Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном комитете УССР по статистике и органах государственной статистики в областях, районах и городах Украинской ССР

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 19.07.1988 № 189
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 19 липня 1988 р. N 189

Київ

Про затвердження Положення про Державний комітет УРСР по статистиці і органи державної статистики в областях, районах і містах Української РСР

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 березня 1993 року N 214)

Рада Міністрів Української РСР постановляє:

1. Затвердити Положення про Державний комітет УРСР по статистиці і органи державної статистики в областях, районах і містах Української РСР, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів УРСР від 7 січня 1974 р. N 7 "Про затвердження Положення про Центральне статистичне управління при Раді Міністрів УРСР і органи державної статистики в областях, містах і районах УРСР" (ЗП УРСР, 1974 р., N 1, ст. 2; 1987 р., N 10, ст. 64).

3. Державному комітетові УРСР по статистиці разом з Міністерством юстиції УРСР подати Раді Міністрів УРСР пропозиції про внесення до чинного законодавства змін, що випливають з цієї постанови.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

В. МАСОЛ

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет УРСР по статистиці і органи державної статистики в областях, районах і містах Української РСР

Державний комітет УРСР по статистиці (Держкомстат УРСР)

1. Державний комітет УРСР по статистиці (Держкомстат УРСР) є союзно-республіканським органом державного управління - головним обліково-статистичним центрам республіки, що здійснює керівництво справою статистики, обліку та звітності в усіх галузях народного господарства на території Української РСР. Держкомстат УРСР підпорядковується у своїй діяльності Раді Міністрів УРСР і Державному комітетові СРСР по статистиці.

На Держкомстат УРСР покладається відповідальність за своєчасне забезпечення надійною статистичною інформацією партійних, радянських, господарських, економічних органів і широкої громадськості на базі функціонування статистичної інформаційної системи на республіканському, галузевому та регіональному рівнях на основі єдиної наукової методології. Статистика в умовах переходу на переважно економічні методи господарювання, переведення підприємств (об'єднань) на повний господарський розрахунок і самофінансування покликана стати дійовим інструментом планового управління економікою, забезпечувати достовірне інформування усіх верств населення про соціально-економічний розвиток радянського суспільства, сприяти зміцненню демократії та залученню трудящих до управління справами держави.

2. Головними завданнями Держкомстату УРСР є:

всебічне дослідження глибоких перетворень, економічних і соціальних процесів, що відбуваються в суспільстві, узагальнення та прогнозування тенденцій розвитку народного господарства республіки, виявлення наявних резервів зростання ефективності суспільного виробництва на основі науково обгрунтованої системи показників;

упорядкування і неухильне підвищення якості статистичної інформації, посилення контролю за станом обліку та достовірністю державної звітності в усіх галузях народного господарства республіки;

підвищення оперативності статистичної інформації на базі нової технології, основаної на широкому застосуванні сучасних засобів зв'язку, обчислювальної та організаційної техніки;

забезпечення гласності статистичної інформації як одного з конче необхідних напрямів демократизації радянського суспільства, вдосконалення методів інформування населення про розвиток народного господарства та зміни в економічному і соціальному житті республіки.

3. Держкомстат УРСР, обласні та Київське міське управління статистики, районні, міські відділи статистики та підпорядковані Комітетові підприємства, установи і організації становлять систему Держкомстату УРСР і входять до єдиної системи Держкомстату СРСР.

4. Держкомстат УРСР у своїй діяльності керується законами СРСР, іншими рішеннями Верховної Ради СРСР та її Президії, законами УРСР, іншими рішеннями Верховної Ради УРСР та її Президії, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР, цим Положенням, постановами, наказами, інструкціями та вказівками Держкомстату СРСР, іншими нормативними актами, а також забезпечує правильне застосування чинного законодавства на підприємствах, в установах і організаціях Комітету.

Держкомстат УРСР узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції по вдосконаленню законодавства в галузі статистики, обліку і звітності та вносить їх у встановленому порядку до Ради Міністрів УРСР і Держкомстату СРСР, а також здійснює заходи щодо поліпшення правової роботи на підприємствах, в установах і організаціях системи Комітету.

5. Держкомстат УРСР відповідно до покладених на нього завдань:

а) організує збирання, обробку та подання науково обгрунтованої статистичної інформації, необхідної для здійснення державного та господарського керівництва економічним і соціальним розвитком республіки; забезпечує підвищення теоретичного рівня, комплексності та практичної значимості статистичних досліджень, широкий розвиток балансових робіт у статистиці;

б) систематично вивчає та аналізує: процеси прискорення соціально-економічного розвитку республіки на основі науково-технічного прогресу, перебудови структурної та інвестиційної політики, інтенсифікації суспільного виробництва, вдосконалення системи управління та методів господарювання; пропорціональність і збалансованість економіки, результативність заходів, що проводяться по її дальшому піднесенню; здійснення соціальної політики партії та процесу вдосконалення соціалістичного способу життя;

в) організує статистичне спостереження за ходом виконання державних планів економічного і соціального розвитку, загально-державних, республіканських і регіональних програм по розв'язанню найважливіших народногосподарських проблем, державних замовлень і договірних зобов'язань, здійснює підготовку оглядів з великих економічних і соціальних питань, прогнозування тенденцій соціально-економічного розвитку республіки та забезпечує на цій основі подання відповідної інформації для потреб управління народним господарством;

