Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о режимно-секретных органах в министерствах, ведомствах, Правительстве Автономной Республики Крым, местных органах государственной исполнительной власти, исполкомах Советов, на предприятиях, в учреждениях и организациях

КМ Украины
Постановление КМ от 04.08.1995 № 609
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 4 серпня 1995 р. N 609

Київ

Про затвердження Положення про режимно-секретні органи в міністерствах, відомствах, Уряді Автономної Республіки Крим, місцевих органах державної виконавчої влади, виконкомах Рад, на підприємствах, в установах і організаціях

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 18 жовтня 1999 року N 1919
,
 від 4 вересня 2003 року N 1402

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2003 року N 1558)

Відповідно до Закону України "Про державну таємницю" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про режимно-секретні органи в міністерствах, відомствах, Уряді Автономної Республіки Крим, місцевих органах державної виконавчої влади, виконкомах Рад, на підприємствах, в установах і організаціях (додається).

2. Міністерствам, відомствам, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевим органам державної виконавчої влади, виконкомам Рад, підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм власності, діяльність яких пов'язана з державною таємницею, забезпечити організацію роботи режимно-секретних органів згідно з цим Положенням.

3. Установити, що Міністерство оборони, Головне управління командуючого Національною гвардією, Центральне управління Служби безпеки, Адміністрація Державної прикордонної служби, Міністерство внутрішніх справ, Штаб Цивільної оборони, Управління державної охорони за погодженням з Державним комітетом з питань державних секретів відповідно до вимог законодавства про державну таємницю та цього Положення, з урахуванням особливостей діяльності, можуть розробляти і затверджувати Положення про свої режимно-секретні органи.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 р. N 1402)

 

 

Прем'єр-міністр України

Є. МАРЧУК

Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України

 
М. СЕЛІВОН

 

Інд. 29 

 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету 
Міністрів України
від 4 серпня 1995 р. N 609

ПОЛОЖЕННЯ
 про режимно-секретні органи в міністерствах, відомствах, Уряді Автономної Республіки Крим, місцевих органах державної виконавчої влади, виконкомах Рад, на підприємствах, в установах і організаціях

1. У міністерствах, відомствах, Уряді Автономної Республіки Крим, місцевих органах державної виконавчої влади, виконкомах Рад, на підприємствах, в установах і організаціях (далі - установи, підприємства) незалежно від форм власності, діяльність яких пов'язана з державною таємницею, створюються режимно-секретні органи (далі - РСО). До складу РСО входять підрозділи режиму, секретного діловодства та інші підрозділи, що безпосередньо забезпечують охорону державних таємниць залежно від специфіки діяльності установи, підприємства.

РСО є окремим структурним підрозділом, підпорядкованим безпосередньо керівникові установи, підприємства, який організовує і контролює його діяльність.

РСО за своїм статусом і умовами оплати праці прирівнюється до основних підрозділів установи, підприємства.

В окремих підрозділах установ, підприємств з великим обсягом робіт, пов'язаних з державною таємницею, можуть створюватися РСО або призначатися уповноважені РСО, на яких поширюються обов'язки і права працівників РСО.

Передача функцій РСО будь-яким іншим підрозділам, прийняття до РСО тимчасових працівників не допускається.

Чисельність працівників РСО в установах, підприємствах визначається залежно від обсягу робіт, пов'язаних з державною таємницею.

В установах, підприємствах із значним обсягом робіт, пов'язаних з державною таємницею, вводяться посади заступника керівника з питань режиму, на якого покладаються обов'язки і права керівника РСО.

В установах, підприємствах з незначним обсягом робіт, пов'язаних з державною таємницею, де штатним розписом не передбачено створення РСО, облік і зберігання секретних документів, а також заходи щодо забезпечення режиму секретності здійснюються особисто керівником установи, підприємства або спеціально призначеним за його наказом працівником після створення необхідних умов, що забезпечують режим секретності. На них поширюються обов'язки і права працівників РСО.

У своїй роботі РСО взаємодіють з Держкомсекретів та його уповноваженими в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - уповноваженими в регіонах), органами Служби безпеки, іншими державними органами, які виконують окремі функції у сфері захисту державної таємниці відповідно до їх повноважень.

РСО провадять свою діяльність на основі Закону України "Про державну таємницю", цього Положення, інших нормативних актів з питань державної таємниці.

2. Доступ іноземців та осіб без громадянства до державної таємниці надається у виняткових випадках на підставі міжнародних договорів або письмового розпорядження Президента України.

