Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о государственной системе учета и контроля ядерных материалов

КМ Украины
Постановление КМ от 18.12.1996 № 1525
редакция действует с 06.04.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 грудня 1996 р. N 1525

Київ

Про затвердження Положення про державну систему обліку та контролю
ядерних матеріалів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 9 серпня 2001 року N 1006
,
 від 25 березня 2009 року N 257

Відповідно до Закону України "Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів, що додається.

 

 

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО

ПОЛОЖЕННЯ
про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів

Загальна частина

1. Це Положення визначає засади функціонування державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів і вимоги щодо виконання Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, ратифікованої Законом України від 17 грудня 1997 р. N 737/97-ВР, та Додаткового протоколу до Угоди, ратифікованого Законом України від 16 листопада 2005 р. N 3092-IV (далі - міжнародні угоди).

2. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:

зона балансу ядерних матеріалів - ділянка території, на якій ведеться державний облік ядерних матеріалів і згідно з установленою процедурою визначається фактично наявна кількість ядерних матеріалів та їх кількість при кожній передачі в зону (із зони) балансу ядерних матеріалів;

контроль ядерних матеріалів - контроль за наявністю та переміщенням ядерних матеріалів з метою своєчасного виявлення і запобігання їх втраті або несанкціонованому використанню, який здійснюється суб'єктами державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів в межах їх повноважень;

облік ядерних матеріалів - визначення фактично наявної кількості ядерних матеріалів, складення, реєстрація та ведення облікових і звітних документів;

фізична інвентаризація - визначення фактично наявної кількості на даний момент ядерних матеріалів у відповідній зоні балансу ядерних матеріалів.

Інші терміни у Положенні вживаються у значенні, наведеному в міжнародних угодах і Законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" і "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".

3. Метою функціонування державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів є створення умов для виконання міжнародних угод і забезпечення мирного використання ядерних та неядерних матеріалів, обладнання та технологій, що підпадають під вимоги міжнародних угод і використовуються на території України під її юрисдикцією або перебувають під її контролем.

4. Основою функціонування державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів є дозвільний принцип в сфері використання ядерної енергії.

5. Суб'єктами державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів є:

1) компетентний орган державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів;

2) міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, повноваження яких відповідно до законодавства пов'язані з забезпеченням реалізації державної політики щодо обліку та контролю ядерних матеріалів;

3) юридичні та фізичні особи, що провадять згідно з ліцензією діяльність, пов'язану з використанням, виробництвом, зберіганням, придбанням і збутом ядерних матеріалів (далі - ліцензіати);

4) інші юридичні та фізичні особи, що виробляють, експортують, імпортують товари, які підпадають під вимоги міжнародних угод, або провадять діяльність на об'єкті, стосовно надання доступу до якого МАГАТЕ надіслало до Держатомрегулювання запит згідно з вимогами міжнародних угод.

6. Завданнями державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів є:

1) ведення обліку ядерних матеріалів та їх постійний контроль у зоні балансу ядерних матеріалів;

2) упровадження ефективного механізму взаємодії з системою фізичного захисту під час контролю ядерних матеріалів;

3) підтримання в належному стані і удосконалення інфраструктури забезпечення безперервності обліку та контролю ядерних матеріалів у зоні їх балансу;

4) забезпечення професійної підготовки, підтримання та планового підвищення кваліфікації фахівців з обліку та контролю ядерних матеріалів;

5) застосування єдиної процедури обліку ядерних матеріалів, єдиної системи обліково-звітної документації;

6) збір, узагальнення і подання до МАГАТЕ інформації згідно з вимогами міжнародних угод;

7) забезпечення взаємодії суб'єктів державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів у разі виявлення випадків їх незаконного обігу або несанкціонованого використання.

Компетенція суб'єктів державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів

7. Компетентним органом державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів є Держатомрегулювання.

8. Держатомрегулювання веде державний облік та контроль ядерних матеріалів, видає ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії відповідно до законодавства та здійснює нагляд за дотриманням його вимог щодо обліку та контролю ядерних матеріалів, міжнародних зобов'язань України з нерозповсюдження ядерної зброї шляхом:

здійснення контролю за достовірністю та своєчасним поданням до зазначеного Комітету інформації відповідно до пункту 10 цього Положення;

проведення інспекційної перевірки ліцензіатів та застосування передбачених законодавством заходів примусу до них у разі порушення законодавства.

