Идет загрузка документа (107 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о производственном объединении бытового обслуживания населения

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 16.11.1984 № 444
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 1984 р. N 444

Київ

Про затвердження Положення про виробниче об'єднання побутового обслуговування населення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 22 травня 1985 року N 212

Постанова втратила чинність у частині підприємств,
 об'єднань та організацій, переведених на господарський
 розрахунок і самофінансування
(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 15 лютого 1988 року N 44)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 жовтня 1991 року N 280)

Рада Міністрів Української РСР постановляє:

Затвердити погоджене з Держпланом СРСР, Міністерством фінансів СРСР і Державним комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях Положення про виробниче об'єднання побутового обслуговування населення (додається).

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про виробниче об'єднання побутового обслуговування населення

I. Загальні положення

1. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення являє собою єдиний виробничо-господарський комплекс, до складу якого входять фабрики, заводи, фірми, будинки побутових послуг та інші виробничі одиниці.

Виробничі одиниці, що входять до складу виробничого об'єднання, не є юридичними особами і на них не поширюється дія Положення про соціалістичне державне виробниче підприємство.

Виробниче об'єднання є основною (первинною) ланкою побутового обслуговування населення; діяльність його будується на поєднанні централізованого керівництва з господарською самостійністю та ініціативою самого об'єднання.

2. Виробниче об'єднання, використовуючи закріплене в його оперативному управлінні або користуванні державне майно, здійснює силами трудового колективу об'єднання під керівництвом вищестоящого органу свою діяльність відповідно до плану економічного і соціального розвитку, на основі господарського розрахунку, виконує покладені на нього обов'язки і користується правами, пов'язаними з цією діяльністю, має самостійний баланс і є юридичною особою.

3. Це Положення поширюється на виробничі об'єднання побутового обслуговування населення, незалежно від їх відомчої належності.

4. Головними завданнями виробничого об'єднання є:

розвиток і дальше поліпшення роботи служби побуту з метою якнайповнішого задоволення потреб населення в побутових послугах, розробка та впровадження нових прогресивних форм і видів обслуговування, забезпечення високої якості робіт, послуг і культури обслуговування, скорочення строків виконання замовлень; організація випуску товарів народного споживання за умови, якщо це не матиме негативного впливу на обсяг, строки та якість побутових послуг (що надаються), за індивідуальними замовленнями населення;

розробка оптимальних планів, виконання завдань по обсягу реалізації побутових послуг безпосередньо населенню і по кооперації з районними (міськими) комбінатами побутового обслуговування населення, виконання завдань з прибутку та інших показників державного плану, виконання плану платежів у бюджет, своєчасність розрахунків з банками і постачальниками;

широке використання досягнень науки, техніки і передового досвіду та скорочення строків впровадження їх у виробництво, підвищення рівня механізації й автоматизації процесів побутового обслуговування населення і виробництва товарів народного споживання, здійснення заходів по скороченню використання ручної праці, забезпечення високої якості виконуваних дослідно-конструкторських і технологічних робіт, економічної ефективності їх використання;

прогнозування попиту населення на види послуг, що надаються;

всемірне підвищення продуктивності праці й ефективності побутового обслуговування населення на основі концентрації, спеціалізації, кооперування та комбінування виробництва, максимального використання внутрішніх резервів, всемірної інтенсифікації виробництва, а також комплексного використання сировини, впровадження прогресивних технологічних процесів і систем управління ними, систематичного зниження собівартості послуг, що надаються, та продукції;

зміцнення трудової дисципліни і створення умов для закріплення кадрів, удосконалення форм та систем оплати праці, матеріального і морального стимулювання;

виконання зобов'язань перед замовниками по договору підряду (побутового замовлення), Правил побутового обслуговування, а також по наданню послуг на основі внутрісистемного кооперування в установлених кількостях, строки і номенклатурі;

удосконалення планування, управління і господарського розрахунку, впровадження наукової організації праці та виробництва; підвищення ролі економіко-математичних методів і більш широке використання засобів обчислювальної техніки і зв'язку в управлінні виробництвом;

раціональне використання і підвищення ефективності капітальних вкладень, скорочення строків та зниження вартості будівництва, забезпечення своєчасного виконання завдань по капітальному будівництву, введенню в дію основних фондів і виробничих потужностей та повне використання цих потужностей;

зміцнення зв'язків з місцевими Радами народних депутатів та їх виконавчими комітетами, з колгоспами, радгоспами, підприємствами й організаціями інших галузей народного господарства з метою поліпшення організації побутового обслуговування населення;

раціональне використання технічних засобів усіх видів транспорту, систематичне поліпшення організації вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт, здійснення механізації тих робіт і заходів по скороченню простоїв транспортних засобів під вантаженням та розвантаженням;

всемірний розвиток соціалістичного змагання, забезпечення широкої участі трудящих в управлінні виробництвом, здійснення заходів по соціальному розвитку колективу об'єднання;

поліпшення культурно-побутових і житлових умов працівників, створення найбільш сприятливих і безпечних умов праці;

здійснення всіх необхідних заходів по охороні повітря, грунту та водойм від забруднення промисловими й господарськими викидами, стічними водами і відходами виробництва, а також по боротьбі з шумом.

5. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення утворюється Радою Міністрів УРСР.

При утворенні об'єднання враховуються технологічна спільність процесів та однорідність побутових послуг, що надаються, територіальне розташування об'єднуваних підприємств і організацій, наявність стійких кооперованих зв'язків, необхідність повної або часткової централізації виконання виробничо-господарських функцій з метою підвищення ефективності виробництва.

Виробнича одиниця об'єднання створюється вищестоящим щодо об'єднання органом за поданням генерального директора (директора) об'єднання і погодженням з відповідним виконкомом обласної, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів.

6. У необхідних випадках за рішенням вищестоящого органу виробничому об'єднанню можуть бути підпорядковані окремі самостійні підприємства й організації, які користуються правами, передбаченими Положенням про соціалістичне державне виробниче підприємство.

Об'єднання, якому підпорядковані самостійні підприємства й організації, виступає стосовно до них як вищестоящий орган. У цих випадках об'єднання може централізувати повністю або частково виконання окремих виробничо-господарських функцій указаних підприємств і організацій.

7. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення відповідає за своїми зобов'язаннями тим закріпленим за ним майном, на яке за законодавством Союзу РСР і Української РСР може бути звернене стягнення.

Відповідальність об'єднання за зобов'язаннями вищестоящого органу і підпорядкованих об'єднанню самостійних підприємств і організацій, а також відповідальність вищестоящого органу й підпорядкованих об'єднанню самостійних підприємств і організацій за зобов'язаннями об'єднання виникають лиш у випадках, передбачених законодавством Союзу РСР або Української РСР чи договором.

Держава не відповідає за зобов'язаннями об'єднання, а об'єднання не відповідає за зобов'язаннями держави.

8. Виробниче об'єднання має статут, затверджуваний вищестоящим органом.

Статут об'єднання повинен містити:

найменування (номер) об'єднання, його місце знаходження (поштову адресу) і реквізити рахунків об'єднання в установах банків;

найменування органу, якому об'єднання безпосередньо підпорядковане (вищестоящого органу);

предмет і мету діяльності об'єднання;

указання про те, що об'єднання має статутний фонд;

указання про те, що об'єднання діє на підставі цього Положення і є юридичною особою;

найменування службової особи, яка очолює об'єднання (генеральний директор, директор);

перелік виробничих одиниць, які входять до складу об'єднання, із зазначенням місця знаходження кожної з них, найменування головної виробничої одиниці, а при наявності у них рахунків в установах банків - реквізити цих рахунків.

До статуту можуть бути включені й інші не суперечні законові положення, що належать до особливостей діяльності об'єднання.

Об'єднання набуває пов'язаних з його діяльністю прав та обов'язків і є юридичною особою від дня затвердження статуту.

9. Права і обов'язки виробничої одиниці виробничого об'єднання визначаються чинним законодавством, цим Положенням та положенням про дану виробничу одиницю.

Положення про виробничу одиницю затверджується генеральним директором (директором) об'єднання; положення про його структурні підрозділи (цехи, ательє, майстерні, відділи, служби, дільниці тощо) затверджуються директором (начальником) виробничої одиниці.

Генеральний директор (директор) об'єднання має право надавати виробничій одиниці додаткові права в межах компетенції об'єднання, за винятком прав, переданих об'єднанню вищестоящим органом.

10. Виробнича одиниця має своє найменування, в якому повинно бути вказано і найменування виробничого об'єднання, до складу якого вона входить.

11. Виробнича одиниця:

розпоряджається закріпленими за нею основними та оборотними коштами, трудовими і матеріальними ресурсами, здійснює свою діяльність на засадах господарського розрахунку в межах прав, установлених законодавством, а також прав, переданих їй виробничим об'єднанням;

укладає від імені об'єднання господарські договори, відповідальність по яких несе об'єднання. Перелік і види таких договорів визначаються об'єднанням.

Виробнича одиниця, розташована поза місцем знаходження об'єднання, має поточний рахунок в установі Держбанку СРСР і може мати рахунок фінансування капітальних вкладень в установі Будбанку СРСР.

З дозволу генерального директора (директора) об'єднання, погодженого з установою Держбанку СРСР, в якому знаходиться розрахунковий рахунок об'єднання, поточний рахунок може бути відкрито також виробничою одиницею, розташованою за місцем знаходження об'єднання.

12. Порядок здійснення внутрігосподарських відносин у виробничому об'єднанні, наслідки порушення виробничими одиницями своїх обов'язків, а також порядок вирішення внутрігосподарських спорів в об'єднанні визначаються об'єднанням.

13. Завдання і вказівки, пов'язані з діяльністю виробничого об'єднання, його виробничих одиниць і підпорядкованих об'єднанню самостійних підприємств і організацій, можуть даватися вищестоящими органами тільки об'єднанню, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

14. Виробниче об'єднання здійснює права володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться в його оперативному управлінні, та право користування відведеною йому землею в межах, установлених законом, відповідно до цілей діяльності об'єднання, планових завдань і призначення майна.

15. Виробниче об'єднання зобов'язане додержувати в своїй діяльності соціалістичної законності і державної дисципліни. Права, надані об'єднанню, а також його виробничим одиницям, повинні використовуватися в інтересах усього народного господарства, об'єднання та його виробничих одиниць.

Вищестоящий орган повинен забезпечити суворе додержання прав об'єднання та його виробничих одиниць, а також контроль за виконанням об'єднанням своїх обов'язків і правильним використанням наданих йому прав.

