Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О регулировании фондов оплаты труда работников предприятий-монополистов

КМ Украины
Постановление КМ от 05.05.1997 № 428

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 травня 1997 р. N 428

Київ

Про регулювання фондів оплати праці працівників підприємств-монополістів

Відповідно до статті 8 Закону України "Про оплату праці" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Запровадити з 1 червня 1997 р. регулювання фондів оплати праці працівників підприємств-монополістів.

Установити, що регулювання фондів оплати праці підприємств-монополістів здійснюється шляхом щомісячного внесення до бюджету платежів із сум перевищення фактичного фонду оплати праці порівняно з його розрахунковою величиною.

2. Міністерству економіки, Антимонопольному комітетові та Міністерству статистики розробити і затвердити до 25 травня 1997 р. перелік підприємств-монополістів, щодо яких запроваджується регулювання фондів оплати праці.

3. Затвердити Порядок визначення сум, що вносяться до бюджету підприємствами-монополістами у 1997 році у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці (додається).

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1995 р. N 725 "Про затвердження Порядку визначення сум, які вносяться до бюджету у зв'язку з перевищенням фонду споживання" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 30) та постанову Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1995 р. N 1063 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1995 р. N 725".

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на державні податкові адміністрації.

 

 

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО

Інд. 26 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету
Міністрів України
від 5 травня 1997 р. N 428

ПОРЯДОК
визначення сум, що вносяться до бюджету підприємствами-монополістами у 1997 році у зв'язку з перевищенням розрахункової величини
фонду оплати праці

1. Визначення сум, що вносяться до бюджету у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці, здійснюється за базовою ставкою оподаткування прибутку (30 відсотків суми перевищення) госпрозрахунковими підприємствами, які складають окремий баланс і мають розрахунковий (поточний) рахунок, включаючи підприємства, яким надано пільги в оподаткуванні прибутку, а також підприємства, звільнені від сплати податку на прибуток відповідно до законодавства. Зазначені платежі вносяться до бюджету з прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств.

Суми платежів у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці у звітному місяці 1997 року вносяться до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на розділ 20 бюджетної класифікації до 25 числа місяця, що настає за звітним. За три дні до терміну сплати державним податковим адміністраціям за місцем обліку платників подається розрахунок суми перевищення витрат на оплату праці.

Під час обчислення сум перевищення склад витрат на оплату праці визначається відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Мінстату від 11 грудня 1995 р. N 323.

2. Сума перевищення розрахункової величини фонду оплати праці (витрат на оплату праці) у звітному місяці визначається підприємством як різниця між фактичним фондом оплати праці у звітному місяці і розрахунковим фондом оплати праці у цьому місяці.

3. Розрахункова величина фонду оплати праці у звітному місяці визначається підприємством як результат множення величини базової середньої заробітної плати працівників, чисельності працюючих, індексу обсягів продукції (робіт, послуг) та індексів інфляції.

4. За базову середню заробітну плату береться середньомісячна заробітна плата працівника підприємства за IV квартал 1996 р., розрахована виходячи з фонду оплати праці всього персоналу та середньоспискової чисельності штатних працівників спискового складу за зазначений період.

Якщо винагороди за підсумками роботи за рік і за вислугу років виплачувались у IV кварталі 1996 р., у розрахунках середньомісячної заробітної плати та у фактичній заробітній платі за звітний місяць, ці виплати враховуються у розмірі 1/12 частини.

Підприємства, створені після 1996 року, за базову середньомісячну заробітну плату мають право брати середню заробітну плату одного працівника, що склалася у IV кварталі 1996 р. у відповідній галузі (підгалузі), згідно з додатком N 1. Якщо підприємство належить до галузі, підгалузі, не наведеної у зазначеному додатку, воно може брати у розрахунках рівень середньомісячної заробітної плати, що склався у IV кварталі 1996 р. у народному господарстві в цілому. За зверненнями підприємств Мінстат має право уточнювати дані про середню заробітну плату у відповідній галузі, підгалузі з обов'язковим повідомленням про це державних податкових адміністрацій.

Підприємство, що має багатогалузевий характер виробництва, бере середню заробітну плату за IV квартал 1996 р. тієї галузі (підгалузі), чисельність працівників якої переважає на цьому підприємстві.

Такі підприємства можуть визначати розрахунковий фонд оплати праці за кожним видом діяльності окремо. При цьому розрахунковий фонд оплати праці загальногосподарського персоналу визначається за тим видом діяльності, чисельність працівників якого найбільша. Сума перевищення розрахункового фонду оплати праці визначається в цілому по підприємству.

5. Під час визначення розрахункового фонду оплати праці береться середньоспискова чисельність працюючих за звітний місяць 1997 року, яка визначається відповідно до пункту 3.3 Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату від 7 липня 1995 р. N 171 та зареєстрованої Мінюстом 7 серпня 1995 р. за N 287/823. При цьому до середньоспискової чисельності працівників додатково включається в еквіваленті повної зайнятості чисельність працівників, які:

залучені до виконання робіт за договорами цивільно-правового характеру, включаючи договори підряду на виконання разових спеціальних робіт;

прийняті на роботу за сумісництвом;

залучені для роботи на підприємстві за спеціальними договорами з державними організаціями.

