Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о государственной аттестации научно-исследовательских (научно-технических) учреждений

КМ Украины
Постановление КМ от 07.04.1998 № 469
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 квітня 1998 р. N 469

Київ
 

Про затвердження Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.08.99 р. N 1487)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 13 серпня 1999 року N 1487
,
 від 27 грудня 2006 року N 1817
,
від 31 травня 2010 року N 376
,
від 21 липня 2010 року N 675
,
 від 21 грудня 2011 року N 1320
,
від 23 вересня 2015 року N 741

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 липня 2017 року N 540)

(у тексті Положення слова "науково-дослідна" в усіх відмінках і числі замінено словами "науково-дослідна (науково-технічна)" у відповідному відмінку і числі, а слово "Міннауки" замінено словами "Державний комітет з питань науки та інтелектуальної власності" у відповідному відмінку  згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.99 р. N 1487)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ, що додається.

(змінено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.08.99 р. N 1487)

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 31

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 квітня 1998 р. N 469

ПОЛОЖЕННЯ
про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ

(назва Положення із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.99 р. N 1487)

(У тексті Положення слова "Державний комітет з питань науки та інтелектуальної власності" та "Комісія Кабінету Міністрів України з питань науково-технічного розвитку України" в усіх відмінках замінено словом "МОН" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року N 1817)

(У тексті Положення слово "МОН" замінено словом "Держкомінформнауки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року N 675)

(У тексті Положення слово "Держкомінформнауки" замінено словом "Держінформнауки", а слова "Національна чи галузева академія наук" у всіх відмінках - словами "національні академії наук" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року N 1320)

(У тексті Положення слово "Держінформнауки" замінено словом "МОН", а слова "національні академії наук" в усіх відмінках замінено словами "Національна академія наук, національні галузеві академії наук" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року N 741)

Загальні питання

1. Державна атестація науково-дослідних (науково-технічних) установ (далі - атестація) проводиться з метою оцінки ефективності діяльності установ, відповідності одержаних ними результатів державним пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності.

(абзац перший пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 р. N 1320)

Атестації підлягають науково-дослідні (науково-технічні) установи всіх форм власності, що внесені або претендують на внесення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.08.99 р. N 1487)

Предметом атестації є визначення ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності науково-дослідних (науково-технічних) установ за напрямами:

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 р. N 1320)

кадровий, науковий і науково-технічний потенціал;

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 р. N 1320)

фінансування фундаментальних, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок;

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 р. N 1320)

результативність наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 р. N 1320)

2. Державна атестація науково-дослідних (науково-технічних) установ, яким надається державна підтримка, проводиться не менш як один раз на п'ять років відповідно до цього Положення. 

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.08.99 р. N 1487)

3. Організаційно-методичне забезпечення державної атестації науково-дослідних (науково-технічних) установ покладається на МОН, а науково-дослідних (науково-технічних) установ Національної академії наук, національних галузевих академій наук - на їх президії.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 13.08.99 р. N 1487,
від 31.05.2010 р. N 376
,
від 21.07.2010 р. N 675
,
 від 21.12.2011 р. N 1320)

4. Атестація включає:

анкетування науково-дослідних (науково-технічних) установ;

галузеву експертизу зазначених установ з перевіркою в разі потреби анкетних відомостей;

міжгалузеву експертизу та визначення рейтингу науково-дослідних (науково-технічних) установ.

Анкетування науково-дослідних (науково-технічних) установ

5. Для атестації науково-дослідна (науково-технічна) установа подає міністерству, іншому центральному органу виконавчої влади, Національній академії наук, національним галузевим академіям наук, у віданні яких вона перебуває, або МОН (якщо така підпорядкованість відсутня) анкету з відомостями про діяльність установи за три попередні календарні роки.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1817)

6. Анкета повинна включати відомості про:

наукові, науково-технічні та науково-педагогічні кадри (чисельність працівників, які виконують науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, чисельність докторів наук і кандидатів наук, аспірантів та докторантів);

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців;

організацію та рівень досліджень за певним науковим, науково-технічним напрямом, підрозділи та вчених, які забезпечують проведення таких досліджень;

основні результати наукової діяльності (кількість захищених кандидатських і докторських дисертацій, друкованих робіт, монографій, енциклопедій та словників, державних і відомчих стандартів, класифікаторів та кодифікаторів, підручників (посібників), статей у наукових виданнях, у тому числі в журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних);

практичну цінність результатів наукової і науково-технічної діяльності для окремих галузей та національної економіки в цілому, завершені прикладні науково-дослідні роботи, на основі яких проводяться дослідно-конструкторські розробки;

обсяг проектно-конструкторських і технологічних робіт із створення дослідних зразків (партій) (тис. гривень);

обсяг виконаних науково-технічних послуг (тис. гривень);

кількість робіт і розробок, спрямованих на створення і вдосконалення нової техніки, технічний рівень яких, зокрема, перевищує кращі світові аналоги, відповідає світовому рівню, є нижчим за рівень кращих світових аналогів;

кількість розробок, що впроваджені на власному підприємстві, на підприємствах галузей економіки України, інших країн СНД та країн далекого зарубіжжя;

