Идет загрузка документа (100 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики оценки объектов аренды, Порядка выкупа арендатором оборотных материальных средств и Порядка предоставления в кредит арендатору средств и ценных бумаг

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Методика от 10.08.1995 № 629
редакция действует с 15.04.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
ПОСТАНОВА

від 10 серпня 1995 р. N 629

Київ

Про затвердження Методики оцінки об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 27 червня 1996 року N 683
,
 від 2 січня 2003 року N 3
,
 від 17 грудня 2003 року N 1960
,
 від 18 червня 2008 року N 552
,
 від 3 серпня 2011 року N 832
,
 від 14 вересня 2011 року N 961
,
 від 12 листопада 2012 року N 1035
,
 від 10 квітня 2013 року N 253
,
від 31 березня 2015 року N 168

Додатково див. листи
 Державного комітету України з будівництва та архітектури
від 20 жовтня 2003 року N 12/5-232
,
Фонду державного майна України
 від 17 січня 2004 року N 10-16-468

(У назві і тексті постанови слово "вартості" виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2013 року N 253)

Відповідно до Закону України "Про оренду державного майна" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Методику оцінки об'єктів оренди, Порядок викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядок надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів (додаються).

 

 

Прем'єр-міністр України

Є. МАРЧУК

Перший заступник Міністра
Кабінету Міністрів України

 
М. СЕЛІВОН

 

 

 

МЕТОДИКА
оцінки об'єктів оренди

(У тексті Методики слова "оборотні матеріальні засоби" і "самостійна оцінка" в усіх відмінках замінено словами "оборотні матеріальні засоби (запаси)" і "стандартизована оцінка" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2008 року N 552)

Загальні положення

1. Відповідно до цієї Методики проводиться оцінка майна державних підприємств, установ та організацій, іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в державній та комунальній власності, підприємств, заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності (далі - підприємства), що передається в оренду, а саме:

(абзац перший пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. N 832
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
Кабінету Міністрів України від 12.11.2012 р. N 1035
,
 від 10.04.2013 р. N 253)

цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць);

нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств (машин, устаткування, інших облікових одиниць основних засобів, нематеріальних активів та інших цінностей, що виділяються у самостійний об'єкт оренди згідно із законодавством);

майна, що не увійшло до статутних (складених) капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).

(абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. N 832)

2. Оцінка об'єктів оренди проводиться з метою визначення вартості таких об'єктів згідно з положеннями (національними стандартами) оцінки майна та цією Методикою з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку для відображення її в договорі оренди та використання під час розрахунку орендної плати.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.06.2008 р. N 552)

Оцінка обов'язково проводиться перед укладенням договору оренди та перед продовженням (поновленням) договору оренди у разі, коли на момент продовження дії такого договору остання оцінка об'єкта оренди була проведена більш як три роки тому.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. N 832)

Передбачені цією Методикою послуги з проведення незалежної оцінки об'єкта оренди (активів, що входять до складу об'єкта оренди) та аудиторської перевірки об'єкта оренди оплачує орендар.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. N 832)

Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дати оцінки, якщо інший строк не передбачений у звіті щодо незалежної оцінки.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 961
,
 абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. N 253)

У разі передачі в оренду нерухомого або іншого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні проводиться стандартизована оцінка об'єкта оренди.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. N 253)

3. У цій Методиці поняття "оцінка", "незалежна оцінка", "дата оцінки", "оцінювач", "договір на проведення оцінки майна" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність України", а поняття "окреме індивідуально визначене майно", "дата інвентаризації", "передавальний баланс підприємства", "стандартизована оцінка" - у значеннях, наведених у Методиці оцінки майна, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2669).

(абзац перший пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.06.2008 р. N 552)

Інші поняття вживаються у значенні, наведеному у законодавстві, що регулює процес оцінки майна та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі положеннями (національними стандартами) оцінки майна, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, нормативними актами Фонду державного майна.

Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу

4. Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу проводиться комісією, що утворюється органом, визначеним в абзацах другому і третьому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", на підставі складеного на дату оцінки передавального балансу, в якому відображені результати незалежної оцінки основних засобів, довгострокових біологічних активів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та оборотних матеріальних засобів (запасів).

