Идет загрузка документа (98 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О создании единой системы военного образования

КМ Украины
Постановление КМ от 15.12.1997 № 1410
редакция действует с 26.09.2007

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 грудня 1997 р. N 1410

Київ

Про створення єдиної системи військової освіти

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 4 вересня 2003 року N 1402
,
 від 20 квітня 2007 року N 646
,
 від 26 вересня 2007 року N 1170

З метою вдосконалення системи підготовки військових кадрів з урахуванням потреб Збройних Сил та інших військових формувань Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

Концепцію військової освіти в Україні та заходи щодо її реалізації (додаються);

перелік вищих навчальних закладів, що входять до єдиної системи військової освіти (додається).

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 20.04.2007 р. N 646)

3. Затвердити Положення про підготовку військових фахівців у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти (додається).

4. Міністерству економіки та Міністерству фінансів під час формування Програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету України передбачати окремим рядком у розрахунках до Державного бюджету України та кошторисі замовника кошти на фінансування підготовки військових фахівців.

5. Підготовку кадрів у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти здійснювати на підставі договорів між міністерствами та іншими органами виконавчої влади, в підпорядкуванні яких перебувають ці заклади, за рахунок їх цільового фінансування.

6. Міністерству освіти у двомісячний термін створити в установленому порядку структурний підрозділ з питань підготовки військових фахівців у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 69 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 1997 р. N 1410

 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ
військової освіти в Україні

Загальні положення

Ця концепція розроблена відповідно до Конституції України, законодавчих актів України з питань оборони та національної безпеки, Закону України "Про освіту", Указу Президента України від 12 вересня 1995 р. "Про Основні напрями реформування вищої освіти в Україні", Державної програми будівництва та розвитку Збройних Сил України до 2005 року з урахуванням досвіду підготовки військових фахівців в Україні та зарубіжних країнах.

Сучасний етап будівництва Збройних Сил та інших військових формувань відзначається тим, що система підготовки військових фахівців ще остаточно не сформувалася та перебуває у стадії перетворень. Концепція враховує, що розвиток системи військової освіти в Україні, яка є складовою частиною державної системи освіти, це один з пріоритетних напрямів у будівництві Збройних Сил та інших військових формувань України.

Концепція враховує також соціально-економічні умови в Україні, викликані перехідним періодом, обмеженість матеріальних і фінансових ресурсів, які виділятимуться державою для системи військової освіти в Україні. Вона передбачає також забезпечення соціальної захищеності офіцерів у разі звільнення їх у запас.

Головна мета Концепції - зберегти досягнення вищої військової школи України, її науково-педагогічний потенціал, забезпечити якість підготовки військових фахівців відповідно до сучасних вимог, зменшити витрати на їх підготовку, сформувати і забезпечити розвиток високих моральних якостей громадянина України та захисника Вітчизни.

Концепція будується на таких основних положеннях:

військова освіта інтегрується у державну систему освіти на засадах єдиної законодавчої та нормативно-правової бази. Вона забезпечує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрових військових фахівців та офіцерів запасу різних освітньо-кваліфікаційних рівнів для Збройних Сил та інших військових формувань України;

навчально-виховний процес у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти (далі - ВВНЗ) будується з урахуванням специфіки військової служби і спрямований на реалізацію змісту освіти на певних освітньо-кваліфікаційних рівнях на підставі державних стандартів освіти та їх складових - стандартів військово-професійної освіти. Основною метою є виховання відданості народу України, почуття гордості за його історичні завоювання у розбудові самостійної держави, формування високих морально-психологічних якостей громадянина-патріота, особистої відповідальності за оборону та безпеку України;

невід'ємною складовою частиною навчально-виховного процесу у ВВНЗ є наукова діяльність. Вона має забезпечувати відповідність змісту освіти сучасним досягненням у галузі науки, техніки та культури, розвиток фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень у пріоритетних напрямах науково-технічного прогресу, теорії та практики будівництва Збройних Сил та інших військових формувань України, підвищення їх боєздатності, створення принципово нових зразків озброєння та військової техніки;

навчально-матеріальна база ВВНЗ призначена забезпечити тих, хто навчається, необхідним комплексом матеріальних і технічних засобів, будівель і споруд відповідно до навчальних планів і програм, сучасних технологій і методик навчання, а також проведення наукових досліджень і підготовку науково-педагогічних кадрів.

Єдина система військової освіти Збройних Сил
та інших військових формувань України

Єдина система військової освіти як складова частина державної системи освіти України призначена для підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів для підрозділів, частин, з'єднань Збройних Сил, МВС, Національної гвардії, СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби, МНС та НКАУ.

(абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 р. N 1402)

Єдина система військової освіти має таку структуру:

Міносвіти та інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади;

вищі навчальні заклади, в яких здійснюється підготовка військових фахівців;

науково-методичні установи.

Функціонування єдиної системи військової освіти забезпечуватиме:

створення необхідної нормативно-правової бази військової освіти;

підготовку у ВВНЗ фахівців з певних професійних напрямів та спеціальностей з урахуванням специфіки їх професійної діяльності;

координацію діяльності єдиної системи військової освіти відповідними органами управління в межах установлених повноважень;

узгодження порядку комплектування ВВНЗ постійним та змінним складом;

фінансування підготовки військових фахівців у цих закладах за відповідним механізмом.

Управління єдиною системою військової освіти здійснюватиметься з урахуванням таких принципів:

централізація управління військовою освітою;

суміщення прав центральних органів виконавчої влади;

розподіл функцій управління між центральними органами виконавчої влади, замовниками та навчальними закладами в межах визначених повноважень;

поєднання принципів єдиноначальності та самоврядування.

Керівництво підготовкою військових фахівців у єдиній системі військової освіти здійснюється Міносвіти та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані ВВНЗ, на основі рекомендацій Координаційної ради - колегіального дорадчого органу.

Організація діяльності єдиної системи військової освіти здійснюється штатним підрозділом у складі Міносвіти.

