Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении участия министерств и ведомств в деятельности международных организаций, членом которых является Украина

КМ Украины
Постановление КМ от 11.07.1994 № 474
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 липня 1994 р. N 474

Київ

Про впорядкування участі міністерств і відомств у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 22 січня 1996 року N 107
,
 від 8 червня 1996 року N 620
,
 від 16 лютого 1998 року N 169
,
 від 13 липня 1998 року N 1081
,
 від 28 вересня 2000 року N 1489

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 вересня 2002 року N 1371)

З метою підвищення ефективності участі міністерств і відомств у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що міністерства і відомства беруть участь у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна відповідно до укладених міжнародних договорів (далі - міжнародні організації), згідно з додатком.

Загальне політичне забезпечення та координація такої участі покладається на Міністерство закордонних справ.

2. Міністерствам і відомствам, які беруть участь у діяльності міжнародних організацій:

якнайефективніше використовувати потенційні можливості цих організацій з метою зміцнення національної безпеки України, забезпечення її політичних, соціально-економічних інтересів, прискорення економічних реформ;

забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з членства України в цих організаціях;

вжити заходів щодо забезпечення своєчасної сплати фінансових внесків до бюджетів міжнародних організацій відповідно до умов участі в них.

3. Загальний нагляд за виконанням зобов'язань, що випливають з членства України в міжнародних організаціях, здійснює Міністерство закордонних справ, контроль за перерахуванням внесків - Міністерство фінансів.

4. Міністерству фінансів щорічно передбачати в проекті державного бюджету інвалютні кошти, необхідні для сплати внесків до бюджетів міжнародних організацій, на підставі заявок відповідних міністерств і відомств, які мають подаватися до 1 жовтня року, що передує рокові, за який сплачується внесок.

5. Делегації та представники міністерств і відомств, які беруть участь у заходах міжнародних організацій, подають до Міністерства закордонних справ технічні завдання, визначені делегаціям /представникам/, а також звіти про виконану ними роботу.

6. Пропозиції щодо вступу до міжнародної організації подаються до Кабінету Міністрів України Міністерством закордонних справ, іншими міністерствами та відомствами разом із Міністерством закордонних справ або за погодженням з ним.

У пропозиціях обгрунтовується необхідність членства в організації, визначаються можливі політичні, економічні, правові наслідки та джерела довготермінового фінансування витрат, пов'язаних з таким членством.

7. Відповідальні міністерства і відомства можуть залучати до участі в діяльності міжнародних організацій міністерства і відомства, не зазначені в додатку до цієї постанови, а також громадські організації України та інші недержавні організації за їх згодою.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. МАСОЛ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
І. ДОЦЕНКО

Інд. 40

 

 

 

 

 
 
 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 1994 р. N 474

ПЕРЕЛІК
міністерств і відомств України, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях

  Міжнародні організації              Міністерства і
                          відомства України
 
         1. Організація Об'єднаних Націй
            та її головні органи:
        Генеральна Асамблея, Рада Безпеки,
           Економічна і Соціальна Рада
        ООН (ЕКОСОР)            МЗС
       Міжнародний суд            МЗС
                          Мін'юст
        2. Органи, фонди та програми ООН
       Бюро Верховного комісара       Міністерство
       ООН у справах біженців та      у справах
       міграції               національностей
      Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)       МОЗ
                          Мінсоцзахист
      Конференція ООН з питань        МЗЕЗ
          торгівлі та розвитку (ЮНКТАД)
       Програма розвитку ООН (ПРООН)     Агентство
                          міжнародного
                          співробітництва
                          та інвестицій
                          Мінекономіки
                          Держкомгідромет
         Всесвітня продовольча програма
             Мінсільгосппрод
                          Мінекономіки
                          Держхарчопром
                          Держрибгосппром
                          Агентство
                          міжнародного
                          співробітництва
                          та інвестицій
   Всесвітня продовольча рада          Мінсільгосппрод
                          Мінекономіки
                          Держхарчопром
      Програма ООН з проблем         Мінприроди
     навколишнього середовища         Держкомгідромет
                (ЮНЕП)
       Фонд народонаселення ООН       Мінстат
                          Мінпраці
                          Міністерство у справах
                          національностей та
                          міграції
        Міжнародна програма контролю    МВС
        за наркотиками ООН         Мінюст
     Комісія ООН з питань           Національний комітет
     роззброєння                з питань роззброєння
        Комітет з питань використання    НКА
      космічного простору в мирних цілях   Мінмашпром
       Конгрес ООН з проблем запобігання  МВС
       злочинності та поводження з право-  Мінюст
               порушниками
       Комісія ООН з питань права      МЗЕЗ
             міжнародної торгівлі
   3. Функціональні комісії і комітети ЕКОСОР
       та пов'язані з ними органи
       Статистична комісія        Мінстат
      Комісія з проблем народонаселення Мінстат
                        Мінпраці
                        Міністерство у
                        справах національ-
                        ностей та міграції
      Комітет для визначення програми та
      координації діяльності ООН     МЗС
      Комісія з питань науки і      ДКНТ
     техніки з метою розвитку       Мінмашпром
                
