Идет загрузка документа (301 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дальнейшем развитии системы профессионально-технического образования и повышении его роли в подготовке квалифицированных рабочих кадров

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 10.07.1984 № 284
редакция действует с 05.08.1988

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 10 липня 1984 р. N 284

Київ

Про дальший розвиток системи професійно-технічної освіти і підвищення її ролі в підготовці кваліфікованих робітничих кадрів

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР
 від 12 квітня 1988 року N 91
,
від 5 серпня 1988 року N 221

На виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 квітня 1984 р. N 315 "Про дальший розвиток системи професійно-технічної освіти і підвищення її ролі в підготовці кваліфікованих робітничих кадрів" Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Обласним комітетам Компартії України, Державному комітетові УРСР по професійно-технічній освіті, міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів відповідно до Основних напрямів реформи загальноосвітньої і професійної школи забезпечити дальший розвиток і вдосконалення системи професійно-технічної освіти як основної форми планомірної підготовки кваліфікованих робітничих кадрів, підвищувати її роль у здійсненні переходу до загального професійного навчання молоді.

Посилити ідейно-політичну направленість навчально-виховного процесу в професійно-технічних учбових закладах. Формувати в учнів марксистсько-ленінський світогляд, стійкі матеріалістичні уявлення, непримиренність до будь-яких проявів ворожої ідеології. Добиватися, щоб кожний майбутній молодий робітник виховувався як громадянин соціалістичного суспільства, патріот і інтернаціоналіст, активний будівник комунізму, дбайливий господар з притаманними робітничому класові революційною ідеологією, мораллю, інтересами, колективістською психологією, високою культурою праці, поведінки і побуту.

Спрямовувати зусилля інженерно-педагогічних колективів, усіх працівників професійно-технічної освіти на оволодіння учнями глибокими й міцними знаннями, на вироблення у них сучасного економічного мислення, високої професійної майстерності, творчого ставлення до праці. Звернути особливу увагу на підготовку кваліфікованих робітників для створення й експлуатації нової техніки, автоматизованих виробництв із застосуванням комп'ютерів, роботів, мікропроцесорних засобів і гнучких технологій.

2. Міністерству народної освіти УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, які мають професійно-технічні учбові заклади, реорганізувати існуючі середні професійно-технічні училища у професійно-технічні училища відповідного профілю з диференційованими строками навчання залежно від складності професій та рівня освіти учнів. Розвивати підготовку кваліфікованих робітників переважно з числа випускників середньої загальноосвітньої школи. Зберегти для молоді можливість одержувати професійну підготовку в професійно-технічних училищах після закінчення неповної середньої школи або вибуття з неї з різних причин. При наявності умов, що дозволяють забезпечити належний рівень загальноосвітньої підготовки, і за бажанням учні можуть набувати одночасно з професією й загальну середню освіту. 

(пункт 2 у редакції постанови Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 05.08.88 р. N 221)

3. Слід створювати, передусім у великих містах, спеціалізовані училища для підготовки кваліфікованих робітників за складними та інтегрованими професіями.

Передбачити організацію філіалів професійно-технічних училищ, вечірніх (змінних) відділень, а також здійснення підвищення кваліфікації та перепідготовки робітничих кадрів, у тому числі на курсах, що організовуються при профтехучилищах, на умовах самоокупності; всемірно розширювати практику підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки робітничих кадрів за договорами з об'єднаннями і підприємствами.

(пункт 3 у редакції постанови Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 05.08.88 р. N 221)

4. Підвищити роль Державного комітету УРСР по професійно-технічній освіті у здійсненні єдиної державної політики в підготовці кваліфікованих робітників. Здійснити заходи по вдосконаленню стилю й методів керівництва системою професійно-технічної освіти, підвищенню відповідальності, ініціативи і діловитості кадрів у виконанні поставлених перед професійною школою завдань. Посилити увагу до питань управління професійно-технічними учбовими закладами, особливо вдосконалення організаційно-педагогічної роботи в середніх професійно-технічних училищах. Забезпечити підвищення рівня наукової організації праці інженерно-педагогічних працівників, контролю за теоретичним і виробничим навчанням.

5. Державному комітетові УРСР по професійно-технічній освіті вжити заходів до підвищення рівня загальноосвітньої підготовки, забезпечення міцного оволодіння основами наук, поліпшення якості знань учнів відповідно до єдиних вимог до загальної середньої освіти, тісніше пов'язувати викладання загальноосвітніх предметів з одержуваною професією. Поліпшити вивчення поряд з рідною мовою російської мови. Вводити з урахуванням інтересів учнів факультативні і гурткові заняття, ширше практикувати лабораторні і самостійні роботи. Разом з Міністерством освіти УРСР завершити в 1984 - 1990 роках комплексне педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу.

6. Державному комітетові УРСР по професійно-технічній освіті, міністерствам і відомствам УРСР підвищити рівень професійної підготовки учнів, і насамперед їх виробничого навчання. Домагатися більш глибокого та повного поєднання навчання з продуктивною працею учнів, ширше практикувати виробниче навчання на випуску корисної продукції, виконанні складних видів робіт, як правило, на замовлення базових підприємств. Забезпечити міцне оволодіння учнями практичними навичками та вмінням ефективно використовувати нову техніку і технологію, досвідом новаторів виробництва.

Проводити виробниче навчання і виробничу практику учнів професійно-технічних училищ у складі кращих бригад та ланок під керівництвом передовиків, новаторів виробництва, ветеранів праці та досвідчених наставників. Підвищити відповідальність керівників підприємств, установ і організацій за проведення виробничого навчання учнів професійно-технічних училищ.

7. Абзац перший пункту 7 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 05.08.88 р. N 221)

Здійснити заходи по зміцненню учбово-матеріальної бази середніх професійно-технічних училищ, підвищенню їх авторитету, поліпшенню навчально-виховного процесу і якості загальноосвітньої та професійної підготовки майбутніх молодих робітників. Особливу увагу приділяти організації професійної орієнтації.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 05.08.88 р. N 221)

Органам професійно-технічної освіти розширювати зв'язки з загальноосвітніми школами, середніми спеціальними та вищими учбовими закладами, трудовими колективами, з батьками.

Базовим підприємствам брати активну участь в комплектуванні професійно-технічних учбових закладів учнями.

Створювати випускникам середніх професійно-технічних училищ необхідні умови для підвищення кваліфікації і продовження освіти.

Державному комітетові УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, Державному комітетові УРСР по телебаченню і радіомовленню, редакціям газет і журналів систематично висвітлювати досвід роботи кращих педагогічних колективів професійно-технічних учбових закладів, базових підприємств, молодих робітників - випускників училищ у пресі, по телебаченню і радіо.