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. N 832)

До складу комісії з оцінки майна, що передається в оренду (далі - комісія), включаються в обов'язковому порядку представники орендодавця та органу, уповноваженого управляти зазначеним майном, а також можуть входити представники особи, що подала заяву про оренду.

Під час проведення оцінки визначається вартість майна, що:

передається в оренду;

надається орендареві на умовах кредиту;

передається на утримання або зберігання орендареві;

викуповується орендарем.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.06.2008 р. N 552)

5. Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу проводиться після закінчення підготовчого етапу, під час якого:

проводиться інвентаризація майна підприємства на визначену орендодавцем дату оцінки;

комісією на підставі поданих матеріалів інвентаризації визначається склад майна, що передається в оренду (або перебуває в оренді - у разі проведення оцінки з метою продовження (поновлення) договору оренди), на утримання або зберігання орендарю, надається орендареві на умовах кредиту, викуповується орендарем;

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. N 832)

визначається суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання для проведення незалежної оцінки.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.06.2008 р. N 552)

6. Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу проводиться у такій послідовності:

укладення договору про проведення незалежної оцінки майна;

проведення незалежної оцінки основних засобів, довгострокових біологічних активів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, оборотних матеріальних засобів (запасів) відповідно до положень (національних стандартів) оцінки майна;

рецензування звіту про оцінку майна;

відображення результатів незалежної оцінки в бухгалтерському обліку підприємства (у разі проведення оцінки з метою укладення договору оренди - з подальшим складенням передавального балансу);

(абзац п'ятий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. N 832)

проведення стандартизованої оцінки цілісного майнового комплексу на підставі даних передавального балансу з урахуванням аудиторського висновку і складення акта встановленого зразка (додаток 1);

(абзац шостий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. N 832)

рецензування і затвердження акта оцінки цілісного майнового комплексу.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.06.2008 р. N 552)

7. Інвентаризація проводиться відповідно до Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються, а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. N 158, та положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

8. Належність майна до необоротних та оборотних засобів визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", 8 "Нематеріальні активи", 9 "Запаси", 12 "Фінансові інвестиції".

9. У разі проведення оцінки з метою укладення договору оренди одночасно з проведенням інвентаризації здійснюється у встановленому законодавством порядку аудиторська перевірка стану бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності на підприємстві, цілісний майновий комплекс якого або його структурного підрозділу передається в оренду.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. N 832)

У разі проведення оцінки з метою продовження (поновлення) договору оренди зазначена аудиторська перевірка проводиться стосовно цілісного майнового комплексу, що перебуває в оренді на дату проведення оцінки, та іншого майна підприємства орендаря, що належить до державної власності.

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. N 832)

10. Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу здійснюється станом на останнє число місяця, на яке проводиться інвентаризація майна та складається передавальний баланс. До 15 числа місяця, що настає після дати інвентаризації, комісії з інвентаризації подають протокол інвентаризації, передавальний баланс, затверджені керівником підприємства, та інші дані, необхідні для оцінки майна, до комісії (зазначений строк може бути продовжений за рішенням орендодавця, але не більш як на 15 днів).

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 17.12.2003 р. N 1960,
 від 18.06.2008 р. N 552)

11. Вартість майна, що передається в оренду, визначається шляхом підсумовування всіх активів, які входять до цілісного майнового комплексу підприємства, структурного підрозділу підприємства, крім оборотних засобів та довгострокових фінансових інвестицій. Вартість основних засобів та нематеріальних активів визначається за результатами незалежної оцінки.

(пункт 11 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.06.2008 р. N 552)

12. Вартість основних засобів, включаючи інші необоротні матеріальні активи, об'єктів незавершеного будівництва, невстановленого устаткування, нематеріальних активів, інших необоротних активів, що передаються в оренду, повинна бути приведена у відповідність з вимогами відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном. При цьому незалежна оцінка основних засобів та нематеріальних активів, є обов'язковою. Результати переоцінки погоджуються органом, уповноваженим управляти майном, що передається в оренду.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 17.12.2003 р. N 1960,
 від 18.06.2008 р. N 552)

13. Вартість майна, що надається орендареві на умовах кредиту відповідно до вимог статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", визначається шляхом підсумовування балансової вартості цінних паперів і залишку коштів у касі, на розрахункових рахунках у банках, дебіторської заборгованості за вирахуванням кредиторської заборгованості.

