Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об Управлении Делами Совета Министров УССР и Общего положения об отделах Управления Делами Совета Министров УССР

Совет Министров УССР
Постановление от 03.06.1989 № 155
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 3 червня 1989 р. N 155

Київ

Про затвердження Положення про Управління Справами Ради Міністрів УРСР і Загального положення про відділи Управління Справами Ради Міністрів УРСР

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 травня 2000 року N 761)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Управління Справами Ради Міністрів УРСР і Загальне положення про відділи Управління Справами Ради Міністрів УРСР, що додаються.

2. Установити, що завідуючі відділами Управління Справами Ради Міністрів УРСР за своїм положенням прирівнюються до заступників міністрів УРСР.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
В. МАСОЛ
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
В. ПЄХОТА
 

Інд. 36

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління Справами Ради Міністрів УРСР

I. Загальні положення

1. Управління Справами Ради Міністрів УРСР є апаратом Уряду УРСР, покликаним забезпечувати ефективну роботу Ради Міністрів УРСР по втіленню в життя економічної стратегії і соціальної політики партії та держави.

У своїй діяльності Управління Справами Ради Міністрів УРСР керується законами СРСР і Української РСР, іншими законодавчими актами СРСР і Української РСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів УРСР, а також цим Положенням.

Управління Справами Ради Міністрів УРСР підпорядковується безпосередньо Голові Ради Міністрів УРСР і працює під його керівництвом.

2. Основними завданнями Управління Справами Ради Міністрів УРСР є:

систематичний аналіз стану розвитку економіки і соціальної сфери, стану справ у галузях та регіонах республіки й своєчасне подання Раді Міністрів УРСР повної і точної інформації про це, підготовка пропозицій по поліпшенню роботи й усуненню наявних недоліків, а також по розвитку продуктивних сил, комплексному розв'язанню економічних і соціальних завдань на території республіки, забезпеченню динамічного, пропорціонального розвитку народного господарства та збільшення вкладу Української РСР у зміцнення єдиного народногосподарського комплексу країни;

оперативна та якісна підготовка з загальнодержавних позицій питань, що вносяться до Ради Міністрів УРСР, а також аналітичних матеріалів, необхідних для їх всебічного розгляду і правильного вирішення; розробка за дорученням Ради Міністрів УРСР, Президії Ради Міністрів УРСР, Голови Ради Міністрів УРСР і його заступників проектів постанов і розпоряджень Уряду;

здійснення контролю за виконанням рішень Партії і Уряду, державних планів і програм, розробка практичних заходів щодо їх своєчасної та повної реалізації, поліпшення використання створеного в республіці виробничого та науково-технічного потенціалу, оптимального поєднання загальнодержавних, галузевих і територіальних інтересів, мобілізації наявних резервів по підвищенню ефективності виробництва і капітального будівництва, збільшення випуску продукції високого технічного рівня та якості, більш повного задоволення потреб населення в товарах народного споживання і послугах, зміцнення матеріальної бази соціально-культурної сфери, забезпечення охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів, якнайсуворішого додержання режиму економії.

3. Одне з найважливіших завдань Управління Справами Ради Міністрів УРСР полягає в забезпеченні суворого додержання встановленого порядку підготовки і внесення питань до Ради Міністрів УРСР.

При цьому Управління Справами зобов'язано виходити з того, що рішення Уряду УРСР приймаються з найважливіших питань розвитку економіки, науки, техніки, соціальної сфери. Вони повинні підкріплюватись необхідними техніко-економічними обгрунтуваннями й розрахунками, ретельно пророблятися з міністерствами і відомствами УРСР, виконкомами місцевих рід народних депутатів, союзними органами управління, а в необхідних випадках - з республіканськими органами кооперативних та інших громадських організацій, інтереси яких зачіпаються в пропозиціях і проектах рішень. Неодмінною умовою є їх органічне пов'язання з державними планами економічного і соціального розвитку республіки, особливо у питаннях забезпечення намічуваних заходів капітальними вкладеннями, матеріальними, трудовими й фінансовими ресурсами.

Нові пропозиції та проекти можуть вноситись тільки в тих випадках, коли виконані попередні рішення з цього ж питання або виникли якісь особливі, раніше не враховані обставини.

