року N 1489
,
 від 4 червня 2003 року N 871

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 20 серпня 2005 року N 788)

(У текстах постанови та Положення про Авіаційне страхове бюро слова "Державна авіаційна адміністрація" в усіх відмінках замінено словами "Державний департамент авіаційного транспорту" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2000 року N 1489)

Відповідно до статті 103 Повітряного кодексу України та статті 242 Кодексу торговельного мореплавства України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Авіаційне страхове бюро та Положення про Морське страхове бюро (додаються).

2. Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг:

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 871)

після прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України про введення обов'язкового авіаційного страхування разом з Державним департаментом авіаційного транспорту здійснити організаційні заходи для укладення страховиками, які зареєстровані в Державному департаменті авіаційного транспорту та отримали в установленому порядку ліцензії на право здійснення обов'язкового авіаційного страхування, договору про утворення Авіаційного страхового бюро;

анулювати ліцензії на право здійснення обов'язкового авіаційного страхування страховиків, які у визначений Комісією термін не прийняли рішення про вступ до Авіаційного страхового бюро і не виконали умов, визначених Положенням про нього;

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 871)

у місячний термін здійснити організаційні заходи для укладення страховиками, які отримали в установленому порядку ліцензії на морське страхування та обов'язкове страхування пасажирів від нещасних випадків, що виникають під час морського перевезення, договору про утворення Морського страхового бюро;

після закінчення місячного терміну, зазначеного в абзаці четвертому цього пункту, анульовувати ліцензії на право здійснення морського страхування та обов'язкового страхування пасажирів від нещасних випадків, що виникають під час морського перевезення, у страховиків, які здійснюють зазначене страхування, але не прийняли рішення про вступ до Морського страхового бюро і не виконали умов, визначених Положенням про нього.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 18.10.99 р. N 1919)

3. Державному департаменту авіаційного транспорту протягом місяця після введення обов'язкового авіаційного страхування провести державну реєстрацію страховиків, що здійснюють зазначене страхування, відповідно до Указу Президента України від 15 січня 1998 р. N 17 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки авіації України".

4. Київській міській державній адміністрації провести державну реєстрацію Авіаційного страхового бюро, а Одеській обласній державній адміністрації - Морського страхового бюро відповідно до Положень, затверджених цією постановою.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 67

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів
України від 27 квітня 1998 р. N 561

ПОЛОЖЕННЯ
про Авіаційне страхове бюро

(У тексті Положення слово "Укрстрахнагляд" у всіх відмінках замінено словами "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку  згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року N 871)

Загальна частина

1. Авіаційне страхове бюро (далі - Бюро) є юридичною особою, яка діє на підставі цього Положення та установчого договору, погодженого з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг та Державним департаментом авіаційного транспорту. Бюро має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, набуває майнових та особистих немайнових прав, має право виступати в суді, арбітражному та третейському судах, виконувати будь-які дії відповідно до угод, що не суперечать законодавству, цьому Положенню та установчому договору.

2. Повне найменування Бюро - Авіаційне страхове бюро, скорочене найменування - АСБ.

3. Бюро має печатку із своїм повним найменуванням, штампи, бланки, товарний знак.

4. Бюро розміщується в місті Києві. Юридична адреса визначається засновниками Бюро.

5. Бюро у вирішенні питань керується чинним законодавством, цим Положенням та установчим договором.

6. Фінансування діяльності Бюро здійснюється за рахунок вступних та членських внесків членів Бюро та інших надходжень, не заборонених законодавством.

Створення та порядок державної
реєстрації Бюро

7. Бюро створюється страховиками, які мають ліцензію на право здійснення обов'язкового авіаційного страхування та зареєстровані в Державному департаменті авіаційного транспорту відповідно до Указу Президента України від 15 січня 1998 р. N 17 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки авіації України", орган управління яких прийняв рішення про вступ до Бюро, за умови виконання вимог цього Положення. Бюро створюється зазначеними страховиками шляхом укладення установчого договору. Страховики, які прийняли рішення про вступ до Бюро, подають заяви до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг призначає дату проведення загальних зборів засновників Бюро.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.10.99 р. N 1919)

8. Прийом нових членів Бюро здійснюється шляхом подання страховиком заяви президенту Бюро про приєднання до установчого договору протягом п'яти днів після отримання ним ліцензії на право здійснення обов'язкового авіаційного страхування та підписання установчого договору, про що Бюро інформує Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг та Державний департамент авіаційного транспорту протягом наступних п'яти днів. У разі відсутності інформації про вступ до Бюро протягом десяти днів з дня видачі ліцензії Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг анулює  таку ліцензію.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.10.99 р. N 1919)

9. Про намір вийти із складу Бюро страховик повідомляє Бюро, Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг та Державний департамент авіаційного транспорту і припиняє свою діяльність, пов'язану з укладенням договорів обов'язкового авіаційного страхування. При цьому страховик продовжує виконувати свої зобов'язання, взяті чинними договорами страхування.