3. Керівники установ, підприємств здійснюють керівництво роботою у справі охорони державної таємниці в підпорядкованих їм установах, підприємствах, діяльність яких пов'язана з державною таємницею, та контроль за її станом, а також контролюють стан охорони державних таємниць, які були передані підрядчикам, у зв'язку з виконанням замовлення, через відповідні РСО.

4. РСО установ, підприємств розміщуються в ізольованих службових приміщеннях, як правило, на середніх поверхах, їх обладнання має відповідати встановленим нормам, виключати можливість безконтрольного проникнення сторонніх осіб та гарантувати збереження матеріальних носіїв державної таємниці, що в них знаходяться.

5. Установа, підприємство зобов'язані погоджувати з Держкомсекретів або з його уповноваженими в регіонах створення, реорганізацію чи ліквідацію РСО.

РСО комплектуються спеціалістами, яким надано допуск до державної таємниці із ступенем секретності "цілком таємно", якщо характер виконуваних робіт не вимагає допуску до державної таємниці із ступенем секретності "особливої важливості", і які володіють відповідними діловими якостями, мають необхідні знання та досвід і здатні виконувати обов'язки, покладені на них згідно з цим Положенням.

Призначення осіб на посади заступників керівників установ, підприємств з режиму, начальників РСО і їх заступників здійснюється за погодженням з Держкомсекретів або його уповноваженими в регіонах та РСО вищестоящих установ, підприємств.

6. Основними завданнями РСО є:

недопущення необгрунтованого допуску та доступу осіб до відомостей, що становлять державну таємницю;

своєчасне розроблення і реалізація разом з іншими структурними підрозділами установи, підприємства заходів, що забезпечують охорону державної таємниці;

запобігання розголошенню відомостей, що становлять державну таємницю, випадкам втрат матеріальних носіїв державної таємниці, заволодінню державною таємницею іноземними державами, іноземними юридичними та фізичними особами, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до цієї таємниці;

виявлення та закриття каналів витоку державної таємниці в процесі виробничої та іншої діяльності установ, підприємств;

забезпечення запровадження заходів особливого режиму діяльності установ, підприємств під час виконання всіх видів робіт, пов'язаних з державною таємницею, та під час здійснення зовнішніх відносин;

організація секретного діловодства;

здійснення контролю за станом режиму секретності в установах, підприємствах та на підпорядкованих їм об'єктах.

7. РСО відповідно до покладених на них завдань:

а) розробляють і здійснюють заходи щодо:

забезпечення охорони державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт, користування документами та виробами, що містять державну таємницю, контролю за виконанням Закону України "Про державну таємницю", інших нормативних актів з питань охорони державної таємниці та цього Положення;

дотримання режиму охорони з метою попередження втрат, розкрадання матеріальних носіїв інформації, віднесеної до державної таємниці, ознайомлення з їх змістом особами, яким не надано допуску і доступу до державної таємниці, а також з метою організації пропускного і внутрішньооб'єктового режиму, охорони установ, підприємств, їх режимних споруд, приміщень, територій, сховищ документів і виробів, що містять державну таємницю, контролю за станом їх охорони;

запобігання розголошенню та витоку відомостей, що становлять державну таємницю, під час підготовки і проведення нарад, конференцій, виставок, захисту секретних дисертацій, дипломних робіт, а також під час відвідування режимних об'єктів іноземними делегаціями, представниками іноземних фірм тощо;

забезпечення захисту інформації, що становить державну таємницю, у процесі її формування, пересилання, приймання, перетворення, відображення в автоматизованих системах, засобах обчислювальної техніки, а також у процесі використання технічних засобів передачі інформації;

б) вивчають стан виробничо-технічної, науково-дослідницької, дослідно-конструкторської та іншої діяльності установ, підприємств, разом з іншими підрозділами розробляють і здійснюють заходи з метою виявлення і закриття можливих каналів витоку державної таємниці, проводять аналітичну роботу з цих питань;

в) беруть участь у здійсненні експертними комісіями заходів щодо забезпечення виконання державними експертами з питань таємниць своїх повноважень, у тому числі в узагальненні і аналізі пропозицій про віднесення відомостей до державної таємниці;

г) беруть участь у службових розслідуваннях фактів розголошення державної таємниці, втрати документів і виробів, що містять державну таємницю, інших порушень режиму секретності та надзвичайних випадків, пов'язаних з порушенням вимог режиму секретності. Ведуть облік та аналіз зазначених фактів, а також у взаємодії з органами Служби безпеки та іншими державними органами, яким надано право здійснювати оперативні заходи охорони державної таємниці, накопичують та аналізують дані про спрямування та обізнаність спецслужб іноземних держав, фірм та інших організацій з роботами, пов'язаними з державною таємницею, які виконуються в установі, підприємстві;

