Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о расследовании и учете несчастных случаев непроизводственного характера

КМ Украины
Постановление КМ от 05.05.1997 № 421
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 травня 1997 р. N 421

Київ

Про затвердження Положення про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 березня 2001 року N 270)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру, що додається, та ввести його в дію з 1 липня 1997 року.

2. Міністерству праці разом з іншими центральними органами виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити доведення до організацій, установ, підприємств, незалежно від форм власності вимог Положення про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру.

3. Міністерству праці і Міністерству охорони здоров'я за участю Державного комітету по нагляду за охороною праці забезпечити вивчення практики застосування Положення про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру та в разі потреби подавати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення до нього змін і доповнень.

4. Міністерству охорони здоров'я за погодженням з Міністерством праці в двотижневий термін розробити і затвердити форму журналу обліку лікувально-профілактичними закладами випадків невиробничого травматизму та форму повідомлення про травму невиробничого характеру.

 

 

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО

 

Інд. 33 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 травня 1997 р. N 421

ПОЛОЖЕННЯ
про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру

Загальні питання

1. Це Положення визначає порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків невиробничого характеру (не пов'язаних з трудовими відносинами), які сталися з громадянами на території України з втратою працездатності не менше ніж на один день.

Положення є обов'язковим для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також організаціями, установами і підприємствами (далі - організації) незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, об'єднаннями громадян, фізичними особами.

2. Розслідуванню згідно з цим Положенням підлягають нещасні випадки невиробничого характеру (травми, отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, ураження електричним струмом, ушкодження від контакту з тваринами тощо) з тяжкими для здоров'я наслідками (далі - нещасні випадки), які сталися в житлових та підсобних приміщеннях, на комунально-побутових і торгівельних об'єктах, що обслуговують населення, присадибних ділянках, у місцях відпочинку та масового перебування людей тощо. Схема визначення ступеня тяжкості нещасних випадків встановлюється МОЗ.

Нещасні випадки, які сталися з громадянами під час прямування на роботу чи з роботи (пішки, на громадському чи власному транспортному засобі), а також під час виконання громадського обов'язку щодо рятування людей, під час участі у спортивних іграх на офіційних змаганнях, розслідуються організацією, де працює потерпілий, або організацією, яка зобов'язана забезпечити чи відповідає за безпечну життєдіяльність людей на відповідній території незалежно від ступеня тяжкості травми. Результати розслідування використовуються в разі призначення потерпілому допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

3. Дія цього Положення не поширюється на розслідування нещасних випадків, що сталися в процесі трудових відносин (роботи, служби) та виконання інших обов'язків і доручень, а також:

а) на повітряному, залізничному, морському, внутрішньому водному, автомобільному і електротранспорті (тролейбуси) міжміського сполучення;

б) у житлових будинках і на комунально-побутових об'єктах під час експлуатації газових приладів і газопроводів;

в) з учасниками навчально-виховного процесу в навчальних закладах.

Зазначені нещасні випадки розслідуються на підставі відомчих нормативних актів, затверджених згідно з чинним законодавством.

Нещасні випадки, в тому числі зі смертельними наслідками, пов'язані з вчиненням злочину розслідуються слідчими органами.

Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру

4. Лікувально-профілактичні заклади ведуть реєстрацію нещасних випадків в окремому журналі за формою, що затверджується МОЗ.

Про кожний нещасний випадок лікувально-профілактичний заклад протягом доби надсилає місцевому органу виконавчої влади повідомлення за формою, що затверджується МОЗ.

5. Рішення щодо необхідності розслідування нещасного випадку приймається керівником відділу (служби) охорони праці місцевого органу виконавчої влади, який реєструє повідомлення лікувально-профілактичного закладу і надсилає своє рішення і копію повідомлення організації, що повинна проводити розслідування.

Керівник організації не пізніше наступного дня після надходження рішення зобов'язаний утворити комісію з розслідування нещасного випадку у складі не менше трьох осіб.

До участі в роботі комісії можуть залучатися представники відповідного лікувально-профілактичного закладу та страхової організації (якщо потерпілий був застрахований), а також представники організації, відповідальної за додержання умов безпеки на території, об'єкті, де стався нещасний випадок.

Розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 календарних днів після утворення комісії, і його результати оформляються актом за формою НТ, що додається.