Обов'язок Управління Справами - не допускати внесення на розгляд Ради Міністрів УРСР незадовільно підготовлених пропозицій і матеріалів, а також питань, вирішення яких входить до компетенції республіканських і місцевих органів; вживати заходів до того, щоб міністерства і відомства УРСР, виконкоми місцевих Рад народних депутатів повною мірою використовували надані їм права для самостійного вирішення питань, віднесених до їх відання, точно виконували всі положення законів СРСР "Про державне підприємство (об'єднання)" і "Про кооперацію в СРСР", будували свої взаємовідносини з підприємствами й кооперативами у суворій відповідності з вказаними та іншими законами.

4. Управління Справами Ради Міністрів УРСР повинно постійно вдосконалювати форми і методи своєї діяльності, забезпечувати науково обгрунтований, комплексний підхід до підготовки пропозицій та питань для розгляду в Раді Міністрів УРСР, максимально враховувати в роботі найновіші досягнення науки і техніки, активно підтримувати прогресивні починання та новаторські рішення, вести непримиренну боротьбу з будь-якими проявами формалізму і бюрократизму, відомчості й місництва, запобігати і рішуче викорінювати випадки обмеження господарської самостійності підприємств, порушення прав і законних інтересів трудових колективів та окремих громадян.

II. Функції Управління Справами Ради Міністрів УРСР

5. Управління Справами Ради Міністрів УРСР виконує такі функції:

а) ретельно аналізує подані Раді Міністрів УРСР проекти урядових документів, клопотання та інші матеріали і розробляє пропозиції по реалізації внесених питань; забезпечує підготовку проектів рішень Уряду УРСР, вказівок Голова Ради Міністрів УРСР та його заступників; доводить прийняті рішення до виконавців; виконує доручення Ради Міністрі! УРСР, Президії Ради Міністрів УРСР, Голови Ради Міністрів УРСР та його заступників;

б) готує на основі глибокою аналізу стану економіки, науки і техніки, екології, соціальної сфери та зовнішньоекономічної діяльності пропозиції по вирішенню перспективних і поточних проблем економічного і соціального розвитку республіки для розгляду їх у Раді Міністрів УРСР. Розробляє заходи щодо дальшої інтенсифікації та підвищення ефективності виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, проведення прогресивної структурної та інвестиційної політики, вдосконалення матеріально-технічного забезпечення, розширення і поглиблення зовнішньоекономічних зв'язків, поліпшення організації будівельного виробництва, зміцнення грошового обігу, збалансованості грошових доходів і витрат населення, збільшення виробництва продовольчих і промислових товарів, розвитку сфери послуг, поліпшення умов праці, життя і побуту радянських людей, розвитку охорони здоров'я та системи соціального забезпечення, народної освіти, культури, зміцнення матеріальної бази соціальної сфери, посилення охорони навколишнього середовища;

в) контролює хід підготовки проектів державних планів економічного і соціального розвитку та державних бюджетів УРСР, республіканських комплексних соціально-економічних і науково-технічних програм. Аналізує подані проекти виходячи з вимог економічної стратегії та соціальної політики партії та держави, готує пропозиції по поліпшенню збалансованості планів, здійснює разом з Держпланом УРСР, іншими економічними органами, міністерствами і відомствами УРСР, виконкомами обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів доопрацювання й уточнення проектів за результатами розгляду їх у Раді Міністрів УРСР;

г) здійснює перевірку виконання рішень Партії і Уряду, завдань державних планів, соціально-економічних і науково-технічних програм; оперативно інформує Раду Міністрів УРСР про хід виконання прийнятих рішень, планів і завдань, розробляє відповідні пропозиції та заходи щодо їх реалізації.

При цьому вся робота Управління Справами по перевірці виконання повинна будуватись на ленінських принципах соціалістичного контролю, повною мірою відповідати новим принципам господарювання, економічним методам керівництва, проводитись систематично, насамперед на вирішальних, ключових напрямах, грунтуватись на глибокому аналізі реального стану справ і носити попереджувальний характер;

д) вивчає діяльність міністерств і відомств УРСР по керівництву відповідними галузями народного господарства, готує пропозиції щодо поліпшення їх роботи, забезпечення чіткого й ефективного функціонування в цілісній системі управління економікою, підвищення дієвості керівництва на основі використання переважно економічних методів управління, розширення самостійності, відповідальності й ініціативи підприємств, виходячи з принципів повного господарського розрахунку, самофінансування і соціалістичного самоврядування, дальшого вдосконалення управління, планування та господарського механізму, формування нових раціональних організаційних структур, зміцнення планової, фінансової та договірної дисципліни;