г) веде статистику зовнішньоекономічних зв'язків, аналізує розвиток експортної бази і підвищення конкурентності продукції, роботу по вдосконаленню форм співробітництва з зарубіжними країнами на основі широкого застосування прямих зв'язків та інших нових прогресивних форм господарської взаємодії підприємств, об'єднань, організацій республіки з зарубіжними партнерами, в першу чергу з підприємствами, об'єднаннями й організаціями соціалістичних країн, розвиток і зміцнення у зовнішньоекономічній діяльності господарського розрахунку, договірних відносин, принципів валютного самофінансування і самоокупності;

д) забезпечує центральні економічні органи республіки за погодженою з ними програмою статистичною інформацією, необхідною для розробки пропозицій до проектів Концепцій та Основних напрямів економічного і соціального розвитку СРСР, державних планів економічного і соціального розвитку УРСР, державних бюджетів УРСР, касових планів, загальнодержавних, республіканських, науково-технічних і регіональних програм по розв'язанню найважливіших народногосподарських проблем та здійснення контролю за їх виконанням, а також даними, які характеризують наявні резерви та можливості, не використані в ході виконання планів і програм, державних замовлень і договірних зобов'язань. Разом з Держпланом УРСР готує та подає до Ради Міністрів УРСР щорічні доповіді про економічне становище республіки, які характеризують загальний стан народного господарства, явища та структурні зміни, що відбуваються в ньому, а також передбачають заходи щодо закріплення позитивних зрушень та усунення недоліків, які намітились;

є) забезпечує статистичне вивчення соціальних процесів, для чого проводить на території республіки всесоюзні переписи населення, одноразові обліки, вибіркові та демографічні обстеження, веде статистику сімейних бюджетів, координує роботу по статистичному дослідженню всіх соціально-демографічних процесів у республіці. Організує разом з Державним комітетом УРСР по праці та Укрпрофрадою статистичне вивчення громадської думки з соціально-економічних питань, розробляє на цій основі узагальнені показники, що характеризують соціально-економічні умови та спосіб життя радянського народу;

ж) затверджує за поданням республіканських міністерств і відомств УРСР, виконкомів Рад народних депутатів галузеву статистичну звітність і табелі форм державної звітності для підвідомчих їм підприємств, об'єднань, установ і організацій; встановлює при необхідності додаткову державну статистичну звітність для підприємств, об'єднань, установ і організацій, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, виходячи з особливостей економічного і соціального розвитку регіону; затверджує форми та програми одноразових обліків, обстежень і переписів, які проводяться Держкомстатом УРСР, видає інструкції по їх проведенню;

з) разом з Міністерством фінансів УРСР затверджує форми бухгалтерської звітності для підприємств і організацій республіканських міністерств і відомств УРСР, місцевих Рад народних депутатів і громадських організацій, встановлює строки подання міністерствами і відомствами УРСР річних і квартальних бухгалтерських звітів і балансів (крім обліку по виконанню бюджету, порядок ведення якого встановлюється Міністерством фінансів СРСР);

і) бере участь у розробці і дальшому вдосконаленні уніфікованих систем документації та єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної інформації, що використовуються в автоматизованих системах кодування;

к) здійснює загальне керівництво питаннями первинного обліку в народному господарстві республіки. Погоджує табелі форм первинної облікової документації республіканських міністерств і відомств УРСР на основі типових форм, затверджених Держкомстатом СРСР. Організує в підвідомчих учбових закладах підготовку та підвищення кваліфікації працівників обліку і статистики, перевіряє стан обліку та звітності на всіх рівнях господарського управління й координує роботу фінансових, банківських і контролюючих органів по проведенню перевірок достовірності звітних даних і боротьбі з приписками та окозамилюванням;

л) забезпечує науково обгрунтовану організацію регіональної статистики для потреб керівництва народним господарством на районному, міському та обласному рівнях;

м) забезпечує впровадження прогресивної технології збирання та обробки статистичної інформації, основаної на широкому застосуванні сучасних засобів зв'язку, обчислювальної та організаційної техніки, проводить роботу по впорядкуванню інформаційних потоків у народному господарстві республіки, забезпечує взаємодію галузевих, функціональних і регіональних автоматизованих систем управління з єдиною статистичною інформаційною системою;

н) організує інформаційно-пропагандистську діяльність статистичних органів республіки з метою інформування населення про розвиток народного господарства та про зміни в економічному і соціальному житті республіки, для чого публікує в пресі відповідні статистичні дані, видає статистичні збірники, бюлетені та прес-випуски; забезпечує наукові та учбові заклади статистичною інформацією, необхідною їм відповідно до планів наукових досліджень, проводить прес-конференції та інші заходи;

о) забезпечує створення при статистичних органах рад громадських інспекторів державної статистики з числа представників обліково-статистичних служб міністерств і відомств УРСР, підприємств, об'єднань, установ і організацій, з затвердженням їх персонального складу виконкомами Рад народних депутатів. Ці ради залучаються статистичними органами до проведення обстежень, перевірок і роботи по вдосконаленню обліку та звітності;

п) здійснює в установленому порядку контакти з національними і міжнародними статистичними, науково-технічними та економічними організаціями в галузі науково-технічного та економічного співробітництва з метою вивчення й практичного використання найновіших досягнень зарубіжної науки і техніки, передового досвіду, а також пропаганди за кордоном досягнень УРСР в галузі статистики, обліку та звітності; в установленому порядку бере участь в роботі міжнародних організацій і подає їм статистичну інформацію;

р) організує роботу підвідомчих госпрозрахункових організацій по виконанню державних замовлень на розробку статистичної інформації; вносить до Держкомстату СРСР пропозиції про тарифи, встановлювані на роботи, і послуги, що виконуються цими організаціями.

