Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по дальнейшему улучшению проектно-сметного дела

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 26.05.1981 № 290
Утратил силу

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 26 травня 1981 р. N 290

Київ

Про заходи по дальшому поліпшенню проектно-кошторисної справи

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР
від 15 вересня 1981 року N 471
,
від 14 серпня 1984 року N 334
,
від 23 березня 1987 року N 89
,
від 12 січня 1988 року N 3
,
від 13 грудня 1988 року N 380
,
від 14 червня 1989 року N 160
,
від 9 грудня 1992 року N 690

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 листопада 2016 року N 1066)

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР у постанові від 30 березня 1981 р. N 312 "Про заходи по дальшому поліпшенню проектно-кошторисної справи" відмітили, що після прийняття в 1969 році постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про поліпшення проектно-кошторисної справи" зріс науково-технічний рівень проектування, поліпшилось забезпечення будов проектно-кошторисною документацією. Збудовано ряд підприємств і споруд з високими техніко-економічними показниками. Підвищилась якість типових проектів, у тому числі для житлово-цивільного будівництва та будівництва в сільській місцевості.

Проте діючий порядок проектування вже не сприяє прискоренню впровадження в народне господарство досягнень науки і техніки та розв'язанню завдань у галузі капітального будівництва, що випливають з Основних напрямів економічного і соціального розвитку СРСР на 1981 - 1985 роки і на період до 1990 року.

На розробку проектів витрачається багато часу, обсяг проектно-кошторисної документації невиправдано завищується, потрібні численні погодження проектних рішень, що приймаються, з органами державного нагляду та заінтересованими міністерствами і відомствами.

У зв'язку з тривалими строками проектування та будівництва проектні рішення старіють, а кошторисна вартість об'єктів значно зростає. В проектах не завжди враховуються найновіші науково-технічні досягнення, прогресивні технологія й організація будівництва, у багатьох випадках не передбачаються заходи по економному витрачанню матеріальних ресурсів і підвищенню продуктивності праці.

З метою дальшого поліпшення проектно-кошторисної справи в республіці, на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 30 березня 1981 р. N 312 "Про заходи по дальшому поліпшенню проектно-кошторисної справи" Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Обласним і міським комітетам Компартії України, міністерствам, відомствам УРСР, виконкомам місцевих Рад народних депутатів вжити заходів до поліпшення роботи проектних і розвідувальних організацій, розвитку творчої ініціативи та підвищення рівня професійних знань їх працівників, маючи на увазі забезпечити створення проектів підприємств, будинків і споруд, що відповідають сучасним вимогам науково-технічного і соціального прогресу та умовам переведення економіки на інтенсивний шлях розвитку відповідно до рішень XXVI з'їзду КПРС і XXVI з'їзду Компартії України.

2. Зобов'язати міністерства, відомства УРСР, Київський міськвиконком, підприємства (об'єднання), проектні і розвідувальні організації при проектуванні підприємств, будинків та споруд забезпечувати:

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 12.01.88 р. N 3)

а) реалізацію у проектах досягнень науки, техніки і передового вітчизняного та зарубіжного досвіду з тим, щоб збудовані або реконструйовані підприємства на час введення їх у дію були технічно передовими і забезпечували випуск продукції високої якості відповідно до науково обгрунтованих нормативів по затратах праці, сировини, матеріалів та паливно-енергетичних ресурсів, затверджених по галузях народного господарства і галузях промисловості;

б) високу ефективність капіталовкладень за рахунок:

першочергового нарощування потужностей шляхом технічного переоснащення і реконструкції діючих підприємств та виробництв;

впровадження високопродуктивного обладнання, установок і агрегатів великої одиничної потужності, значного розширення практики розміщення обладнання на відкритих майданчиках;

механізації й автоматизації виробничих процесів і дальшого скорочення ручної праці;

підвищення ступеня заводської готовності обладнання, будівельних конструкцій та виробів, що поставляються будовам;

використання найбільш економічних транспортних схем завезення сировини, палива, матеріалів і комплектуючих виробів та вивезення готової продукції;

застосування індустріальних методів будівництва й ефективних форм його організації, що забезпечують підвищення продуктивності праці;

удосконалення об'ємно-планувальних і конструктивних рішень будинків та споруд, блокування виробництва, раціонального застосування монолітного залізобетону, широкого використання легких несучих і огороджувальних конструкцій та інших прогресивних виробів і матеріалів та ефективного інженерного обладнання;

в) високий рівень містобудівних та архітектурних рішень;

г) раціональне використання земель, охорону навколишнього середовища, а також сейсмостійкість, вибухо- і пожежобезпечність об'єктів.

Міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам і Київському міськвиконкому розробляти і затверджувати по відповідних галузях на плановане та наступне за планованим п'ятиріччя основні напрями проектування підприємств, будинків і споруд, а також прогресивні питомі показники вартості та матеріаломісткості по об'єктах будівництва. Через кожні 5 років вносити до вказаних основних напрямів і показників необхідні уточнення та за погодженням з Держпланом УРСР і Держбудом УРСР розробляти їх на нове п'ятиріччя.

3. З метою підвищення технічного й економічного рівня проектних рішень:

а) міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам передбачати в планах підвищення технічного рівня галузей завдання по використанню в проектах підприємств і споруд науково-технічних досягнень у галузі технології виробництва, обладнання, будівельних конструкцій та матеріалів.

Держбуду УРСР встановити контроль за виконанням цих завдань;

б) міністерствам, відомствам УРСР і організаціям-замовникам: встановлювати у завданнях на проектування підприємств, будинків і споруд також вимоги по впровадженню нової техніки та передового досвіду, показники по ефективності капітальних вкладень, зниженню матеріаломісткості і трудомісткості будівництва та зростанню продуктивності праці; доручати проектним організаціям, спеціалізованим за видами робіт, розробку відповідних розділів проектів великих підприємств і споруд /електропостачання, теплоізоляція, вентиляція та інші розділи/.

4. З метою скорочення трудомісткості і строків проектування, підвищення економічності проектних рішень, якості роботи і продуктивності праці проектувальників Держбуду УРСР, Держплану УРСР, міністерствам, відомствам УРСР та Київському міськвиконкому;

забезпечити в 1981 році розробку і затвердження комплексної програми по автоматизації проектних робіт;

довести в одинадцятій п'ятирічці рівень автоматизації проектних робіт до 15 - 20 процентів їх загального обсягу.

На Міністерство приладобудування, засобів автоматизації і систем управління покладено розробку /на основі малих електронно-обчислювальних машин/ обчислювальних комплексів для автоматизованого проектування з урахуванням можливості їх роботи з середніми і великими електронно-обчислювальними машинами, розробку програмного забезпечення цих комплексів та комплектну поставку їх.

Держбуду УРСР забезпечити:

координацію робіт проектних організацій по реалізації вказаної комплексної програми, по створенню програмного забезпечення для автоматизованого проектування, у тому числі для обчислювальних комплексів, та по веденню фонду програм;

підготовку технічних вимог щодо складу обчислювальних комплексів, виходячи із завдань, розв'язуваних проектними організаціями.

5. З метою підвищення відповідальності за якість типових проектів Держбуду УРСР, міністерствам і відомствам УРСР розглядати на засіданнях колегій /комітету/ розроблені ними або за їх замовленнями типові проекти на будівництво підприємств, будинків і споруд.

Покласти на Держбуд УРСР вирішення організаційно-технічних і методичних питань у галузі типового проектування в республіці.

6. Пункт 6 втратив чинність

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з
  постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 12.01.88 р. N 3,
втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

7. Держплану УРСР, Держбуду УРСР, Академії наук УРСР, міністерствам, відомствам УРСР і облвиконкомам розробляти схеми розвитку та розміщення галузей народного господарства і галузей промисловості та схеми розвитку і розміщення продуктивних сил по економічних районах та республіці в цілому з дотриманням вимог, викладених у підпункті 6 пункту 21 цієї постанови.