Про прийняття нових членів та вибуття з Бюро президент інформує на чергових загальних зборах.

10. Бюро може бути ліквідованим тільки після вибуття з нього всіх членів.

11. Бюро підлягає державній реєстрації у Київській міській державній адміністрації. Для державної реєстрації президент Бюро або голова загальних зборів, який тимчасово виконує обов'язки президента, подає Київській міській державній адміністрації заяву про державну реєстрацію та установчий договір.

Державна реєстрація Бюро здійснюється без справляння реєстраційного збору. Київська міська державна адміністрація в місячний термін розглядає подані матеріали, приймає рішення і видає свідоцтво про державну реєстрацію Бюро.

Основні завдання Бюро

12. Основними завданнями Бюро є:

координація діяльності національних страховиків у галузі страхування авіаційних ризиків:

дослідження та прогнозування національного ринку страхових послуг у галузі авіації;

організація співробітництва з підприємствами, їх об'єднаннями та іншими організаціями, які експлуатують або обслуговують засоби авіаційного транспорту;

підготовка та внесення на розгляд державних органів пропозицій стосовно законодавчих та інших нормативних актів з обов'язкового авіаційного страхування, розроблення рекомендацій з методології здійснення відповідних видів авіаційного страхування;

сприяння впровадженню прийнятих у міжнародній практиці умов авіаційного страхування та форм уніфікованих полісів;

збір, аналіз та опублікування статистичних даних щодо збитків, завданих авіаційними подіями;

розроблення програм та методів страхування авіаційних ризиків, заходів щодо запобігання страховим випадкам;

організація та проведення консультацій з технічних, економічних і юридичних питань, пов'язаних з класифікацією страхових випадків, визначенням розміру збитків та страхового відшкодування;

організація та проведення науково-практичних заходів з питань страхування авіаційних ризиків, забезпечення методичними матеріалами, інформаційне забезпечення страховиків та страхувальників;

видання бюлетенів і довідників, проведення навчання, підвищення кваліфікації, організація конференцій, семінарів тощо;

представництво інтересів страховиків - членів Бюро у міжнародних об'єднаннях страховиків.

Органи управління Бюро

13. Органом управління Бюро є загальні збори його членів. До виключної компетенції загальних зборів належать:

затвердження та відкликання президента Бюро;

визначення повноважень президента Бюро;

встановлення терміну повноважень президента Бюро;

визначення та зміна юридичної адреси Бюро;

визначення розміру вступних та членських внесків і порядок їх сплати;

визначення основних напрямів діяльності Бюро;

затвердження річного кошторису витрат Бюро;

затвердження розміру та умов оплати праці працівників Бюро;

прийняття інших рішень, передбачених цим Положенням.

Вирішення окремих питань, що належать до компетенції загальних зборів, за рішенням загальних зборів можуть бути делеговані президенту Бюро.

14. Загальні збори членів Бюро скликаються за пропозицією президента Бюро, 25 відсотків членів Бюро, але не рідше одного разу на квартал. Загальні збори є правомочними, якщо у їх роботі бере участь не менш як половина загальної кількості членів Бюро.

Рішення загальних зборів членів Бюро приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості членів Бюро, крім випадків, передбачених цим Положенням.

15. Безпосереднє керівництво поточною діяльністю здійснює президент Бюро. Повноваження президента визначаються загальними зборами членів Бюро.

Кандидатури президента Бюро визначаються і подаються Державним департаментом авіаційного транспорту за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг та затверджуються загальними зборами.

У разі необрання президента Бюро загальні збори обирають голову загальних зборів, який тимчасово виконує обов'язки президента для подальшої державної реєстрації Бюро.

