Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Программе занятости населения на 1997-2000 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 31.12.1996 № 1591

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 грудня 1996 р. N 1591

Київ

Про Програму зайнятості населення
 на 1997 - 2000 роки

З метою створення соціально-економічних і організаційних умов для запобігання різкому зростанню безробіття, регулювання ринку праці та соціального захисту безробітних Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Схвалити Програму зайнятості населення на 1997 - 2000 роки та заходи щодо її реалізації, що додаються.

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям раз на рік (до 10 березня) інформувати Міністерство праці про стан виконання зазначеної Програми.

2. Міністерству праці, Міністерству економіки, Фонду державного майна, Міністерству статистики, Міністерству фінансів щорічно починаючи з 1997 року одночасно з розробленням Державного бюджету України та Державної програми економічного і соціального розвитку подавати Кабінетові Міністрів України план дій та обсяги фінансування заходів Програми зайнятості населення на 1997 - 2000 роки на наступний рік.

3. Міністерству праці та Міністерству статистики раз на рік (до 10 квітня) інформувати Кабінет Міністрів України про хід реалізації заходів Програми і щоквартально - про стан ринку праці і використання коштів державного фонду сприяння зайнятості населення.

 

 

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО

 

 

 
 
 

СХВАЛЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 грудня 1996 р. N 1591

Програма
зайнятості населення на 1997 - 2000 роки

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма зайнятості населення на 1997 - 2000 роки (далі - Програма) спрямована на виконання середньострокових завдань розвитку ринку праці в Україні, реалізацію державної політики зайнятості населення (далі - політика зайнятості) виходячи з визначених Верховною Радою України основних принципів економічної та соціальної політики та Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

У Програмі враховано досвід формування та реалізації державних і територіальних програм зайнятості населення (далі - територіальні програми) в 1991 - 1995 роках, сучасний стан зайнятості населення та ринку праці, законодавчі та нормативно-правові акти з питань реформування ринку праці. Програму розроблено на 1997 - 2000 роки - другий етап перехідного періоду, основними завданнями якого є подальше реформування ринку праці, удосконалення механізмів управління в умовах посилення конкуренції робочої сили та безробіття.

На кожний наступний прогнозний рік передбачається розроблення відповідних заходів та кількісних показників як доповнення до цієї Програми або підготовка окремого розділу до Державної програми економічного і соціального розвитку України на черговий рік виходячи з економічного становища держави і ринку праці.

Мета Програми - здійснення конкретних заходів, спрямованих на реформування ринку праці, забезпечення продуктивної зайнятості населення, сприяння поверненню незайнятих громадян до економічно доцільної діяльності, запобігання масовому безробіттю внаслідок структурних змін в економіці, посилення соціального захисту неконкурентоспроможних верств населення. Досягнення зазначеної мети вимагає забезпечення на всіх рівнях державного управління ефективної співпраці місцевих органів виконавчої влади, об'єднань роботодавців і профспілок, проведення комплексної політики зайнятості, яка враховувала б взаємозалежність завдань економічного і соціального розвитку, а також пріоритети в розвитку окремих територій, галузей народного господарства. Реалізація Програми передбачає підвищення функціональної ролі та рівня роботи державної служби зайнятості (далі - служба зайнятості).

РОЗВИТОК РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Ринок праці в Україні формувався у процесі перебудови механізму господарювання, здійснення інвестиційної політики, роздержавлення і приватизації власності, демократизації виробництва.

Для цього періоду характерні такі тенденції:

зменшення чисельності працюючих у суспільному виробництві та зростання нерегламентованої зайнятості;

зменшення чисельності та питомої ваги зайнятих у промисловості та будівництві, в галузях, що виробляють товари народного споживання та надають послуги населенню, зростання зайнятості в сільському господарстві;

повільне зростання зареєстрованого безробіття на фоні вимушеної неповної зайнятості населення (відпустки без збереження заробітної плати, неповний робочий день, тиждень);

подальша диференціація безробіття, утворення регіонів з підвищеним рівнем зареєстрованого безробіття, осередків часткового безробіття в окремих галузях тощо.

За останні чотири роки чисельність зайнятих у суспільному виробництві (крім особистого підсобного господарства) скоротилася на 3,4 млн. чоловік, або на 14,5 відсотка, чисельність робітників та службовців - на 2,7 млн. чоловік, або на 15,1 відсотка.

Повільними темпами йде вивільнення кадрів внаслідок змін у виробництві. Найінтенсивніше воно відбувалося в 1992 році, коли було вивільнено 454 тис. чоловік. Надалі цей процес дещо уповільнився, що зумовило збільшення часткового безробіття та зменшення реальної заробітної плати.

Підприємства і організації штучно стримують процес вивільнення, надаючи працівникам безоплатні відпустки та запроваджуючи неповні робочі дні, тижні. Протягом 1995 року в безоплатних відпустках різної тривалості перебувало близько 2,7 млн. чоловік (17,7 відсотка від середньоспискової чисельності працюючих), ще близько 0,9 млн. чоловік працювали неповний робочий день (5,6 відсотка).

Сучасні тенденції у сфері зайнятості впливають як на кількість звернень незайнятих громадян до служби зайнятості, так і на ефективність управління ринком праці.

Кількість осіб, що реєструються в службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стабілізувалась на рівні близько 20 відсотків від загального ринку праці зі значною диференціацією по областях: від 8 - 10 відсотків в м. Києві, Чернівецькій, Харківській областях, до 30 - 40 відсотків у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях.

Діяльність підрозділів служби зайнятості дала змогу запобігти суттєвому загостренню стану зареєстрованого безробіття. Майже 49,9 відсотка незайнятих громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості, було охоплено активними формами сприяння зайнятості. З них 229,7 тис. чоловік було працевлаштовано, 22,8 тис. чоловік залучено до тимчасових громадських робіт. Подальшого розвитку набуло професійне навчання та перепідготовка незайнятого населення. В 1995 році забезпечено навчання і перенавчання 67,2 тис. чоловік за 205 професіями і спеціальностями.

Проте через незначний розвиток сфери докладання праці та структурну невідповідність попиту і пропонування робочої сили зареєстроване безробіття в Україні поступово зростає. Чисельність зареєстрованих безробітних зросла з 70,5 тис. чоловік на початок 1993 року до 308,4 тис. чоловік на 1 грудня 1996 року, а рівень безробіття з 0,04 до 1,12 відсотка працездатного населення у працездатному віці. Станом на 1 грудня 1996 року найвищий рівень безробіття був у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернігівській та Львівській областях, де показник зареєстрованого безробіття в 2 - 3 рази перевищує середній по Україні.

У 1997 - 2000 роках передбачається, що з урахуванням прискореного створення належного правового та інструктивно-методичного забезпечення вже у 1997 році здійснюватиметься комплекс заходів щодо санації та стимулювання реструктуризації промислових підприємств. У разі диференційованого підходу до збереження зайнятості у кожному окремому випадку це призведе до стрімкого вивільнення кадрів, зменшення часткового та зростання зареєстрованого безробіття. Потреби структурної перебудови економіки обумовлять зменшення чисельності працюючих у базових галузях промисловості, що загострюватиме регіональні проблеми безробіття.

