Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке создания и функционирования технопарков и инновационных структур иных типов

КМ Украины
Постановление КМ от 22.05.1996 № 549
редакция действует с 25.08.2004

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 травня 1996 р. N 549

Київ

Про затвердження Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 4 березня 1997 року N 199
,
 від 22 серпня 2000 року N 1308
,
 від 9 серпня 2001 року N 961
,
 від 25 серпня 2004 року N 1082

На виконання розпорядження Президента України від 23 січня 1996 р. N 17 "Питання створення технопарків та інноваційних структур інших типів" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів, що додається.

2. Державному комітетові з питань науки, техніки та промислової політики за погодженням з Міжвідомчою радою з координації діяльності щодо організації та функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів затвердити в місячний термін Порядок ведення Державного реєстру технопарків та інноваційних структур інших типів.

 

 

Прем'єр-міністр України

Є. МАРЧУК 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Інд. 31

  

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 1996 р. N 549

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів

(У тексті Положення слово "Міннауки" замінено словом "МОН", а слова "державної виконавчої" замінено словом "виконавчої" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 року N 1308)

(У тексті Положення слова "Міжвідомча Рада" в усіх відмінках замінено словами "Комісія з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року N 961)

1. Це Положення визначає загальний порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів (далі - інноваційні структури), їх правовий статус, основи взаємовідносин учасників цих структур.

2. Інноваційна структура - це юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, що створена відповідно до законодавства (вид А), або група юридичних осіб, яка діє на основі договору про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів її учасників (далі - договір про спільну діяльність) (вид Б), з визначеними галуззю діяльності та типом функціонування, орієнтованим на створення та впровадження наукоємної конкурентоспроможної продукції. 

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. N 1082)

Учасниками інноваційної структури можуть бути будь-які підприємства, організації та установи незалежно від форм власності (з урахуванням обмежень, встановлених законодавчими актами), зокрема:

науково-дослідні та проектно-конструкторські організації, які працюють за профілем інноваційної структури;

навчальні заклади, які працюють за профілем інноваційної структури або спеціалізуються на підготовці та підвищенні кваліфікації фахівців з базових спеціальностей інноваційної структури;

виробничі підприємства, які впроваджують результати науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та винаходів;

інноваційні фонди, комерційні банки, страхові фірми;

суб'єкти підприємницької діяльності, що надають юридичні послуги, послуги в галузі науково-технічної експертизи, менеджменту, маркетингу, транспорту, рекламної, видавничої та інформаційної діяльності.

Іноземні юридичні особи, міжнародні організації можуть бути учасниками інноваційної структури нарівні з іншими юридичними особами, якщо інше не передбачено законодавством України.

(абзац пункту 2 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.08.2004 р. N 1082)

3. Метою створення інноваційної структури є інтенсифікація розроблення, виробництва та впровадження наукоємної конкурентоспроможної продукції із спрямуванням взаємоузгоджених дій наукових організацій, закладів освіти, промислових підприємств та інших суб'єктів на задоволення потреб внутрішнього ринку і нарощування експортного потенціалу країни. Ця мета досягається шляхом державного регулювання інноваційної діяльності з реалізацією принципу свободи підприємництва в цій сфері.

4. Ініціаторами створення інноваційної структури можуть бути центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, організації та установи незалежно від форм власності.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. N 1082)

5. Організаційне та методичне забезпечення створення і функціонування інноваційних структур здійснюється Комісією з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів (далі - Комісія з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів), яка діє відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. Інноваційні структури виду А створюються в порядку, встановленому законодавством для відповідних організаційних форм суб'єктів підприємництва (підприємство, об'єднання підприємств, господарські товариства тощо).

7. Інноваційні структури виду Б створюються шляхом укладення учасниками інноваційної структури договору про спільну діяльність. Договір повинен містити відомості про склад учасників, їх права та обов'язки, пріоритетні напрями діяльності, органи управління і керівний орган, їх повноваження та порядок прийняття ними рішень, порядок фінансування діяльності органів управління і керівного органу, порядок прийняття нових учасників та виключення з числа учасників інноваційної структури, порядок ліквідації інноваційної структури (припинення дії договору).