Якщо кредиторська заборгованість перевищує суму залишку коштів у касі та на розрахункових рахунках у банках, суму дебіторської заборгованості, в кредит надаються лише цінні папери за балансовою вартістю, а у разі їх відсутності сума залишку коштів у касі та на розрахункових рахунках у банках передається орендареві для погашення кредиторської заборгованості підприємства без укладення договору кредиту на підставі внесення відповідної умови до договору оренди.

14. Вартість оборотних матеріальних засобів (запасів), що викуповуються орендарем, визначається за результатами незалежної оцінки.

(абзац перший пункту 14 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.06.2008 р. N 552)

З вартості оборотних матеріальних засобів (запасів), що викуповуються орендарем, вираховується кредиторська заборгованість, яка виникла у зв'язку з придбанням підприємством оборотних матеріальних засобів (запасів), у тому числі робіт і послуг, які включені у собівартість готової продукції, та залишків незавершеного виробництва, і не врахована під час визначення суми кредиту, що надається орендареві.

15. Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу здійснюється у 45-денний строк з дня затвердження протоколу про результати інвентаризації та завершується складанням акта встановленого зразка.

(абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.06.2008 р. N 552)

До акта оцінки додаються передавальний баланс, а також довідки про наявність на балансі підприємства майна, наведеного у розділі II акта оцінки із зазначенням назв, інвентарних номерів, балансової та залишкової вартості відповідних об'єктів.

Перший примірник матеріалів інвентаризації та оцінки зберігається у орендодавця, другий - у орендаря.

16. Акт оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, що передається в оренду, затверджується керівником відповідного органу, визначеного у абзацах другому і третьому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

17. У разі коли орендодавцем структурного підрозділу є підприємство, акт оцінки затверджується керівником органу, уповноваженого управляти майном підприємства, структурний підрозділ якого передається в оренду.

18. У разі виявлення майна, яке не відображене в матеріалах інвентаризації, на вимогу однієї із сторін договору оренди або органу, уповноваженого управляти цим майном, повинна бути здійснена дооцінка об'єкта оренди і внесені відповідні зміни до акта оцінки і відповідних договорів, укладених з орендарем.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.06.2008 р. N 552)

Оцінка нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна

19. У разі оренди нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна здійснюється його незалежна оцінка.

(абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. N 832)

Оцінка зазначеного майна проводиться із застосуванням бази, що відповідає ринковій або спеціальній вартості. При цьому ринкова і спеціальна вартість визначаються відповідно до вимог Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1440 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1995).

(пункт 19 доповнено новим абзацом другим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2003 р. N 1960
,
 у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
вважати відповідно абзацами третім - п'ятим
,
 абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. N 832)

У разі передачі в оренду нерухомого майна, орендодавцем якого є орган, визначений в абзацах другому і третьому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", звіт про незалежну оцінку рецензується і за наявності позитивного загального висновку рецензента про відповідність такого звіту вимогам нормативно-правових актів з питань проведення оцінки висновок про вартість майна затверджується зазначеним орендодавцем.

(абзац третій пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. N 832)

У разі передачі в оренду нерухомого майна, орендодавцем якого є підприємство, висновок про вартість майна затверджується органом, що уповноважений управляти майном такого підприємства, за наявності позитивного загального висновку рецензента про відповідність звіту про оцінку вимогам нормативно-правових актів з питань проведення оцінки.

(абзац четвертий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. N 832)

Якщо органом, що управляє майном підприємства, є Кабінет Міністрів України, звіт про незалежну оцінку розглядається і рецензується Фондом державного майна. За наявності позитивного загального висновку рецензента про відповідність звіту про оцінку вимогам нормативно-правових актів з питань проведення оцінки висновок про вартість майна затверджується Фондом державного майна.

(абзац четвертий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2003 р. N 1960
,
 абзаци третій і четвертий пункту 19 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.06.2008 р. N 552,
 у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим
,
 абзац п'ятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. N 832)

У разі коли методиками розрахунку орендної плати, затвердженою Кабінетом Міністрів України (для об'єктів, що перебувають у державній власності), органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим (для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим), та органами місцевого самоврядування (для об'єктів, що перебувають у комунальній власності), для розрахунку орендної плати не передбачене проведення незалежної оцінки нерухомого майна та у разі коли нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами передається в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні, здійснюється стандартизована оцінка зазначеного майна відповідно до пункту 21 цієї Методики.