Установити, що пропозиція про затвердження схеми розвитку та розміщення продуктивних сил по УРСР вноситься до Ради Міністрів УРСР спільно Держпланом УРСР, Держбудом УРСР і Академією наук УРСР.

Доручити Держплану УРСР, Держбуду УРСР і Академії наук УРСР взяти участь у розробці методичних вказівок про склад, порядок розробки, погодження, затвердження й уточнення зазначених схем.

8. Пункт 8 втратив чинність

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 15.09.81 р. N 471
,
від 14.08.84 р. N 334,
від 12.01.88 р. N 3,
втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

9. Пункт 9 втратив чинність

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 12.01.88 р. N 3,
втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

10. Держплану УРСР і Держбуду УРСР готувати і подавити Раді Міністрів УРСР пропозиції щодо затвердження Радою Міністрів СРСР проектів на будівництво найбільш великих і важливих підприємств, будинків та споруд.

11. Пункт 11 втратив чинність

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 14.08.84 р. N 334
,
від 12.01.88 р. N 3,
від 14.06.89 р. N 160,
втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

12. Пункт 12 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

13. Пункт 13 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

14. Міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам не допускати будівництва об'єктів за застарілими проектами, для чого перед включенням підприємств, будинків і споруд до плану капітального будівництва перевіряти відповідність проектних рішень, що приймаються, сучасному технічному рівню.

15. Підвищити відповідальність Держбуду УРСР за проведення єдиної технічної політики в будівництві, здійснюваному не території республіки, за поліпшення архітектурного вигляду міст, промислових центрів і селищ, підвищення якості промислового, житлово-цивільного та інших видів будівництва, а також якості проектування підприємств, будинків і споруд.

16. З метою посилення господарської самостійності проектних і розвідувальних організацій, впорядкування їх виробничої та фінансової діяльності:

а) міністерствам, відомствам УРСР, Київському міськвиконкому завершити у 1981 році здійснюване відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 28 травня 1969 р. N 390 переведення підвідомчих проектних і розвідувальних організацій, а також проектних частин комплексних науково-дослідних і проектних організацій на нову систему планування та економічного стимулювання;

б) Міністерству фінансів УРСР і Держплану УРСР з участю Держбуду УРСР встановлювати починаючи з одинадцятої п'ятирічки по міністерствах і відомствах УРСР та Київському міськвиконкому економічно обгрунтовані нормативи планового прибутку і питомої ваги фонду заробітної плати в обсязі проектно-розвідувальних робіт на п'ятирічку і на відповідні роки в межах визначених для республіки нормативів;

в) Міністерству фінансів УРСР за погодженням з Держпланом УРСР збільшувати міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам ліміти витрат на службові відрядження працівників, які не належать до апарату управління:

проектних організацій, якщо ці відрядження пов'язані зі збором вихідних даних і матеріалів для розвідувань і проектування, з обстеженням діючих підприємств, будинків та споруд, які підлягають розширенню, поданням технічної допомоги підприємствам і проектним організаціям, оформленням замовлень та погодженням з підприємствами умов поставки обладнання, а також з розробкою робочих креслень безпосередньо на майданчиках будівництва;

розвідувальних організацій, якщо ці відрядження пов'язані зі збором вихідних даних і матеріалів для розвідувань, з обстеженням діючих підприємств, будинків та споруд, які підлягають реконструкції, розширенню й технічному переозброєнню, з авторським наглядом за будівництвом, поданням технічної допомоги підприємствам, будовам і проектним організаціям.

Витрати на зазначені відрядження повинні провадитись у межах прямих затрат, передбачених у затверджених на планований рік кошторисах на утримання проектних і розвідувальних організацій.

(підпункт "в" пункту 16 у редакції постанови Центрального Комітету
 Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 23.03.87 р. N 89)

г) міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам починаючи з 1982 року укладати договори на розробку проектів на будівництво підприємств, будинків і споруд на весь період проектування та фінансувати проектно-розвідувальні роботи безперервно у межах сум, передбачених на ці цілі в затверджених кошторисах.