6. Індекси зростання (зниження) обсягів виробництва визначаються діленням обсягів за звітний місяць 1997 року на їх базову величину. Показники обсягу продукції (робіт, послуг), які застосовуються для визначення розрахункового фонду оплати праці, затверджено наказом Мінстату від 22 вересня 1995 р. N 236. Мінстат має право уточнювати перелік цих показників та порядок їх визначення у порівнянних цінах.

За базовий рівень обсягів виробництва береться середньомісячний обсяг виробництва за 1996 рік у порівнянних цінах. Під час визначення середньомісячного обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) за 1996 рік з розрахунку виключаються місяці, протягом яких підприємство не працювало, або щодо яких відсутні дані обсягів виробництва. Підставою є звітність за показниками обсягів продукції (робіт, послуг).

Якщо у звітному місяці більше половини робочих днів основний виробничий персонал перебував у оплачуваних відпустках або проводився плановий капітальний ремонт устаткування, що підтверджується розпорядчими документами (наказами, графіками, табелями тощо), розрахунки сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці не провадяться. У разі коли підприємство фактично не працювало протягом усього звітного місяця, воно має право за наявності коштів використати їх на оплату простою працівників відповідно до законодавства і на заробітну плату працівників, які забезпечують обслуговування та збереження обладнання і споруд.

Підприємства, створені у 1996 році, індекси обсягів виробництва розраховують шляхом ділення обсягу виробництва за звітний місяць на середньомісячний з початку діяльності до кінця 1996 року.

У разі зниження обсягів виробництва більш як на 30 відсотків у розрахунках береться індекс 0,7.

Підприємства, обсяги виробництва яких у порівнянних цінах зіставити неможливо через відсутність таких цін або показника, визначають розрахункову величину фонду оплати праці без урахування індексу обсягів виробництва.

Якщо підприємство змінює вид діяльності, індекс обсягів виробництва під час визначення розрахункової величини фонду оплати праці не застосовується.

Обсяг робіт, виконаних за межами України, а також чисельність працівників, зайнятих на цих роботах, і фонд оплати праці цих працівників під час визначення суми перевищення розрахункового фонду оплати праці не враховуються.

7. Сума перевищення фонду оплати праці у звітному місяці зменшується на суму економії за попередній період, якщо в розрахунках не застосовувався граничний коефіцієнт зниження обсягів виробництва 0,7.

Приклади розрахунків сум, що вносяться до бюджету підприємствами-монополістами у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці, наведено в додатку N 2.

 

 
 
 
 
 
 
 

Додаток N 1
до Порядку визначення сум, що
вносяться до бюджету
підприємствами-монополістами
у 1997 році у зв'язку з перевищенням
розрахункової величини фонду
оплати праці

Середньомісячна заробітна плата
у IV кварталі 1996 року

****************************************************************
    Найменування галузей    *     На одного
  (підгалузей) і виробництв   *  середньоспискового
                  *  штатного працівника,
                  *     гривень
****************************************************************
 
Усього                    153,98
1. Промисловість,               169,20
 у тому числі:
Електроенергетика:              325,80
 теплові електростанції            324,23
 атомні електростанції            409,17
 гідроелектростанції             350,68
 інші електростанції             207,26
 електричні мережі              300,77
 теплові мережі                227,06
 самостійні котельні             152,79
Паливна промисловість:            250,29
 нафтодобувна                 300,94
 нафтопереробна                320,31
 газова                    394,84
 вугільна                   245,01
 торф'яна                   138,68
Атомна промисловість             230,78
Чорна металургія               248,27
Кольорова металургія             241,08
Хімічна та нафтохімічна            159,75
промисловість:
 хімічна промисловість            153,46
 нафтохімічна промисловість          194,41
Машинобудування і металообробка:       114,83
Машинобудування                109,56
енергетичне машинобудування (без       145,92
дизелебудування)
 дизелебудування                90,69
 металургійне машинобудування         195,91
гірничошахтне та гірничорудне
машинобудування                142,03
підйомно-транспортне
машинобудування                89,03
електротехнічна промисловість         107,40
хімічне та нафтове машинобудування      142,74
верстатобудівна та інструментальна
промисловість                 123,67
промисловість міжгалузевих
виробництв                  114,55
приладобудування                75,53
автомобільна промисловість           82,79
підшипникова промисловість          133,04
тракторне і сільськогосподарське
машинобудування                94,68
будівельно-шляхове і комунальне
машинобудування                132,52
машинобудування для легкої і
харчової промисловості та           97,30
побутових приладів
інші галузі машинобудування          106,34
виробництво санітарно-технічного і
газового обладнання і виробів         131,77
Промисловість металевих
конструкцій і виробів             104,87
Ремонт машин і обладнання           172,11
Лісова, деревообробна, целюлозно-
-паперова промисловість:            93,73
лісозаготівельна               108,68
деревообробна                 76,29
целюлозно-паперова              152,20
лісохімічна                  63,58
Промисловість будівельних           129,04
матеріалів
Скляна, фарфоро-фаянсова           124,33
промисловість
Легка промисловість:              76,95
текстильна                   77,75
швейна                     70,32
шкіряна, хутрова та взуттєва          85,97
виробництво гудзиків              61,06
інші галузі легкої промисловості        84,28
Харчова промисловість:            196,11
харчосмакова                 212,83
м'ясна і молочна               162,97
рибна                     88,88
Мікробіологічна промисловість         116,60
Борошномельнокруп'яна і
комбікормова промисловість          271,22
Медична промисловість:            193,92
хіміко-фармацевтична промисловість      274,02
промисловість медичної техніки         89,14
виробництво медичних виробів із
скла, фарфору і пластмас           101,67
Поліграфічна промисловість          191,77
Інші промислові виробництва          164,01
 