Головними завданнями зазначеного підрозділу є:

участь у формуванні переліку напрямів, спеціальностей та обсягів підготовки військових фахівців, у тому числі за програмами підготовки офіцерів запасу;

розроблення пропозицій щодо змісту військової освіти та державних стандартів освіти, підготовки військових фахівців з напрямів та спеціальностей у галузі знань "Військові науки";

координація взаємодії органів управління ВВНЗ центральних органів виконавчої влади з вищими навчальними закладами України, визначення напрямів подальшої інтеграції з ними військових навчальних закладів;

підготовка пропозицій щодо усунення існуючих паралельних структур підготовки фахівців за спорідненими спеціальностями;

оптимізація розміщення щорічного замовлення на підготовку військових фахівців;

розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності функціонування єдиної системи військової освіти та якості підготовки військових фахівців;

сприяння впровадженню в практику підготовки військових фахівців новітніх технологій та методик навчання;

аналіз сучасного стану та підготовка пропозицій щодо перспектив розвитку єдиної системи військової освіти.

Передбачені чинним законодавством повноваження Міноборони та інших військових формувань України як органів державного управління військовою освітою здійснюються через Головне управління військової освіти Міноборони та відповідні органи управління освітою військових формувань України.

Структура підготовки військових фахівців

Військова освіта являє собою ступінчасту систему безперервного навчання військових фахівців від початкової військової підготовки молоді до навчання офіцерів оперативно-стратегічного рівня.

Підготовка військових фахівців здійснюється на засадах єдиної нормативно-правової бази освіти.

Структура підготовки військових фахівців містить такі складові:

початкова військова підготовка молоді;

професійна військова підготовка;

вища освіта військових фахівців;

підвищення кваліфікації та перепідготовка офіцерських кадрів.

Початкова військова підготовка молоді

Початкова військова підготовка молоді здійснюється у формі допризовної підготовки у середніх закладах освіти, навчання у військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Початкова військова підготовка молоді має забезпечити здобуття юнаками первинних знань, умінь та навичок із загальновійськових дисциплін з метою скорочення терміну становлення молодих солдатів і матросів, швидкої їх адаптації до строкової служби, а у військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, крім того, з метою професійної спрямованості ліцеїстів на подальше навчання у ВВНЗ.

Основними шляхами подальшого вдосконалення початкової військової підготовки молоді є:

визначення нормативних вимог до готовності молоді для служби;

контроль підготовленості молоді для військової служби під час призову, проведення відповідного аналізу та використання його результатів для вдосконалення початкової військової підготовки;

впорядкування системи інтелектуального, професійно-психологічного та медико-фізіологічного конкурсного відбору тих, хто поступає на навчання до військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою та ВВНЗ.

Професійна військова підготовка

Професійна військова підготовка здійснюється у формі призовної підготовки молоді з військово-технічних спеціальностей у системі навчальних закладів Товариства сприяння обороні України (ТСОУ), професійно-технічних училищах Міносвіти та професійної (командирської) підготовки військовослужбовців. Терміни навчання визначаються програмами підготовки.

Професійна військова підготовка має забезпечити здобуття військово-професійних знань, умінь та навичок, необхідних для виконання функціональних (посадових) обов'язків.

Основними шляхами подальшого вдосконалення призовної підготовки молоді для служби є:

обгрунтування необхідної кількості підготовленого призовного контингенту;

розроблення кваліфікаційних характеристик нового покоління та методики контролю за виконанням їх вимог;

вдосконалення навчально-матеріальної бази.

Професійна підготовка військовослужбовців строкової служби здійснюється у навчальних підрозділах видів, родів військ, спеціальних військ Збройних Сил та інших військових формувань України, школах прапорщиків і мічманів.

Удосконалення професійної військової підготовки досягається за рахунок:

упорядкування кількості, структури, типів навчальних підрозділів, їх призначення на основі визначення реальних потреб Збройних Сил та інших військових формувань України у спеціально підготовленому контингенті солдатів та сержантів строкової служби, прапорщиків і мічманів;

оновлення кваліфікаційних характеристик на випускників навчальних підрозділів, приведення у відповідність до них змісту навчання, кадрового, методичного та матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу;

більш чіткої системи професійного відбору військовослужбовців на навчання.

Після державної атестації особам, які закінчили професійно-технічні училища Міносвіти, навчальні заклади професійної військової підготовки, присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень і видається посвідчення встановленого зразка.

Професійна (командирська) підготовка офіцерського складу, прапорщиків та мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та тих, що проходять службу за контрактом, реалізується в системах професійної (командирської) підготовки Збройних Сил та інших військових формувань України.

Удосконалення професійної (командирської) підготовки досягається за рахунок диференціації навчальних груп відповідно до рівня освіти, кваліфікації, посад тих, хто навчається, та підвищення значення самостійної підготовки.

Вища освіта військових фахівців

Підготовка офіцерських кадрів для Збройних Сил та інших військових формувань України здійснюється на підставі державного замовлення відповідно до Закону України "Про освіту", з урахуванням специфічних особливостей військової професії, реальних матеріальних та фінансових ресурсів, які можуть бути виділені для цього, соціального захисту офіцерів при звільненні їх у запас.

Вища освіта військових фахівців - ступінчаста освіта на базі повної загальної середньої освіти, яка здійснюється у вищих військових навчальних закладах за ліцензією на підготовку військових фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) та за освітньо-професійними програмами, які відповідають вимогам державних стандартів освіти та передбачають державну атестацію випускників і отримання ними документа про освіту державного зразка.

Вимоги до змісту, обсягу і рівня підготовки військових фахівців встановлюються відповідно до потреб Збройних Сил та інших військових формувань України, державних стандартів освіти, які є основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня фахівців, незалежно від форм одержання освіти.

Державні освітні стандарти щодо підготовки військових фахівців розроблюються і затверджуються відповідно до встановленого переліку напрямів та спеціальностей підготовки військових фахівців у галузі знань "Військові науки".

Принципи ступінчастої безперервної освіти реалізуються в системі підготовки військових фахівців для призначення на посади тактичної, оперативно-тактичної та оперативно-стратегічної ланок Збройних Сил та інших військових формувань України.

Встановлюються такі рівні підготовки військових фахівців за призначенням:

тактичний;

оперативно-тактичний;

оперативно-стратегічний.

Встановлюються такі рівні вищої військової освіти:

військова освіта за програмою молодших спеціалістів;

вища військово-спеціальна освіта;

вища військова оперативно-тактична освіта;

вища військова оперативно-стратегічна освіта.