6. Держкомстату УРСР надається право:

а) здійснювати контроль за виконанням міністерствами, державними комітетами і відомствами УРСР, підприємствами, об'єднаннями, установами й організаціями, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, рішень Партії і Уряду з питань статистики, обліку та звітності;

б) заслуховувати на засіданні колегії звіти міністерств, державних комітетів і відомств УРСР, підприємств, об'єднань, установ і організацій, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, про стан обліку та звітності, забезпечення достовірності державної звітності та давати їм обов'язкові для виконання вказівки щодо усунення недоліків, виявлених у цій роботі;

в) одержувати від міністерств, державних комітетів і відомств УРСР, підприємств, об'єднань, установ і організацій, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, статистичну та бухгалтерську звітність, а також дані та матеріали з усіх обліково-статистичних робіт (у будь-якій стадії їх розробки) і пояснення до звітності, що подається;

г) перевіряти в міністерствах, державних комітетах і відомствах УРСР, у відділах і управліннях виконкомів Рад народних депутатів, на підприємствах, в об'єднаннях, установах і організаціях, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, стан роботи по організації первинного обліку та забезпеченню достовірності звітних даних, які подаються, а також виявляти наявність звітності, не затвердженої в установленому порядку. Службові особи Держкомстату УРСР мають право відвідувати відповідно до діючого порядку об'єкти, що перевіряються;

д) вимагати від міністерств, державних комітетів і відомств УРСР, відділів і управлінь виконкомів Рад народних депутатів, підприємств, об'єднань, установ і організацій, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, письмові пояснення та інші матеріали з приводу виявлених порушень;

є) давати міністерствам, державним комітетам і відомствам УРСР, відділам і управлінням виконкомів Рад народних депутатів, підприємствам, об'єднанням, установам і організаціям, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень звітної дисципліни та організації первинного обліку, а також про проведення в необхідних випадках ревізій фінансово-господарської діяльності підприємств, об'єднань, установ і організацій. Розпорядження Держкомстата УРСР підлягають обов'язковому виконанню міністерствами, державними комітетами і відомствами УРСР, підприємствами, об'єднаннями, установами та організаціями з повідомленням у 10-денний строк про вжиті заходи Держкомстату УРСР;

ж) вносити виправлення до державної звітності, що подається, у випадках виявлення приписок та інших перекручень звітних даних з наступним повідомленням відповідним підприємствам, об'єднанням, установам і організаціям для їх відображення в первинному та бухгалтерському обліку, в інших взаємопов'язаних показниках;

з) скасовувати не затверджену в установленому порядку звітність. Вказівки Держкомстату УРСР про скасування такої звітності є обов'язковими для міністерств, державних комітетів і відомств УРСР, місцевих радянських і господарських органів, а також для підприємств, об'єднань, установ і організацій, незалежно від їх відомчої підпорядкованості;

і) робити керівникам міністерств, державних комітетів і відомств УРСР подання про скасування виданих ними наказів і вказівок з питань обліку та звітності, що суперечать чинному законодавству;

к) залучати фінансові, банківські і контролюючі органи за згодою їх керівників до участі в перевірках достовірності звітних даних, стану обліку та звітності на всіх рівнях господарського управління, а у випадках виявлення приписок та інших перекручень звітних даних направляти необхідні матеріали органам прокуратури для притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до чинного законодавства;

л) готувати для міністерств, державних комітетів і відомств УРСР висновки про своєчасність подання та якість звітів підвідомчих їм підприємств об'єднань, установ і організацій, здійснювати контроль за притягненням їх керівників та інших службових осіб до відповідальності за подання недостовірних звітних даних і порушення звітної дисципліни;

м) залучати до проведення опитів громадської думки з соціально-економічних питань відповідні організації, учбові інститути, наукові установи, соціологічні служби підприємств.

7. Держкомстат УРСР в установленому порядку створює, реорганізує і ліквідує підвідомчі підприємства, установи й організації, а також затверджує положення (статути) про ці підприємства, установи і організації.

8. Держкомстат УРСР очолює Голова, який призначається відповідно до Конституції УРСР Верховною Радою УРСР, а в період між сесіями - Президією Верховної Ради УРСР з наступним поданням на затвердження Верховної Ради УРСР.

Голова Держкомстату УРСР має заступників, які призначаються Радою Міністрів УРСР. Розподіл обов'язків між заступниками провадиться Головою Комітету.

9. Голова Держкомстату УРСР несе персональну відповідальність за виконання покладених на Держкомстат УРСР завдань і функцій, встановлює ступінь відповідальності заступників Голови і керівників структурних підрозділів центрального апарату Комітету за керівництво окремими галузями діяльності Комітету та за роботу підприємств, установ і організацій Комітету.

10. Держкомстат УРСР на основі і на виконання чинного законодавства видає накази, інструкції та дає вказівки, обов'язкові для виконання підприємствами, установами і організаціями системи Комітету.