II. Управління виробничим об'єднанням

16. Управління виробничим об'єднанням здійснюється на основі правильного поєднання єдиноначальності і колегіальності в обговоренні та розв'язанні всіх питань по керівництву діяльністю об'єднання.

Громадські організації і трудові колективи працівників об'єднання та його виробничих одиниць беруть широку участь у підготовці проектів планів виробничо-господарської діяльності об'єднання (виробничих одиниць), розробці і здійсненні заходів по забезпеченню виконання цих планів, по розвитку та вдосконаленню діяльності об'єднання, поліпшенню умов праці і побуту його працівників.

17. Керівництво виробничим об'єднанням здійснюється апаратом управління головного підприємства (головної виробничої одиниці).

Об'єднання очолює генеральний директор (директор), який діє на основі єдиноначальності.

Генеральний директор (директор) призначається на посаду і звільняється з посади вищестоящим стосовно до об'єднання органом за погодженням з відповідним виконкомом обласної, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів.

18. Генеральний директор (директор) виробничого об'єднання організує всю його роботу і несе повну відповідальність за діяльність об'єднання.

Генеральний директор (директор) без доручення діє від імені об'єднання, представляє його на всіх підприємствах, в установах і організаціях, відповідно до чинного законодавства і цього Положення розпоряджається майном об'єднання, укладає договори, видає доручення (в тому числі з правом передоручення), відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки об'єднання.

У межах своєї компетенції генеральний директор (директор) видає накази, відповідно до трудового законодавства приймає на роботу і звільняє з роботи працівників у межах установленої номенклатури, застосовує заходи заохочення і накладає стягнення на працівників об'єднання.

Генеральний директор (директор) скасовує накази керівників виробничих одиниць або дає обов'язкові для виконання вказівки про зміну таких наказів, якщо вони суперечать чинному законодавству, цьому Положенню або іншим нормативним актам.

19. Заступники генерального директора (директора), головний бухгалтер, начальник юридичного відділу (старший юрисконсульт, юрисконсульт) і начальник відділу технічного контролю виробничого об'єднання призначаються на посаду і звільняються з посади вищестоящим органом за поданням генерального директора (директора) об'єднання.

20. Компетенція заступників генерального директора (директора) та інших керівних працівників виробничого об'єднання встановлюється генеральним директором (директором) об'єднання.

Заступники генерального директора (директора) в межах своєї компетенції діють від імені об'єднання, представляють його в інших установах і організаціях, можуть провадити господарські операції і укладати договори без доручення, а також видавати доручення працівникам об'єднання.

21. Виробнича одиниця очолюється директором (начальником).

Директор (начальник) виробничої одиниці призначається на посаду і звільняється з посади генеральним директором (директором) об'єднання в установленому порядку.

22. Директор (начальник) виробничої одиниці організує всю її роботу і несе відповідальність за діяльність виробничої одиниці.

23. У межах компетенції виробничої одиниці директор (начальник) без доручення діє від імені виробничої одиниці, розпоряджається відповідно до чинного законодавства, цього Положення та положення про дану виробничу одиницю закріпленим за нею майном, видає накази, відкриває в банку поточний рахунок і у випадках, установлюваних Держбанком СРСР і Будбанком СРСР, інші рахунки виробничої одиниці, від імені об'єднання укладає господарські договори, приймає на роботу і звільняє з роботи працівників відповідно до трудового законодавства. Директор (начальник) виробничої одиниці в установленому порядку застосовує заходи заохочення і накладає стягнення на працівників виробничої одиниці.

24. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації виробничого об'єднання або виробничої одиниці не може бути проведене без попередньої згоди відповідного профспілкового комітету, за винятком випадків, передбачених законодавством Союзу РСР.

25. З метою поєднання інтересів виробничих одиниць з інтересами виробничого об'єднання, а також підвищення відповідальності виробничих одиниць за результати господарської діяльності об'єднання в цілому в об'єднанні створюється рада об'єднання. До ради входять генеральний директор (директор) об'єднання, його заступники, директори (начальники) виробничих одиниць, а також представники громадських організацій об'єднання.

У тих випадках, коли об'єднанню підпорядковані окремі самостійні підприємства й організації, керівники цих підприємств і організацій входять до складу ради.

Головою ради є генеральний директор (директор) виробничого об'єднання.

До участі в роботі ради у необхідних випадках залучаються спеціалісти і керівні працівники об'єднання, передовики виробництва, а також представники інших підприємств, організацій та установ.

26. Рада виробничого об'єднання розглядає:

проекти перспективних і поточних планів розвитку об'єднання, його виробничих одиниць, а також проекти планів розвитку самостійних підприємств і організацій, підпорядкованих об'єднанню, маючи на увазі при цьому прийняття оптимальних планів і максимальне використання резервів у сфері побутового обслуговування населення та виробництва товарів народного споживання;

звіти про виробничо-господарську діяльність об'єднання, його виробничих одиниць, а також самостійних підприємств і організацій, підпорядкованих об'єднанню;

питання укладення і виконання господарських договорів;

питання забезпечення технічного прогресу, підвищення науково-технічного рівня виконуваних проектно-конструкторських робіт, використання їх результатів у сфері побутових послуг та у виробництві товарів народного споживання, поліпшення якості і культури побутового обслуговування населення, а також впровадження стандартів;

питання підвищення ефективності капітальних вкладень, скорочення строків і зниження вартості будівництва, прискорення освоєння проектних потужностей;

проекти цін на найважливіші нові окремі види побутових послуг, питання дотримання державної дисципліни цін;

проекти планів організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення спеціалізації виробничих одиниць, розширення внутрісистемних кооперованих зв'язків між підприємствами побутового обслуговування, якнайефективнішого використання виробничих потужностей, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; удосконалення організаційної структури об'єднання;

питання наукової організації праці та побутового обслуговування, вдосконалення управління й господарського розрахунку, нормування праці, форм і систем оплати праці, матеріального і морального заохочення;

питання організації і розвитку соціалістичного змагання, вивчення і поширення передового досвіду, зміцнення трудової дисципліни, раціонального використання робочого часу, впровадження прогресивних форм і методів підвищення творчої активності трудящих;

питання добору, підготовки, розстановки і виховання кадрів, їх використання і закріплення на виробництві;

питання здійснення внутрігосподарських відносин, наслідки порушень виробничими одиницями своїх обов'язків, порядок вирішення внутрігосподарських спорів;

питання про розміри коштів фонду матеріального заохочення та фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва об'єднання, що передаються у розпорядження виробничих одиниць, а також проекти нормативів відрахувань до цих фондів, питання визначення частини фонду розвитку виробництва у випадках передачі її виробничим одиницям; питання використання фондів економічного стимулювання та інших фондів об'єднання;

питання розподілу фонду ширвжитку об'єднання між виробничими одиницями, якщо в об'єднанні такий фонд утворюється;

стан умов праці і техніки безпеки в об'єднанні;

питання соціального розвитку колективів об'єднання і його виробничих одиниць, а також колективів самостійних підприємств і організацій, підпорядкованих об'єднанню;

інші питання діяльності об'єднання.

27. Рішення ради виробничого об'єднання проводяться в життя, як правило, наказами генерального директора (директора) об'єднання.

При наявності розбіжностей між генеральним директором (директором) і радою об'єднання з питань, що обговорюються на засіданні ради, генеральний директор (директор) проводить у життя своє рішення.

28. Для розгляду технічних і економічних проблем розвитку виробничого об'єднання, розробки рекомендацій по використанню та впровадженню у виробництво найновіших досягнень вітчизняної і зарубіжної науки і техніки, великих винаходів та результатів наукових відкриттів, нових видів побутових послуг, прогресивних форм обслуговування, наукової організації праці та передового досвіду в об'єднанні можуть бути створені техніко-економічна і художня ради з висококваліфікованих спеціалістів, новаторів виробництва, представників науково-дослідних та інших організацій.

Склад техніко-економічної і художньої рад та Положення про них затверджуються генеральним директором (директором) об'єднання.

29. Колективні договори у виробничому об'єднанні і у виробничих одиницях, що входять до його складу, укладаються в порядку, що визначається ВЦРПС і Державним комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях.

30. Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються трудовим колективом виробничого об'єднання (комбінату) або за його рішенням трудовим колективом виробничої одиниці за поданням адміністрації об'єднання (виробничої одиниці) і відповідного профспілкового органу на основі типових правил.

31. Адміністрація виробничого об'єднання, а в передбачених цим Положенням випадках - адміністрація виробничої одиниці разом з відповідним профспілковим органом розподіляє в установленому порядку житлову площу в будинках об'єднання, а також житлову площу, що надається у розпорядження об'єднання (виробничої одиниці) в інших будинках.

32. Адміністрація виробничого об'єднання і виробничої одиниці разом з відповідним профспілковим органом організує економічне навчання робітників і службовців, соціалістичне змагання, підбиває його підсумки та визначає переможців у змаганні, вирішує питання про заохочення передових колективів і працівників.

33. Адміністрація виробничого об'єднання і виробничої одиниці доповідає на засіданнях відповідного профспілкового органу про проекти планів, про результати виробничо-господарської діяльності, про виконання планів, зобов'язань по колективному договору, заходів, передбачених планами соціального розвитку колективів, і про вжиті заходи по усуненню недоліків у роботі.

34. Для широкого залучення робітників і службовців до участі в розв'язанні виробничих питань у виробничих одиницях та їх структурних підрозділах, а в необхідних випадках і у виробничому об'єднанні в цілому організуються постійно діючі виробничі наради, які здійснюють свою діяльність на підставі Положення, затвердженого Радою Міністрів СРСР і ВЦРПС.

Адміністрація об'єднання, виробничих одиниць та їх структурних підрозділів всемірно сприяє успішній роботі постійно діючих виробничих нарад і організує виконання їх рішень.

35. Збори (конференції) працівників виробничого об'єднання і виробничих одиниць обговорюють по доповідях адміністрації проекти виробничих планів, підсумки виконання планів, плани соціального розвитку колективів і виконання передбачених у них заходів, проекти колективних договорів і хід виконання зобов'язань по них, питання виробництва, поліпшення побутового обслуговування населення, використання фондів економічного стимулювання і фонду ширвжитку, а також питання стану трудової і виробничої дисципліни, додержання внутрішнього розпорядку на виробництві. Адміністрація доповідає зборам (конференції) про заходи, здійснені на виконання рішень зборів (конференцій), які раніше відбувалися, а також про результати розгляду критичних зауважень і пропозицій, висловлених на зборах (конференціях).

