Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об отделе по труду исполнительного комитета областного, городского /города республиканского подчинения/ Совета народных депутатов

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 24.09.1981 № 487
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 24 вересня 1981 р. N 487

Київ

Про затвердження Положення про відділ по праці виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів Української РСР
 від 20 липня 1991 року N 102)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про відділ по праці виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів, що додається.

 

Заступник Голови
Ради Міністрів УРСР
 

 
Г. ВАЩЕНКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 26

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ по праці виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів

1. Відділ по праці виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів відповідно до законодавства Української РСР утворюється обласною, міською /міста республіканського підпорядкування/ Радою і підпорядковується у своїй діяльності як Раді та її виконавчому комітетові, так і Державному комітетові УРСР по праці.

Відділ по праці виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів проводить заходи, спрямовані на здійснення на території області, міста єдиної державної політики в галузі праці і використання трудових ресурсів.

2. Основними завданнями відділу по праці є:

розробка і проведення заходів по раціональному використанню трудових ресурсів, мобілізації резервів зростання продуктивності праці, по поліпшенню умов, змісту, організації та нормування праці;

сприяння розвиткові соціалістичного змагання;

здійснення контролю за виконанням рішень Партії і Уряду з питань праці, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві.

3. Відділ по праці вирішує покладені на нього завдання з урахуванням пропозицій постійних комісій обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів, відділів, управлінь її виконавчого комітету, профспілкових органів і органів інших громадських організацій та у взаємодії з ними.

При розгляді у відділі основних питань праці і використання трудових ресурсів беруть участь представники відповідних відділів та управлінь виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів, обласної, Київської міської ради профспілок і обласних, міських комітетів профспілок.

4. Відділ по праці у своїй діяльності керується законами СРСР, іншими рішеннями Верховної Ради СРСР та її Президії, законами УРСР, іншими рішеннями Верховної Ради УРСР та її Президії, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР, рішеннями обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів, рішеннями і розпорядженнями її виконавчого комітету, постановами, роз'ясненнями, наказами, інструкціями та вказівками Державного комітету СРСР по праці і соціальних питаннях і Державного комітету УРСР по праці, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

5. Відділ по праці відповідно до покладених на нього завдань:

а) готує і подає плановій комісії виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів і Державному комітетові УРСР по праці пропозиції та розрахунки до проектів балансів трудових ресурсів, що розробляються у складі поточних і перспективних планів економічного і соціального розвитку області, міста;

б) бере участь у розробці планів забезпечення робочою силою підприємств, об'єднань та організацій; разом з плановою комісією виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів розглядає забезпеченість пускових об'єктів і діючих підприємств, об'єднань та організацій кадрами і в необхідних випадках подає їм допомогу в комплектуванні робочою силою;

в) розробляє проекти планів організованого набору робітників, переселення, працевлаштування молоді, яка закінчує середні загальноосвітні школи, і подає їх виконавчому комітетові обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів;

г) бере участь у розгляді проектів планів розміщення нових, розширення і реконструкції діючих підприємств на території області, міста, схем районної планіровки та генеральних планів розвитку міст, дає по них висновки з урахуванням наявності трудових ресурсів і раціонального їх використання;

д) проводить разом з відділами й управліннями виконавчих комітетів обласної, районних і міських Рад народних депутатів, підприємствами, установами й організаціями та з участю відповідних профспілкових органів роботу по виявленню і використанню резервів зростання продуктивності праці /поліпшення організації, нормування та умов праці, більш повне і раціональне використання робочого часу й устаткування, розвиток соціалістичного змагання, зміцнення трудової дисципліни/;

є) здійснює державний контроль на підприємствах і в організаціях, незалежно від їх відомої підпорядкованості, за використанням робочої сили, відповідністю чисельності робітників і службовців установленим лімітам, проведенням заходів по скороченню плинності кадрів, а також за забезпеченням робітничими кадрами підприємств, що вводяться в дію;

ж) здійснює контроль за виконанням підприємствами, установами й організаціями поточних і перспективних планів впровадження заходів з наукової організації праці, проведенням ними заходів щодо вдосконалення організації та розширення сфери нормування праці, застосуванням технічно обгрунтованих норм і нормативів праці, а також за їх своєчасним переглядом;

з) організує в межах своїх повноважень контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від їх відомчої підпорядкованості;

і) вживає заходів до розвитку системи працевлаштування, організує інформацію населення про потребу підприємств, установ та організацій у робітниках і службовцях; проводить роботу по дальшому розвитку мережі бюро по працевлаштуванню населення і поліпшенню їх діяльності;

к) проводить організований набір робітників на підприємства та будови, контролює виконання підприємствами й організаціями зобов'язань по створенню робітникам, які прибули по організованому набору, необхідних виробничих, житлово-побутових, соціально-культурних умов і наданню їм встановлених законодавством пільг;

л) здійснює, відповідно до затверджених планів, переселення населення та контроль за своєчасною підготовкою колгоспів і радгоспів у районах вселення до належного прийому сімей переселенців, за їх трудовим і господарським влаштуванням та своєчасним наданням їм встановлених законодавством пільг; контролює правильність використання будинків, споруджених для переселенців, за цільовим призначенням;

м) бере участь у проведенні роботи по професійній орієнтації учнівської молоді, по працевлаштуванню молоді, яка закінчує середні загальноосвітні школи, здійснює контроль за її використанням і закріпленням на виробництві, створенням необхідних виробничих, житлово-побутових, соціально-культурних умов та наданням встановлених законодавствам пільг;