За розрахунками територіальних і базових програм зайнятості, внаслідок скорочення підприємствами працівників, які перебувають у стані часткового безробіття, та запровадження порядку виплати вивільнюваним працівникам двомісячної компенсації середньої заробітної плати з фонду зайнятості, фіксований ринок праці в 1997 році може становити 1612,1 тис. чоловік, з них 504,4 тис. вивільнених працівників. Чисельність зареєстрованих безробітних на кінець 1997 року становитиме 661,1 тис. чоловік, або 2,4 відсотка працездатного населення у працездатному віці (додатки N 3, 4, 6).

Прогноз ринку праці на 1997 рік не виключає можливості різкого зростання безробіття, масштаби якого можуть вийти за межі, визначені у Програмі. У цьому разі, крім організації постійного моніторингу ринку праці, передбачається розроблення та здійснення заходів надзвичайного характеру.

На кінець 2000 року в Україні може бути 1,6 - 1,7 млн. чоловік зареєстрованих безробітних, або 5 - 6 відсотків працездатного населення у працездатному віці. Ринок праці передбачається мобільним, безробіття матиме переважно структурний та фрикційний характер.

З урахуванням змін у структурі виробництва, демографічних та інших особливостей, їх впливу на чисельність незайнятих громадян у Програмі виділено регіони, де склався підвищений потенціал безробіття та існує реальна небезпека його особливо стрімкого зростання. Ці регіони віднесено до територій пріоритетного розвитку, перспективних для створення нових робочих місць (додаток N 9).

При загальному зростанні рівня безробіття складними залишатимуться проблеми працевлаштування молоді, яка шукає перше робоче місце, а також інших категорій населення з обмеженою конкурентоспроможністю на ринку праці.

Серед громадян, які звертатимуться до служби зайнятості, та зареєстрованих безробітних поступово зростатиме питома вага кваліфікованих робітників і спеціалістів, осіб чоловічої статі, що вивільняються з підприємств. Зростатиме тривалість безробіття.

ГОЛОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ НА 1997 - 2000 РОКИ

Основними напрямами реалізації політики зайнятості на середньострокову перспективу є:

створення сприятливих умов, у тому числі механізмів заохочення підприємців, для збільшення кількості нових робочих місць, розвитку сфери докладання праці, забезпечення продуктивної, вільнообраної діяльності;

здійснення ефективної галузевої та регіональної політики зайнятості шляхом швидкого реагування на зміни, що відбуваються на ринку праці, і впровадження на територіальному та базовому рівнях конкретних заходів селективної підтримки окремих підприємств і запобігання формуванню регіональних осередків довготривалого безробіття;

надання керованого характеру та забезпечення диференційованого підходу до вивільнення кадрів, забезпечення попереджувальної роботи з працівниками, яким загрожує вивільнення внаслідок реструктуризації підприємств, здійснення приватизації та роздержавлення, санації державних підприємств, банкрутства, ліквідації підприємств;

відродження мотивації до праці, стимулюючої, регулюючої та відтворювальної функцій заробітної плати, забезпечення регулювання доходів населення;

створення нормативно-правового та інструктивно-методичного забезпечення соціально-трудових відносин;

створення умов для найширшого залучення безробітних, незайнятих громадян і вивільнюваних працівників до оплачуваних громадських робіт і тимчасової зайнятості;

сприяння мобільності робочої сили на ринку праці шляхом посилення державного регулювання трудової міграції, ліцензування діяльності недержавних центрів зайнятості, що здійснюють працевлаштування, зокрема за кордоном;

підвищення конкурентоспроможності, професійно-ділового, кваліфікаційного рівня працюючих, вивільнюваних працівників та незайнятих громадян шляхом їх перенавчання та професійної підготовки, проведення профорієнтаційних заходів; підтримка самозайнятості безробітних, незайнятих громадян і вивільнюваних працівників шляхом надання їм у межах законодавства і з урахуванням фінансових можливостей економічної допомоги, послуг пов'язаних з професійним навчанням тощо;

удосконалення системи соціального захисту і матеріальної підтримки безробітних, незайнятих громадян і вивільнюваних працівників, що забезпечуватиме належний рівень споживання, заохочуватиме до активних пошуків роботи;

поглиблення міжнародних зв'язків з проблем зайнятості населення, розвитку інфраструктури ринку праці шляхом співробітництва з міністерствами праці і службами зайнятості зарубіжних країн та міжнародними організаціями, обміну досвідом роботи тощо.

Визначені напрями реалізації політики зайнятості мають бути забезпечені як на державному, так і на регіональному рівнях шляхом скоординованої співпраці місцевих органів виконавчої влади, підприємств, організацій та установ, профспілкових об'єднань, служби зайнятості.

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ПРАЦІ

Для виконання Програми необхідно створити та запровадити систему нормативно-правового, організаційного, фінансового, матеріально-технічного, науково-методичного та інформаційного забезпечення, яка функціонуватиме в межах інфраструктури ринку праці.

Відповідальність за реалізацію Програми покладається на міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, службу зайнятості, які визначені виконавцями кожного її заходу. Організаційне і науково-методичне супроводження та контроль за реалізацією заходів Програми як на національному, так і на територіальному рівнях здійснюється Мінпраці, Державним центром зайнятості та їх органами на місцях, Науково-дослідним центром з проблем зайнятості населення та ринку праці Національної академії наук і Мінпраці.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного фонду сприяння зайнятості населення, коштів підприємств для створення нових робочих місць, бюджетних коштів для проведення наукових досліджень з проблем зайнятості, а також за рахунок технічної допомоги Ради Європи (програма "TACIS") для створення ефективної системи управління зайнятістю з урахуванням напрямів і обсягів витрат, передбачених територіальними програмами.

За попередніми розрахунками в 1997 році витрати державного фонду сприяння зайнятості населення становитимуть 497,28 млн. гривень.

Передбачається, що комплекс заходів фінансового, організаційного, інформаційного та інших видів забезпечення сприятиме нормальному функціонуванню механізму реалізації Програми та досягненню відповідності її фактичних і прогнозних кількісних показників.

Додатки

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ

 

 

Додаток N 1

Розподіл трудових ресурсів України за сферами
зайнятості в 1994 - 2000 роках

                        (млн. чоловік)
*****************************************************************
             *     *     *1996 рік *2000 рік
             * 1994 рік * 1995 рік*******************
             *     *     *очікуване*прогноз
*****************************************************************
 Трудові ресурси       29,5    30,1   30,0   29,8
   з них:
 
Працездатне населення у
працездатному віці      27,9    27,6   27,7   27,8
 
Зайняті в економіці     23,0    23,7   23,7   23,1
   з них:
 
У народному господарстві   21,2    21,9   21,6   20,6
 
В особистому підсобному
господарстві         1,0    1,7    1,1    0,9
 
В інших сферах економічної
діяльності (підприємці та
інші)             0,8    1,7    2,1    2,5
 
Працездатне населення,
зайняте в домашньому
господарстві         4,5    4,4    4,7    3,4
 
Безробітні (на кінець року)  0,08    0,1    0,4    1,6
 
Учні у працездатному
віці, що навчаються з
відривом від виробництва   1,9    1,9    1,8    1,9

 

 

Додаток N 2

Розподіл зайнятих в економіці України
за галузями в 1994 - 2000 роках

                        (млн. чоловік)
*****************************************************************
             *     *     *1996 рік *2000 рік
             * 1994 рік * 1995 рік*******************
             *     *     *очікуване*прогноз
*****************************************************************
Зайнято в економіці -
   всього         23,0    23,7   23,7   23,1
  у тому числі:
 