17. Держплану УРСР, Держбуду УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам вжити заходів до посилення відповідальності службових осіб за правильну і своєчасну розробку планів проектно-розвідувальних робіт, розглядати наявність розробленої і не використовуваної в будівництві проектно-кошторисної документації як порушення планової дисципліни та безгосподарність.

18. Надати право міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

а) за погодженням з Держбудом УРСР і Держпланом УРСР дозволяти проектно-конструкторським конторам, бюро, групам, відділенням та іншим підрозділам, створеним у виробничих об'єднаннях, на підприємствах, в організаціях та установах у межах фонду заробітної плати, передбаченого в планах основної діяльності, розробляти за погодженням з генеральною проектною організацією проектну документацію на технічне переоснащення і реконструкцію цехів, дільниць, удосконалення окремих технологічних процесів, механізацію важких і трудомістких робіт, на реконструкцію інженерних мереж та споруд, а також проекти виконання робіт при обов'язковому дотриманні діючих норм і правил по проектуванню та будівництву;

б) дозволяти підприємствам і організаціям-замовникам залучати проектні організації до виконання за договорами робіт, пов'язаних з комплектуванням будов устаткуванням.

19. Пункт 19 втратив чинність

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 12.01.88 р. N 3,
втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

20. Держплану УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити виділення в плані на одинадцяту п'ятирічку капітальних вкладень на будівництво /розширення/ будинків проектних і розвідувальних організацій, маючи на увазі завершити в цій п'ятирічці розміщення працівників вказаних організацій відповідно до діючих норм.

21. Довести до відома обкомів, Київського міськкому Компартії України, міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 30 березня 1981 р. N 312:

1) Підпункт 1 пункту 21 втратив чинність

(підпункт 1 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380
,
втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

2) Підпункт 2 пункту 21 втратив чинність

(підпункт 2 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380
,
 втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

3) Підпункт 3 пункту 21 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

4) Підпункт 4 пункту 21 втратив чинність

(підпункт 4 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 12.01.88 р. N 3,
втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

5) Встановили, що Держбуд СРСР затверджує п'ятирічні і річні плани /у межах встановлюваних Держпланом СРСР лімітів проектно-розвідувальних робіт/: типового проектування; експериментального проектування; перегляду діючих та розробки нових нормативних документів і державних стандартів по проектуванню та будівництву; розробки схем генеральних планів промислових вузлів; вивчення та узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду проектування та будівництва; розробки схем районної планіровки, проектів планіровки і забудови міст, селищ міського типу та сільських населених пунктів; сейсмічного мікрорайонування; розробки проектів охоронних зон і схем захисту територій та населених пунктів від небезпечних геологічних процесів.

6) Зобов'язали міністерства і відомства СРСР і Ради Міністрів союзних республік розробляти схеми розвитку та розміщення галузей народного господарства і галузей промисловості та схеми розвитку і розміщення продуктивних сил по економічних районах і союзних республіках не менш як на 15 років /по п'ятирічках/. Через кожні 5 років вносити у ці схеми необхідні уточнення і складати їх на нове п'ятиріччя.

У схемах визначаються завдання та основні показники розвитку галузей, економічних районів і союзних республік, передбачаються комплексне використання природних ресурсів та раціональне поєднання галузевого і територіального розвитку.

У складі цих схем, виходячи з прийнятих у них рішень, розробляються матеріали з необхідними розрахунками по підприємствах і спорудах, які підлягають будівництву, реконструкції або розширенню.

