Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственной инспекции по качеству товаров и торговле Украинской ССР

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 15.06.1984 № 250
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 15 червня 1984 р. N 250

Київ

Про затвердження Положення про Державну інспекцію по якості товарів і торгівлі Української РСР

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 листопада 1991 року N 329)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Державну інспекцію по якості товарів і торгівлі Української РСР /Держторгінспекцію УРСР/, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

а) Положення про Державну інспекцію по якості товарів і торгівлі Міністерства торгівлі УРСР, затверджене постановою Ради Міністрів УРСР від 5 серпня 1965 р. N 756 /ЗП УРСР, 1965 р., N 8, ст. 113/, крім пункту 7;

б) пункт 6 Змін, що вносяться до рішень Уряду Української РСР у зв'язку з постановою Ради Міністрів УРСР від 23 грудня 1972 р. N 590, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР від 21 травня 1974 р. N 273 /ЗП УРСР, 1974 р., N 5, ст. 33/.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 27

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну інспекцію по якості товарів і торгівлі Української РСР /Держторгінспекцію УРСР/

1. Державна інспекція по якості товарів і торгівлі Української РСР /Держторгінспекція УРСР/ здійснює контроль за якістю продовольчих і непродовольчих товарів народного споживання, додержанням законодавства та інших нормативних актів, що регулюють торгівлю.

Держторгінспекція УРСР входить до системи Міністерства торгівлі УРСР.

Держторгінспекція УРСР складається з Головного управління державної інспекції по якості товарів і торгівлі й підпорядкованих йому обласних управлінь з інспекційними пунктами, Київського міського управління та харчової лабораторії.

Головне управління є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства торгівлі УРСР і підпорядковується у своїй діяльності безпосередньо Міністру.

Обласні та Київське міське управління Держторгінспекції УРСР у своїй діяльності незалежні від місцевих органів управління торгівлею і громадським харчуванням.

2. Держторгінспекція УРСР у своїй діяльності керується законами СРСР, іншими рішеннями Верховної Ради СРСР та її Президії, законами УРСР, іншими рішеннями Верховної Ради УРСР та її Президії, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР, наказами, інструкціями і вказівками Міністерства торгівлі СРСР і Міністерства торгівлі УРСР, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Держторгінспекції УРСР є:

здійснення заходів по запобіганню прийманню, поставці і продажу населенню державними та кооперативними підприємствами і організаціями оптової і роздрібної торгівлі та громадського харчування товарів народного споживання, виготовлених з порушенням стандартів, технічних умов, іншої нормативно-технічної документації і затверджених зразків /еталонів/;

контроль за додержанням підприємствами і організаціями торгівлі та громадського харчування, незалежно від їх відомчого підпорядкування, законодавства та інших нормативних актів, що регулюють торгівлю;

перевірка якості товарів народного споживання безпосередньо на промислових підприємствах, базах, складах і в експедиціях, незалежно від їх відомчого підпорядкування;

розробка пропозицій по поліпшенню якості товарів народного споживання і організації торговельного обслуговування населення.

4. Держторгінспекція УРСР відповідно до покладених на неї завдань:

а) проводить на підприємствах і в організаціях оптової і роздрібної торгівлі та громадського харчування вибіркові перевірки якості товарів народного споживання, здійснює контроль за додержанням працівниками цих підприємств і організацій правил приймання, відвантаження, пакування, зберігання та строків реалізації продукції; перевіряє в роздрібній торговельній мережі наявність товарів, що є в достатніх кількостях на базах і складах, умови зберігання продукції і виконання заходів по поліпшенню цих умов;

б) контролює додержання підприємствами і організаціями торгівлі та громадського харчування законодавства та інших нормативних актів, що регулюють торгівлю, правил торгівлі, цін, перевіряє стан відомчого контролю в організаціях державної і кооперативної торгівлі та дає обов'язкові для підприємств і організацій вказівки про усунення в певний строк виявлених порушень;

в) проводить вибіркові й разові перевірки додержання стандартів, технічних умов, затверджених зразків /еталонів/, рецептур і технологічних інструкцій в об'єднаннях і на підприємствах, що виробляють продовольчі й непродовольчі товари народного споживання, при наявності фактів виготовлення цими об'єднаннями і підприємствами нестандартних та недоброякісних товарів;

г) здійснює в необхідних випадках перевірку якості сировини, матеріалів і комплектуючих виробів, що поставляються у порядку виробничої кооперації для виробництва товарів народного споживання;