Промисловість         6,2    5,8    5,4   5,0
 
Сільське господарство     4,8    5,2    5,3   5,3
 
Будівництво          1,7    1,5    1,4   1,3
 
Транспорт і зв'язок      1,5    0,9    1,4   1,4
 
Торгівля, громадське
харчування, матеріально-
технічне постачання та
збут, заготівлі        1,6    1,6    1,7   1,7
 
Житлово-комунальне
господарство і невироб-
ничі види побутового
обслуговування населення   0,8    0,8    0,8   0,7
 
Охорона здоров'я,
фізкультура і соціальне
забезпечення         1,5    1,5    1,5   1,5
 
Освіта і культура,
мистецтво, наука і наукове
обслуговування        2,7    2,7    2,7   2,5
 
Фінансування, кредитування,
страхування і пенсійне
забезпечення         0,2    0,2    0,2   0,2
 
Апарат органів державного
і господарського управління,
кооперативних і громадських
організацій          0,7    0,7    0,7   0,5
 
Інші галузі          0,5    0,2    0,5   0,5
 
В інших сферах діяльності   0,8    1,7    2,1   2,5

 

 

Додаток N 3

Розрахунковий баланс ринку праці в Україні
в 1995 - 2000 роках

                         (тис. чоловік)
******************************************************************
*        *    *    *      Прогноз       *
*        *1995рік*1996рік**********************************
*        * звіт *очіку- * 1997 * 1998 * 1999 * 2000  *
*        *    *ване  * рік * рік * рік * рік  *
******************************************************************
 1. Пропозиції
 робочої сили
  - всього    640,1  995,0  1612,1  2600  3960  4580
 
 2. Кількість
 незайнятих
 осіб, для
 яких вирішу-
 ється питання
 працевлашту-
 вання, на
 початок року   113,2  161,3  417,6  795  1440  1680
 
 3. Надійде на
 ринок праці
 протягом року
  - всього    526,9  833,7  1194,5  1805  2520  2900
  в тому числі:
 вивільнені з
 галузей народного
 господарства   106,1  224,1  504,4  1000  1600  1900
 звільнені з
 причин плин-
 ності кадрів   249,3  362,1  375,7  400  400   400
 випускники
 навчальних
 закладів     54,9  70,2  101,8  100  100   100
 раніше зайняті
 у домашньому
 господарстві   25,6  59,8   72,5  110  150   170
 інші категорії
 незайнятого
 працездатного
 населення     91,0  117,5  140,1  195  270   330
 
 4. Попит на    229,7  244,4  331,2  520  680   780
 робочу силу
 
 5. Знімаються з
 обліку для
 самостійного
 вирішення участі
 у трудовій діяль-
 ності та з інших
 причин      249,1  333,0  486,1  780  1180  1370
 
 6. Кількість
 незайнятих осіб,
 для яких вирішує-
 ться питання
 працевлаштування,
 на кінець року  161,3  417,6  794,8  1440  1680  1930
   з них:
 безробітні    126,9  342,8  661,1  1200  1400  1600
 
 7. Рівень зареєс-
 трованого безро-
 біття (у відсотках
 до працездатного
 населення у праце-
 здатному віці)   0,46  1,24   2,4   4,6   5,0  5,7

 

 

Додаток N 4

Формування ринку праці України
(згідно з розрахунками територіальних
 програм на 1997 рік)

                        (тис. чоловік)
******************************************************************
*      *    *        У тому числі
*      *    ***********************************************
* Регіон  *Прогноз*незай- *вивіль-*звіль- *випуск-*раніше *інших
*      *-кіль- *нятих, *нюваних*нених з*ників *зайняті*кате-
*      *кість *які пе-*з галу-*причин *навча- *у до- *горій
*      *незай- *ребува-*зей на-*плинно-*льних *машньо-*незай-
*      *нятих *ють на *родного*сті  *закла- *му гос-*нятого
*      *на рин-*обліку *госпо- *кадрів *дів  *подарс-*насе-
*      *ку пра-*в служ-*дарства*    *    *тві  *лення
*      *ці,  *бі зай-*    *    *    *    *
*      *всього *нятості*    *    *    *    *
*      *    *на по- *    *    *    *    *
*      *    *чаток *    *    *    *    *
*      *    *року  *    *    *    *    *
******************************************************************
Автономна
Республіка
Крим      70.7  15.7  19.3  20.9  4.9   4.2   5.7
Області:
Вінницька   40.6  10.5  11.3   9.9  3.8   2.4   2.7
Волинська   42.4  17.8   7.2   5.1  3.6   3.0   5.7
Дніпропет-
ровська    95.5  11.0  31.6  34.9  5.3   4.2   8.5
Донецька   148.1  33.2  63.9  25.9  10.0   5.4   9.7
Житомирська  58.0  16.7  14.2  15.9  3.1   2.0   6.1
Закарпатська  55.2  18.4  15.4   8.5  3.5   5.6   3.8
Запорізька   60.6  11.7  25.4  15.4  2.7   1.2   4.2
Івано-Фран-
ківська    80.6  29.6  12.3  17.6  4.5   7.1   9.5
Київська    57.4  15.8  12.2  15.6  3.7   3.9   6.2
Кіровоград-
ська      41.0  13.0  11.8   9.1  2.6   1.2   3.3
Луганська   83.3  19.3  29.7  22.4  3.8   3.5   4.6
Львівська   150.0  48.5  53.4  28.2  7.1   1.8  11.0
Миколаївська  36.6  7.8   7.8  12.0  2.7   2.0   4.3
Одеська    45.7  6.5  20.4   8.4  3.0   2.6   4.8
Полтавська   53.5  11.9  17.0  15.0  2.8   2.7   4.1
Рівненська   45.3  15.5   9.4   9.7  3.8   1.7   5.2
Сумська    49.0  13.8  14.0  12.9  2.2   1.3   4.8
Тернопільська 38.0  12.0   9.0   6.3  5.0   1.2   4.5
Харківська   92.5  18.5  40.5  18.7  4.3   5.1   5.4
Херсонська   29.4  6.9   9.2   8.1  1.6   0.5   3.1
Хмельницька  64.4  20.3  11.4  15.9  4.9   3.1   8.8
Черкаська   46.0  9.8  14.3  14.0  3.6   1.1   3.2
Чернівецька  18.1  6.2   4.5   4.2  0.8   0.4   2.0
Чернігівська  46.8  15.9  11.1   9.7  2.9   3.3   3.9
м. Київ    48.6  9.6  23.1   6.9  4.3   0.8   3.9
м. Севастополь 14.8  1.7   5.0   4.5  1.3   1.2   1.1
**************************************************************
 Усього   1612.1 417.6  504.4  375.7  101.8   72.5  140.1

 

 

Додаток N 5

Соціально-демографічна структура
пропозиції робочої сили в областях України в 1997 році

