Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об управлении торговли исполнительного комитета городского /города областного подчинения/ Совета народных депутатов

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 31.01.1984 № 63
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 31 січня 1984 р. N 63

Київ

Про затвердження Положення про управління торгівлі виконавчого комітету міської /міста обласного підпорядкування/ Ради народних депутатів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 3 травня 1988 року N 119

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів Української РСР
 від 20 липня 1991 року N 102)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про управління торгівлі виконавчого комітету міської /міста обласного підпорядкування/ Ради народних депутатів, що додається.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради
Міністрів УРСР 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 27

 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління торгівлі виконавчого комітету міської /міста обласного підпорядкування/ Ради народних депутатів

1. Управління торгівлі виконавчого комітету міської /міста обласного підпорядкування/ Ради народних депутатів відповідно до законодавства Української РСР утворюється міською /міста обласного підпорядкування/ Радою і підпорядковується у своїй діяльності як Раді та її виконавчому комітетові, так і управлінню торгівлі виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів.

Управління торгівлі виконавчого комітету міської /міста обласного підпорядкування/ Ради народних депутатів здійснює керівництво державною і кооперативною торгівлею на території міста, підприємствами й організаціями торгівлі міського підпорядкування.

2. Управління торгівлі, яке відповідно до генеральної схеми управління торгівлею в Українській РСР, затвердженої постановою Ради Міністрів УРСР від 9 жовтня 1980 р. N 559, є первинною ланкою управління, організує свою роботу стосовно до умов, передбачених Положенням про соціалістичне державне виробниче підприємство, з урахуванням особливостей його застосування до підприємств і організацій торгівлі, встановлених Міністерством торгівлі СРСР.

3. Основними завданнями управління торгівлі є:

забезпечення всебічного розвитку торгівлі в місті, активний вплив на виробництво товарів народного споживання, поліпшення асортименту та підвищення їх якості з метою якнайповнішого задоволення зростаючого попиту населення на товари;

виконання завдань державного плану та дотримання державної дисципліни;

удосконалення організації торгівлі, широке запровадження прогресивних форм продажу товарів, підвищення культури торговельного обслуговування населення, ефективності та якості роботи підприємств і організацій торгівлі;

зміцнення матеріально-технічної бази підприємств і організацій торгівлі, підвищення ефективності використання основних фондів, капітальних вкладень, трудових і фінансових ресурсів;

впровадження наукової організації праці, забезпечення підвідомчих підприємств і організацій кваліфікованими кадрами, створення умов для найкращого використання знань і досвіду працівників та закріплення кадрів.

4. Управління торгівлі вирішує покладені на нього завдання з урахуванням пропозицій постійних комісій міської /міста обласного підпорядкування/ Ради народних депутатів, профспілкових органів і органів інших громадських організацій та у взаємодії з ними.

5. Управління торгівлі у своїй діяльності керується законами СРСР, іншими рішеннями Верховної Ради СРСР та її Президії, законами УРСР, іншими рішеннями Верховної Ради УРСР та її Президії, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР, рішеннями обласної і міської /міста обласного підпорядкування/ Рад народних депутатів, рішеннями і розпорядженнями їх виконавчих комітетів, наказами, інструкціями та вказівками вищестоящих органів торгівлі, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

6. Управління торгівлі відповідно до покладених на нього завдань:

а/ організує вивчення і прогнозування попиту населення на товари народного споживання, розробляє та подає управлінню торгівлі виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів заявки на виробництво і поставку цих товарів у торговельну мережу;

б/ подає виконавчому комітетові міської /міста обласного підпорядкування/ Ради народних депутатів і управлінню торгівлі виконавчого комітету обласної Рада препозиції по збільшенню випуску, поліпшенню асортименту і підвищенню якості товарів народного споживання на підприємствах міста;

в/ розробляє проекти поточних та перспективних планів розвитку державної торгівлі в цілому по місту і подає їх виконавчому комітетові міської /міста обласного підпорядкування/ Ради народних депутатів і управлінню торгівлі виконавчого комітету обласної Ради; затверджує поточні і перспективні плани підвідомчим підприємствам та організаціям і забезпечує їх виконання;

розробляє проекти планів розгортання сезонної дрібнороздрібної мережі і подає їх виконавчому комітетові міської /міста обласного підпорядкування/ Ради народних депутатів;

г/ розподіляє і перерозподіляє відповідно до встановленої номенклатури ринкові фонди товарів народного споживання по організаціях державної торгівлі та забезпечує правильне їх використання; складає розрахунки товарного забезпечення плану роздрібного товарообороту;

розподіляє ліміт дрібнооптового продажу товарів між підвідомчими підприємствами й організаціями і контролює правильність його використання;

д/ координує та контролює роботу підприємств і організацій торгівлі вищестоящого підпорядкування;