36. У виробничому об'єднанні і виробничих одиницях створюються групи і пости народного контролю, яким адміністрація об'єднання і виробничих одиниць зобов'язана подавати всемірну допомогу в роботі, розглядати їх пропозиції та рекомендації і вживати необхідних заходів до усунення виявлених недоліків.

37. Ревізія виробничої і фінансово-господарської діяльності виробничого об'єднання провадиться вищестоящим органом із залученням заінтересованих організацій комплексно один раз на рік.

Перевірка діяльності об'єднання проводиться вищестоящим органом і органами народного контролю, а також може здійснюватися іншими державними органами відповідно до покладених на них чинним законодавством функцій по контролю за діяльністю підприємств і організацій.

Об'єднання здійснює перевірку виробничої і фінансово-господарської діяльності своїх виробничих одиниць.

III. Майно виробничого об'єднання

38. Майно виробничого об'єднання складається з основних і оборотних коштів, що утворюють його статутний фонд, а також із фондів та іншого майна, закріпленого за об'єднанням.

Майно, закріплене за об'єднанням, відображається на його самостійному балансі.

При підпорядкованості об'єднанню самостійних підприємств і організацій їх майно відображається на самостійних балансах цих підприємств і організацій. У таких випадках об'єднання складає зведений баланс.

39. У виробничому об'єднанні створюються такі фонди:

фонд розвитку виробництва;

фонд матеріального заохочення;

фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва;

фонд амортизаційних відрахувань, призначених на капітальний ремонт;

фонд сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій;

інші фонди відповідно до законодавства Союзу РСР.

Порядок утворення і витрачання фондів визначається чинним законодавством і цим Положенням.

40. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення закріплює за виробничою одиницею частину основних і частину оборотних коштів об'єднання, необхідних для виконання виробничої програми. Оборотні кошти закріплюються відповідно до встановлених норм (нормативів).

Виробнича одиниця одержує в своє розпорядження частину фонду матеріального заохочення і частину фонду соціально-культурних заходів та житлового будівництва, а також може одержувати частину фонду розвитку виробництва, що визначається об'єднанням.

У разі створення в об'єднанні фонду ширвжитку виробничі одиниці, які беруть участь у виробництві товарів народного споживання і виробів виробничого призначення з відходів виробництва, одержують у своє розпорядження частину коштів фонду ширвжитку, призначених для преміювання працівників та поліпшення їх культурно-побутового обслуговування. Розмір коштів, що передаються об'єднанням, визначається генеральним директором (директором) за погодженням з відповідним профспілковим органом пропорційно частці участі кожної виробничої одиниці у виробництві вказаних товарів та виробів.

Об'єднання може також передавати в розпорядження окремих виробничих одиниць у розмірах, що визначаються генеральним директором (директором), частину коштів фонду ширвжитку, призначених на розширення виробництва і поліпшення якості товарів народного споживання, виготовлення оснастки для їх випуску і на підготовку нових зразків цих товарів, а також на будівництво та ремонт житлових будинків.

Виробнича одиниця може мати окремий баланс.

41. Закріплені за виробничою одиницею оборотні кошти можуть бути у неї вилучені виробничим об'єднанням при зміні в установленому порядку норм (нормативів) оборотних коштів.

Об'єднання вправі, а за пропозицією виробничої одиниці зобов'язане вилучити у неї зайві матеріальні цінності, що належать до основних і оборотних коштів.

42. Загальний розмір (норматив) власних оборотних коштів виробничого об'єднання, їх зростання або скорочення затверджуються в установленому порядку, виходячи з планових завдань і відповідно до норм витрати і запасів товарно-матеріальних цінностей.

Закріплені за об'єднанням оборотні кошти в межах нормативу не можуть бути вилучені у нього вищестоящим органом.

Зайві оборотні кошти (понад норматив) можуть бути вилучені у об'єднання вищестоящим органом тільки в порядку перерозподілу за річним звітом об'єднання або при зміні нормативу власних оборотних коштів у зв'язку зі зміною виробничого плану об'єднання.

43. Закріплені за виробничим об'єднанням будинки, споруди, діюче устаткування та інші основні засоби можуть передаватися іншим підприємствам і організаціям у порядку, встановленому законодавством Союзу РСР і Української РСР.

44. Тимчасово невикористовувані будинки і споруди, виробничі, складські та інші приміщення, устаткування, транспортні засоби та інші об'єкти, що належать до основних фондів, виробниче об'єднання може здавати в оренду іншим підприємствам і організаціям за погодженням з вищестоящим стосовно до об'єднання органом. Орендна плата за будинки, споруди і приміщення стягується за ставками, діючими в місцевості, де вони розташовані, а за інші об'єкти, що належать до основних фондів, - в розмірі не вище сум амортизаційних відрахувань і плати за фонди по даному виду майна.

45. Наднормативні і невикористовувані матеріальні цінності (устаткування, транспортні засоби, матеріали, паливо тощо) реалізуються виробничим об'єднанням у встановленому порядку.

Суми, що надійшли в результаті продажу матеріальних цінностей, які належать до оборотних коштів, залишаються в розпорядженні об'єднання як його оборотні кошти.

Суми, одержані від продажу матеріальних цінностей, які належать до основних коштів, залишаються в розпорядженні об'єднання і спрямовуються ним у фонд розвитку виробництва.

46. Виробниче об'єднання і виробнича одиниця надають у безплатне користування відповідному профспілковому органу об'єднання (виробничої одиниці) орендовані їм будинки, приміщення, споруди, сади і парки, що перебувають на балансі об'єднання (виробничої одиниці), призначені для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед працівників об'єднання (виробничої одиниці) і членів їх сімей, піонерські табори, а також будинки, приміщення і споруди, призначені для ведення технічної пропаганди.

Господарське утримання, ремонт, опалення, освітлення, прибирання, охорона і обладнання вказаних об'єктів провадяться за рахунок об'єднання (виробничої одиниці). У випадках, коли ними користуються також працівники інших підприємств і організацій, ці підприємства й організації залучаються до дольової участі у вказаних витратах.

Об'єднання (виробнича одиниця) надає відповідному профспілковому органові та іншим громадським організаціям об'єднання (виробничої одиниці) в безплатне користування приміщення, необхідні для їх роботи і проведення зборів робітників та службовців, забезпечує обладнання, опалення, охорону і прибирання цих приміщень, а також надає в безплатне користування вказаних організацій транспортні засоби і засоби зв'язку.

47. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення (виробнича одиниця) передає безплатно з балансу на баланс профспілковій та іншим громадським організаціям об'єднання (виробничої одиниці) культурно-побутовий і спортивний інвентар, придбаний за рахунок коштів об'єднання (виробничої одиниці), які відповідно до чинного законодавства можуть бути використані для придбання такого роду майна.

48. Виробниче об'єднання і виробнича одиниця безплатно надають:

закладам охорони здоров'я або їх структурним підрозділам, які перебувають при них, - приміщення, із забезпеченням опалення, освітлення, водопостачання, охорони, прибирання і ремонту цих приміщень;

їдальням та іншим організаціям громадського харчування, що рахуються на балансі об'єднання (виробничої одиниці) або знаходяться на території об'єднання (виробничої одиниці) і обслуговують колективи його працівників, - приміщення, із забезпеченням опалення, освітлення і водопостачання цих приміщень.

49. Виробниче об'єднання і виробнича одиниця можуть безплатно надавати середній загальноосвітній вечірній (змінній) і заочній школі, вечірньому (змінному) професійно-технічному училищу, курсам і учбово-курсовому комбінатові підвищення кваліфікації, в яких навчаються їх працівники, заводу-втузу і технікуму, що перебувають при об'єднанні, приміщення для учбових цілей, необхідні обладнання, прилади, інструменти й матеріали для учбових лабораторій та кабінетів, із забезпеченням ремонту і господарського обслуговування приміщень, включаючи постачання електроенергією та паливом.

Виробниче об'єднання може без повідомлення вищестоящим органам і територіальним органам системи Держпостачу СРСР або збутовим органам міністерств, державних комітетів і відомств, на які покладено реалізацію відповідних матеріальних цінностей, реалізувати безплатно:

загальноосвітнім і спеціальним школам, середнім спеціальним та професійно-технічним учбовим закладам, інститутам і курсам підвищення кваліфікації, організаціям ДТСААФу, школам-інтернатам, дитячим позашкільним закладам, дитячим будинкам, будинкам для престарілих та інвалідів, виправно-трудовим установам - матеріальні цінності, необхідні їм для навчання й оснащення майстерень, учбових лабораторій і кабінетів;

вищим учбовим закладам - зразки машин, верстатів, приладів та іншого обладнання, а також експонати, що знімаються з демонстрування на виставках, які можуть бути використані для учбових цілей;

лікувально-трудовим майстерням протитуберкульозних, психіатричних і психоневрологічних закладів - обладнання й інструмент.

Об'єднання може провадити витрати на ремонт і обладнання загальноосвітніх шкіл за рахунок надпланових нагромаджень.

50. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення провадить амортизаційні відрахування на капітальний ремонт і на повне відновлення основних фондів.

За рахунок коштів вказаного фонду можуть здійснюватись також затрати на придбання нового обладнання замість застарілого, капітальний ремонт якого економічно недоцільний.

Частина амортизаційних відрахувань, призначених для фінансування капітального ремонту, в установленому розмірі передається вищестоящому органові для створення резерву на подання допомоги тим підприємствам і організаціям, у яких власних коштів на здійснення капітального ремонту недостатньо.

Амортизаційні відрахування, призначені для повного відновлення основних фондів, у встановлених розмірах залишаються в розпорядженні об'єднання і включаються до фонду розвитку виробництва. Решта амортизаційних відрахувань, призначених для повного відновлення основних фондів, спрямовується відповідно до чинного законодавства на фінансування централізованих капітальних вкладень.

51. Розміри фонду матеріального заохочення та фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва, а також нормативи відрахувань від прибутку до цих фондів і фонду розвитку виробництва по виробничому об'єднанню в цілому визначаються в установленому порядку вищестоящим органом за погодженням з відповідним профспілковим органом.

Розміри коштів фонду матеріального заохочення та фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва, що передаються в розпорядження виробничих одиниць, визначаються об'єднанням за погодженням з відповідним профспілковим органом за показниками діяльності кожної виробничої одиниці. При цьому об'єднання може залишити в своєму розпорядженні нерозподілену частину цих фондів.

Передані в розпорядження виробничої одиниці кошти фонду матеріального заохочення та фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва використовуються за напрямами, встановленими чинним законодавством про ці фонди відповідно до кошторисів, затверджуваних адміністрацією виробничої одиниці разом з профспілковим комітетом. Невикористані залишки коштів цих фондів переходять на наступний рік і вилученню у виробничої одиниці не підлягають.

