Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка оформления векселями уплаты налогов с продукции, поставляемой по производственной кооперации, и их погашения

КМ Украины
Постановление КМ от 24.11.1997 № 1303
редакция действует с 25.08.1998

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 листопада 1997 р. N 1303

Київ

Про затвердження Порядку оформлення векселями сплати податків з продукції, що поставляється за виробничою кооперацією, та їх погашення

Із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 1998 року N 1336

На виконання статті 2 Закону України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про виробничу кооперацію" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок оформлення векселями сплати податків з продукції, що поставляється за виробничою кооперацією, та їх погашення (додається).

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 63

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 листопада 1997 р. N 1303

 

 

 

ПОРЯДОК
оформлення векселями сплати податків з продукції, що поставляється за виробничою кооперацією, та їх погашення

1. Цей Порядок визначає єдині правила видачі, обліку і погашення векселів, що видаються суб'єктами господарської діяльності на суму податків, у тому числі мита та акцизного збору, з продукції, яка поставляється за виробничою кооперацією, відповідно до угод про виробничу кооперацію між Кабінетом Міністрів України і урядами держав - учасниць СНД, а також сплати зазначених податків за умови використання цієї продукції не за призначенням чи у разі невивезення її за межі митної території України.

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке значення:

векселедавець - суб'єкт господарської діяльності, що видає вексель у разі ввезення в Україну продукції, що поставляється за виробничою кооперацією згідно з переліками до міжвідомчих договорів, укладених відповідно до Положення про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав - учасниць СНД, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 р. N 323;

векселедержатель - державна податкова адміністрація (інспекція) за місцезнаходженням векселедавця.

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.98 р. N 1336) 

3. Векселедавець видає на суму податків, що справляються під час ввезення в Україну товарів, простий вексель, який оформлюється на вексельному бланку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 10 вересня 1992 р. N 528 "Про затвердження Правил виготовлення і використання вексельних бланків", з обов'язковим виділенням окремими рядками найменування та суми за кожним податком.

Вексель виписується в іноземній валюті, визнаній Національним банком конвертованою, з відстроченням платежу до повного використання ввезеної продукції за призначенням або до вивезення продукції за межі митної території України згідно з умовами договорів (контрактів), але на термін не більш як 180 календарних днів з дати складання векселя, якою є день оформлення ввізної вантажної митної декларації.

Рядок щодо суми платежу за векселем обов'язково заповнюється цифрами та словами, а вексель скріпляється підписом і печаткою векселедавця.

4. Виходячи з технологічних особливостей виробництва, Кабінет Міністрів України може встановлювати інші терміни, на які видається вексель, під час виконання окремих видів операцій за виробничою кооперацією.

5. При заповненні рядка щодо місця складання векселя зазначається місцезнаходження уповноваженого банку України, в якому відкрито розрахунковий рахунок векселедавця.

6. Вексель не підлягає передачі шляхом індосаменту.

7. Вексель оформлюється у трьох примірниках.

8. Векселедержатель веде облік векселя в журналі. Журнал повинен бути пронумерованим, прошнурованим та скріпленим печаткою векселедержателя.

9. На звороті векселя та його копії векселедержатель робить напис "ВЗЯТО НА ОБЛІК" із зазначенням дати взяття на облік і облікового номера, які скріпляються його підписом і печаткою.

Перший примірник векселя залишається у векселедержателя. Другий та третій примірники векселя, взяті на облік (авізовані) векселедержателем, повертаються векселедавцю для пред'явлення митним органам і власного обліку.

10. Під час митного оформлення продукції, що ввозиться за виробничою кооперацією згідно з договорами (контрактами) підприємств, на звороті векселя зазначається дата і номер вантажної митної декларації, відповідно до якої ввезено продукцію, із засвідченням підписом та особистою печаткою інспектора митниці, що оформив декларацію.

11. У разі повного використання ввезеної за виробничою кооперацією продукції або вивезення її за межі митної території України до настання граничного терміну, визначеного абзацом другим пункту 3 цього Порядку, сума податків не сплачується, а вексель погашається.

З метою погашення векселя векселедавець подає векселедержателю за своїм місцезнаходженням заяву у письмовій формі із зазначенням дати взяття на облік та облікового номера векселя.

До заяви додаються:

договір (контракт) з позначкою відповідного міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади про участь векселедавця у виробничій кооперації;

копія ввізної вантажної митної декларації на продукцію, що поставляється за виробничою кооперацією;

акт про повне використання продукції, що ввозиться за виробничою кооперацією, за призначенням та інвентаризаційний опис чи акт про наявність залишків продукції, ввезеної за виробничою кооперацією у разі її неповного використання;

копія вивізної вантажної митної декларації на продукцію, що вивозиться за межі митних кордонів України.

12. Погашення векселя здійснюється шляхом проставлення на його лицьовому боці напису "ПОГАШЕНО", засвідченого підписом керівника (заступника керівника) державної податкової адміністрації (інспекції) та печаткою цього органу.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.08.98 р. N 1336) 

13. Якщо продукція, ввезена за виробничою кооперацією, частково використовується або вивозиться за межі митної території України, то погашення векселя на цю частку здійснюється у порядку, передбаченому пунктами 11 та 12.

У заяві про часткове погашення векселя мають виділятися окремими рядками суми податків, які підлягають погашенню.

14. У разі непогашення векселя (його частки) у терміни, визначені абзацом другим пункту 3 цього Порядку, векселедавець зобов'язаний його оплатити протягом п'яти календарних днів. При цьому за кожним видом платежу виписується окреме платіжне доручення.

У тексті платіжного доручення додатково зазначається:

"За векселем в оплату_____________ (вид платежу, що справляється за векселем) від " " 199_  року N_". 

Після оплати векселя він подається векселедержателю для погашення.

15. Вексель оплачується у валюті України, перерахованій за офіційним курсом Національного банку на день оплати. Зазначені платежі підлягають зарахуванню до бюджету.

16. Якщо протягом п'яти календарних днів після настання терміну платежу за векселем, векселедавець не звернувся до векселедержателя із заявою про його погашення, останній подає до відповідного банку вексель та розпорядження про безспірне стягнення з векселедавця непогашених вексельних сум.

Після списання коштів банк повертає вексель векселедержателю для погашення.

17. Якщо оплата векселя векселедавцем або безспірне стягнення з нього непогашених вексельних сум провадиться після настання терміну оплати векселя, векселедержатель нараховує на нестягнуті суми пеню у розмірах, передбачених законодавством для відповідних платежів. Пеня нараховується з дня, що настає за днем закінчення терміну оплати векселя.

18. Якщо вексель погашено відповідно до пунктів 11 - 13 цього Порядку, а під час документальних перевірок векселедавців органами державної податкової служби встановлено, що продукція, ввезена за виробничою кооперацією, використана не за призначенням, то стягуються до бюджету належні податки і застосовуються фінансові санкції відповідно до законодавства. 

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.08.98 р. N 1336) 

____________ 

Опрос