є) бере активну участь у реалізації заходів щодо розширення прав і підвищення відповідальності місцевих Рад народних депутатів за комплексний розвиток території, забезпечення розвитку економіки, всемірного підвищення рівня культури, охорони здоров'я та народної освіти, за зміцнення матеріальної бази соціальної сфери, задоволення потреб громадян у товарах і послугах, зміцнення грошового обігу в регіоні, збалансованість грошових доходів і витрат населення; 

ж) розробляє проекти планів роботи Ради Міністрів УРСР та її Президії, здійснює контроль за своєчасним поданням міністерствами і відомствами УРСР, виконкомами обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів проектів рішень, доповідей та інших матеріалів відповідно до вказаних планів і доручень Уряду, готує проекти звітів про діяльність Уряду УРСР;

з) організує проведення засідань Ради Міністрів УРСР, її Президії та нарад у Голови Ради Міністрів УРСР і його заступників, готує необхідні пропозиції та матеріали з питань, що розглядаються, веде протоколи вказаних засідань і нарад, здійснює їх технічне обслуговування;

і) забезпечує підготовку висновків по проектах нормативних актів та інших документів, що надійшли з Верховної Ради СРСР та її Президії, Верховної Ради УРСР та її Президії, а також Ради Міністрів СРСР та інших союзних органів;

к) проводить роботу, пов'язану з вивченням матеріалів по економіці, науці і техніці, соціальних та інших проблемах, що публікуються у пресі, а також організує прийом громадян і розгляд їх листів, які надійшли до Уряду УРСР, аналізує та узагальнює пропозиції, що містяться в них, з метою врахування в діяльності Ради Міністрів УРСР громадської думки й розробки заходів щодо усунення причин, які породжують обгрунтовані скарги і зауваження населення; контролює своєчасність і правильність вирішення питань, поставлених у пресі та зверненнях громадян;

л) здійснює опублікування постанов Ради Міністрів УРСР, бере участь у роботі по підготовці Зводу законів Української РСР, дає дозволи на публікацію неопублікованих рішень Уряду УРСР;

м) готує пропозиції по забезпеченню взаємодії Ради Міністрів УРСР:

з міністерствами і відомствами СРСР при здійсненні їх компетенції, розробці та проведенні з життя планів економічного і соціального розвитку, найважливіших комплексних загальнодержавних, міжгалузевих та регіональних програм;

з Радами Міністрів інших союзних республік при вирішенні питань державного, господарського і соціально-культурного будівництва;

н) розробляє заходи щодо підвищення ефективності роботи розташованих на території республіки об'єднань, підприємств і організацій союзного підпорядкування, координації та контролю за їх діяльністю в галузі розвитку соціальної сфери, будівництва, виробництва товарів народного споживання, соціально-культурного і побутового обслуговування населення, використання трудових ресурсів, місцевих видів сировини й матеріалів, вторинних ресурсів, охорони навколишнього середовища, землекористування та з інших питань;

о) проводить роботу по добору, розстановці і вихованню кадрів апарату Ради Міністрів УРСР, періодичній їх атестації, а також по створенню надійного резерву кадрів, вживає заходів до поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників апарату, зростання їх ділової кваліфікації, забезпечує широке застосування засобів механізації й автоматизації управлінської праці;

п) веде облік керівних кадрів міністерств і відомств УРСР, виконкомів обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів;

р) організує діловодство, що відповідає сучасним вимогам, забезпечуючи єдність його системи, а також оперативний контроль за своєчасним проходженням і виконанням документів у всіх підрозділах апарату Ради Міністрів УРСР на основі використання сучасної комп'ютерної техніки та засобів оргтехніки;

с) здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове обслуговування Ради Міністрів УРСР та її апарату.

6. У своїй діяльності Управління Справами Ради Міністрів УРСР тісно взаємодіє з республіканськими економічними органами, міністерствами і відомствами СРСР і УРСР, партійними і радянськими органами, республіканськими органами кооперативних та інших громадських організацій, виходячи з необхідності послідовного проведення загальнодержавної лінії у вирішенні питань розвитку у республіці економіки, науки, техніки та соціально-культурної сфери.