8. З метою зміцнення учбово-матеріальної бази професійно-технічних учбових закладів у 1986 - 1990 роках:

Держплану УРСР, Державному комітетові УРСР по професійно-технічній освіті, міністерствам і відомствам УРСР передбачати в річних планах будівництво і введення в експлуатацію середніх професійно-технічних училищ, діючих на виробничій базі міністерств і відомств, згідно з додатком N 1;

Державному комітетові УРСР по професійно-технічній освіті, Міністерству сільського господарства УРСР, виконкомам Рад народних депутатів забезпечити будівництво і введення в експлуатацію середніх професійно-технічних училищ, діючих на базі галузей сільськогосподарського виробництва, згідно з додатком N 2;

Державному комітетові УРСР по професійно-технічній освіті, Міністерству побутового обслуговування населення УРСР, Міністерству житлово-комунального господарства УРСР, Державному комітетові УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, виконкомам обласних, Київської міської Рад народних депутатів забезпечити будівництво і введення в дію об'єктів середніх та спеціальних професійно-технічних училищ згідно з додатками N 3 і 4.

При будівництві нових і розширенні діючих підприємств та об'єктів здійснювати одночасно будівництво середніх професійно-технічних училищ, забезпечивши першочергове введення їх в експлуатацію.

Взяти до відома, що міністерствам і відомствам СРСР запропоновано розширити практику передачі в порядку дольової участі Радам Міністрів союзних республік лімітів капітальних вкладень та будівельно-монтажних робіт на будівництво, реконструкцію і технічне переозброєння об'єктів професійно-технічної освіти. Завдання по введенню їх у дію доводяться до виконкомів місцевих Рад народних депутатів як складова частина плану будівництва об'єктів соціально-побутового призначення.

9. Міністерствам і відомствам УРСР передбачати в планах матеріально-технічного постачання підприємств і організацій поставку для середніх професійно-технічних училищ сучасних обладнання, машин, механізмів, транспортних засобів, сільськогосподарської і меліоративної техніки, вимірювального, різального та іншого інструменту, пально-мастильних матеріалів за заявками органів професійно-технічної освіти і базових підприємств.

Базовим підприємствам і організаціям забезпечувати ремонт будинків та обладнання середніх професійно-технічних училищ, створення учбових цехів і дільниць, необхідних для навчання учнів, а також здійснювати матеріально-технічне забезпечення майстерень цих училищ.

10. Державному комітетові УРСР по професійно-технічній освіті, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству енергетики і електрифікації УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Держкомсільгосптехніці УРСР, Головплодвинпрому УРСР, виконкомам обласних Рад народних депутатів звернути особливу увагу на дальший розвиток і раціональне розміщення мережі середніх професійно-технічних училищ на селі, вдосконалення підготовки кваліфікованих кадрів для галузей агропромислового комплексу, а також на створення необхідних умов праці, побуту і відпочинку випускників професійно-технічних училищ та закріплення їх у сільськогосподарському виробництві. Забезпечити виділення в 1986 - 1990 роках середнім професійно-технічним училищам, які здійснюють підготовку кадрів для сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок для організації нових і розширення діючих учбових господарств згідно з додатком N 5.

Держплану УРСР передбачити виділення в 1986 - 1990 роках середнім професійно-технічним училищам, які здійснюють підготовку кадрів для сільськогосподарського виробництва, тракторів, комбайнів, автомобілів, автобусів, меліоративної техніки і верстатного обладнання згідно з додатком N 6.

Для цих училищ установлено порядок проведення в учбових господарствах меліоративних, культуртехнічних робіт за рахунок державних капітальних вкладень на умовах, передбачених постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 8 грудня 1975 р. N 991 /постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 6 січня 1976 р. N 4/.

11. Установити, що продаж працівникам середніх професійно-технічних училищ, які готують кадри для сільськогосподарського виробництва, збірних конструкцій будинків, будівельних матеріалів та обладнання для індивідуального житлового будівництва провадиться на умовах, передбачених постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 3 червня 1982 р. N 309. На працівників цих училищ поширюється чинність постанови Ради Міністрів УРСР від 22 травня 1970 р. N 275 в частині продажу м'яса, молока, яєць та інших продуктів, що виробляються в учбових господарствах, за державними роздрібними цінами.

12. Державному комітетові УРСР по професійно-технічній освіті, виконкомам Рад народних депутатів посилити роботу по підвищенню рівня навчально-виховної роботи в спеціальних професійно-технічних училищах, зміцненню їх інженерно-педагогічними кадрами та вихователями.

Разом з міністерствами і відомствами УРСР закріпити за кожним спеціальним професійно-технічним училищем базове підприємство, забезпечити участь його трудового колективу в навчанні й вихованні учнів. Здійснювати контроль за працевлаштуванням випускників спеціальних професійно-технічних училищ і станом виховної роботи, що проводиться з ними за місцем роботи та місцем проживання.

Держплану УРСР і Держпостачу УРСР передбачати виділення цільовим призначенням у 1985 - 1986 роках спеціальним професійно-технічним училищам автотранспорту, верстатного обладнання та інструменту згідно з додатком N 7.

13. Державному комітетові УРСР по професійно-технічній освіті, обласним, Київському міському управлінням професійно-технічної освіти та професійно-технічним училищам разом з міністерствами і відомствами УРСР, керівниками підприємств, будов, радгоспів та колгоспів ширше залучати спеціалістів виробництва, наставників молоді, ветеранів і передовиків праці до роботи з учнями середніх професійно-технічних училищ, всіляко заохочувати ініціативу висококваліфікованих робітників, які переходять на роботу в професійно-технічні учбові заклади майстрами виробничого навчання.

Організувати в Республіканському інституті підвищення кваліфікації працівників професійно-технічної освіти і його філіалах перепідготовку осіб, які перейшли в училища на посаду майстра виробничого навчання. Забезпечити оволодіння слухачами цих учбових закладів основами педагогіки та психології, методикою виробничого навчання й виховання учнів.

14. Міністерству освіти УРСР, Державному комітетові УРСР по професійно-технічній освіті, міністерствам і відомствам підвищити ефективність наукових досліджень з актуальних проблем професійно-технічної освіти. Розширити відділення /лабораторії/ професійно-технічної освіти при Науково-дослідному інституті педагогіки УРСР та Науково-дослідному інституті психології УРСР. 

15. Держплану УРСР, виконкомам Рад народних депутатів при розробці єдиних планів розподілу випускників неповної середньої і середньої загальноосвітньої шкіл поточних років передбачати /з урахуванням заходів по професійній орієнтації/ комплектування середніх професійно-технічних училищ учнями відповідно до затверджених планів прийому. Встановити контроль за виконанням цих планів. 

Виконкомам Рад народних депутатів, Державному комітетові УРСР по професійно-технічній освіті ефективно впливати на хід будівництва і своєчасне введення в дію до початку навчального року об'єктів професійно-технічної освіти. Подавати допомогу в зміцненні училищ кадрами, постійно піклуватися про поліпшення умов праці й побуту працівників професійно-технічних учбових закладів, надавати їм житлові приміщення в першу чергу. Забезпечити належний рівень культурно-побутового обслуговування учнів, закріплення випускників середніх професійно-технічних училищ на виробництві.