є/ вживає разом із заінтересованими підприємствами й організаціями заходів до розвитку раціональних господарських зв'язків між підприємствами й організаціями торгівлі та промисловості по поставках товарів народного споживання; бере участь у ярмарках по оптовому продажу товарів та забезпечує укладання договорів на їх поставку;

здійснює контроль за виконанням підприємствами й організаціями промисловості та оптової торгівлі договірних зобов'язань по поставці товарів роздрібним підприємствам і організаціям державної торгівлі та за повнотою асортименту товарів у торговельній мережі;

ж/ аналізує і контролює стан роздрібної торгівлі, розробляє і здійснює заходи по її поліпшенню;

здійснює контроль за виконанням планів товарообороту торговельними підприємствами й організаціями міста, розміщенням товарних запасів у торговельній мережі, при потребі організує переміщення товарів між підприємствами й організаціями торгівлі, незалежно від їх відомчого підпорядкування;

визначає нормативи товарних запасів по групах товарів, а також по підвідомчих підприємствах і організаціях; складає асортиментний перелік товарів дня магазинів та інших торгових одиниць, контролює його дотримання;

з/ організує роботу по залученню в товарооборот додаткових місцевих ресурсів продовольчих і промислових товарів, по розвитку підсобних сільських господарств;

і) вживає заходів щодо розширення торгівлі сільськогосподарськими продуктами через споживчу кооперацію на комісійних засадах;

(підпункт "і" пункту 6 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 03.05.88 р. N 119)

к/ здійснює контроль за додержанням правил торгівлі і санітарних правил на підприємствах торгівлі, незалежно від їх відомчого підпорядкування; подає допомогу профспілковим та іншим громадським організаціям у налагодженні та здійсненні контролю за станом торгівлі;

(підпункт "к" пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 03.05.88 р. N 119)

л/ контролює правильність застосування цін підприємствами торгівлі; забезпечує підприємства й організації державної торгівлі стандартами, технічними умовами, прейскурантами та іншою технічною документацією;

м/ вносить до виконавчого комітету міської /міста обласного підпорядкування/ Ради народних депутатів пропозиції про встановлення найбільш зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі і здійснює контроль за його додержанням;

н/ забезпечує раціональне розміщення і розвиток мережі підприємств торгівлі, реконструкцію, технічне переозброєння й раціональну спеціалізацію діючої мережі підприємств торгівлі, більш ефективне використання торгових площ; здійснює заходи по підвищенню культури обслуговування населення та впровадженню прогресивних форм торгівлі; організує роботу довідково-інформаційної служби;

о/ розробляє в установленому порядку плани і графіки відпуску і перевезень товарів народного споживання для підвідомчих підприємств і організацій; забезпечує впровадження прогресивної технології транспортування товарів з використанням тари-обладнання, контейнерів і піддонів, вживає заходів до поліпшення централізованої доставки товарів з промислових підприємств і оптових баз безпосередньо в роздрібну торговельну мережу; сприяє розвитку інформаційно-диспетчерських служб у торгівлі та підвищенню їх ролі в безперебійному постачанні населення товарами;

п/ організує первинний облік на підвідомчих підприємствах і в організаціях, одержує в установленому порядку статистичну та бухгалтерську звітність, складає зведені бухгалтерські звіти й баланси, забезпечує своєчасне подання їх відповідним органам;

р/ забезпечує впровадження у практику роботи підвідомчих підприємств і організацій досягнень науки, техніки і передового досвіду, прогресивної технології транспортування, зберігання та продажу товарів, вживає заходів до скорочення ручної праці за рахунок комплексної механізації й автоматизації виробничих процесів та управління;

організує науково-технічну й економічну інформацію, керує справою розвиту винахідництва і раціоналізації на підвідомчих підприємствах і в організаціях, забезпечує впровадження винаходів та раціоналізаторських пропозицій, організує обмін досвідом з цих питань;

с/ здійснює заходи по розвитку торгової реклами, підвищує її роль у формуванні потреб радянських людей;

т/ вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної бази по ремонту і технічному обслуговуванню торговельної техніки, поліпшення експлуатації та ремонту торговельного обладнання й інвентаря;

у/ забезпечує ефективне використання капітальних вкладень, раціональне розміщення нового будівництва і вирішує в межах своєї компетенції інші питання, пов'язані з капітальним будівництвом та капітальним ремонтом;

вносить до виконавчого комітету міської /міста обласного підпорядкування/ Ради народних депутатів пропозиції по будівництву і обладнанню підприємств роздрібної торгівлі за рахунок 5-процентних відрахувань від капітальних вкладень на житлове будівництво, забезпечує контроль за виконанням підприємствами й організаціями, незалежно від їх відомчого підпорядкування, завдань по введенню в дію об'єктів торгівлі;

ф/ організує матеріально-технічне постачання підвідомчих підприємств і організацій, здійснює контроль за реалізацією виділених фондів та економним використанням їх за призначенням; забезпечує організацію та ефективне ведення тарного господарства;

х/ здійснює заходи по зміцненню господарського розрахунку, підвищенню рентабельності й максимальному збільшенню нагромаджень підвідомчих підприємств і організацій, ефективному використанню основних фондів, оборотних коштів та банківських кредитів.