III. Організація роботи Управління Справами Ради Міністрів УРСР та його структура

7. Управління Справами Ради Міністрів УРСР очолюється Керуючим Справами Ради Міністрів УРСР, який здійснює координацію діяльності всіх підрозділів урядового апарату.

Керуючий Справами за поданням Голови Ради Міністрів УРСР включається в установленому порядку до складу Уряду УРСР.

8. Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР:

а) забезпечує виконання покладених на Управління Справами завдань та організує його роботу, добиваючись чіткої злагодженості в діяльності всіх підрозділів Урядового апарату;

б) здійснює керівництво роботою по організації засідань Ради Міністрів УРСР та її Президії;

в) підписує (другий підпис після Голови Ради Міністрів УРСР) постанови Ради Міністрів УРСР, а також скріплює своїм підписом додатки до постанов і розпоряджень Ради Міністрів УРСР;

г) створює за погодженням з керівниками відповідних міністерств і відомств УРСР робочі групи та комісії з участю їх керівних працівників, провідних вчених і спеціалістів з метою глибокого та всебічного опрацювання питань, що підлягають розгляду в Раді Міністрів УРСР, підготовки проектів рішень Уряду УРСР, а також для виконання доручень Ради Міністрів УРСР та її Президії, Голови Ради Міністрів УРСР та його заступників;

д) має право вимагати від міністерств і відомств УРСР, виконкомів місцевих Рад народних депутатів, об'єднань, підприємств і організацій матеріали, необхідні для Ради Міністрів УРСР, звіти про виконання рішень Партії та Уряду, завдань державних планів, соціально-економічних і науково-технічних програм, а також доручень Голови Ради Міністрів УРСР та його заступників;

є) направляє при необхідності на висновок міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів, науковим та іншим компетентним організаціям проекти рішень та інші матеріали, внесені до Ради Міністрів УРСР;

ж) має право повертати міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів проекти рішень та інші матеріали, подані до Ради Міністрів УРСР з порушенням встановленого порядку їх підготовки і внесення;

з) затверджує штатний розпис Управління Справами, призначає на посаду і звільняє з посади працівників Урядового апарату, крім працівників, які призначаються Радою Міністрів УРСР;

і) затверджує єдиний порядок ведення діловодства й контролю в усіх підрозділах Урядового апарату та за погодженням з профспілковим комітетом - внутрішній трудовий розпорядок в апараті Ради Міністрів УРСР, організує контроль за їх додержанням;

к) видає накази та інструкції по Управлінню Справами Ради Міністрів УРСР та інших підрозділах Урядового апарату.

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР при виконанні покладених на Управління Справами завдань і обов'язків користується правами, наданими чинним законодавством міністрам УРСР.

9. Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР має заступників.

Заступники Керуючого Справами Ради Міністрів УРСР призначаються на посаду і звільняються з посади Радою Міністрів УРСР. Розподіл обов'язків між заступниками Керуючого Справами провадиться Керуючим Справами Ради Міністрів УРСР.

10. Заступники Керуючого Справами Ради Міністрів УРСР контролюють і координують роботу відповідних відділів та інших структурних підрозділів Управління Справами Ради Міністрів УРСР, забезпечують своєчасну підготовку матеріалів, необхідних для розгляду та вирішення питань у Раді Міністрів УРСР.

Заступники Керуючого Справами беруть участь у засіданнях Ради Міністрів УРСР та її Президії.

11. Організаційна структура Управління Справами Ради Міністрів УРСР будується, як правило, за функціональним принципом і включає до себе відділи та інші структурні підрозділи, які забезпечують у відповідних галузях і сферах діяльності виконання всіх завдань, покладених на Управління Справами.

Структура і чисельність працівників Управління Справами затверджуються Радою Міністрів УРСР.

Завдання і функції структурних підрозділів Управління Справами, права й обов'язки їх працівників визначаються Керуючим Справами відповідно до цього Положення, Загального положення про відділи Управління Справами Ради Міністрів УРСР та інших рішень Уряду УРСР.

12. Відділи Управління Справами Ради Міністрів УРСР очолюються завідуючими відділами, яка здійснюють керівництво їх роботою і несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділи завдань та функцій.

