Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственной инспекции по контролю за использованием нефтепродуктов в народном хозяйстве Украинской ССР

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 11.05.1981 № 263
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 11 травня 1981 р. N 263

Київ

Про затвердження Положення про Державну інспекцію по контролю за використанням нафтопродуктів у народному господарстві Української РСР

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 8 червня 1983 року N 265

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 жовтня 1991 року N 280)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Державну інспекцію по контролю за використанням нафтопродуктів у народному господарстві Української РСР /Держнафтоінспекцію УРСР/, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів УРСР від 3 вересня 1974 р. N 447 "Про затвердження Положення про Інспекцію по контролю за використанням нафтопродуктів у народному господарстві УРСР Головнафтопостачзбуту УРСР" /ЗП УРСР, 1974 р., N 9, ст.62/.

3. Не для друку.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 37

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну інспекцію по контролю за використанням нафтопродуктів у народному господарстві Української РСР /Держнафтоінспекцію УРСР/

1. Державна інспекція по контролю за використанням нафтопродуктів у народному господарстві Української РСР /Держнафтоінспекція УРСР/ є структурним підрозділом Держкомнафтопродукту УРСР.

2. Держнафтоінспекція УРСР у своїй діяльності керується законами СРСР, іншими рішеннями Верховної Ради СРСР і її Президії, законами УРСР, іншими рішеннями Верховної Ради УРСР і її Президії, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР, постановами, наказами, інструкціями та вказівками Держкомнафтопродукту СРСР і Держкомнафтопродукту УРСР, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 08.06.83 р. N 265)

3. Основним завданням Держнафтоінспекції УРСР є здійснення контролю в об'єднаннях, на підприємствах, в організаціях і установах незалежно від їх відомчої підпорядкованості:

а) за своєчасним доведенням до споживачів завдань по середньому зниженню норм витрати та по економії нафтопродуктів, які встановлюються вищестоящими організаціями, і за виконанням цих завдань;

б) за станом нормування витрати нафтопродуктів, додержанням норм витрати, за розробкою та виконанням організаційно-технічних заходів по економії нафтопродуктів, поліпшенню порядку приймання, зберігання, відпуску, обліку, транспортування і витрачання їх;

в) за раціональним і економним витрачанням нафтопродуктів, а також за виконанням завдань по збиранню та раціональному використанню відпрацьованих масел;

г) за додержанням правил приймання, зберігання, відпуску і транспортування нафтопродуктів, а також інших правил і положень, що регламентують використання нафтопродуктів;

д) за своєчасним і повним зливом нафтопродуктів з залізничних та автомобільних цистерн, танкерів і нафтоналивних суден;

є) за технічним станом нафтоскладського господарства і заправних пунктів /станцій/;

ж) за збереженням якості нафтопродуктів відповідно до державних стандартів, технічних умов, інструкцій та інших нормативно-технічних документів.

4. Держнафтоінспекція УРСР здійснює свої функції через відділи по контролю за використанням нафтопродуктів у народному господарстві територіальних управлінь Держкомнафтопродукту УРСР, що підпорядковуються як Держнафтоінспекції УРСР, так і відповідним територіальним управлінням, залучає до перевірок по контролю за використанням нафтопродуктів у народному господарстві Української РСР позаштатних інспекторів з числа спеціалістів міністерств, відомств, об'єднань, підприємств, організацій і установ.

Положення про позаштатних інспекторів по контролю за використанням нафтопродуктів у народному господарстві Української РСР затверджується Держкомнафтопродуктом УРСР.

5. Представники Держнафтоінспекції УРСР відповідно до покладених на них завдань мають право:

а) здійснювати контроль за правильним і економним використанням нафтопродуктів об'єднаннями, підприємствами, установами і організаціями;

б) одержувати від міністерств, відомств, об'єднань, підприємств, установ і організацій необхідні планові та звітні документи, а також інші матеріали з питань використання нафтопродуктів, дані про агрегати, в яких використовуються нафтопродукти, про норми витрати нафтопродуктів та інші необхідні для проведення перевірок матеріали;

в) безперешкодно відвідувати і оглядати всі місця та об'єкти, де зберігаються, відпускаються і витрачаються нафтопродукти; давати обов'язкові для всіх об'єднань, підприємств, установ і організацій накази /вказівки/ про усунення в установлені представниками Держнафтоінспекції УРСР строки виявлених порушень діючих правил по прийманню, зберіганню та відпуску нафтопродуктів і по раціональному їх використанню з визначенням строків виконання.