16. Республіканським комітетам, обласним і міським радам профспілок, трудовим колективам базових підприємств брати активну участь у підвищенні якості підготовки й виховання кваліфікованих робітників, посилити контроль за працевлаштуванням і використанням випускників професійно-технічних училищ в суворій відповідності з одержаною професією і кваліфікацією, вдосконалювати організацію соціалістичного змагання в колективах учнів та інженерно-педагогічних працівників. Передбачати в планах економічного і соціального розвитку, колективних договорах заходи по зміцненню матеріально-технічної бази професійно-технічних учбових закладів, поліпшенню умов навчання, праці, побуту, відпочинку й оздоровлення учнів, розвитку у них інтересу до технічної і художньої творчості. 

Підвищити роль профспілкових організацій учнів у формуванні соціально активних трудівників, вихованні їх на революційних, бойових і трудових традиціях робітничого класу.

17. ЦК ЛКСМ України, обкомам, Київському міськкому комсомолу посилити шефство над професійно-технічними учбовими закладами, подавати училищам дійову допомогу. Підвищити відповідальність учнівських комсомольських організацій за активну участь в ідейно-політичному вихованні учнів, формуванні у них високих моральних якостей, за результати навчання, додержання учбової і трудової дисципліни.

18. Обласним, Київському міському комітетам Компартії України всемірно підвищувати престиж системи професійно-технічної освіти, посилити контроль за діяльністю обл/міськ/виконкомів, базових підприємств, органів професійно-технічної освіти і середніх професійно-технічних училищ по розширенню і вдосконаленню підготовки кваліфікованих робітників, їх комуністичному вихованню; поліпшити керівництво первинними партійними організаціями училищ, зміцнювати їх комуністами, які мають досвід навчально-виховної роботи, звернувши особливу увагу на посилення партійного прошарку серед майстрів виробничого навчання і викладачів суспільних дисциплін.

19. Довести до відома міністерств, відомств УРСР, обласних, Київського міського комітетів Компартії України, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 12 квітня 1984 р. N 315:

1) Зберегли за учнями і працівниками професійно-технічних училищ раніше встановлені у відповідних учбових закладах професійно-технічної освіти пільги, переваги й умови матеріального забезпечення.

(підпункт 1 пункту 19 у редакції постанови Центрального Комітету
 Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 05.08.88 р. N 221)

2) Надали право Державному комітетові СРСР по професійно-технічній освіті визначати в установленому порядку перелік професій, з яких може провадитись підготовка робітників в усіх учбових закладах і на виробництві, встановлювати єдиний, обов'язковий для всіх міністерств, відомств та інших організацій, які здійснюють професійне навчання, рівень змісту цього навчання, порядок атестації та присвоєння кваліфікації особам, що оволодівають професіями робітників, а також право контролю за додержанням вимог, які пред'являються до підготовки робітників.

Державному комітетові СРСР по професійно-технічній освіті разом з Державним комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях, Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР, ВЦРПС, іншими міністерствами і відомствами СРСР доручено розробити й затвердити в 1984 - 1985 роках перелік професій і спеціальностей для підготовки кваліфікованих робітників у середніх професійно-технічних училищах, середніх спеціальних учбових закладах, безпосередньо на виробництві.

3) Доручили Державному комітетові СРСР по професійно-технічній освіті з участю заінтересованих міністерств і відомств розробити в 1985 - 1987 роках учбові плани, а також програми з спеціальних предметів і на їх основі підготувати нові підручники для середніх професійно-технічних училищ. Забезпечити високий науковий рівень і доступність змісту кожного учбового предмета, усунувши надмірно ускладнений і другорядний матеріал. Передбачити в них також посилення наступності в навчанні і вихованні учнів професійно-технічних училищ і загальноосвітніх шкіл, політехнічної спрямованості, глибше вивчення технічних, агрономічних та інших спеціальних дисциплін, які розкривають тенденції і перспективи науково-технічного прогресу.

Створити учбово-методичні посібники і дидактичні засоби навчання. Розробити учбові посібники для учнів із загальноосвітніх предметів, які відображають зміст професійної підготовки з відповідних груп професій.

4) Установили, що учні професійно-технічних учбових закладів під час виробничої практики в обліковий склад працівників підприємств і організацій не включаються. Дозволили виплачувати учням середніх професійно-технічних училищ не менше 50 процентів сум, зароблених ними в період виробничого навчання і виробничої практики. Плата за переробку норм виробітку і премії виплачуються учням, що проходять виробничу практику в складі бригад, безпосередньо на виробництві.

5) Абзац перший підпункту 5 пункту 19 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 12.04.88 р. N 91)

Поширили на випускників середніх професійно-технічних училищ, які поступили на постійну роботу в колгоспи, радгоспи та інші державні сільськогосподарські підприємства, чинність підпунктів "б" та "в" пункту 4 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 24 травня 1982 р. N 438 /підпункти 2 "б" і 2 "в" пункту 8 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 3 червня 1982 р. N 309/.

Дозволили радгоспам та іншим державним сільськогосподарським підприємствам і рекомендували колгоспам виплачувати випускникам середніх професійно-технічних училищ, прийнятих на постійну роботу в господарства, одноразову допомогу на господарське обзаведення в розмірі 500 карбованців. Особи, які проробили менше 3 років і звільнені за власним бажанням /без поважних причин/ або за порушення трудової дисциплін, зобов'язані повністю повернути одержану допомогу.

6) Поширили з 1986 року на учнів середніх професійно-технічних училищ, які проживають у відриві від батьків, норми витрат на харчування, встановлені для учнів шкіл-інтернатів постановою Ради Міністрів СРСР від 13 січня 1981 р. N 39 /постанова Ради Міністрів УРСР від 30 січня 1981 р. N 56/, і чинність пункту 2 розпорядження Ради Міністрів СРСР від 8 травня 1974 р. N 1126 в період перебування учнів в оздоровчих, спортивних та оборонно-спортивних таборах, а на співробітників, що залучаються для роботи з учнями в цих таборах, - чинність розпорядження Ради Міністрів СРСР від 19 квітня 1979 р. N 847.

7) Поширили на робітників та інженерно-технічних працівників - лауреатів Ленінської премії і Державної премії СРСР, переведених за їх згодою з підприємств і організацій до професійно-технічних учбових закладів для роботи майстрами виробничого навчання, порядок встановлення посадових окладів, передбачений розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 8 липня 1981 р. N 1350.