Підготовка офіцерських кадрів тактичного рівня

Для військових фахівців, які готуються до виконання завдань за посадами тактичної ланки, напрямами базової вищої освіти, крім напряму підготовки "Військові науки", можуть бути напрями інших галузей знань.

Фахівці отримують освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст або магістр. Вони складають категорію офіцерів військового управління тактичного рівня.

Молодші спеціалісти готуються у ВВНЗ з терміном навчання до трьох років для служби на посадах командирів взводів, техніків та рівних їм, для яких виконання функціональних обов'язків вимагає військово-технічних знань та високої практичної підготовки. Після закінчення навчання їм присвоюються первинні офіцерські звання.

Найменування спеціальностей підготовки молодших спеціалістів визначаються відповідно до державного переліку напрямів та спеціальностей підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів (далі - державний перелік). За окремими напрямами підготовки молодших спеціалістів найменування їх спеціальностей формулюються у галузі знань "Військові науки".

Нормативна частина змісту освіти молодших спеціалістів формується згідно з державними стандартами освіти, професійно орієнтована - згідно з потребами Збройних Сил та інших військових формувань України.

Після закінчення ВВНЗ встановлюється рівень військової освіти: військова освіта за програмою навчання молодших спеціалістів.

Бакалаври готуються у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації з терміном навчання до чотирьох років на базі загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Після державної атестації їм присвоюється кваліфікація "бакалавр" та видається диплом державного зразка про здобуття базової вищої освіти за відповідним напрямом підготовки.

Особам, які пройшли державну атестацію у галузі знань "Військові науки", присвоюється кваліфікація "бакалавр-офіцер військового управління тактичного рівня" та видається диплом державного зразка про одержання базової вищої освіти.

Спеціалісти готуються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації на базі отриманої кваліфікації бакалавра з терміном навчання до одного року. Після державної атестації їм присвоюється кваліфікація "спеціаліст за фахом" та видається диплом державного зразка про здобуття повної вищої освіти за відповідним напрямом підготовки.

За професійними напрямами та спеціальностями, які практично збігаються з цивільними, на базі вищих навчальних закладів підготовка офіцерських кадрів організується за комбінованою схемою: на молодших курсах вони навчаються як студенти, а на старших - як курсанти. На підставі державної атестації після 4 курсу курсантам видаються дипломи бакалавра з відповідного професійного напряму, а після закінчення вищого навчального закладу - дипломи спеціаліста.

Для забезпечення потреб Збройних Сил та інших військових формувань України у фахівцях з виховної роботи здійснюється відбір та психолого-педагогічна допідготовка випускників вищих навчальних закладів перед їх призначенням на відповідні первинні посади.

Підготовка магістрів здійснюється протягом 1,5 року з осіб, які одержали базову вищу освіту та кваліфікацію "бакалавр" за визначеними професійними напрямами, що містяться в державному переліку, або протягом одного року з осіб, які одержали кваліфікацію "спеціаліст" та повну вищу освіту. Після державної атестації їм присвоюється кваліфікація "магістр" і видається диплом державного зразка про здобуття повної вищої освіти за відповідним напрямом підготовки.

Бакалаврам, спеціалістам та магістрам встановлюється рівень військової освіти: вища військово-спеціальна освіта.

Підготовка офіцерських кадрів оперативно-тактичного рівня

Підготовка офіцерів оперативно-тактичного рівня здійснюється в Академії Збройних Сил України та на командно-штабних факультетах інших вищих навчальних закладів за окремими освітньо-професійними програмами підготовки офіцерського складу командно-штабного та інженерного профілю. Термін навчання визначається відповідними програмами підготовки.

Після державної атестації випускникам присвоюється кваліфікація: "спеціаліст-офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня", "магістр військового управління" із зазначенням виду, роду військ Збройних Сил або інших військових формувань України.

Випускникам зазначених вищих навчальних закладів встановлюється рівень військової освіти: вища військова оперативно-тактична освіта.

Підготовка офіцерських кадрів оперативно-стратегічного рівня

Підготовка офіцерів оперативно-стратегічного рівня здійснюється в Академії Збройних Сил України за військовими кваліфікаціями: "магістр державного військового управління" та "спеціаліст-офіцер військового управління оперативно-стратегічного рівня".

Освітньо-професійні програми підготовки військових фахівців для заміщення посад оперативно-стратегічної ланки формуються як програми післядипломної освіти для здобуття нової спеціальності в галузі "Військові науки" та кваліфікації "магістр державного військового управління" або "спеціаліст-офіцер військового управління оперативно-стратегічного рівня".

Випускникам Академії встановлюється рівень військової освіти: вища військова оперативно-стратегічна освіта.

Підвищення кваліфікації та перепідготовка офіцерських кадрів

Підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців здійснюються в Академії Збройних Сил України та інших вищих навчальних закладах на постійно діючих короткострокових курсах.

В основу системи підвищення кваліфікації покладається принцип підготовки офіцерів за посадовим призначенням, а при визначенні змісту навчання - принцип опори на знання та вміння, що їх набули офіцери під час навчання у вищих навчальних закладах та на практичній роботі у військах.

В основу змісту програм перепідготовки та підвищення кваліфікації військових фахівців покладається принцип безперервної військової освіти з максимальним забезпеченням відповідності рівня їх підготовки вимогам функціональних обов'язків згідно з посадовим призначенням.

Підготовка професорсько-викладацького складу

Підготовка професорсько-викладацького складу здійснюється за спеціальними програмами, побудованими на базі освітньо-професійних (науково-професійних) державних програм з урахуванням напрямів науково-педагогічної діяльності в ад'юнктурах, докторантурах, на педагогічному факультеті Київського військового гуманітарного інституту, а також на спеціальних курсах у вищих навчальних закладах.

Після завершення підготовки та успішної атестації випускникам видається документ державного зразка на право ведення педагогічної діяльності.

На посади викладацького складу можуть також призначатися фахівці з освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", які мають схильність до педагогічної діяльності.

З метою збереження та підвищення науково-педагогічного потенціалу вищих навчальних закладів:

впроваджується система заходів, спрямованих на підвищення престижності професії військового педагога, та залучаються офіцери-викладачі з вченими ступенями та званнями, які звільняються в запас за віком;

повністю використовуються можливості ад'юнктур і докторантур як основних джерел поповнення і нарощування науково-педагогічного потенціалу вищих навчальних закладів.