13. Помічники заступників Голови Ради Міністрів УРСР працюють під безпосереднім керівництвом і за завданнями заступників Голови Ради Міністрів УРСР, а також Керуючого Справами Ради Міністрів УРСР, здійснюють контроль за виконанням доручень заступників Голови Ради Міністрів УРСР, забезпечують підготовку необхідних їм матеріалів, оформляють рішення, прийняті на нарадах у заступників Голови Ради Міністрів УРСР.

Помічники заступників Голови Ради Міністрів УРСР можуть запитувати у міністерств і відомств УРСР, виконкомів місцевих Рад народних депутатів, об'єднань, підприємств і організацій необхідні для роботи матеріали, а також направляти за дорученням заступників Голови Ради Міністрів УРСР у відповідні організації для розгляду і вжиття заходів листи громадян, адресовані заступникам Голови Ради Міністрів УРСР.

14. Управління Справами Ради Міністрів УРСР, його відділи та інші підрозділи комплектуються політично зрілими, компетентними й ініціативними працівниками, які мають високі морально-політичні якості, економічну і правову культуру, почуття нового, широкий світогляд, здатні до творчої, аналітичної роботи, готові наполегливо і неухильно проводити в життя рішення Партії і Уряду.

Обов'язком всіх працівників Управління Справами є безперервне підвищення кваліфікації та постійне оновлення і поглиблення професійних знань, розвиток сучасного економічного мислення, засвоєння вироблених Партією новаторських підходів до розв'язання актуальних питань господарського і соціального будівництва.

15. Управління Справами Ради Міністрів УРСР є юридичною особою та має печатку з зображенням Державного Герба Української РСР і з своїм найменуванням.

 

ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділи Управління Справами Ради Міністрів УРСР

I. Основні завдання та функції відділів Управління Справами Ради Міністрів УРСР

1. Відділи Управління Справами Ради Міністрів УРСР створені для здійснення аналізу стаду галузей народного господарства, забезпечення своєчасної підготовки питань, що розглядаються в Раді Міністрів УРСР, і систематичної перевірки виконання рішень Партії і Уряду.

Відділи є структурними підрозділами Управління Справами Ради Міністрів УРСР і працюють під керівництвом Голови Ради Міністрів УРСР, заступників Голови Ради Міністрів УРСР і Керуючого Справами Ради Міністрів УРСР.

2. У своїй діяльності відділи Управління Справами Ради Міністрів УРСР керуються законами СРСР і Української РСР, іншими законодавчими актами СРСР і Української РСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів УРСР, цим Загальним положенням, вказівками Голови Ради Міністрів УРСР і його заступників, а також Керуючого Справами Ради Міністрів УРСР.

3. Відділи Управління Справами Ради Міністрів УРСР, здійснюючи свою діяльність, виходять з необхідності науково-обгрунтованого, комплексного підходу до підготовки пропозицій і питань, що розглядаються в Раді Міністрів УРСР, високої відповідальності, вимогливості та організованості в роботі, непримиримості до будь-яких проявів формалізму і бюрократизму, відомчості й місництва.

Уся діяльність відділів повинна бути спрямована на втілення в життя політики Партії і Уряду по прискоренню соціально-економічного розвитку республіки та інтенсифікації народного господарства на основі науково-технічного прогресу, вдосконаленню управління і господарського механізму, зміцненню порядку та дисципліни, на забезпечення міністерствами і відомствами УРСР, виконкомами місцевих Рад народних депутатів виконання завдань, встановлених державними планами економічного і соціального розвитку та державними бюджетами УРСР, програмами, підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва, посилення режиму економії, раціонального використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, своєчасного введення в дію основних фондів і виробничих потужностей, підвищення якості продукції, що випускається, розв'язання соціальних проблем, неухильного піднесення матеріального й культурного рівня життя радянського народу.

4. Основними завданнями відділів Управління Справами Ради Міністрів УРСР є:

систематичний аналіз стану відповідних галузей народного господарства УРСР, комплексного економічного і соціального розвитку областей, районів, міст і підготовка на цій основі пропозицій, виходячи із загальнодержавних інтересів, необхідності зосередження ресурсів на головних напрямах розвитку економіки та розв'язання ключових завдань господарського й соціально-культурного будівництва;

оперативна та якісна підготовка пропозицій з питань, що вносяться до Ради Міністрів УРСР, і аналітичних матеріалів, необхідних для їх розгляду та правильного вирішення, розробка проектів рішень за дорученнями Голови Ради Міністрів УРСР та його заступників, Керуючого Справами Ради Міністрів УРСР, а також за ініціативою відділів;

здійснення постійного контролю за ходом виконання рішень Партії і Уряду, державних планів і програм; підготовка пропозицій по оперативному розгляду питань, пов'язаних із забезпеченням їх виконання.