н) здійснює контроль за використанням спеціалістів у галузях народного господарства, за виконанням підприємствами, установами й організаціями поточних і перспективних планів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві;

о) бере участь у роботі по використанню в народному господарстві праці пенсіонерів та осіб, зайнятих у домашньому господарстві;

п) контролює правильність застосування на підприємствах, в об'єднаннях і організаціях систем оплати праці та преміювання, тарифно-кваліфікаційних довідників, а також інших нормативних актів, що регламентують оплату праці;

р) вивчає й узагальнює разом з обласною, Київською міською радою профспілок передовий досвід у питаннях організації, нормування, оплати праці і підвищення її продуктивності, використання трудових ресурсів, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, розробляє пропозиції щодо поширення цього досвіду;

с) проводить разом з профспілковими органами роботу по поліпшенню організації та дальшому розвиткові соціалістичного змагання, руху за комуністичне ставлення до праці, готує пропозиції про вдосконалення форм і методів морального та матеріального стимулювання їх учасників;

т) вивчає й узагальнює разом з плановою комісією виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів і обласною, Київською міською радою профспілок практику планування соціального розвитку трудових колективів, подає їм у цьому методичну і практичну допомогу;

у) організує планово-фінансову роботу в підвідомчих організаціях, затверджує штатні розписи і кошториси цих організацій та здійснює їх фінансування;

ф) організує первинний облік у підвідомчих організаціях, одержує в установленому порядку статистичну та бухгалтерську звітність, складає зведені бухгалтерські звіти й баланси, забезпечує своєчасне подання їх відповідним органам;

х) забезпечує регулярне проведення ревізій і перевірок підвідомчих організацій, здійснює заходи по збереженню соціалістичної власності;

ц) забезпечує підвідомчі організації кваліфікованими кадрами працівників та проводить роботу по підвищенню їх кваліфікації;

ч) організує своєчасний і правильний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян, вживає заходів до усунення причин, що викликають скарги;

ш) організує серед населення роботу по роз'ясненню законодавства про працю.

6. Відділу по праці надається право:

а) перевіряти у межах своїх повноважень роботу підприємств, установ і організацій, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, давати їм обов'язкові для виконання вказівки по усуненню виявлених недоліків, а в необхідних випадках вносити до вищестоящих органів пропозиції про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та інших службових осіб, винних у допущених порушеннях; залучати при необхідності до проведення перевірок спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками;

б) заслуховувати доповіді керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, з питань праці і використання трудових ресурсів;

в) одержувати від планової комісії виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів, статистичного управління області, міста, підприємств, установ та організацій планові і статистичні матеріали з питань праці, трудових ресурсів, використання робочої сили, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів на виробництві та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

г) одержувати від підприємств, установ і організацій в установлені строки і за формами, затвердженими ЦСУ СРСР, повідомлення про наявність вільних робочих місць і вакантних посад, а також підтвердження про прийом на роботу громадян, направлених органами по праці.

7. Службові особи відділу по праці мають право для виконання своїх службових обов'язків безперешкодно відвідувати в установленому порядку підприємства, установи й організації, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, оглядати виробничі, службові і житлово-побутові приміщення, знайомитися із звітними, статистичними та іншими документами і матеріалами з питань, що належать до компетенції відділу.

8. Відділ по праці звітує про свою роботу перед Радою народних депутатів та її виконавчим комітетом, Державним комітетом УРСР по праці, а також на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян.

9. Діяльність відділу по праці здійснюється на основі поєднання єдиноначальності і колегіальності.

10. Відділ по праці виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів очолює завідуючий, який відповідно до законодавства Української РСР затверджується обласною, міською /міста республіканського підпорядкування/ Радою. Завідуючий відділом мав заступників, яких призначає виконавчий комітет обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради.

11. Завідуючий відділом по праці:

керує діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

відповідно до чинного законодавства приймає на роботу і звільняє з роботи працівників відділу;

видає у межах компетенції відділу накази на основі і на виконання рішень обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів, рішень і розпоряджень її виконавчого комітету, а також актів вищестоящих органів державної влади та управління, організує і перевіряє їх виконання; у необхідних випадках видає з керівниками інших відділів та управлінь виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради спільні накази;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат.

12. У відділі по праці виконавчого комітету обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради народних депутатів утворюється колегія в складі завідуючого /голова/, заступників завідуючого відділом, а також інших керівних працівників відділу. Склад колегії затверджується виконавчим комітетом обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради.

Колегія відділу на своїх засіданнях, які проводяться регулярно, розглядає питання підвищення продуктивності праці, поліпшення її умов, організації та нормування, соціалістичного змагання, поширення передового досвіду, використання трудових ресурсів, обговорює питання перевірки виконання прийнятих рішень, добору, розстановки і виховання кадрів, а також інші важливі питання, що входять до компетенції відділу.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами завідуючого відділом. У разі розбіжностей між завідуючим і колегією завідуючий проводить у життя своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, виконавчому комітетові обласної, міської /міста республіканського підпорядкування/ Ради, а члени колегії, в свою чергу, можуть повідомити свою думку виконавчому комітетові.

13. Відділ по праці перебуває на республіканському бюджеті. Структура і штати відділу затверджуються в установленому порядку.

14. Відділ по праці користується правами юридичної особи, має печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

____________

Опрос