Підготовка офіцерських кадрів запасу

Офіцери запасу готуються у ВВНЗ, у військових навчальних підрозділах цивільних вищих навчальних закладів та в навчальних центрах видів та родів військ, спеціальних військ шляхом проведення навчальних зборів з особами, що мають вищу освіту.

Особам, які пройшли повний курс підготовки за програмами офіцерів запасу, встановлюється рівень військової освіти: військова освіта за програмами підготовки офіцерів запасу.

Наукова діяльність у системі військової освіти

Наукова діяльність у вищих навчальних закладах є невід'ємною складовою частиною навчально-виховного процесу.

З метою вдосконалення наукової діяльності передбачаються такі заходи:

підвищення ефективності наукових досліджень;

організація проведення комплексних досліджень з проблем вищої військової школи;

розширення прав ВВНЗ щодо самостійного використання позабюджетних коштів та направлення їх на розвиток науково-експериментальної та навчально-матеріальної бази, матеріальне стимулювання наукової діяльності наукових та науково-педагогічних кадрів.

З метою підвищення ефективності наукових досліджень на кафедрах, що мають високий науково-педагогічний потенціал, створюються штатні науково-дослідні підрозділи.

В основу підготовки вчених покладається принцип цільової підготовки ад'юнктів та докторантів при провідних вищих навчальних закладах.

Виховання в системі військової освіти

Головною метою виховної роботи є розкриття суті та характеру військово-професійної праці, формування військово-професійних та морально-бойових якостей, розуміння їх значимості, своїх творчих можливостей, трудової активності, виховання захоплених ратною працею людей.

Особливо важливим фактором в умовах сьогодення слід вважати формування у майбутніх військових професіоналів світогляду як системи узагальнених поглядів на об'єктивний світ та місце людини у ньому, а також обумовлених цими поглядами ідеалів, переконань, принципів пізнання та діяльності.

Значне місце у процесі виховання повинно займати самовиховання як ефективний шлях самовдосконалення особистості.

Виховання та самовиховання у системі військової освіти повинні носити систематичний характер. Важливу роль у цьому мають відігравати викладачі.

Матеріально-технічна база військової освіти

З метою поліпшення якості підготовки військових фахівців необхідно:

забезпечувати пріоритетну поставку до вищих навчальних закладів найновіших зразків озброєння та військової техніки, навчально-тренувальних комплексів, сучасної комп'ютерної техніки та засобів зв'язку;

поліпшувати інформаційне забезпечення підготовки військових фахівців шляхом утворення у вищих навчальних закладах комп'ютерних інформаційних інфраструктур з виходом на зовнішні комп'ютерні інформаційні мережі;

поширювати функції бібліотек вищих навчальних закладів шляхом перетворення їх на інформаційні центри.

За умов відсутності стабільного та достатнього бюджетного фінансування, планового забезпечення вищих навчальних закладів необхідним озброєнням та військовою технікою передбачається:

оснащення вищих навчальних закладів озброєнням, військовою технікою, навчально-лабораторним обладнанням, науковою та навчально-методичною літературою за рахунок тих військових навчальних закладів, які ліквідуються;

використання озброєння, військової техніки і обладнання, термін експлуатації яких минув, як запасні частини та приладдя для ремонту і підтримання у робочому стані аналогічних зразків;

фінансування вищих навчальних закладів за рахунок оплати виконаних науковцями військових навчальних закладів досліджень по договірних науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах, а також за рахунок оплати підготовки іноземних військових фахівців.

Розвиток військової освіти

Створення єдиної системи військової освіти та її розвиток передбачає три етапи: перший етап - 1997-1998 роки, другий етап - 1999-2000 роки та третій етап - після 2000 року.

Основними завданнями цих етапів є:

створення єдиної системи військової освіти з урахуванням інтересів усіх військових формувань України;

оптимізація мережі військових навчальних закладів та їх організаційно-штатних структур з метою виключення дублювання;

створення системи державного замовлення на підготовку офіцерських кадрів;

визначення переліку спеціальностей, за якими необхідно готувати військових фахівців;

оптимізація змісту військової освіти на всіх її рівнях відповідно до державних та відомчих вимог, військово-технічної політики, сучасних потреб та досвіду підготовки військ (сил);

подальше інтегрування військової та цивільної освіти;

розширення підготовки іноземних військових спеціалістів;

створення системи підвищення кваліфікації та перепідготовки офіцерських кадрів перед призначенням на відповідні посади;

удосконалення системи професійної підготовки офіцерів;

запровадження нових ефективних педагогічних методик;

створення системи методичного та інформаційного забезпечення підготовки військових фахівців.

Перший етап - 1997-1998 роки.

Мета етапу:

розроблення та реалізація пропозицій щодо створення в Україні єдиної системи підготовки військових фахівців;

удосконалення структури єдиної системи військової освіти на підставі уточнення напрямів та спеціальностей підготовки військових фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;

оптимізація структури та функцій органів управління єдиної системи підготовки військових фахівців;

уточнення кількості вищих військових та цивільних навчальних закладів, у яких планується підготовка військових фахівців різних освітніх рівнів;

упорядкування системи початкової та професійної військової підготовки;

оцінка якості підготовки військових фахівців у вищих військових та цивільних навчальних закладах.

Протягом першого етапу здійснюватиметься оптимізація напрямів та спеціальностей з підготовки військових фахівців, уточнюватиметься зміст навчання військових фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, розроблятимуться кваліфікаційні характеристики нового покоління на випускників вищих навчальних закладів, оптимальні освітньо-професійні програми, навчальні плани та робочі навчальні програми, впроваджуватимуться методики контролю ступеня відповідності рівня підготовки військових фахівців вимогам державних стандартів освіти та кваліфікаційних характеристик. У цей період здійснюватимуться заходи щодо підвищення кваліфікації керівного та професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, організаційно-технічні заходи, а також розроблятимуться критерії оцінки якості підготовки військових фахівців та їх відповідність державним освітнім стандартам.

До кінця першого етапу планується створити нормативно-правову базу, а також організувати відповідне науково-методичне забезпечення єдиної системи військової освіти. Крім того, планується провести структурну перебудову в мережі військових навчальних закладів.