Кошти фонду розвитку виробництва, передані об'єднанням виробничій одиниці, використовуються нею за напрямами, що визначаються об'єднанням відповідно до чинного законодавства про цей фонд.

Кошти фонду матеріального заохочення, які залишаються об'єднанням у своєму розпорядженні, використовуються для преміювання працівників об'єднання за виконання особливо важливих завдань, для поповнення коштів фонду матеріального заохочення, переданих у розпорядження окремих виробничих одиниць у зв'язку з тимчасовим зниженням економічних показників їх діяльності з незалежних від них причин, для преміювання переможців у соціалістичному змаганні по об'єднанню.

Кошти фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва, що залишаються об'єднанням у своєму розпорядженні, використовуються в установленому порядку.

Кошториси витрачання коштів фонду матеріального заохочення та фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва, що залишаються в розпорядженні об'єднання, затверджуються адміністрацією об'єднання разом з відповідним профспілковим органом.

Вилучення і перерозподіл вищестоящим органом коштів фондів економічного стимулювання об'єднання не допускаються, за винятком випадків, що визначаються законодавством Союзу РСР. При цьому кошти фонду матеріального заохочення та фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва не можуть бути вилучені без згоди трудового колективу. Невикористані залишки фондів економічного стимулювання залишаються в розпорядженні об'єднання і переходять на наступний рік.

52. Уся житлова площа, збудована за рахунок коштів фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва, фонду ширвжитку та інших коштів виробничого об'єднання, які відповідно до законодавства можуть спрямовуватися на житлове будівництво, заселяється особами за списком, затвердженим спільним рішенням адміністрації об'єднання і відповідного профспілкового органу, з наступним повідомленням виконавчому комітетові Ради народних депутатів.

Уся житлова площа, збудована за рахунок коштів фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва та фонду ширвжитку, переданих у розпорядження виробничої одиниці, заселяється особами за списком, затвердженим спільним рішенням адміністрації виробничої одиниці і профспілкового комітету, з наступним повідомленням виконавчому комітетові Ради народних депутатів.

Розміщення в будинках, збудованих за рахунок указаних коштів, підприємств торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування може провадитися тільки за згодою адміністрації об'єднання (виробничої одиниці) і відповідного профспілкового органу.

53. Працівники виробничого об'єднання зобов'язані дбайливо ставитись до державного майна, здійснювати правильну експлуатацію будинків, споруд і обладнання, додержувати суворої економії у витрачанні матеріальних засобів і коштів. Особи, винні у псуванні державного майна і заподіянні матеріальної шкоди державі, несуть відповідальність в установленому порядку.

IV. Права і обов'язки виробничого об'єднання

54. Належні виробничому об'єднанню права і покладені на нього обов'язки, пов'язані з його діяльністю, здійснюються генеральним директором (директором) і за встановленим розподілом обов'язків - його заступниками та іншими службовими особами, а у випадках, передбачених цим Положенням та іншими нормативними актами, - спільно, за погодженням або з участю відповідного профспілкового органу.

55. Виробниче об'єднання може наділятися вищестоящим органом додатковими правами (в галузі планування, науково-технічного прогресу, капітального будівництва, матеріально-технічного постачання тощо) в межах компетенції цього органу.

Права і обов'язки в галузі планування

56. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення з участю трудового колективу, профспілкової та інших громадських організацій об'єднання розробляє проекти п'ятирічних і річних планів по всіх видах своєї діяльності, а також пропозиції до проектів планів на більш тривалий період, виходячи при цьому із завдань вищестоящого органу, основних напрямів розвитку служби побуту, необхідності задоволення потреб населення у відповідних видах побутових послуг, досягнень науково-технічного прогресу, господарських зв'язків, що склалися з замовниками та іншими організаціями, і необхідності дальшого розвитку цих зв'язків.

У розроблюваних об'єднанням проектах планів повинно бути забезпечено взаємну ув'язку всіх розділів планів і передбачено повне використання внутрішніх резервів.

57. Вищестоящий орган розглядає з залученням виробничого об'єднання і затверджує йому п'ятирічні та річні планові завдання за встановленою системою показників і забезпечує об'єднання відповідними матеріально-технічними, фінансовими ресурсами та фондом заробітної плати, необхідними для виконання цих завдань.

Уся решта показників планів об'єднання вищестоящим органом не затверджується, а розробляється об'єднанням і використовується плановими органами як розрахункові матеріали до обгрунтування планів.

58. Усі планові завдання доводяться до виробничого об'єднання тільки вищестоящим органом, а до виробничих одиниць тільки об'єднанням.

59. Виробниче об'єднання відповідно до затверджених йому показників розробляє п'ятирічний план, з розподілом найважливіших завдань по роках п'ятирічки, який є основною формою планування виробничо-господарської діяльності об'єднання.

Об'єднання відповідно до затверджених йому планових завдань та укладених договорів розробляє річний техпромфінплан, квартальні і місячні плани виробничо-господарської діяльності.

П'ятирічний план, річний техпромфінплан, квартальні і місячні плани об'єднання затверджуються генеральним директором (директором).

Об'єднання встановлює для виробничих одиниць, що входять до його складу, основні показники п'ятирічного, річного, квартального і місячного планів, що забезпечують виконання затверджених об'єднанню планових завдань з найбільшим економічним ефектом.

Виробнича одиниця на основі встановлених об'єднанням показників розробляє плани виробничо-господарської діяльності по виробничій одиниці в цілому і по своїх структурних підрозділах.

60. Строки розробки і затвердження п'ятирічних та річних планів виробничого об'єднання визначаються Радою Міністрів УРСР.

61. Планові завдання, затверджувані виробничому об'єднанню, повинні бути стабільними, і їх зміна може провадитися вищестоящим органом лиш у виняткових випадках, після попереднього обговорення цих змін з адміністрацією об'єднання, в порядку і строки, встановлені Радою Міністрів СРСР.

При зміні вищестоящим органом об'єднанню планових завдань одночасно повинні вноситись відповідні зміни до всіх взаємопов'язаних планових показників, включаючи взаємовідношення з бюджетом, без зміни взаємовідношень вищестоящого органу з бюджетом.

62. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення має право з урахуванням діючої системи розподілу надпланової продукції приймати від інших підприємств та організацій замовлення на виконання робіт і надання послуг, виготовлення товарів народного споживання по кооперації понад план із сировини і матеріалів замовника або із своїх матеріалів та відходів виробництва, якщо цим не буде заподіяно шкоди задоволенню попиту на побутові послуги.

63. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення керує організацією планової роботи у виробничих одиницях, забезпечуючи якісну і своєчасну розробку планів, їх стабільність, а також здійснює повсякденний контроль за виконанням планів і провадить необхідні для цього заходи.

Права і обов'язки в галузі науково-технічного прогресу

64. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення бере участь у розробці науково-технічних прогнозів з найважливіших проблем розвитку побутового обслуговування. З урахуванням цих прогнозів об'єднання розробляє перспективні плани технічного розвитку об'єднання та плани технічного переозброєння і реконструкції діючих підприємств, а також заходи по вдосконаленню технології засобів механізації й автоматизації виробництва, систем управління та по зниженню затрат на виробництво.

Об'єднання бере участь у розробці проектів перспективних та річних планів науково-дослідних робіт і використання досягнень науки і техніки у виробництві побутових послуг.

65. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення може укладати з іншими підприємствами й організаціями договори на здійснення для об'єднання комплексних розробок, окремих наукових досліджень і проектування.

Технічні завдання на проведення наукових досліджень, дослідних проектно-конструкторських і технологічних робіт, метою яких є створення нових науково-технічних напрямів у побутовому обслуговуванні населення, об'єднання зобов'язане подавати на висновок організації, що координує відповідні роботи.

Витрати на вказані роботи провадяться за рахунок коштів, які є у об'єднання на ці цілі, а також за рахунок банківського кредиту.

66. Виробниче об'єднання вживає заходів до підвищення якості послуг, що надаються, і виготовлюваних виробів, систематично аналізуючи їх технічний і художній рівень на основі вивчення досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, рекомендацій по стандартизації і стандартів міжнародних організацій та узагальнення досвіду, а також забезпечує освоєння нових видів і форм побутового обслуговування, які відповідають зростаючим запитам населення.

Об'єднання зобов'язане вносити на розгляд відповідних органів пропозиції про відміну або заміну застарілих форм обслуговування населення і виготовлюваних виробів, а в передбачених законодавством випадках самостійно відміняти такі види послуг чи знімати з виробництва такі види виробів і заміняти їх новими, які відповідають потребам населення.

67. З метою підвищення якості послуг, що надаються, виробниче об'єднання побутового обслуговування населення забезпечує через відповідні служби об'єднання своєчасне виявлення випадків неякісного виконання послуг або дефектів у виготовлюваних виробах і запобігання наданню послуг і випуску виробів, що не відповідають вимогам нормативно-технічної документації, ескізам, зразкам (моделям), кресленням та іншим умовам договору підряду (побутового замовлення).

68. Виробниче об'єднання вправі за погодженням із замовником надавати послуги та виготовляти вироби більш високої якості порівняно з діючими стандартами і технічними умовами на такі послуги й вироби. Пов'язані з цим додаткові затрати відшкодовуються замовником об'єднанню в установленому порядку.

69. Виробниче об'єднання розробляє проекти нормативно-технічної документації на побутові послуги, що надаються, або бере участь у їх розробці, подає ці проекти в установленому порядку на затвердження, забезпечує впровадження та додержання затверджених Стандартів і технічних умов, а також застосування сучасних засобів і методів вимірювань та випробувань при виконанні послуг, контроль за станом цих засобів і додержання встановленого порядку користування ними відповідно до затвердженого паспорта метрологічного забезпечення підприємств.

70. Виробниче об'єднання проводить систематичну роботу по оцінці досягнутого рівня стандартизації та уніфікації виконуваних побутових послуг, а також споживаних ним сировини, матеріалів та інших ресурсів.

71. Виробниче об'єднання забезпечує безперервне підвищення технічного рівня виробництва, удосконалення застосовуваних у виробництві технологічних процесів і систем управління ними, комплексну механізацію й автоматизацію основних і допоміжних виробничих процесів.

Об'єднання розробляє і затверджує в установленому порядку перспективні та річні плани впровадження нової техніки, передбачаючи в них використання винаходів і раціоналізаторських пропозицій.

72. Виробниче об'єднання затверджує технологічні процеси надання побутових послуг для виробничих одиниць, якщо ці процеси не затверджені органами, що здійснюють єдину технічну політику в наданні послуг.

