Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы регистрации уставов общественных объединений

Совет Министров УССР
Постановление от 21.12.1990 № 385
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 21 грудня 1990 р. N 385

Київ

Питання реєстрації статутів громадських об'єднань

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 10 жовтня 1991 року N 254

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 січня 1993 року N 33)

На виконання постанови Президії Верховної Ради Української РСР від 14 листопада 1990 року "Про доповнення постанови Президії Верховної Ради Української РСР від 29 вересня 1990 року "Про порядок реєстрації громадських об'єднань" Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Тимчасові правила розгляду заяв про реєстрацію статутів громадських об'єднань, що додаються.

2. Встановити такі розміри реєстраційного збору, що справляється за реєстрацію статутів:

республіканських громадських об'єднань - 3000 карбованців;

міжобласних, обласних, міських (міст республіканського підпорядкування, міст - обласних центрів) громадських об'єднань - 1500 карбованців;

інших місцевих громадських об'єднань - 750 карбованців;

міжреспубліканських громадських об'єднань - 4000 карбованців;

міжнародних громадських об'єднань - 4000 крб., в тому числі 50 проц. в іноземній валюті.

За реєстрацію статутів громадських організацій інвалідів, жіночих, ветеранських і молодіжних організацій зазначені розміри знижуються на 50 процентів. Дитячі громадські об'єднання від сплати реєстраційного збору звільняються.

Кошти реєстраційного збору зараховуються у доход республіканського чи відповідного місцевого бюджету в установленому порядку, а валютні надходження - на поточний балансовий валютний рахунок Ради Міністрів УРСР.

3. Державному комітетові УРСР по пресі забезпечувати виготовлення на замовлення Міністерства юстиції УРСР і виконавчих комітетів обласних, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів бланків свідоцтв про реєстрацію статутів громадських об'єднань.

Державному комітетові УРСР по економіці і Держпостачу УРСР виділяти для цієї мети відповідні ресурси.

4. Для здійснення роботи по реєстрації статутів громадських об'єднань створити в центральному апараті Міністерства юстиції УРСР відділ громадських об'єднань, збільшивши граничну чисельність апарату на 10 одиниць і фонд оплати праці його працівників на 52,8 тис. крб. з розрахунку на рік.

Міністерству фінансів УРСР профінансувати зазначені витрати за рахунок асигнувань, передбачених у республіканському бюджеті на централізовані видатки по утриманню органів державного управління.

5. Державному комітетові УРСР по економіці і Міністерству торгівлі УРСР виділити в 1990 році Міністерству юстиції УРСР за його заявкою необхідні оргтехніку та устаткування, а Міністерству фінансів УРСР передбачити асигнування на їх оплату.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
  

 
В. ФОКІН

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
  

 
В. ПЄХОТА

Інд. 38

 

ТИМЧАСОВІ ПРАВИЛА
розгляду заяв про реєстрацію статутів громадських об'єднань

1. Відповідно до постанов Президії Верховної Ради Української РСР від 29 вересня 1990 р. "Про порядок реєстрації громадських об'єднань" і від 14 листопада 1990 р. "Про доповнення постанови Президії Верховної Ради Української РСР від 29 вересня 1990 року "Про порядок реєстрації громадських об'єднань" статути новостворюваних політичних партій, добровільних товариств, громадських рухів, фондів, інших подібних об'єднань та їх спілок підлягають реєстрації.

Статути республіканських, а також міжреспубліканських і міжнародних громадських об'єднань, що діють в Українській РСР, реєструються Міністерством юстиції УРСР, місцевих громадських об'єднань - виконавчими комітетами відповідних Рад народних депутатів.

Якщо діяльність місцевого об'єднання поширюється на територію двох і більше адміністративно-територіальних одиниць, то статут реєструється виконавчим комітетом Ради, на території якої знаходяться керівні органи громадського об'єднання.

2. До республіканських громадських об'єднань належать об'єднання, діяльність яких виходячи з характеру їх статутних завдань поширюється на територію всієї республіки або більшості її областей і які мають у них свої відділення. При цьому республіканські політичні партії і республіканські об'єднання повинні мати своїми членами не менш як 300 громадян.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 10.10.91 р. N 254)

До місцевих громадських об'єднань належать об'єднання, діяльність яких охоплює територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці або двох і більше адміністративно-територіальних одиниць.

Громадські об'єднання визнаються міжреспубліканськими, якщо їх діяльність поширюється на територію Української РСР і однієї або більше інших союзних республік і які мають свої відділення в цих республіках.

До міжнародних громадських об'єднань належать створені на території Української РСР об'єднання, діяльність яких виходячи з характеру їх статутних завдань поширюється на територію Української РСР і однієї або більше іноземних держав та які мають відділення в цих державах.

3. Для реєстрації статуту громадського об'єднання в місячний строк з дня його прийняття до реєструючого органу подається заява (додаток 1 до Правил), підписана не менш як трьома членами керівного органу об'єднання.

До заяви додаються:

1) статут об'єднання;

2) рішення з'їзду (конференції) або загальних зборів про створення громадського об'єднання, його назву та керівні органи;

3) протокол установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів, які прийняли статут;

4) документ про сплату реєстраційного збору;

5) матеріали, що містять:

відомості про засновників громадського об'єднання (для громадян зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання; для громадських об'єднань - назва об'єднання, місцезнаходження керівного органу, дата реєстрації статуту);

відомості про наявність відділень громадського об'єднання в територіально-адміністративних одиницях, інших республіках, іноземних державах;

для політичних партій - списки не менш як 300 членів, в яких зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження і місце постійного проживання. Підписи членів і вказані відомості засвідчуються у встановленому законодавством порядку;

 (абзац четвертий підпункту 5 пункту 3 із змінами,
 внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 10.10.91 р. N 254)

для інших республіканських громадських об'єднань, що мають індивідуальне фіксоване членство, - відомості про кількість членів об'єднання.