                          (тис. чоловік)
******************************************************************
                 *Незайня-*    з них
                 *те насе-************************
                 *лення на*жінки *    *особи
      Регіон        *обліку *   *молодь *перед-
                 *в службі*   *до 28  *пенсій-
                 *зайнято-*   *років  *ного
                 *сті   *   *    *віку
 *****************************************************************
 Автономна Республіка Крим      70,7  41,5  24,3   3,8
     Області:
 Вінницька              40,6  22,2  18,8   2,0
 Волинська              42,4  23,5  16,2   0,7
 Дніпропетровська           95,5  55,3  41,1   5,8
 Донецька              148,1  87,9  54,2   7,2
 Житомирська             58,0  30,8  23,6   1,4
 Закарпатська             55,2  33,4  19,0   2,9
 Запорізька              60,6  33,9  27,2   4,3
 Івано-Франківська          80,6  47,0  34,4   2,6
 Київська               57,4  34,9  24,3   1,4
 Кіровоградська            41,0  23,1  15,9   2,6
 Луганська              83,3  54,0  26,0   2,3
 Львівська              150,0  84,6  50,4  10,4
 Миколаївська             36,6  20,6  14,3   2,1
 Одеська               45,7  26,9  17,3   4,2
 Полтавська              53,5  30,8  20,6   2,4
 Рівненська              45,3  25,4  22,0   2,0
 Сумська               49,0  27,9  19,1   0,5
 Тернопільська            38,0  20,5  15,3   1,3
 Харківська              92,5  60,0  54,3  10,8
 Херсонська              29,4  17,6  11,2   0,6
 Хмельницька             64,4  32,8  23,6   0,7
 Черкаська              46,0  24,3  15,1   2,0
 Чернівецька             18,1  11,8   4,8   0,6
 Чернігівська             46,8  26,4  17,9   1,1
 м. Київ               48,6  28,8  12,5   5,7
 м. Севастополь            14,8  9,2   6,5   1,2
*****************************************************************
    Усього            1612,1  935,1  629,9  82,6

 

 

Додаток N 6

Кількість безробітних та рівні безробіття
в областях України

******************************************************************
            *Кількість безробіт- * Рівень безробіття
            *них протягом року, * на кінець року у
            *тис. чоловік    * відсотках
     Регіон     ******************************************
            * 1995 * 1996 * 1997 * 1995 * 1996 * 1997
            * рік * рік * рік * рік * рік * рік
            * звіт *очіку-* прог-* звіт *очіку-* прог-
            *   *ване * ноз *   *ване * ноз
******************************************************************
 Автономна Республіка
     Крим       7,0  19,1  39,7  0,27  1,06  1,96
     Області:
 Вінницька         6,5  16,6  27,4  0,31  0,93  1,35
 Волинська        11,2  20,7  34,9  1,03  2,83  5,16
 Дніпропетровська     6,3  16,0  43,0  0,14  0,42  1,24
 Донецька         16,4  40,4  87,9  0,30  0,94  2,40
 Житомирська       14,3  24,9  43,1  0,79  1,92  3,60
 Закарпатська       11,3  20,1  39,6  0,91  2,14  4,19
 Запорізька        5,9  17,9  37,1  0,24  0,88  1,71
 Івано-Франківська    19,9  37,3  61,2  1,50  3,30  5,70
 Київська         10,3  23,6  38,6  0,59  1,42  2,99
 Кіровоградська      8,0  17,1  28,9  0,55  1,71  3,0
 Луганська        15,1  31,5  60,0  0,46  1,13  2,11
 Львівська        27,9  55,5 123,2  1,03  2,98  4,91
 Миколаївська       5,7  11,6  20,0  0,32  0,83  1,38
 Одеська          5,4  8,5  24,8  0,13  0,30  0,56
 Полтавська        8,0  18,2  40,4  0,42  1,17  2,41
 Рівненська        11,8  20,4  33,6  0,90  2,08  3,37
 Сумська          6,9  18,2  34,7  0,45  1,44  2,71
 Тернопільська      10,0  18,1  24,8  0,79  1,59  2,99
 Харківська        9,3  25,6  65,4  0,28  0,93  2,12
 Херсонська        6,7  13,0  18,7  0,44  0,81  1,23
 Хмельницька        9,5  20,6  37,0  0,57  1,92  3,86
 Черкаська         6,1  13,0  20,9  0,38  0,82  1,76
 Чернівецька        4,3  8,1  12,8  0,45  0,96  1,70
 Чернігівська       10,7  23,8  38,6  0,77  2,15  3,84
 м. Київ          2,6  7,9  30,4  0,06  0,26  0,56
 м. Севастополь      0,6  1,5  6,4  0,16  0,71  2,06
******************************************************************
    Усього      257,7 549,2 1073,1  0,46  1,24  2,39

 

 

Додаток N 7

Основні напрями сприяння зайнятості
населення, передбачені проектами територіальних програм зайнятості у 1997 році

                        (тис. чоловік)
******************************************************************
          *   *   З них по напрямах    *
          *   *********************************
          *Прог- *працевлашту- *під- *учас-*вип- *Пито-
          *ноз  *вання протя- *гот- *ть у *лата *ма ва-
          *кіль- *гом року   *овка,*гро- *допо-*га за-
          *кості ***************пере-*мад- *моги *ходів
          *зайня-*всього*в тому*під- *ських* у  *актив-
   Регіон    *тих на*   *числі *гото-*робо-*зв'я-*ної
          *ринку *   *на ро-*вка *тах *зку з*полі-
          *праці *   *бочі *   *   *без- *тики
          *   *   *місця,*   *   *ро- *зайня-
          *   *   *ство- *   *   *біт- *тості
          *   *   *рені *   *   *тям *насе-
          *   *   *за ра-*   *   *   *лення
          *   *   *хунок *   *   *   *( у
          *   *   *фонду *   *   *   *від-
          *   *   *зайня-*   *   *   *сот-
          *   *   *тості *   *   *   *ках)
          *   *   *(чоло-*   *   *   *
          *   *   * вік) *   *   *   *
******************************************************************
 Автономна Республіка
     Крим     70,7  14,3  897 3,0  2,0  33,0  27,3
     Області:
 Вінницька      40,6  10,0   80 3,0  2,7  22,9  38,7
 Волинська      42,4  4,4  121 2,1  1,1  27,7  17,9
 Дніпропетровська   95,5  30,8  565 6,0  2,4  37,8  41,0
 Донецька      148,1  27,2  1044 6,1  5,5  74,2  26,2
 Житомирська     58,0  13,3  335 3,6  1,1  39,1  31,0
 Закарпатська     55,2  8,9  258 2,5  3,6  35,7  27,2
 Запорізька      60,6  23,9  838 3,8  2,4  33,8  49,7
 Івано-Франківська  80,6  6,8   -  3,6  1,5  40,4  14,8
 Київська       57,4  8,3  537 3,5  2,1  32,7  24,2
 Кіровоградська    41,0  10,3  290 4,1  3,8  21,8  44,4
 Луганська      83,3  16,3  236 3,8  2,3  48,4  26,9
 Львівська      150,0  10,0   -  5,0  1,3 108,7  10,9
 Миколаївська     36,6  9,9  160 2,4  1,2  18,0  36,9
 Одеська       45,7  16,9  1607 6,1  4,1  21,7  59,3
 Полтавська      53,5  14,2   3 3,3  1,2  37,7  35,0
 Рівненська      45,3  5,3  301 3,3  1,4  28,6  22,1
 Сумська       49,0  6,1   19 4,0  0,8  29,4  22,2
 Тернопільська    38,0  7,0   75 2,0  0,8  22,0  25,8
 Харківська      92,5  20,3  310 7,7  8,5  51,9  39,5
 Херсонська      29,4  9,7  113 2,6  0,9  15,7  44,9
 Хмельницька     64,4  15,6   -  3,1  2,3  29,7  32,6
 Черкаська      46,0  13,5   -  3,2  2,4  17,4  41,5
 Чернівецька     18,1  1,4   27 0,9  0,9  8,4  17,7
 Чернігівська     46,8  7,6  195 3,5  1,3  32,4  26,5
 м. Київ       48,6  16,3  397 6,1  3,0  29,1  52,3
 м. Севастополь    14,8  2,9   30 1,2  0,2  5,9  29,1
******************************************************************
    Усього    1612,1 331,2  8438 99,5  60,8 904,1  30,5