Держкомстат УРСР з питань статистики, обліку та звітності видає постанови, накази, інструкції, а також дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма міністерствами, державними комітетами і відомствами УРСР, виконавчими комітетами Рад народних депутатів, а також підприємствами, об'єднаннями, установами та організаціями, незалежно від їх відомчої підпорядкованості.

У необхідних випадках Держкомстат УРСР видає постанови, накази і дає вказівки разом або за погодженням з іншими міністерствами, державними комітетами і відомствами УРСР.

11. У Держкомстаті УРСР утворюється колегія в складі Голови Комітету (голова колегії), заступників Голови Комітету за посадою, а також інших керівних працівників системи Держкомстату УРСР.

Члени колегії Держкомстату УРСР, крім осіб, які входять до її складу за посадою, затверджуються Радою Міністрів УРСР.

Колегія Держкомстату УРСР на своїх засіданнях, що проводяться регулярно, розглядає найважливіші питання організації виконання завдань, які стоять перед органами державної статистики, функціонування статистичної інформаційної системи республіки, добору, розстановки і виховання кадрів, соціально-економічного розвитку підприємств, установ і організацій системи Комітету, діяльності своїх структурних підрозділів і організацій, місцевих статистичних органів, а також міністерств, державних комітетів і відомств УРСР по організації обліку та звітності, забезпечення достовірності звітності, що подається підвідомчими їм підприємствами, об'єднаннями, установами і організаціями.

Рішення Колегії проводяться в життя, як правило, постановами і наказами Держкомстату УРСР.

У разі розбіжностей між Головою Комітету і колегією Голова проводить у життя своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, Раді Міністрів УРСР, а члени колегії, в свою чергу, можуть повідомити свою думку Раді Міністрів УРСР.

12. Для розгляду методологічних питань статистики, обліку і звітності в Держкомстаті УРСР діє науково-експертна рада. До її складу входять вчені та висококваліфіковані спеціалісти Держкомстату УРСР, міністерств і відомств, науково-дослідних організацій, вищих учбових закладів і підприємств. Склад науково-експертної ради і положення про неї затверджуються Головою Держкомстату УРСР.

13. Структура і чисельність центрального апарату Держкомстату УРСР у встановленому порядку затверджуються Радою Міністрів УРСР.

Голова Держкомстату УРСР має право затверджувати штатний розпис центрального апарату Комітету без урахування встановлених норм і співвідношень чисельності керівних працівників та спеціалістів і встановлювати працівникам центрального апарату посадові оклади без урахування середніх окладів за схемою посадових окладів у межах чисельності і фонду оплати праці працівників центрального апарату. Штати центрального апарату Комітету реєстрації у фінансових органах не підлягають.

14. Держкомстат УРСР утримується за рахунок союзного бюджету. Додаткові статистичні та аналітичні роботи, здійснювані за замовленнями Ради Міністрів УРСР і місцевих Рад народних депутатів, фінансуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

15. Держкомстат УРСР має печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

Органи державної статистики в областях і місті Києві

16. Обласні, Київське міське управління статистики здійснюють безпосереднє керівництво справою статистики, обліку і звітності в усіх галузях народного господарства відповідних областей і міста Києва.

Обласні, Київське міське управління статистики перебувають в безпосередньому підпорядкуванні Держкомстату УРСР.

Обласні і Київське міське управління статистики несуть відповідальність за своєчасне забезпечення надійною статистичною інформацією партійних, радянських, господарських, економічних органів і широкої громадськості на базі функціонування статистичної інформаційної системи на галузевому та регіональному рівнях на основі єдиної наукової методології.

17. Головними завданнями обласних і Київського міського управлінь статистики є:

всебічне дослідження глибоких перетворень, економічних і соціальних процесів, що відбуваються в регіоні, узагальнення та прогнозування тенденцій розвитку народного господарства, виявлення наявних резервів зростання ефективності суспільного виробництва на основі науково обгрунтованої системи показників;

упорядкування і неухильне підвищення якості статистичної інформації, посилення контролю за станом обліку та достовірністю державної звітності в усіх галузях народного господарства регіону;

підвищення оперативності статистичної інформації на базі нової технології, основаної на широкому застосуванні сучасних засобів зв'язну, обчислювальної та організаційної техніки;

забезпечення гласності статистичної інформації як одного з конче необхідних напрямів демократизації радянського суспільства, вдосконалення методів інформування населення про розвиток народного господарства та зміни в економічному і соціальному житті регіону.

18. Обласні, Київське міське управління статистики у своїй діяльності керуються законами СРСР, іншими рішеннями Верховної Ради СРСР та її Президії, законами УРСР, іншими рішеннями Верховної Ради УРСР та її Президії, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР, цим Положенням, постановами, наказами, інструкціями і вказівками Держкомстату СРСР і Держкомстат УРСР, іншими нормативними актами, а також забезпечують правильне застосування чинного законодавства в підвідомчих органах державної статистики.