(абзац шостий пункту 19 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. N 832
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. N 253)

20. Результати незалежної оцінки нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна оформлюються звітом про оцінку майна, який підписується оцінювачами, що безпосередньо її проводили, і скріплюється підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності. Рецензування звіту про оцінку майна здійснюється відповідно до вимог Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1440 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1995).

(пункт 20 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.08.2011 р. N 832
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. N 168)

21. Для стандартизованої оцінки нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна у випадках, передбачених абзацом шостим пункту 19 цієї Методики, підприємством - балансоутримувачем орендованого майна за дорученням органу, уповноваженого управляти майном такого підприємства, утворюється комісія, яка проводить оцінку майна за залишковою вартістю на підставі даних бухгалтерського обліку. У разі коли орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), стандартизована оцінка вартості такого приміщення для цілей цієї Методики проводиться з урахуванням залишкової вартості будівлі (споруди) в цілому та питомої ваги приміщення у площі будівлі (споруди). Результати проведення стандартизованої оцінки оформлюються актом оцінки нерухомого майна (додаток 2), який затверджується органом, уповноваженим управляти майном, або Фондом державного майна, його регіональним відділенням (у разі коли він (воно) є орендодавцем такого майна або за зверненням органу, уповноваженого управляти майном).

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.06.2008 р. N 552
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.08.2011 р. N 832
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. N 253)

Результати проведення стандартизованої оцінки майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами оформлюються актом оцінки нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна (додаток 3).

(пункт 21 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. N 253)

22. У разі оренди окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває на балансі створеного у процесі приватизації (корпоратизації) господарського товариства, але не увійшло до його статутного (складеного) капіталу, незалежна оцінка такого майна проводиться відповідно до абзацу третього пункту 19 цієї Методики.

(пункт 22 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.08.2011 р. N 832)

 

Зразок

 

М. П.

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________
(посада керівника органу, установи, 
підприємства-орендодавця)

____________    _____________________
(підпис)                     (прізвище та ініціали)

"___" ____________ 200_ р.

АКТ
оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, організації, їх структурного підрозділу, що передається в оренду

_________________
(код згідно з ЗКПО)

__________________________________________________________________
                                                  (повна назва цілісного майнового комплексу) 

Комісія, утворена згідно з наказом _____________________________________
__________________________________________________________________
                                              (посада керівника органу, що утворив комісію) 

від "___" ____________ 200_ р. N ___, у складі

голови ___________________________________________________________,
                                                  (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи) 
членів: ___________________________________________________________
                                                       (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

на засіданні (протокол від "___" ____________ 200_ р. N ___) розглянула результати інвентаризації майна і передавальний баланс
__________________________________________________________________
                                              (повна назва цілісного майнового комплексу) 

станом на "___" ___________ 200_ р. і з урахуванням вимог Методики оцінки об'єктів оренди визначила його оціночну вартість.

Комісія підтверджує, що оціночна вартість майна згідно з передавальним балансом і поданими документами становить:

 

Майно 

Вартість майна, тис. гривень 

  

I. Майно, що передається в оренду 

  

1. 

Основні засоби, усього 

  

2. 

Знос основних засобів 

  

3. 

Основні засоби за вартістю за вирахуванням зносу
(ряд. 1 - ряд. 2) 

  

4. 

Орендовані основні засоби за вартістю за вирахуванням зносу
(ряд. 3 - ряд. 16) 

  

5. 

Нематеріальні активи, усього 

  

6. 

Знос нематеріальних активів 

  

7. 

Нематеріальні активи за вартістю за вирахуванням зносу
(ряд. 5 - ряд. 6) 

  

8. 

Відновна (переоцінена) вартість незавершеного будівництва 

  

9. 

У тому числі відновна (переоцінена) вартість устаткування, що підлягає монтажу 

  

10. 

Інші необоротні активи 

  

11. 