 

 

Додаток N 8

Витрати
державного фонду сприяння зайнятості населення на реалізацію Програми на 1997 рік

                         (тис. гривень)
 І. Статті першочергового фінансування:
 
 1.1. Виплата допомоги у зв'язку       339837,4
   з безробіттям
 
 1.2. Професійна підготовка та        50000,0
   перепідготовка незайнятого
   населення і безробітних
 
 1.3. Утримання державної служби       60438,0
   зайнятості
 
 1.4. Послуги ощадбанку за           5337,6
   виплати безробітним
 
 ІІ. Статті фінансування в межах
   наявних коштів:
 
 2.1. Працевлаштування окремих         3136,6
   категорій громадян, які
   потребують соціального захисту і
   нездатні на рівних конкурувати
   на ринку праці (стаття 5 Закону
   України "Про зайнятість населення")
 
 2.2. Організація громадських         7196,0
   робіт
 
 2.3. Надання фінансової допомоги        20,4
   на переселення сімей в сільську
   місцевість
 
 2.4. Забезпечення підрозділів        18000,0
   державної служби зайнятості
   службовими приміщеннями
 
 2.5. Проведення                600,0
   науково-дослідних робіт з
   проблем зайнятості населення
 
 2.6. Забезпечення міжнародного         300,0
   співробітництва з проблем
   зайнятості населення
 
 2.7. Інформаційно-довідкова,         5212,0
   рекламна робота та інші витрати,
   пов'язані з реалізацією програм
   зайнятості
 
 2.8. Створення автоматизованої        6500,0
   інформаційно-довідкової системи
 
 2.9. Підвищення кваліфікації         700,0
   працівників державної служби
   зайнятості
 
 Усього видатки на реалізацію        497278,0
 заходів Програми

 

 

Додаток N 9

ПЕРЕЛІК
територій пріоритетного розвитку (районів і населених пунктів України), перспективних для створення нових робочих місць в 1997 - 2000 роках

*****************************************************************
 Район, населений  *Чисельність  * Необхідна  * Кількість
   пункт     *населення, для* кількість  * робочих
          *працевлашту- * робочих місць* місць, які пе-
          *вання якого  *       * редбачається
          *необхідно   *       * ввести в дію в
          *створити нові *       * 1997 році
          *робочі місця, *       *
          *чоловік    *       *
******************************************************************

 1. Сільські та гірські райони (населені пункти)
  з надлишками трудових ресурсів

Закарпатська область
  Райони:
Берегівський       5430      4875       555
Великоберезнянський    2330      2190       140
Виноградівський      9540      9240       300
Воловецький        1790      1655       135
Іршавський        16990     16740       250
Міжгірський       10930     10884       46
Мукачівський       7300      6880       420
Перечинський       2190      2113       77
Рахівський        11080     10885       195
Свалявський        5490      5410       80
Тячівський        34150     34055       95
Ужгородський       3200      2688       512
Хустський        20870     20795       75
м. Мукачеве        1220      1000       800
 
Івано-Франківська область
   Райони:
Богородчанський      640      490       60
Косівський        1300      960       15
Надвірнянський      5140      3720       80
Рожнятівський       2195      1680       85
 
Львівська область
   Райони:
Миколаївський       3440      3440        2
Мостиський         920      920        -
Перемишлянський      800      800       36
Самбірський        1204      1204       19
Сколівський        1250      1250       20
Старосамбірський     2400      2400       50
Стрийський         708      708       41
Турківський        1680      1680       85
Яворівський        4420      4420      2490
 
Одеська область
   Райони:
Арцизький         805      652       350
Балтський         570      395       120
Березівський        900      680       70
Болградський       1380      940       420
Кілійський        2028      1537       332
Ренійський        1280      690       84
Саратський         750      560       170
 
Рівненська область
Березнівський район
смт Соснове        280      280        -
с. Балашівка        214      214        -
с. Бистричі        280      280        -
с. Прислуч         167      167        -
 
Володимирецький район
с. Великий Жолудськ    269      269        -
с. Красносілля       150      150        -
с. Луко          280      280        -
с. Озерці         210      210        -
 
Дубровицький район
м. Дубровиця        420      390       45
 
Корецький район
м. Корець         1200      1200       113
с. Великі Межирічі     192      192        4
с. Гвіздів         80       80        -
с. Жадківка         70       70        -
с. Новий Корець      160      160        3
 
Костопільський район
с. Деражне         381      381       30
 
Млинівський район
Малівська сільська Рада  405      405        7
Млинівська селищна Рада  1723      1723        3
 
Острозький район
с. Оженин         332      332       18
 
Радивилівський район
с. Козин          133      133       23
с. Крупець         120      120       90
 
Рівненський район
Шпанівська сільська Рада 1000      1000        -
 
Рокитнівський район
смт Рокитне        229      229        4
с. Більськ         184      184        -
 
Сумська область
Краснопільський район
с. Велика Рибиця      123      123       12
с. Самотоївка        65       65       10
 
Тернопільська область
   Райони:
Бережанський        935      780       60
Монастириський      1085      880       50
Підгаєцький        494      420       40
 
Чернівецька область
   Райони:
Вижницький        2670      2225       260
Герцаївський       3600      3000       114
Глибоцький        1990      1658       90
Заставнівський      2800      2330       60
Кельменецький       2125      1771       280
Кіцманський        2025      1688       440
Новоселицький       4350      3625       400
Путильський        890      742       190
Сокирянський       4215      3512       75
Сторожинецький      3150      2625       380
Хотинський        4285      3571       80
 
Чернігівська область
   Райони:
Бахмацький         400      300       32
Городнянський       1300      700       10
Ічнянський         800      500       11
Корюківський        400      300       34
Менський          570      400       97
Щорський         1500      800       92

   
2. Райони (населені пункти), де передбачається скорочення обсягів виробництва у зв'язку з вичерпанням сировинних ресурсів,
 закриттям (ліквідацією)  народногосподарських об'єктів,
 структурними змінами у виробництві

 
Донецька область
Волноваський район    1190      1000        -
смт Донське
м. Горлівка        1500      1000       95
м. Краматорськ       920      700       90
 
Запорізька область
Василівський район    12000      8000       95
м. Енергодар       3000      2000       220
 
Львівська область
Жидачівський район    1030      1030       13
 
Миколаївська область
   Райони:
Єланецький         220      220       20
Новобузький        470      420       15
Очаківський район
і м. Очаків        360      330       10
м. Первомайськ      1320      1000       15
 
Харківська область
м. Куп'янськ        760      760       120
 
Чернігівська область
м. Чернігів        4000      2200       200
   Райони:
Ріпкинський        1200      700       46
Чернігівський       1500      800        5
 
Дніпропетровська область
Апостолівський район   1200      1080       240

     
  3. Райони (населені пункти) з переважним розвитком однієї - двох галузей, де існує диспропорція у сфері докладання чоловічої і жіночої праці