д) беруть участь у розробці розгорнутих переліків відомостей, що становлять державну таємницю, а також переліків посадових осіб, які мають право надавати носіям інформації гриф секретності, контролюють своєчасність та правильність засекречування, зміни грифа секретності або розсекречування інформації відповідно до рішень (висновків) державних експертів з питань таємниць;

е) організують навчання працівників установи, підприємства, діяльність яких пов'язана з державною таємницею, своєчасно забезпечують їх, а також РСО підвідомчих установ, підприємств відповідними програмами, методичними посібниками тощо;

є) проводять інструктажі та здійснюють профілактичні заходи щодо осіб, допущених до робіт, документів та виробів, що містять державну таємницю, організують перевірку знання ними вимог режиму секретності, ведуть облік їх обізнаності з державною таємницею;

ж) здійснюють інструктажі з питань охорони державної таємниці осіб, допущених до державної таємниці, які від'їжджають за кордон у службові відрядження та в особистих справах, а також осіб, що братимуть участь у роботі міжнародних конференцій, виставок тощо на території України.

з) беруть участь у розробленні та проведенні заходів, спрямованих на забезпечення режиму секретності у процесі провадження установами, підприємствами зовнішньоекономічної діяльності та здійснення інших зовнішніх зв'язків;

и) на підставі обгрунтованих пропозицій структурних підрозділів установи, підприємства разом з ними формують номенклатуру посад працівників, що підлягають оформленню на допуск до інформації "особливої важливості", "цілком таємно" та "таємно", оформляють за участю кадрових служб документи на допуск працівників до цієї інформації;

і) контролюють дотримання порядку доступу працівників до відомостей, що становлять державну таємницю, перевіряють відповідність форми їх допуску до державної таємниці ступеню секретності відомостей, погоджують накази керівника установи, підприємства про призначення осіб на посади, внесені до номенклатури посад працівників, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці;

ї) разом з кадровими службами забезпечують укладення трудових договорів з працівниками, діяльність яких пов'язана з державною таємницею, та оформляють зобов'язання громадянина України у зв'язку з допуском до державної таємниці. Разом з іншими підрозділами установи, підприємства беруть участь у підготовці матеріалів для висновків державних експертів з питань таємниць щодо обізнаності з державною таємницею громадян, які мають чи мали допуск до державної таємниці;

й) розробляють разом з іншими підрозділами установи, підприємства перспективні та поточні плани заходів щодо вирішення окремих питань забезпечення режиму секретності;

к) погоджують режимно-секретні заходи структурних підрозділів установи, підприємства та заходи, передбачені тактико-технічними завданнями на виконання робіт, пов'язаних з державною таємницею, а також беруть участь у розробці спільних заходів щодо забезпечення режиму секретності у процесі виконання робіт разом з іншими установами, підприємствами незалежно від форм власності та з установами, підприємствами іноземних держав, з якими укладено відповідні договори;

л) організують і контролюють секретне діловодство та порядок поводження з матеріальними носіями інформації (документами, картами, виробами, магнітними дисками, стрічками тощо), віднесеної до державної таємниці;

м) беруть участь у підготовці документів для одержання установою, підприємством дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею; 

(підпункт "м" пункту 7 із змінами, внесеними
згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 18.10.99 р. N 1919)

н) контролюють виконання заходів, спрямованих на забезпечення режиму секретності під час розроблення, проектування, виробництва, відео-, кіно-, фотозйомки, обліку, зберігання, транспортування, знищення виробів, що містять державну таємницю, та під час оформлення документації на них, а також під час передачі (відправлення) у встановленому порядку за кордон виробів, що містять державну таємницю, та технічної, товаросупровідної, іншої документації на вироби, які відправляються за кордон;

о) ведуть облік сейфів, металевих шаф, спеціальних сховищ, режимних приміщень та ключів від них, у яких дозволено постійно або тимчасово зберігати документи і вироби, що містять державну таємницю, печаток і штампів установи, підприємства та особистих печаток і штампів працівників, допущених до державної таємниці, а також контролюють виготовлення, стан обліку, зберігання, порядок видачі та використання бланків службових посвідчень (перепусток), печаток, штампів, металевих або мастикових печаток з індивідуальними обліковими номерами.