5. Відділи Управління Справами Ради Міністрів УРСР виконують такі функції:

а) систематично аналізують виконання державних планів економічного і соціального розвитку УРСР по відповідних галузях народного господарства та регіонах, своєчасно інформують керівництво Ради Міністрів УРСР і Керуючого Справами Ради Міністрів УРСР про хід виконання встановлених завдань та готують пропозиції по забезпеченню їх реалізації та усуненню виявлених недоліків;

б) своєчасно розглядують питання, що вносяться міністерствами і відомствами УРСР, виконкомами обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних, депутатів, республіканськими органами кооперативних та інших громадських організацій, та готують для доповіді керівництву Ради Міністрів УРСР проекти рішень або пропозиції про порядок дальшого розгляду цих питань у Раді Міністрів УРСР;

в) готують необхідні пропозиції та матеріали з питань, що розглядаються на засіданнях Ради Міністрів УРСР, Президії Ради Міністрів УРСР, комісій, утворених Урядом УРСР, а також на нарадах у Голови Ради Міністрів УРСР та його заступників;

г) здійснюють ретельну підготовку проектів рішень Уряду УРСР, комісій, утворених Урядом УРСР, вказівок Голови Ради Міністрів УРСР та його заступників, а також Керуючого Справами Ради Міністрів УРСР;

д) систематично перевіряють виконання рішень Партії і Уряду, завдань державних планів, соціально-економічних і науково-технічних програм, а також вказівок і доручень керівництва Ради Міністрів УРСР, виходячи з того, що контроль повинен проводитися систематично і носити попереджувальний характер, сприяти зміцненню соціалістичної законності та державної дисципліни, виключати прийняття повторних рішень з одного й того ж питання. Відділи своєчасно інформують керівництво Ради Міністрів УРСР і Керуючого Справами Ради Міністрів УРСР про хід виконання рішень, завдань, вказівок і доручень та готують необхідні пропозиції за результатами перевірки;

є) виконують окремі доручення Ради Міністрів УРСР, Президії Ради Міністрів УРСР та її постійних комісій, Голови Ради Міністрів УРСР та його заступників, Керуючого Справами Ради Міністрів УРСР;

ж) вивчають діяльність міністерств і відомств УРСР по керівництву відповідними галузями народного господарства УРСР, а також діяльність виконкомів місцевих Рад народних депутатів по комплексному економічному і соціальному розвитку на відповідній території, охороні навколишнього середовища та раціональному використанню природних ресурсів, вирішенню питань, що стосуються повсякденного життя населення, задоволенню запитів і потреб людей; здійснюють заходи щодо координації та контролю за діяльністю об'єднань, підприємств і організацій союзного підпорядкування, розташованих на території республіки, з питань, що належать до відання УРСР. У цих цілях працівники відділів виїжджають на місця для ознайомлення з роботою органів державного управління, об'єднань, підприємств і організацій, регулярно аналізують матеріали з цих питань, що публікуються у пресі, виявляють найважливіші проблеми розвитку галузей і регіонів, готують пропозиції про заходи щодо дальшого економічного і соціального розвитку республіки, вдосконалення управління та господарського механізму, стилю й методів роботи міністерств і відомств УРСР, виконкомів місцевих Рад народних депутатів;

з) проводять роботу по широкому застосуванню міністерствами і відомствами УРСР, виконкомами місцевих Рад народних депутатів економічних методів управління, організації діяльності об'єднань, підприємств і організацій на принципах повного господарського розрахунку і самофінансування, суворому додержанню законів СРСР "Про державне підприємство (об'єднання)", "Про кооперацію в СРСР" та інших законів;

і) всебічно й ретельно опрацьовують проекти державних планів економічного і соціального розвитку та державних бюджетів УРСР, республіканських комплексних соціально-економічних і науково-технічних програм, разом з Держпланом УРСР, іншими економічними органами, міністерствами і відомствами УРСР, виконкомами обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів доопрацьовують і уточнюють ці проекти за результатами розгляду в Раді Міністрів УРСР;