 
Дніпропетровська область
м. Жовті Води       2850      2560       570
м. Кривий Ріг      52000     45000      10090
м. Марганець       1500      1350       300
м. Орджонікідзе      3500      3150       700
м. Павлоград       2500      2250       500
м. Першотравенськ     150      140       30
м. Тернівка        2250      1670       370
 
Донецька область
м. Артемівськ       1550      1000       360
м. Вугледар        980      500       60
м. Дзержинськ       3230      2000       -
м. Добропілля       1180      800       309
м. Донецьк
(адміністративне
селище Донецького
заводу гумотехнічних
виробів)         1080      900       600
 
м. Донецьк
(с-ще Вертикальний)    150      100        -
м. Кіровське       2200      2000        -
м. Селидове        1500      1000       40
м. Сніжне         550      300       89
м. Торез         1500      1000       100
м. Харцизьк        1100      1000       60
м. Шахтарськ       1500      1000       270
смт Світлодарське     600      600        -
смт Кринична (Макіївська
міськрада)         600      500       125
 
Кіровоградська область
м. Долинська        430      430       20
смт Завалля        335      335       10
смт Побузьке        798      399       30
м. Помічна         130      130       25
смт Смоліне        287      287       25
 
Луганська область
м. Антрацит        1200      1000       800
м. Брянка         2200      1900       600
м. Кіровськ        600      550       470
м. Первомайськ       800      700       500
м. Сєверодонецьк     1800      1450      1045
Попаснянський район    400      350       350
 
Львівська область
м. Борислав        1600      1600       40
м. Стрий         1652      1652       104
м. Червоноград      2110      2110       10
Пустомитівський район   1400      1400       100
 
Миколаївська область
м. Южноукраїнськ      500      450       100
 
Одеська область
м. Іллічівськ       1600      930       240
смт Теплодар        989      689       90
м. Южне         1 295      720       165
 
Рівненська область
м. Кузнецовськ      1800      1800       50
 
Харківська область
м. Первомайський      690      690       500
 
Чернігівська область
   Райони:
Бобровицький       3400      2000       10
Носівський        5000      3000       57

       
    4. Райони (населені пункти), визначені для розміщення населення, яке відселяється з районів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та депортованих народів

 
Республіка Крим
   Райони:
Бахчисарайський      250      200       36
Джанкойський        310      250        3
Кіровський         530      440       10
Красногвардійський     230      190        -
Нижньогірський       200      170       18
Совєтський         320      320        2
Чорноморський       132      110        6
 
Житомирська область
Брусилівський район    628      628       235
 
Запорізька область
с. Роза Бердянського
району           105       25        -
с. Купріянівка
Вільнянського району    150       30        -
НВО "Еліта"
Запорізького району     50       10        -
с. Верховина
Мелітопольського району  100       25        -
 
Київська область
смт Баришівка       144      105       34
м. Березань         62       45        -
смт Згурівка        166      140       35
смт Макарів        235      210       21
 
Миколаївська область
с. Новофедорівка
Березанського району    70       70        -
 
Веселинівський район
с. Варюшине         80       80        -
с. Миколаївка        70       70        -
 
Харківська область
м. Вовчанськ (с-ще Вільча) 560      560       159

  5. Райони (населені пункти) розташування військових гарнізонів

 
Житомирська область
м. Новоград-Волинський  3400      1600       100
 
Львівська область
Городоцький район     2650      2650       52
 
Тернопільська область
м. Чортків         955      645       110
 
Чернігівська область
Козелецький район     1400      800        4
*****************************************************************
   Усього        372 534     322 685     33 289

 

 
 
 

СХВАЛЕНО
постановою Кабінету
Міністрів України
від 31 грудня 1996 р. N 1591

Заходи щодо реалізації
Програми зайнятості населення
 на 1997 - 2000 роки

******************************************************************
    Зміст заходу    *   Виконавці   *Термін виконання
******************************************************************

           
 Сприяння підприємництву, розвитку гнучких форм зайнятості, створенню нових і додаткових робочих місць

 
1. Забезпечити  прискорену  Мінекономіки,    1997 - 2000 роки
  модернізацію застарілих  Фонд державного
  і   створення  нових  майна, галузеві
  високопродуктивних     центральні
  робочих місць з метою  органи виконавчої
  стабілізації і створення  влади, Рада
  умов  для  зайнятості,  міністрів
  перекваліфікації та    Автономної
  перерозподілу       Республіки Крим,
  працівників        обласні,
               Київська та
               Севастопольська
               міські державні
               адміністрації
 
2. Сприяти  залученню    Мінекономіки,    1997 - 2000 роки
  іноземних інвестицій,   Мінфін, Фонд
  валютних коштів  для  державного майна,
  розвитку підприємництва  галузеві центральні
  у виробничій сфері     органи виконавчої
               влади, Рада
               міністрів
               Автономної
               Республіки Крим,
               обласні, Київська
               та Севастопольська
               міські державні
               адміністрації
 
3. Забезпечити використання  Рада міністрів    1997 - 2000 роки
  на тимчасових  роботах  Автономної
  незайнятих, безробітних,  Республіки Крим,
  учнів, студентів, а   обласні, Київська
  також працівників, які  та Севастопольська
  перебувають у стані   міські державні
  вимушеної неповної    адміністрації,
  зайнятості         державна служба
               зайнятості
 
4. Створити  в одному із  Мінпраці, Мінфін,  1997 - 1998 роки
  регіонів України в    Мінекономіки,
  порядку експерименту   Мінсім'ямолодь,
  центр  тренінгу і    Фонд сприяння
  консалтингу для розвитку  молодіжному
  підприємництва серед   будівництву,
  молоді та підготовки   Український фонд
  менеджерів  малого    підтримки
  бізнесу          підприємництва
 
5. Сприяти розвитку     Мінпраці,      1997 - 2000 роки
  підприємництва шляхом   Мінекономіки,
  організації професійної  Мінфін, Міносвіти,
  підготовки  незайнятого  Рада міністрів
  населення для зайняття  Автономної
  підприємницькою      Республіки Крим,
  діяльністю         обласні, Київська
               та Севастопольська
               міські державні
               адміністрації,
               державна служба
               зайнятості

           
 Сприяння поверненню населення до праці, запобігання формуванню регіональних осередків масового безробіття

 
6. Щорічно  уточнювати    Рада міністрів    1997 - 2000 роки
  перелік споруджуваних і  Автономної
  розширюваних  об'єктів,  Республіки Крим,
  визначати кількість    обласні, Київська
  новостворюваних робочих  та Севастопольська
  місць на підприємствах  міські державні
  усіх  форм  власності,  адміністрації,
  потребу в кадрах,    державна служба
  джерела  комплектування  зайнятості
  робочих місць, у  тому
  числі ступінь участі
  державної  служби    
  зайнятості  у
  комплектуванні робочою
  силою
 
7. Проводити семінари для  Державна служба   1997 - 2000 роки
  незайнятих, безробітних  зайнятості
  та вивільнюваних
  працівників з питань
  самостійного пошуку
  роботи
 
8. Систематично проводити в  Рада міністрів    1997 - 2000 роки
  регіонах  як загальні,  Автономної
  так і цільові (для    Республіки Крим,
  молоді, спеціалістів,   обласні, Київська
  жінок, інвалідів та    та Севастопольська
  інших) ярмарки вакансій  міські державні
               адміністрації,
               державна служба
               зайнятості
 