Вартість майна, що передається в оренду
(ряд. 4 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 10) 

  

  

II. Майно, що передається на утримання або у схов орендарю 

  

12. 

Залишкова вартість житлового фонду 

  

13. 

Залишкова вартість основних засобів об'єктів цивільної оборони 

  

14. 

Залишкова вартість законсервованих основних засобів 

  

15. 

Залишкова вартість мобілізаційних ресурсів (у частині основних засобів) 

  

16. 

Залишкова вартість основних засобів, що передаються на утримання орендарю
(ряд. 12 + ряд. 13 + ряд. 14 + ряд. 15) 

  

17. 

Матеріальні ресурси, якими укомплектовані об'єкти цивільної оборони 

  

18. 

Мобілізаційні ресурси (в частині оборотних засобів) 

  

19. 

Вартість основних і оборотних засобів, що передаються на утримання орендарю, всього
(ряд. 16 + ряд. 17 + ряд. 18) 

  

  

III. Майно, що передається орендареві на умовах кредиту 

  

20. 

Балансова вартість цінних паперів 

  

21. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

  

22. 

Векселі одержані 

  

23. 

Дебіторська заборгованість за вирахуванням резерву сумнівних боргів 

  

24. 

Кредиторська заборгованість
(розділи "Пасиву балансу" II + III + IV + V) 

  

  

у тому числі: 

  

24.1 

кредиторська заборгованість за товари та роботи і послуги, пов'язані з придбанням товарів 

  

24.2 

інша кредиторська заборгованість 

  

25. 

Вартість майна, що надається орендареві на умовах кредиту
(ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 - ряд. 24).
Якщо ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 < ряд. 24, то ряд. 25 = ряд. 20

  

  

IV. Майно, що викуповується орендарем 

  

26. 

Виробничі запаси

  

27. 

Незавершене виробництво 

  

28. 

Готова продукція 

  

29. 

Товари 

  

30. 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 

  

31. 

Витрати майбутніх періодів 

  

32. 

Кредиторська заборгованість, яка виникла у зв'язку з придбанням оборотних матеріальних засобів (запасів) (товарів та робіт і послуг, пов'язаних з придбанням товарів) і не врахована під час визначення суми кредиту, що надається орендареві. Якщо:

(ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 - ряд. 24) > 0, то ряд. 32 = 0;

(ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 - ряд. 24) < 0, а за абсолютною величиною (ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 - ряд. 24) > ряд. 24.1, то ряд. 32 = ряд. 24.1;

(ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 - ряд. 24) < 0, а за абсолютною величиною (ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 - ряд. 24) < ряд. 24.1, то ряд. 32 = (ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 - ряд. 24)

  

33. 

Вартість майна, що викуповується орендарем
(ряд. 26 + ряд. 27 + ряд. 28 + ряд. 29 + ряд. 30 + ряд. 31 - ряд. 32)

  

 

Голова комісії 

_____________
(підпис) 

_____________________________
(прізвище та ініціали) 

Члени комісії: 

_____________
_____________
_____________

_____________________________
_____________________________
_____________________________

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 17.12.2003 р. N 1960)

 

АКТ
оцінки нерухомого майна

____________________________________________________________________________________,
                                                    (повне найменування об'єкта оцінки, його площа, інвентарний номер)
що перебуває на балансі підприємства (господарського товариства)
____________________________________________________________________________________
                                                                                        (код згідно з ЄДРПОУ та
____________________________________________________________________________________
                                                         повне найменування підприємства - юридичної особи)

     Комісія, утворена згідно з наказом ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                      (посада керівника органу, що утворив комісію)
від ______ ______________ 20___ р. N _____, у складі: _____________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи голови комісії)
____________________________________________________________________________________
                                                     (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи членів комісії)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
на засіданні (протокол від ___ ____________ 20___ р. N   ) розглянула результати проведення оцінки за залишковою вартістю зазначеного державного нерухомого майна за даними бухгалтерського обліку і визначила його залишкову вартість на ___ __________ 20___ року.

Комісія підтверджує, що залишкова вартість майна згідно з відомостями бухгалтерського обліку становить _______________ тис. гривень.