к) здійснюють всебічне опрацювання проектів рішень і підготовку матеріалів з питань економічного і соціального розвитку УРСР, що розглядаються в Раді Міністрів СРСР та інших союзних органах, і подають керівництву Ради Міністрів УРСР відповідні висновки та пропозиції;

л) контролюють подання в установлені строки міністерствами і відомствами УРСР, виконкомами обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів проектів рішень, доповідей та інших матеріалів, передбачених планами роботи Ради Міністрів УРСР, Президії Ради Міністрів УРСР та її постійних комісій, і дають по них висновки; розробляють і подають Керуючому Справами Ради Міністрів УРСР переліки питань, що підлягають включенню до цих планів;

м) ведуть прийом громадян, розглядають їх листи, що надходять у відділи, і готують по них пропозиції;

н) ведуть діловодство у відділах відповідно до інструкцій, діючих в Управлінні Справами Ради Міністрів УРСР.

6. Відділи Управління Справами Ради Міністрів УРСР у своїй діяльності виходять з того, що міністерства і відомства УРСР, виконкоми місцевих Рад народних депутатів повинні в повному обсязі використовувати надані їм права для виконання покладених на них завдань і здійснення своїх функцій, для самостійного вирішення віднесених до їх відання питань господарського та культурного будівництва, а до Ради Міністрів УРСР вносити тільки питання, що потребують рішення Уряду.

У разі внесення до Ради Міністрів УРСР питань, що не потребують рішення Уряду, або незадовільно підготовлених проектів рішень та інших матеріалів завідуючі відділами доповідають про це керівництву Ради Міністрів УРСР або Керуючому Справами Ради Міністрів УРСР з пропозицією про повернення таких документів.

7. Відділи Управління Справами Ради Міністрів УРСР очолюють завідуючі відділами.

До складу відділів входять заступники завідуючих відділами, завідуючі секторами, консультанти, головні й старші спеціалісти та інші працівники.

Завідуючі відділами Управління Справами Ради Міністрів УРСР призначаються на посаду та звільняються з посади Радою Міністрів УРСР. Інші працівники відділів призначаються на посаду та звільняються з посади наказом Керуючого Справами Ради Міністрів УРСР за поданням завідуючого відділом.

II. Права і обов'язки працівників відділів Управління Справами Ради Міністрів УРСР

8. Завідуючі відділами Управління Справами Ради Міністрів УРСР.

а) здійснюють керівництво діяльністю відділів і несуть персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, покладених на відділи, розподіляють обов'язки між працівниками відділів, забезпечують вдосконалення стилю й методів роботи, високу організованість і належну службову дисципліну, проводять роботу по добору, розстановці, вихованню та підвищенню ділової кваліфікації працівників відділів, а також по створенню надійного резерву кадрів, відповідають за правильне ведення діловодства, своєчасне проходження і виконання документів;

б) беруть участь у засіданнях Ради Міністрів УРСР, Президії Ради Міністрів УРСР, комісій, утворених Урядом УРСР, у нарадах у Голови Ради Міністрів УРСР та його заступників, Керуючого Справами Ради Міністрів УРСР при розгляді питань, пов'язаних з роботою відповідних галузей народного господарства, виконкомів місцевих Рад народних депутатів;

в) беруть участь у засіданнях колегій міністерств і відомств УРСР, виконкомів місцевих Рад народних депутатів та нарадах, що проводяться ними, виступають на цих засіданнях і нарадах, знайомляться з матеріалами в міністерствах і відомствах УРСР, виконкомах місцевих Рад народних депутатів, в об'єднаннях, на підприємствах і в організаціях;

г) мають право запитувати у міністерств і відомств УРСР, виконкомів місцевих Рад народних депутатів, об'єднань, підприємств і організацій матеріали, необхідні для роботи над питаннями, що розглядаються в Раді Міністрів УРСР;

д) мають право залучати у необхідних випадках працівників міністерств і відомств УРСР, виконкомів місцевих Рад народних депутатів, об'єднань, підприємств і організацій (за погодженням з їх керівниками) для участі в підготовці питань, що підлягають розгляду в Раді Міністрів УРСР; заслуховувати повідомлення цих працівників з питань, пов'язаних з виконанням рішень Партії і Уряду, доручень і вказівок керівництва Ради Міністрів УРСР, та з інших питань, що належать до компетенції відділів.