У необхідних випадках об'єднання має право змінювати технологічні процеси, затверджені відповідними органами, що здійснюють єдину технічну політику в даній галузі виробництва, якщо ці зміни поліпшують якість (підвищують надійність, довговічність) послуг або, не погіршуючи їх якості й не порушуючи стандартів і технічних умов, знижують її собівартість чи дають інший позитивний ефект, крім технологічних процесів, зміна яких без згоди органів, що їх затвердили, заборонена. При цьому повинно бути забезпечене додержання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії.

Про зміну технологічного процесу має бути негайно сповіщений орган, який його затвердив.

73. Виробниче об'єднання:

а) розробляє відповідно до чинного законодавства техніко-економічні нормативи, норми витрати і запасів сировини, палива, матеріалів, норми витрати теплової та електричної енергії на виробничі й експлуатаційні потреби;

б) затверджує норми та нормативи за переліком, установленим вищестоящим органом у межах його компетенції;

в) може встановлювати перелік норм і нормативів, затверджуваних виробничими одиницями.

74. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення організує роботу по винахідництву і раціоналізації на основі перспективних та поточних тематичних планів, забезпечує своєчасне використання винаходів і раціоналізаторських пропозицій, а також виплату в установленому порядку винагороди за використання винаходів та раціоналізаторських пропозицій і премій за сприяння винахідництву та раціоналізації.

Об'єднання організує обмін досвідом, проводить змагання, конкурси й огляди по винахідництву та раціоналізації разом з відповідним профспілковим органом та організацією Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів.

Об'єднання забезпечує в установленому порядку своєчасне виявлення винаходів, створених працівниками об'єднання у зв'язку з виконанням службових завдань, оформлення і подання заявок на видачу авторських свідоцтв в СРСР та на одержання у необхідних випадках патентів за кордоном.

75. З метою розвитку творчої ініціативи трудящих виробниче об'єднання побутового обслуговування населення всемірно сприяє діяльності первинних організацій Науково-технічного товариства та Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів, залучає їх до розробки конкретних завдань технічного розвитку видів послуг та форм обслуговування населення, проектів перспективних і поточних планів впровадження нової техніки, винаходів та раціоналізаторських пропозицій, а також до виконання цих планів.

Об'єднання забезпечує вказані первинні організації, а також громадські конструкторські, технологічні й патентні бюро, бюро нормування, ради новаторів, громадські інститути і лабораторії наукових досліджень, бюро та групи економічного аналізу, бюро технічної інформації, ради наукової організації праці та інші творчі об'єднання приміщеннями, обладнанням, приладами, інвентарем, технічною її довідковою літературою.

Об'єднання з метою більш широкого залучення інженерно-технічних працівників і робітників-новаторів до участі в технічному вдосконаленні виробництва може за погодженням з відповідним профспілковим органом і радою первинної організації Науково-технічного товариства передавати цій раді здійснення функцій техніко-економічної ради виробничого об'єднання.

76. Адміністрація виробничого об'єднання разом з відповідним профспілковим органом і радами первинних організацій Науково-технічного товариства та Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів регулярно проводить наукові, виробничо-технічні й економічні конференції та наради інженерно-технічних, наукових працівників, передовиків і новаторів виробництва для обговорення питань технічного прогресу, економічного розвитку об'єднання та розробки рекомендацій і пропозицій, спрямованих на дальше вдосконалення техніки, технології, управління виробництвом, і забезпечує своєчасне здійснення цих рекомендацій та пропозицій.

77. Виробниче об'єднання здійснює, відповідно до затверджених планів, роботи, пов'язані з науково-технічним і виробничим співробітництвом з зарубіжними країнами.

78. Виробниче об'єднання подає в установленому порядку пропозиції щодо продажу й купівлі ліцензій на винаходи та інші науково-технічні досягнення.

Об'єднання несе відповідальність за своєчасне освоєння устаткування по закуплених ліцензіях, призначеного для надання побутових послуг населенню.

Права і обов'язки в галузі капітального будівництва

79. Виробниче об'єднання здійснює капітальне будівництво, забезпечує найбільш ефективне використання капітальних вкладень, першочергове спрямування їх на технічне переозброєння і реконструкцію основних фондів, поліпшення пропорцій у межах об'єднання, концентрацію коштів на пускових будовах та об'єктах, скорочення обсягу незавершеного будівництва.

80. Виробниче об'єднання вживає заходів до скорочення строків, підвищення якості і зниження вартості будівництва, а також забезпечує додержання встановлених норм тривалості будівництва й строків введення в дію виробничих потужностей та основних фондів; освоює заново введені в дію виробничі потужності у строки, передбачені нормами тривалості їх освоєння.

81. Виробниче об'єднання здійснює капітальне будівництво і реконструкцію основних фондів за договорами підряду, що укладаються з будівельно-монтажними організаціями. У випадках, коли виконання робіт по капітальному будівництву підрядним способом економічно недоцільне, виконання таких робіт може здійснюватися господарським способом.

82. Виробниче об'єднання укладає з проектними організаціями договори на розробку проектно-кошторисної документації.

83. Виробниче об'єднання затверджує:

проектно-кошторисну документацію, титульні списки будов виробничого призначення, здійснюваних за рахунок централізованих капітальних вкладень, і титульні списки проектно-розвідувальних робіт на будівництво майбутніх років у порядку, встановленому Радою Міністрів УРСР у межах її компетенції;

проектно-кошторисну документацію і титульні списки на розширення (реконструкцію) діючих об'єктів виробничого призначення, здійснюване за рахунок коштів фонду розвитку виробництва, незалежно від кошторисної вартості робіт;

проектно-кошторисну документацію і титульні списки на будівництво та розширення (реконструкцію) об'єктів, здійснювані за рахунок коштів фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва, фонду ширвжитку та інших нецентралізованих джерел фінансування, незалежно від кошторисної вартості робіт;

у встановленому порядку титульні списки на будівництво житлових будинків і об'єктів культурно-побутового призначення та комунального господарства, здійснюване за рахунок централізованих капітальних вкладень;

титульні списки на роботи по забезпеченню охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

внутрібудівельні титульні списки за погодженням з підрядчиком.

Титульні списки на будівництво житлових будинків та об'єктів культурно-побутового призначення за рахунок фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва та фонду ширвжитку, а також титульні списки на роботи по забезпеченню охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії затверджуються об'єднанням за погодженням з відповідним профспілковим органом.

84. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення має право передавати за договорами підрядним організаціям, за їх згодою, виконання будівельно-монтажних робіт і у зв'язку з цим відповідні фонди заробітної плати, фонди на матеріальні ресурси й матеріали, з наступним повідомленням про це вищестоящого органу.

85. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення має право затверджувати за погодженням з підрядною організацією одиничні розцінки на роботи, потреба в яких виникає в ході будівництва, якщо розцінки на ці роботи не затверджені в установленому порядку.

86. Плани робіт по капітальному ремонту й відповідні кошторисно-фінансові розрахунки затверджуються генеральним директором (директором) виробничого об'єднання. Роботи по капітальному ремонту здійснюються як господарським, так і підрядним способами.

У разі передачі об'єднанням підрядній організації обсягу робіт по капітальному ремонту об'єднання вправі передати підрядній організації й відповідні фонди заробітної плати, фонди на матеріальні ресурси та матеріали, з наступним повідомленням про це вищестоящого органу.

87. Виробниче об'єднання має право використати для будівництва дитячих дошкільних закладів частину коштів, які виділяються йому в централізованому порядку на житлове будівництво. Рішення про таке використання коштів приймається генеральним директором (директором) разом з відповідним профспілковим органом.

88. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення може здійснювати будівництво житлових будинків, будівництво й розширення об'єктів комунального господарства, медичних і дитячих дошкільних закладів, піонерських таборів та інших об'єктів культурно-побутового призначення разом (в порядку дольової участі) з іншими підприємствами й організаціями за рахунок капітальних вкладень, передбачених об'єднанню планом відповідно на ці цілі.

Права і обов'язки в галузі матеріально-технічного постачання та збуту

89. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення з урахуванням діючої в країні загальнодержавної системи постачання і збуту організує й забезпечує матеріально-технічне постачання об'єднання.

90. Виробниче об'єднання встановлює виробничим одиницям нормативи запасів матеріальних цінностей, а також виділяє їм ліміти (фонди) на матеріальні ресурси й перерозподіляє їх у встановленому порядку з урахуванням зміни виробничої програми.

Виробнича одиниця, розташована поза місцем знаходження об'єднання, одержує фонди: від об'єднання - на матеріальні ресурси, розподілювані вищестоящим стосовно до об'єднання органом, і від територіальних органів матеріально-технічного постачання за місцем знаходження цієї виробничої одиниці - на матеріальні ресурси, розподілювані цими органами. Вказана виробнича одиниця реалізує фонди в установленому порядку.

91. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення здійснює реалізацію виділених йому фондів і послуг, що надаються на основі господарських договорів з іншими підприємствами побутового обслуговування в порядку виробничої кооперації або безпосередньо замовником через власні приймальні пункти, а також несе відповідальність за ефективне використання й належне зберігання матеріальних ресурсів.

Невиконання об'єднанням завдань і зобов'язань за договорами підряду на виконання замовлень населення, виробничої кооперації з іншими підприємствами побутового обслуговування є грубим порушенням державної дисципліни і тягне за собою відповідальність винних службових осіб у встановленому порядку.

92. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення здійснює заходи по розширенню економічно доцільних прямих тривалих господарських зв'язків і з цією метою вносить в органи, які здійснюють прикріплення покупців до постачальників, пропозиції по формуванню таких зв'язків і на основі планів прикріплення укладає довгострокові господарські договори з іншими підприємствами й організаціями.

Зміна прямих тривалих господарських зв'язків, що склалися між постачальниками й покупцями, по поставках допускається в необхідних випадках з додержанням порядку, встановленого чинним законодавством.

93. Виробниче об'єднання може укладати з територіальними органами матеріально-технічного постачання довгострокові договори на організацію постачання об'єднання, що передбачають гарантоване комплексне забезпечення його продукцією (виділеною як по фондах, так і в порядку безфондового постачання), підготовку продукції до виробничого споживання, централізовану доставку матеріалів і виробів за погодженими графіками, реалізацію зайвих і невикористовуваних матеріальних цінностей та надання інших послуг.

Об'єднання, яке укладає вказаний договір, має право передати територіальному органові матеріально-технічного постачання у погоджених розмірах свої запаси матеріальних ресурсів.