(абзац третій підпункту 6 пункту 21 у редакції
 постанови Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 23.03.87 р. N 89)

Затверджені в установленому порядку схеми використовуються при підготовці проектів основних напрямів і п'ятирічних планів економічного і соціального розвитку СРСР, цільових комплексних програм, а також пропозицій по розробці техніко-економічних обгрунтувань будівництва і техніко-економічних розрахунків, які обгрунтовують господарську необхідність та економічну доцільність будівництва підприємств, будинків та споруд і є підставою для підготовки затверджуваних у складі п'ятирічних планів капітального будівництва переліків будов, що заново розпочинаються, переліків намічуваних до реконструкції та розширення діючих підприємств і споруд, а також переліків розроблюваних проектів, затверджуваних у складі п'ятирічних планів проектно-розвідувальних робіт:

(абзац четвертий підпункту 6 пункту 21 у редакції
 постанови Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 23.03.87 р. N 89)

Держплану СРСР доручено розробляти з участю Держбуду СРСР, заінтересованих міністерств і відомств СРСР і Рад Міністрів союзних республік та затверджувати методичні вказівки про склад, порядок розробки, погодження, затвердження й уточнення схем розвитку та розміщення галузей народного господарства і галузей промисловості та схем розвитку і розміщення продуктивних сил по економічних районах і союзних республіках.

(абзац п'ятий підпункту 6 пункту 21 у редакції
 постанови Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 23.03.87 р. N 89)

7) Підпункт 7 пункту 21 втратив чинність

(підпункт 7 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
постановами Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 23.03.87 р. N 89,
від 12.01.88 р. N 3,
втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

8) Підпункт 8 пункту 21 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

9) Підпункт 9 пункту 21 втратив чинність

(підпункт 9 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380
,
втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

10) Підпункт 10 пункту 21 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

11) Підпункт 11 пункту 21 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

12) Підпункт 12 пункту 21 втратив чинність

(підпункт 12 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380
,
втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

13) Підпункт 13 пункту 21 втратив чинність

(підпункт 13 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 12.01.88 р. N 3,
втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

14) Підпункт 14 пункту 21 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

15) Підпункт 15 пункту 21 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

16) Підпункт 16 пункту 21 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

17) Підпункт 17 пункту 21 втратив чинність

(підпункт 17 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380
,
втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

18) Підпункт 18 пункту 21 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

19) Підпункт 19 пункту 21 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

20) Підпункт 20 пункту 21 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

21) Підпункт 21 пункту 21 втратив чинність 

(підпункт 21 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380
,
втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

22) Підпункт 22 пункту 21 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

23) З метою посилення господарської самостійності проектних і розвідувальних організацій, упорядкування їх виробничої та фінансової діяльності:

а) підпункт 23 "а" пункту 21 втратив чинність 

(підпункт 23 "а" пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 12.01.88 р. N 3,
втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

б) встановили, що за рахунок коштів державного бюджету здійснюються:

складання схем розвитку і розміщення галузей народного господарства та галузей промисловості, схем розвитку і розміщення продуктивних сил по економічних районах і союзних республіках з усіма обгрунтовуючими матеріалами;

розробка типової проектної документації міжгалузевого застосування, типових будівельних конструкцій, виробів та вузлів, схем генеральних планів міжгалузевих промислових вузлів, а також загальносоюзних нормативних документів і стандартів;

проектування експериментальних конструкцій будинків і споруд;

розробка комплексних програм по автоматизації проектних робіт і програмного забезпечення для автоматизованого проектування міжгалузевого застосування;

вивчення й узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду в галузі проектування та будівництва;

розробка схем районної планіровки, проектів планіровки та забудови міст, селищ міського типу і сільських населених пунктів;

складання карт сейсмічного мікрорайонування міст та інших населених пунктів;

розробка проектів охоронних зон та схем захисту територій і населених пунктів від небезпечних геологічних процесів.

24) Підпункт 24 пункту 21 втратив чинність 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

25) Підпункт 25 пункту 21 втратив чинність 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

26) Підпункт 26 пункту 21 втратив чинність 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

27) Підпункт 27 пункту 21 втратив чинність 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

28) Підпункт 28 пункту 21 втратив чинність 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

29) Підпункт 29 пункту 21 втратив чинність 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

30) Підпункт 30 пункту 21 втратив чинність 

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380
,
постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

31) Підпункт 31 пункту 21 втратив чинність 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

32) Підпункт 32 пункту 21 втратив чинність 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.92 р. N 690)

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України
 

 
В. ЩЕРБИЦЬКИЙ
 

Голова Ради Міністрів
Української РСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Інд. 24

Опрос