9. З метою ведення державного обліку ядерних матеріалів і створення умов для виконання міжнародних угод Держатомрегулювання виконує функції із:

здійснення збору, узагальнення, аналізу та подання до МАГАТЕ інформації, що надходить від суб'єктів державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів відповідно до вимог міжнародних угод;

визначення та узгодження з МАГАТЕ зони балансу ядерних матеріалів, взяття їх на державний облік або зняття з обліку, ведення державного інформаційного банку даних про ядерні матеріали;

забезпечення взаємодії з МАГАТЕ з питань виконання міжнародних угод, включаючи вирішення спірних питань;

інформування суб'єктів державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів про надходження від МАГАТЕ повідомлення з питань організації інспекційної перевірки об'єкта або додаткового доступу відповідно до вимог міжнародних угод.

10. Для виконання завдань, покладених на державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів, Держатомрегулювання визначає:

1) переліки ядерних та неядерних матеріалів, обладнання та технологій, інформація про які подається до зазначеного Комітету;

2) вимоги до системи вимірювання ядерних матеріалів, збору, оброблення та зберігання інформації щодо ядерних матеріалів, строків її подання до зазначеного Комітету;

3) єдину систему класифікації та кодифікації облікових даних, обліково-звітної документації;

4) процедуру взяття та зняття з державного обліку ядерних матеріалів;

5) порядок і періодичність проведення фізичної інвентаризації;

6) порядок дій при аномаліях - незвичних обставинах, що можуть бути результатом несанкціонованого використання ядерних матеріалів, зареєстрованого у державній системі обліку та контролю ядерних матеріалів;

7) вимоги до документа, яким ліцензіат (заявник) підтверджує свою спроможність дотримуватися вимог законодавства щодо обліку та контролю ядерних матеріалів.

11. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук забезпечують дотримання міжнародних угод суб'єктами державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів, які належать до сфери їх управління чи перебувають у віданні, і з цією метою видають нормативні акти, в яких враховуються вимоги цього Положення щодо:

1) підготовки та своєчасного подання до Держатомрегулювання інформації відповідно до міжнародних угод з урахуванням законодавства у сфері захисту інформації;

2) доступу інспекторів МАГАТЕ з обладнанням і пристроями, які використовуються під час інспекційної перевірки, до об'єкта та у строки, визначені в міжнародних угодах;

3) порядку ведення обліку та контролю ядерних матеріалів.

12. Інші юридичні та фізичні особи, що виробляють, експортують, імпортують товари, які підпадають під вимоги міжнародних угод, подають Держатомрегулювання на його запит інформацію, що має відношення до ядерного паливного циклу на поточний час або у минулому, а також надають додатковий доступ відповідно до вимог міжнародних угод.

Ведення обліку та контролю ядерних матеріалів

13. Облік та контроль ядерних матеріалів ведеться ліцензіатом у зоні їх балансу, з цією метою ліцензіат:

1) створює і забезпечує функціонування системи обліку та контролю ядерних матеріалів відповідно до вимог цього Положення, призначає особу або у разі потреби визначає службу, що веде облік та контроль ядерних матеріалів, з наданням відповідних повноважень;

2) забезпечує дотримання вимог законодавства щодо обліку та контролю ядерних матеріалів протягом усього періоду їх перебування в зоні балансу ядерних матеріалів, підготовку та підвищення кваліфікації фахівців;

3) забезпечує доступ інспекторів МАГАТЕ до об'єкта інспекційної перевірки або додаткового доступу відповідно до вимог міжнародних угод.

14. Облік та контроль ядерних матеріалів є елементом системи управління якістю, що впроваджена ліцензіатом, і ведеться згідно з відповідною процедурою шляхом безперервного документального обліку всіх господарських і технологічних операцій з ядерними матеріалами на підставі даних технічних паспортів, вимірювання ядерних матеріалів або розрахунків.

15. Державний облік та контроль ядерних матеріалів розпочинається з моменту, коли:

ядерні матеріали надійшли з іншої держави;

вироблені ядерні матеріали за їх складом і чистотою придатні для виготовлення палива або ізотопного збагачення.

16. Зняття з державного обліку ядерних матеріалів здійснюється після їх відправлення в іншу державу або у разі, коли такі матеріали витрачено чи розбавлено таким чином, що робить їх практично непридатними для регенерації та будь-якої ядерної діяльності.

(Положення із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України  від 09.08.2001 р. N 1006
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.03.2009 р. N 257)

____________ 
 
 

Опрос