94. Виробниче об'єднання може придбавати без фондів у інших підприємств та організацій продукцію, що реалізується без нарядів, зайві матеріальні цінності, а також закуповувати необхідні предмети матеріально-технічного забезпечення в порядку оптової та роздрібної торгівлі відповідно до чинного законодавства.

95. Виробниче об'єднання вправі передавати іншим підприємствам та організаціям фонди і видавати їм зі своїх ресурсів матеріали, комплектуюче устаткування за встановленими нормами для виготовлення за договорами необхідної об'єднанню продукції.

96. Виробниче об'єднання має право передавати спеціалізованим організаціям на основі договорів, що з ними укладаються, роботи по вивченню перспективного попиту й рекламі нових видів послуг, а також по наданню інших видів послуг по активному впровадженню в побутовому обслуговуванні населення прогресивних видів матеріалів і виробів.

97. Об'єднання вправі повністю або частково відмовитися від виділеної йому продукції та від укладення договору, з повідомленням про таку відмову постачальника, фондодержателя й органу, який видав наряд, у строк не пізніше 10 днів після одержання повідомлення про виділення йому продукції або після одержання нарядів.

Після укладення договору об'єднання вправі також відмовитися повністю або частково, за погодженням з постачальником, від одержання передбаченої договором продукції, з повідомленням про це у 5-денний строк фондодержателя та органу, який видав наряд.

98. Виробниче об'єднання вправі відпускати, з оплатою в установленому порядку, організаціям, які виконують для нього науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, необхідні для проведення цих робіт сировину, матеріали, напівфабрикати й готові вироби у межах виділених йому фондів.

99. Виробниче об'єднання має право відпускати іншим підприємствам та організаціям необхідні для їх виробничо-господарської діяльності виробничі відходи понад план здачі й переробки їх об'єднанням, якщо інше не встановлене чинним законодавством.

Права і обов'язки в галузі кадрів, праці та заробітної плати

100. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення здійснює добір і розстановку керівних кадрів, які входять в номенклатуру об'єднання, визначає за нормативами поточну і перспективну потребу в трудових ресурсах, у тому числі в спеціалістах з вищою та середньою спеціальною освітою і в кваліфікованих робітниках, вживає заходів до раціонального використання трудових ресурсів, молодих спеціалістів і випускників професійно-технічних училищ та проводить заходи, спрямовані на створення постійних кадрів об'єднання.

101. Виробниче об'єднання постійно вдосконалює свою структуру, добиваючись максимального зниження витрат по управлінню виробництвом на основі застосування оптимальних схем управління, нормативів чисельності інженерно-технічних працівників і службовців, використання досвіду об'єднань, які мають найбільш економний апарат управління, впровадження сучасної обчислювальної техніки, механізації й автоматизації інженерно-технічних та управлінських робіт.

102. Виробниче об'єднання здійснює й постійно вдосконалює організацію праці, сприяє впровадженню бригадних форм організації праці, неухильно підвищує рівень її нормування; систематично проводить перевірку діючих норм і нормативів з праці, в установленому порядку запроваджує міжгалузеві й галузеві норми часу, обслуговування та інші нормативи, обов'язкові для застосування, створює умови для високопродуктивної роботи, добиваючись постійного зростання продуктивності праці (виробітку); забезпечує додержання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, державного соціального страхування, проводить оздоровчі заходи, забезпечує додержання трудової дисципліни.

Кожний член колективу об'єднання повинен суворо додержувати правил внутрішнього трудового розпорядку.

103. Виробниче об'єднання здійснює заходи щодо поліпшення організації заробітної плати робітників і службовців з метою посилення матеріальної заінтересованості працівників як у результатах їх особистої праці, так і в загальних підсумках роботи виробничих одиниць та об'єднання в цілому, забезпечує правильне співвідношення між зростанням продуктивності праці (виробітку) і зростанням заробітної плати, економне й раціональне витрачання фонду заробітної плати і фонду матеріального заохочення, а також своєчасні розрахунки з робітниками та службовцями.

104. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення створює учбово-матеріальну базу для навчання кадрів безпосередньо на виробництві та відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР забезпечує з урахуванням вимог науково-технічного прогресу підготовку нових кадрів робітників, навчання нових професій робітників і систематичне підвищення виробничої кваліфікації працівників. З цією метою, крім індивідуального та бригадного учнівства, в об'єднанні організуються виробничо-технічні курси, школи по вивченню передових методів праці.

Працівникам, які навчаються в учбових закладах без відриву від виробництва, об'єднання створює необхідні умови для поєднання навчання з роботою і надає їм пільги, передбачені чинним законодавством.

105. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення всемірно сприяє середній загальноосвітній вечірній (змінній) і заочній школі, вечірньому (змінному) професійно-технічному училищу, курсам та учбово-курсовому комбінатові підвищення кваліфікації, в яких навчаються працівники об'єднання; забезпечує необхідні умови для виробничого навчання учнів середніх загальноосвітніх шкіл, студентів вищих та учнів середніх спеціальних учбових закладів; відповідно до чинного законодавства організує й проводить стажування випускників вищих учбових закладів, надає вищим, середнім спеціальним учбовим закладам і професійно-технічним училищам робочі місця й посади для заміщення їх студентами (учнями) на час проходження ними виробничої практики.

106. Виробниче об'єднання і виробничі одиниці за успішне виконання завдань, що стоять перед ними, заохочуються відповідно до чинного законодавства та умов соціалістичного змагання.

За досягнення в роботі й виявлення ініціативи до робітників і службовців об'єднання застосовуються заохочення, передбачені чинним законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Робітники і службовці об'єднання за особливо видатну новаторську діяльність в галузі господарського будівництва та високі виробничі показники представляються в установленому порядку до нагородження орденами й медалями СРСР, до присвоєння почесних звань і звання Героя Соціалістичної Праці.

107. Виробниче об'єднання забезпечує систематичне поліпшення житлових і культурно-побутових умов працівників, організує будівництво житлових будинків, дитячих дошкільних закладів, лікарень та об'єктів культурно-побутового призначення, сприяє кооперативному й індивідуальному житловому будівництву.

108. Виробниче об'єднання:

а) установлює відрядну, почасову або акордну оплату праці для окремих груп робітників, а у випадках, передбачених чинним законодавством, для інженерно-технічних працівників і службовців; з метою посилення матеріальної заінтересованості працівників об'єднання у збільшенні обсягу побутових послуг, підвищення кваліфікації працівників та поліпшення якості виконання замовлень і культури обслуговування населення в установленому порядку переводить окремих працівників на оплату праці у процентах від виручки;

б) з метою посилення матеріальної заінтересованості працівників об'єднання у виконанні та перевиконанні виробничих планів, зростанні продуктивності праці (виробітку), поліпшенні якості послуг, що надаються, а також підвищення ефективності й рентабельності виробництва розробляє і затверджує відповідно до чинного законодавства положення про преміювання по об'єднанню в цілому. При цьому показники, умови й розміри преміювання для керівних працівників виробничих одиниць (крім головної), а також для робітників, інженерно-технічних працівників і службовців головної виробничої одиниці встановлюються генеральним директором (директором) об'єднання. Показники, умови й розміри преміювання для робітників, інженерно-технічних працівників і службовців інших виробничих одиниць установлюються керівниками цих виробничих одиниць відповідно до положень про преміювання працівників об'єднання та затверджуються генеральним директором об'єднання;

в) розробляє й затверджує положення про виплату винагороди за річні результати роботи по об'єднанню в цілому, на основі якого керівники виробничих одиниць затверджують порядок та умови виплати винагороди працівникам цих одиниць;

г) визначає перелік професій робітників, для яких за почасової оплати праці застосовуються тарифні ставки відрядників, а також окремі професії робітників, яким установлюються місячні оклади замість тарифних ставок, відповідно до переліку, затвердженого в установленому порядку. Застосування для робітників - почасових працівників тарифних ставок робітників-відрядників може провадитися за умови їх роботи по галузевих та інших технічно обгрунтованих нормах трудових затрат (нормованих завданнях, нормах обслуговування й нормативах чисельності);

д) визначає переліки професій робітників і робіт, оплачуваних за підвищеними тарифними ставками у зв'язку з важкими й шкідливими умовами праці, особливо важкими й особливо шкідливими умовами праці, відповідно до діючих типових переліків цих професій та робіт по галузях виробництва;

є) установлює розряди робіт і присвоює розряди робітникам відповідно до Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника;

ж) установлює посадові обов'язки й кваліфікаційні вимоги до керівників, спеціалістів і технічних виконавців відповідно до Кваліфікаційного довідника посад службовців і в установленому порядку проводить атестацію керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів об'єднання. У необхідних випадках на основі Кваліфікаційного довідника розробляє посадові інструкції для окремих категорій інженерно-технічних працівників і службовців;

з) відносить виробничі одиниці, а також цехи, дільниці та інші структурні підрозділи виробничих одиниць до відповідної групи (категорії) по оплаті праці керівних, інженерно-технічних працівників і службовців, а також переводить їх з однієї групи (категорії) в іншу у зв'язку зі зміною обсягу послуг, що надаються, й виробництва, керуючись при цьому затвердженими в установленому порядку показниками (за винятком випадків, коли для віднесення до груп (категорій) по оплаті праці встановлено особливий порядок);

і) установлює працівникам з ненормованим робочим днем тривалість додаткової відпустки відповідно до трудового законодавства й переліку посад працівників з ненормованим робочим днем, затвердженого з установленому порядку;

к) запроваджує сумований облік робочого часу робітників і службовців окремих виробничих одиниць або їх підрозділів, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії робітників і службовців щоденна чи щотижнева тривалість робочого часу;

л) у встановленому порядку затверджує нові і переглядає діючі норми виробітку, норми обслуговування, нормативи чисельності працівників та інші нормативи трудових затрат, підвищуючи питому вагу технічно обгрунтованих норм;

м) затверджує перелік виробництв, на яких за характером роботи не може бути встановлений для працівників скорочений робочий день у передвихідні (за 6-денного робочого тижня) та передсвяткові дні, а повинен надаватися додатковий день відпочинку в міру нагромадження годин переробітку.

Здійснення зазначених у підпунктах "а" - "м" цього пункту заходів провадиться генеральним директором (директором) об'єднання (а в передбачених підпунктами "б" і "в" випадках - також керівником виробничої одиниці) у межах фонду заробітної плати й фонду матеріального заохочення об'єднання (виробничої одиниці) та за погодженням з відповідним профспілковим комітетом;

н) установлює за погодженням з відповідним профспілковим комітетом на основі галузевих норм, затверджуваних у порядку, що визначається Радою Міністрів СРСР, переліки робіт і професій, які дають робітникам та службовцям право на безплатне одержання спецодягу, спецвзуття й запобіжних пристосувань, а також переліки робіт і професій, що дають робітникам та службовцям право на одержання молока у зв'язку з шкідливими умовами праці та на одержання спецмила.