Обов'язки та права членів Бюро

16. Усі члени Бюро мають рівні права та обов'язки. Один член Бюро має один голос.

17. Члени Бюро зобов'язані:

дотримуватися норм цього Положення та установчого договору;

максимально сприяти якнайкращому використанню можливостей національного страхового ринку в забезпеченні діяльності підприємців у галузі авіаційного транспорту шляхом співпраці в галузі перестраховування і співстрахування із страховиками - резидентами України;

надавати Бюро згідно з рішенням загальних зборів членів Бюро, прийнятим двома третинами голосів загальної кількості членів Бюро, інформацію про укладені договори страхування і перестраховування, крім даних, що становлять комерційну таємницю;

подавати Бюро інформацію про контакти з міжнародними організаціями та виконувати рішення загальних зборів з цього питання.

18. Члени Бюро мають право:

отримувати дані, що надаються членами Бюро відповідно до пункту 17 цього Положення;

в першочерговому порядку отримувати пропозиції від інших членів Бюро про перестраховування ризиків;

користуватись інформацією, якою володіє Бюро.

19. Взаємовідносини страховиків - членів Бюро з питань перестраховування та співстрахування будуються з метою сприяння повному використанню можливостей національного страхового ринку та здійснюються відповідно до законодавства.

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 1998 р. N 561

ПОЛОЖЕННЯ
про Морське страхове бюро

(У тексті Положення слово "Укрстрахнагляд" у всіх відмінках замінено словами "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку  згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року N 871)

Загальна частина

1. Морське страхове бюро (далі - Бюро) є юридичною особою, яка діє на підставі цього Положення та установчого договору, погодженого з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг та Державним департаментом морського та річкового транспорту. Бюро має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, набуває майнових та особистих немайнових прав, має право виступати в суді, арбітражному та третейському судах, виконувати будь-які дії відповідно до укладених угод, що не суперечать законодавству, цьому Положенню та установчому договору.

2. Повне найменування Бюро - Морське страхове бюро, скорочене найменування - МСБ.

3. Бюро має печатку із своїм повним найменуванням, штампи, бланки, товарний знак.

4. Бюро розміщується в місті Одесі. Юридична адреса визначається засновниками Бюро.

5. Бюро у вирішенні питань керується чинним законодавством, цим Положенням та установчим договором.

6. Фінансування діяльності Бюро здійснюється за рахунок вступних та членських внесків членів Бюро та інших дозволених видів комерційної діяльності.

Створення та порядок державної
реєстрації Бюро

7. Бюро створюється страховиками, які мають дозвіл (ліцензію) на здійснення морського страхування та обов'язкового страхування пасажирів від нещасних випадків, що виникають під час морського перевезення, орган управління яких прийняв рішення про вступ до Бюро, за умови виконання вимог цього Положення. Бюро створюється зазначеними страховиками шляхом укладення установчого договору. Страховики, які прийняли рішення про вступ до Бюро, подають заяви до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг призначає дату проведення загальних зборів засновників Бюро.

8. Прийом нових членів Бюро здійснюється шляхом подання страховиком заяви президенту Бюро про приєднання до установчого договору протягом п'яти днів після отримання ним дозволу (ліцензії) на право здійснення морського страхування та обов'язкового страхування пасажирів від нещасних випадків, що виникають під час морського перевезення, та підписання установчого договору, про що Бюро інформує Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг протягом наступних п'яти днів. У разі відсутності інформації про вступ до Бюро протягом десяти днів з дня видачі дозволу (ліцензії) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг анулює такий дозвіл (ліцензію).

9. Про намір вийти із складу Бюро страховик повідомляє Бюро та Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг і припиняє свою діяльність, пов'язану з укладенням договорів морського страхування. При цьому страховик продовжує виконувати свої зобов'язання, взяті чинними договорами страхування.

Про прийняття нових членів та вибуття з Бюро президент інформує на чергових загальних зборах.

10. Бюро може бути ліквідованим тільки після вибуття з нього всіх членів.

11. Бюро підлягає державній реєстрації в Одеській обласній державній адміністрації. Для Державної реєстрації президент Бюро або голова загальних зборів, який тимчасово виконує обов'язки президента, подає Одеській обласній державній адміністрації заяву про державну реєстрацію та установчий договір.