Накази /вказівки/ представників Держнафтоінспекції УРСР можуть бути оскаржені начальнику Держнафтоінспекції УРСР протягом десяти діб з дня їх одержання. Подання скарги в усіх випадках не припиняє виконання оскаржуваного наказу. Рішення начальника Держнафтоінспекції УРСР по цих скаргах є остаточним;

г) одержувати від керівників об'єднань, підприємств, установ і організацій пояснення про причини виявлених перевірками недоліків у відпуску, зберіганні та використанні нафтопродуктів, а також інформацію про вжиті заходи по результатах перевірок;

д) інструктувати працівників об'єднань, підприємств, установ, і організацій з питань організації правильного приймання, зберігання, відпуску, транспортування, витрачання, обліку та економії нафтопродуктів;

є) забороняти використання приміщень, споруд і окремих видів устаткування, де зберігання, транспортування і застосування нафтопродуктів призводить до їх втрати та псування, до усунення цих недоліків, з наступним повідомленням про це керівників вищестоящих організацій і установ;

ж) забороняти застосування нафтопродуктів, що не відповідають вимогам державних стандартів і технічних умов;

з) перевіряти в нафтогосподарствах відповідність облікових даних нафтопродуктів їх фактичній наявності;

і) залучати для участі в розробці правил, інструкцій і рекомендацій з питань раціонального використання нафтопродуктів спеціалістів науково-дослідних, проектних та інших організацій;

к) вимагати відсторонення від роботи осіб, які допускають систематичні порушення правил приймання, зберігання, відпуску, транспортування, обліку і використання нафтопродуктів, що призводять до їх псування.

6. Держнафтоінспекція УРСР інформує міністерства, відомства, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми про виявлені в результаті перевірок порушення і зловживання у підвідомчих їм об'єднаннях, підприємствах, в установах і організаціях для вжиття заходів до їх усунення.

Представники Держнафтоінспекції УРСР в разі необхідності доводять до відома партійних і радянських органів, комітетів народного контролю, органів прокуратури матеріали про факти порушень у використанні нафтопродуктів для вжиття заходів впливу на винних осіб; подають на розгляд вищестоящих по підпорядкованості організацій і установ пропозиції про заохочення працівників за поліпшення організації економного і раціонального використання і зберігання нафтопродуктів.

7. Держнафтоінспекція УРСР готує доповіді про стан використання нафтопродуктів у народному господарстві Української РСР, які Держкомнафтопродукт УРСР подає Раді Міністрів УРСР і Державної інспекції по контролю за використанням нафтопродуктів у народному господарстві СРСР.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 08.06.83 р. N 265)

8. Держнафтоінспекцію УРСР очолює начальник, який одночасно є головним державним інспектором по контролю за використанням нафтопродуктів у народному господарстві Української РСР.

Начальник Держнафтоінспекції УРСР призначається і звільняється Головою Держкомнафтопродукту УРСР.

9. Начальник Держнафтоінспекції УРСР:

а) керує діяльністю Держнафтоінспекції УРСР і відділів по контролю за використанням нафтопродуктів у територіальних управліннях Держкомнафтопродукту УРСР, здійснює права і обов'язки, що випливають з покладених на Держінспекцію завдань і несе відповідальність за своєчасне і якісне їх виконання;

б) координує роботу Держнафтоінспекції УРСР з відповідними підрозділами Держкомнафтопродукту УРСР, міністерств і відомств УРСР;

(підпункт "б" пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 08.06.83 р. N 265)

в) забезпечує розробку і затверджує правила, інструкції та інші нормативні акти, зв'язані з діяльністю Держнафтоінспекції УРСР.

10. Провідні /старші/ інженери та інженери Держнафтоінспекції УРСР є відповідно старшими державними інспекторами і державними інспекторами по контролю за використанням нафтопродуктів, які призначаються і звільняються Головою Держкомнафтопродукту УРСР.

11. Начальник відділу по контролю за використанням нафтопродуктів територіальних управлінь Держкомнафтопродукту УРСР є одночасно старшим державним інспектором, а старші інженери та інженери - державними інспекторами. Начальники, старші інженери та інженери вказаних відділів призначаються і звільняються начальником відповідного територіального управління за погодженням з головним державним інспектором.

12. Службові особи Держнафтоінспекції УРСР мають посвідчення єдиного зразка.

13. Деркнафтоінспекція УРСР і відділи по контролю за використанням нафтопродуктів територіальних управлінь Держкомнафтопродукту УРСР мають печатку з зображенням Державного герба УРСР і з своїм найменуванням.

14. Покладення на Держнафтоінспекцію УРСР функцій по контролю за використанням нафтопродуктів у народному господарстві Української РСР, передбачених цим Положенням, не звільняє міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми від обов'язків здійснювати систематичний контроль за раціональним і економним витрачанням нафтопродуктів підвідомчими об'єднаннями, підприємствами, установами і організаціями.

____________

Опрос