Другий етап - 1999-2000 роки.

Мета етапу:

удосконалення змісту та технології підготовки військових фахівців різних освітніх кваліфікаційних рівнів та науково-педагогічних кадрів;

приведення навчально-матеріальної бази ВВНЗ у відповідність з вимогами програм підготовки;

структурне вдосконалення системи військової освіти та раціоналізація її штатної чисельності.

Протягом другого етапу вдосконалюватимуться технології навчання, навчально-виховний процес на основі чітко визначеної діагностичної мети та об'єктивних методів контролю, видаватимуться необхідні підручники, навчальні посібники, що відповідають сучасним технологіям навчання, буде оптимізовано мережу військових навчальних закладів, їх організаційно-штатні структури, визначатимуться місця отримання базової вищої освіти та проведення практичної підготовки військових фахівців з урахуванням перспектив розвитку та оснащення військ новою технікою та озброєнням.

До кінця другого етапу планується продовжувати оптимізацію змісту підготовки військових фахівців різних освітньо-кваліфікаційних та науково-професійних рівнів.

Третій етап - після 2000 року.

Мета етапу: вдосконалення структурно оновленої, економічно доцільної єдиної системи підготовки військових фахівців.

Протягом третього етапу передбачається подальше комплексне вдосконалення системи військової освіти з урахуванням потреб військ на підставі загальної інформатизації навчального процесу та системи управління військової освіти, визначення ефективності роботи системи військової освіти, якості підготовки фахівців за рахунок впровадження системи зворотного зв'язку на підставі аналізу відгуків про випускників вищих навчальних закладів, а також введення в практику системи контролю з боку Міносвіти та органів управління військовою освітою центральних органів виконавчої влади.

Таким чином реалізація Концепції військової освіти повинна забезпечити:

створення до 2000 року єдиної системи військової освіти та її інтеграцію із загальнодержавною системою освіти;

визначення переліку спеціальностей та обсягів підготовки військових фахівців, у тому числі за програмами підготовки офіцерів запасу;

усунення існуючих паралельних структур для підготовки фахівців за спорідненими спеціальностями для Збройних Сил та інших військових формувань.

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 1997 р. N 1410

 

 

 

ЗАХОДИ
щодо реалізації Концепції військової освіти в Україні

(У тексті Заходів слова "Держкомкордон" замінено словами "Адміністрація Держприкордонслужби" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 року N 1402)