Державна реєстрація Бюро здійснюється без справляння реєстраційного збору. Одеська обласна державна адміністрація в місячний термін розглядає подані матеріали, приймає рішення і видає свідоцтво про державну реєстрацію Бюро.

Основні завдання Бюро

12. Основними завданнями Бюро є:

координація діяльності національних страховиків у галузі страхування на морському транспорті:

дослідження та прогнозування національного ринку страхових послуг у галузі торгівельного мореплавства;

організація співробітництва з підприємствами, їх об'єднаннями та іншими організаціями, які експлуатують або обслуговують засоби морського транспорту;

підготовка та внесення на розгляд державних органів пропозицій стосовно законодавчих та інших нормативних актів з морського страхування, розроблення рекомендацій з методології здійснення відповідних видів морського страхування;

сприяння впровадженню прийнятих у міжнародній практиці умов морського страхування та форм уніфікованих полісів;

збір, аналіз та опублікування статистичних даних щодо збитків на морському транспорті;

розроблення програм та методів страхування морських ризиків, заходів щодо запобігання страховим випадкам;

організація та проведення консультацій з технічних, економічних і юридичних питань, пов'язаних з класифікацією страхових випадків, визначенням розміру збитків та страхового відшкодування;

організація та проведення науково-практичних заходів з питань страхування на морському транспорті, забезпечення методичними матеріалами, інформаційне забезпечення страховиків та страхувальників;

видання бюлетнів і довідників, проведення навчання, підвищення кваліфікації, організація конференцій, семінарів тощо;

представництво інтересів страховиків - членів Бюро у міжнародних об'єднаннях страховиків.

Органи управління Бюро

13. Органом управління Бюро є загальні збори його членів. До виключної компетенції загальних зборів належать:

затвердження та відкликання президента Бюро;

визначення повноважень президента Бюро;

встановлення терміну повноважень президента Бюро;

визначення та зміна юридичної адреси Бюро;

визначення розміру вступних та членських внесків і порядок їх сплати;

визначення основних напрямів діяльності Бюро;

затвердження річного кошторису витрат Бюро;

затвердження розміру та умов оплати праці працівників Бюро;

прийняття інших рішень, передбачених цим Положенням.

Вирішення окремих питань, що належать до компетенції загальних зборів, за рішенням загальних зборів можуть бути делеговані президенту Бюро.

14. Загальні збори членів Бюро скликаються за пропозицією президента Бюро, 25 відсотків членів Бюро, але не рідше одного разу на квартал. Загальні збори є правомочними, якщо у їх роботі бере участь не менш як половина загальної кількості членів Бюро.

Рішення загальних зборів членів Бюро приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості членів Бюро, крім випадків, передбачених цим Положенням.

15. Безпосереднє керівництво поточною діяльністю здійснює президент Бюро. Повноваження президента визначаються загальними зборами членів Бюро.

Кандидатури президента Бюро визначаються і подаються Державним департаментом морського та річкового транспорту за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг та затверджуються загальними зборами.

У разі необрання президента Бюро загальні збори обирають голову загальних зборів, який тимчасово виконує обов'язки президента для подальшої державної реєстрації Бюро.

Обов'язки та права членів Бюро

16. Усі члени Бюро мають рівні права та обов'язки. Один член Бюро має один голос.

17. Члени Бюро зобов'язані:

дотримуватися норм цього Положення та установчого договору;

максимально сприяти якнайкращому використанню можливостей національного страхового ринку в забезпеченні діяльності підприємців у галузі морського транспорту шляхом співпраці у галузі перестраховування і співстрахування із страховиками - резидентами України;

надавати Бюро згідно з рішенням загальних зборів членів Бюро, прийнятим двома третинами голосів загальної кількості членів Бюро, інформацію про укладені договори страхування і перестраховування, крім даних, що становлять комерційну таємницю;

подавати Бюро інформацію про контакти з міжнародними організаціями та виконувати рішення загальних зборів з цього питання.

18. Члени Бюро мають право:

отримувати дані, що надаються членами Бюро відповідно до пункту 17 цього Положення;

в першочерговому порядку отримувати пропозиції від інших членів Бюро про перестраховування ризиків;

користуватись інформацією, якою володіє Бюро.

19. Взаємовідносини страховиків - членів Бюро з питань перестраховування та співстрахування будуються з метою сприяння повному використанню можливостей національного страхового ринку та здійснюються відповідно до законодавства.

___________ 
 

Опрос