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. N 1082)

Для провадження наукової і науково-технічної діяльності, розвитку власних науково-технологічних і дослідно-експериментальних баз зазначені інноваційні структури відкривають спеціальні рахунки в установленому законодавством порядку. 

(пункт 7 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 р. N 1308)

8. Основними джерелами фінансування інноваційної структури є:

вклади учасників;

бюджетне фінансування за умови виконання державного замовлення;

кредити банків;

інвестиції, в тому числі іноземні;

прибуток від підприємницької діяльності інноваційної структури;

випуск в обіг цінних паперів.

Вкладами учасників інноваційної структури, за винятком технопарків, можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, цінні папери, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

(абзац пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. N 1082)

9. Інноваційна структура будь-якого виду розробляє і затверджує проект своєї діяльності, який повинен містити:

визначення концепції та цілей функціонування інноваційної структури;

визначення основного інноваційного продукту (товару, виду послуг);

(пункт 9 доповнено абзацом третім згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.97 р. N 199)

техніко-економічне обгрунтування;

інформацію про її учасників;

інформацію про її органи управління та положення про орган управління науково-технічною діяльністю інноваційної структури, погоджене з МОН;

(абзац шостий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.97 р. N 199)

бізнес-план, який передбачає комплекс підготовчих робіт з розгортання інноваційної структури (проведення необхідної інформаційно-рекламної роботи, залучення коштів заінтересованих українських та іноземних інвесторів, виділення відповідної земельної ділянки тощо), робоче освоєння території, будівництво і оснащення конкретних об'єктів, формування творчих колективів, опрацювання організаційно-економічного механізму функціонування інноваційної структури, створення бізнес-центру, технологічних інкубаторів, інноваційних фондів, навчальних закладів, консалтингових і страхових фірм тощо, міжнародне співробітництво, виробничу та комерційну діяльність.

Проект діяльності інноваційної структури розробляється відповідно до типового проекту, який затверджується Комісією з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів.

10. Статут інноваційної структури (для виду А) і договір про спільну діяльність (для виду Б) та проект діяльності інноваційної структури подаються до Комісії з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів.

Комісія з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів організує проведення експертизи зазначених документів протягом не більш як 90 днів з моменту їх подання і визначає відповідність критеріям діяльності інноваційної структури для набуття відповідного статусу. Критерії визначаються Комісією з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів для конкретних функціональних типів інноваційних структур виходячи з вимог забезпечення світового рівня продукції (послуг), яку мають виробляти ці структури.

Комісія з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів готує експертний висновок та пропозиції щодо надання інноваційній структурі відповідного статусу.

11. МОН за поданням Комісії з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів здійснює реєстрацію інноваційної структури та її основного інноваційного продукту шляхом включення її до Державного реєстру інноваційних структур та видачі відповідного свідоцтва. Форма свідоцтва затверджується МОН.

(абзац перший пункту 11 в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 04.03.97 р. N 199)

Свідоцтво про реєстрацію інноваційної структури дає право на отримання податкових, валютно-фінансових та інших пільг і переваг, установлених законодавством.

12. Інноваційна структура може бути позбавлена статусу шляхом виключення її з Державного реєстру інноваційних структур.

Підставою для виключення інноваційної структури з Державного реєстру є невідповідність її діяльності критеріям, визначеним Комісією з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів, або ліквідація інноваційної структури.

Рішення про виключення інноваційної структури з Державного реєстру приймає МОН за поданням Комісії з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів.

(абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.97 р. N 199)

13. Ліквідація інноваційних структур виду А проводиться у порядку, передбаченому їх установчими документами, з дотриманням вимог, установлених законодавством для юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм.

Ліквідація інноваційних структур виду Б проводиться шляхом припинення дії договору про спільну діяльність.

____________ 

Опрос