 ******************************************************************************************************************************
*            Заходи              *  Відповідальні за виконання  *   Очікувані результати   *
******************************************************************************************************************************
*      Перший етап (1997-1998 роки)       *                 *Початок    структурної   *
*                             *                 *перебудови єдиної системи   *
*                             *                 *військової освіти.       *
*                             *                 *Створення   умов  для    *
*                             *                 *наступного    глибокого   *
*                             *                 *реформування єдиної системи  *
*                             *                 *військової освіти        *
* Створення Координаційної ради з питань військової  *Міносвіти, Міноборони, МВС,   *                *
*освіти та структурного підрозділу з питань підготовки  *Національна гвардія, СБУ,    *                *
*військових фахівців                   *МНС, НКАУ,            *                *
*                             *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*                             *                 *                *
* Розроблення нормативно-правової бази єдиної системи   *Міносвіти, Міноборони, МВС,   *                *
*військової освіти                    *Національна гвардія, СБУ, НКАУ, *                *
*                             *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*                             *                 *                *
* Оптимізація напрямів та переліку спеціальностей з   *Міносвіти, Міноборони, МВС,   *                *
*підготовки військових фахівців з урахуванням реальних  *Національна гвардія, СБУ,    *                *
*потреб Збройних Сил та інших військових формувань    *НКАУ, МНС,            *                *
*                             *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*                             *                 *                *
* Формування   науково-обгрунтованого  державного   *Міносвіти, Міноборони, МВС,   *                *
* замовлення на підготовку військових фахівців в єдиній  *Національна гвардія, СБУ,    *                *
* системі військової освіти                *НКАУ, МНС,            *                *
*                             *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*                             *                 *                *
* Розроблення стандартів військово-професійної освіти, які*                 *                *
*відповідають встановленим професійним  напрямам  і  *   " - "           *                *
*спеціальностям з підготовки військових фахівців     *                 *                *
*                             *                 *                *
* Визначення механізму підготовки військових фахівців у  *Міноборони, Міносвіти, МВС,   *                *
*цивільних вищих навчальних закладах           *Національна гвардія, СБУ,    *                *
*                             *Мін'юст, НКАУ,          *                *
*                             *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*                             *                 *                *
*Визначення  механізму  фінансування  підготовки   *Мінфін, Міносвіти, Мін-     *                *
*військових фахівців в єдиній системі військової освіти  *оборони, МВС, Національна    *                *
*                             *гвардія, СБУ, *                *
*                             *НКАУ, МНС,            *                *
*                             *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*                             *                 *                *
* Оптимізація структури та функцій органів управління  *Міноборони, МВС,         *                *
*системою підготовки військових фахівців         *Національна гвардія, СБУ,    *                *
*                             *НКАУ, МНС,        *                *
*                             *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*                             *                 *                *
* Визначення раціональної мережі і штатної чисельності  *Міносвіти, Міноборони, МВС,   *                *
*працівників вищих військових навчальних закладів та   *Національна гвардія, СБУ,    *                *
*підрозділів військової підготовки цивільних вищих   *НКАУ, МНС,            *                *
*навчальних закладів                   *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*                             *                 *                *
* Створення на базі Академії Збройних Сил України   *Міноборони            *                *
*науково-методичного центру, розроблення методології   *                 *                *
*науково-теоретичних досліджень, освітніх технологій,  *                 *                *
*моделей, програм реформування та розвитку військової  *                 *                *
*освіти                          *                 *                *
*                             *                 *                *
* Організація перепідготовки та підвищення кваліфікації  *Міноборони, МВС,         *                *
*командного  та професорсько-викладацького  складу   *Національна гвардія, СБУ,    *                *
*військових навчальних закладів              *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*                             *                 *                *
* Оптимізація мережі та  ємності докторанту та   *                 *                *
*ад'юнктур                        *   " - "           *                *
*                             *                 *                *
* Проведення державної перевірки дотримання умов   *Міносвіти, Міноборони, МВС,   *                *
*ліцензій, виданих вищим військовим навчальним закладам  *Національна гвардія, СБУ,    *                *
*                             *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*                             *                 *                *
* Розроблення комплексу  заходів, спрямованих на   *Міноборони, МВС,         *                *
*поліпшення  профорієнтаційної роботи з  молоддю,   *Національна гвардія, СБУ, МНС, *                *
*залучення її до навчання у вищих військових навчальних  *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*закладах                         *   *                *
*                             *                 *                *
* Удосконалення системи відбору осіб, які вступають на  *Міносвіти, Міноборони, МВС,   *                *
*навчання до військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою   *Національна гвардія, СБУ,    *                *
*військово-фізичною підготовкою та вищих  військових  *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*навчальних закладів                   *                 *                *
*                             *                 *                *
* Оптимізація мережі військових навчальних підрозділів, *Міноборони, МВС,         *                *
*які здійснюють професійну військову підготовку      *Національна гвардія, СБУ,    *                *
*                             *МНС,   *                *
*                             *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*                             *                 *                *
* Визначення нормативних вимог до готовності молоді до  *Міноборони, МВС,         *                *
*служби. Розроблення системи контролю за військовою    *Національна гвардія, СБУ,    *                *
*підготовкою молоді до служби               *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*                             *                 *                *
* Розроблення  концепції інформатизації  системи   *Міноборони, Міносвіти,      *                *
*військової освіти. Розроблення  та впровадження   *МВС, Національна гвардія,    *                *
*централізованої інформаційної системи забезпечення   *СБУ,   *                *
*навчального процесу і науково-дослідної роботи у вищих  *Національна академія наук, *                *
*навчальних закладах                   *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*                             *                 *                *
* Розроблення програми пріоритетних науково-дослідних  *Міносвіти, Міноборони, МВС,   *                *
*робіт з проблем вищої військової школи          *Національна гвардія, СБУ,    *                *
*                             *Національна академія наук,    *                *
*                             *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*                             *                 *                *
*    Другий етап (1999-2000 роки)         *                 * Глибоке   та   всебічне  *
*                             *                 * реформування    військової *
*                             *                 * освіти з метою  надання їй *
*                             *                 * дійсно безперервного характе- *
*                             *                 * ру на основі перспективних  *
*                             *                 * технологій навчання військо- *
*                             *                 * вих фахівців.         *
*                             *                 * Проміжна оцінка якості та  *
*                             *                 * ефективності діяльності систе- *
*                             *                 * ми військової освіти.     *
*                             *                 * Створення єдиної системи   *
*                             *                 * військової освіти       *
*                             *                 *                *
* Продовження роботи з акредитації вищих військових  *Міносвіти, Міноборони, МВС,   *                *
*навчальних закладів, скорочення та впорядкування мережі *Національна гвардія, СБУ, НКАУ, *                *
*військових навчальних закладів та підрозділів, скорочення*Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*штатної чисельності працівників системи військової  *                 *                *
*освіти                          *                 *                *
*                             *                 *                *
*Реалізація Концепції інформатизації військової освіти  *Міносвіти, Міноборони, МВС,   *                *
*                             *Національна гвардія, СБУ,    *                *
*                             *Мінфін, НКАУ,           *                *
*                             *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*                             *                 *                *
* Проведення заходів щодо вдосконалення технології  *Міносвіти, Міноборони, МВС,   *                *
*навчання слухачів, курсантів та студентів за контрактом *Національна гвардія, СБУ, МНС, *                *
*                             *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*                             *                 *                *
* Організація розроблення та видання підручників і  *Міносвіти, Міноборони, МВС,   *                *
*навчальних   посібників   нового   покоління,  *Національна гвардія, СБУ,    *                *
*централізованого забезпечення військових навчальних   *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*закладів підручниками та посібниками           *                 *                *
*                             *                 *                *
* Проведення  заходів щодо  посилення соціально-   *Міносвіти, Міноборони,      *                *
*економічного захисту учасників навчально-виховного   *Мінфін, МВС, Національна     *                *
*процесу, підвищення рівня матеріального стимулювання   *гвардія, СБУ, МНС,        *                *
*науково-педагогічних працівників             *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*                             *                 *                *
*  Розроблення  науково  обгрунтованої  системи   *Міносвіти, Міноборони, МВС,   *                *
*одержання післядипломної освіти, реорганізація системи  *Національна гвардія, СБУ,    *                *
*підвищення кваліфікації офіцерських кадрів        *НКАУ, МНС,            *                *
*                             *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*                             *                 *                *
* Розроблення нових норм забезпечення військових   *Міноборони, МВС,         *                *
*навчальних закладів навчальним озброєнням, військовою  *Національна гвардія, СБУ,    *                *
*технікою і майном, навчально-лабораторним обладнанням  *НКАУ, МНС,   *                *
*                             *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*                             *                 *                *
* Завершення організаційних заходів щодо формування   *Міносвіти, Міноборони, МВС,   *                *
*єдиної системи підготовки військових фахівців для    *Національна гвардія, СБУ,    *                *
*Збройних Сил та інших військових формувань        *НКАУ, МНС,            *                *
*                             *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*        Третій етап (після 2000 року)     *                 * Удосконалення єдиної системи *
*                             *                 * військової  освіти, здатної *
*                             *                 * задовольнити потреби Зброй-  *
*                             *                 * них Сил та інших військових *
*                             *                 * формувань   у  військових *
*                             *                 * фахівцях  різних  освітньо- *
*                             *                 * кваліфікаційних рівнів, опера- *
*                             *                 * тивно  реагувати на  зміни *
*                             *                 * військово-політичної  обста- *
*                             *                 * новки, бути економічно доціль- *
*                             *                 * ною              *
* Завершення інформатизації системи військової освіти   *Міносвіти, Міноборони, МВС,   *                *
*                             *Національна гвардія, СБУ,    *                *
*                             *НКАУ, МНС,   *                *
*                             *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*                             *                 *                *
* Визначення ефективності роботи єдиної системи   *Міносвіти, Міноборони, МВС,   *                *
*підготовки військових фахівців              *Національна гвардія, СБУ,    *                *
*                             *НКАУ, МНС,             *                *
*                             *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
*                             *                 *                *
* Підвищення  статусу кращих  вищих військових    *Міносвіти, Міноборони, МВС,   *                *
*навчальних закладів                   *Національна гвардія, СБУ,    *                *
*                             *МНС,   *                *
*                             *Адміністрація Держприкордонслужби*                *
******************************************************************************************************************************
 