2. Сільське господарство:           135,11
сільськогосподарське виробництво       153,62
організації з обслуговування
іригаційних і меліоративних систем      102,66
ветеринарні установи та            100,12
організації
організації з обслуговування
сільського господарства            170,45
 
3. Лісове господарство            105,80
 
4. Рибне господарство             104,57
 
5. Транспорт:                 170,55
залізничний                  180,01
міський електричний              171,88
метрополітенний                243,99
автомобільний                 118,96
трубопровідний загального           469,48
користування
морський                   254,26
річковий                   170,49
авіаційний                  294,20
інші види                   109,35
 
6. Зв'язок                  188,43
 
7. Будівництво:                164,69
загальнобудівельні та
спеціалізовані організації, які
здійснюють будівельні, монтажні та
інші роботи підрядним і            162,50
господарським способом
з них:
організації, які здійснюють:
будівництво метрополітенів і
підземних тунелів               288,37
будівництво шахт               211,32
монтажні роботи                206,29
капітальний ремонт будівель та
споруд виробничого призначення        184,13
експлуатаційне буріння            281,97
проектні, проектно-пошукові та
пошукові організації             151,38
 
8. Торгівля                  104,59
 
9. Громадське харчування            58,96
 
10. Матеріально-технічне
постачання і збут               167,55
 
11. Заготівля                 188,65
 
12. Інформаційно-обчислювальне
обслуговування                168,77
13. Геологія і розвідка надр,
геодезична і гідрометеорологічна       147,29
служба
 
14. Виробничі види побутового
обслуговування населення            67,75
 
15. Інші види діяльності у сфері
матеріального виробництв           120,93
  редакції видавництва           209,55
  заготконтори із збирання
  металобрухту та утилю           212,92
  позавідомча охорона            110,64
  інші організації             164,53
 
16. Житлове господарство           139,36
 
17. Комунальне господарство          180,69

 

 
 
 
 
 
 

Додаток N 2
до Порядку визначення сум,
що вносяться до бюджету
підприємствами-монополістами
у 1997 році у зв'язку з перевищенням
розрахункової величини фонду оплати праці

ПРИКЛАД
розрахунку сум, що вносяться до бюджету підприємством-монополістом у зв'язку з перевищенням розрахункової величини
фонду оплати праці

*****************************************************************
            *Номер * Одиниця * Кількісне значення
    Показники    *рядка * виміру *   показника
            *   *     ***********************
            *   *     *1 варіант* 2 варіант
*****************************************************************
 
Середньомісячна
заробітна плата, що
береться для визначення
розрахункового фонду
оплати праці        01   гривень   150    130
 
Середньоспискова
чисельність працівників
у звітному місяці,
включаючи додаткову,
передбачену пунктом 5
Порядку           02   чоловік   3100   500
 
Обсяг виробництва за
звітний місяць
(у порівнянних цінах)    03    тис.    1255   202,5
                  гривень
Середньомісячний обсяг
виробництва за 1996 рік
(у порівнянних цінах)    04    -"-    1162   250
 
Індекс обсягів
виробництва (рядок 03 :   05  коефіцієнт  1,08   0,81
рядок 04)
 
Індекс інфляції за
період з початку 1997
року до звітного місяця
включно (добуток
індексів за         06    -"-    1,06   1,06
січень - квітень,
умовно)
 
Розрахунковий фонд
оплати праці на звітний
місяць
(рядок 01 х рядок 02 х   07    тис.   532,3   55,9
 рядок 05 х рядок 06)       гривень
Фактичний фонд оплати
праці за звітний місяць   08    -"-    638,7   68,9
 
Перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці у    09    -"-    106,4   13,0
звітному місяці (рядок
08 - рядок 07)
 
Сума економії за
попередній період      10    -"-    23,0    -
поточного року
 
Сума перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці,
зменшена на суму
економії за попередній
період поточного року    11    -"-    83,4   13,0
(рядок 09 - рядок 10)
 
Сума платежу за
перевищення
розрахункової величини
фонду            12    -"-    25,0   3,9
оплати праці
(рядок 11 х 30 : 100)

 
 
 

Опрос