Фінансує в установленому порядку підвідомчі підприємства й організації, керує їх фінансовою діяльністю, здійснює контроль за належним використанням фінансових ресурсів;

забезпечує виконання підвідомчими підприємствами й організаціями фінансових планів, збереження власних оборотних коштів, своєчасні розрахунки з робітниками, службовцями, бюджетом, постачальниками, підрядчиками, банками, а також перерахування підприємствами й організаціями власних коштів, призначених для фінансування капітального будівництва, капітального ремонту та на інші цілі, передбачені фінансовим планом;

утворює в установленому порядку централізовані фонди, для чого відкриває в установах банків відповідні рахунки; організує разом з установами банків впровадження найбільш економічних і прогресивних форм розрахунків, які сприяють прискоренню платежів, обігові оборотних коштів та зміцненню платіжної дисципліни;

ц/ організує регулярне проведення ревізій і перевірок фінансово-господарської діяльності підвідомчих підприємств і організацій; забезпечує поліпшення роботи відомчої ревізійної служби, здійснює заходи по збереженню соціалістичної власності;

ч/ забезпечує підвідомчі підприємства й організації кваліфікованими кадрами працівників, організує підготовку кадрів та підвищення їх кваліфікації, проводить роботу по вихованню кадрів у дусі комуністичного ставлення до праці та по додержанню трудової дисципліни. Здійснює заходи по дальшому поліпшенню й оздоровленню умов праці, суворому додержанню правил техніки безпеки та вимог виробничої санітарії;

ш/ забезпечує на підвідомчих підприємствах і в організаціях впровадження прогресивних форм організації праці, правильне застосування діючих умов оплати праці та преміювання, здійснює контроль за витрачанням фондів заробітної плати і заохочувальних фондів;

щ/ разом з міським комітетом профспілки:

керує укладанням колективних договорів і здійснює контроль за їх виконанням;

організує соціалістичне змагання, підбиває підсумки змагання, нагороджує передових працівників підвідомчих підприємств і організацій грамотами та застосовує інші види заохочення; сприяє розвиткові руху за комуністичну працю, за високу культуру обслуговування. Організує вивчення, узагальнення і поширення передових методів праці та передового досвіду.

Забезпечує з участю міського комітету профспілки поліпшення житлових і культурно-побутових умов для працівників підвідомчих підприємств і організацій, а також проведення оздоровчих заходів;

ю/ організує своєчасний і уважний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян, вживає заходів до усунення причин, що викликають скарги;

я/ здійснює керівництво правовою роботою на підвідомчих підприємствах і в організаціях, організує роз'яснення серед населення законодавства про торгівлю.

7. Управління торгівлі звітує про свою роботу перед міською Радою народних депутатів, її виконавчим комітетом і управлінням торгівлі виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів, а також на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян.

8. Управління торгівлі виконавчого комітету міської /міста обласного підпорядкування/ Ради народних депутатів очолює начальник, який відповідно до законодавства Української РСР затверджується міською /міста обласного підпорядкування/ Радою.

Начальник управління має заступників, яких призначає виконавчий комітет міської /міста обласного підпорядкування/ Ради.

9. Начальник управління торгівлі:

керує діяльністю управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

відповідно до чинного законодавства приймає на роботу і звільняє з роботи працівників управління та підвідомчих підприємств і організацій за встановленою номенклатурою;

видає у межах компетенції управління накази на основі і на виконання рішень міської /міста обласного підпорядкування/ Ради рішень і розпоряджень її виконавчого комітету, а також актів вищестоящих органів державної влади і управління, організує та перевіряє їх виконання; у необхідних випадках видає з керівниками інших відділів та управлінь виконавчого комітету міської /міста обласного підпорядкування/ Ради спільні накази;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат.

10. Для розгляду пропозицій з основних напрямів розвитку торгівлі, розробки рекомендацій по впровадженню найновіших досягнень науки, техніки і передового досвіду в управлінні торгівлі утворюється техніко-економічна рада.

Склад техніко-економічної ради і положення про неї затверджуються начальником управління.

11. Управління торгівлі перебуває на господарському розрахунку. Структура і штати управління затверджуються в установленому порядку.

12. Управління торгівлі користується правами юридичної особи, має печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

____________

Опрос