19. Обласні, Київське міське управління статистики відповідно до покладених на них завдань:

а) організують збирання, обробку та подання науково обгрунтованої статистичної інформації, необхідної для здійснення державного та господарського керівництва економічним і соціальним розвитком регіону; забезпечують підвищення рівня, комплексності та практичної значимості статистичних досліджень, широкий розвиток балансових робіт у статистиці;

б) систематично вивчають та аналізують: процеси прискорення соціально-економічного розвитку регіону на основі науково-технічного прогресу, перебудови структурної та інвестиційної політики, інтенсифікації суспільного виробництва, вдосконалення системи управління та методів господарювання; здійснення соціальної політики партії та процесу вдосконалення соціалістичного способу життя;

в) організують статистичне спостереження за ходом виконання державних планів економічного і соціального розвитку, загально-державних, республіканських і регіональних програм по розв'язанню найважливіших народногосподарських проблеми, державних замовлень і договірних зобов'язань, здійснюють підготовку оглядів з економічних і соціальних питань, прогнозування тенденцій соціально-економічного розвитку регіону та забезпечують на цій основі подання відповідної інформації для потреб управління народним господарством;

г) ведуть статистику зовнішньоекономічних зв'язків, аналізують розвиток експортної бази і підвищення конкурентності продукції, роботу по вдосконаленню форм співробітництва з зарубіжними країнами на основі широкого застосування прямих зв'язків та інших нових прогресивних форм господарської взаємодії підприємств, об'єднань і організацій з зарубіжними партнерами, в першу чергу з підприємствами, об'єднаннями й організаціями соціалістичних країн, розвиток і зміцнення у зовнішньоекономічній діяльності господарського розрахунку, договірних відносин, принципів валютного самофінансування і самоокупності;

д) забезпечують планові та інші економічні органи виконкомів обласних і Київської міської Рад народних депутатів, за погодженою з ними програмою, статистичною інформацією, необхідною для розробки пропозицій до проектів Основних напрямів економічного і соціального розвитку СРСР, державних планів економічного і соціального розвитку, бюджетів, касових планів, регіональних та інших програм по розв'язанню найважливіших народногосподарських проблем та здійснення контролю за їх виконанням, а також даними, які характеризують наявні резерви та можливості, не використані в ході виконання планів і програм, державних замовлень і договірних зобов'язань. Разом з плановими органами готує та подає місцевим керівним органам щорічні доповіді про економічне становище області та м. Києва, які характеризують загальний стан народного господарства, явища та структурні зміни, що відбуваються в ньому, а також передбачають заходи щодо закріплення позитивних зрушень та усунення недоліків, які намітились;

є) забезпечують статистичне вивчення соціальних процесів, для чого проводять на території регіону всесоюзні переписи населення, одноразові обліки, вибіркові та демографічні обстеження, ведуть статистику сімейних бюджетів, координують роботу по статистичному дослідженню всіх соціально-демографічних процесів у регіоні. Організують разом з органами по праці та профспілковими органами систематичне вивчення громадської думки з соціально-економічних питань, а також беруть участь у роботі, що проводиться Держкомстатом СРСР і Держкомстатом УРСР з цих питань;

ж) здійснюють загальне керівництво питаннями первинного обліку в народному господарстві регіону, перевіряють стан обліку та звітності на підприємствах, в об'єднаннях, установах і організаціях, незалежно від їх відомчої підпорядкованості; координують роботу фінансових, банківських і контролюючих органів по проведенню перевірок достовірності звітних даних і боротьбі з приписками та окозамилюванням;

з) забезпечують науково обгрунтовану організацію регіональної статистики для потреб керівництва народним господарством на районному і міському рівнях;

і) забезпечують впровадження прогресивної технології збирання та обробки статистичної інформації, основаної на широкому застосуванні сучасних засобів зв'язку, обчислювальної та організаційної техніки; беруть участь в роботі по впорядкуванню інформаційних потоків у народному господарстві, забезпеченню взаємодії галузевих, функціональних і регіональних автоматизованих систем управління з єдиною статистичною інформаційною системою;

к) здійснюють інформаційно-пропагандистську діяльність статистичних органів з метою інформування населення про розвиток народного господарства та про зміни в економічному і соціальному житті регіону, для чого публікують в пресі відповідні статистичні дані, видають статистичні збірники, бюлетені та прес-випуски; забезпечують наукові та учбові заклади статистичною інформацією, необхідною їм відповідно до планів наукових досліджень;

л) створюють при статистичних органах ради громадських інспекторів державної статистики з числа представників обліково-статистичних служб підприємств, об'єднань, установ і організації, з затвердженням їх персонального складу виконкомами місцевих Рад народних депутатів. Ці ради залучаються управліннями статистики до проведення обстежень, перевірок і роботи по вдосконаленню обліку та звітності;

м) виконують інформаційно-обчислювальні роботи для Держкомстату УРСР, підприємств, об'єднань, установ і організацій галузей народного господарства і подають їм статистичні дані на основі господарських договорів.

20. Обласним, Київському міському управлінням статистики надається право:

а) здійснювати контроль за виконанням відділами і управліннями виконкомів Рад народних депутатів, підприємствами, об'єднаннями, установами та організаціями, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, рішень Партії і Уряду з питань статистики, обліку та звітності;

б) заслуховувати на засіданні колегії звіти відділів і управлінь виконкомів Рад народних депутатів, підприємств, об'єднань, установ і організацій, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, про стан обліку та звітності, забезпечення достовірності державної звітності та давати їм обов'язкові для виконання вказівки щодо усунення недоліків, виявлених у цій роботі;

в) одержувати від відділів і управлінь виконкомів Рад народних депутатів, підприємств, об'єднань, установ і організацій, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, статистичну й бухгалтерську звітність, а також дані та матеріали з усіх обліково-статистичних робіт (у будь-якій стадії їх розробки) і пояснення до звітності, що подається;