4. Заява про реєстрацію статуту громадського об'єднання розглядається у місячний строк з дня її надходження. У розгляді питання про реєстрацію можуть брати участь представники громадського об'єднання.

За результатами розгляду приймається одне із таких рішень:

про реєстрацію статуту;

про відмову у реєстрації статуту;

про залишення заяви без розгляду.

5. В разі реєстрації статуту громадського об'єднання заявникам видається свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка (додатки 2 і 3 до Правил).

За видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію, а також за реєстрацію наступних змін і доповнень до статутів справляється 10 проц. загальної суми реєстраційного збору.

6. Громадське об'єднання, статут якого зареєстровано, під відповідним реєстраційним номером вноситься до Реєстру громадських об'єднань, що ведеться реєструючим органом.

До Реєстру вносяться: назва об'єднання і місцезнаходження його керівних органів, дата прийняття статуту, мета створення і діяльності об'єднання, відомості про склад керівних органів об'єднання, дата включення до Реєстру.

Реєстр республіканських, а також міжреспубліканських та народних громадських об'єднань, статути яких зареєстровано Міністерством юстиції УРСР, публікується у газеті "Урядовий кур'єр".

Питання про публікацію Реєстру місцевих громадських об'єднань вирішується виконавчим комітетом відповідної Ради народних депутатів.

7. Відомості про реєстрацію статутів громадських об'єднань реєструючий орган передає у 10-денний строк до Державного комітету УРСР по статистиці для присвоєння кодів Загальносоюзного класифікатора підприємств і організацій та включення до єдиного державного Реєстру підприємств і організацій.

8. Реєстрація статутів громадських об'єднань під однією і тією ж назвою не допускається.

У випадках коли з заявою про реєстрацію статуту звертаються громадські об'єднання, що мають одну і ту ж назву, перевага віддається громадському об'єднанню, яке першим подало заяву про реєстрацію під цією назвою.

9. У разі коли положення статуту громадського об'єднання суперечать Декларації про державний суверенітет України, Конституції Української РСР та чинному законодавству, реєструючий орган приймає мотивоване письмове рішення про відмову в реєстрації статуту.

Копія цього рішення в 10-денний строк надсилається заявникові.

Відмова в реєстрації статуту може бути оскаржена в місячний строк: республіканського, міжреспубліканського, міжнародного громадського об'єднання до Верховного Суду Української РСР, місцевого - відповідно до обласного, Київського міського, районного (міського) народних судів.

10. Заява про реєстрацію статуту громадського об'єднання залишається без розгляду, якщо вона подана без документів, зазначених у пункті 3 цих Правил, про що реєструючий орган повідомляє заявника в письмовій формі у строки, встановлені для реєстрації.

У разі усунення причин, на підставі яких було винесено рішення про залишення заяви без розгляду, заява розглядається в порядку і строки, встановлені цими Правилами.

 

ЗАЯВА

________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові членів керівного органу громадського

________________________________________________________________
об'єднання, рік їх народження, місце постійного проживання,

________________________________________________________________
телефон)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

подають на реєстрацію Статут________________________________________
                                      (назва громадського об'єднання

________________________________________________________________
і територія, в межах якої діє об'єднання)

________________________________________________________________

Прийнятий _____________________________________________________
(дата - рік, місяць, число)

________________________________________________________________
(назва органу)

Основна мета діяльності об'єднання ________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Назва і місцезнаходження (адреса) керівного органу громадського
об'єднання _____________________________________________________

________________________________________________________________

 

Прізвища заявників  

Підписи   

  

 
Дата 

  

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Свідоцтво
про реєстрацію
статуту громадського об'єднання
Київ

______________________________
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УРСР

Свідоцтво
про реєстрацію
статуту громадського об'єднання

_________________________ 199__ р.

N ________

                     Цього дня зареєстровано

Назва об'єднання ________________________________________________

_______________________________________________________________

Територія, на яку поширюється діяльність об'єднання __________________

________________________________________________________________

Керівний орган об'єднання _________________________________________
                                 (повна назва, адреса)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Основна мета діяльності __________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Підстава для реєстрації: постанова Президії Верховної Ради Української РСР від 29 вересня 1990 року "Про порядок реєстрації громадських об'єднань".

 

Міністр юстиції
Української РСР

 
підпис

 
М. П.

   

 

Виконавчий комітет ______________________________ Ради народних депутатів

 

Свідоцтво
про реєстрацію
статуту громадського об'єднання

_____________________________

 

Виконавчий комітет _____________________________ Ради народних депутатів

 
Свідоцтво
про реєстрацію
статуту громадського об'єднання
_____________________ 199 __ р.

N ________

                     Цього дня зареєстровано

Назва об'єднання ________________________________________________

_______________________________________________________________

Територія, на яку поширюється діяльність об'єднання _________________

______________________________________________________________

Керівний орган об'єднання _______________________________________
                       (повна назва, адреса)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Основна мета діяльності __________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

Підстава для реєстрації: постанова Президії Верховної Ради Української РСР від 29 вересня 1990 року "Про порядок реєстрації громадських об'єднань".

 

Голова виконавчого комітету ____________________
 

 
підпис

М. П.

   

____________

Опрос