9. Вивчати  причини     Рада міністрів    1997 - 2000 роки
  виникнення осередків   Автономної
  довготривалого       Республіки Крим,
  безробіття в окремих   обласні, Київська
  населених пунктах,    та Севастопольська
  районах, що входять до  міські державні
  територій пріоритетного  адміністрації,
  розвитку, розробляти та  державна служба
  здійснювати заходи щодо  зайнятості
  сприяння поверненню
  незайнятого населення до
  праці
 
10. Забезпечити розроблення  Галузеві центральні 1997 - 2000 роки
  програм подальшого    органи виконавчої
  розвитку підприємств, а   влади, Рада
  також заходів щодо    міністрів
  вирішення питань     Автономної
  вивільнення,        Республіки Крим,
  перекваліфікації,     обласні, Київська
  перерозподілу       та Севастопольська
  працівників        міські державні
               адміністрації,
               державна служба
               зайнятості
 
11. Сприяти розширенню    Мінсільгосппрод,   1997 - 2000 роки
  сфери застосування праці  Мінекономіки,
  в сільській місцевості,  Мінфін, Мінпраці,
  зокрема впровадженню   Рада міністрів
  нових  форм        Автономної
  господарювання,      Республіки Крим,
  створенню сприятливих   обласні, Київська
  умов життя і праці для  та Севастопольська
  осіб, які повертаються з  міські державні
  міст до сільської    адміністрації
  місцевості
 
12. Завершити створення в  Рада міністрів    1997 рік
  регіонах експертних рад  Автономної
  з оцінки фінансового   Республіки Крим,
  стану та соціальних    обласні, Київська
  планів підприємств, що  та Севастопольська
  вивільнюють працівників  міські державні
               адміністрації
 
13. Розробити і здійснювати  Мінвуглепром,    1997 - 2000 роки
  комплекс  заходів щодо  Мінекономіки,
  сприяння працевлаштуванню Міносвіти,
  вивільнюваних працівників Донецька,
  в районах закриття    Луганська,
  вугільних  шахт,     Волинська,
  включаючи їх        Кіровоградська,
  перепідготовку та     Львівська обласні
  перерозподіл в інші    державні
  галузі           адміністрації,
               державна служба
               зайнятості, разом з
               Координаційним
               комітетом з питань
               переорієнтації
               трудових ресурсів
               при Президентові
               України

Забезпечення додаткових гарантій зайнятості
 для окремих категорій громадян

 
14. Здійснювати бронювання  Рада міністрів    1997 - 2000 роки
  на підприємствах, в   Автономної
  установах і  в      Республіки Крим,
  організаціях  робочих   обласні, Київська
  місць для  осіб,  які  та Севастопольська
  потребують  соціального  міські державні
  захисту і не здатні на  адміністрації
  рівних  конкурувати на
  ринку праці
 
15. Забезпечувати сприятливі Мінпраці,      1997 - 2000 роки
  умови  для  навчання  Міносвіти,
  робітничим професіям і  Мінсім'ямолодь,
  наступного         Рада міністрів
  працевлаштування  на   Автономної
  заброньовані робочі    Республіки Крим,
  місця неповнолітніх;   обласні, Київська
  розробити  перелік    та Севастопольська
  робочих спеціальностей,  міські державні
  яким  можна  навчати  адміністрації,
  молодь з 15 років     державна служба
               зайнятості
 
16. Розробити      та  Мінпраці,      1997 - 2000 роки
  реалізувати в регіонах  Мінсім'ямолодь,
  (зокрема  з  високим  Міносвіти, Рада
  рівнем    безробіття)  міністрів
  заходи щодо забезпечення  Автономної
  зайнятості молоді шляхом  Республіки Крим,
  її  переорієнтації  та  обласні, Київська
  перепідготовки       та Севастопольська
               міські державні
               адміністрації,
               державна служба
               зайнятості
 
17. Залучати  випускників  Державна служба   1997 - 2000 роки
  загальноосвітніх  шкіл,  зайнятості
  які звертаються до
  служби зайнятості, до
  різних форм професійного
  навчання для подальшого
  працевлаштування
 
18. З метою поліпшення умов  Міносвіти,      1997 рік
  для працевлаштування   Рада міністрів
  випускників        Автономної
  вузькопрофільних      Республіки Крим,
  професійних  навчальних  обласні, Київська
  закладів сприяти їх   та Севастопольська
  реорганізації на     міські державні
  багатопрофільні з     адміністрації
  запровадженням
  підготовки робітників за
  суміжними професіями
 
19. Провести міжнародну   Мінпраці,      1998 рік
  науково-практичну     Мінсім'ямолодь,
  конференцію-семінар з   Міносвіти
  проблем узагальнення
  досвіду молодіжної
  політики сприяння
  зайнятості
 
20. Забезпечити  широке   Мінінформ,      1997 - 2000 роки
  висвітлення в засобах   Держтелерадіо,
  масової інформації     галузеві
  перспектив, завдань,   центральні
  напрямів, конкретних   органи виконавчої
  термінів          влади, Рада
  реструктуризації      міністрів
  підприємств, включаючи   Автономної
  питання  соціального   Республіки Крим,
  захисту вивільнюваних   обласні, Київська
  працівників        та Севастопольська
               міські державні
               адміністрації
 
21. Здійснювати контроль за  Міносвіти      1997 - 2000 роки
  працевлаштуванням
  молодих
  спеціалістів-випускників
  державних   навчальних
  закладів, потреба в яких
  раніше була заявлена
  підприємствами,
  установами,
  організаціями

                  Організація громадських робіт

 
22. Розробити пропозиції   Мінпраці,      1997 рік
  щодо вдосконалення    Мінекономіки,
  фінансування громадських  Мінфін, Рада
  робіт, організації та   міністрів
  оплати праці на     Автономної
  тимчасових робочих    Республіки Крим,
  місцях, зокрема для    обласні,
  жінок, молоді,      Київська та
  випускників        Севастопольска
  загальноосвітніх шкіл,  міські державні
  неповнолітніх, інвалідів  адміністрації
 
23. Надавати необхідну    Рада міністрів    1997 - 2000 роки
  організаційну і      Автономної
  фінансову допомогу    Республіки Крим,
  підприємствам, що     обласні, Київська
  залучають до громадських  та Севастопольська
  робіт працівників, які  міські державні
  перебувають у стані    адміністрації,
  вимушеної неповної    державна служба
  зайнятості, а також    зайнятості
  незайнятих і безробітних
 
24. Залучати до оплачуваних  Рада міністрів    1997 - 2000 роки
  громадських робіт     Автономної
  незайнятих, безробітних,  Республіки Крим,
  учнівську і студентську  обласні, Київська
  молодь  у вільний від  та Севастопольська
  навчання час,       міські державні
  пенсіонерів  та      адміністрації,
  інвалідів, осіб, що   державна служба
  потребують вторинної    зайнятості
  зайнятості
 
25. Вивчити  можливість   МВС, Рада      1997 рік
  використання  на     міністрів
  громадських роботах    Автономної
  праці умовно засуджених  Республіки Крим,
  і осіб, що утримуються в  обласні, Київська
  лікувально-трудових    та Севастопольська
  профілакторіях       міські державні
               адміністрації
 
26. Провести науково-практич- Мінпраці,      1997 рік
  ну конференцію з проблем  Науково-дослідний
  організації громадських  центр з проблем
  робіт           зайнятості
               населення та ринку
               праці Національної
               академії наук і
               Мінпраці