Заступники завідуючих відділами відповідно до розподілу обов'язків забезпечують виконання певного кола завдань, покладених на відділи, і користуються правами, передбаченими підпунктами "б", "в", "г" і "д" цього пункту. Під час відсутності завідуючого відділом за його дорученням один із заступників здійснює керівництво відділом.

9. Завідуючі секторами, консультанти, головні і старші спеціалісти відділів Управління Справами Ради Міністрів УРСР:

а) забезпечують виконання покладених на них відповідно до розподілу обов'язків у відділі завдань і функцій, передбачених цим Загальним положенням;

б) беруть участь при обговоренні питань, що входять у коло їх службових обов'язків, у засіданнях Ради Міністрів УРСР, Президії Ради Міністрів УРСР, комісій, утворених Урядом УРСР, у нарадах у Голови Ради Міністрів УРСР та його заступників, Керуючого Справами Ради Міністрів УРСР; 

в) беруть участь у засіданнях колегій міністерств і відомств УРСР, виконкомів місцевих Рад народних депутатів і нарадах, що проводяться ними, виступають з відома керівництва відділу на цих засіданнях і нарадах;

г) мають право знайомитися з матеріалами з питань, що входять у коло їх службових обов'язків, у міністерствах і відомствах УРСР, виконкомах місцевих Рад народних депутатів, в об'єднаннях, на підприємствах і в організаціях, а також одержувати від них з відома керівництва відділу матеріали, необхідні для підготовки питань, що розглядаються у Раді Міністрів УРСР.

III. Організація роботи відділів Управління Справами Ради Міністрів УРСР

10. Структура і порядок діяльності відділів Управління Справами Ради Міністрів УРСР, а також права і обов'язки їх працівників визначаються Керуючим Справами Ради Міністрів УРСР відповідно до Положення про Управління Справами Ради Міністрів УРСР, цього Загального положення та інших рішень Уряду УРСР.

Положення про відділи з урахуванням специфіки їх роботи затверджуються Керуючим Справами Ради Міністрів УРСР.

11. Діяльність відділів Управління Справами Ради Міністрів УРСР здійснюється на основі розроблюваних ними планів роботи, а також затверджуваних Керуючим Справами Ради Міністрів УРСР планів контролю за виконанням найважливіших рушень Партії і Уряду.

12. Відділи Управління Справами Ради Міністрів УРСР в інтересах всебічного комплексного опрацювання питань здійснюють свою діяльність у тісному діловому контакті між собою, а також з підрозділами Урядового апарату.

Працівники відділів при підготовці питань, довідкових та інших матеріалів в обов'язковому порядку погоджують їх з працівниками інших відділів Управління Справами Ради Міністрів УРСР і підрозділів Урядового апарату, якщо ці питання й матеріали стосуються галузей народного господарства та сфер діяльності, якими вони займаються.

13. Підготовлені у відділах Управління Справами Ради Міністрів УРСР питання доповідаються керівництву Ради Міністрів УРСР, а також керівництву Управління Справами Ради Міністрів УРСР завідуючими відділами, їх заступниками та іншими відповідальними працівниками відділів, які брали участь у підготовці питань.

14. Відповідальні працівники відділів зобов'язані творчо та ініціативно виконувати покладені на них обов'язки, систематично вивчати фактичний стан справ у відповідних галузях і регіонах, глибоко й професіонально розбиратися в проблемах, що стоять перед ними, підтримувати тісні ділові зв'язки з міністерствами, відомствами УРСР, іншими організаціями, регулярно бувати на місцях, зустрічатися з господарським активом, знати людей, які відповідають за конкретну ділянку роботи, і розглядати питання в тісному контакті з ними.

Кожний відповідальний працівник повинен постійно оволодівати досвідом соціалістичних країн, стежити за станом світової економіки, тенденціями розвитку науки і техніки.

15. У відділах Управління Справами Ради Міністрів УРСР систематично проводяться виробничі наради.

* * *

Інші структурні підрозділи Управління Справами Ради Міністрів УРСР здійснюють свою діяльність стосовно до цього Загального положення.

____________

Опрос