г) перевіряти у відділах і управліннях виконкомів Рад народних депутатів, на підприємствах, в об'єднаннях, установах і організаціях, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, стан первинного обліку та достовірність звітних даних, які подаються, а також виявляти наявність звітності, не затвердженої в установленому порядку. Службові особи управлінь статистики мають право відвідувати відповідно до діючого порядку об'єкти, що перевіряються;

д) вимагати від відділів і управлінь виконкомів Рад народних депутатів, підприємств, об'єднань, установ і організацій, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, письмові пояснення та інші матеріали з приводу виявлених порушень;

є) давати відділам і управлінням виконкомів Рад народних депутатів, підприємствам, об'єднанням, установам і організаціям, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень звітної дисципліни та організації первинного обліку, а також про проведення в необхідних випадках ревізій фінансово-господарської діяльності підприємств, об'єднань, установ і організацій. Розпорядження органів державної статистики підлягають обов'язковому виконанню відділами і управліннями виконкомів Рад народних депутатів, підприємствами, об'єднаннями, установами та організаціями з повідомленням у 10-денний строк про вжиті заходи відповідному управлінню статистики;

ж) вносити виправлення до державної звітності, що подається, у випадках виявлення приписок та інших перекручень звітних даних з наступним повідомленням відповідним підприємствам, об'єднанням, установам і організаціям для їх відображення в первинному та бухгалтерському обліку, в інших взаємопов'язаних показниках;

з) скасовувати не затверджену в установленому порядку звітність. Вказівки управлінь статистики про скасування такої звітності є обов'язковими для відділів і управлінь виконкомів Рад народних депутатів, підприємств, об'єднань, установ і організацій, незалежно від їх відомчої підпорядкованості;

і) робити керівникам відділів і управлінь виконкомів Рад народних депутатів подання про скасування виданих ними наказів і вказівок з питань обліку та звітності, що суперечать чинному законодавству;

к) залучати фінансові, банківські та контролюючі органи за згодою їх керівників до участі в перевірках достовірності звітних даних, стану обліку й звітності в галузях народного господарства регіону, а у випадках виявлення приписок та інших перекручень звітних даних направляти необхідні матеріали органам прокуратури для притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до чинного законодавства;

л) готувати для відділів і управлінь виконкомів Рад народних депутатів висновки про своєчасність подання та якість звітів підвідомчих їм підприємств, об'єднань, установ і організацій, здійснювати контроль за притягненням їх керівників та інших службових осіб до відповідальності за подання недостовірних звітних даних і порушення звітної дисципліни;

м) залучати до проведення опитів громадської думки з соціально-економічних питань відповідні організації, учбові інститути, наукові установи, соціологічні служби підприємств.

21. Управління статистики очолює начальник, який призначається в установленому порядку.

Начальник управління статистики несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань і функцій, виробничий і соціальний розвиток управління та підпорядкованих йому органів державної статистики, встановлює ступінь відповідальності заступників начальника і керівників структурних підрозділів за доручені ділянки роботи.

22. Обласні і Київське міське управління статистики на основі і на виконання чинного законодавства видають накази та дають вказівки, обов'язкові для виконання підпорядкованими органами державної статистики.

Накази і вказівки управлінь статистики з питань статистики, обліку та звітності, що входять до компетенції управління, є обов'язковими для виконання відділами і управліннями виконавчих комітетів Рад народних депутатів, всіма підприємствами, об'єднаннями, установами та організаціями, незалежно від їх відомчої підпорядкованості.

У необхідних випадках управління статистики видає накази та дає вказівки разом або за погодженням з відділами і управліннями виконкомів Рад народних депутатів, підприємствами, об'єднаннями, установами та організаціями.

23. В обласних, Київському міському управліннях статистики утворюється колегія в складі начальника управління статистики (голова колегії), заступників начальника управління статистики за посадою, а також інших керівних працівників управління.

Члени колегії управління статистики, крім осіб, які входять до її складу за посадою, затверджуються Держкомстатом УРСР.

Колегія управління статистики на своїх засіданнях, що проводяться регулярно, розглядає найважливіші питання організації виконання завдань, які стоять перед органами державної статистики, функціонування статистичної інформаційної системи регіону, добору, розстановки і виховання кадрів, діяльності підпорядкованих органів і своїх структурних підрозділів, а також відділів і управлінь виконкомів Рад народних депутатів, підприємств, об'єднань, установ і організацій, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, з питань організації обліку та звітності, забезпечення достовірності звітності.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами управління статистики.

У разі розбіжностей між начальником управління статистики і колегією начальник проводить в життя своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, Держкомстату УРСР, а члени колегії, у свою чергу, можуть повідомити свою думку Держкомстату УРСР.

24. Обласні, Київське міське управління статистики діють на принципах господарського розрахунку стосовно до Закону СРСР "Про державне підприємство (об'єднання)", є юридичною особою, мають розрахунковий, бюджетний та інші рахунки в установах банків СРСР.

Плани управлінь статистики формуються з планів статистичних, аналітичних та інших інформаційно-обчислювальних робіт по статистиці на основі державних замовлень, а також з планів інформаційно-обчислювальних робіт для підприємств, об'єднань, установ і організацій на основі прямих господарських договорів з замовниками.