109. Виробниче об'єднання за погодженням з відповідним профспілковим комітетом може при перегляді норм на основі впровадження організаційно-технічних заходів використовувати частину коштів одержаної у зв'язку з цим економії для додаткової оплати праці робітників на період освоєння нових норм виробітку й норм обслуговування протягом 3 - 6 місяців. За рахунок коштів від цієї економії можуть також преміюватися майстри та інші інженерно-технічні працівники виробничих дільниць, які брали безпосередню участь у розробці й впровадженні вказаних організаційно-технічних заходів.

110. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення, яке надає виробничі (промислові) види побутових послуг, має право виплачувати за рахунок економії по фонду заробітної плати, одержаної проти встановленого нормативу або планового фонду заробітної плати, перерахованого в установленому порядку на фактичне виконання плану, надбавки до окладів інженерно-технічним працівникам, і насамперед майстрам, а також службовцям за високу кваліфікацію в розмірі до 30 процентів, а конструкторам і технологам - до 50 процентів у межах до одного процента фонду заробітної плати об'єднання.

В об'єднаннях, які надають невиробничі види побутових послуг, ці надбавки можуть встановлюватись висококваліфікованим майстрам та іншим інженерно-технічним працівникам у розмірі до 30 процентів окладу в межах до 0,3 процента планового фонду заробітної плати об'єднання і за рахунок його економії.

Вказані надбавки при визначенні розміру середньої заробітної плати за штатним розписом не враховуються, а при погіршенні показників роботи скасовуються.

111. Виробниче об'єднання має право за погодженням з профспілковим комітетом:

а) дозволяти в установленому порядку суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;

б) установлювати доплати в розмірі до 30 процентів окладу начальникам цехів та їх заступникам, начальникам змін (дільниць), старшим майстрам, майстрам та іншим інженерно-технічним працівникам, що працюють безпосередньо в цехах, які в результаті здійснення розроблених організаційно-технічних заходів забезпечили за рахунок зменшення чисельності персоналу на обслуговуваних дільницях підвищення продуктивності праці (виробітку) порівняно з планом. При цьому граничні асигнування на утримання апарату управління, встановлені об'єднанню, збільшуються з дозволу відповідного вищестоящого органу на суму вказаних доплат. При зниженні досягнутого рівня продуктивності праці (виробітку) або збільшенні чисельності персоналу (крім випадків, коли це викликано зміною природних умов) доплати до окладів можуть бути зменшені або скасовані;

в) виплачувати одноразову винагороду робітникам, керівним та інженерно-технічним працівникам за розробку й здійснення заходів, що забезпечують зменшення чисельності працівників порівняно з планом і підвищення продуктивності праці (виробітку). Розмір винагороди встановлюється залежно від досягнутого рівня підвищення продуктивності праці (виробітку) й фактичної економії фонду заробітної плати, одержаної від впровадження вказаних заходів.

Передбачені в підпунктах "б" і "в" цього пункту доплати й винагороди виплачуються за рахунок економії фонду заробітної плати, одержаної від вивільнення чисельності працівників порівняно з міжгалузевими і галузевими нормативами чисельності, нормами обслуговування та іншими нормативами трудових затрат;

г) провадити в установленому порядку доплату робітникам - почасовим працівникам і молодшому обслуговуючому персоналові за виконання поряд із своєю основною роботою обов'язків тимчасово відсутніх працівників (у разі хвороби, відпустки, відрядження та з інших причин) із числа цих же категорій персоналу;

д) виплачувати за рахунок економії по фонду заробітної плати кваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо відповідальних роботах, за високу професійну майстерність - поетапно (з урахуванням безперервного стажу роботи на підприємстві) надбавки в розмірі 4, 8 і 12 процентів тарифної ставки присвоєного розряду в межах міжрозрядної різниці, якщо інше не передбачене рішеннями Уряду СРСР;

є) установлювати бригадирам з числа робітників, не звільненим від основної роботи, доплату в передбачених чинним законодавством порядку і розмірах за керівництво бригадою за умови виконання бригадою встановлених місячних нормованих завдань.

112. Виробниче об'єднання може зберігати в окремих випадках за кваліфікованими робітниками та інженерно-технічними працівниками об'єднання при переведенні їх у ті, що заново вводяться в дію, виробничі одиниці або цехи середню заробітну плату на період освоєння виробництва, але не більш як на 6 місяців, якщо заробітна плата на новому місці роботи нижча їх заробітку, одержуваного за попереднім місцем роботи.

113. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення може використовувати одержану в попередніх кварталах і місяцях економію по фонду заробітної плати, перерахованому відповідно до процента виконання плану (з урахуванням діючого нормативу), на виплату заробітної плати й премій у наступних кварталах і місяцях цього ж року.

Перевитрата фонду заробітної плати підлягає відшкодуванню протягом одного - двох кварталів. Непоповнена частина суми перевитрати фонду заробітної плати, допущеної об'єднанням, рахується за ним протягом року з моменту виникнення перевитрати. Премії, нараховані керівним працівникам об'єднання, при відносній перевитраті фонду заробітної плати по об'єднанню в цілому зменшуються на суму допущеної перевитрати, але не більш як на 50 процентів нарахованих премій, на строк до відшкодування перевитрати. Якщо об'єднання в період до 6 місяців відшкодує допущену перевитрату фонду заробітної плати, вказаним працівникам виплачується 50 процентів тієї частини премії, яку не було виплачено в попередні періоди у зв'язку з перевитратою фонду заробітної плати.

У такому ж порядку провадиться виплата премій при перевитраті фонду заробітної плати керівним працівникам виробничих одиниць та їх структурних підрозділів. При цьому перевитрата фонду заробітної плати враховується тільки по відповідній виробничій одиниці (підрозділу).

За відсутності перевитрати фонду заробітної плати по об'єднанню в цілому об'єднання може списати невідшкодовану перевитрату фонду заробітної плати за минулий період, що є в окремих виробничих одиниць.

При наявності економії фонду заробітної плати по об'єднанню в цілому об'єднання має право дозволити виплату премій у повному розмірі також керівним працівникам виробничих одиниць, які поліпшили свою роботу, але не відшкодували перевитрати фонду заробітної плати, допущеної за минулий період.

Порядок списання невідшкодованої перевитрати фонду заробітної плати, допущеної окремими структурними підрозділами виробничої одиниці, і виплати керівним працівникам премій при наявності економії фонду заробітної плати по виробничій одиниці в цілому визначається генеральним директором (директором).

114. Виробниче об'єднання у межах встановлених загального фонду заробітної плати, граничних асигнувань на утримання апарату управління, ліміту чисельності працівників апарату управління і відповідно до передбаченого статутом об'єднання переліку виробничих одиниць розробляє структуру й штати об'єднання стосовно до типових структур і штатів та нормативів чисельності інженерно-технічних працівників і службовців. Структура і штати об'єднання затверджуються генеральним директором (директором).

Генеральний директор (директор) об'єднання на основі чинного законодавства встановлює і змінює посадові оклади інженерно-технічних працівників та службовців відповідно до схеми посадових окладів і в межах фонду заробітної плати, обчисленого за середніми окладами схеми посадових окладів.

Директор (начальник) виробничої одиниці встановлює і змінює посадові оклади інженерно-технічних працівників та службовців відповідно до схеми посадових окладів і в межах фонду заробітної плати виробничої одиниці, обчисленого за середніми посадовими окладами, передбаченими в її штатному розписі, затвердженому генеральним директором (директором).

Генеральний директор (директор) затверджує кошторис витрат на утримання апарату управління об'єднання у межах асигнувань, установлених вищестоящим органом на цю мету.

Затверджені генеральним директором (директором) штати, оклади і кошторис витрат на утримання апарату управління реєстрації у фінансових органах не підлягають.

115. Генеральний директор (директор) виробничого об'єднання може дозволяти працівникам об'єднання відрядження на фабрики, заводи, в науково-дослідні організації та на інші виробничі одиниці, на самостійні підприємства і в організації, підпорядковані об'єднанню, а також відповідно до чинного законодавства на інші підприємства і в організації.

116. Виробниче об'єднання може у виняткових випадках видавати окремим працівникам позаплановий аванс у рахунок заробітної плати в розмірі не більше місячного заробітку.

117. Виробниче об'єднання має право направляти передових робітників і службовців за їх бажанням на навчання до вищих учбових закладів і технікумів та виплачувати їм відповідно до чинного законодавства підвищені стипендії за умови дачі зобов'язання цими працівниками після закінчення учбового закладу повернутись на роботу в об'єднання, яке направило їх до учбового закладу. Кандидатури осіб, які направляються на навчання до вищих учбових закладів і технікумів, з установленням для них підвищених стипендій, висуваються адміністрацією разом з громадськими організаціями об'єднання і затверджуються трудовим колективом об'єднання.

118. За сімейними обставинами та іншими поважними причинами виробниче об'єднання може надавати працівникам за їх просьбою короткочасні відпустки без збереження заробітної плати.

119. Заходи, вказані в підпунктах "а", "є" і "л" пункту 108, підпунктах "б", "д" і "є" пункту 111, пунктах 116 і 118, можуть здійснюватися виробничою одиницею у порядку, встановленому генеральним директором (директором) за погодженням з відповідним профспілковим органом.

Права і обов'язки в галузі фінансів, кредиту, обліку та звітності

120. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення організує і проводить роботи по фінансовому плануванню, розробляє та здійснює заходи по виконанню завдань фінансового плану, по зміцненню господарського розрахунку, планово-фінансової дисципліни, підвищенню рентабельності, забезпечує схоронність, цільове та ефективне використання оборотних коштів і прискорення їх обертання, виконання встановлених вищестоящим органом річних і квартальних завдань по платежах до бюджету, своєчасне здійснення розрахунків з банками, постачальниками, підрядчиками, з вищестоящою організацією, робітниками і службовцями по заробітній платі і зобов'язань, що випливають з фінансового плану та договорів.

При розробці фінансового плану об'єднання забезпечує максимальну мобілізацію внутрішніх резервів, зниження витрат виробництва та обігу і збільшення на цій основі нагромаджень.

121. Розрахунки з бюджетом, з постачальниками і покупцями, з підрядчиками, вищестоящою організацією, кредитні відносини, а також контроль з боку банків за витрачанням фонду заробітної плати і господарсько-фінансовою діяльністю здійснюються по виробничому об'єднанню в цілому, незалежно від місця знаходження його виробничих одиниць.