Для розслідування групових нещасних випадків (коли потерпіло два і більше громадян) утворюється комісія при місцевому органі виконавчої влади.

Груповий нещасний випадок розслідується в тому ж порядку, що й одиночний. Акт форми НТ складається на кожного потерпілого окремо.

У процесі з'ясування обставин нещасного випадку встановлюються причини, час і місце, стан потерпілого на момент одержання травми. Для цього можуть використовуватися довідки лікувально-профілактичних закладів, матеріали органів внутрішніх справ та інші документи, а також пояснення потерпілого та свідчення очевидців.

6. Акт розслідування нещасного випадку складається в трьох примірниках, підписується головою і членами комісії і затверджується керівником організації.

7. Перший примірник акта передається комісією організації, яка проводила розслідування, другий - відділу (службі) охорони праці органу виконавчої влади, а третій видається потерпілому (на його вимогу). Копія акта передається організації, причетність якої до нещасного випадку встановлено комісією в результаті розслідування, а також видається правоохоронним органам та іншим організаціям на їх запит.

Облік і аналіз нещасних випадків невиробничого характеру

8. Облік нещасних випадків в цілому ведеться відділом (службою) охорони праці місцевого органу виконавчої влади за відповідними формами державної статистичної звітності за підсумками кожного кварталу, і за рік.

Відділ (служба) охорони праці місцевого органу виконавчої влади аналізує причини, здійснює контроль за виконанням заходів, зазначених в актах розслідування обставин нещасних випадків.

9. Організація, яка відповідальна або зобов'язана забезпечити безпечну життєдіяльність людей на території чи об'єкті, де стався нещасний випадок, здійснює запропоновані комісією заходи щодо усунення причин подібних випадків. Про здійснення зазначених заходів керівник організації у письмовій формі повідомляє відділ (службу) охорони праці місцевого органу виконавчої влади в термін, зазначений в акті форми НТ.

10. Відділ (служба) охорони праці місцевого органу виконавчої влади через засоби масової інформації регулярно доводить до відома населення інформацію про стан невиробничого травматизму в регіоні та заходи, вжиті до запобігання нещасним випадкам.

Відшкодування шкоди

11. Відшкодування шкоди, заподіянної громадянину (громадянам) внаслідок нещасного випадку, визначається відповідно до чинного законодавства.

Форма НТ

 

 
 
 

Додаток
до Положення про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру

 ЗАТВЕРДЖУЮ
               ________________________________
               (найменування посади керівника
                організації)
               _______________________________
 
               __________    _______________
               (підпис)   (ініціали, прізвище)
                ____ _________ ______ р.
 
 
                 МП

АКТ  N _____ 
розслідування обставин нещасних випадків
невиробничого характеру

 
1. Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого, рік народження
 
---------------------------------------------------------------
2. Домашня адреса______________________________________________
3. Місце роботи________________________________________________
4. Нещасний випадок стався "__"_______ _____ о ______годині
5. Місце, де стався нещасний випадок _____________________
_______________________________________________________________
6. Стислий опис обставин нещасного випадку_____________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. Причини нещасного випадку___________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8._____________________________________________________________
 (повна назва лікувально-профілактичного закладу, яким
_______________________________________________________________
 встановлено діагноз із зазначенням часу - дата, година)
 
9. Встановлений діагноз____ ___________________________
________________________________________________
________________________________________________
 
   10. Заходи, які необхідно здійснити для усунення причин
невиробничої травми:
******************************************************************
  Найменування  *  Термін  * Виконавець  *Відмітка про   *
         * виконання *       * виконання    *
******************************************************************
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 
 
11. Висновок комісії:
_______________________________________________________________
(зазначаються прізвища, ініціали осіб, у тому числі потерпілого,
________________________________________________________________
чиї дії призвели до нещасного випадку, визначається зміст
________________________________________________________________
порушення законодавчих, нормативних актів)
________________________________________________________________
 
12. Акт складено ___ __________  ____ р.
 
Голова комісії  ________________
         (прізвище, посада)
         __________________   ______________
                      (підпис)
 
Члени комісії  __________________
         (прізвище, посада)
         __________________   ______________
                      (підпис)
         _______________     ______________
         _______________     ______________
         _______________     ______________
         _______________     ______________
Опрос