Додаткові статистичні та аналітичні роботи, що здійснюються управліннями статистики за замовленнями виконкомів місцевих Рад народних депутатів, фінансуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Роботи та послуги, виконувані управліннями статистики, оплачуються за тарифами, встановленими Державним комітетом СРСР по статистиці за погодженням з Державним комітетом СРСР по цінах.

Прибуток (доход), одержуваний органами статистики від виконання всіх видів робіт (послуг), є головним джерелом їх виробничого і соціального розвитку, а також матеріального стимулювання.

25. Склад обласних, Київського міського управлінь статистики затвердиться Держкомстатом УРСР, структура структурних одиниць і підрозділів, що входять до складу управлінь статистики, затверджується управліннями. Управління статистики здійснюють керівництво районними, міськими відділами статистики, що входять до його складу.

Штатні розписи обласних, Київського міського управлінь статистики, районних, міських відділів статистики затверджуються начальниками управлінь статистики в межах фонду оплати праці, затвердженого Держкомстатом УРСР, без урахування встановлених норм і співвідношень чисельності керівних працівників і спеціалістів. Посадові оклади керівникам і спеціалістам встановлюються без урахування середніх окладів за схемою посадових окладів.

Штати обласних, Київського міського управлінь статистики і районних, міських відділів статистики реєстрації в фінансових органах не підлягають.

26. Управління статистики веде бухгалтерський, оперативний і статистичний облік, у встановленому порядку складає і подає відповідним органам бухгалтерську звітність по всіх напрямах виробничої, господарської і фінансової діяльності по затверджених формах і в установлені строки.

27. Управління статистики має закріплені за ним основні фонди та зворотні кошти, які утворюють його статутний фонд і відображаються на самостійному балансі.

28. Ревізія фінансово-господарської діяльності управлінь статистики проводиться Держкомстатом УРСР.

29. Управління статистики мають печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

Органи державної статистики в районах і містах

30. Районні, міські відділи статистики здійснюють безпосереднє керівництво справою статистики, обліку і звітності в усіх галузях народного господарства на території району, міста.

Районні, міські відділи входять до складу обласних управлінь статистики на правах структурної одиниці.

Районні, міські відділи статистики несуть відповідальність за своєчасне забезпечення надійною статистичною інформацією партійних, радянських, господарських органів і широкої громадськості на базі функціонування статистичної інформаційної системи на галузевому й регіональному рівнях на основі єдиної наукової методології.

31. Головними завданнями районних, міських відділів статистики є:

всебічне дослідження глибоких перетворень, економічних і соціальних процесів, що відбуваються в районі, місті, узагальнення та прогнозування тенденцій розвитку народного господарства, виявлення наявних резервів зростання ефективності суспільного виробництва на основі науково обгрунтованої системи показників;

упорядкування і неухильне підвищення якості статистичної інформації, посилення контролю за станом обліку та достовірністю державної звітності в усіх галузях народного господарства району, міста;

підвищення оперативності статистичної інформації на базі нової технології, основаної на широкому застосуванні сучасних засобів зв'язку, обчислювальної та організаційної техніки;

забезпечення гласності статистичної інформації як одного з конче необхідних напрямів демократизації радянського суспільства, вдосконалення методів інформування населення про розвиток народного господарства та зміна в економічному і соціальному житті району, міста.

32. Районні, міські відділи статистики у своїй діяльності керуються законами СРСР, іншими рішеннями Верховної Ради СРСР та її Президії, законами УРСР, іншими рішеннями Верховної Ради УРСР та її Президії, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР, цим Положенням, постановами, наказами, інструкціями та вказівками Держкомстату СРСР і Держкомстату УРСР, наказами і вказівками відповідного управління статистики, іншими нормативними актами.

33. Районні, міські відділи статистики відповідно до покладених на них завдань:

а) організують збирання, обробку та подання науково обгрунтованої статистичної інформації, необхідної для здійснення державного і господарського керівництва економічним і соціальним розвитком району, міста; забезпечують підвищення якості та практичної значимості статистичних досліджень;

б) систематично вивчають і аналізують: процеси прискорення соціально-економічного розвитку району, міста на основі науково-технічного прогресу, інтенсифікації суспільного виробництва, вдосконалення методів господарювання; результативність здійснюваних заходів щодо дальшого піднесення економіки, здійснення соціальної політики партії та процесу вдосконалення соціалістичного способу життя;

в) організують статистичне спостереження за ходом виконання планів економічного і соціального розвитку, державних замовлень і договірних зобов'язань, здійснюють підготовку оглядів з актуальних економічних і соціальних питань;

г) забезпечують районні, міські економічні органи за погодженою з ними програмою статистичною інформацією, необхідною для розробки проектів планів економічного і соціального розвитку, бюджету району, міста, касових планів та здійснення контролю за їх виконанням, а також даними, які характеризують наявні резерви і можливості, не використані в ході виконання планів, державних замовлень та договірних зобов'язань. Разом з плановими органами готують і подають відповідним виконкомам Рад народних депутатів щорічні доповіді про економічне становище району, міста, які характеризують загальний стан народного господарства, явища та структурні зміни, що відбуваються в ньому, а також передбачають заходи щодо закріплення позитивних зрушень і усунення недоліків, які намітились;

д) забезпечують статистичне вивчення соціальних процесів, для чого проводять на території району, міста всесоюзні переписи населення, одноразові обліки, вибіркові і демографічні обстеження, ведуть статистику сімейних бюджетів, вивчають громадську думку з соціально-економічних питань, беруть участь в роботі, що проводиться Держкомстатом СРСР і Держкомстатом УРСР з цих питань;