Виробнича одиниця, що має поточний рахунок в установі Держбанку СРСР і рахунок фінансування капітальних вкладень в установі Будбанку СРСР, здійснює розрахунки з постачальниками, покупцями і підрядними організаціями у порядку, встановлюваному відповідно Держбанком СРСР і Будбанком СРСР.

По об'єднаннях, яким підпорядковані самостійні підприємства й організації, що користуються правами, передбаченими Положенням про соціалістичне державне виробниче підприємство, розрахунки з бюджетом по платежах з прибутку провадяться самими підприємствами й організаціями або можуть провадитись об'єднанням централізовано в порядку, встановлюваному Міністерством фінансів СРСР за погодженням з Міністерством побутового обслуговування населення УРСР.

122. Виробниче об'єднання відкриває у встановленому порядку в установах банків розрахунковий та інші рахунки і здійснює по них відповідні операції.

123. Виробниче об'єднання може користуватись банківським кредитом і несе відповідальність за цільове використання та своєчасне повернення його.

Заявки на необхідні об'єднанню кредити подаються ним у встановленому порядку установам Держбанку СРСР і Будбанку СРСР, а також вищестоящому органові.

124. Виробниче об'єднання визначає нормативи власних оборотних коштів по елементах у межах загального нормативу, а також установлює нормативи власних оборотних коштів виробничим одиницям.

125. Виробниче об'єднання поповнює протягом не більше трьох років недостачу власних оборотний коштів, яка утворилася в результаті невиконання плану прибутку, або здійснення надпланових витрат, що фінансуються з прибутку, за рахунок виконання встановлюваних вищестоящим органом завдань по одержанню додаткового прибутку від проведення організаційно-технічних заходів, а також за рахунок частини надпланового прибутку, що підлягає спрямуванню на цю мету в установленому порядку, і зменшення відрахувань від прибутку в фонди економічного стимулювання у розмірі до 30 процентів.

Порядок поповнення недостачі власних оборотних коштів, що утворилась у окремих виробничих одиниць в результаті невиконання ними плану прибутку або здійснення надпланових витрат, які фінансуються з прибутку (при збереженні загального нормативу оборотних коштів, установленого по об'єднанню в цілому), визначається об'єднанням з урахуванням того, що така недостача повинна поповнюватися в першу чергу за рахунок виробничої одиниці, у якої вона утворилася, в тому числі за рахунок зниження розміру виділюваних виробничій одиниці коштів фондів економічного стимулювання у межах до 30 процентів.

126. Виробниче об'єднання відповідно до чинного законодавства затверджує ціни (тарифи) або розробляє і подає на затвердження в установленому порядку проекти цін (тарифів) на послуги, що надаються, і несе відповідальність за дотримання державної дисципліни цін.

127. Виробниче об'єднання розробляє в межах, установлених чинним законодавством, кошторисно-фінансові розрахунки та розрахунки окупності затрат на проведення заходів:

по створенню і впровадженню нової техніки, нових матеріалів, по механізації й автоматизації виробництва, модернізації устаткування по поліпшенню технології виробництва, раціоналізації та інтенсифікації виробничих процесів;

по організації і розширенню виконання побутових послуг, по поліпшенню їх якості, впровадженню нових форм і підвищенню культури обслуговування.

Вказані розрахунки затверджуються генеральним директором (директором) об'єднання.

128. Виробниче об'єднання побутового обслуговування населення має право списувати з балансу будинки, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби та інше майно, яке належить до основних засобів, до закінчення амортизаційного строку їх служби в тих випадках, якщо вони стали непридатними внаслідок аварій або стихійного лиха.

Списання зношених і не придатних для дальшого використання транспортних засобів і устаткування після закінчення амортизаційного строку їх служби вартістю понад 1000 карбованців за одиницю провадиться з дозволу вищестоящого органу; списання дефіцитного устаткування вартістю до 1000 карбованців провадиться в такому ж порядку згідно з переліком, затвердженим міністерством /відомством/ УРСР, у системі якого утворено виробниче об'єднання.

В інших випадках списання з балансу майна, зазначеного в абзаці першому цього пункту, провадиться з дозволу міністерств /відомств/ УРСР, управлінь республіканських об'єднань або інших вищестоящих органів, які визначаються міністерствами /відомствами/ УРСР.

(пункт 128 у редакції постанови Ради Міністрів
 Української РСР від 22.05.85 р. N 212)

129. Виробниче об'єднання і має право списувати в збитки, з повідомленням про це вищестоящого органу:

дебіторську заборгованість, по якій настало задавнення позову;

присуджені борги, по яким повернені виконавчі документи із затвердженим судом актом про неспроможність відповідача і неможливість звернення стягнення на його майно;

інші борги, визнані об'єднанням безнадійними до одержання.

130. Виробниче об'єднання має право, з повідомленням вищестоящого органу, списувати зі свого балансу в кожному окремому випадку в межах до 100 карбованців:

недостачі цінностей понад норми збитку, втрати від псування товарів, матеріалів і продукції з вини замовників, а також у випадках, коли конкретні винуватці не встановлені;

борги по недостачах товарно-матеріальних цінностей, у стягненні яких відмовлено судом внаслідок необгрунтованості позову.

Об'єднанню дозволяється уцінювати і списувати предмети прокату, що не користуються попитом населення, а також морально і фізично застарілі в межах сум установленого нормативу.

131. Списання з балансу виробничого об'єднання збитків, передбачених пунктами 129 і 130 цього Положення, може провадитися лише після ретельної, з участю громадських організацій перевірки причин збитків, виявлення винних у цьому осіб і після вжиття необхідних заходів до стягнення з них втрачених у зв'язку зі збитками сум.

132. Виробниче об'єднання розробляє і затверджує плани доходів і кошториси видатків по житлово-комунальному господарству, кошториси видатків по господарському утриманню будинків, приміщень, споруд, садів, парків, піонерських таборів, переданих у безплатне користування профспілковим організаціям.

133. Виробниче об'єднання веде бухгалтерський, оперативний і статистичний облік; у встановленому порядку складає і подає відповідним органам звітність з усіх видів виробничо-господарської діяльності об'єднання за затвердженими формами і в установлені строки та несе відповідальність за її достовірність; здійснює централізацію і механізацію обліково-обчислювальних робіт, впроваджує прогресивні методи обліку.

Об'єднання, до складу якого входять виробничі одиниці, розташовані на території інших районів, міст, забезпечує подання статистичним органам звітності з основних показників роботи кожної виробничої одиниці в порядку, встановленому ЦСУ СРСР.

134. У виробничому об'єднанні створюється об'єднаний архів для зберігання документів усіх виробничих одиниць. На виробничих одиницях, розташованих поза місцем знаходження об'єднання, можуть створюватися архіви для безпосереднього їх обслуговування.

V. Реорганізація і ліквідація виробничого об'єднання

135. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ та виділення) і ліквідація і виробничого об'єднання провадяться за рішенням органу, який правомочний утворювати відповідне об'єднання.

136. У разі злиття виробничого об'єднання з іншим об'єднанням (підприємством, організацією) всі майнові права і обов'язки кожного з них переходять до об'єднання, яке виникло в результаті злиття.

При приєднанні до об'єднання іншого об'єднання (підприємства, організації) до нього переходять усі майнові права і обов'язки приєднаного об'єднання (підприємства, організації).

137. У разі поділу виробничого об'єднання до нових об'єднань (підприємств, організацій), що виникли в результаті цього поділу, переходять за роздільним актом у відповідних частинах, майнові права і обов'язки реорганізованого об'єднання.

При виділенні з об'єднання нового об'єднання (підприємства, організації) до нього переходять за роздільним актом, у відповідних частинах, майнові права і обов'язки реорганізованого об'єднання.

138. Порядок і строк ліквідації виробничого об'єднання встановлюються органом, який прийняв рішення про ліквідацію об'єднання. Тим же органом, без шкоди для виконання державного плану, повинно бути вирішене питання про порядок виконання укладених договорів.

Строк для заявлення кредиторами своїх претензій до об'єднання, що ліквідується, встановлюється органом, за рішенням якого провадиться ліквідація, але не може бути менше одного місяця.

139. Ліквідація виробничого об'єднання здійснюється або ліквідаційною комісією, призначуваною вищестоящим органом, або за дорученням цього органу генеральним директором (директором) об'єднання, що ліквідується.

140. Ліквідаційна комісія або в належних випадках генеральний директор (директор) виробничого об'єднання, що ліквідується, вміщує в офіційному обласному (міському), республіканському органі преси за місцем знаходження об'єднання публікацію про ліквідацію об'єднання та про строк заявлення кредиторами претензій. Незалежно від цього ліквідаційна комісія або генеральний директор (директор) об'єднання, що ліквідується, зобов'язані за наявними у них матеріалами виявити всі претензії кредиторів об'єднання і повідомити їх про ліквідацію його.

Претензії до об'єднання, що ліквідується, задовольняються з його майна, на яке за законом може бути звернене стягнення.

Претензії, виявлені і заявлені після закінчення строку, встановленого для заявлення кредиторами своїх претензій, задовольняються із залишку вказаного майна, що утворюється після задоволення виявлених претензій, а також претензій, заявлених у встановлений строк.

Претензії, не виявлені і не заявлені протягом строку ліквідації, а також претензії, не задоволені через недостачу майна об'єднання, що ліквідується, вважаються сплаченими. Так само вважаються сплаченими повністю або у відповідній частині претензії, не визнані ліквідаційною комісією (генеральним директором, директором об'єднання, що ліквідується), якщо кредитори протягом 2-тижневого строку з дня додержання повідомлення про повне або часткове невизнання претензій не подадуть позов про задоволення претензій.

141. Виплата періодичних платежів, належних з виробничого об'єднання, що ліквідується, у зв'язку з заподіянням каліцтва або іншого пошкодження здоров'я чи із заподіянням смерті, забезпечується в порядку, встановленому чинним законодавством.

Претензії та позови громадян про відшкодування шкоди, пов'язаної з пошкодженням здоров'я чи із заподіянням смерті, а також інші не пред'явлені з поважних причин до закінчення ліквідації претензії та позови громадян можуть бути згодом пред'явлені в загальному порядку до вищестоящого стосовно до об'єднання, що ліквідується, органу. Цей орган може покласти задоволення визнаної ним або задоволеної судом вимоги на підпорядковане йому об'єднання (підприємство, організацію), яке одержало майно ліквідованого об'єднання.

* * *

142. Виробниче об'єднання має печатну з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

Виробнича одиниця має печатку із своїм найменуванням.

____________

Опрос