д) бере в установленому порядку участь в роботі художньо-технічних рад, атестаційних, дегустаційних комісій та інших рад і комісій при розгляді питань якості товарів народного споживання; організує і проводить разом із заінтересованими організаціями порівняльні огляди якості товарів народного споживання;

є) розглядає і дає висновки по проектах стандартів, технічних умов та іншої нормативно-технічної документації на товари народного споживання;

ж) одержує від міністерств і відомств, підприємств /об'єднань/, науково-дослідних інститутів і лабораторій технічну документацію та всі дані, що характеризують якість товарів, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, які використовуються для виробництва й комплектування готової продукції, а також знайомиться із заходами по поліпшенню якості товарів та іншими матеріалами, необхідними для виконання покладених на Держторгінспекцію УРСР завдань; одержує від підприємств, які здійснюють гарантійний ремонт товарів, що продаються через торговельні мережу, всі дані про їх ремонт і характер виявлених дефектів;

з) узагальнює результати здійснюваного контролю, розробляє пропозиції по поліпшенню якості товарів народного споживання, посиленню контролю за роботою підприємств і організацій торгівлі та громадського харчування, усуненню виявлених недоліків і подає їх відповідним міністерствам, відомствам і організаціям;

і) розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, підприємств, організацій і установ, виступи органів преси з питань якості товарів народного споживання та про порушення правил торгівлі, вживає по них у встановленому порядку відповідних заходів.

5. Держторгінспекція УРСР здійснює свою роботу в тісній взаємодії з іншими контролюючими органами та громадськими організаціями, проводить з ними спільні перевірки.

6. Держторгінспекція УРСР з метою здійснення покладених на неї обов'язків має право:

а) виносити рішення про заборону приймання підприємствами і організаціями оптової і роздрібної торгівлі та громадського харчування товарів, виготовлених з порушенням стандартів, технічних умов, іншої нормативно-технічної документації і затверджених зразків /еталонів/, та про припинення відвантаження таких товарів, а також про введення особливого режиму приймання товарів для перевезення лише після попереднього огляду їх представником Держторгінспекції УРСР і візування документа про якість продукції, що видається відправником.

Ці рішення оформляються наказами Держторгінспекції УРСР, які є обов'язковими для виконання всіма об'єднаннями і підприємствами промисловості та торгівлі, незалежно від їх відомчого підпорядкування, і надсилаються установам Держбанку СРСР для вжиття в установленому порядку відповідних заходів.

Поновлення відвантаження товарів, а також зняття особливого режиму їх приймання провадяться за результатами повторної перевірки якості товарів, здійснюваної за рахунок підприємства, якому було заборонено або для якого введено особливий режим відвантаження товарів;

б) давати транспортним організаціям вказівки про припинення відвантаження і транспортування недоброякісних товарів споживачам;

в) давати в установленому порядку обов'язкові для об'єднань і підприємств промисловості, торгівлі та громадського харчування розпорядження про усунення порушень технологічної дисципліни, про зняття з реалізації та відвантаження недоброякісних товарів, а також товарів з неправильно вказаними сортністю, цінами або без зазначення цін чи при невідповідності цих даних вантажним /платіжним/ документам.

При виявленні фактів реалізації товарів за завищеними цінами виносити в установленому порядку рішення про вилучення зайво одержаних у населення сум у доход державного бюджету, повідомляючи про це відповідним фінансовим органам;

г) давати в установленому порядку розпорядження про застосування економічних санкцій до об'єднань і підприємств промисловості, підприємств і організацій торгівлі за реалізацію ними товарів народного споживання, які не відповідають вимогам стандартів, технічних умов, іншої нормативно-технічної документації та затвердженим зразкам /еталонам/, а також неналежне зберігання товарів, що призвело до погіршення їх якості;

д) виносити рішення про тимчасове закриття секцій, відділів або підприємств торгівлі та громадського харчування, складів оптових і роздрібних підприємств та організацій, які систематично допускають реалізацію недоброякісних товарів і псування їх внаслідок порушення умов і строків зберігання, до усунення виявлених недоліків;

є) виносити у необхідних випадках рішення про проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей і коштів на підприємствах торгівлі та громадського харчування, де виявлено факти зловживання, обману покупців і завищення цін; вилучати з користування неправильні, несправні й ті, що не мають належного клейма, чи з порушеним строком перевірки вимірювальні прилади, оригінали документів, зразки неякісних продуктів та інші товари, які свідчать про порушення чи зловживання, оформляючи таке вилучення в кожному випадку відповідним актом; одержувати від підприємств і організацій торгівлі та громадського харчування документи, відомості, а також пояснення, пов'язані з проведеними перевірками;