8) Доручили Державному комітетові СРСР по професійно-технічній освіті разом з Державним комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях і ВЦРПС в 3-місячний строк розробити і внести на затвердження в Раду Міністрів СРСР положення про середнє професійно-технічне училище та про базове підприємство /об'єднання, організацію/ середнього професійно-технічного училища.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України
 

 
В. ЩЕРБИЦЬКИЙ
 

Голова Ради Міністрів
Української РСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Інд. 28

 

ЗАВДАННЯ
по будівництву і введенню в експлуатацію середніх професійно-технічних училищ, діючих на виробничій базі міністерств і відомств на 1986 - 1990 роки

 

Комплекси училищ 

Учбові корпуси
/тис. учнівських місць/ 

Учбово-виробничі майстерні
/тис. учнівських місць/ 

Громадсько-
побутові корпуси
/одиниць/ 

Їдальні
/тис. посадочних місць/ 

Гуртожитки
/тис. кв. м загальної площі/ 

Спортивні зали
/одиниць/ 

одиниць 

тис. учнівських місць 

Всього 

73 

49,98 

9,83 

3,23 

2,31 

76,86 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінвуглепром УРСР 

5,04 

1,20 

0,24 

Мінчормет УРСР 

7,48 

Мінважбуд УРСР 

0,72 

0,48 

0,37 

0,25 

Мінпромбуд УРСР 

2,64 

1,10 

0,39 

0,55 

4,00 

Мінмонтажспецбуд УРСР 

2,16 

0,72 

0,42 

Міненерго УРСР 

1,68 

1,17 

0,48 

Мінсільбуд УРСР 

0,78 

0,15 

0,20 

5,00 

Мінлегпром УРСР 

3,48 

Мінхарчопром УРСР 

1,44 

0,40 

Мінм'ясомолпром УРСР 

0,72 

Мінзаг УРСР 

0,96 

Мінзв'язку УРСР 

0,40 

4,00 

Головнафтохімпром УРСР 

1,44 

Укрголоврибгосп 

0,46 

Загальносоюзні міністерства і відомства 

33 

21,82 

3,52 

1,18 

1,31 

63,86 

Примітка. 

Зазначені завдання в разі необхідності можуть уточнюватись Держпланом УРСР при розробці проектів п'ятирічного і річних планів. 

 

ЗАВДАННЯ
по будівництву і введенню в експлуатацію середніх професійно-технічних училищ, діючих на базі галузей сільськогосподарського виробництва, на 1986 - 1990 роки

Найменування показників 

Одиниця виміру 

1986 - 1990 роки - всього 

У тому числі по роках 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Введення в дію: 

 

 

 

 

 

 

 

комплексів профтехучилищ 

учбових місць 

10860 

1080 

3300 

4320 

2160 

учбових корпусів 

- " - 

9400 

1240 

2880 

1920 

1920 

1440 

лабораторно-практичних корпусів 

- " - 

4800 

240 

960 

960 

1440 

1200 

громадсько-побутових корпусів 

одиниць 

22 

гуртожитків 

кв. м 

50700 

2400 

8200 

18500 

7200 

14400 

I. За рахунок капіталовкладень, що виділяються Держпрофосвіті УРСР 

 

 

 

 

 

 

 

Введення в дію: 

 

 

 

 

 

 

 

комплексів профтехучилищ 

учбових місць 

8800 

540 

2200 

3780 

2280 

учбових корпусів 

- " - 

9400 

1240 

2880 

1920 

1920 

1440 

лабораторно-практичних корпусів 

- " - 

4800 

240 

960 

960 

1440 

1200 

громадсько-побутових корпусів 

одиниць 

22 

гуртожитків 

кв. м 

50700 

2400 

8200 

18500 

7200 

14400 

У тому числі по областях і об'єктах: 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька область 

 

 

 

 

 

 

 

с. Заболотне Крижопільського району, СПТУ N 1 

 

 

 

 

 

 

 

учбовий корпус 

учбових місць 

480 

 

480 

 

 

 

с. Зозів Липовецького району, СПТУ N 3 

 

 

 

 

 

 

 

лабораторно-практичний корпус 

- " - 

240 

 

240 

 

 

 

смт Теплик, СПТУ N 7 

 

 

 

 

 

 

 

громадсько-побутовий корпус 

одиниць 

 

 

 

 

м. Вінниця, нове СПТУ 

 

 

 

 

 

 

 

комплекс 

учбових місць 

720 

 

 

 

720 

 

Волинська область 

 

 

 

 

 

 

 

с. Овадне Володимир-Волинського району, СПТУ N 1

 

 

 

 

 

 

 

громадсько-побутовий корпус 

одиниць 

 

 

 

 

смт Луків, СПТУ N 2 

 

 

 

 

 

 

 

учбовий корпус 

учбових місць 

480 

 

 

 

 

480 

громадсько-побутовий корпус 

одиниць 

 

 

 

 

смт Колки, СПТУ N 4 

 

 

 

 

 

 

 

громадсько-побутовий корпус 

- " - 

 

 

 

 

Ворошиловградська область 

 

 

 

 

 

 

 

смт Новосвітлівка, СПТУ N 3 

 

 

 

 

 

 

 

лабораторно-практичний корпус 

учбових місць 

240 

 

 

240 

 

 

с. Олександрівка Свердловського району, СПТУ N 10 

 

 

 

 

 

 

 

громадсько-побутовий корпус 

одиниць 

 

 

 

 

лабораторно-практичний корпус 

учбових місць 

240 

 

 

 

240 

 

с. Вишневе Старобільського району, СПТУ N 6

 

 

 

 

 

 

 

учбовий корпус 

- " - 

480 

 

 

 

480 

 

смт Комісарівка, СПТУ N 2 

 

 

 

 

 

 

 

комплекс 

- " - 

720 

 

 

 

720 

 

Дніпропетровська область 

 

 

 

 

 

 

 

смт Петриківка Царичанського району, СПТУ N 9 

 

 

 

 

 

 

 

учбовий корпус 

- " - 

480 

 

 

480 

 

 

громадсько-побутовий корпус 

одиниць 

 

 

 

 

смт Томаківка, СПТУ N 8 

 

 

 

 

 

 

 

учбовий корпус 

учбових місць 

480 

 

 

480 

 

 

лабораторно-практичний корпус 

- " - 

240 

 

 

240 

 

 

с. Олександрівка Покровського району, СПТУ N 5 

 

 

 

 

 

 

 

учбовий корпус 

- " - 

480 

 

480 

 

 

 

смт Широке, СПТУ N 15 

 

 

 

 

 

 

 

лабораторно-практичний корпус 

- " - 

240 

 

 

 

240 

 

гуртожиток 

кв. м 

2400 

 

 

 

2400 

 

м. Апостолове, філіал СПТУ N 8 

 

 

 

 

 

 

 

лабораторно-практичний корпус 

учбових місць 

240 

 

240 

 

 

 

Донецька область 

 

 

 

 

 

 

 

м. Волноваха, СПТУ N 2 

 

 

 

 

 

 

 

лабораторно-практичний корпус 

учбових місць 

240 

 

 

 

240 

 

м. Слов'янськ, СПТУ N 6 

 

 

 

 

 

 

 

громадсько-побутовий корпус 

одиниць 

 

 

 

 

м. Артемівськ, СПТУ N 7 

 

 

 

 

 

 

 

прибудова до учбового корпусу 

учбових місць 

280 

280 

 

 

 

 

с. Архангельське Ясинуватського району, СПТУ N 11 

 

 

 

 

 

 

 

лабораторно-практичний корпус 

- " - 

240 

 

240 

 

 

 

с. Сопине Новоазовського району, СПТУ N 12 

 

 

 

 

 

 

 

гуртожиток 

кв. м 

1000 

 

1000 

 

 

 

Житомирська область 

 

 

 

 

 

 

 

смт Любар, СПТУ N 7

 

  

 

 

 

 

  

учбовий корпус  

учбових місць  

480 

 

 

 

 

480  

смт Червоноармійськ, СПТУ N 8 

 

 

 

 

 

 

 

учбовий корпус 

- " - 

480 

480 

 

 

 

 