 Примітка. Терміни виконання конкретних  заходів  визначаються у річних планах роботи Координаційної  ради  з  питань  військової освіти. 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 1997 р. N 1410

 

 

 

ПЕРЕЛІК
вищих навчальних закладів, що входять до єдиної системи військової освіти

(У тексті Переліку слова "Держкомкордон" та "Прикордонні війська" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Адміністрація Держприкордонслужби" та "Державна прикордонна служба" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 року N 1402)

************************************************************************************
*                   * Міністерства та інші* Міністерства та  *
*  Найменування вищого навчального  *  центральні органи * інші центральні  *
*         закладу       *  виконавчої влади, в* органи виконавчої *
*                   *  інтересах яких  * влади, в інтересах *
*                   *   здійснюється   *  яких можливо  *
*                   *   підготовка   *   здійснювати  *
*                   *           *   підготовку   *
************************************************************************************
 1. Вищі навчальні заклади Міноборони
 
 Академія Збройних Сил України     Міноборони,      МНС, НКАУ
                    Внутрішні війська
                    МВС, СБУ,
                    Національна
                    гвардія,
                    Адміністрація
                    Держприкордонслужби
 Харківський військовий         Міноборони,
 університет              Внутрішні війська
                    МВС, СБУ,
                    Національна
                    гвардія, МНС,
                    Адміністрація 
                    Держприкордонслужби,
 НКАУ
 
 Київський військовий гуманітарний   Міноборони,      Адміністрація Держприкордонслужби,
 інститут                Внутрішні війська   МНС
                    МВС, СБУ,
                    Національна гвардія
 
 Київський військовий інститут     Міноборони,      НКАУ
 управління та зв'язку         Внутрішні війська
                    МВС, СБУ,
                    Національна
                    гвардія, МНС,
 Адміністрація 
                    Держприкордонслужби,
 Харківський інститут льотчиків     Міноборони,      Національна
 Військово-Повітряних Сил        Внутрішні війська   гвардія
                    МВС,
 Адміністрація 
                    Держприкордонслужби,
 Київський інститут Військово-        "-"         "-"
 Повітряних Сил
 
 Київський інститут Сухопутних     Міноборони,
 військ                 Внутрішні війська
                    МВС, СБУ,
 Адміністрація 
                    Держприкордонслужби,
 МНС
 
 Одеський інститут Сухопутних      Міноборони, СБУ,
 військ                 Внутрішні війська
                    МВС,
 Адміністрація 
                    Держприкордонслужби,
 Національна
                    гвардія, МНС
 
 Севастопольський військово-      Міноборони,
 морський інститут           Адміністрація 
                    Держприкордонслужби,
 Військовий інститут артилерії при   Міноборони,
 Сумському державному          Національна гвардія
 університеті
 
 Житомирський військовий інститут    Міноборони,
 радіоелектроніки            НКАУ
 
 Військово-будівельний факультет    Міноборони, СБУ,    НКАУ
 при Харківському державному      Внутрішні війська   Адміністрація Держприкордонслужби,
 технічному університеті будівництва  МВС          МНС
 та архітектури
 
 Військово-інженерний факультет при   Міноборони,
 Подільській аграрно-технічній     Внутрішні війська
 академії                МВС,
                    Національна
                    гвардія, МНС,
 Адміністрація 
                    Держприкордонслужби,
 Харківський інститут танкових військ  Міноборони,
                    Національна гвардія
 
 Військово-медичний інститут      Міноборони, МНС,    НКАУ
 Української військово-медичної     Внутрішні війська
 академії                МВС, СБУ,
                    Національна
                    гвардія,
 Адміністрація 
                    Держприкордонслужби,
 Філія Київського військового      Міноборони, МНС,
 інституту управління та        Внутрішні війська
 зв'язку (м. Полтава)          МВС, Національна
                    гвардія,
 Адміністрація 
                    Держприкордонслужби,
 СБУ
 
   2. Вищі навчальні заклади Міносвіти
   (військові навчальні підрозділи Міноборони)
 
 Державний університет         Міноборони,       НКАУ
 "Львівська політехніка"        Внутрішні війська
 (військовий інститут при державному  МВС,
 університеті)             Адміністрація 
                    Держприкордонслужби,
 МНС, Національна
                    гвардія, СБУ
 
 Дніпропетровський державний      Міноборони
 технічний університет залізничного
 транспорту
 (кафедра військової підготовки)
 
 Івано-Франківський державний      Міноборони       Національна
 технічний університет нафти і газу              гвардія, НКАУ,
 (кафедра військової підготовки)                Адміністрація 
                                Держприкордонслужби
 Київський міжнародний університет   Міноборони, СБУ,
 цивільної авіації (факультет      Адміністрація
 військової підготовки)         Держприкордонслужби,
                    МНС
 Кіровоградська державна                    Адміністрація 
 льотна академія (кафедра військової Держприкордонслужби
 підготовки)
 
 Київський університет імені      Міноборони,      НКАУ
 Т. Шевченка              Внутрішні війська
 (відділення військової підготовки)   МВС,
                    СБУ, МНС,
 Адміністрація 
                    Держприкордонслужби,
 Національна гвардія
 
 Національна юридична академія     Міноборони, МВС,    МНС, НКАУ
 України імені Ярослава Мудрого     СБУ,
 (факультет військової юстиції,     Національна
 слідчо-криміналістичний факультет   гвардія,
 МВС, Інститут підготовки юридичних Адміністрація
 кадрів для Служби безпеки) Держприкордонслужби,
   Прокуратура
                    України, Верховний
                    Суд України
 
 Одеський гідрометеорологічний     Міноборони,
 інститут                Адміністрація
 (кафедра військової підготовки) Держприкордонслужби
 Одеський державний морський      Міноборони       Адміністрація 
 університет Держприкордонслужби
 (кафедра військової підготовки)
 
 Український національний аграрний   МВС, Національна     СБУ
 університет              гвардія,
 (кафедра військової підготовки)    Міноборони,
 Адміністрація 
                    Держприкордонслужби,
 МНС
 