ж) подавати міністерствам, відомствам і організаціям пропозиції про притягнення до дисциплінарної і матеріальної відповідальності працівників, які допустили порушення правил торгівлі, цін, а також виготовлення, відвантаження й реалізацію недоброякісних товарів народного споживання і продукції громадського харчування;

з) надсилати в необхідних випадках матеріали про виявлені зловживання, обман покупців, порушення правил торгівлі, факти виготовлення і реалізації недоброякісних товарів народного споживання в органи прокуратури, внутрішніх справ, народного контролю для притягнення винних до встановленої законом відповідальності;

складати в установленому порядку протоколи про порушення працівниками підприємств торгівлі та громадського харчування правил торгівлі і надсилати їх до адміністративних комісій при виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів для притягнення цих працівників до адміністративної відповідальності.

Ставити перед керівниками відповідних організацій питання про звільнення вказаних працівників з посади;

і) відбирати зразки виробів, а також використовуваної сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для проведення проб, випробувань і аналізів їх якості, з оплатою вартості зразків і проведених робіт /аналізів/ за рахунок підприємств і організацій, де були взяті зразки. Порядок відбору зразків і проб, їх кількість встановлюються інструкцією, затверджуваною Головним управлінням Держторгінспекції УРСР;

к) проводити за рахунок підприємства громадського харчування, яке перевіряється, контрольні покупки вироблюваної ним продукції для визначення її якості і правильності розрахунків з покупцями;

л) залучати до проведення перевірок якості товарів і додержання правил торгівлі спеціалістів торгівлі та промисловості за погодженням з керівниками відповідних підприємств і організацій, а також представників громадськості;

м) бути представником від імені Міністерства торгівлі УРСР в організаціях і установах, що розробляють і затверджують стандарти, технічні умови та іншу нормативно-технічну документацію, а також у державних, кооперативних та інших громадських організаціях з питань, що належать до компетенції Держторгінспекції УРСР.

7. Держторгінспекцію УРСР очолює начальник Головного управління.

Начальник Головного управління, його заступники і начальники обласних і Київського міського управлінь Держторгінспекції УРСР призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром торгівлі УРСР.

Головні державні інспектори обласних і Київського міського управлінь призначаються на посаду і звільняються з посади начальником Головного управління. Старші державні інспектори, державні інспектори та інші працівники обласних і Київського міського управлінь призначаються на посаду і звільняються з посади начальниками цих управлінь.

8. Начальник Головного управління Держторгінспекції УРСР:

керує діяльністю Держторгінспекції УРСР, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

відповідно до чинного законодавства приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Головного управління і харчової лабораторії;

розподіляє кошти, що виділяються на утримання Держторгінспекції УРСР.

9. Рішення службових осіб Держторгінспекції УРСР можуть бути оскаржені вищестоящим службовим особам, якщо законодавством не встановлено іншого порядку оскарження. Рішення начальника Головного управління може бути оскаржене Міністру торгівлі УРСР, рішення якого є остаточним.

Скарги на рішення з питань якості продовольчих товарів подаються протягом двох діб, товарів, що швидко псуються, в строк, який не перебільшує половини встановленого строку реалізації цих товарів з моменту складання акта, а непродовольчих товарів - п'яти діб з дня одержання акта Держторгінспекції УРСР.

Рішення Держторгінспекції УРСР про вилучення коштів у державний бюджет і застосування економічних санкцій можуть бути оскаржені протягом десяти днів з дня одержання цих рішень.

Подача скарги не припиняє виконання оскаржуваного рішення за винятком випадків оскарження в установлений строк рішень про вилучення коштів у державний бюджет. Їх вилучення припиняється до винесення рішення по скарзі.

10. Головне управління Держторгінспекції УРСР утримується за рахунок відрахувань підприємств і організацій республіканського підпорядкування Міністерства торгівлі УРСР, врахованих у витратах обертання і собівартості продукції, а обласні, Київське міське управління і харчова лабораторія - за рахунок республіканського бюджету.

11. Головне управління, обласні та Київське міське управління Держторгінспекції УРСР користуються правами юридичної особи, мають печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

____________

Опрос