м. Андрушівка, СПТУ N 2 

 

 

 

 

 

 

 

громадсько-побутовий корпус 

одиниць 

 

 

 

 

Закарпатська область 

 

 

 

 

 

 

 

м. Рахів, нове СПТУ 

 

 

 

 

 

 

 

комплекс 

учбових місць 

540 

 

540 

 

 

 

смт Великий Березний, СПТУ N 3 

 

 

 

 

 

 

 

гуртожиток 

кв. м 

2400 

 

 

 

2400 

 

с. Білки Іршавського району, СПТУ N 2 

 

 

 

 

 

 

 

учбовий корпус 

учбових місць 

480 

 

 

 

480 

 

Запорізька область 

 

 

 

 

 

 

 

м. Молочанськ, СПТУ N 5 

 

 

 

 

 

 

 

гуртожиток 

кв. м 

2400 

 

 

2400 

 

 

смт Чернігівка, СПТУ N 3 

 

 

 

 

 

 

 

комплекс 

учбових місць 

540 

 

 

 

 

540 

Івано-Франківська область 

 

 

 

 

 

 

 

с. Коршів Коломийського району, СПТУ N 2 

 

 

 

 

 

 

 

лабораторно-практичний корпус 

- " - 

240 

240 

 

 

 

 

смт Войнилів, СПТУ N 4 

 

 

 

 

 

 

 

гуртожиток 

кв. м 

2400 

 

 

2400 

 

 

лабораторно-практичний корпус 

учбових місць 

240 

 

240 

 

 

 

м. Городенка, СПТУ N 1 

 

 

 

 

 

 

 

учбовий корпус 

- " - 

480 

 

 

 

 

480 

Київська область 

 

 

 

 

 

 

 

м. Переяслав-Хмельницький, СПТУ N 2 

 

 

 

 

 

 

 

громадсько-побутовий корпус 

одиниць 

 

 

 

 

м. Чорнобиль, СПТУ N 3 

 

 

 

 

 

 

 

лабораторно-практичний корпус 

учбових місць 

240 

 

 

 

 

240 

м. Боярка, нове СПТУ 

 

 

 

 

 

 

 

комплекс 

- " - 

720 

 

 

720 

 

 

Кіровоградська область 

 

 

 

 

 

 

 

смт Устинівка, СПТУ N 4 

 

 

 

 

 

 

 

комплекс 

учбових місць 

540 

 

 

 

540 

 

м. Бобринець, СПТУ N 2 

 

 

 

 

 

 

 

учбовий корпус 

- " - 

480 

 

480 

 

 

 

громадсько-побутовий корпус 

одиниць 

 

 

 

 

смт Новгородка, СПТУ N 6 

 

 

 

 

 

 

 

громадсько-побутовий корпус 

- " - 

 

 

 

 

Кримська область 

 

 

 

 

 

 

 

смт Новоселівське, СПТУ N 1 

 

 

 

 

 

 

 

громадсько-побутовий корпус 

одиниць 

 

 

 

 

лабораторно-практичний корпус 

учбових місць 

240 

 

 

 

240 

 

смт Красногвардійське, СПТУ N 2 

 

 

 

 

 

 

 

комплекс 

- " - 

540 

 

 

 

 

540 

м. Білогірськ, СПТУ N 3 

 

 

 

 

 

 

 

комплекс 

- " - 

960 

 

 

960 

 

 

м. Євпаторія, СПТУ N 6 

 

 

 

 

 

 

 

гуртожиток 

кв. м 

2400 

 

 

 

 

2400 

Львівська область 

 

 

 

 

 

 

 

смт Поморяни, СПТУ N 36 

 

 

 

 

 

 

 

лабораторно-практичний корпус 

учбових місць 

240 

 

 

 

 

240 

гуртожиток 

кв. м 

2400 

 

 

 

 

2400 

смт Олесько, СПТУ N 45 

 

 

 

 

 

 

 

гуртожиток 

- " - 

2400 

2400 

 

 

 

 

с. Червоне Золочівського району, СПТУ N 37 

 

 

 

 

 

 

 

гуртожиток 

- " - 

4100 

 

 

4100 

 

 

громадсько-побутовий корпус 

одиниць 

 

 

 

 

Миколаївська область 

 

 

 

 

 

 

 

смт Арбузинка, СПТУ N 9 

 

 

 

 

 

 

 

учбовий корпус 

учбових місць 

480 

 

 

480 

 

 

м. Вознесенськ, СПТУ N 2 

 

 

 

 

 

 

 

гуртожиток 

кв. м 

2400 

 

 

 

 

2400 

Одеська область 

 

 

 

 

 

 

 

смт Лиманське, СПТУ N 1 

 

 

 

 

 

 

 

громадсько-побутовий корпус 

одиниць 

 

 

 

 

м. Котовськ, СПТУ N 9 

 

 

 

 

 

 

 

учбовий корпус 

учбових місць 

480 

 

480 

 

 

 

гуртожиток 

кв. м 

2400 

 

 

 

2400 

 

м. Балта, СПТУ N 12 

 

 

 

 

 

 

 

лабораторно-практичний корпус 

учбових місць 

240 

 

 

240 

 

 

смт Ширяєве, нове СПТУ 

 

 

 

 

 

 

 

комплекс 

- " - 

540 

 

 

 

540 

 

с. Старокозаче Білгород-Дністровського району, СПТУ N 7 

 

 

 

 

 

 

 

лабораторно-практичний корпус 

- " - 

240 

 

 

 

 

240 

гуртожиток 

кв. м 

2400 

 

 

2400 

 

 

смт Суворове, СПТУ N 2 

 

 

 

 

 

 

 

гуртожиток 

- " - 

2400 

 

 

 

 

2400 

с. Теплиця Арцизького району, СПТУ N 10 

 

 

 

 

 

 

 

громадсько-побутовий корпус 

одиниць 

 

 

 

 

Полтавська область 

 

 

 

 

 

 

 

с. Лазірки Оржицького району, СПТУ N 6 

 

 

 

 

 

 

 

громадсько-побутовий корпус 

одиниць 

 

 

 

 

с. Красногорівка Великобагачанського району, СПТУ N 9 

 

 

 

 

 

 

 

лабораторно-практичний корпус 

учбових місць 

240 

 

 

 

240 

 

Ровенська область 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корець, СПТУ N 4 

 

 

 

 

 

 

 

учбовий корпус 

- " - 

480 

 

480 

 

 

 

громадсько-побутовий корпус 

одиниць 

 

 

 

 

м. Дубно, СПТУ N 7 

 

 

 

 

 

 

 

комплекс 

учбових місць 

540 

 

 

 

 

540 

м. Сарни, СПТУ N 1 

 

 

 

 

 

 

 

гуртожиток 

кв. м 

4800 

 

 

4000 

 

 

Сумська область 

 

 

 

 

 

 

 

с. Іскрисківщина Білопільського району, СПТУ N 8 

 

 

 

 

 

 

 

лабораторно-практичний корпус 

учбових місць 

240 

 

 

 

 

240 

м. Глухів, СПТУ N 1 

 

 

 

 

 

 

 

комплекс 

- " - 

540 

 