        Комісія з прав людини      МЗС
                        Міністерство у справах
                        національностей та
                        міграції
                        Мінюст
                      Мінсоцзахист
     Комісія соціального розвитку   МЗС
                      Мінсоцзахист
                      Мінпраці
     Комітет з природних ресурсів    Держкомгеологія
                      Держкомзем
                      Мінприроди
  Комісія з проблем статусу жінок     МЗС
                      Мінюст
                      Мінпраці
                      Мінсоцзахист
     Комісія стабільного розвитку   Мінприроди
     Комісія з проблем наркотичних   МВС
       засобів            Мінюст
     Комісія з проблем транснаціональ- МЗЕЗ
      них корпорацій         Мінекономіки
     Комісія з проблем населених    Мінбудархітектури
     пунктів
     Європейська економічна комісія
     (ЄЕК ООН):
     Пленарні сесії та європейські   МЗС
         конгреси         Мінекономіки
  4. Допоміжні органи ЄЕК ООН       Загальний координатор
                      - Мінекономіки
     Старші радники урядів країн -   ДКНТ
     членів ЄЕК з питань науки і
     техніки
  Робоча група з проблем машино-     Мінмашпром
   будування і автоматизації       Мінпром
     Комітет з проблем хімічної    Мінпром
     промисловості
   Комітет з проблем чорної        Мінпром
   металургії
      Старші радники урядів з     Згідно з рішенням
      питань енергетики        Кабінету Міністрів
      Комітет з проблем газу      Держкомнафтогаз
                      Укргазпром
   Комітет з проблем вугілля       Держвуглепром
     Комітет з проблем електро-    Міненерго
       енергії            Держкоматом
     Комітет з проблем сільського   Мінсільгосппрод
    господарства             Держхарчопром
   омітет з проблем внутрішнього     Мінтранс
       транспорту           Держмитком
                      МВС
     Комітет з проблем лісомате-    Мінлісгосп
    ріалів               Мінпром
    Старші економічні радники      Згідно з рішенням
    урядів               Кабінету Міністрів
                      України
     Комітет з проблем розвитку    МЗЕЗ
     торгівлі
     Старші радники з проблем     Згідно з рішенням
     навколишнього середовища     Кабінету Міністрів
     та водних ресурсів        України
    5. Спеціалізовані установи ООН
      та інші автономні міжнародні
      органи
     Продовольча і сільськогоспо-   Мінсільгосппрод
     дарська організація (ФАО)*    Держхарчопром
                      Держрибгосппром
                      Мінекономіки
                      Мінлісгосп
     Генеральна угода про тарифи    Міжвідомча комісія
     і торгівлю (ГАТТ)*        з питань приєднання
                      України до ГАТТ
     Міжнародне агентство з питань   Держкоматом
      атомної енергії         Держатомнагляд
   _____________
   * Україна бере участь у роботі сесій цієї організації як
   спостерігач.
 Міжнародна консультативна група   Мінекономіки
    з питань опромінення продовольчих  ДКНТ
    продуктів
 Міжнародна організація цивільної    Мінтранс
    авіації (ІКАО)
          (позиція пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
          Кабінету Міністрів України від 28.09.2000 р. N 1489)
 Міжнародна організація праці (МОП)
  та її органи:
      Генеральна конференція,     МЗС
      Адміністративна рада       Мінпраці
    Галузеві органи з питань соціально- Мінпраці
     трудової та нормативної діяльності Мінсоцзахист
                  МОП
  Міжнародна морська організація     Мінтранс
     (ІМО)               МЗС
  Міжнародний Валютний Фонд (МВФ)     Мінфін
                      Агентство міжна-
                      родного співробіт-
                      ництва та
                      інвестицій
                
   Міжнародний союз електро-       Мінзв'язку
   зв'язку (МСЕ)
 Організація Об'єднаних Націй      Національна Комісія 
   з питань науки, освіти і куль-     України у справах 
   тури (ЮНЕСКО)             ЮНЕСКО 
          (позиція пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
           Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. N 107)
 Організація промислового        Українська частина
    розвитку (ЮНІДО)           Спільного комітету 
                      "Уряд/ЮНІДО"
          (позиція пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
           Кабінету Міністрів України від 08.06.96 р. N 620)
 Всесвітній поштовий союз        Мінзв'язку
   (ВПС)
   Всесвітня організація охорони     МОЗ
   здоров'я (ВООЗ)
  Всесвітня організація інтелектуаль-   Держпатент
   ної власності (ВОІВ)         ДААСП
  Всесвітня метеорологічна органі-    Держкомгідромет
  зація (ВМО)
  Міжнародна організація з питань     Міністерство у справах
     міграції (МОМ)*          національностей та
                      міграції
     Всесвітня енергетична рада    Міненерго
                      Держкоматом
                      Держкомнафтогаз
                      Держвуглепром
 