наявність та міжнародне визнання наукових шкіл;

національне та міжнародне визнання наукових результатів (кількість одержаних премій (іменних, державних та міжнародних, премій та грантів Президента України, Кабінету Міністрів України, Національної академії наук, національних галузевих академій наук), грантів, фахівців, обраних членами іноземних академій та міжнародних наукових товариств);

міжнародні наукові зв'язки (кількість спеціалістів, що брали участь у міжнародних виставках та конференціях, проходили стажування або виконували спільні дослідження за кордоном, кількість міжнародних науково-практичних семінарів, конференцій тощо, проведених організацією, кількість міжнародних грантів);

матеріально-технічну та дослідно-експериментальну базу досліджень, наявність та ефективність використання сучасного високотехнологічного наукового обладнання;

унікальні наукові об'єкти, в тому числі ті, що становлять національне надбання;

фінансово-економічну діяльність та обсяг виконаних науково-дослідних, науково-технічних робіт і послуг, фундаментальних, прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок та їх фінансування;

інноваційну діяльність (встановлені за останні три роки зв'язки не менше ніж з трьома підприємствами, організаціями, установами, на яких використовуються розробки науково-дослідної (науково-технічної) установи, що здійснюються згідно з пріоритетними напрямами інноваційної діяльності), кількість охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності та укладених ліцензійних угод і контрактів на використання об'єктів інтелектуальної власності та ноу-хау);

інші відомості, що характеризують діяльність науково-дослідної (науково-технічної) установи.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.12.2011 р. N 1320)

7. Форма анкети розробляється МОН разом із Держстатом, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади, Національною академією наук, національними галузевими академіями наук та затверджується МОН.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.12.2011 р. N 1320
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. N 741)

Галузева експертиза науково-дослідних (науково-технічних) установ

8. Галузева експертиза науково-дослідних (науково-технічних) установ проводиться експертною комісією, утвореною міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, до сфери управління яких належить науково-дослідна (науково-технічна) установа. До складу експертної комісії включаються вчені та фахівці у відповідній галузі.

У разі коли науково-дослідна (науково-технічна) установа не належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, відповідну експертизу проводить експертна комісія МОН, склад якої формується із залученням фахівців з відповідних напрямів науково-технічних досліджень.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 675,
 від 21.12.2011 р. N 1320
,
від 23.09.2015 р. N 741)

9. Експертна комісія:

визначає оцінку рівня наукових досліджень та практичної цінності їх результатів;

аналізує рівень науково-технічного потенціалу науково-дослідної (науково-технічної) установи та ефективність його використання;

оцінює фінансово-економічну діяльність науково-дослідної (науково-технічної) установи.

10. Результати проведеної експертною комісією експертизи розглядаються та затверджуються колегією міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить науково-дослідна (науково-технічна) установа, і подаються до МОН.

Експертиза науково-дослідних (науково-технічних) установ, які перебувають у віданні Національної академії наук, національних галузевих академій наук

101. Експертиза поданих на атестацію анкет науково-дослідних (науково-технічних) установ, які перебувають у віданні Національної академії наук, національних галузевих академій наук, проводиться у порядку, що встановлюється президією відповідної академії наук, яка затверджує результати експертизи та подає до МОН пропозиції щодо визначення рейтингу науково-дослідних (науково-технічних) установ, які перебувають у її віданні.

(Положення доповнено розділом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1817)

Міжгалузева експертиза та визначення рейтингу
науково-дослідних (науково-технічних) установ

11. Міжгалузева експертиза науково-дослідних (науково-технічних) установ проводиться міжгалузевою експертною групою, склад якої та положення про яку затверджується МОН.

(абзац перший пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. N 741)

МОН подає на розгляд міжгалузевої експертної групи затверджені в установленому порядку результати галузевої експертизи науково-дослідних (науково-технічних) установ та результати експертизи науково-дослідних (науково-технічних) установ, які перебувають у віданні Національної академії наук, національних галузевих академій наук.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1817
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.12.2011 р. N 1320)

12. Міжгалузева експертна група визначає:

систему функціональних ознак та критерії оцінки науково-дослідних (науково-технічних) установ з урахуванням специфіки їх діяльності;

рейтинг науково-дослідних (науково-технічних) установ з урахуванням статистичних даних (питомих показників), критеріїв оцінки та результатів галузевої експертизи.

Експертиза та визначення рейтингу науково-дослідних (науково-технічних) установ, які належать до сфери управління Національної академії наук, національних галузевих академій наук

Розділ виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 грудня 2006 року N 1817)

Підготовка пропозицій щодо державної підтримки
науково-дослідних (науково-технічних) установ

Розділ виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 грудня 2006 року N 1817)

Державна атестація наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.08.99 р. N 1487
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.09.2015 р. N 741)

15. Державна атестація університетів, академій та інститутів у частині їх наукової та науково-технічної діяльності проводиться відповідно до цього Положення.

(пункт 15 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 21.12.2011 р. N 1320
,
від 23.09.2015 р. N 741)

____________ 

Опрос