 

 

 

540 

Тернопільська область 

 

 

 

 

 

 

 

м. Підгайці, СПТУ N 4 

 

 

 

 

 

 

 

громадсько-побутовий корпус 

одиниць 

 

 

 

 

м. Бучач, СПТУ N 6 

 

 

 

 

 

 

 

учбовий корпус 

учбових місць 

480 

 

 

480 

 

 

громадсько-побутовий корпус 

одиниць 

 

 

 

 

м. Хоростків, СПТУ N 7 

 

 

 

 

 

 

 

громадсько-побутовий корпус 

одиниць 

 

 

 

 

Харківська область 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дергачі, СПТУ N 2 

 

 

 

 

 

 

 

учбовий корпус 

учбових місць 

480 

 

 

 

480 

 

с. Старий Салтів Вовчанського району, СПТУ N 7 

 

 

 

 

 

 

 

гуртожиток 

кв. м 

2400 

 

 

 

 

2400 

м. Ізюм, СПТУ N 11 

 

 

 

 

 

 

 

гуртожиток 

- " - 

2400 

 

 

 

 

2400 

громадсько-побутовий корпус 

одиниць 

 

 

 

 

м. Куп'янськ, нове СПТУ 

 

 

 

 

 

 

 

комплекс 

учбових місць 

540 

 

 

 

540 

 

м. Готвальд, нове СПТУ 

 

 

 

 

 

 

 

комплекс 

- " - 

540 

 

 

540 

 

 

Херсонська область 

 

 

 

 

 

 

 

смт Архангельське, СПТУ N 10 

 

 

 

 

 

 

 

лабораторно-практичний корпус 

- " - 

240 

 

 

 

240 

 

Хмельницька область 

 

 

 

 

 

 

 

смт Ярмолинці, нове СПТУ 

 

 

 

 

 

 

 

комплекс 

- " - 

720 

 

 

 

720 

 

смт Деражня, СПТУ N 12 

 

 

 

 

 

 

 

учбовий корпус 

- " - 

480 

 

480 

 

 

 

с. Зіньківці Кам'янець-Подільського району, СПТУ N 14 

 

 

 

 

 

 

 

гуртожиток 

кв. м 

2400 

  

2400 

 

 

 

Черкаська область 

 

 

 

 

 

 

 

м. Умань, СПТУ N 6 

 

 

 

 

 

 

 

учбовий корпус 

учбових місць 

480 

480 

 

 

 

 

громадсько-побутовий корпус 

одиниць 

 

 

 

 

м. Звенигородка, СПТУ N 24 

 

 

 

 

 

 

 

гуртожиток 

кв. м 

2400 

 

2400 

 

 

 

Чернігівська область 

 

 

 

 

 

 

 

смт Сосниця, СПТУ N 9 

 

 

 

 

 

 

 

гуртожиток 

- " - 

2400 

 

2400 

 

 

 

с. Мрин Носівського району, СПТУ N 11 

 

 

 

 

 

 

 

лабораторно-практичний корпус 

учбових місць 

240 

 

 

240 

 

 

с. Сокиринці Срібнянського району, СПТУ N 14 

 

 

 

 

 

 

 

учбовий корпус 

- " - 

480 

 

 

 

480 

 

Чернівецька область 

 

 

 

 

 

 

 

с. Ставчани Хотинського району, СПТУ N 1 

 

 

 

 

 

 

 

гуртожиток 

кв. м 

2400 

 

 

2400 

 

 

м. Сокиряни, СПТУ N 3 

 

 

 

 

 

 

 

лабораторно-практичний корпус 

учбових місць 

240 

 

 

 

 

240 

м. Заставна, СПТУ N 4 

 

 

 

 

 

 

 

громадсько-побутовий корпус 

одиниць 

 

 

 

 

II. За рахунок капіталовкладень, що виділяються Мінсільгоспу УРСР 

 

 

 

 

 

 

 

Введення в дію комплексів профтехучилищ - всього 

учбових місць 

2160 

 

540 

1080 

540 

 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька область 

 

 

 

 

 

 

 

м. Бершадь, нове СПТУ 

 

 

 

 

 

 

 

комплекс 

- " - 

540 

 

540 

 

 

 

Полтавська область 

 

 

 

 

 

 

 

м. Глобине, нове СПТУ 

 

 

 

 

 

 

 

комплекс 

- " - 

540 

 

 

 

540 

 

Черкаська область 

 

 

 

 

 

 

 

м. Сміла, нове СПТУ 

 

 

 

 

 

 

 

комплекс 

- " - 

540 

 

 

540 

 

 

Чернігівська область 

 

 

 

 

 

 

 

м. Семенівка, нове СПТУ 

 

 

 

 

 

 

 

комплекс 

- " - 

540 

 

 

540 

 

 

 

ЗАВДАННЯ
міністерствам, відомствам УРСР і Київському міськвиконкому по будівництву і введенню в дію об'єктів середніх професійно-технічних училищ на 1986 - 1990 роки

Найменування показників 

Одиниця виміру 

1986 - 1990 роки - всього 

У тому числі по роках 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Введення в дію: 

 

 

 

 

 

 

 

комплексів профтехучилищ 

одиниць/учбових місць 

3/2220 

 

 

 

1/720 

2/1500 

учбових корпусів 

учбових місць 

1440 

 

 

960 

 

480 

учбово-виробничих майстерень 

- " - 

480 

 

 

 

480 

 

громадсько-побутових корпусів 

одиниць 

 

 

 

гуртожитків 

кв. м 

6000 

 

 

4000 

2000 

 

1. За рахунок капіталовкладень, що виділяються Держкомвидаву УРСР 

 

 

 

 

 

 

 

м. Львів, ТУ N 58 - комплекс 

одиниць/учбових місць 

1/540 

 

 

 

 

1/540 

2. За рахунок капіталовкладень, що виділяються Мінпобуту УРСР 

 

 

 

 

 

 

 

Введення в дію: 

 

 

 

 

 

 

 

учбових корпусів 

учбових місць 

1440 

 

 

960 

 

480 

учбово-виробничих майстерень 

- " - 

480 

 

 

 

480 

 

громадсько-побутових корпусів 

одиниць 

 

 

 

гуртожитків 

кв. м 

6000 

 

 

4000 

2000 

 

У тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кіровоград, ТУ N 4 

 

 

 

 

 

 

 

учбовий корпус 

учбових місць 

480 

 

 

480 

 

 

м. Кривий Ріг, ТУ N 1 

 

 

 

 

 

 

 

учбово-виробничі майстерні 

- " - 

240 

 

 

 

240 

 

м. Донецьк, ТУ N 10 

 

 

 

 

 

 

 

громадсько-побутовий корпус 

одиниць 

 

 

 

 

м. Хуст, ТУ N 4 

 

 

 

 

 

 

 

гуртожиток 

кв. м 

4000 

 

 

4000 

 

 

м. Запоріжжя, ТУ N 3 

 

 

 

 

 

 

 

учбовий корпус 

учбових місць 

480 

 

 

480 

 

 

м. Сімферополь, ТУ N 2 

 

 

 

 

 

 

 