є) здійснюють загальне керівництво питаннями первинного обліку в народному господарстві району, міста, перевіряють стан обліку та звітності в усіх галузях народного господарства району, міста, координують роботу фінансових, банківських і контролюючих органів по проведенню перевірок достовірності звітних даних і боротьбі з приписками та окозамилюванням;

ж) забезпечують впровадження прогресивної технології збирання та обробки статистичної інформації, основаної на широкому застосуванні сучасних засобів зв'язку, обчислювальної та організаційної техніки;

з) здійснюють інформаційно-пропагандистську діяльність статистичних органів з метою інформування населення про розвиток народного господарства та про зміни в економічному і соціальному житті району, міста, для чого публікують в пресі відповідні статистичні дані, видають статистичні збірники, бюлетені та прес-випуски;

і) створюють при районних, міських відділах статистики ради громадських інспекторів державної статистики з числа представників обліково-статистичних служб підприємств, об'єднань, установ і організацій, з затвердженням їх персонального складу виконкомами районних, міських Рад народних депутатів. Ці ради залучаються відділами статистики до проведення обстежень, перевірок і роботи по вдосконаленню обліку та звітності;

к) виконують інформаційно-обчислювальні роботи для підприємств, об'єднань, установ і організацій галузей народного господарства і подають їм статистичні дані на основі господарських договорів.

34. Районним і міським відділам статистики надається право:

а) здійснювати контроль за виконанням відділами і управліннями виконкомів районних, міських Рад народних депутатів, підприємствами, об'єднаннями, установами та організаціями, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, рішень Партії і Уряду з питань статистики, обліку та звітності;

б) одержувати від відділів і управлінь виконкомів районних, міських Рад народних депутатів, підприємств, об'єднань, установ і організацій, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, статистичну і бухгалтерську звітність, а також дані та матеріали з усіх обліково-статистичних робіт (у будь-який стадії їх розробки) і пояснення до звітності, що подається;

в) перевіряти у відділах і управліннях виконкомів районних, міських Рад народних депутатів, на підприємствах, в об'єднаннях, установах і організаціях, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, стан первинного обліку та достовірність звітних даних, які подаються, а також виявляти наявність звітності, не затвердженої в установленому порядку, вживати заходів для її скасування. Службові особи відділів статистики мають право відвідувати відповідно до діючого порядку об'єкти, що перевіряються;

г) вимагати від відділів і управлінь виконкомів районних, міських Рад народних депутатів, підприємств, об'єднань, установ і організацій, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, письмові пояснення та інші матеріали з приводу виявлених порушень;

д) давати відділам і управлінням виконкомів районних, міських Рад народних депутатів, підприємствам, об'єднанням, установам і організаціям, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень звітної дисципліни та організації первинного обліку, а також про проведення в необхідних випадках ревізій фінансово-господарської діяльності підприємств, об'єднань, установ і організацій. Розпорядження районних, міських відділів статистики підлягають обов'язковому виконанню відділами і управліннями виконкомів районних, міських Рад народних депутатів, підприємствами, об'єднаннями, установами та організаціями з повідомленням у 10-денний строк про вжиті заходи відповідному відділу статистики;

є) вносити виправлення до державної звітності, що подається, у випадках виявлення приписок та інших перекручень звітних даних з наступним повідомленням відповідних підприємств, об'єднань, установ і організацій для їх відображення в первинному й бухгалтерському обліку, в інших взаємопов'язаних показниках;

ж) здійснювати контроль за додержанням відділами і управліннями виконкомів районних, міських Рад народних депутатів, підприємствами, об'єднаннями, установами та організаціями, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, встановленого порядку подання звітності;

з) робити керівникам відділів і управлінь виконкомів районних, міських Рад народних депутатів падання про скасування виданих ними наказів і вказівок з питань обліку та звітності, що суперечать чинному законодавству;

і) залучати фінансові, банківські та контролюючі органи за згодою їх керівників до участі в перевірках достовірності звітних даних, стану обліку та звітності в галузях народного господарства району, міста, а в випадках виявлення приписок та інших перекручень, звітних даних направляти необхідні, матеріали органам прокуратури для притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до чинного законодавства;

к) готувати для відділів і управлінь виконкомів районних, міських Рад народних депутатів висновки про своєчасність подання та якість звітів підвідомчих їм підприємств, об'єднань, установ і організацій, здійснювати контроль за притягненням їх керівників та інших службових осіб до відповідальності за подання недостовірних звітних даних і порушення звітної дисципліни.

35. Районний, міський відділ статистики очолює начальник, який призначається в установленому порядку.

Начальник відділу статистики несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і функцій, виробничий і соціальний його розвиток, встановлює ступінь відповідальності своїх заступників та інших керівних працівників за доручені ділянки роботи.

36. Начальник відділу статистики в межах своєї компетенції на основі і на виконання чинного законодавства видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками відділу.

37. Начальник відділу статистики без доручення діє від імені відділу, представляє його в усіх підприємствах, установах, організаціях, розпоряджається закріпленим за відділом майном, укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банку поточний та інші рахунки.

38. Районним, міським відділам статистики виконавчі комітети районних, міських Рад народних депутатів надають упорядковані приміщення.

39. Районні, міські відділи статистики мають печатку з своїм найменуванням.

____________

Опрос