Голова комісії

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

Члени комісії

________________
(підпис)
________________

__________________________
(прізвище та ініціали)
__________________________

____ ____________ 20__ р.

(додаток 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.08.2011 р. N 832
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. N 253)

(Методика із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.96 р. N 683)
 

АКТ
оцінки нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна

_____________________________________________________________________________________,
                                             (повне найменування об'єкта оцінки, його площа, інвентарний номер)
що перебуває на балансі ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                     (повне найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________

Комісія, утворена згідно з наказом ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (посада керівника органу, що утворив комісію)
від _____ ___________ 20__ р. N ___, у складі: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                 (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи голови комісії)
_____________________________________________________________________________________
                                                  (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи члена комісії)
на засіданні (протокол від ___ ____________ 20___ р. N   ) розглянула результати проведення оцінки за залишковою вартістю зазначеного державного майна за даними бухгалтерського обліку і визначила його залишкову вартість на ___ __________ 20___ року.

Комісія підтверджує, що залишкова вартість майна згідно з відомостями бухгалтерського обліку становить _______________ тис. гривень.

Голова комісії

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

Члени комісії

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

 

_________________

___________________________

____ ____________ 20__ р.

(Методику доповнено додатком 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. N 253)

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1995 р. N 629

ПОРЯДОК
викупу орендарем оборотних матеріальних засобів

1. Викуп орендарем оборотних матеріальних засобів провадиться згідно з договором купівлі-продажу, який укладається одночасно з договором оренди.

2. Вартість оборотних матеріальних засобів визначається згідно з пунктом Методики оцінки вартості об'єктів оренди. При цьому продукція незавершеного виробництва викуповується орендарем за внутрішніми цінами виробництва.

3. Плата за придбані оборотні матеріальні засоби вноситься орендарем протягом 30 календарних днів з моменту укладання договору.

4. Створеному членами трудового колективу господарському товариству орендодавець може продати оборотні матеріальні засоби в кредит за умови оплати ним не менше як 30 відсотків їхньої вартості. При цьому термін оплати оборотних матеріальних засобів не повинен перевищувати одного року з дати укладення договору купівлі-продажу. Розміри чергових внесків та строки їх сплати визначаються в договорі купівлі-продажу.

5. Кошти, одержані від викупу оборотних матеріальних засобів, зараховуються до позабюджетного Державного фонду приватизації, позабюджетних фондів приватизації Автономної Республіки Крим та адміністративно-територіальних одиниць (залежно від суб'єкта права власності на орендоване майно) і використовуються на цілі, передбачені Державною програмою приватизації.

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1995 р. N 629

ПОРЯДОК
надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів

1. Надання орендареві в кредит коштів і цінних паперів здійснюється на підставі кредитного договору (далі - договір), який укладається одночасно з договором оренди.

2. Сума кредиту визначається згідно з пунктом 14 Методики оцінки вартості об'єктів оренди.

3. У договорі обов'язково зазначаються найменування (прізвище, ім'я та по батькові), місцезнаходження (місце проживання) сторін, сума кредиту, строк, на який укладається договір, відсоткові платежі за використання кредиту, умови повернення коштів і цінних паперів, виконання зобов'язань, відповідальність сторін та інші вимоги, передбачені пунктами 4 - 10 цього Порядку.

За згодою сторін у договорі можуть бути передбачені й інші умови.

4. Орендар здійснює права, що випливають з цінних паперів, наданих на умовах кредиту, без права їх відчуження.

5. Кошти та цінні папери передаються орендареві разом з об'єктом оренди.

6. Строк надання кредиту не повинен перевищувати строку дії договору оренди.

7. За користування кредитом орендар сплачує відсотки на суму кредиту на рівні ставки рефінансування Національного банку.

8. Строки сплати нарахованих за відповідний період відсотків визначаються за погодженням сторін, але не рідше ніж один раз на квартал.

9. Відсоткові платежі зараховуються до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів (залежно від суб'єкта права власності на орендоване майно).

10. У разі розірвання договору, закінчення строку його дії або припинення договору оренди орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві надані йому кошти та цінні папери.

У разі погашення цінних паперів, наданих на умовах кредиту, протягом строку дії договору кошти, відшкодовані орендареві при їх погашенні, повертаються разом з коштами, наданими йому на умовах кредиту.

11. У разі невиконання обов'язків за договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та договором.

——————— 
 

Опрос