 Спільна комісія ФАО/ВООЗ із зводу    Мінагропром
  харчових продуктів Кодекс аліментаріус МОЗ
                      Держстандарт
          (пункт 5 доповнено позицією згідно з постановою
           Кабінету Міністрів України від 16.02.98 р. N 169)
 6. Група Всесвітнього банку
    Міжнародний банк реконструкції    Мінфін
     та розвитку (МБРР)        Мінекономіки
                      Агентство міжнародного
                      співробітництва та
                      інвестицій
     Міжнародна асоціація розвитку   Мінфін
     (МАР)               Агентство міжнародного
                      співробітництва та
                      інвестицій
     Міжнародна фінансова корпорація  Мінфін
     (МФК)               Агентство міжнародного
                      співробітництва та
                      інвестицій
     Багатостороннє агентство з    Мінфін
     проблем гарантій інвестицій    Агентство
                      міжнародного
                      співробітництва та
                      інвестицій
   7. Міжнародні організації,
     що не входять до системи ООН
     Міжнародна організація       Мінтранс
     морського супутникового
     зв'язку (ІНМАРСАТ)
     Міжнародне бюро виставок      Національний
                      виставочний центр при
                      Кабінеті Міністрів
                      України
      Міжнародний Комітет       МЗС
      Червоного Хреста
     ________________
    *Україна бере участь у роботі цієї організації як
    спостерігач.
 Європейська телерадіомовна    Укртелерадіо-
    спілка               компанія
     Міжнародна організація криміналь- МВС
     ної поліції (ІНТЕРПОЛ)
  Міжнародна організація з питань     Держстандарт
  стандартизації (ІСО)
  Міжнародна організація законо-     Держстандарт
  давчої метрології (МОЗМ)
     Міжнародна електротехнічна    Держстандарт
      комісія (МЕК)          Мінмашпром
     Міжнародне епізоотичне бюро    Мінсільгосппрод
     (МЕБ)
     Рада митного співробітництва   Держмитком
     (РМС)
     Нарада з питань безпеки та    МЗС
     співробітництва в Європі (НБСЄ)
      Міжнародна організація      Мінзв'язку
      супутникового зв'язку      НКА
      (ІНТЕЛСАТ)
      Європейська організація     Мінзв'язку
      супутникового зв'язку      НКА
      (ЄВТЕЛСАТ)
     Організація Чорноморського    МЗС
     економічного співробітництва   МЗЕЗ
     (ЧЕС)               Агентство міжнародного
                      співробітництва та
                      інвестицій
                      Мінекономіки
     Рада Північноатлантичного     Міноборони
      співробітництва (РПАС)*     МЗС
      Європейський банк        Мінфін
      реконструкції та розвитку    Агентство міжнародного
       (ЄБРР)             співробітництва та
                      інвестицій
                
     ________________
       *Консультативний форум у рамках НАТО
 
 Міжнародна Федерація Товариств  МЗС
      Червоного Хреста і Червоного
         Півмісяця
           (пункт 7 переліку доповнено згідно з постановою
           Кабінету Міністрів України від 13.07.98 р. N 1081) 
 Європейська конференція      Мінтранс
     міністрів транспорту (ЄКМТ)  
 Європейська конференція      Мінтранс
     цивільної авіації (ЄКЦА) 
 (пункт 7 доповнено позиціями згідно з постановою
           Кабінету Міністрів України від 28.09.2000 р. N 1489) 
 8. Міжнародні органи, в роботі яких
     Україна бере участь як сторона
     відповідних конвенцій та угод
 Дунайська комісія          МЗС 
                       Мінтранс 
          (позиція пункту 8 в редакції постанови Кабінету
          Міністрів України від 28.09.2000 р. N 1489)
 Органи контролю за виконанням   Мінприроди
     міжнародних конвенцій та угод   Держкомгідромет
     у галузі охорони навколишнього
     природного середовища
   Організація співдружності       Укрзалізниця
   залізниць
      Міжнародний союз         Укрзалізниця
      залізниць (МСЗ)
     Міжнародний союз з проблем    Держпатент
     охорони нових сортів рослин    Мінсільгосппрод
     Європейська і Середземноморська  Мінсільгосппрод
     організації захисту рослин
 

 

 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
І. ДОЦЕНКО

Опрос