учбово-виробничі майстерні 

- " - 

240 

 

 

 

240 

 

м. Чернівці, МПТУ N 3 

 

 

 

 

 

 

 

гуртожиток 

кв. м 

2000 

 

 

 

2000 

 

громадсько-побутовий корпус 

одиниць 

 

 

 

 

м. Тернопіль, МПТУ N 3 

 

 

 

 

 

 

 

учбовий корпус 

учбових місць 

480 

 

 

 

 

480 

3. За рахунок капіталовкладень, що виділяються Мінжитлокомунгоспу УРСР 

 

 

 

 

 

 

 

м. Вінниця, нове середнє профтехучилище 

 

 

 

 

 

 

 

комплекс 

одиниць/учбових місць 

1/720 

 

 

 

1/720 

 

4. За рахунок капіталовкладень, що виділяються Київському міськвиконкому 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ, нове середнє профтехучилище 

 

 

 

 

 

 

 

комплекс 

одиниць/учбових місць 

1/960 

 

 

 

 

1/960 

 

ЗАВДАННЯ
облвиконкомам по будівництву і введенню в дію об'єктів спеціальних професійно-технічних училищ на 1986 - 1990 роки

/одиниць/

 

1986 рік 

1987 рік 

1988 рік 

1989 рік 

1990 рік 

Вінницька область 

 

 

 

 

 

учбово-виробничі майстерні 

 

 

 

 

загальноосвітня школа 

 

 

 

 

Ворошиловградська область 

 

 

 

 

 

комплекс училища /замість діючого/ 

 

 

 

 

Донецька область 

 

 

 

 

 

громадсько-побутовий корпус 

 

 

 

 

учбово-виробничі майстерні 

 

 

 

 

спортзал 

 

 

 

 

Запорізька область 

 

 

 

 

 

комплекс училища /замість діючого/ 

 

 

 

 

Ровенська область 

 

 

 

 

 

комплекс училища 

 

 

 

 

Сумська область 

 

 

 

 

 

комплекс училища /замість діючого/ 

 

 

 

 

житловий будинок 

 

 

 

 

Херсонська область 

 

 

 

 

 

комплекс училища 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ
по виділенню земельних ділянок середнім професійно-технічним училищам, які здійснюють підготовку кадрів для сільськогосподарського виробництва, для організації нових і розширення діючих учбових господарств на 1986 - 1990 роки

 

Всього /га/ 

З них 

для розширення діючих 

для організації нових 

Всього 

в тому числі 

Всього 

в тому числі 

1986 р. 

1987 р. 

1988 р. 

1989 р. 

1990 р. 

1986 р. 

1987 р. 

1988 р. 

1989 р. 

1990 р. 

Вінницька 

3950 

2950 

 

1200 

350 

1200 

200 

1000 

 

 

 

500 

500 

Волинська 

2000 

2000 

900 

400 

 

700 

 

 

 

 

 

 

 

Ворошиловградська 

2850 

1850 

 

 

750 

1100 

 

1000 

500 

500 

 

 

 

Дніпропетровська 

4850 

2850 

 

 

350 

2300 

200 

2000 

1000 

500 

 

500 

500 

Донецька 

3450 

2450 

 

 

1050 

500 

900 

1000 

500 

500 

 

 

 

Житомирська 

3050 

2550 

 

 

1450 

1100 

 

500 

 

500 

 

 

 

Закарпатська 

2500 

 

 

 

 

 

 

2500 

1000 

500 

500 

 

 

Запорізька 

2350 

1850 

 

 

1050 

300 

500 

500 

 

500 

 

 

 

Івано-Франківська 

1450 

1450 

450 

 

 

600 

400 

 

 

 

 

 

 

Київська 

3900 

2900 

450 

400 

1150 

800 

100 

1000 

 

500 

 

 

500 

Кіровоградська 

2600 

1600 

 

 

 

600 

1000 

1000 

 

500 

 

 

500 

Кримська 

1000 

500 

 

 

 

 

500 

500 

 

 

 

 

500 

Львівська 

3200 

2700 

450 

800 

1150 

300 

 

500 

 

500 

 

 

 

Миколаївська 

2050 

2050 

 

 

350 

 

1700 

 

 

 

 

 

 

Одеська 

4750 

3750 

 

1600 

1050 

600 

500 

1000 

500 

 

 

 

500 

Полтавська 

4700 

4200 

450 

800 

2450 

300 

200 

500 

 

 

 

 

500 

Ровенська 

1750 

1250 

 

 

350 

300 

600 

500 

500 

 

 

 

 

Сумська 

3750 

3750 

450 

1600 

700 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська 

3200 

2200 

 

 

350 

1750 

100 

1000 

500 

500 

 

 

 

Харківська 

5450 

1400 

 

 

400 

700 

300 

4050 

2500 

1050 

 

500 

 

Херсонська 

2600 

1600 

 

 

400 

 

1200 

1000 

500 

500 

 

 

 

Хмельницька 

6200 

5200 

450 

 

2000 

2650 

100 

1000 

 

500 

500 

 

 

Черкаська 

3800 

1800 

 

 

1200 

300 

300 

2000 

500 

1000 

 

 

500 

Чернігівська 

2550 

1550 

 

400 

 

1050 

100 

1000 

500 

 

 

 

500 

Чернівецька 

2250 

2250 

1350 

800 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

Всього 

80200 

56650 

4950 

8000 

16550 

17150 

10000 

23550 

8500 

8050 

1000 

1500 

4500 

 

ЗАВДАННЯ
по виділенню тракторів, автомобілів, автобусів, комбайнів, меліоративної техніки і верстатного обладнання середнім професійно-технічним училищам, які здійснюють підготовку кадрів для сільськогосподарського виробництва, на 1986 - 1990 роки

/одиниць на рік/

Область 

Трактори з подвійним керуванням 

Автомобілі з подвійним керуванням 

всього 

в тому числі по роках 

всього 

в тому числі по роках 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Вінницька 