8. РСО надається право:

а) вимагати від усіх працівників установи, підприємства, а також відряджених до цієї установи, підприємства осіб неухильного виконання вимог з питань забезпечення охорони державної таємниці;

б) брати участь у розгляді проектів штатних розписів установи, підприємства та підвідомчих їм установ, підприємств у частині, що стосується РСО, вносити пропозиції щодо структури і чисельності працівників цих органів;

в) брати участь у проведенні атестації працівників, що виконують роботи, пов'язані з державною таємницею, а також у розгляді пропозицій щодо виплати в установленому нормативними актами порядку компенсації за роботу в умовах режимних обмежень;

г) залучати спеціалістів установи, підприємства до здійснення заходів охорони державної таємниці;

д) здійснювати перевірки стану й організації роботи з питань захисту державної таємниці і забезпечення режиму секретності у підрозділах установи, підприємства, а також у підвідомчих їм установах, підприємствах, давати відповідні рекомендації;

е) здійснювати перевірки дотримання режиму секретності на робочих місцях працівників, що мають допуск до державної таємниці, вмісту спецсховищ (приміщень, сейфів, металевих шаф, спецчемоданів, спецпапок тощо), наявності документів, виробів та інших носіїв інформації, що містять державну таємницю;

є) порушувати перед керівником установи, підприємства питання про призначення службових розслідувань за фактами порушень режиму секретності та секретного діловодства, про притягнення осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством, а також давати рекомендації щодо обов'язкових для виконання вказівок керівникам підрозділів установи, підприємства та підвідомчих їм установ, підприємств з питань забезпечення режиму секретності;

ж) брати участь у службових розслідуваннях, у встановленому порядку вимагати від працівників установи, підприємства письмових пояснень щодо фактів розголошення ними секретних відомостей, втрати секретних документів або виробів, інших порушень режиму секретності;

з) вносити пропозиції керівникові установи, підприємства про припинення робіт, пов'язаних з державною таємницею, в структурних підрозділах, якщо умови для їх виконання не відповідають вимогам режиму секретності; опечатувати приміщення, де ведуться такі роботи або зберігаються носії інформації, що містять державну таємницю;

и) одержувати від громадян, яким оформляються документи на допуск до державної таємниці, анкетні дані;

і) використовувати засоби зв'язку та вести в установленому порядку поштово-телеграфне листування з іншими установами, підприємствами та їх РСО з питань забезпечення режиму секретності;

ї) мати печатку з найменуванням РСО, а також інші печатки і штампи установленої форми.

Працівникам РСО дозволяється у випадках і порядку, передбаченому чинним законодавством України, зберігати, носити та використовувати з метою захисту матеріальних носіїв інформації, що містять державну таємницю, службово-штатну зброю.

9. РСО зобов'язані вживати невідкладних заходів для попередження негативних наслідків та терміново інформувати керівника установи, підприємства і одночасно, з його відома, відповідні органи СБУ, МВС та Держкомсекретів (його уповноважених у регіонах), а також вищестоящі РСО про події та їх наслідки, що спричинили чи можуть спричинити загрозу збереженню державної таємниці, у тому числі про такі події, як:

викрадення, підготовка чи замах на викрадення, виявлення втрати або втрата документів, що містять державну таємницю, а також документів, відомості про які становлять державну таємницю, елементів озброєнь, бойової техніки, її окремих вузлів та інших матеріальних носіїв інформації, що становлять державну таємницю, зацікавленість нею з боку іноземців, незаконна передача або збирання громадянами( України з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам державної таємниці, зникнення осіб, обізнаних з державною таємницею;

виявлення засобів технічного контролю (пристроїв підслуховування, відеозапису чи фотографування) на важливих військових об'єктах, об'єктах військово-промислового комплексу, транспорту і зв'язку, в міністерствах і відомствах, де зберігаються державні таємниці та проваджується діяльність, пов'язана з державною таємницею.

10. Під час виконання своїх завдань і функцій РСО взаємодіє з іншими структурними підрозділами установи, підприємства, державними експертами з питань таємниць, постійно діючими технічними та іншими комісіями, отримує від них дані, необхідні для планування та організації режимно-секретної діяльності.

11. Установи, підприємства звітують про стан забезпечення охорони державної таємниці вищестоящим установам, підприємствам та Держкомсекретів (його уповноваженим у регіонах) у порядку, який визначається Законом України "Про державну статистику".

12. Керівник установи, підприємства та працівники РСО за порушення законодавства про державну таємницю несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

____________

Опрос