 Професійна орієнтація, підготовка та перепідготовка
 незайнятого населення

 
27. Забезпечити високий   Державна служба   1997 - 2000 роки
  рівень інформованості   зайнятості
  незайнятих громадян та
  вивільнюваних
  працівників щодо
  можливостей отримання в
  службі зайнятості
  різноманітних
  профорієнтаційних послуг
  та психологічної
  підтримки
 
28. Здійснювати експертизу  Мінпраці,      1997 - 2000 роки
  найпоширеніших       Міносвіти
  профорієнтаційних та
  психодіагностичних
  методик, сформувати
  загальнонаціональний
  банк профорієнтаційних
  методик
 
29. Забезпечити надання   Міносвіти,      1997 - 2000 роки
  профорієнтаційних послуг  Мінсім'ямолодь,
  учням спеціалізованих   державна служба
  шкіл-інтернатів з метою  зайнятості
  правильного вибору ними
  професії та сфери
  трудової діяльності
 
30. Проводити          Мінсім'ямолодь,   1997 - 2000 роки
  профорієнтаційну роботу  Міносвіти,
  серед дітей-інвалідів з  Мінсоцзахист, МОЗ
  метою їх залучення до
  навчання  у
  спеціалізованих центрах
  реабілітації молодих
  інвалідів
 
31. Здійснити         Державний центр   1997 рік
  організаційно-методичні  зайнятості
  заходи  щодо
  запровадження модульної
  системи навчання
  незайнятого населення з
  робітничих професій
 
32. Продовжити створення   Міносвіти,      1997 - 2000 роки
  банків           Державний центр
  інформаційно-методичних  зайнятості
  матеріалів та типових
  програм навчання
  незайнятих громадян за
  найактуальнішими
  спеціальностями і
  професіями
 
33. Розробити         Мінпраці,      1997 - 2000 роки
  інструктивно-методичне   Міносвіти,
  обгрунтування,       Мінсім'ямолодь
  доповнення до
  законодавства,
  організаційні механізми
  створення в Україні
  ефективної системи
  професійної підготовки
  та перепідготовки
  незайнятого населення
     Розширення міжнародних зв'язків з проблем зайнятості
34. Співпрацювати з     Мінпраці, разом   1997 - 2000 роки
  міжнародними орга-    з Координаційним
  нізаціями  з питань   комітетом з питань
  розроблення спільних   переорієнтації
  підходів  до вирішення  трудових ресурсів
  існуючих проблем у сфері  при Президентові
  зайнятості населення    України
 
35. Продовжити роботу з   Мінпраці       1997 - 2000 роки
  підготовки та реалізації
  міжвідомчих угод з
  відповідними
  міністерствами
  зарубіжних країн про
  співробітництво у сфері
  зайнятості населення
 
36. Співпрацювати з місією  Мінпраці       1997 рік
  "TACIS" у сфері
  розроблення законодавчих
  актів  з  питань
  соціального страхування
  населення, навчання
  спеціалістів служби
  зайнятості
 
37. Продовжити роботу з   Мінпраці, МЗС,    1997 - 2000 роки
  укладання міжурядових   разом з
  угод про трудову     Координаційним
  діяльність та соціальний  комітетом з
  захист громадян, які    питань
  працюють за межами своїх  переорієнтації
  держав           трудових ресурсів
               при Президентові
               України
 
38. Продовжувати       Мінпраці       1997 - 2000 роки
  співробітництво з
  міністерствами праці та
  соціального захисту ФРН,
  США, Франції,
  Великобританії, Швеції,
  Словенії, В'єтнаму,
  Чехії, Польщі з питань,
  що належать до
  компетенції зазначених
  міністерств  та
  Міністерства праці
  України
 
39. Вивчати  та       Мінпраці       1997 - 2000 роки
  впроваджувати досвід
  Франції щодо створення
  та налагодження роботи
  інспекції праці,
  розвитку системи
  інформаційного
  забезпечення служби
  зайнятості, вивчення
  нерегульованої
  зайнятості  і
  нелегального
  використання праці та
  надання  допомоги
  Луганському і Донецькому
  центрам зайнятості в
  проведенні
  перепрофілювання
  виробництва і
  вивільнюваних
  працівників в умовах
  реструктуризації
  вугільної промисловості
 
40. Розвивати взаємозв'язки  Мінпраці       1997 - 2000 роки
  з службою зайнятості
  Великобританії з питань
  удосконалення структури
  служби зайнятості
  України, підготовки
  кадрів, розвитку малого
  бізнесу та вивчення
  досвіду  вирішення
  проблем зайнятості  в
  регіонах розміщення
  підприємств вугільної і
  металургійної
  промисловості
 Організаційне, науково-методичне
            та фінансове забезпечення Програми
41. Підготувати (за      Мінпраці,      1997 - 2000 роки
  необхідності) перелік   Мінекономіки,
  надзвичайних заходів для  Мінфін, Мінюст,
  їх здійснення у разі   Мінстат, Фонд
  різкого зростання     державного майна,
  безробіття, якщо його   а також
  обсяги і рівень вийдуть  профспілкові
  за межі, визначені    об'єднання
  Програмою         (за згодою)
 
42. Забезпечувати своєчасне  Мінпраці, Мінфін,  1997 - 2000 роки
  надходження та      Мінекономіки, Рада
  використання коштів    міністрів Автономної
  державного фонду     Республіки Крим,
  сприяння  зайнятості   обласні, Київська та
  населення  для      Севастопольська
  фінансування заходів   міські державні
  Програми          адміністрації
 
43. Вдосконалювати      Мінпраці, Мінстат  1997 - 2000 роки
  статистику про стан
  ринку праці, зайнятість
  економічно активного
  населення, напрями
  діяльності служби
  зайнятості згідно з
  вимогами міжнародних
  правових норм
 
44. Провести підготовчу   Мінстат       1997 рік
  роботу та запровадити в
  1998 році систему
  періодичного обстеження
  домогосподарств з питань
  зайнятості населення
 
45. Широко інформувати    Державний центр   1997 - 2000 роки
  населення та       зайнятості,
  роботодавців про стан   Мінінформ,
  ринку праці через засоби  Держтелерадіо
  масової інформації,
  спеціалізовані видання
  служби зайнятості,
  видання листівок,
  плакатів, пам'яток, що
  розповсюджуються на
  підприємствах, ярмарках
  вакансій
 
46. Широко висвітлювати в  Мінпраці, Мінінформ, 1997 - 2000 роки
  засобах  масової     Держтелерадіо,
  інформації зміст і хід  державна служба
  реалізації Програми,   зайнятості
  пропагувати  її
  загальнонаціональне
  значення
 
47. Завершити  проведення  Мінпраці       І квартал 1997
  атестації  та                 року
  паспортизації центрів
  зайнятості, центрів
  профорієнтації та
  навчальних центрів щодо
  рівня їх відповідності
  вимогам роботи в умовах
  структурних змін в
  економіці, зростання
  чисельності безробітних
  громадян
 
48. Розробити програму    Мінпраці, Міносвіти І квартал 1997
  підготовки кадрів для              року
  державної  служби
  зайнятості
 
49. Здійснювати підбір,    Мінпраці       1997 - 2000 роки
  спеціальну  підготовку,
  перепідготовку  та
  підвищення кваліфікації
  працівників державної
  служби зайнятості
 
50. Завершити створення та  Мінпраці       до 2000 року
  ввести в дію Українську
  інформаційно-довідкову
  систему зайнятості
  населення

____________ 
 

Опрос