510 

96 

101 

101 

106 

106 

63 

12 

12 

13 

13 

13 

Волинська 

348 

72 

72 

68 

68 

68 

40 

Ворошиловградська 

312 

60 

60 

64 

64 

64 

60 

12 

12 

11 

12 

13 

Дніпропетровська 

510 

90 

90 

100 

110 

120 

75 

15 

15 

15 

15 

15 

Донецька 

520 

110 

110 

100 

100 

100 

80 

16 

16 

16 

16 

16 

Житомирська 

415 

83 

83 

83 

83 

83 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

Закарпатська 

240 

55 

50 

45 

45 

45 

35 

Запорізька 

260 

52 

52 

52 

52 

52 

40 

Івано-Франківська 

295 

63 

63 

63 

53 

53 

33 

Київська 

490 

98 

98 

98 

98 

98 

59 

12 

12 

12 

12 

11 

Кіровоградська 

330 

60 

60 

70 

70 

70 

45 

Кримська 

287 

61 

61 

55 

55 

55 

45 

Львівська 

448 

92 

92 

86 

88 

88 

55 

11 

11 

11 

11 

11 

Миколаївська 

356 

72 

72 

72 

70 

70 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

Одеська 

459 

93 

93 

93 

90 

90 

60 

12 

12 

12 

12 

12 

Полтавська 

395 

82 

82 

77 

77 

77 

55 

11 

11 

11 

11 

11 

Ровенська 

395 

82 

82 

77 

77 

77 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

Сумська 

385 

77 

77 

77 

77 

77 

57 

11 

11 

11 

12 

12 

Тернопільська 

415 

77 

77 

87 

87 

87 

40 

Харківська 

410 

82 

82 

82 

82 

82 

60 

12 

12 

12 

12 

12 

Херсонська 

310 

62 

62 

62 

62 

62 

40 

Хмельницька 

545 

107 

107 

107 

112 

112 

65 

13 

13 

13 

13 

13 

Черкаська 

420 

81 

81 

91 

86 

81 

65 

13 

13 

13 

13 

13 

Чернівецька 

305 

65 

65 

60 

60 

55 

38 

Чернігівська 

240 

48 

48 

48 

48 

48 

40 

Всього 

9600 

1920 

1920 

1920 

1920 

1920 

1300 

260 

260 

260 

260 

260 

Області 

Комбайни зернові 

Комбайни спеціальні 

всього 

в тому числі по роках 

всього 

в тому числі по роках 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Вінницька 

62 

12 

12 

12 

13 

13 

85 

17 

17 

17 

17 

17 

Волинська 

42 

10 

65 

13 

13 

13 

13 

13 

Ворошиловградська 

63 

11 

13 

13 

13 

13 

76 

14 

14 

16 

16 

16 

Дніпропетровська 

75 

15 

15 

15 

15 

15 

110 

24 

24 

22 

20 

20 

Донецька 

80 

16 

16 

16 

16 

16 

114 

24 

24 

22 

22 

22 

Житомирська 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

80 

16 

16 

16 

16 

16 

Закарпатська 

30 

38 

Запорізька 

65 

13 

13 

13 

13 

13 

66 

12 

12 

14 

14 

14 

Івано-Франківська 

16 

47 

10 

10 

Київська 

60 

12 

12 

12 

12 

12 

80 

16 

16 

16 

16 

16 

Кіровоградська 

70 

14 

14 

14 

14 

14 

80 

16 

16 

16 

16 

16 

Кримська 

59 

11 

12 

12 

12 

12 

70 

14 

14 

14 

14 

14 

Львівська 

39 

90 

18 

18 

18 

18 

18 

Миколаївська 

69 

13 

13 

13 

15 

15 

77 

15 

15 

15 

16 

16 

Одеська 

73 

14 

14 

15 

15 

15 

90 

18 

18 

18 

18 

18 

Полтавська 

48 

10 

10 

10 

65 

13 

13 

13 

13 

13 

Ровенська 

30 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

Сумська 

60 

12 

12 

12 

12 

12 

77 

15 

15 

15 

16 

16 

Тернопільська 

30 

60 

12 

12 

12 

12 

12 

Харківська 

55 

11 

11 

11 

11 

11 

80 

16 

16 

16 

16 

16 

Херсонська 

60 

12 

12 

12 

12 

12 

72 

15 

15 

14 

14 

14 

Хмельницька 

48 

10 

10 

10 

85 

17 

17 

17 

17 

17 

Черкаська 

60 

12 

12 

12 

12 

12 

80 

16 

16 

16 

16 

16 

Чернівецька 

29 

42 

Чернігівська 

27 

46 

10 

10 

10 

Всього 

1300 

260 

260 

260 

260 

260 

1825 

365 

365 

365 

365 

365 

Області 

Автобуси 

Бульдозери, скрепери, грейдери 

всього 

в тому числі по роках 

всього 

в тому числі по роках 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Вінницька 

11 

Волинська 

10 

Ворошиловградська 

11 

Дніпропетровська 

12 

Донецька 

13 

Житомирська 

10 

Закарпатська 

Запорізька 

10 

Івано-Франківська 

Київська 

11 

Кіровоградська 

 

11 

Кримська 

10 

Львівська 

11 

Миколаївська 

10 

Одеська 

11 

Полтавська 

10 

Ровенська 

10 

Сумська 

10 

Тернопільська 

10 

Харківська 

11 

Херсонська 

Хмельницька 

12 

Черкаська 

10 

Чернівецька 

Чернігівська 

Всього 

125 

25 

25 

25 

25 

25 

250 

50 

50 

50 

50 

50 

Області 

Екскаватори 

Верстатне обладнання 

всього 

в тому числі по роках 

всього 

в тому числі по роках 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Вінницька 

28 

Волинська 

22 

Ворошиловградська 

27 

Дніпропетровська 

35 

Донецька 

35 

Житомирська 

22 

Закарпатська 

Запорізька 

20 

Івано-Франківська 

13 

Київська 

25 

Кіровоградська 

25 

Кримська 

16 

Львівська 

35 

Миколаївська 

25 

Одеська 

30 

Полтавська 

25 

Ровенська 

21 

Сумська 

25 

Тернопільська 

35 

Харківська 

25 

Херсонська 

20 

Хмельницька 

35 

Черкаська 

25 

Чернівецька 

Чернігівська 

14 

Всього 

175 

35 

35 

35 

35 

35 

600 

120 

120 

120 

120 

120 

 

ЗАВДАННЯ
по виділенню автотранспорту, верстатного обладнання та інструменту спеціальним професійно-технічним училищам на 1985 - 1986 роки

/штук/

 

Металорізальні верстати 

Деревообробні верстати 

Обладнання та інструмент 

Автотранспорт 

токарні 16 к 20 і 16 Б 16 

фрезерні 6Т10, 6Р11 і 6Р12 

свердлильні 2Н125 

рейсмусові СР6-9 

лісопильні рами Р63-4 

електро-
тельфери вантажо-
підйомністю 500 - 1000 кг 

редуктори кисневі ДКП-1-65 

шланги кисневі /метрів/ 

пальники ГС-2 /комплектів/ 

різаки "Маяк" І-02 /комплектів/ 

різці токарні з пластинками із твердих сплавів /тис. штук/ 

вантажні автомобілі ГАЗ і ГАЗ-53 

легкові автомобілі "Жигулі" і "Москвич" 

автобуси ПАЗ-672 

 

1985 р. 

1986 р. 

1985 р. 

1986 р. 

1985 р. 

1986 р. 

1985 р. 

1986 р. 

1985 р. 

1986 р. 

1985 р. 

1986 р. 

1985 р. 

1986 р. 

1985 р. 

1986 р. 

1985 р. 

1986 р. 

1985 р. 

1986 р. 

1985 р. 

1986 р. 

1985 р. 

1986 р. 

1985 р. 

1986 р. 

1985 р. 

1986 р. 

Якушинецьке спецПТУ Вінницької області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макіївське спецПТУ Донецької області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

Краснолуцьке спецПТУ Ворошиловградської області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

Великобілозерське спецПТУ Запорізької області 

10 

10 

 

 

 

 

 

 

 

30 

30 

 

 

 

 

 

Охтирське спецПТУ Сумської області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

Всього 

15 

10 

 

 

150 

150 

15 

10 

15 

10 

____________

Опрос