 3. Вищі навчальні заклади МВС
 
 Національна академія внутрішніх    МВС
 справ
 
 Київський інститут внутрішніх справ    - " -
 при Національній академії
 внутрішніх справ
 
 Львівський інститут внутрішніх      - " -
 справ при Національній академії
 внутрішніх справ
 
 Університет внутрішніх справ       - " -
 
 Донецький інститут внутрішніх справ    - " -
 
 Запорізький юридичний інститут      - " -
 
 Луганський інститут внутрішніх      - " -
 справ
 
 Одеський інститут внутрішніх справ    - " -
 
 Харківський інститут пожежної     МВС, Міноборони    МНС, НКАУ
 безпеки
 
 Черкаське пожежно-технічне       МВС
 училище
 
 Дніпропетровське училище міліції     - " -
 
 Донецьке училище міліції         - " -
 
 Львівське пожежно-технічне        - " -        НКАУ
 училище
 
 Чернігівське училище внутрішніх     - " -
 справ
 
    4. Вищі навчальні заклади Адміністрації Держприкордонслужби
 
 Академія Державної прикордонної Адміністрація
 служби імені Богдана Хмельницького   Держприкордонслужби,
   Внутрішні війська
                    МВС
 
     5. Вищі навчальні заклади СБУ
 
 Академія Служби безпеки        СБУ          Управління
                                державної
                                охорони,
                                Адміністрація 
                                Держприкордонслужби
 6. Вищі навчальні заклади Національної гвардії
 
 Військовий інститут Національної    Національна      Міноборони,
 гвардії                гвардія, МВС      Адміністрація 
                                Держприкордонслужби

Примітка. До переліку ВВНЗ належать також військові навчальні підрозділи   цивільних   вищих   навчальних   закладів,   у   яких здійснюється  військова   підготовка   студентів   за   програмами підготовки офіцерів запасу. Перелік  зазначених  вищих  навчальних закладів визначено постановами Кабінету Міністрів України  від  19 серпня 1992 р. N 490 та від 25 липня 1995 р. N 548.

(перелік із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 р. N 1170)
 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 1997 р. N 1410

 

 

 

СКЛАД
Координаційної ради з питань військової освіти

Склад втратив чинність

(склад із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 р. N 1402
,
 втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 р. N 646)

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 1997 р. N 1410

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань військової освіти

Положення втратило чинність

(положення із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 р. N 1402
,
 втратило чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 р. N 646)

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 1997 р. N 1410

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про підготовку військових фахівців у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти

1. Це положення визначає порядок формування державного замовлення на підготовку військових фахівців для Міноборони, МВС, Національної гвардії, СБУ, МНС, НКАУ, Адміністрації Держприкордонслужби, Управління державної охорони (далі - міністерства та інші центральні органи виконавчої влади), порядок фінансування та матеріального забезпечення цієї підготовки та порядок розподілу випускників ВВНЗ.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 р. N 1402)

2. Керівництво підготовкою військових фахівців у ВВНЗ здійснюють відповідно до законодавства Міносвіти та інші державні органи управління військовою освітою на основі рішень Кабінету Міністрів України, проекти яких розробляються на підставі рекомендацій Координаційної ради.

3. Формування державного замовлення на підготовку військових фахівців здійснюється Координаційною радою на підставі потреб міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у військових фахівцях різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Державне замовлення розробляється на підставі заявок міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які подаються Координаційній раді до 1 вересня року, що передує року початку підготовки, а за спеціальностями, з яких підготовка не проводиться, - за два роки. Разом з пропозиціями щодо переліку та обсягів підготовки військових фахівців подаються пропозиції про розміщення замовлення у ВВНЗ.

4. Підрозділ з питань підготовки військових фахівців Міносвіти після одержання заявок на підготовку військових фахівців розробляє пропозиції щодо оптимізації розміщення щорічного замовлення на підготовку військових фахівців.

У разі розміщення замовлення на підготовку військових фахівців для міністерства (іншого центрального органу виконавчої влади) у вищому навчальному закладі іншого міністерства (іншого центрального органу виконавчої влади) проводяться розрахунки чисельності особового складу, яка повинна бути передана від міністерства (іншого центрального органу виконавчої влади)-замовника (далі - замовник) до міністерства (іншого центрального органу виконавчої влади)-виконавця (далі - виконавець), і визначаються обсяги додаткового фінансового та матеріального забезпечення цієї підготовки з боку замовника.

На підставі рішення Кабінету Міністрів України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади розробляють і затверджують плани підготовки військових фахівців у підпорядкованих їм вищих навчальних закладах.

5. Міносвіти узгоджує проект державного замовлення на підготовку військових фахівців, пропозиції про чисельність особового складу, яка передається, обсяги додаткового фінансового та матеріального забезпечення з Мінекономіки та Мінфіном і після обговорення на засіданні Координаційної ради подає на затвердження до Кабінету Міністрів України.

На підставі рішення Кабінету Міністрів України виконавці розробляють і затверджують плани підготовки військових фахівців у підпорядкованих вищих навчальних закладах.

6. Розрахунки за підготовку військових фахівців у ВВНЗ провадяться щокварталу на підставі договорів, які укладаються між виконавцем і замовником.

7. Вартість навчання може змінюватися кожного року, починаючи з вересня поточного року, на підставі звітів замовника про витрати на навчання та утримання військовослужбовців за минулий рік. Зміни вартості навчання провадяться за погодженням сторін і оформляються додатковими угодами.

Порядок проведення розрахунків вартості підготовки військових фахівців визначається Інструкцією про матеріальне і фінансове забезпечення військовослужбовців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади під час підготовки у вищих навчальних закладах (погодженою Мінфіном і Мінекономіки).

8. Кошти, одержані за підготовку спеціалістів від замовника, поновлюються на відповідні статті кошторису виконавця за умови, що не менш як 50 відсотків коштів буде спрямовано на розвиток навчально-матеріальної бази вищих навчальних закладів виконавця.

Замовник бере участь у розвитку навчально-матеріальної бази вищих навчальних закладів виконавця.

9. Випускники вищих навчальних закладів єдиної системи військової освіти наказами виконавця направляються у розпорядження замовника.

 
____________ 

Опрос